Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5"

Transkript

1 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den langsigtede udvikling af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet. Analysen skal behandle en række overordnede, langsigtede muligheder og problemstillinger, som skal ses i sammenhæng, herunder S-togs-trafikken og banebetjeningen i Håndfladen samt ringvejsforbindelserne og den kollektive trafik på tværs af byfingrene. I kommissoriet for den strategiske analyse for hovedstadsområdet er der som et af de centrale projekter, der skal indgå i analysen, peget på anlæg af en ny vestlig ringvejsforbindelse Ring 5 i korridoren mellem Helsingørmotorvejen og Køge. Analysen skal afdække mulighederne for gennem etablering af en Ring 5 at lede gennemkørende trafik herunder international godstransport uden om hovedstadsområdet. Transportministeriet har som et første skridt bedt Tetraplan om at foretage indledende beregninger af de trafikale effekter af en ny Ring 5. Hensigten er at give et overordnet billede af de trafikale effekter af anlæg af en ny ringvejsforbindelse, herunder trafikmængder, potentialet for at aflaste de øvrige vejkorridorer i hovedstadsområdet, konsekvenser for den kollektive trafik mv. Med den indledende trafikale analyse tages således ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en Ring 5. Scenarier og kriterier Tetraplan har ved hjælp af den såkaldte OTM-trafikmodel for hovedstadsområdet beregnet de trafikale konsekvenser af en Ring 5-forbindelse. Der er regnet på en række forskellige scenarier, som adskiller sig fra hinanden både hvad angår vejstandard motorvej eller motortrafikvej og med hensyn til linjeføringer. Endvidere er der foretaget beregninger af konsekvenserne for den kollektive trafik. De trafikale perspektiver er belyst ud fra en række konkrete kriterier: Trafikmængder Mulighederne for at aflaste trafikken på den øvrige vejinfrastruktur

2 Effekten på rejsetider for trafikken på tværs af byfingrene Side 2/6 Konsekvenser for fordelingen af trafikken mellem transportformerne Rapporten ser alene på de trafikale effekter af en Ring 5-korridor, og rapportens udgangspunkt er en alt andet lige beregning, forudsat at de projekter mv. der pt. er besluttet i hovedstadsområdet er realiseret. I det videre analysearbejde vil der skulle ses på en række andre muligheder for at aflaste de overordnede korridorer. Desuden vil effekten af den grønne omlægning af bilbeskatningen og en Ring 5 s betydning for grundlaget for den kollektive trafik i hovedstadsområdet skulle afdækkes videre. Trafikken i hovedstadsområdet Det samlede trafikbillede i hovedstadsområdet i fremtiden vil være præget af en række beslutninger, som er truffet som led i transportaftalerne i Der er truffet beslutning om store investeringer i en moderne jernbane, herunder en Timemodel for persontrafikken mellem de største byer, et nyt signalsystem, analyse af yderligere elektrificering af hovedbanenettet, mere kapacitet på Nordvestbanen og en helt ny bane mellem København og Ringsted via Køge. Endvidere etableres en Metrocityring i København, som vil forbedre mulighederne for at komme hurtigt på tværs af de indre bydele og bidrage til sammenhængen i det kollektive transportsystem. Og der skabes et forbedret samspil mellem transportformerne med bl.a. Parker- og Rejsfaciliteter, bedre skiftemuligheder ved trafikale knudepunkter og indførelsen af Rejsekortet. På vejsiden er der truffet beslutning om at udbygge vejkapaciteten på de strækninger, hvor der i dag er de største trængselsproblemer, og anlæg af en ny motorvejskorridor mellem København og Frederikssund. Samtidig vil Femern Bælt forbindelsen skabe en ny transportkorridor via København mellem Skandinavien og resten af Europa. Det vil forbedre opkoblingen til kontinentet, ikke mindst for jernbanen. Sammenhængen mellem projekterne vil skulle belyses nærmere, herunder under inddragelse af landstrafikmodellen, når den første version af modellen forventeligt ligger klar i Trafikbelastning og aflastning Overvejelserne om en ny ringvejsforbindelse skal ses i sammenhæng med forventningen om fortsat stigende trafik i indfaldskorridorerne til og fra hovedstadsområdet og i de indre ringe. Forventningen om stigende trafik i især de overordnede korridorer skal ses i sammenhæng med fortsat stigende pendling til og fra hovedstaden og en fortsat by- og erhvervsudvikling i de ydre dele af byfingrene. Endvidere forventes en stigende international godstransport.

3 Figur 1. Forudsat linjeføring for en Ring 5-korridor Side 3/6 Ring 5 er tænkt som en ny vejforbindelse på i alt km i korridoren mellem Helsingørmotorvejen og Køge. Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2007 angiver en transportkorridor, som blev introduceret i Regionplanlægningen i Korridoren er reserveret til overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. Der foreligger desuden reservationer for mulige vejanlæg i hhv. en nordligere og en sydligere linjeføring i korridorens nordlige ende mellem Lynge og Helsingørmotorvejen. På nuværende tidspunkt er der anlagt en 1. etape den såkaldte Tværvej mellem Holbækmotorvejen og Sydvej i Høje Taastrup. I forbindelse med Frederikssundmotorvejen vil yderligere en etape blive anlagt mellem den kommende Frederikssundsmotorvej og den nuværende Frederikssundsvej. Tetraplans beregninger viser, at trafikken på en Ring 5 anlagt som motorvej på 130 km/t kan forventes at variere fra og op til ca køretøjer pr. hverdagsdøgn. Det svarer til trafikken på dele af Holbækmotorvejen og Helsingørmotorvejen. Den største trafik ses på de midterste delstrækninger omkring Holbækmotorvejen og Frederikssundmotorvejen. En Ring 5 vil give en ny og hurtigere forbindelse for tværgående trafik i hovedstadsområdet. En Ring 5 vil derfor kunne aflaste dele af det øvrige vejnet, jf. tabel 1.

4 Tabel 1: Aflastning i de større indfaldskorridorer og ringe 1 Side 4/6 Korridor Trafikændring i pct. Helsingørmotorvejen % Hillerødmotorvejen % Frederiksundmotorvejen % Holbækmotorvejen Køge Bugt Motorvejen % Motorring 3 10 % Motorring % Rute % Også i de mindre vejkorridorer og på Rute 6, som udgør et samlet ringsvejsforløb vest for Ring 5 korridoren ses aflastninger på omkring pct. ved anlæg af en Ring 5. Tetraplans foreløbige beregning viser således, at en fuldt udbygget motorvej i Ring 5 vil have en aflastende effekt i forhold til hovedparten af de større vejkorridorer og en række af de mindre veje i hovedstadsområdet. Ring 5 vil flytte en del af trafikken udenfor de tættere bebyggede dele af hovedstadsområdet. På den anden side vil der være tale om en betydelig økonomisk investering, ligesom der vil være en række miljømæssige spørgsmål, herunder i forhold til naturen langs korridoren. Det vil kræve nærmere vurderinger af anlægsøkonomien, miljøet og samfundsøkonomien for at kunne afgøre om det samlet set er en rentabel investering. Endvidere vil Ring 5 i sagens natur skulle vurderes i forhold til en række andre aflastningsstrategier, herunder udbygning af den kollektive trafik i hovedstadsområdet samt udviklingen af alternative korridorer såsom Ring 4 og en havnetunnel i Ring 2 korridoren, jf. kommissoriet for de strategiske analyser. Delvis udbygning af en Ring 5 De forskellige dele af en Ring 5-korridor vil formentlig spille forskellige roller i transportsystemet. Derfor har Tetraplan foretaget indledende beregninger, hvor der alene forudsættes anlagt en nordlig eller sydlig del af en Ring 5. Med anlæg af den nordlige del mellem Helsingørmotorvejen og Frederikssundmotorvejen etableres i sammenhæng med den nye Frederikssundmotorvej og Motorring 4 reelt et nyt sammenhængende motorvejsforløb vest om Køben- 1 Tabellen angiver effekten af scenarie 1, hvor en Ring 5 anlægges som 4-sporet motorvej til 130 km/t.

5 havn. Hermed kan skabes et sammenhængende trafikalt alternativ til bl.a. Motorring 3. Ifølge Tetraplans beregninger svarer den aflastende effekt for de øvrige vejkorridorer til ca. 80 pct. af aflastningen fra en fuldt udbygget Ring 5. Side 5/6 En sydlig delstrækning mellem Køge Bugt Motorvejen ved Køge og Holbækmotorvejen vil primært fungere som aflastningsrute for Køge Bugt Motorvejen og de sydlige dele af Ring 3 og Ring 4-korridorerne. Trafikmængderne er her større end i det nordlige alternativ. Aflastningen af det øvrige vejnet ligger ca pct. under niveauet for en fuld udbygget Ring 5. Alternative linjeføringer Der er reserveret arealer for hhv. en nordligere og en sydligere linjeføring for en Ring 5 på den nordligste strækning mellem Lynge og Helsingørmotorvejen. Med en nordligere linjeføring kan skabes en mere direkte forbindelse og større rejsetidsbesparelser mod Hillerød. Med en sydligere linjeføring skabes en kortere og mere direkte forbindelse for den gennemkørende trafik. Tetraplan har belyst de trafikale effekter af de to alternative linjeføringer. De ændrede linjeføringer giver relativt beskedne ændringer i de samlede trafikale effekter af en Ring 5. En nordligere linjeføring giver dog større trafikmængder på den nordlige del af strækningen. Med en sydligere linjeføring ses en mindre trafik i den nordlige del af Ring 5-korridoren. Derimod betyder den sydligere kobling til Helsingørmotorvejen, at antallet af gennemkørende rejser fra nord øges med pct. Dette kan bl.a. skyldes at en større del af trafikken fra byområderne langs Øresundskysten vil have fordel af at benytte vejen. Trafikomfang og effekter for den kollektive trafik Målsætningen er, at den kollektive trafik skal løfte størstedelen af fremtidens trafikvækst. Tetraplan har derfor set på konsekvenserne af en Ring 5 for det samlede trafikomfang og for fordelingen af trafikken mellem transportformerne i hovedstadsområdet. Med en Ring 5 stiger det samlede trafikarbejde i hovedstadsområdet med i alt ca. 2 pct. For de eksisterende bilister opnås dog samtidig tidsgevinster på ca. 2 pct. som følge af den forbedrede tilgængelighed. Beregningerne indikerer endvidere, at en Ring 5 kun i begrænset omfang vil påvirke den samlede kollektive trafik i hovedstadsområdet. Trafikken i Ring 5 vil således altovervejende bestå af overflyttet vejtrafik fra andre ruter. Omvendt vil en Ring 5 heller ikke bidrage til at realisere målsætningen om en styrkelse af den kollektive trafik. For at få en indikation af potentialet for kollektiv trafikbetjening af en Ring 5- korridor er der foretaget beregninger for en S-bus løsning. Analysen viser, at passagerpotentialet i korridoren umiddelbart er begrænset. Forklaringen kan bl.a. være at relativt få rejsemål er beliggende i selve Ring 5-korridoren.

6 Bilag 1. Ændring af trafik på vejnettet ved etablering af en Ring 5 korridor som motorvej, 130 km/t 2 Side 6/6 2 Beregningerne er af modeltekniske årsager foretaget med udgangspunkt i 2018, idet det beregningsteknisk er antaget, at en Ring 5 er etableret på dette tidspunkt.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere