OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Bilag. Februar Knowledge creating results---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Bilag. Februar 2006. Knowledge creating results---"

Transkript

1 OL til Danmark - Potentialer og barrierer Bilag Februar 2006 Knowledge creating results---

2 OL til Danmark - Potentialer og barrierer Bilag Februar 2006

3 Bilag 1 Kommissorium

4 OL TIL DANMARK - POTENTIALER OG BARRIERER

5 M I N I S T E R I E T 26. april 2005 Udbud af undersøgelsen OL til Danmark potentialer og barrierer Kulturministeriet har via undersøgelsens sekretariat i Idrætsfonden Danmark modtaget Deres anmodning om udbudsmateriale i henhold til udbudsannonce offentliggjort i Udbudsavisen den 26. april 2005 og opfordrer Dem hermed til at afgive tilbud på opgaven. Udbuddet er et offentligt udbud efter forhandling i henhold til Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december Om undersøgelsen Kulturminister Brian Mikkelsen har taget initiativ til at afdække barrierer og potentialer i forbindelse med en eventuel fremtidig satsning på København som vært for OL Undersøgelsen indgår som baggrund for regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. Der er i forbindelse med undersøgelsen nedsat en styregruppe, som skal bedømme de indkomne tilbud, følge undersøgelsen og den videre proces. Styregruppen består af repræsentanter fra Københavns Kommune, Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité, Wonderful Copenhagen, Århus Kommune, Idrætsfonden Danmark og Kulturministeriet. Opgaven går overordnet ud på at gennemføre undersøgelsen som beskrevet i kommissorium/undersøgelsesdesign, jf. bilag a at afgive en rapport i papirform samt en elektronisk pdf-version af samme at præsentere to delresultater (milepæle) samt den endelig rapport for styregruppen. Undersøgelsen forventes endeligt afsluttet og afleveret senest den 1. december Tidspunkter for førnævnte to delresultater (milepæle) fastsættes i samråd med den valgte konsulentvirksomhed, idet dette vil afhænge af konsulentvirksomhedens tilgang til løsningen af opgaven. 2. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af dette udbudsbrev med Bilag a: Kommissorium/undersøgelsesdesign Bilag b: Kontrakt mellem den valgte tilbudsgiver og Kulturministeriet Bilag c: Tidsplan for udbud og undersøgelse Opgavens art og omfang fremgår af kommissorium/undersøgelsesdesign, jf. bilag a. Parternes ydelser og vilkårene herfor fremgår af kontrakten, jf. bilag b. J. NR /19.

6 -2-3. Spørgsmål De bydende har lejlighed til at stille eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene skal stilles skriftligt og mailes til Spørgsmålene skal være Idrætsfonden Danmark i hænde senest den 23. maj Alle spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og kopi af spørgsmål og svar vil blive mailet til alle, der har anmodet Kulturministeriet om udbudsmateriale. 4. Tro og love-erklæring I henhold til lov af 21. december 1994 (LBK 336 af 13. maj 1997) skal De samtidig med afgivelse af tilbuddet afgive en erklæring om, at De (tilbudsgiver) ikke har forfalden ubetalt gæld til det offentlige. 5. Tilbud Deres tilbud skal afgives ved udfyldelse af følgende: Tilbudsbilag 1: Referencer fra de seneste betydelige arbejder, herunder erfaringer med løsning af lignende undersøgelsesopgaver, større anlægs- og logistikopgaver, strategiske processer eller lign. Tilbudsbilag 2: Tilbudsbilag 3: Tilbudsbilag 4: Oplysninger om den erfaringsmæssige baggrund for de medarbejdere, som vil blive allokeret til opgaven. Deres beskrivelse af, hvorledes den udbudte opgave vil blive organiseret og udført, herunder en overordnet tidsplan for gennemførelse af undersøgelsen. Deres tilbud på udførelse af undersøgelsen. Undersøgelsen skal holdes inden for en økonomisk ramme af maksimalt kr ,00 ekskl. moms. Tilbud skal fremsendes til undersøgelsens sekretariat i Idrætsfonden Danmark således at det er fonden i hænde senest den 30. maj Deres tilbud afgives ved indsendelse af tilbudsbilag 1-4 (samt tro og love-erklæring) til Tilbudet skal være bindende til og med 5. juli Kulturministeriet anser ikke tildelingen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet. 6. Bedømmelse af de indkomne tilbud. Udvælgelses og tildelingskriterier. Bedømmelsen af de indkomne tilbud foretages af styregruppen, jf. under pkt. 1.

7 -3- Først udvælger styregruppen de egnede tilbud efter en vurdering af de bydendes tekniske formåen. Denne vurdering foregår på grundlag af de bydendes oplysninger i tilbudsbilag 1 og 2. Dernæst vurderer styregruppen, hvilke(n) af de egnede bud, der anses som de(n) økonomisk mest fordelagtige. Styregruppen vil lægge vægt på hvilke(t) tilbud der demonstrerer forståelse for opgavens kompleksitet beskriver en god og målrettet udnyttelse af de tidsmæssige og økonomiske rammer for undersøgelsen giver det bedste bud på, hvordan opgaven tilrettelægges og gennemføres Vurderingen foregår på baggrund af de bydendes oplysninger i tilbudsbilag 3 og Forhandling Efter bedømmelsen forbeholder styregruppen sig ret til at forhandle med maks. 3 af de bydende Reglerne om forhandling findes i cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002 og er nærmere beskrevet i den tilhørende vejledning nr af 17. februar Opgaven tildeles den tilbudsgiver, som ud fra styregruppens samlede vurdering har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kulturministeriet ser frem til at modtage Deres tilbud via sekretariatet i Idrætsfonden Danmark. Med venlig hilsen PÅ VEGNE AF UNDERSØGELSENS STYREGRUPPE Peter Schønning

8 -4- Bilag a Kommissorium/design for undersøgelsen OL til Danmark potentialer og barrierer Formål At få tilvejebragt et grundlag for en politisk drøftelse af mulighederne for at gøre København til værtsby for OL i Undersøgelsen indgår som en del af regeringsgrundlagets målsætning om at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Indhold Undersøgelsen skal afdække barrierer og potentialer i forbindelse med en fremtidig satsning på at gøre København til vært for OL i 2024, herunder: Idrætsfaciliteter: Hvor mange og hvilke nye trænings- og konkurrence faciliteter skal opføres, hvilke eksisterende kan bruges og hvad fordrer det af renovering/modernisering, samt hvordan kan det sikres, at anlæggene kan tilpasses byens behov i perioder, hvor der ikke er events? Mulighederne for midlertidige anlæg skal således inddrages, ligesom potentialet i at benytte hele Danmark til afviklingen skal klarlægges. Andre faciliteter: Undersøgelsen skal desuden kortlægge øvrige nødvendige faciliteter (olympisk landsby, mediecentre, hotelfaciliteter etc.), samt omkostninger i forbindelse med disse andre faciliteter. Infrastruktur: I hvilket omfang er det nødvendigt med udbygning, modernisering og etablering af infrastruktur jf. det olympiske transportkoncept? I hvilket omfang er der et erhvervsmæssigt potentiale i en infrastrukturel opprioritering? Sikkerhed: Undersøgelsen skal estimere de økonomiske konsekvenser ved etablering af det nødvendige sikkerhedsmæssige beredskab. Organisation: Hvilken organisation skal opbygges, hvilke aktører skal inddrages og hvilken volumen bør organisationen have? Det skal herunder undersøges, i hvor stor udstrækning det vil være muligt at tiltrække frivillige hjælpere til afvikling af de store begivenheder.

9 -5- Tilskuerpotentiale: Kan København og omegn bære et OL rent tilskuermæssigt, og i hvor stor udstrækning vil det kunne forventes, at København vil kunne trække tilskuere fra alle dele af landet samt udlandet. Finansiering: De økonomiske omkostninger ved udbygning og modernisering af idrætsfaciliteter og infrastruktur samt ved udvikling af organisation. På indtægtssiden skal det afdækkes, hvilke indtægtskilder der er forbundet med afholdelsen af et OL/store idrætsbegivenheder, samt hvordan disse må forventes at udvikle sig i de kommende år. Undersøgelsen skal herunder præsentere forskellige finansielle løsningsmodeller, der kan tilvejebringe de fornødne ressourcer. Der forventes endvidere en vurdering af behovet for og omfanget af en fond, der besidder garanti-kapital. Samfundsøkonomi: Makroøkonomisk konsekvensanalyse, herunder en vurdering af, i hvilket omfang satsningen på at gøre hovedstadsområdet til dynamo for store idrætsbegivenheder vil have en afledt effekt for resten af landet. Kulturel kapital: Social, uddannelsesmæssig og kulturel (herunder idrætsmæssig) konsekvensanalyse. Ansøgningsprocedure: Kortlægning af procedurens forskellige faser og udgifter forbundet hermed. Strategi: Undersøgelsen skal komme med strategiudspil til realiseringen af nedenstående delmål. Heri skal indgå en vurdering af, hvilke begivenheder København og Danmark skal evne at vinde og gennemføre for at opbygge den nødvendige erfaring og troværdighed, som er forudsætninger for ansøgningsprocessen til OL. Design Der er tale om en cost/benefit analyse, og undersøgelsen skal differentiere de ovenstående indholdsmæssige parametre i følgende delmål: Første delmål: Hovedstadsregionen formår at tiltrække mindre internationale arrangementer (f.eks. EM/VM i sejlsport, badminton og de mindre holdsportsgrene). Derudover laves der kvalificerede Bids på større sportsbegivenheder. Andet delmål: Hovedstadsregionen formår at tiltrække større idrætsbegivenheder som f.eks. EM i atletik og EM/VM i nogle af de store holdboldspil. Danmark formår ligeledes at lave et kvalificeret bid på OL i 2020 (dvs. ansøgning klar 2010) men får afslag i 2013.

10 -6- Tredje delmål: København/Danmark ansøger i 2014 om OL vi får tildelt værtsskabet i 2017, og gennemfører et succesfuldt OL i Undersøgelsen skal - som en tværgående dimension - vurdere potentialer og barrierer, i forhold til at realisere de enkelte delmål i et decideret Øresundssamarbejde dvs. ved inddragelse af Malmø. Metode Undersøgelsen skal tage afsæt i tidssvarende internationale eksempler fra byer og lande, som har satset på at tiltrække store internationale begivenheder, herunder OL. Undersøgelsen kan således bestå af såvel til lejligheden produceret empiri samt vidensgenerering fra eksisterende undersøgelser og evalueringer. Det forventes, at undersøgelsen inddrager såvel kvalitative som kvantitative data. Det forventes, at undersøgelsen inddrager IOC s vægtede kriterier, der er fundamentet for vurderingen af OL-ansøgninger.

11 Bilag 2 Delmålsrapport

12 Indholdsfortegnelse Delmålsrapportens indhold 1 1. Status Forudsætninger for at byde på VM i bordtennis Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Forudsætninger for at byde på VM i landevejscykling Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Forudsætninger for at byde på EM i fodbold Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Forudsætninger for at byde på EM i atletik Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Cost Omkostninger ved at byde på og afholde VM i bordtennis Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Generel infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Øvrige omkostninger Omkostninger ved at byde på og afholde VM i landevejscykling Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Generel infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Øvrige omkostninger Omkostninger ved at byde på og afholde EM i fodbold Idrætsfaciliteter Øvrige faciliteter Generel infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Øvrige omkostninger Omkostninger ved at byde på og afholde EM i atletik Idrætsfaciliteter 18

13 2.4.2 Øvrige faciliteter Generel infrastruktur og transportkoncept Sikkerhed Øvrige omkostninger Cost-benefit analyse af delmål Cost-benefit analyse af VM i bordtennis Cost-benefit analyse af VM i landevejscykling Cost-benefit analyse af EM i fodbold Billetindtægter Broadcasting Sponsorater Udvidet eller forbedret infrastruktur Udvidet eller forbedret sportsanlæg og faciliteter Udvidet og forbedret overnatningskapacitet Forbedret sikkerhed ved større arrangementer Turisme SMV udvikling, innovation og Uddannelse Forbedret folkesundhed Cost-benefitanalyse af EM i atletik

14 Delmålsrapportens indhold Denne delmålsrapport er en samlet skriftlig afrapportering af de fastlagte delmål, som skal understøtte og lede frem til en ansøgning om et OL. Realiseringen af delmålene skal anskues som en måde at begrænse barriererne på og øge potentialerne for at vinde et eventuelt OL-bud. Delmålene, som undersøgelsens styregruppe har formuleret, er: 1. VM i bordtennis (2010) 2. VM i landevejscykling (2011) 3. EM i fodbold (2016) 4. EM i atletik (2018) Metode og forudsætninger Undersøgelsens ressourcemæssige begrænsninger såvel i forhold til tid som de økonomiske rammer har begrænset konsulentteamets muligheder for dybtgående at behandle de fire delmål. Gennemførsel af en dybtgående analyse for de fire delmål ville i princippet kræve gennemførelse af en tilsvarende analyse som OL-undersøgelsen for hvert af delmålene. Dette gælder særligt for EM i fodbold og EM i atletik, som er de største og økonomisk tungeste events blandt de fire delmål. Desuden har det været vanskeligt at fremskaffe tilstrækkelige valide og sammenlignelige data og oplysninger om forudsætninger for bud på og effekter af afholdelsen af de fire events. Der findes ikke offentligt tilgængelige og detaljerede beskrivelser af procedurerne i samme grad som i forbindelse med bud på og afholdelse af et OL, og generelt er procedurerne mindre formaliserede set i forhold til en event som OL. Endvidere foreligger der i meget mindre grad valide analyser og evalueringer fra de tidligere afholdte events inden for de fire sportsgrene. Konsulentteamet har derfor genbrugt en række af de forudsætninger og beregningsmodeller, som er anvendt i analyserne af OLprojektet. De fire internationale specialforbund har ikke været særligt villige til at udlevere mere specifikke data og oplysninger (særligt om økonomiske forhold), da de nærmere betingelser for afholdelse af de fire events ofte er et resultat af en forhandling mellem det internationale specialforbund og det nationale specialforbund, som byder på og afholder den enkelte event. Derfor har vi indhentet en række data og oplysninger fra de relevante danske specialforbund (Dansk Bordtennis Union, Danmarks Cykle Union, Dansk Boldspil-Union og Dansk Atletik Forbund) gennem en række interview og opfølgende henvendelser. Konsulentteamet vil gerne her sige tak for den velvilje og hjælpsomhed, som specialforbundene har vist os. Delmålsrapportens beskrivelser, beregninger og konklusioner skal derfor tages med et vist forbehold. Det er dog konsulentteamets vurdering, at analyserne af de fire delmål inden for de givne rammer har en tilstrækkelig validitet set i forhold til den vægtning, analyserne af de fire delmål har haft i den samlede undersøgelse. 1

15 Rapportens struktur For at kunne sammenholde analyserne af de fire delmål med OL-projektet har vi bibeholdt strukturen fra OL-undersøgelsen: Først gennemføres der en gap-analyse af, hvor langt Danmark er fra at opfylde de grundlæggende forudsætninger for at byde på de enkelte events Dernæst beregnes de costs, som den enkelte event medfører Til slut beregnes de benefits, som den enkelte event medfører, og der opstilles en samlet cost-benefit analyse for hver event. Strategi og handlingsplan for de fire delmål er beskrevet sammenhængende med OL-projektet i hovedrapporten. 2

16 1. Status I dette afsnit vil konsulentteamet beskrive de grundlæggende forudsætninger for at ansøge om afholdelse af de fire delmål. Det vil sige, at vi i lighed med vurderingen af mulighederne for at tiltrække et OL til Danmark gennemfører en gap-analyse, hvor vi vurderer, hvor langt Danmark i dag er fra at opfylde forudsætninger for afholdelse af delmålsarrangementerne. I de følgende fire afsnit gennemføres gap-analysen for hvert af de fire delmål. 1.1 Forudsætninger for at byde på VM i bordtennis Oplysninger i det nedenstående er primært indhentet gennem et interview med Dansk Bordtennis Union (DBTU) ved Dorte Kronsell Idrætsfaciliteter Kravene fra Det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF) til afholdelse af VM er beskrevet i Regulations for World and Olympic Title Competitions. VM kræver en sportsarena med plads til minimum 36 turneringsborde samt minimum 20 træningsborde. Der er ikke et krav, at alle turneringsborde er opstillet i samme arena, idet indledende runder kan afvikles i tilstødende haller. Kravene til tilskuerfaciliteter ligger på siddepladser. Endvidere er det væsentligt, at der er gode muligheder for tv-dækning af hensyn til transmissioner til Østen. Afhængigt af hvornår VM ønskes afviklet, vil den planlagte multiarena i København være et oplagt valg som arena i Københavnsområdet. Den planlagte multiarena vil have en tilskuerkapacitet på og vil have de nødvendige faciliteter for spillere, officials og medier. Som et alternativ er det umiddelbart kun Bella Centeret, der vil kunne huse et VM-arrangement. I Bella Centeret vil der være mulighed for at etablere de nødvendige turneringsborde, dog kun under forudsætning af, at der spilles i flere af hallerne. Endvidere kan træningsfaciliteter indrettes i en separat hal. Tilskuerfaciliteter kan etableres som midlertidige tribuner i de haller, hvor turneringen afvikles. 3

17 Øvrige faciliteter Hoteller Både idrætsfolk, ledere og officials indkvarteres normalt på hoteller i værtsbyen. Ved et VM-arrangement er det samlede deltagerantal ca Et sådan antal deltagere vil uden problemer kunne indkvarteres på hoteller i København. Konferencefaciliteter I forbindelse med afholdelse af VM afholder ITTF sin årlige kongres. Her er der krav om kongresfaciliteter til minimum 350 deltagere. Hvis en kommende multiarena i København huser bordtennisturneringen, vil kongressen ligeledes kunne afvikles her. Tilsvarende vil være tilfældet, hvis VM afholdes i Bella Centeret. Pressecenter I forbindelse med idrætsfaciliteterne skal der etableres et pressecenter for såvel aviser som radio og tv. Særligt tv-transmissionerne er væsentlige på grund af sportens store popularitet i Østen. Vi har forudsat, at en kommende multiarena vil have de nødvendige pressefaciliteter til at dække arrangementer som et VM. Hvis VM afholdes i Bella Centeret, vil pressecenteret kunne indrettes i en af udstillingshallerne. Bella Centeret har tidligere håndteret pressen i forbindelse med store begivenheder, senest i forbindelse med EU-topmødet i Transmissionsudstyr vil kunne etableres som mobilt udstyr, f.eks. fra Danmarks Radio eller TV Infrastruktur og transportkoncept Det er konsulentteamets vurdering, at der ikke være særlige krav til infrastrukturen ved afvikling af et VM i bordtennis. 1 Fotograf: Jens Luckenbach 4

18 1.1.4 Sikkerhed De sikkerhedsmæssige aspekter ved et VM i bordtennis drejer sig primært om in-venue sikkerhed, som for eksempel: Kontrol ved konkurrencehallen/træningshaller Kontrol i hallen for at beskytte spillere (tilskuere, presse) Almindelig kontrol vedrørende billettering Ifølge det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF) regnes et bordtennis VM på ingen måder for et arrangement, som kræver særlige out-of-venue sikkerhedsmæssige foranstaltninger 2. Dansk Bordtennis Union er en erfaren arrangør af større mesterskaber, bl.a. EM i Aarhus 2005, og forbundet skulle på ingen måde have vanskeligheder ved at håndtere de sikkerhedsmæssige aspekter ved et VM arrangement i Danmark. 1.2 Forudsætninger for at byde på VM i landevejscykling Oplysninger i det nedenstående er primært indhentet gennem et interview med Dansk Cykel Union (DCU) ved Jesper Worre Idrætsfaciliteter Kravene fra Den Internationale Cykelunion er beskrevet i UCI Regulations, part 2. Konkurrencerne omfatter enkeltstart og landevejsløb for kvinder og mænd (U 23 og professionelle). Konkurrencerne afholdes traditionelt på en rundstrækning af hensyn til tilskuerne. I målområdet skal der etableres tribuner til minimum tilskuere, mens der langs resten af ruten skal opstilles afspærringer. Endvidere er der mulighed for at opstille tribuner på spektakulære steder på ruten. Erfaringer fra tidligere arrangementer viser, at der kan forventes ca tilskuere langs ruten. 2 Interview med Jordi Serra, ITTF generalsekretær, oktober

19 3 I start- og målområdet skal der etableres faciliteter for de enkelte nationers ryttere, herunder parkeringsforhold for værkstedsbiler, følgebiler, rytterbusser mv. 4 Det mest egnede område for afholdelse af VM i Danmark er ifølge DCU området omkring Lyngby, Holte og Søllerød. Her er det muligt at planlægge en rundstrækning med passende sværhedsgrad for danske deltagere. Samtidig kan ruten etableres uden store trafikale problemer til følge, og der er tilstrækkelig plads til tilskuerne. Enkeltstarterne kan som alternativ afvikles i centrum af København med start og mål på Rådhuspladsen. Dette forudsætter dog accept fra myndighederne (Københavns Kommune, politi, mv.). 3 Oversigt: Den Internationale Cykelunion 4 Foto: 6

20 Alle faciliteter i forbindelse med VM etableres som midlertidige faciliteter. Tribuner, afspærringer, faciliteter for ryttere og officials opstilles til lejligheden og fjernes igen umiddelbart efter sidste konkurrence Øvrige faciliteter Hoteller Både idrætsfolk, ledere og officials indkvarteres normalt på hoteller i værtsbyen. Ved et VM-arrangement er det samlede antal deltagere, officials mv. ca Et sådan antal deltagere vil uden problemer kunne indkvarteres på hoteller i København. Tilskuere ved VM har meget forskellige behov for indkvartering og vil typisk vælge mellem hoteller, vandrerhjem, campingpladser og feriehuse. Konferencefaciliteter UCI, Den Internationale Cykelunion, afholder deres årlige kongres samt en række delmøder under VM, men det er i en størrelsesorden, så de fleste større hoteller kan rumme disse møder og kongressen. Pressecenter I forbindelse med idrætsfaciliteterne skal der etableres et pressecenter for såvel aviser som radio og tv. Pressecenter etableres sædvanligvis som en midlertidig facilitet i nærheden af start-/målområdet. Der forventes at ca. 500 personer er involveret i mediedækningen af VM. Transmissionsudstyr vil kunne etableres som mobilt udstyr, f.eks. fra Danmarks Radio eller TV Infrastruktur og transportkoncept Det er konsulentteamets vurdering, at der ikke være væsentlige krav til infrastrukturen ved afvikling af et VM på landevej Sikkerhed I forbindelse med et VM i landevejscykling (og landevejscykelløb generelt) er fokus rettet mod regulering af trafik- og færdselssikkerhed og i langt mindre grad mod traditionelle sikkerhedsmæssige aspekter som beskyttelse af aktive og VIPs. Afholdelse af eksempelvis et VM i landevejscykling kræver således en betydelig deltagelse af færdselspoliti både i planlægningen og i gennemførelsen. Med hensyn til traditionelle sikkerhedsmæssige foranstaltninger opererer arrangører af store landevejscykelløb, herunder VM, derimod med meget beskedne budgetter ifølge UCI 5. Blandt andet gennem det årlige Danmark Rundt cykelløb har dansk cykelsport (det danske forbund samt promoters) opbygget stor ekspertise i afholdelsen af landevejsløb for professionelle, herunder de færdselsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter. 5 Interview med Gerrit Mittag, UCI Events Director, november

21 Afholdelse af et VM i landevejscykling vil derfor med hensyn til sikkerhed (beskyttelse og trafik) ikke udgøre noget væsentligt problem for en dansk arrangør. 1.3 Forudsætninger for at byde på EM i fodbold Oplysninger i det nedenstående er primært indhentet gennem et interview med Dansk Boldspil-Union (DBU) ved Jim Stjerne Hansen. I det følgende forudsættes, at EM afholdes i samarbejde med Sverige, hvilket bl.a. Göteborgs kommunalbestyrelse har udtalt interesse for Idrætsfaciliteter Kravene fra UEFA til afholdelse af EM 7 er på nuværende tidspunkt mindst otte stadions à minimum tilskuere (siddepladser). Endvidere skal finalen afvikles på et stadion med minimum tilskuerpladser. De otte stadions skal afvikle de indledende runder i de fire puljer á fire hold samt kvart- og semifinaler. I det efterfølgende forudsættes, at Danmark og Sverige deler de indledende runder, således at hvert land afvikler to gruppespil, to kvartfinaler og en semifinale. Placeringen af finalen vil afhænge af, hvem der vil have det bedst egnede stadion og givet også en aftale om, hvem der afholder åbningskampen. På nuværende tidspunkt opfylder kun ét stadion kravene til tilskuerkapacitet, nemlig Parken. For at skaffe yderligere stadionkapacitet vil en række Superligastadions skulle udvides, eller der skal bygges nye stadions. Umiddelbart er det kun Brøndby Stadion, der vil kunne udvides til siddepladser. Vi har vurderet, at det ikke vil være muligt at udvide stadions i Odense, Århus, Esbjerg og Aalborg til den krævede kapacitet. I stedet vil der være behov for at etablere minimum to nye stadions i provinsen med en kapacitet på siddepladser. Vi har ikke taget stilling til den geografiske placering af de nye stadions. Hvis Danmark skal kunne afholde EM-finalen eller åbningskampen vil det sandsynligvis kræve, at der etableres et nyt nationalstadion med en kapacitet på minimum tilskuere. Hvis dette ses i sammenhæng med planerne om OL i København, kan planen om et nyt stadion eventuelt rykkes frem, så det er klar i 2015, da Det Olympiske Stadion ville være en oplagt ramme om en finale. UEFA stiller krav om, at alle stadions klar senest ét år før afholdelsen. I hovedrapporten har konsulentteamet foreslået, at Det Olympiske Stadion etableres som en facilitet i eventudgave og anvendes til EM i fodbold i 2016, EM i atletik i 2018, og OL i Danmark er et forholdsvis lille land geografisk med korte afstande mellem de ovennævnte stadions. Det vil derfor være et realistisk scenario at lade én pulje 6 Göteborgs-Posten, den : 7 Regulations of the UEFA Football Championship 2006/08 8

22 blive afviklet i København (Parken og Brøndby Stadion) og én pulje i provinsen, f.eks. med udgangspunkt i Århus (Århus, Odense, Esbjerg eller Aalborg stadion). I forbindelse med EM skal værtsnationen stille træningsfaciliteter til rådighed for de 16 deltagende nationer. Det betyder, at Danmark skal stille træningsfaciliteter til rådighed for otte nationer. Her kan de nødvendige faciliteter stilles til rådighed i København og Århus. Endvidere vil træningsfaciliteterne kunne placeres forholdsvis tæt på holdenes indkvarteringssteder Øvrige faciliteter Hoteller De deltagende landes idrætsfolk og ledere skal indkvarteres på hoteller placeret hensigtsmæssigt i forhold til træningsfaciliteter og stadions. Det er tradition for, at de enkelte lande gerne vil blive på det samme hotel så længe som muligt og eventuelt først flytte i forbindelse med en eventuel semifinale eller finale. I såvel København som Århus vil de nødvendige hotelfaciliteter være til rådighed både i og uden for byerne. Medlemmer af UEFA s organisation, officials og akkrediterede, indkvarteres normalt på hoteller i værtsbyerne. Ved et EM-arrangement er det samlede antal deltagere, officials mv. ca , hvoraf halvdelen skal indkvarteres i Danmark. Et sådant antal deltagere vil uden problemer kunne indkvarteres på hoteller i København og Århus. Tilskuere til EM har meget forskellige behov for indkvartering. Behovet varierer, afhængigt af hvilke lande der kvalificerer sig til EM. Tilskuerne vil typisk vælge mellem hoteller, vandrerhjem, campingpladser og feriehuse. Endvidere kan der forventes en del en-dags-besøgende, som kommer til Danmark med fly, bus, tog og bil. Konferencefaciliteter Der er ikke særlige krav til konferencefaciliteter i forbindelse med EM. De faciliteter, der findes på hotellerne, vil være tilstrækkelige. Pressecenter I forbindelse med EM skal der etableres et pressecenter i København og Århus, for såvel aviser som radio og tv. Pressecentre vil kunne indrettes i et konferencecenter, messehal, multihal eller lignende. Endvidere skal der etableres pressefaciliteter på de respektive stadions i lighed med dem, der kendes fra Parken i dag. Hvis der er behov for supplerende pressefaciliteter på stadions, kan de med fordel etableres som midlertidige faciliteter. Lignende faciliteter kendes fra henholdsvis finalen i UEFA Cup Winners Cup og UEFA-Cupfinalen afviklet i Parken. Transmissionsudstyr på stadions vil kunne etableres som mobilt udstyr, f.eks. fra Danmarks Radio eller TV2. 9

23 1.3.3 Infrastruktur og transportkoncept Ved etablering af et EM/OL-stadion på Svanemøllens Kaserne, med samme forventede tilskuermængder som ved et OL, er der principielt samme transportbehov som ved et OL. Ved et OL vurderer konsulentteamet, at det vil være en fordel at etablere en regionaltogsstation ved OL-stadion. Denne vil med fordel også kunne etableres til et EM i fodbold. Omkostningerne ved etablering af en regionaltogsstation skønnes til 50 mio. kr. 8 Ved et OL foregår der dog samtidig en række andre arrangementer i nærheden, som også belaster transportsystemet, så transportkvaliteten vil formentlig blive bedre ved et EM end ved et OL. Eksistensen af en havnetunnel vil givetvis være en fordel ved afviklingen af et EM, i og med at de generelt letter trafikafviklingen i København, men konsulentteamet skønner ikke, at en havnetunnel af dem er en nødvendighed for at afholde et EM i fodbold. Regeringens investeringsplan 9 indeholder tilsvarende en række forbedringer af trafiksystemet i hovedstadsområdet, som vil være til fordel for et EM, men konsulentteamet vurderer ikke, at nogen af dem enkeltstående er en forudsætning for et EM. For at øge kapaciteten i vejnettet omkring EM-stadion kan det endelig overvejes at forbyde gadeparkering i et område omkring EM-stadion, som ved et OL Sikkerhed Et EM i fodbold regnes for at være blandt de fem største sportsbegivenheder i verden, også på det sikkerhedsmæssige område. Et arrangørland skal, som det er tilfældet med et OL, kunne tilvejebringe det nødvendige sikkerhedsmæssige beredskab. Det betyder, at værtslandet (eller værtslandene) er ansvarlig for sikkerheden på to primære områder: 1) Beskyttelse af spillere og tilskuere i forbindelse med udefrakommende trusler som f.eks. terror (ekstern trussel) 2) Beskyttelse af spillere og tilskuere i forbindelse med selve arrangementet såsom slagsmål mellem tilskuergrupper og hooliganoptøjer før, under og efter kampe (intern trussel) Hvor det sidstnævnte forhold hidtil har været i fokus, når sikkerhed i forbindelse med fodbold EM blev analyseret, har det ændrede sikkerhedsbillede i Europa, som følge af terrorhandlinger mv., ført til stigende fokus på dette område. Et EM i fodbold er et højrisikoarrangement på linie med OL og VM i fodbold og betragtes som et terrormål Jf. telefonsamtale med DSB 9 Trafikministeriet: Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område, februar I følge opgørelse fra Bundesamt für Sport, Schweiz, oktober

24 I denne analyse forudsættes, at Danmark og Sverige fælles arrangerer EM i fodbold på i alt otte stadions, fire i hvert land. Det sikkerhedsmæssige danske beredskab skal således tilvejebringes ved hver af de fire danske stadions samt i landet generelt, herunder specielt lufthavne, offentlige transportmidler mv. både med henblik på eksterne som interne trusler. Denne dobbelte trussel nødvendiggør omfattende sikkerhedsforanstaltninger med efterfølgende høje omkostninger. Hvor myndigheder i flere lande, primært England, gennem de senere år har fået meget bedre kontrol over den interne trussel, med et klart fald i antallet af episoder i forbindelse med internationale fodboldkampe til følge, opfattes den eksterne trussel nu som mindst lige så alvorlig 11. Dansk Boldspil Union (DBU) er en erfaren arrangør af internationale kampe, herunder bl.a. UEFA Cup-finale Et arrangement af en EM-slutrunde i fodbold (selv i samarbejde med Sverige) vil dog på det sikkerhedsmæssige område være en meget stor udfordring. 1.4 Forudsætninger for at byde på EM i atletik EM2018 i atletik vil være oplagt at ansøge om, fordi dette EM tildeles arrangørlandet i efteråret 2013 (fem år forinden). Danmark kan derfor søge om EM i atletik, såfremt Danmark på det tidspunkt er tildelt OL2020 (sommeren 2013) og alligevel skal bygge et OL-stadion som så skal være klar til EM2018 i atletik, som test-event. Oplysninger i det nedenstående er primært indhentet gennem et interview med Dansk Atletik Forbund Union (DAF) ved Martin Roald-Arbøl og Thomas Christensen Idrætsfaciliteter Afholdelse af EM i atletik kræver, at værtsbyen råder over et fuldt udstyret atletikstadion med en tilskuerkapacitet på minimum Da officials, presse og akkrediterede optager mange tilskuerpladser, skal stadion helst være på minimum tilskuerpladser. En sådan størrelse vil give tilstrækkelig mange billetter til salg, hvilket er væsentligt for økonomien i arrangementet. Endvidere skal der være mulighed for deltagernes opvarmning på et stadion i umiddelbar nærhed af atletikstadion ( gå-afstand ). Hvis København skal kunne afholde EM i atletik, skal der etableres et nyt stadion, idet de eksisterende faciliteter i Parken langt fra opfylder Det Europæiske Atletikforbunds (EAA) krav. Det er derfor oplagt at lade et kommende Olympisk Stadion danne rammen om EM i atletik. IOC s krav til Det Olympiske Stadion ligger meget tæt på EAA s, hvorfor der vil være stor synergi mellem de to arrangementer. I hovedrapporten har konsulentteamet foreslået, at Det Olympiske Stadion etableres som ét stadion i en eventudgave og anvendes til EM i fodbold i 2016, EM i atletik i 2018, og OL i I følge opgørelse fra Bundesamt für Sport, Schweiz, oktober

25 12 Træningsfaciliteter vil kunne anvises, dels i forbindelse med det Olympiske Stadion og dels på en række mindre atletikstadions i Københavnsområdet. En del af disse skal sandsynligvis moderniseres/renoveres i forbindelse med EM Øvrige faciliteter Hoteller De deltagende lande med idrætsfolk og ledere indkvarteres enten på hoteller eller på kollegier og skoler. I modsætning til OL er der ikke krav om, at deltagerne bor samme sted. Ved EM2006 i Gøteborg forventes ca atleter og ledere, frivillige mv., som skal indkvarteres. Endvidere forventes medlemmer af EAA s organisation og officials og akkrediterede at skulle indkvarteres, fortrinsvis på hoteller. Tilskuere til EM i atletik udgør ca tilskuere og har meget forskellige behov for indkvartering. Det må forventes, at især de store atletiknationer som Tyskland, England og Frankrig vil have mange tilskuere med. Disse vil normalt ønske at gøre brug af hoteller. I København vil der være de nødvendige hotelfaciliteter til rådighed. Endvidere vil Malmø og Helsingborg kunne bidrage med yderligere hotelkapacitet i det omfang, det måtte være nødvendigt. Konferencefaciliteter Der er umiddelbart ikke behov for særlige faciliteter i forbindelse med EM. Faciliteter i forbindelse med hotellerne vil kunne dække behovet. Pressecenter I forbindelse med EM i atletik skal der etableres et pressecenter i København for såvel aviser som radio og tv. Pressecentre vil kunne indrettes i et konferencecenter, messehal, multihal eller lignende. Endvidere skal der 12 Copyright Getty Images 12

26 etableres pressefaciliteter på atletikstadionet (Det Olympiske Stadion). Ved EM2006 i Gøteborg forventes pressekorpset at udgøre ca personer. Transmissionsudstyr på stadion vil kunne etableres som mobilt udstyr, f.eks. fra Danmarks Radio eller TV Infrastruktur og transportkoncept Det er konsulentteamets vurdering, at der ikke være særlige krav til infrastrukturen ved afvikling af et EM i atletik vil svare til kravene ved et EM i fodbold, jf. afsnit Sikkerhed De sikkerhedsmæssige aspekter ved et EM i atletik drejer sig, som tilfældet ved VM i bordtennis, primært om in-venue sikkerhed (kontrol ved stadion/træningsanlæg og almindelig kontrol i forbindelse med billettering). Ifølge EEA regnes et -EM i atletik ikke for et arrangement, som kræver særlige out-of-venue sikkerhedsmæssige foranstaltninger 13. De sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med et EM i atletik vil dreje sig om crowd control, når tusindvis af tilskuere skal ind og ud af stadion i løbet af forholdsvis kort tid. Danske arrangører har stor erfaring på dette område fra store fodboldkampe. Generelt betragtet vil en dansk arrangør af et EM i atletik ikke have væsentlige vanskeligheder ved at håndtere de sikkerhedsmæssige aspekter ved et sådant arrangement. 13 Interview med Bill Glad, EAA Director, november

27 2. Cost I dette afsnit vil vi estimere de omkostninger, som er forbundet med dels etablering af de faciliteter, der er nødvendige for afholdelsen af de fire delmål, dels de udgifter som kan forventes i forbindelse med selv afholdelsen. Til fastsættelse af omkostningerne bruger vi erfaringerne fra hovedrapporten. Endvidere har vi suppleret med erfaringer fra lignende arrangementer indhentet gennem interviews med repræsenter fra de implicerede specialforbund. 2.1 Omkostninger ved at byde på og afholde VM i bordtennis Idrætsfaciliteter Vi har forudsat, at VM i bordtennis kan gennemføres i en eksisterende facilitet. Endvidere har vi forudsat, at den planlagte multiarena i København er etableret inden afholdelsen af VM. Ud fra disse forudsætninger skal der ikke afholdes omkostninger til nye idrætsfaciliteter for at kunne gennemføre et VM Øvrige faciliteter Hoteller Den eksisterende hotelkapacitet i København vil umiddelbart være tilstrækkelig til at dække behovet i forbindelse med VM i bordtennis. Der er derfor ikke behov for supplerende investeringer til nye hoteller. Konferencefaciliteter Det forudsættes, at en ny multiarena vil have tilknyttet konferencefaciliteter i et omfang, der kan opfylde kravene fra ITTF. Der er derfor ikke behov for supplerende investeringer. Pressecenter Det forudsættes, at en ny multiarena vil have de nødvendige faciliteter til pressen. Der er derfor ikke behov for supplerende investeringer Generel infrastruktur og transportkoncept Det er konsulentteamets vurdering, at der ikke være særlige krav til infrastrukturen ved afvikling af et VM i bordtennis, hvorfor der heller ikke vil være omkostninger forbundet hermed Sikkerhed Som nævnt i ITTF s tidligere omtalte vurdering af sikkerhedsaspektet ved et VM i bordtennis vil udgifter til sikkerhed være relateret til: Kontrollører ved indgang til haller Sikkerhedsfolk i konkurrencehallen Beskeden politikontrol omkring konkurrencehallen 14

28 Baseret på erfaringer fra store bordtennisturneringer i de senere år 14 vurderes den samlede omkostning til ca kr Øvrige omkostninger ITTF kræver, at værtsbyen afholder alle omkostninger til afholdelse af ITTF s årlige kongres. Endvidere skal værtsbyen dække alle omkostninger til ITTF s officials ophold under VM. Ovenstående omkostninger inklusiv driftsudgifter skønnes at andrage ca. 4,5 mio. kr. Konsulentteamet vurderer, at budomkostningerne for at søge et VM i bordtennis vil beløbe sig til ca. 5 mio. kr. 2.2 Omkostninger ved at byde på og afholde VM i landevejscykling Idrætsfaciliteter VM i landevejscykling tager udgangspunkt i midlertidige faciliteter, der etableres til lejligheden og fjernes umiddelbart efter. Omfanget af disse faciliteter kan umiddelbart sammenlignes med behovet for midlertidige faciliteter ved afholdelse af OL, svarende til ca. 25 mio. kr. Da dette er midlertidige faciliteter, er der ikke umiddelbart nogen synergi med OL Øvrige faciliteter Hoteller Indenfor cykelsport er der tradition for, at en væsentlig del af tilskuerne er endags-besøgende. Hvis behovet for hotelkapacitet er større end de værelser, der vil være i København, Malmø og Helsingborg i 2011 kan det dækkes via leje af krydstogtsskibe. Herved vil der også kunne sikres hotelkapacitet til pressen. Konferencefaciliteter Behovet for konferencefaciliteter vil kunne dækkes af de anvendte hoteller. Der er derfor ikke behov for supplerende investeringer. Pressecenter Pressecenteret etableres som midlertidig facilitet, enten i forbindelse med start- /målområdet eller i en nærliggende sportshal eller lignende. Omkostningerne skønnes at andrage ca. 5 mio. kr. Det forudsættes, at de respektive medier selv medtager sendeudstyr mv. 14 Interview med Jordi Serra, ITTF generalsekretær, oktober

29 2.2.3 Generel infrastruktur og transportkoncept Det er konsulentteamets vurdering, at der ikke være særlige krav til infrastrukturen ved afvikling af et VM i landevejscykling, hvorfor der heller ikke vil være omkostninger forbundet hermed Sikkerhed Afholdelse af et VM i landevejscykling kræver som tidligere nævnt en betydelig deltagelse af færdselspoliti, hvorimod øvrige sikkerhedsmæssige forhold ikke prioriteres højt. Som det er praksis i dag, forudsætter vi, at omkostningerne hertil ikke medtages som en stigning i de samfundsøkonomiske omkostninger. Et forsigtigt estimat baseret på erfaringer fra de senere års VM i cykling 15 giver en samlet omkostning på ca. 1 mio. kr., som dækker udgifter til færdselspoliti og generelle sikkerhedsforanstaltninger langs ruten Øvrige omkostninger UCI kræver, at det lokale specialforbund, DCU, betaler et ansøgningsfee. Omkostninger til ansøgningsfee andrager ca. 24 mio. kr. Konsulentteamet vurderer, at budomkostningerne for at søge VM i landevejscykling vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr. 2.3 Omkostninger ved at byde på og afholde EM i fodbold Idrætsfaciliteter Omkostningerne til afholdelse af EM i fodbold skal deles i afsnit: Omkostninger til afvikling af de indledende puljer, inklusiv kvart- og semifinale Omkostninger til afvikling af en finale Omkostningerne til afvikling af de indledende puljer (inklusiv kvart- og semifinale), kræver, at Brøndby Stadion udvides til siddepladser. Endvidere skal der etableres minimum to nye stadions i provinsen, hver med en kapacitet på siddepladser, idet vi har forudsat, at der afvikles én pulje i provinsen. Omkostningerne til udvidelse og nyanlæg skønnes til: Brøndby Stadion: ca. 50 mio. kr. Provinsen (2 stadions à 250 mio. kr.) ca. 500 mio. kr. I alt ca. 550 mio. kr. Omkostningerne til afholdelse af finalen ved EM vil kræve etablering af et nyt nationalstadion. Her vil der være en klar synergi med OL, idet Det Olympiske Stadion vil være en oplagt ramme om en EM-finale. 15 Interview med Gerrit Mittag, UCI event director, november

30 Vi vurderer, at det er muligt at stille træningsfaciliteter til rådighed for de otte deltagende lande i og omkring København og Århus. Der er derfor ikke umiddelbart behov for supplerende investeringer Øvrige faciliteter Hoteller Hvis behovet for hotelkapacitet er større end de ca hotelværelser, der vil være i København i 2016, kan behovet dækkes via leje af krydstogtsskibe. Herved vil der også kunne sikres hotelkapacitet til pressen. I Århus er det tilsvarende antal værelser, hvor der også kan suppleres med krydstogtsskibe. Konferencefaciliteter Der er ingen særlige krav til konferencefaciliteter. Pressecenter Pressecenter i København og Århus forudsættes indrettet i eksisterende bygninger (konferencecenter, messehal, multihal eller lignende). Endvidere forudsætter vi, at der i begrænset omfang er behov for supplerende pressefaciliteter i forbindelse med de respektive stadions. Omkostninger til pressefaciliteter er anslået til ca. 50 mio. kr Generel infrastruktur og transportkoncept Ved et OL vurderer konsulentteamet, at det vil være en fordel at etablere en regionaltogsstation ved Det Olympiske Stadion. Denne station vil med fordel også kunne etableres ved et EM i fodbold. Omkostningerne ved etablering af en regionaltogsstation skønnes til 50 mio. kr. (jf. ovenfor), som skal fremrykkes i fire år. Dette svarer til en udgift på ca. 16,4 mio. kr Sikkerhed For at kunne tilvejebringe det nødvendige sikkerhedsmæssige beredskab og beskytte mod såvel de tidligere omtalte interne som eksterne trusler er omfattende sikkerhedsforanstaltninger nødvendige. For en estimering af omkostningerne ved et EM i Danmark, arrangeret i samarbejde med Sverige med kampe i maksimalt fire danske byer, vil en sammenligning med det kommende EM2008 i Schweiz/Østrig give det mest præcise billede. I Schweiz afvikles kampe i fire byer (Bern, Zurick, Basel og Geneve), og de schweiziske myndigheder har netop afsluttet planlægningen af det sikkerhedsmæssige beredskab, inklusiv budget 16. De samlede udgifter for Schweiz anslås til ca. 320 mio. kr., hvilket dækker alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, både interne og eksterne trusler, trafik, øget paskontrol i lufthavne mv. både før (ekstra uddannelse, træning mv.), under og efter (evaluering) fodbold EM De ca. 320 mio. kr. dækkes af den 16 Bundesamt für Sport Schweiz, oktober 2005 og Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), september

31 schweiziske stat (ca. 40%), de fire værtskantoner (ca. 40%) og øvrige kantoner (ca. 20%). De tilsvarende tal for Østrig er endnu ikke endeligt udarbejdet, men formodes at være i samme størrelsesorden 17. Det skal bemærkes, at det oprindelige budget for sikkerhed, som anført i det schweiziske fodboldforbunds EM-ansøgning i 2002, var ca. 60 mio. kr., og der er således sket en femdobling af de estimerede omkostninger. En angivelse af størrelsen på sikkerhedsudgifter ved et EM2016 i Danmark kan selvsagt kun blive en estimering, men konsulentteamet antager, at udgifterne i Danmark vil følge det schweiziske niveau, som er arrangør af halvdelen af kampene i samarbejde med Østrig. Danmark kan dog opnå en mindre besparelse i forhold til Schweiz, hvad angår grænsekontrol, og de samlede udgifter estimeres derfor til at være ca. 300 mio. kr Øvrige omkostninger Der er ikke tradition for ansøgningsfee til UEFA i forbindelse med afholdelse af EM. Konsulentteamet vurderer, at selve budomkostningerne for at søge et EM i fodbold vil beløbe sig til ca. 50 mio. kr. 2.4 Omkostninger ved at byde på og afholde EM i atletik Idrætsfaciliteter For at kunne afholde EM i atletik skal der etableres et moderne atletikstadion i København. I det efterfølgende har vi forudsat, at dette stadion også skal kunne anvendes som Det Olympiske Stadion. Træningsfaciliteter forudsættes anvist, dels i forbindelse med Det Olympiske Stadion og dels på en række mindre atletikstadions i Københavnsområdet. Der er derfor ikke umiddelbart behov for supplerende investeringer Øvrige faciliteter Hoteller Samlet forventer vi, at der vil være ca hotelværelser i 2018 i København, Malmø og Helsingborg. Hvis behovet for hotelkapacitet er større end de ca hotelværelser, kan behovet dækkes via leje af krydstogtsskibe. Herved vil der også kunne sikres hotelkapacitet til pressen. Konferencefaciliteter Der er ingen særlige krav til konferencefaciliteter. 17 Interview med Robert Pelousek, Sektionschef, Bundeskanzler Amt, Sektion Sport, oktober

32 Pressecenter Pressecenter i København forudsættes indrettet i eksisterende bygninger (konferencecenter, messehal, multihal eller lignende). Endvidere forudsætter vi, at der i Det Olympiske Stadion er de nødvendige pressefaciliteter. Omkostninger til pressefaciliteter er anslået til ca. 50 mio. kr Generel infrastruktur og transportkoncept Det er konsulentteamets vurdering, at der ikke vil være særlige krav til infrastrukturen ved afvikling af et EM i atletik, hvorfor der heller ikke vil være omkostninger forbundet hermed Sikkerhed In-venue sikkerhed i forbindelse med et EM i atletik, kontrol ved stadion/ træningsanlæg, almindelig kontrol i forbindelse med billettering samt specielt crowd control, når tusindvis af tilskuere skal ind og ud af stadion i løbet af forholdsvis kort tid, kan i stor udstrækning varetages af frivillige hjælpere. Det viser erfaringer fra tidligere EM stævner i atletik 18, hvilket selvsagt har stor indflydelse på omkostningerne. Ved det seneste EM-stævne i München 2002 blev de samlede udgifter direkte relateret til sikkerhed opgjort til i alt ca kr. Ved næste års EM i Gøteborg forventes dette tal fordoblet. Konsulentteamet forventer, at EM i atletik generelt får stigende betydning i de kommende år og dermed også en øget international profil med efterfølgende øget sikkerhedsrisiko. Et forsigtigt estimat for omkostningerne forbundet med sikkerhed ved et EM i atletik i Danmark i f.eks vil derfor være ca. 3 mio. kr., hvor stigning i forhold til EM 2002 og 2006 primært vil være relateret til den såkaldte eksterne trussel Øvrige omkostninger Der er ikke tradition for ansøgningsfee til EAA i forbindelse med afgivelse af bud på afholdelse af EM i atletik. Konsulentteamet vurderer, at selve budomkostningerne for at søge et EM i atletik vil beløbe sig til ca. 20 mio. kr. 18 Interview med Bill Glad, director, EAA, november

33 3. Cost-benefit analyse af delmål I det følgende udføres fire separate cost-benefit analyser. En for hvert delmål. Hver enkelt af de fire analyser indledes med en estimering de benefits, som kan forventes ved afholdelsen af delmålene. Disse benefits indgår sammen men de delmålsspecifikke costs, som er estimeret i det foregående afsnit. Det samlede resultat af cost-benfit analyserne for de fire delmål fremgår af hovedrapporten. 3.1 Cost-benefit analyse af VM i bordtennis 2010 Afsnittet er baseret på tilgængelige oplysninger, og på en række punkter er de angivne estimater usikre. Dette vil fremgå af teksten. I dag er afholdelsen af VM i bordtennis reguleret således, at de nationale broadcasting rettigheder tilhører værtsnationen. Dette er dog oftest en omkostning frem for en mulig indtægt, da værtsnationen skal afholde eventuelle omkostninger for at kunne producere det nationale signal. De internationale broadcasting rettigheder tilhører det internationale forbund, og værtsnationen modtager 80% af indtægterne herfra. Det internationale forbund varetager også salget af sponsorrettighederne, der dog videreformidler 75 80% af indtægterne herfra til værtsnationen. Samlet set vurderer konsulentteamet en nettoindtægt på omkring 6,5 mig. kr., som antages at blive modtaget i afholdelsesåret. Hertil kommer billetindtægter fra antal solgte billetter. Den samfundsøkonomiske værdi heraf estimeres til 4,0 mio. kr. Konsulentteamet vurderer ikke, at afholdelse af VM i bordtennis medfører nogen langsigtet turismeeffekt af betydning, hvorfor det kun er den direkte turismeeffekt, der medtages som Benefits. En effekt-analyse fra EM i bordtennis i Århus 2005 viser, at den direkte genererede omsætning fra udenlandske turister, som følge af EM i bordtennis, var ca. 13 mio. kr. Et VM i København i 2010 vil efter konsulentteamets vurdering kunne trække flere tilskuere, hvorfor den generede meromsætning er sat 15% højere til 15 mio. kr. De samfundsøkonomiske benefits fra turismen opgøres, som i forbindelse med de øvrige events, til 1 mio. kr. pr. 15 mio. kr. opnået meromsætning fra turismen. De samfundsøkonomiske benefits af den turismeeffekten, som følge af VM i bordtennis, kan således estimeres til 1 mio. kr. i Driftsudgifterne ved et VM i bordtennis er estimeret til ca. 4,5 mio. kr. 20

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 Danmarks Cykel Union (DCU) ønsker at fortsætte arbejdet og afviklingen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge.

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Powerman Copenhagen 2016 Link til ansøgning I maj 2015 afholdt Powerman Denmark arrangementet Run I Bike I Run. Med afsæt

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgning til Region Midtjyllands Vækstforums eventpulje om tilskud til forberedelse, udvikling og gennemførelse af europamesterskaberne

Læs mere

Organisationen bag 1st World Outgames skønner, at der var mere end 500.000 tilskuere til hele arrangementet.

Organisationen bag 1st World Outgames skønner, at der var mere end 500.000 tilskuere til hele arrangementet. Bilag 1 Evaluering af 1st World Outgames Rammen for begivenhederne 1st World Outgames i Montreal blev gennemført med 11 aktivitetsdage (4 dage til den internationale konference om menneskerettigheder og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbudsbetingelser - Offentligt udbud. Fonden Aarhus Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur. 29. november 2016.

Udbudsbetingelser - Offentligt udbud. Fonden Aarhus Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur. 29. november 2016. Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Fonden Aarhus 2017 Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur 29. november 2016 Side 1 1. Omfang Udbuddet omfatter levering af transport i form af en

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Bilag 1 - eventvurdering (UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2013)

Bilag 1 - eventvurdering (UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2013) KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - eventvurdering (UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2013) Wonderful Copenhagen (WOCO), Den Internationale Cykelunion

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Eventvurdering af UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2014

Eventvurdering af UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 Eventvurdering af UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2014 Wonderful Copenhagen (WOCO), Den Internationale Cykelunion

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM Horten Advokat Kristoffer Westberg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 10. juni 2015 ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

Læs mere

2. Ordregivende myndighed Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende

2. Ordregivende myndighed Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:TS2100101-00011 Dato:22-12-2016 Sagsbehandler: KRMO Opfordring til tilbud på nabotjek af regelgrundlaget

Læs mere

ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10.

ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 mellem Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C CVR-nr.:

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere