Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: Dok.: Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 for så vidt angår mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige I forlængelse af Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 7. juni 2012 om bestilling af tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges uvildighed og erhvervs- og vækstministerens, ministeren for by, bolig og landdistrikters og justitsministerens fælles opfølgning herpå ved brev af 31. oktober 2012 afgav By- og Boligudvalget den 19. december 2012 en opfølgende beretning. Med beretningen af 19. december 2012 anmodede udvalget bl.a. Justitsministeriet om ved udgangen af 2013 at høre huseftersynsordningens interessenter om deres kendskab til forsikringsselskabernes praksis med skyggerapporter eller anden interessekonflikt i formidlingen af tilstandsrapporter. Justitsministeriet iværksatte i den anledning ved brev af 22. november 2013 en høring blandt de myndigheder og organisationer, der blev hørt over betænkning nr. 1520/2010 om huseftersynsordningen. Det drejer sig om følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE), Dansk Byggeri, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Retspolitisk Forening, DS Håndværk & Industri, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F. R. I.), Forsikring & Pension, Fonden Realdania, Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Energikonsulenter (Fube.dk), Håndværksrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Landsorganisationen i Danmark (LO), Parcelhusejernes Landsforening, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Retssikkerhedsfonden og TEKNIQ Installatørernes organisation. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende: Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Boligadvokater, Forsikring & Pension, Fonden Realdania og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Justitsministeriet har endvidere modtaget høringssvar fra Heiner Bygningsrådgivning ApS og Domicil. 1. Høringssvarene 1.1. Generelt Fonden Realdania har ingen bemærkninger til høringen. Dansk Arbejdsgiverforening har anført, at huseftersynsordningen falder uden for organisationens virkefelt Kendskab til interessekonflikter i forbindelse med formidlingen af tilstandsrapporter Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening og Danske Boligadvokater anfører, at de ikke har kendskab til sådanne interessekonflikter. Forsikring & Pension oplyser, at de til brug for høringssvaret har spurgt deres medlemmer, om de siden 2012, hvor en tilsvarende høring blev foretaget, har ændret praksis, eller om medlemmerne på anden måde har en praksis, der indebærer interessekonflikter i forbindelse med formidlingen af tilstandsrapporter. Ingen af de selskaber, der er medlem af Forsikring & Pension, har kendskab til sådanne interessekonflikter. Tilsvarende har Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) anmodet de af foreningens medlemmer, der har et samarbejde med forsikringsselskaber, om at redegøre for forhold og 2

3 samarbejdsformer, som kan være omfattet af de interessekonflikter, der henvises til i By- og Boligudvalgets beretninger. På baggrund heraf oplyser BfBE, at deres medlemmer har peget på, at opgaven med at udarbejde tilstandsrapporter og opgaven med at indsamle oplysninger til brug for ejerskifteforsikringen er to af hinanden uafhængige opgaver. I de tilfælde, hvor den bygningssagkyndige udover at udarbejde tilstandsrapporten tillige besvarer spørgsmål fra et forsikringsselskab hvilket kan ske, når rekvireringen af tilstandsrapporten sker gennem et forsikringsselskab honoreres dette arbejde direkte af forsikringsselskabet og påvirker dermed ikke den bygningssagkyndiges honorar for udarbejdelse af tilstandsrapporten. De spørgsmål, der supplerende besvares af den bygningssagkyndige, vedrører oplysninger, der allerede findes i tilstandsrapporten, og som primært skal besvares med ja eller nej. Disse oplysninger anvendes i forbindelse med forsikringsselskabets udarbejdelse af forsikringstilbuddet. BfBE anfører på denne baggrund og med henvisning til Justitsministeriets besvarelse af 28. oktober 2004 af spørgsmål nr. 54 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, at BfBE ikke er bekendt med interessekonflikter af den karakter, der henvises til i By- og Boligudvalgets beretninger. Høringssvaret fra Heiner Bygningsrådgivning ApS vedrører i vidt omfang spørgsmålet om kvaliteten af tilstandsrapporter, muligheden for at indføre en smiley-ordning for bygningssagkyndige og bestillerreglerne. I forhold til spørgsmålet om, hvem der kan foretage bestilling af tilstandsrapporter, anføres det bl.a., at reglerne herom ikke bliver efterlevet, idet ejendomsmæglere bestiller tilstandsrapporter eller overtaler sælger til at bestille en tilstandsrapport igennem forsikringsselskaber, som ejendomsmægleren samarbejder med. Det fremgår endvidere af høringssvaret, at forsikringsselskaberne pålægger de bygningssagkyndige at udarbejde tillægsrapporter, der kan danne grundlag for en eventuel tegning af andre forsikringer, og at disse forhold påvirker troværdigheden af huseftersynsordningen. Domicil tilslutter sig, at forsikringsselskaberne bruger formidlingsbekendtgørelsen til at tvinge de bygningssagkyndige til at udføre ydelser, som ikke har noget med huseftersynsordningen at gøre. Domicil anfører i den forbindelse endvidere, at betaling for de supplerende ydelser, som den bygningssagkyndige leverer, ikke foretages af forsikringsselskabet, men af sælger. Det anføres i forlængelse heraf, at 3

4 forsikringsselskabernes dominans på området for bestilling af tilstandsrapporter medfører klare interessekonflikter mellem forsikringsselskaber og bygningssagkyndige. 2. Justitsministeriets bemærkninger 2.1. Justitsministeriet har forstået By- og Boligudvalgets anmodning i beretning af 19. december 2012 således, at den relaterer sig til pkt. 5 i den fælles opfølgning af 31. oktober 2012 fra erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter og justitsministeren, der vedrører anvendelse af supplerende oplysninger i forbindelse med fremsættelse af tilbud på ejerskifteforsikringer I forhold til det anførte i høringssvaret fra Heiner Bygningsrådgivning ApS vedrørende reglerne om bestilling af tilstandsrapporter bemærker Justitsministeriet indledningsvis, at dette spørgsmål hører under Erhvervsog Vækstministeriets område. Der henvises i den forbindelse til pkt. 3 og 4 i den fælles opfølgning af 31. oktober 2012, der vedrører overholdelse af reglerne om bestilling af tilstandsrapporter og statistik om bestilling af tilstandsrapporter, samt Erhvervs- og Vækstministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters opfølgning af 3. maj 2013 på By- og Boligudvalgets beretning af 19. december Under pkt. 2 i sidstnævnte opfølgning fremgår det, at der til forbuddet mod, at en ejendomsmægler må bestille tilstandsrapporten, gælder den modifikation, at en ejendomsmægler efter aftale med sælger kan bestille rapporten via et forsikringsselskab. Formålet hermed er bl.a. ved at skabe en let adgang for sælgeren til at bestille rapporten at sikre ordningens benyttelse. Som videre anført har forsikringsselskaberne en økonomisk interesse i, at rapporterne er retvisende, og derfor vurderes det helt i overensstemmelse med intentionerne med reglerne, at tilstandsrapporter kan bestilles på denne måde. Ved at bestillingen af tilstandsrapporten foretages af forsikringsselskabet, sikres det, at ejendomsmægleren ikke har indflydelse på rapportens udfærdigelse For så vidt angår bemærkningerne i høringssvaret fra Heiner Bygningsrådgivning ApS vedrørende muligheden om at indføre en smileyordning henvises der til besvarelsen af spørgsmål nr. 1 vedrørende lovforslag nr. L 89 om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved 4

5 erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.), der blev fremsat for Folketinget den 2. december Justitsministeriet bemærker i øvrigt, at spørgsmålet ikke ses at vedrøre den gennemførte høring Om henvendelserne fra Heiner Bygningsrådgivning ApS og Domicil i øvrigt skal Justitsministeriet bemærke følgende: Hovedformålet med huseftersynsordningen er, at tilstandsrapporten i kombination med elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikringen skal give både køber og sælger tryghed i forbindelse med hushandlen. I forhold til udarbejdelse af tilstandsrapporten er det helt afgørende, at den bygningssagkyndige giver en objektiv og fagligt korrekt beskrivelse af de forhold ved den pågældende bygning, som ellers ville kunne give anledning til efterfølgende mangelsindsigelser fra køber. Hermed kan tilstandsrapporten dels indgå i parternes overvejelser om vilkårene for handlen, dels danne grundlag for et forsikringsselskabs tilbud på en ejerskifteforsikring. Med hensyn til spørgsmålet om bygningssagkyndiges mulighed for at udføre andre opgaver, f.eks. for et forsikringsselskab, i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter, henvises der til pkt. 5 i den fælles opfølgning af 31. oktober 2012 på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 7. juni Som det fremgår heraf, har Justitsministeriet ved besvarelsen af 15. oktober 2004 af spørgsmål nr. 44 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg forholdt sig til, om reglerne om uvildighed er til hinder for, at en beskikket bygningssagkyndig i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter (eventuelt mod ekstrabetaling) påtager sig at udføre visse andre opgaver vedrørende huset f.eks. at udarbejde en tillægsrapport med overslag over udbedringsomkostninger eller at foretage mere omfattende undersøgelser af ejendommen. Justitsministeriet har fundet, at dette ikke er tilfældet. Der kan herom i øvrigt tillige henvises til Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 54 (Alm. del) af 28. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg. Justitsministeriet kan herudover henvise til pkt i betænkning nr. 1520/2010 om huseftersynsordningen, hvor spørgsmålet om brugen af tillæg til tilstandsrapporten nærmere er behandlet. 5

6 Justitsministeriet skal i øvrigt bemærke, at når det med formidlingsreglerne er tilladt, at tilstandsrapporten rekvireres af forsikringsselskabet, skal dette som det også fremgår ovenfor og som anført under pkt. 2 i Erhvervs- og Vækstministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters opfølgning af 3. maj 2013 ses i lyset af, at forsikringsselskabet har en klar interesse i at få afdækket alle de mangler og skader, der måtte være, med henblik på, at køber ikke senere kan kræve de pågældende forhold dækket over ejerskifteforsikringen. At den bygningssagkyndige også varetager andre funktioner, skaber efter Justitsministeriets opfattelse ikke en risiko for, at der foreligger en interessekonflikt, der kan påvirke indholdet at tilstandsrapporterne. Særligt for så vidt angår bemærkningerne om forsikringsselskabernes sammenkædning af produkter bemærker Justitsministeriet, at Forsikring & Pension og BfBE, der repræsenterer henholdsvis forsikringsselskaberne og de bygningssagkyndige, ikke har oplyst om sådanne problemstillinger Sammenfattende er det på baggrund af de indkomne høringssvar Justitsministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at der mellem forsikringsselskaberne og de bygningssagkyndige foreligger interessekonflikter eller forhold i øvrigt, der indebærer en risiko for, at tilstandsrapporter er urigtige eller mangelfulde. Justitsministeriet finder således fortsat ikke grundlag for at antage, at der har udviklet sig en praksis i strid med lovens intentioner. De modtagne høringssvar vedlægges til orientering. En kopi af høringssvarene og denne opfølgning er endvidere sendt til Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til orientering. Karen Hækkerup / Rikke-Louise Ørum Petersen 6

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere