OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Resumé. Februar Knowledge creating results---

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Resumé. Februar 2006. Knowledge creating results---"

Transkript

1 OL til Danmark - Potentialer og barrierer Resumé Februar 2006 Knowledge creating results---

2 OL til Danmark - Potentialer og barrierer Resumé Februar 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Tlf:

3 Indholdsfortegnelse Indledning 1 1. OL til Danmark hvorfor skal det undersøges? 3 2. OL til Danmark hvordan kunne det se ud? 6 3. OL til Danmark hvad ville det koste? OL til Danmark hvorfor skulle det realiseres? OL til Danmark hvordan kunne det organiseres? 18 Drøm eller virkelighed? 21

4 Indledning Kulturminister Brian Mikkelsen tog i april måned 2005 initiativ til at afdække potentialer og barrierer i forbindelse med en eventuel fremtidig satsning på København som vært for et OL gennem udbud af en konsulentundersøgelse. Undersøgelsen indgår som baggrund for regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. I forbindelse med undersøgelsen har der været nedsat en styregruppe, som har fulgt undersøgelsen. Styregruppen har bestået af repræsentanter fra: Kulturministeriet - Peter Schønning (formand) og Camilla Mynster Københavns Kommune - Leif Chr. Mikkelsen Århus Kommune - Finn Lyck Wonderful Copenhagen - Lars Bernhard Jørgensen Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité - Morten Mølholm Hansen Idrætsfonden Danmark Lars Lundov Undersøgelsen er gennemført af et konsulentteam bestående af: Rambøll Management A/S (projektledelse) Rambøll Danmark A/S Rambøll Nyvig A/S TSE Consulting Konsulentteamet har udarbejdet en detaljeret rapport, hvor potentialer og barrierer ved OL til Danmark er analyseret i fem faser: 1. Status - mulighederne for i dag at afholde OL 2. Cost - omkostninger ved at byde på og afholde OL 3. Cost-Benefit - de samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter 4. Strategi - hvilke fokusområder skal opstilles 5. Handlingsplan hvad er de første skridt Styregruppen og medlemmerne af et internationalt ekspertudvalg har løbende kommenteret konsulentteamets arbejde, men undersøgelsens resultater og rapportens indhold er alene konsulentteamets ansvar. Dette resumé er udarbejdet på baggrund af, men følger ikke nødvendigvis, den detaljerede og til dels meget tekniske analyse i de ovennævnte fem faser. Konsulentteamet har skønnet, at det forståelsesmæssigt vil være bedre at beskrive analysens resultater gennem besvarelse af fem spørgsmål vedrørende OL til Danmark: Hvorfor skal det undersøges? Hvordan ville det se ud? Hvad ville det koste? Hvorfor skulle det realiseres? Hvordan kunne det organiseres? Disse fem spørgsmål er forsøgt besvaret i dette resumé. For uddybende forklaringer, talmateriale mv. henvises til rapporten samt bilag til denne. Det skal nævnes, at når der i det følgende skrives OL, menes der et samlet sommer OL både for rask-idrætten og de Paralympiske Lege (tidligere Handicap OL). 1

5 Desuden skal det nævnes, at konsulentteamet foreslår, at der bør satses på at afholde OL i Danmark i Begrundelse herfor er, at OL kun meget sjældent har været afholdt på samme kontinent to på hinanden følgende gange. Da London samtidigt vandt værtskabet til OL i 2012, vurderer konsulentteamet det for mest sandsynligt, at OL igen vil blive tildelt en europæisk by i En yderligere argumentation herfor gives i rapporten. 2 2

6 1. OL til Danmark hvorfor skal det undersøges? Undersøgelsens formål er ikke at udarbejde et budmateriale til Den Olympiske Komité (IOC), som kan tiltrække et OL, ej heller at udarbejde en plan for afholdelsen af et OL i København, eller at give anbefalinger til, hvorvidt København og Danmark bør byde på et OL. Formålet er derimod at afdække følgende centrale spørgsmål: Hvorledes de potentialer, som København og Danmark har, kan udnyttes Hvorledes de barrierer, der eksisterer, kan nedbrydes for at vinde et fremtidigt dansk bud på afholdelsen af et OL I hvilket omfang og under hvilke forudsætninger vil et OL i København være samfundsøkonomisk rentabelt dvs. afdække hvilke samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter afholdelsen af et OL indebærer Hvilken strategi, der skal lægges for, at København vinder værtskabet og hvilken handlingsplan, som skal understøtte og udmønte strategien herunder hvilke øvrige store internationale idrætsbegivenheder, som kan understøtte et dansk OL-bud. Undersøgelsen opstiller en række grundlæggende forhold og et dansk OLkoncept, som et eventuelt fremtidigt bud efter vores vurdering bør indeholde. Dette omfatter særligt følgende aspekter: 1. De aktuelle forhold i Københavnsområdet vedrørende de nuværende idræts- og hotelfaciliteter, der kan anvendes i forbindelse med internationale og olympiske idrætsarrangementer og den nuværende og planlagte infrastruktur 2. Opfyldelsen af de grundlæggende kriterier, som IOC har opstillet for at kunne afholde et OL 3. En målsætning om, at et OL-arrangement er samfundsøkonomisk rentabelt de givne barrierer taget i betragtning 4. Danmarks muligheder for at vinde retten til at afholde et OL, såfremt det besluttes at byde Danmarks relativt begrænsede størrelse taget i betragtning 5. En strategi, der sigter på maksimal udnyttelse af eksisterende faciliteter og minimal opførelse af anlæg og faciliteter, der efterfølgende vil have ringe værdi. København og OL undersøgelse I det følgende sammenholdes Københavns Kommunes egne udviklingsplaner med perspektiverne i at afholde et OL i København. Forslag til Kommuneplan 2005 fastslår, at der er følgende to overordnede pejlemærker for Københavns udvikling: København som international by med en stærk byidentitet København som en by med livskvalitet og et sundt bymiljø Københavns Kommune præsenterer i forslag til Kommuneplan 2005 en række udviklingspolitikker indenfor en række forskellige fokusområder. At der er stort sammenfald med en vision om et OL til København og målene i Kommuneplan 2005, fremgår af nedenstående oversigt. 3

7 Sammenfald mellem OL til København og målene i forslag til Kommuneplan 2005 Pejlemærker i Kommuneplan 2005 International by med stærk byidentitet Livskvalitet og et sundt bymiljø Sammenfaldende med mål Direkte X Ingen X Indirekte Modstrid Fokuspunkter i Kommuneplan 2005 Økonomisk bæredygtighed X Social bæredygtighed X Miljømæssig bæredygtighed En mangfoldig hovedstad X Et godt kultur- og fritidsliv X Arkitektur af int. klasse og alsidige, attraktive boligformer X X En velfungerende infrastruktur med kollektiv trafik X Som det ses af oversigten stemmer visionerne om afholdelse af et OL på en række punkter overens med Københavns Kommunes mål for byens udvikling. Et OL indeholder potentialet til at skabe positiv synergi med planlægningen af Københavns fremtidige udvikling. Således vil et OL i København for det første: Medvirke til at gøre København til en international by med en stærk byidentitet - også for byens egne borgere Kunne skabe rammer, der inspirerer og motiverer til et godt kulturog fritidsliv Medføre forbedring af infrastrukturen samt rammerne for et godt kultur- og fritidsliv. For det andet vil et OL i København indirekte kunne understøtte fokuspunkterne om: Økonomisk dynamik (og muligvis økonomisk bæredygtighed) Social dynamik (og muligvis social bæredygtighed) En mangfoldig storby med forskellige livsformer og kulturel bæredygtighed Dynamisk byudvikling og alsidige og attraktive boliger. Der vil således gennem afholdelsen af et OL i København integreret kunne arbejdes mod realiseringen af de nævnte pejlemærker og fokuspunkter for Københavns Kommune, som de er beskrevet i forslag til Kommuneplan Det er konsulentteamets vurdering, at en række af de positive effekter forbundet med et OL vil blive realiseret, selv hvis et OL i København i første omgang udelukkende er en vision. Således kan et OL på visionsplan i sig selv medføre en motivation, energi og selvbevidsthed, der kan være gavnlig for f.eks. byidentiteten og kultur- og fritidslivet. Bliver OL i København i tillæg hertil et reelt mål, og Københavns Kommune vælger at byde på afholdelsen af et OL, kan de ovenfor nævnte effekter realiseres gennem en koordineret OL- og kommuneplanlægning. 4 4

8 Danmark og OL undersøgelse Et andet og meget væsentligt argument for at undersøge potentialer og barrierer ved OL til Danmark er, at i regeringsgrundlaget Nye Mål fra 2005 opstilles det mål, at regeringen vil fremlægge en handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Denne handlingsplan fremlægges efter det oplyste i sommeren Af Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien 5 nye skridt på vejen fra 2003 fremgår det ligeledes, at regeringen har som mål at tiltrække flere internationale begivenheder til Danmark og ønsker at øge professionaliseringen i håndteringen af dem ved at styrke tiltrækning og evaluering af begivenhederne. Det er desuden regeringens hensigt at skabe et øget fokus på kulturelle og sportslige begivenheder for at anvende sportsbegivenhederne som regional løftestang. Det vil sige at benytte sig af begivenheder til at øge profileringen af en region og samtidig styrke det kreative, kulturelle og idrætsmæssige miljø til gavn for den økonomiske vækst og kulturelle udvikling. Som regeringen lægger op til i Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, er formålet at skabe et løft af kultur- og oplevelsesøkonomien. Det skal være med til at gøre danske virksomheder i stand til at tilbyde varer og ydelser, der ikke alene har høj kvalitet, men også sammenkædes med følelser, værdier, mening, identitet og æstetik, som knytter sig til eksempelvis internationale (sports)events. Konsulentteamet vurderer, at afholdelsen af OL vil have tre oplevelsesøkonomiske perspektiver: 1. Et OL har potentialet til at trække flere turister til København (og til Danmark) både før og også efter et OL, da København (og Danmark) vil blive associeret med bestemte positive oplevelser relateret til OL 2. Selve oplevelsen, OL, har et stort potentiale til at give danske virksomheder og deres produkter mulighed for på globalt plan at blive associeret med OL s erindringsbærende oplevelser. 3. OL vil kunne indgå i synergi med de allerede foretagne investeringer på området og dermed gøre forrentningen af samfundets øvrige oplevelsesøkonomiske tiltag større. Sammenfatning Som beskrevet ovenfor er der således en række forhold, som gør det relevant at undersøge potentialer og barrierer for at tiltrække et OL. Visionen om et OL til Danmark kan integreres i de udviklingsplaner, som Københavns Kommune har udarbejdet for hovedstadens fremtidige udvikling. Samtidig passer visionen ind i regeringens planer for at tiltrække flere store idrætsbegivenheder og for at skabe et løft af kultur- og oplevelsesøkonomien både i relation til øget turisme, branding af danske virksomheder og deres produkter samt yderlig forrentning af de allerede foretagne investeringer indenfor oplevelsesøkonomien. 5

9 2. OL til Danmark hvordan kunne det se ud? Konsulentteamet har udarbejdet et koncept for, hvorledes et dansk bud på et OL i København kunne udformes, da det ikke er muligt at beregne costs og benefits for en plan, som i sidste ende ikke ville kunne implementeres. Som en del af dette koncept har konsulentteamet forsøgt at opstille et sandsynligt scenario for gennemførelse af de forskellige OL-discipliner. I den forbindelse er der lagt vægt på: Størst mulig anvendelse af eksisterende faciliteter, eventuelt med nødvendige moderniseringer, ombygninger og udvidelser Så vidt muligt kun at bygge nye multifunktionelle faciliteter, som kan nyttiggøres efter OL Gøre brug af midlertidige faciliteter i en eventudgave, hvor disse vil være vanskelige at nyttiggøre efter OL At anvende samme faciliteter til flere konkurrencer, hvor dette er muligt Flest mulige konkurrencefaciliteter tæt på Den Olympiske By og Det Olympiske Stadion (IOC s nærhedsprincip ). Denne vægtning skyldes dels hensynet til økonomien og dels hensynet til at undgå problemer med nyttiggørelsen af anlæggene efter OL. I forbindelse med arbejdet med undersøgelsen er der løbende udarbejdet cost-benefit analyser på de enkelte faciliteter. Disse analyser har angivet i hvilket omfang, det er samfundsøkonomisk rentabelt at modernisere, ombygge eller udvide bestående faciliteter, at etablere nye faciliteter, eller i hvilket omfang der bør etableres faciliteter som eventudgaver. Problemstillingen kan illustreres således: Påkrævede sportsfaciliteter Nej Er der brug for faciliteten efter OL? Nej Eksisterer faciliteten? Ja Hvornår vil efterspørgslen opstå? Ja Omgående Senere Er kvaliteten tilfredsstillende? Nej Modernisering Ombygning Udvidelse Opførelse af faciliteten Opførelse af faciliteten Ja Er den ønskede facilitet egnet? Ja Nej Leje af facilitet Midlertidig udvidelse/ eventudgave facilitet Omkostninger ved at fremrykke opførelse af faciliteten Opførelse af eventudgave facilitet 6 6

10 Princippet om faciliteter i eventudgave og permanent udgave Hvor cost-benefit analyserne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk at etablere en facilitet, foreslår konsulentteamet at etablere disse i en eventudgave i modsætning til en permanent udgave. Ved en eventudgave kan der bl.a. opnås besparelser på følgende: Billigere materialer og konstruktionsprincipper, da der er begrænsede krav til holdbarhed, samtidig med at faciliteten overholder de funktionelle krav til anvendelsen, de gældende sikkerhedsregler, tekniske krav mv. Begrænsede krav til arkitektur, da faciliteten ikke er blivende. Det største danske stadion, Parken, er et godt eksempel på et stadion, som er opført med begrænset krav til arkitektur, hvorved prisen målt pr. sideplads er væsentligt lavere end andre tilsvarende stadions Grunden skal ikke købes, men kan lejes i facilitetens levetid, hvorved omkostningen kan reduceres væsentligt, da køb af en grund er særligt omkostningskrævende inden for Københavnsområdet. I beregningerne har vi taget udgangspunkt i en gennemsnitlig besparelse på en facilitet i eventudgave på 40% i forhold til permanente faciliteter. Hvis det efterfølgende viser sig, at en facilitet i en eventudgave er økonomisk bæredygtig, eller man af andre årsager ønsker at bibeholde denne, vil det være muligt at opgradere den til en blivende facilitet. Med en sådan Step- By-Step -strategi vil det være muligt at afholde investeringerne i den takt, disse viser sig at være rentable. Med udgangspunkt i ovennævnte betragtninger har konsulentteamet opstillet følgende oversigt over idrætsfaciliteter for et OL i København: OL-disciplin Sted Tilskuerpladser Status Atletik/ceremoni Det Olympiske Stadion (Svanemøllen Kaserne) Eventudgave Badminton Brøndby Hallen Moderniseres/udvides Arena 1, Parken Basketball Ombygges midlertidigt Multiarena (Københavnsområdet) Planlagt Boksning Arena 3, Multihal (Østre Gasværk) Eventudgave Bordtennis Arena 6, Multihal (Godsbaneterrænet) Eventudgave Brydning Arena 4, Multihal (Østre Gasværk) Eventudgave Bueskydning Bueskydningsbaner (Kongelunden) Midlertidig facilitet Cykling - bane Ballerup Super Arena Moderniseres/udvides Cykling MTB Mountain bike anlæg Midlertidig facilitet Cykling - landevej Rundstrækning (Lyngby/Holte/Søllerød) Midlertidig facilitet Cykling - BMX Københavns BMX-bane (Ørestaden) Moderniseres/udvides Fægtning Farum Arena Brøndby Hallen Moderniseres/udvides Farum Arena Moderniseres/udvides Moderne femkamp Svømmestadion Ny facilitet Ridebanespringning (Bernstorffsparken) Midlertidig facilitet 7

11 OL-disciplin Sted Tilskuerpladser Status Brøndby Stadion Bestående facilitet Atletion (Århus) Moderniseres/udvides Fodbold Odense Stadion Moderniseres/udvides Esbjerg Idrætspark Moderniseres/udvides Atletik/fodbold Stadion (OL Stadion) Eventudgave Gymnastik - artistisk Multiarena (København) Planlagt Gymnastik - rytmisk Brøndby Hallen Moderniseres/udvides Multiarena Gymnastik tramp. (Københavnsområdet) Planlagt Hockey Farum Park Ombygges midlertidigt Valby Idrætspark Ombygges midlertidigt Håndbold Arena 5, Multihal (Godsbaneterrænet) Eventudgave Arena 1, Parken Ombygges midlertidigt Judo Arena 4, Multihal (Østre Gasværk) Eventudgave Kano & Kajak Bagsværd Rostadion Moderniseres/udvides Kano & Kajak slalom Kano/Kajak slalom bane Ny facilitet Ridning, spring/dressur Christiansborg Ridebane Midlertidig facilitet Ridning - cross country Dyrehaven Midlertidig facilitet Roning Bagsværd Rostadion Moderniseres/udvides Sejlsport Skovshoved/Hellerup Havn eller Køge Bugt Midlertidig facilitet Skydning Skydebaner (Amager Fælled) Midlertidig facilitet Svømning Svømmestadion Ny facilitet Synkronsvømning Svømmestadion Ny facilitet Taekwondo Forum, København Eksisterende facilitet Tennis Tennisanlæg (Godsbaneterrænet) Eventudgave Triatlon Amager Strandpark + rundstrækning Midlertidig facilitet (løb og cykling) Udspring Svømmestadion Ny facilitet Vandpolo Svømmestadion Ny facilitet Volleyball Arena 2, Parken Ombygges midlertidigt Volleyball - beach Amager Strandpark Midlertidig facilitet Vægtløftning Valby-Hallen Moderniseres/udvides Det er væsentligt at pointere, at dette er et forslag til fordeling af sportsgrene på nye, eventudgave, midlertidige og eksisterende faciliteter. Med ovenstående forslag til fordeling af discipliner er der således kun behov for følgende nye permanente faciliteter: Kano-/kajakslalombane (som kan omdannes til adventure park efter OL) Svømmecenter Desuden forudsætter konsulentteamet, at en ny planlagt multiarena i Københavnsområdet etableres og får en kapacitet på minimum tilskuere. 8 8

12 Ovenstående forslag til placering af de enkelte idrætsfaciliteter er udelukkende konsulentteamets forslag. Det er således vigtigt at bemærke, at forslaget ikke er afklaret med de relevante offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder mv. Dette er også gældende for de øvrige faciliteter til et OL i København, som beskrives nedenfor. Konsulentteamet skal samtidig bemærke, at der ved forslagene til placering er lagt særligt vægt på skabe en god sammenhæng mellem følgende punkter: 1. IOC s nærhedsprincip (se nedenfor) 2. Anvendelse af ledige områder, som er indeholdt i Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2005 og herunder bl.a. områder, som er betegnet som perspektivområder efter år Et sammenhængende transportkoncept, som er baseret på den bestående og planlagte infrastruktur i København 4. Begrænsning af omkostningerne til nye infrastrukturinvesteringer, som traditionelt i OL-sammenhæng er meget høje 5. Anvendelse af miljømæssigt belastede arealer, som vil blive oprenset i forbindelse med byggeri af faciliteterne, og dermed efter et OL vil bidrage med en miljømæssig forbedring. Forslag til placering er således begrundet i konsulentteamets helhedsvurdering af ovenstående fem punkter set i forhold til en eventuel afholdelse af OL i København. Andre forhold kan begrunde alternative placeringer med ændrede costs og benefits til følge. Placering af konkurrencer uden for København Med hensyn til geografisk placering af konkurrencer er det et væsentligt kriterium i tildelingen af OL, at så mange konkurrencer som muligt afvikles i umiddelbar nærhed af Den Olympiske By og Det Olympiske Stadion ( nærhedsprincippet ). Nærheden giver mulighed for, at atleter kan samles på tværs af idrætsdiscipliner, hvilket understøtter den olympiske idé. Samtidig giver det bedre muligheder for, at tilskuere til OL følger flere discipliner uden at skulle transporteres over store afstande. Endelig er det en sikkerhedsmæssig fordel at holde flest mulige konkurrencer inden for et begrænset geografisk område. Hvis der placeres konkurrencer længere væk end 100 km fra Den Olympiske By, kræver IOC, at der oprettes satellit -OL-byer. Med udgangspunkt i dette nærhedsprincip foreslår konsulentteamet, at det kun er de indledende runder i fodbold, som placeres uden for København. Dels findes der gode stadionfaciliteter uden for København (Odense, Århus, Ålborg, Herning og Esbjerg), og dels er det sikkerhedsmæssigt muligt at håndtere det begrænsede antal atleter og officials i 3 satellit -OL-byer. Der vil desuden forud for OL være et behov for anvendelse af træningsfaciliteter fordelt over hele landet. Dette skyldes, at det er normalt, at OL-atleter før et OL afholder træningslejre i det land, hvor værtsbyen ligger, men ikke nødvendigvis i værtsbyen, idet atleterne typisk vil få en for stor pressebevågenhed i selve værtsbyen. Derfor foretrækker flere deltagerlande/-hold at afholde træningslejre uden for selve værtsbyen. 9

13 Træningsfaciliteter Omegnskommunerne i København har traditionelt et højt niveau for idrætsfaciliteter for breddeidræt med et relativt stort antal sportshaller, stadions, svømmehaller, mv. uden tilskuerfaciliteter. Disse anlæg vil være meget velegnede som træningsfaciliteter for deltagerne ved OL. Vi vurderer, at det i Københavnsområdet vil være muligt at finde tilfredsstillende træningsfaciliteter til de fleste idrætsdiscipliner under OL. Det betyder, at behovet for etablering af træningsfaciliteter kan reduceres til et minimum og primært omhandle de idrætsgrene, der er små i Danmark og samtidig facilitetskrævende, f.eks. hockey og kano-/kajakslalom. I lighed med de eksisterende faciliteter, der anvendes til konkurrencer, vil mange træningsfaciliteter være relativt gamle i 2020, hvorfor moderniseringer vil være påkrævet. Det betyder, at en del af anlægsinvesteringen skal afholdes under alle omstændigheder. Mediecenter Ud over de egentlige idrætsfaciliteter kræver IOC bl.a. oprettelse af andre faciliteter, herunder et mediecenter. Der er tradition for, at mediecenteret deles i to separate faciliteter. Et for radio og tv (International Broadcast Center) og et for den trykte presse (Media Press Center). Både IBC og MPC vil være vanskelige at udnytte efter OL, hvorfor disse bør være midlertidige faciliteter. IBC foreslås etableret i umiddelbar nærhed af DR-Byen i Ørestaden. Det giver mulighed for at anvende dele af de eksisterende radio- og tv-faciliteter i DR-Byen. MPC kan med fordel etableres i Bella Centeret. Centeret har tidligere huset store mediebegivenheder som f.eks. EU-topmødet i MPC etableres som en midlertidig facilitet i udstillingshallerne med de nødvendige installationer for den trykte presse, primært arbejdspladser og kommunikationslinier. OL-by IOC stiller krav om etableringen af Den Olympiske By, som danner rammen om indkvartering af i alt ca idrætsudøvere, trænere og officials. Den Olympiske By danner sammen med Det Olympiske Stadion centrum i legene, og de skal derfor placeres i umiddelbar nærhed af hinanden. Det vil være nærliggende at bruge Den Olympiske By som løftestang til udviklingen af et nyt byområde i København. Lignende tiltag har været gennemført i andre kandidatbyer. Hammarby Sjöstad i Stockholm er et eksempel på en sådan byudvikling, som har fundet sted, selvom Stockholm ikke blev udvalgt til at være værtsby for OL2004. Konsulentteamet foreslår, at OL-byen opføres på Refshaleøen, der med sin attraktive placering gør det muligt at sælge lejlighederne til bolig- og erhvervsformål efter OL

14 Hoteller IOC s krav til antallet af hotelværelser er minimum værelser, beliggende 50 km fra OL-centrum (Det Olympiske Stadion og OL-byen). Dette krav kan København pt. ikke opfylde, hvorfor konsulentteamet foreslår at anvende hoteller i Malmø og Helsingborg og midlertidige indkvarteringsmuligheder, som f.eks. nye kollegier, udlejning af private hjem og hotel- og krydstogtskibe placeret i Københavns Havn. Særligt brugen af hotel- og krydstogtskibe har været anvendt ved tidligere OL, herunder ved OL2004 i Athen, hvor det blev anvendt 11 hotel- og krydstogtskibe. Transport Infrastrukturen spiller en stor rolle i forbindelse med afviklingen af et OL. Kapacitetsmæssigt stiller åbnings- og afslutningsceremonierne på OL-stadion de største krav til den lokale transportkapacitet, hvor tilskuere skal forlade stadion hurtigt og sikkert. Derfor anvendes der altovervejende kollektiv transport ved OL til at betjene de mange tilskuere, besøgende mv. København har i forvejen et kollektivt trafiknet, som internationalt befinder sig i den bedste del - set i forhold til andre byer, der enten har afholdt OL, skal holde OL eller har budt på OL. Konsulentteamet har foreslået en placering af OL-stadion på Svanemøllen Kaserne, som har en god betjening med kollektiv trafik og et godt biltrafiknet. I tillæg hertil er der i disse år truffet beslutning om, eller der foreligger planer for, en række større infrastrukturprojekter i og omkring København. Samlet betyder dette, at omkostningerne, til udbygning af infrastrukturen ved et OL, er relativt begrænsede. 11

15 3. OL til Danmark hvad ville det koste? Konsulentteamet har gennemført en cost-benefit analyse for afholdelsen af OL i København Tidligere OL-relaterede undersøgelser har typisk været de såkaldte impact studier, der hovedsageligt fokuserer på beskæftigelses- og indkomsteffekterne for den by eller region, hvor OL afholdes. Så vidt konsulentteamet har erfaret, foreligger der ikke offentligt tilgængelige cost-benefit analyser, der opgør og sammenholder de samfundsøkonomiske omkostninger og benefits i forbindelse med planlægning og afholdelse af OL. Cost-benefit analysens poster og forudsætninger I en cost-benefit analyse opgøres costs og benefits for de planer eller den situation, der skal vurderes, i forhold til en nul-situation. Costs og benefits er de samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter (værdier). Det vil sige de samlede omkostninger og indtægter for alle danske aktører, uanset om disse tilfalder offentlige eller private aktører. Alle poster, der berøres og altså varierer mellem de to situationer, skal medtages i analysen. Costs og benefits opgøres i faktorpriser i danske kroner på 2005 prisniveau. De opgøres principielt år for år i perioden fra 2005 til 2040 i forhold til situationen uden afholdelse af OL. Der opstilles i princippet en total investeringsoversigt for situationen med og uden bud på gennemførelse af et OL, hvorefter forskellen og de afledte driftsudgifter tilskrives afholdelsen af OL. Derved indfanges også de omkostninger, der er forbundet med en fremrykning af investeringer på en måde, så kun merudgifterne medregnes. I forbindelse med opgørelsen af costs og benefits vedrørende idrætsanlæg og infrastruktur er der taget stilling til spørgsmålet om behovet for en eventuel fremskyndelse af investeringerne og størrelsen af de resulterende samfundsøkonomiske omkostninger og benefits herunder værdien af investeringerne efter afslutningen af OL. Cost-benefit analysen går herefter ud på at sammenligne benefits med de samfundsøkonomiske omkostninger. Nettoresultatet opgøres som diskonteret nu-værdi (2005-priser). Derved tages der hensyn til, at omkostninger og benefits har forskellig tidsprofil, og de poster, der ligger længst ude i fremtiden, bliver tilskrevet lavest værdi. Herved opnås et egentligt beslutningsgrundlag i form af en beregnet samfundsøkonomisk værdi af de samlede costs og benefits beregnet i henhold til en almindeligt anerkendt metode. Hvis resultatet bliver en positiv netto nu-værdi, er afholdelsen af et OL, med de opstillede forudsætninger og den anvendte kalkulationsrente, samfundsøkonomisk rentabel

16 Cost-benefit analyse af OL i København Konsulentteamet anvender en årlig 5% real kalkulationsrentefod, men beregningerne suppleres med følsomhedsberegninger med anvendelse af alternative rentesatser. Ultimo 2005 anvendes her som opgørelsestidspunkt. Analysen viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger og benefits ved et OL i København i 2020, med de opstillede forudsætninger vil give et samfundsøkonomisk resultat på ca. 500 mio. kr. i diskonteret nu-værdi. Costs (mio. kr.) Budomkostninger 101 Infrastruktur 300 Idrætsanlæg, nye inkl. eventudgaver Etablering af øvrige nye faciliteter 74 Udvidelse/modernisering af eksisterende faciliteter 349 Etablering af midlertidige faciliteter 182 Træningsfaciliteter 48 OL-byen og Mediecenter Driftsomkostninger Costs i alt Benefits Publikumsværdi (herunder billetindtægter) 954 IOC bidrag TOP sponsorer Nationale sponsorer 657 Merchandise 141 Brugsværdi af ny infrastruktur 126 Idrætsanlæg, nye inkl. eventudgaver 244 Etablering af øvrige nye faciliteter 13 Udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter 158 Etablering af midlertidige faciliteter 0 Træningsfaciliteter 22 OL-byen og Mediecenter Forbedret sikkerhed 22 Turisme Erhvervsudviklingseffekt 882 Folkesundhed Benefits i alt Nettoresultat 486 Konsulentteamet har gennemført følsomhedsberegninger, der viser, at nettoresultatet ikke er særligt følsomt overfor stigninger i rentefoden. 13

17 Sammenfatning Den almindelige opfattelse er, at afholdelsen af et OL vil give et underskud, og det kan ikke betale sig. Hertil vil konsulentteamet bemærke, at der oftest tales om driftsmæssige underskud og ikke det samlede samfundsøkonomiske regnskab, som svarer til ovenstående cost-benefit analyse. Forklaringen herpå er givet, at den samfundsøkonomiske rentabilitet først til fulde opnås op til ca år efter selve afholdelsen af et OL. Det kan måske også undre, at afholdelsen af et OL i København kan være samfundsøkonomisk rentabelt, da København internationalt set er en relativ mindre hovedstad i et størrelsesmæssigt og økonomisk set mindre land. Konsulentteamet skal hertil bemærke, at netop dette forhold har været et centralt spørgsmål i undersøgelsen herunder at afklare i hvilket omfang og under hvilke forudsætninger et OL i København kan være samfundsøkonomisk rentabelt. En væsentlig årsag til, at OL i København er beregnet til at være samfundsøkonomisk rentabelt, skyldes at konsulentteamet har foreslået, at de faciliteter, der kræver den største infrastrukturkapacitet (OL-by og OL-stadion), opføres med færrest mulige ressourcer i forhold til opfyldelsen af IOC s krav. Desuden har København internationalt set i forvejen et godt kollektivt trafiknet. I tillæg hertil er der i disse år truffet beslutning om, eller der foreligger planer for, en række større infrastrukturprojekter i og omkring København. Set fra en infrastrukturel synsvinkel er det således et nærmest optimalt tidspunkt politisk at overveje, hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne om, at tiltrække OL til København. Samlet betyder dette, at konsulentteamet kun har medregnet infrastrukturinvesteringer svarende til 300 mio. kr. (nu-værdi), som er direkte forårsaget af et OL i København. Set i forhold til tidligere værts- og budbyer er dette et mindre beløb. Konsulentteamets koncept for afholdelse af OL i København indeholder forslag til anvendelse af en række eventudgave og midlertidige faciliteter. Konceptet omfatter ikke opførelsen af prestigebyggerier, der på forhånd kan forudses at ville ende som de såkaldte white elephants altså faciliteter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable på grund af manglende effektiv anvendelse efter et OL. Desuden forudsætter vi, at en ny planlagt multiarena i Københavnsområdet etableres og får en kapacitet på minimum tilskuere. Konsulentteamet har også undersøgt, hvilke modeller der kan opstilles for at skabe den nødvendige likviditet, som kan finansiere de omkostninger, der er forbundet med bud på og afholdelse af OL i København. Konsulentteamets forslag til finansieringsmodeller er baseret på: De væsentlige indtægter ved selve afholdelsen af OL Indtægter ved et OL-lotteri Offentlig-privat-samspil ved opførelse af idrætsfaciliteter Inddragelse af private investorer til finansiering af OL-byen, der efter OL sælges som bolig- og erhvervsbyggeri De skattemæssige effekter af en øget beskæftigelse op til og efter OL

18 4. OL til Danmark hvorfor skulle det realiseres? OL til Danmark hvorfor? Hvad kunne den grundlæggende idé bag et dansk bud på OL være, og hvordan kunne et sådant bud hænge sammen med andre aktiviteter og planer på såvel idrætsområdet som andre relaterede områder? Konsulentteamet mener, at den overordnede idé for en eventuelt dansk OL plan bør være at få en sådan plan til at fungere som både: Visionen En vision Et mål Et middel Det overordnede svar på hvorfor skal kunne forklares i visionen om OL til Danmark. Konsulentteamet er af den opfattelse, at en sådan vision skal have fokus på det mentale frem for en flot sportsbegivenhed, nye eller opgradede idrætsfaciliteter mv., da disse ikke i sig selv kan være en tilstrækkelig grund til at iværksætte et så stort projekt. Det er efter konsulentteamets opfattelse på det mere mentale, ikke-materielle plan, at en OL vision stærkere end vel alle andre store projekter kan spille en vigtig rolle ved at fokusere på elementer som: Sammenhold og sammenhæng Ambitioner og selvværd Udblik og åbenhed overfor verden National stolthed og internationalt perspektiv Med andre ord kan visionen om et OL til Danmark være ideen om: og kan formuleres som: Danmark til verden verden til Danmark Et stort og ambitiøst projekt som i en globaliseret verden med øget konkurrence på alle områder skal ændre både vores egen og andres opfattelse af, hvad vi kan og vil. Alle lande også Danmark har brug for store ideer og ambitioner til at motivere og inspirere ikke mindst den unge generation for at skabe yderligere fremsyn og dermed fremgang. Samtidig er det dog efter konsulentteamets opfattelse vigtigt at kombinere en visionær og på sin vis lidt udansk tankegang med en fornuftig, måske mere typisk dansk holdning om ikke at kaste sig ud i store investeringer. Det er derfor nødvendigt, at et dansk OL projekt både er visionært og fornuftigt, og en strategi for projektet skal sikre, at de store visioner vedligeholdes samtidigt med, at processen sikrer en trinvis udvikling. 15

19 To-trins stategien fra middel til mål Konsulentteamets bud på en strategi for et dansk OL-bud er derfor en totrins strategi, hvor først: 1) Beslutningen om at planlægge en fremtidig ansøgning om at få OL til Danmark skal fungere som en katalysator for en udvikling på en række områder, hvor en udvikling dels vil have selvstændig værdi, dels vil være en forudsætning for kunne lancere et overbevisende OL-bud. derefter: 2) hvis udviklingen på disse områder som følge af beslutningen om at ansøge om OL over de kommende år frem mod deadline for afsøgning er tilfredsstillende og bidrager med de ønskede nutidige effekter, vil ansøgningen om afholdelse af et OL blive afsendt. Hvis udviklingen på områderne (i det følgende beskrevet som fokusområder ) over de kommende år derimod ikke er tilfredsstillende, udskydes eller opgives planerne om ansøgning om at få OL til Danmark. En beslutning om at planlægge et dansk bud på OL bliver således: I første omgang et middel til at igangsætte en udvikling på fokusområderne Derefter et mål for denne udvikling på fokusområderne, såfremt planerne realiseres og en ansøgning afsendes. En udvikling på disse fokusområder kan derfor tilsvarende ses som: På kort sigt et selvstændigt mål frem mod beslutningen om at ansøge På længere sigt et middel til at kunne aflevere en overbevisende ansøgning om OL-bud og i sidste ende at få OL til Danmark. Med henvisning til den overordnede titel for undersøgelsen OL til Danmark potentialer og barrierer skal to-trins, mål/middel strategien skabe en udvikling indenfor fokusområderne og således ændre disse fra at være en nutidig barriere til at blive et fremtidigt potentiale for et dansk OL-bud. For at totrins strategien skal virke, er det helt afgørende forhold, at OL idéen, lidt malerisk beskrevet, skal være gnisten, som skal tænde ildhavet. Fokusområder I arbejdet med at identificere de fokusområder, hvor planen om et OL-bud skal igangsætte/forstærke en udvikling, og hvor en udvikling er en forudsætning for at kunne realisere planen om et OL-bud, er der taget udgangspunkt i denne tredeling af ansvaret for et dansk bud på OL mellem de tre centrale parter i et dansk OL-bud: Dansk idræt (Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité) København (Københavns Kommune) Danmark (Regeringen) 16 16

20 På baggrund heraf er følgende seks fokusområder udvalgt: Part Fokusområde Dansk idræt København Danmark 1. Events 2. Kompetencer 3. Faciliteter 4. Branding 5. Selvtillid 6. Sundhed Fokusområderne 1-6 er rangordnet efter betydning for og sammenhæng med en beslutning om at realisere planerne om et dansk OL-bud. To-trins strategien skal sikre, at en udvikling på disse seks områder som følge af en beslutning om at planlægge et bud på OL i København først er et mål i sig selv, og derefter også bliver et middel til at sikre København OLværtskabet. Sammenfatning Strategien skal sikre en udvikling af de seks fokusområder, uanset om planen for et OL-bud senere realiseres. Konsulentteamet vurderer således, at beslutningen om blot at planlægge et OL-bud i sig selv er så stærk en katalysator, at den med nødvendig politisk og økonomisk støtte samt en grundig implementering vil kunne have en markant positiv effekt på fokusområderne. Hele projektet kan ses som en fin mulighed for: 1. Dansk idræt til at få en øget samfundsmæssig betydning gennem en ny og bredere defineret rolle som Danmarks kompetenceudvikler 2. København til at vise sig som en foregangsby og yderligere leve op til rollen som Danmarks hovedstad. 3. Regeringen til at få sat handling på diverse politiker vedrørende fremtidens udfordringer og blive set som Danmarks visionsudvikler Den skitserede to-trins strategi bygger samtidig på, at processen har en indbygget, selvforstærkende effekt: God fremgang på et eller flere af de seks fokusområder gennem de kommende år vil gøre et dansk OL-bud mere realistisk, hvilket vil skabe yderligere fremgang på ét eller flere af områderne, osv. 17

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results---

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning I 1. Status 1

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Bilag. Februar 2006. Knowledge creating results---

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Bilag. Februar 2006. Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Bilag Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Bilag Februar 2006 Bilag 1 Kommissorium OL TIL DANMARK - POTENTIALER

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune Hotelprojekt Thyborøn Lemvig Kommune Jour.# > V 110 Dato > 05. 11.2013 Ref. > JA H O T E L P R O J E K T T H Y B O R Ø N FORSLAG SENDT TIL: Lemvig Kommune Udviklingschef Anders Holm Rådhusgade 1 7620 Lemvig

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? Feber sportens nye arenaer 3 Kortlægning af multiarenaer 6 Projektoversigt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Sport2Go Aalborg Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Hvad er Sport2Go? Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere