OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Resumé. Februar Knowledge creating results---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Resumé. Februar 2006. Knowledge creating results---"

Transkript

1 OL til Danmark - Potentialer og barrierer Resumé Februar 2006 Knowledge creating results---

2 OL til Danmark - Potentialer og barrierer Resumé Februar 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Tlf:

3 Indholdsfortegnelse Indledning 1 1. OL til Danmark hvorfor skal det undersøges? 3 2. OL til Danmark hvordan kunne det se ud? 6 3. OL til Danmark hvad ville det koste? OL til Danmark hvorfor skulle det realiseres? OL til Danmark hvordan kunne det organiseres? 18 Drøm eller virkelighed? 21

4 Indledning Kulturminister Brian Mikkelsen tog i april måned 2005 initiativ til at afdække potentialer og barrierer i forbindelse med en eventuel fremtidig satsning på København som vært for et OL gennem udbud af en konsulentundersøgelse. Undersøgelsen indgår som baggrund for regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. I forbindelse med undersøgelsen har der været nedsat en styregruppe, som har fulgt undersøgelsen. Styregruppen har bestået af repræsentanter fra: Kulturministeriet - Peter Schønning (formand) og Camilla Mynster Københavns Kommune - Leif Chr. Mikkelsen Århus Kommune - Finn Lyck Wonderful Copenhagen - Lars Bernhard Jørgensen Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité - Morten Mølholm Hansen Idrætsfonden Danmark Lars Lundov Undersøgelsen er gennemført af et konsulentteam bestående af: Rambøll Management A/S (projektledelse) Rambøll Danmark A/S Rambøll Nyvig A/S TSE Consulting Konsulentteamet har udarbejdet en detaljeret rapport, hvor potentialer og barrierer ved OL til Danmark er analyseret i fem faser: 1. Status - mulighederne for i dag at afholde OL 2. Cost - omkostninger ved at byde på og afholde OL 3. Cost-Benefit - de samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter 4. Strategi - hvilke fokusområder skal opstilles 5. Handlingsplan hvad er de første skridt Styregruppen og medlemmerne af et internationalt ekspertudvalg har løbende kommenteret konsulentteamets arbejde, men undersøgelsens resultater og rapportens indhold er alene konsulentteamets ansvar. Dette resumé er udarbejdet på baggrund af, men følger ikke nødvendigvis, den detaljerede og til dels meget tekniske analyse i de ovennævnte fem faser. Konsulentteamet har skønnet, at det forståelsesmæssigt vil være bedre at beskrive analysens resultater gennem besvarelse af fem spørgsmål vedrørende OL til Danmark: Hvorfor skal det undersøges? Hvordan ville det se ud? Hvad ville det koste? Hvorfor skulle det realiseres? Hvordan kunne det organiseres? Disse fem spørgsmål er forsøgt besvaret i dette resumé. For uddybende forklaringer, talmateriale mv. henvises til rapporten samt bilag til denne. Det skal nævnes, at når der i det følgende skrives OL, menes der et samlet sommer OL både for rask-idrætten og de Paralympiske Lege (tidligere Handicap OL). 1

5 Desuden skal det nævnes, at konsulentteamet foreslår, at der bør satses på at afholde OL i Danmark i Begrundelse herfor er, at OL kun meget sjældent har været afholdt på samme kontinent to på hinanden følgende gange. Da London samtidigt vandt værtskabet til OL i 2012, vurderer konsulentteamet det for mest sandsynligt, at OL igen vil blive tildelt en europæisk by i En yderligere argumentation herfor gives i rapporten. 2 2

6 1. OL til Danmark hvorfor skal det undersøges? Undersøgelsens formål er ikke at udarbejde et budmateriale til Den Olympiske Komité (IOC), som kan tiltrække et OL, ej heller at udarbejde en plan for afholdelsen af et OL i København, eller at give anbefalinger til, hvorvidt København og Danmark bør byde på et OL. Formålet er derimod at afdække følgende centrale spørgsmål: Hvorledes de potentialer, som København og Danmark har, kan udnyttes Hvorledes de barrierer, der eksisterer, kan nedbrydes for at vinde et fremtidigt dansk bud på afholdelsen af et OL I hvilket omfang og under hvilke forudsætninger vil et OL i København være samfundsøkonomisk rentabelt dvs. afdække hvilke samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter afholdelsen af et OL indebærer Hvilken strategi, der skal lægges for, at København vinder værtskabet og hvilken handlingsplan, som skal understøtte og udmønte strategien herunder hvilke øvrige store internationale idrætsbegivenheder, som kan understøtte et dansk OL-bud. Undersøgelsen opstiller en række grundlæggende forhold og et dansk OLkoncept, som et eventuelt fremtidigt bud efter vores vurdering bør indeholde. Dette omfatter særligt følgende aspekter: 1. De aktuelle forhold i Københavnsområdet vedrørende de nuværende idræts- og hotelfaciliteter, der kan anvendes i forbindelse med internationale og olympiske idrætsarrangementer og den nuværende og planlagte infrastruktur 2. Opfyldelsen af de grundlæggende kriterier, som IOC har opstillet for at kunne afholde et OL 3. En målsætning om, at et OL-arrangement er samfundsøkonomisk rentabelt de givne barrierer taget i betragtning 4. Danmarks muligheder for at vinde retten til at afholde et OL, såfremt det besluttes at byde Danmarks relativt begrænsede størrelse taget i betragtning 5. En strategi, der sigter på maksimal udnyttelse af eksisterende faciliteter og minimal opførelse af anlæg og faciliteter, der efterfølgende vil have ringe værdi. København og OL undersøgelse I det følgende sammenholdes Københavns Kommunes egne udviklingsplaner med perspektiverne i at afholde et OL i København. Forslag til Kommuneplan 2005 fastslår, at der er følgende to overordnede pejlemærker for Københavns udvikling: København som international by med en stærk byidentitet København som en by med livskvalitet og et sundt bymiljø Københavns Kommune præsenterer i forslag til Kommuneplan 2005 en række udviklingspolitikker indenfor en række forskellige fokusområder. At der er stort sammenfald med en vision om et OL til København og målene i Kommuneplan 2005, fremgår af nedenstående oversigt. 3

7 Sammenfald mellem OL til København og målene i forslag til Kommuneplan 2005 Pejlemærker i Kommuneplan 2005 International by med stærk byidentitet Livskvalitet og et sundt bymiljø Sammenfaldende med mål Direkte X Ingen X Indirekte Modstrid Fokuspunkter i Kommuneplan 2005 Økonomisk bæredygtighed X Social bæredygtighed X Miljømæssig bæredygtighed En mangfoldig hovedstad X Et godt kultur- og fritidsliv X Arkitektur af int. klasse og alsidige, attraktive boligformer X X En velfungerende infrastruktur med kollektiv trafik X Som det ses af oversigten stemmer visionerne om afholdelse af et OL på en række punkter overens med Københavns Kommunes mål for byens udvikling. Et OL indeholder potentialet til at skabe positiv synergi med planlægningen af Københavns fremtidige udvikling. Således vil et OL i København for det første: Medvirke til at gøre København til en international by med en stærk byidentitet - også for byens egne borgere Kunne skabe rammer, der inspirerer og motiverer til et godt kulturog fritidsliv Medføre forbedring af infrastrukturen samt rammerne for et godt kultur- og fritidsliv. For det andet vil et OL i København indirekte kunne understøtte fokuspunkterne om: Økonomisk dynamik (og muligvis økonomisk bæredygtighed) Social dynamik (og muligvis social bæredygtighed) En mangfoldig storby med forskellige livsformer og kulturel bæredygtighed Dynamisk byudvikling og alsidige og attraktive boliger. Der vil således gennem afholdelsen af et OL i København integreret kunne arbejdes mod realiseringen af de nævnte pejlemærker og fokuspunkter for Københavns Kommune, som de er beskrevet i forslag til Kommuneplan Det er konsulentteamets vurdering, at en række af de positive effekter forbundet med et OL vil blive realiseret, selv hvis et OL i København i første omgang udelukkende er en vision. Således kan et OL på visionsplan i sig selv medføre en motivation, energi og selvbevidsthed, der kan være gavnlig for f.eks. byidentiteten og kultur- og fritidslivet. Bliver OL i København i tillæg hertil et reelt mål, og Københavns Kommune vælger at byde på afholdelsen af et OL, kan de ovenfor nævnte effekter realiseres gennem en koordineret OL- og kommuneplanlægning. 4 4

8 Danmark og OL undersøgelse Et andet og meget væsentligt argument for at undersøge potentialer og barrierer ved OL til Danmark er, at i regeringsgrundlaget Nye Mål fra 2005 opstilles det mål, at regeringen vil fremlægge en handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Denne handlingsplan fremlægges efter det oplyste i sommeren Af Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien 5 nye skridt på vejen fra 2003 fremgår det ligeledes, at regeringen har som mål at tiltrække flere internationale begivenheder til Danmark og ønsker at øge professionaliseringen i håndteringen af dem ved at styrke tiltrækning og evaluering af begivenhederne. Det er desuden regeringens hensigt at skabe et øget fokus på kulturelle og sportslige begivenheder for at anvende sportsbegivenhederne som regional løftestang. Det vil sige at benytte sig af begivenheder til at øge profileringen af en region og samtidig styrke det kreative, kulturelle og idrætsmæssige miljø til gavn for den økonomiske vækst og kulturelle udvikling. Som regeringen lægger op til i Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, er formålet at skabe et løft af kultur- og oplevelsesøkonomien. Det skal være med til at gøre danske virksomheder i stand til at tilbyde varer og ydelser, der ikke alene har høj kvalitet, men også sammenkædes med følelser, værdier, mening, identitet og æstetik, som knytter sig til eksempelvis internationale (sports)events. Konsulentteamet vurderer, at afholdelsen af OL vil have tre oplevelsesøkonomiske perspektiver: 1. Et OL har potentialet til at trække flere turister til København (og til Danmark) både før og også efter et OL, da København (og Danmark) vil blive associeret med bestemte positive oplevelser relateret til OL 2. Selve oplevelsen, OL, har et stort potentiale til at give danske virksomheder og deres produkter mulighed for på globalt plan at blive associeret med OL s erindringsbærende oplevelser. 3. OL vil kunne indgå i synergi med de allerede foretagne investeringer på området og dermed gøre forrentningen af samfundets øvrige oplevelsesøkonomiske tiltag større. Sammenfatning Som beskrevet ovenfor er der således en række forhold, som gør det relevant at undersøge potentialer og barrierer for at tiltrække et OL. Visionen om et OL til Danmark kan integreres i de udviklingsplaner, som Københavns Kommune har udarbejdet for hovedstadens fremtidige udvikling. Samtidig passer visionen ind i regeringens planer for at tiltrække flere store idrætsbegivenheder og for at skabe et løft af kultur- og oplevelsesøkonomien både i relation til øget turisme, branding af danske virksomheder og deres produkter samt yderlig forrentning af de allerede foretagne investeringer indenfor oplevelsesøkonomien. 5

9 2. OL til Danmark hvordan kunne det se ud? Konsulentteamet har udarbejdet et koncept for, hvorledes et dansk bud på et OL i København kunne udformes, da det ikke er muligt at beregne costs og benefits for en plan, som i sidste ende ikke ville kunne implementeres. Som en del af dette koncept har konsulentteamet forsøgt at opstille et sandsynligt scenario for gennemførelse af de forskellige OL-discipliner. I den forbindelse er der lagt vægt på: Størst mulig anvendelse af eksisterende faciliteter, eventuelt med nødvendige moderniseringer, ombygninger og udvidelser Så vidt muligt kun at bygge nye multifunktionelle faciliteter, som kan nyttiggøres efter OL Gøre brug af midlertidige faciliteter i en eventudgave, hvor disse vil være vanskelige at nyttiggøre efter OL At anvende samme faciliteter til flere konkurrencer, hvor dette er muligt Flest mulige konkurrencefaciliteter tæt på Den Olympiske By og Det Olympiske Stadion (IOC s nærhedsprincip ). Denne vægtning skyldes dels hensynet til økonomien og dels hensynet til at undgå problemer med nyttiggørelsen af anlæggene efter OL. I forbindelse med arbejdet med undersøgelsen er der løbende udarbejdet cost-benefit analyser på de enkelte faciliteter. Disse analyser har angivet i hvilket omfang, det er samfundsøkonomisk rentabelt at modernisere, ombygge eller udvide bestående faciliteter, at etablere nye faciliteter, eller i hvilket omfang der bør etableres faciliteter som eventudgaver. Problemstillingen kan illustreres således: Påkrævede sportsfaciliteter Nej Er der brug for faciliteten efter OL? Nej Eksisterer faciliteten? Ja Hvornår vil efterspørgslen opstå? Ja Omgående Senere Er kvaliteten tilfredsstillende? Nej Modernisering Ombygning Udvidelse Opførelse af faciliteten Opførelse af faciliteten Ja Er den ønskede facilitet egnet? Ja Nej Leje af facilitet Midlertidig udvidelse/ eventudgave facilitet Omkostninger ved at fremrykke opførelse af faciliteten Opførelse af eventudgave facilitet 6 6

10 Princippet om faciliteter i eventudgave og permanent udgave Hvor cost-benefit analyserne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk at etablere en facilitet, foreslår konsulentteamet at etablere disse i en eventudgave i modsætning til en permanent udgave. Ved en eventudgave kan der bl.a. opnås besparelser på følgende: Billigere materialer og konstruktionsprincipper, da der er begrænsede krav til holdbarhed, samtidig med at faciliteten overholder de funktionelle krav til anvendelsen, de gældende sikkerhedsregler, tekniske krav mv. Begrænsede krav til arkitektur, da faciliteten ikke er blivende. Det største danske stadion, Parken, er et godt eksempel på et stadion, som er opført med begrænset krav til arkitektur, hvorved prisen målt pr. sideplads er væsentligt lavere end andre tilsvarende stadions Grunden skal ikke købes, men kan lejes i facilitetens levetid, hvorved omkostningen kan reduceres væsentligt, da køb af en grund er særligt omkostningskrævende inden for Københavnsområdet. I beregningerne har vi taget udgangspunkt i en gennemsnitlig besparelse på en facilitet i eventudgave på 40% i forhold til permanente faciliteter. Hvis det efterfølgende viser sig, at en facilitet i en eventudgave er økonomisk bæredygtig, eller man af andre årsager ønsker at bibeholde denne, vil det være muligt at opgradere den til en blivende facilitet. Med en sådan Step- By-Step -strategi vil det være muligt at afholde investeringerne i den takt, disse viser sig at være rentable. Med udgangspunkt i ovennævnte betragtninger har konsulentteamet opstillet følgende oversigt over idrætsfaciliteter for et OL i København: OL-disciplin Sted Tilskuerpladser Status Atletik/ceremoni Det Olympiske Stadion (Svanemøllen Kaserne) Eventudgave Badminton Brøndby Hallen Moderniseres/udvides Arena 1, Parken Basketball Ombygges midlertidigt Multiarena (Københavnsområdet) Planlagt Boksning Arena 3, Multihal (Østre Gasværk) Eventudgave Bordtennis Arena 6, Multihal (Godsbaneterrænet) Eventudgave Brydning Arena 4, Multihal (Østre Gasværk) Eventudgave Bueskydning Bueskydningsbaner (Kongelunden) Midlertidig facilitet Cykling - bane Ballerup Super Arena Moderniseres/udvides Cykling MTB Mountain bike anlæg Midlertidig facilitet Cykling - landevej Rundstrækning (Lyngby/Holte/Søllerød) Midlertidig facilitet Cykling - BMX Københavns BMX-bane (Ørestaden) Moderniseres/udvides Fægtning Farum Arena Brøndby Hallen Moderniseres/udvides Farum Arena Moderniseres/udvides Moderne femkamp Svømmestadion Ny facilitet Ridebanespringning (Bernstorffsparken) Midlertidig facilitet 7

11 OL-disciplin Sted Tilskuerpladser Status Brøndby Stadion Bestående facilitet Atletion (Århus) Moderniseres/udvides Fodbold Odense Stadion Moderniseres/udvides Esbjerg Idrætspark Moderniseres/udvides Atletik/fodbold Stadion (OL Stadion) Eventudgave Gymnastik - artistisk Multiarena (København) Planlagt Gymnastik - rytmisk Brøndby Hallen Moderniseres/udvides Multiarena Gymnastik tramp. (Københavnsområdet) Planlagt Hockey Farum Park Ombygges midlertidigt Valby Idrætspark Ombygges midlertidigt Håndbold Arena 5, Multihal (Godsbaneterrænet) Eventudgave Arena 1, Parken Ombygges midlertidigt Judo Arena 4, Multihal (Østre Gasværk) Eventudgave Kano & Kajak Bagsværd Rostadion Moderniseres/udvides Kano & Kajak slalom Kano/Kajak slalom bane Ny facilitet Ridning, spring/dressur Christiansborg Ridebane Midlertidig facilitet Ridning - cross country Dyrehaven Midlertidig facilitet Roning Bagsværd Rostadion Moderniseres/udvides Sejlsport Skovshoved/Hellerup Havn eller Køge Bugt Midlertidig facilitet Skydning Skydebaner (Amager Fælled) Midlertidig facilitet Svømning Svømmestadion Ny facilitet Synkronsvømning Svømmestadion Ny facilitet Taekwondo Forum, København Eksisterende facilitet Tennis Tennisanlæg (Godsbaneterrænet) Eventudgave Triatlon Amager Strandpark + rundstrækning Midlertidig facilitet (løb og cykling) Udspring Svømmestadion Ny facilitet Vandpolo Svømmestadion Ny facilitet Volleyball Arena 2, Parken Ombygges midlertidigt Volleyball - beach Amager Strandpark Midlertidig facilitet Vægtløftning Valby-Hallen Moderniseres/udvides Det er væsentligt at pointere, at dette er et forslag til fordeling af sportsgrene på nye, eventudgave, midlertidige og eksisterende faciliteter. Med ovenstående forslag til fordeling af discipliner er der således kun behov for følgende nye permanente faciliteter: Kano-/kajakslalombane (som kan omdannes til adventure park efter OL) Svømmecenter Desuden forudsætter konsulentteamet, at en ny planlagt multiarena i Københavnsområdet etableres og får en kapacitet på minimum tilskuere. 8 8

12 Ovenstående forslag til placering af de enkelte idrætsfaciliteter er udelukkende konsulentteamets forslag. Det er således vigtigt at bemærke, at forslaget ikke er afklaret med de relevante offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder mv. Dette er også gældende for de øvrige faciliteter til et OL i København, som beskrives nedenfor. Konsulentteamet skal samtidig bemærke, at der ved forslagene til placering er lagt særligt vægt på skabe en god sammenhæng mellem følgende punkter: 1. IOC s nærhedsprincip (se nedenfor) 2. Anvendelse af ledige områder, som er indeholdt i Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2005 og herunder bl.a. områder, som er betegnet som perspektivområder efter år Et sammenhængende transportkoncept, som er baseret på den bestående og planlagte infrastruktur i København 4. Begrænsning af omkostningerne til nye infrastrukturinvesteringer, som traditionelt i OL-sammenhæng er meget høje 5. Anvendelse af miljømæssigt belastede arealer, som vil blive oprenset i forbindelse med byggeri af faciliteterne, og dermed efter et OL vil bidrage med en miljømæssig forbedring. Forslag til placering er således begrundet i konsulentteamets helhedsvurdering af ovenstående fem punkter set i forhold til en eventuel afholdelse af OL i København. Andre forhold kan begrunde alternative placeringer med ændrede costs og benefits til følge. Placering af konkurrencer uden for København Med hensyn til geografisk placering af konkurrencer er det et væsentligt kriterium i tildelingen af OL, at så mange konkurrencer som muligt afvikles i umiddelbar nærhed af Den Olympiske By og Det Olympiske Stadion ( nærhedsprincippet ). Nærheden giver mulighed for, at atleter kan samles på tværs af idrætsdiscipliner, hvilket understøtter den olympiske idé. Samtidig giver det bedre muligheder for, at tilskuere til OL følger flere discipliner uden at skulle transporteres over store afstande. Endelig er det en sikkerhedsmæssig fordel at holde flest mulige konkurrencer inden for et begrænset geografisk område. Hvis der placeres konkurrencer længere væk end 100 km fra Den Olympiske By, kræver IOC, at der oprettes satellit -OL-byer. Med udgangspunkt i dette nærhedsprincip foreslår konsulentteamet, at det kun er de indledende runder i fodbold, som placeres uden for København. Dels findes der gode stadionfaciliteter uden for København (Odense, Århus, Ålborg, Herning og Esbjerg), og dels er det sikkerhedsmæssigt muligt at håndtere det begrænsede antal atleter og officials i 3 satellit -OL-byer. Der vil desuden forud for OL være et behov for anvendelse af træningsfaciliteter fordelt over hele landet. Dette skyldes, at det er normalt, at OL-atleter før et OL afholder træningslejre i det land, hvor værtsbyen ligger, men ikke nødvendigvis i værtsbyen, idet atleterne typisk vil få en for stor pressebevågenhed i selve værtsbyen. Derfor foretrækker flere deltagerlande/-hold at afholde træningslejre uden for selve værtsbyen. 9

13 Træningsfaciliteter Omegnskommunerne i København har traditionelt et højt niveau for idrætsfaciliteter for breddeidræt med et relativt stort antal sportshaller, stadions, svømmehaller, mv. uden tilskuerfaciliteter. Disse anlæg vil være meget velegnede som træningsfaciliteter for deltagerne ved OL. Vi vurderer, at det i Københavnsområdet vil være muligt at finde tilfredsstillende træningsfaciliteter til de fleste idrætsdiscipliner under OL. Det betyder, at behovet for etablering af træningsfaciliteter kan reduceres til et minimum og primært omhandle de idrætsgrene, der er små i Danmark og samtidig facilitetskrævende, f.eks. hockey og kano-/kajakslalom. I lighed med de eksisterende faciliteter, der anvendes til konkurrencer, vil mange træningsfaciliteter være relativt gamle i 2020, hvorfor moderniseringer vil være påkrævet. Det betyder, at en del af anlægsinvesteringen skal afholdes under alle omstændigheder. Mediecenter Ud over de egentlige idrætsfaciliteter kræver IOC bl.a. oprettelse af andre faciliteter, herunder et mediecenter. Der er tradition for, at mediecenteret deles i to separate faciliteter. Et for radio og tv (International Broadcast Center) og et for den trykte presse (Media Press Center). Både IBC og MPC vil være vanskelige at udnytte efter OL, hvorfor disse bør være midlertidige faciliteter. IBC foreslås etableret i umiddelbar nærhed af DR-Byen i Ørestaden. Det giver mulighed for at anvende dele af de eksisterende radio- og tv-faciliteter i DR-Byen. MPC kan med fordel etableres i Bella Centeret. Centeret har tidligere huset store mediebegivenheder som f.eks. EU-topmødet i MPC etableres som en midlertidig facilitet i udstillingshallerne med de nødvendige installationer for den trykte presse, primært arbejdspladser og kommunikationslinier. OL-by IOC stiller krav om etableringen af Den Olympiske By, som danner rammen om indkvartering af i alt ca idrætsudøvere, trænere og officials. Den Olympiske By danner sammen med Det Olympiske Stadion centrum i legene, og de skal derfor placeres i umiddelbar nærhed af hinanden. Det vil være nærliggende at bruge Den Olympiske By som løftestang til udviklingen af et nyt byområde i København. Lignende tiltag har været gennemført i andre kandidatbyer. Hammarby Sjöstad i Stockholm er et eksempel på en sådan byudvikling, som har fundet sted, selvom Stockholm ikke blev udvalgt til at være værtsby for OL2004. Konsulentteamet foreslår, at OL-byen opføres på Refshaleøen, der med sin attraktive placering gør det muligt at sælge lejlighederne til bolig- og erhvervsformål efter OL

14 Hoteller IOC s krav til antallet af hotelværelser er minimum værelser, beliggende 50 km fra OL-centrum (Det Olympiske Stadion og OL-byen). Dette krav kan København pt. ikke opfylde, hvorfor konsulentteamet foreslår at anvende hoteller i Malmø og Helsingborg og midlertidige indkvarteringsmuligheder, som f.eks. nye kollegier, udlejning af private hjem og hotel- og krydstogtskibe placeret i Københavns Havn. Særligt brugen af hotel- og krydstogtskibe har været anvendt ved tidligere OL, herunder ved OL2004 i Athen, hvor det blev anvendt 11 hotel- og krydstogtskibe. Transport Infrastrukturen spiller en stor rolle i forbindelse med afviklingen af et OL. Kapacitetsmæssigt stiller åbnings- og afslutningsceremonierne på OL-stadion de største krav til den lokale transportkapacitet, hvor tilskuere skal forlade stadion hurtigt og sikkert. Derfor anvendes der altovervejende kollektiv transport ved OL til at betjene de mange tilskuere, besøgende mv. København har i forvejen et kollektivt trafiknet, som internationalt befinder sig i den bedste del - set i forhold til andre byer, der enten har afholdt OL, skal holde OL eller har budt på OL. Konsulentteamet har foreslået en placering af OL-stadion på Svanemøllen Kaserne, som har en god betjening med kollektiv trafik og et godt biltrafiknet. I tillæg hertil er der i disse år truffet beslutning om, eller der foreligger planer for, en række større infrastrukturprojekter i og omkring København. Samlet betyder dette, at omkostningerne, til udbygning af infrastrukturen ved et OL, er relativt begrænsede. 11

15 3. OL til Danmark hvad ville det koste? Konsulentteamet har gennemført en cost-benefit analyse for afholdelsen af OL i København Tidligere OL-relaterede undersøgelser har typisk været de såkaldte impact studier, der hovedsageligt fokuserer på beskæftigelses- og indkomsteffekterne for den by eller region, hvor OL afholdes. Så vidt konsulentteamet har erfaret, foreligger der ikke offentligt tilgængelige cost-benefit analyser, der opgør og sammenholder de samfundsøkonomiske omkostninger og benefits i forbindelse med planlægning og afholdelse af OL. Cost-benefit analysens poster og forudsætninger I en cost-benefit analyse opgøres costs og benefits for de planer eller den situation, der skal vurderes, i forhold til en nul-situation. Costs og benefits er de samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter (værdier). Det vil sige de samlede omkostninger og indtægter for alle danske aktører, uanset om disse tilfalder offentlige eller private aktører. Alle poster, der berøres og altså varierer mellem de to situationer, skal medtages i analysen. Costs og benefits opgøres i faktorpriser i danske kroner på 2005 prisniveau. De opgøres principielt år for år i perioden fra 2005 til 2040 i forhold til situationen uden afholdelse af OL. Der opstilles i princippet en total investeringsoversigt for situationen med og uden bud på gennemførelse af et OL, hvorefter forskellen og de afledte driftsudgifter tilskrives afholdelsen af OL. Derved indfanges også de omkostninger, der er forbundet med en fremrykning af investeringer på en måde, så kun merudgifterne medregnes. I forbindelse med opgørelsen af costs og benefits vedrørende idrætsanlæg og infrastruktur er der taget stilling til spørgsmålet om behovet for en eventuel fremskyndelse af investeringerne og størrelsen af de resulterende samfundsøkonomiske omkostninger og benefits herunder værdien af investeringerne efter afslutningen af OL. Cost-benefit analysen går herefter ud på at sammenligne benefits med de samfundsøkonomiske omkostninger. Nettoresultatet opgøres som diskonteret nu-værdi (2005-priser). Derved tages der hensyn til, at omkostninger og benefits har forskellig tidsprofil, og de poster, der ligger længst ude i fremtiden, bliver tilskrevet lavest værdi. Herved opnås et egentligt beslutningsgrundlag i form af en beregnet samfundsøkonomisk værdi af de samlede costs og benefits beregnet i henhold til en almindeligt anerkendt metode. Hvis resultatet bliver en positiv netto nu-værdi, er afholdelsen af et OL, med de opstillede forudsætninger og den anvendte kalkulationsrente, samfundsøkonomisk rentabel

16 Cost-benefit analyse af OL i København Konsulentteamet anvender en årlig 5% real kalkulationsrentefod, men beregningerne suppleres med følsomhedsberegninger med anvendelse af alternative rentesatser. Ultimo 2005 anvendes her som opgørelsestidspunkt. Analysen viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger og benefits ved et OL i København i 2020, med de opstillede forudsætninger vil give et samfundsøkonomisk resultat på ca. 500 mio. kr. i diskonteret nu-værdi. Costs (mio. kr.) Budomkostninger 101 Infrastruktur 300 Idrætsanlæg, nye inkl. eventudgaver Etablering af øvrige nye faciliteter 74 Udvidelse/modernisering af eksisterende faciliteter 349 Etablering af midlertidige faciliteter 182 Træningsfaciliteter 48 OL-byen og Mediecenter Driftsomkostninger Costs i alt Benefits Publikumsværdi (herunder billetindtægter) 954 IOC bidrag TOP sponsorer Nationale sponsorer 657 Merchandise 141 Brugsværdi af ny infrastruktur 126 Idrætsanlæg, nye inkl. eventudgaver 244 Etablering af øvrige nye faciliteter 13 Udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter 158 Etablering af midlertidige faciliteter 0 Træningsfaciliteter 22 OL-byen og Mediecenter Forbedret sikkerhed 22 Turisme Erhvervsudviklingseffekt 882 Folkesundhed Benefits i alt Nettoresultat 486 Konsulentteamet har gennemført følsomhedsberegninger, der viser, at nettoresultatet ikke er særligt følsomt overfor stigninger i rentefoden. 13

17 Sammenfatning Den almindelige opfattelse er, at afholdelsen af et OL vil give et underskud, og det kan ikke betale sig. Hertil vil konsulentteamet bemærke, at der oftest tales om driftsmæssige underskud og ikke det samlede samfundsøkonomiske regnskab, som svarer til ovenstående cost-benefit analyse. Forklaringen herpå er givet, at den samfundsøkonomiske rentabilitet først til fulde opnås op til ca år efter selve afholdelsen af et OL. Det kan måske også undre, at afholdelsen af et OL i København kan være samfundsøkonomisk rentabelt, da København internationalt set er en relativ mindre hovedstad i et størrelsesmæssigt og økonomisk set mindre land. Konsulentteamet skal hertil bemærke, at netop dette forhold har været et centralt spørgsmål i undersøgelsen herunder at afklare i hvilket omfang og under hvilke forudsætninger et OL i København kan være samfundsøkonomisk rentabelt. En væsentlig årsag til, at OL i København er beregnet til at være samfundsøkonomisk rentabelt, skyldes at konsulentteamet har foreslået, at de faciliteter, der kræver den største infrastrukturkapacitet (OL-by og OL-stadion), opføres med færrest mulige ressourcer i forhold til opfyldelsen af IOC s krav. Desuden har København internationalt set i forvejen et godt kollektivt trafiknet. I tillæg hertil er der i disse år truffet beslutning om, eller der foreligger planer for, en række større infrastrukturprojekter i og omkring København. Set fra en infrastrukturel synsvinkel er det således et nærmest optimalt tidspunkt politisk at overveje, hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne om, at tiltrække OL til København. Samlet betyder dette, at konsulentteamet kun har medregnet infrastrukturinvesteringer svarende til 300 mio. kr. (nu-værdi), som er direkte forårsaget af et OL i København. Set i forhold til tidligere værts- og budbyer er dette et mindre beløb. Konsulentteamets koncept for afholdelse af OL i København indeholder forslag til anvendelse af en række eventudgave og midlertidige faciliteter. Konceptet omfatter ikke opførelsen af prestigebyggerier, der på forhånd kan forudses at ville ende som de såkaldte white elephants altså faciliteter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable på grund af manglende effektiv anvendelse efter et OL. Desuden forudsætter vi, at en ny planlagt multiarena i Københavnsområdet etableres og får en kapacitet på minimum tilskuere. Konsulentteamet har også undersøgt, hvilke modeller der kan opstilles for at skabe den nødvendige likviditet, som kan finansiere de omkostninger, der er forbundet med bud på og afholdelse af OL i København. Konsulentteamets forslag til finansieringsmodeller er baseret på: De væsentlige indtægter ved selve afholdelsen af OL Indtægter ved et OL-lotteri Offentlig-privat-samspil ved opførelse af idrætsfaciliteter Inddragelse af private investorer til finansiering af OL-byen, der efter OL sælges som bolig- og erhvervsbyggeri De skattemæssige effekter af en øget beskæftigelse op til og efter OL

18 4. OL til Danmark hvorfor skulle det realiseres? OL til Danmark hvorfor? Hvad kunne den grundlæggende idé bag et dansk bud på OL være, og hvordan kunne et sådant bud hænge sammen med andre aktiviteter og planer på såvel idrætsområdet som andre relaterede områder? Konsulentteamet mener, at den overordnede idé for en eventuelt dansk OL plan bør være at få en sådan plan til at fungere som både: Visionen En vision Et mål Et middel Det overordnede svar på hvorfor skal kunne forklares i visionen om OL til Danmark. Konsulentteamet er af den opfattelse, at en sådan vision skal have fokus på det mentale frem for en flot sportsbegivenhed, nye eller opgradede idrætsfaciliteter mv., da disse ikke i sig selv kan være en tilstrækkelig grund til at iværksætte et så stort projekt. Det er efter konsulentteamets opfattelse på det mere mentale, ikke-materielle plan, at en OL vision stærkere end vel alle andre store projekter kan spille en vigtig rolle ved at fokusere på elementer som: Sammenhold og sammenhæng Ambitioner og selvværd Udblik og åbenhed overfor verden National stolthed og internationalt perspektiv Med andre ord kan visionen om et OL til Danmark være ideen om: og kan formuleres som: Danmark til verden verden til Danmark Et stort og ambitiøst projekt som i en globaliseret verden med øget konkurrence på alle områder skal ændre både vores egen og andres opfattelse af, hvad vi kan og vil. Alle lande også Danmark har brug for store ideer og ambitioner til at motivere og inspirere ikke mindst den unge generation for at skabe yderligere fremsyn og dermed fremgang. Samtidig er det dog efter konsulentteamets opfattelse vigtigt at kombinere en visionær og på sin vis lidt udansk tankegang med en fornuftig, måske mere typisk dansk holdning om ikke at kaste sig ud i store investeringer. Det er derfor nødvendigt, at et dansk OL projekt både er visionært og fornuftigt, og en strategi for projektet skal sikre, at de store visioner vedligeholdes samtidigt med, at processen sikrer en trinvis udvikling. 15

19 To-trins stategien fra middel til mål Konsulentteamets bud på en strategi for et dansk OL-bud er derfor en totrins strategi, hvor først: 1) Beslutningen om at planlægge en fremtidig ansøgning om at få OL til Danmark skal fungere som en katalysator for en udvikling på en række områder, hvor en udvikling dels vil have selvstændig værdi, dels vil være en forudsætning for kunne lancere et overbevisende OL-bud. derefter: 2) hvis udviklingen på disse områder som følge af beslutningen om at ansøge om OL over de kommende år frem mod deadline for afsøgning er tilfredsstillende og bidrager med de ønskede nutidige effekter, vil ansøgningen om afholdelse af et OL blive afsendt. Hvis udviklingen på områderne (i det følgende beskrevet som fokusområder ) over de kommende år derimod ikke er tilfredsstillende, udskydes eller opgives planerne om ansøgning om at få OL til Danmark. En beslutning om at planlægge et dansk bud på OL bliver således: I første omgang et middel til at igangsætte en udvikling på fokusområderne Derefter et mål for denne udvikling på fokusområderne, såfremt planerne realiseres og en ansøgning afsendes. En udvikling på disse fokusområder kan derfor tilsvarende ses som: På kort sigt et selvstændigt mål frem mod beslutningen om at ansøge På længere sigt et middel til at kunne aflevere en overbevisende ansøgning om OL-bud og i sidste ende at få OL til Danmark. Med henvisning til den overordnede titel for undersøgelsen OL til Danmark potentialer og barrierer skal to-trins, mål/middel strategien skabe en udvikling indenfor fokusområderne og således ændre disse fra at være en nutidig barriere til at blive et fremtidigt potentiale for et dansk OL-bud. For at totrins strategien skal virke, er det helt afgørende forhold, at OL idéen, lidt malerisk beskrevet, skal være gnisten, som skal tænde ildhavet. Fokusområder I arbejdet med at identificere de fokusområder, hvor planen om et OL-bud skal igangsætte/forstærke en udvikling, og hvor en udvikling er en forudsætning for at kunne realisere planen om et OL-bud, er der taget udgangspunkt i denne tredeling af ansvaret for et dansk bud på OL mellem de tre centrale parter i et dansk OL-bud: Dansk idræt (Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité) København (Københavns Kommune) Danmark (Regeringen) 16 16

20 På baggrund heraf er følgende seks fokusområder udvalgt: Part Fokusområde Dansk idræt København Danmark 1. Events 2. Kompetencer 3. Faciliteter 4. Branding 5. Selvtillid 6. Sundhed Fokusområderne 1-6 er rangordnet efter betydning for og sammenhæng med en beslutning om at realisere planerne om et dansk OL-bud. To-trins strategien skal sikre, at en udvikling på disse seks områder som følge af en beslutning om at planlægge et bud på OL i København først er et mål i sig selv, og derefter også bliver et middel til at sikre København OLværtskabet. Sammenfatning Strategien skal sikre en udvikling af de seks fokusområder, uanset om planen for et OL-bud senere realiseres. Konsulentteamet vurderer således, at beslutningen om blot at planlægge et OL-bud i sig selv er så stærk en katalysator, at den med nødvendig politisk og økonomisk støtte samt en grundig implementering vil kunne have en markant positiv effekt på fokusområderne. Hele projektet kan ses som en fin mulighed for: 1. Dansk idræt til at få en øget samfundsmæssig betydning gennem en ny og bredere defineret rolle som Danmarks kompetenceudvikler 2. København til at vise sig som en foregangsby og yderligere leve op til rollen som Danmarks hovedstad. 3. Regeringen til at få sat handling på diverse politiker vedrørende fremtidens udfordringer og blive set som Danmarks visionsudvikler Den skitserede to-trins strategi bygger samtidig på, at processen har en indbygget, selvforstærkende effekt: God fremgang på et eller flere af de seks fokusområder gennem de kommende år vil gøre et dansk OL-bud mere realistisk, hvilket vil skabe yderligere fremgang på ét eller flere af områderne, osv. 17

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results---

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning I 1. Status 1

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 109 Offentligt. OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results---

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 109 Offentligt. OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results--- Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 109 Offentligt OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende

skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende Visionen Danmark skal være scenen for store verdensbegivenheder inden for idræt. Internationale idrætsbegivenheder vækker begejstring og interesse for idræt i det danske samfund og kan virke som løftestang

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Kultur og Fritidsudvalget Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte

Læs mere

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge.

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Powerman Copenhagen 2016 Link til ansøgning I maj 2015 afholdt Powerman Denmark arrangementet Run I Bike I Run. Med afsæt

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding Sagsnr Link til ansøgning Link til video

Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding Sagsnr Link til ansøgning Link til video KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding 2017 Link til ansøgning Link til video Copenhagen Watersports og Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) ønsker i samarbejde

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Tegning: Årstiderne Arkitekter Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Et overblik over investeringer i superligaklubber og håndboldligaklubbers

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Bilag. Februar 2006. Knowledge creating results---

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Bilag. Februar 2006. Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Bilag Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Bilag Februar 2006 Bilag 1 Kommissorium OL TIL DANMARK - POTENTIALER

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Idrætsevents Status 2013

Idrætsevents Status 2013 Status 2013 KMØ er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra 2012 15. Af de 26 kommuner

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Analyse 25. januar 2013

Analyse 25. januar 2013 2. januar 213. Løft af folkeskolen skaber forskelligt finansieringsbehov på tværs af kommuner Af Jens Hauch og Peter Lihn Jørgensen Timetallet i folkeskolerne varierer fra kommune til kommune. Kravene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Kvalitet, udvikling og nytænkning

Kvalitet, udvikling og nytænkning Kvalitet, udvikling og nytænkning Faciliteter til de Hvorfor? Faciliteter der skaber mere og bedre engagement og deltagelse engagerede fritidsfællesskaber Store projekter med eksempelværdi, viser nye veje,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark #AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark 2 #AllForRio OL-MÅLSÆTNING PÅ 10 MEDALJER DIF og Team Danmark er nået frem til en foreløbig fælles medaljemålsætning for OL i Rio på 10 medaljer. Ikke siden

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. Copenhagen Beachvolley Beachvolley 200.000 kr. Oprettelse

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland.

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland. POWERMAN Det verdensomspændende Duathlon stævne POWERMAN er endelig kommet til Danmark. POWERMAN er verdens største Duathlon event og den er udbredt over hele verden med løb på alle kontinenter. POWERMAN

Læs mere

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 Danmarks Cykel Union (DCU) ønsker at fortsætte arbejdet og afviklingen

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere