Brugerdreven innovation. fra teori til praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation. fra teori til praksis"

Transkript

1 Brugerdreven innovation fra teori til praksis Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet Oktober 2007 Institut for ledelse Kandidatafhandling Forfatter: Anders Hamilton Heidemann Vejleder: Sladjana Vujovic

2 Summary: User-driven innovation from theory to practice User-driven innovation has been put forth by experts as one of the most important competitive parameters for Danish companies in the future. The government has initiated at funding program with several about 100 million kroner to finance projects centered on user-driven innovation. Henceforth it has become a national priority that Danish companies excel within this field, and serves as role models for other countries to follow. However, in relation to user-driven innovation, not much has been said about how to incorporate it in the strategic business development of the firm. This leads up to the aim of this thesis, which is to: Assist Danish companies to understand and incorporate user-driven innovation in their business development, by analyzing theoretical application, developing a model and by giving practical inspiration. First and foremost the thesis seeks to examine why there is such a focus on user-driven innovation, and where there theory and thought behind it originates. The author believes that, in order to understand user-driven innovation one must look at where it has its origins. To accommodate this, the thesis looks at innovation theory in a historical perspective. Within innovation theory there is a shift from looking at innovation as being generated internally within the organization to opening up innovation and increasingly acknowledging external sources of innovation such as users. This acknowledgement leads up to user-driven innovation which incorporates users in the business development projects. When looking at theory within the field of user-driven innovation, it becomes clear that a polarization exists. This polarization is made up of two overall traditions, one being the design tradition and one being the lead user tradition. Each of the two traditions has distinct views of the importance of the user in the company s business development. Where the design tradition primarily looks at users through observation and allowing users to interact and evaluate products, the lead user approach is focused on engaging the user to innovate and develop products themselves. Even though the two traditions have these differing views of the user role and I

3 engagement in the development process, comparisons between them can be made to put forth a model that draws on the advantages of both approaches. Before introducing the model the author finds it relevant to give an overall definition of user-driven innovation. This in order to assist the reader in understanding where the author stands in regards to his views on the phenomena. The author s definition of user driven innovation is: The successful exploitation of ideas created with a strategic basis in the users visible as well as non-visible needs researched by anthropological methods, and with a continuous focus on user involvement. With this definition in mind the author developed the model user-driven business development, which is an amalgamation of the different theoretical approaches to user-driven innovation. The model is made up of a process divided into six stages consisting of: Foundation, Outside world, Interaction and Insight, Idea generation, Development and Execution. The aim of the model is to look at theory and inspire companies to use the entire field of user-driven innovation without having to compromise on either tradition. Having developed the model, the thesis moved from at theoretical approach towards a more practical approach seeking out Danish organizations which excel within the field of user-driven innovation. By doing this the author gained insight into how user-driven innovation can be applied in practice. This multi-case study showed that user-driven innovation can be carried out successfully and that the benefits from involving the users are plenty. Some of the benefits include higher accuracy, getting ahead of the market and that the user data developed using user-driven innovation approaches is more valuable and reliable than traditional market analysis. Therefore, the thesis concludes by giving recommendations to companies who wishes to work with user-driven innovation. The first recommendation is to make user-driven innovation a part of the strategic business development, thus to internalize it. The second recommendation is to define the user. The user must be clearly defined prior to commencing projects to keep focus on the target. The third recommendation is to make sure projects are measurable. Project must be measurable and must generate either products or knowledge leading to product development. The fourth and final recommendation is to use the tools and theories developed specifically for user-driven innovation. II

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Problemformulering Afhandlingens interessenter Vigtige definitioner Afhandlingens Struktur Videnskabsteori Metode Dataindsamling Sekundære kilder dokument- og litteraturstudier Primære kilder - interviews Dataoparbejdning Datapræsentation Et nationalt fokus på innovation Innovation som cyklus Fra innovation til brugerdreven innovation Innovationsteori og tilgange til innovation Schumpeter og kreativ destruktion Inkrementel og radikal innovation Henderson & Clark modellen Diffusionsteori Abernathy & Utterback modellen Disruptive innovation Fra lukket mod åben tilgang til innovation Den lukkede innovationsmodel Den åbne innovationsmodel Den evolutionære udvikling af innovation Tilgange til brugerdreven innovation Designtraditionen omkring brugerinvolvering Participatory design IDEO Konceptuel Opdagelse Lead user teori Lead User Process User communities User toolkits Et overblik over brugerdreven innovation En definition på brugerdreven innovation Brugerdreven Forretningsudvikling III

5 10. Brugerdreven innovation i dansk erhvervsliv Case 1: Danisco Case 2: Borgerservice og Biblioteker i Århus Case 3: Gabriel Case 4: Danish Meat Association Case 5: Grundfos De praktiske erfaringer Anbefalinger til danske virksomheder Konklusion Perspektivering Vurdering af data og teori Empiriens troværdighed Teorivurdering Litteraturliste Bilagsliste Bilag 1 Uddrag af spørgsmål omkring brugerdreven innovation fra Innovation Cup 2007 Bilag 2 Spørgeguide virksomhed version 1 Bilag 3 Spørgeguide virksomhed version 2 Bilag 4 Spørgeguide ekspert version 1 Bilag 5 Spørgeguide ekspert version 2 Bilag 6 Interview Anders Drejer Bilag 7 Interview Jannie Friis Kristensen Bilag 8 Interview Christopher Lettl Bilag 9 Interview Danisco Bilag 10 Interview Borgerservice og biblioteker Århus Bilag 11 Interview Gabriel Bilag 12 Interview Danish Meat Association Bilag 13 Interview Grundfos IV

6 Figuroversigt: Figur 1 Afhandlingens struktur... 6 Figur 2 Tre typer innovation Figur 3 Inkrementel og Radikal Innovation Figur 4 Arkitektonisk innovation Figur 5 Diffusion af innovation Figur 6 Innovation S-kurve Figur 7 Innovations Dynamik Figur 8 Disruptive teknologier Figur 9 Disruptive innovationer Figur 10 Det lukkede innovationsparadigme Figur 11 Det åbne innovationsparadigme Figur 12 Tilgange til brugerdreven innovation Figur 13 The IDEO Way Figur 14 Konceptuel Opdagelse Figur 15 Lead users position i udvikling Figur 16 Lead User Process Figur 17 Et overblik over brugerdreven innovation Figur 18 Brugerdreven forretningsudvikling Tabeloversigt: Tabel 1 Vigtige karakteristikker for udviklingsfaserne Tabel 2 Kontrasterende Principper omkring den Lukkede og den Åbne Innovationsmodel Tabel 3 Skismaet mellem bruger og forbruger Tabel 4 Muligheder og udfordringer i brugerdreven innovation V

7 Del I Den indledende sektion Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Problemformulering Kapitel 3 Videnskabsteori Kapitel 4 Metode Kapitel 5 Et nationalt fokus på innovation Side 1 af 116

8 1. Introduktion Danske virksomheders konkurrencemodel gennemgår i disse år en udvikling. En udvikling hvor vi bevæger os fra det industrielle samfund, over mod det som er blevet kendt som videnssamfundet (Drucker 2001, Drejer 2004). Langsomt men sikkert dannes der en erkendelse af, at Danmark som højomkostningsland ikke længere kan konkurrere på produktion og prisen på arbejdskræft. Af denne grund vinder nye generelle konkurrenceparametre indpas. Disse konkurrenceparametre fokuserer på vores evne til at skabe nye ideer og til at udnytte disse til at skabe konkurrencemæssig fordel. I det gamle samfund industrisamfundet, gik konkurrencen på at gøre tingene bedre og billigere. I det nye samfund videnssamfundet, går konkurrencen på at gøre tingene anderledes og evnen til at udmærke sig gennem innovation. Innovation som fænomen er ikke noget nyt. Det har eksisteret, siden Joseph Schumpeter introducerede det som kreativ destruktion tilbage i forrige århundrede (Schumpeter 1965). Både innovationsteori og tilgange til innovation har ændret sig meget siden. Innovation har udviklet sig til et bredt begreb som bruges i mange forskellige sammenhænge, hvor det for mange virksomheder er en løs og uhåndgribelig størrelse. Af denne grund er det nødvendigt at skabe overblik over og give indsigt i innovation, som den er relevant for danske virksomheder. De fleste virksomheder i dag kan blive enige om at innovation, eller evnen til at skabe noget nyt, er vigtig for virksomheden og dennes forretningsudvikling. Mange danske virksomheder arbejder også systematisk med innovation og tager specifikke tiltag til at forbedre innovationsevnen (Huset Mandag Morgen 2006 & 2007). Hertil kommer det, at det kan være svært for virksomheder at skabe sig et overblik i en meget bred innovationsteori, og få indsigt i de værktøjer der skal anvendes for at arbejde strategisk med innovation. Selve tilgangene til innovation er under kraftig udvikling disse år. Hvor der traditionelt har været fokus på skabelsen af nye innovationer internt i virksomheder, ser vi nu, at innovative aktiviteter i stigende grad kommer udefra via eksterne netværk. Dette menes at være et naturligt skridt i overgangen fra industrisamfund til videnssamfund (Drejer 2004, Chesbrough , Prahalad & Ramaswamy 2005). Vi ser en bevægelse mod, at innovationen bliver åbnet op, og kilderne til innovative tiltag i stigende grad kommer fra en bred vifte af leverandører, aftagere og andre samarbejdspartnere. Måske vigtigst i dette henseende er aftagerne til produktet, da det i sidste ende Side 2 af 116

9 er dem der skal købe produktet eller serviceydelsen. Dette fænomen blev i 1980 defineret som The Third Wave af fremtidsforskeren Toffler (Toffler 1980). Allerede dengang forudså han, at man ville bevæge os væk fra masseproduktion og over mod tilpassede produkter med inddragelse af kunden i produktionsprocessen. Herved lander man på det, som tegner sig til at være fænomenet brugerdreven innovation, hvor brugere eller aftagerne til produktet eller ydelsen er involveret i produktudviklingen og innovationsprocessen. Brugerne som er blevet mere kritiske til, hvilke produkter de køber. Pris og kvalitet er ikke længere nok. Disse anses i mange markeder for at være simple eksistentielle forudsætninger. Der skal være en betydelig værdi og mening med at købe produktet, og ikke mindst skal produktet være tilpasset til det personlige behov. Spørgsmålet bliver så, hvordan man som virksomhed af størrelsesmæssig kaliber skal kunne producere specialtilpassede produkter til stadigt krævende brugere og stadig bevare skalafordele. Det er der naturligvis ikke et endegyldigt svar på, selvom det kunne være rart. Ikke desto mindre ligger der i denne afhandling inspiration til at komme i gang med arbejdet omkring brugerinvolvering i udviklingen. På baggrund af ovenstående forsøger afhandlingen at grave sig ned mod kernen af fænomenet omkring brugerdreven innovation, for at søge inspiration til måder hvorpå danske virksomheder kan operationalisere fænomenet. Først lægges der ud med et indblik i hvorfor brugerdreven innovation tegner sig til at blive vigtigt for danske virksomheder. Herefter gives problemformuleringen sammen med et overblik over de videnskabsteoretisk og metodiske tilgange, der ligger til grunde for afhandlingen. Da tages der hul på den centrale del, som lægger ud med en introduktion af innovationsteori og et indblik i overgangen fra lukket innovation til åben innovation. Med dette når afhandlingen frem til fænomenet brugerdreven innovation, som vil blive gennemgået i dybden. Dels vil forskellige teoretiske tilgange blive belyst, dels vil der blive udviklet en model, som samler det bedste fra de forskellige tilgange til brugerdreven innovation. Herudover vil praktiske eksempler kaste lys over den strategiske operationalisering af fænomenet. Afslutningsvis vil afhandlingen søge at inspirere virksomheder til at arbejde med brugerdreven innovation og sætte det i perspektiv. Med dette skal danske virksomheder opnå indsigt i tilgange og værktøjer samt give praktiske eksempler på, hvorledes man kan arbejde strategisk med brugerdreven innovation. God læselyst! Side 3 af 116

10 2. Problemformulering I regeringens udspil fra innovationsrådet er der skabt en ambition om, at Danmark skal være blandt verdens førende til brugerdreven innovation. Med så stort et fokus på innovation og ikke mindst brugerdreven innovation i dansk erhvervsliv, er det essentielt for danske virksomheder at kunne forholde sig til, hvorledes man håndgribeligt og strategisk arbejder med fænomenet. Der mangler et overordnet billede af, hvor brugerdreven innovation kommer fra, samt hvilke metoder en virksomhed kan anvende, såfremt de ønsker at involvere brugerne i forretningsudviklingen. Samtidigt mangler der praktiske eksempler fra danske virksomheder, der arbejder strategisk med brugerinvolvering. Med dette udgangspunkt for øje er følgende hovedudsagn konstrueret: Afhandlingen ønsker at assistere danske virksomheder med at forstå og operationalisere brugerdreven innovation. Dette ved at analysere teoretiske tilgange, udvikle en model til operationalisering af fænomenet og komme med praktisk inspiration. Ud fra ovenstående hovedudsagn vil følgende delelementer blive behandlet: At skabe overblik over innovationsteori samt overgangen fra lukket mod åben innovation. Få belyst teoretiske arbejdsmetoder med brugerdreven innovation. Herunder at identificere og analysere gældende teorier og tilgange inden for brugerdreven innovation. At skabe en definition på brugerdreven innovation. Få skabt et modelapparat der samler de forskellige tilgange til brugerdreven innovation. Få evalueret hvorledes udvalgte virksomheder implementerer brugerdreven innovation i forretningsudviklingen. At komme med anbefalinger og inspiration til danske virksomheder der ønsker at arbejde med brugerdreven innovation. Side 4 af 116

11 2.1 Afhandlingens interessenter Afhandlingens interessenter er dels vejlederen og dels danske virksomheder som søger inspiration omkring arbejdet med brugerdreven innovation. Disse to ret forskellige målgrupper, bevirker at afhandlingen består af dele som er videnskabsmæssigt funderet og af dele som søger praktisk anvendelse og overblik for virksomheder. Det medfører, at den introducerede teori vil blive grundigt forklaret ikke mindst omkring brugerdreven innovation, da der ikke forventes teoretiske forudsætninger fra virksomhedernes side. Det forventes heller ikke at virksomheder skal have indsigt i den videnskabsteoretiske del, men denne er stadig essentiel for afhandlingens troværdighed. 2.2 Vigtige definitioner I løbet af afhandlingen vil termerne organisationer og virksomheder bliver brugt som substituerende elementer, hvor der ikke skildres mellem de to. Afhandlingen henvender sig til alle danske organisationer om det så er private virksomheder, offentlige virksomheder, eller brancheorganisationer med mere. Det er vigtigt at gøre opmærksom på dette så læseren ikke er tvivl om forfatterens mening med brugen af de to termer. Ydermere vil termerne kunde og bruger blive anvendt hyppigt i afhandlingen. Skildringen mellem de to bliver behandlet i dybden, men det er ikke ensbetydende med at der en altoverskyggende definition på de to. I litteraturen omkring innovation og brugerdreven innovation bruges begreberne i flæng, hvilket kan gøre dem indistinkte. Hertil mener forfatteren at kunden skal opfattes som den der køber og betaler for en ydelse eller et produkt uden interaktion med andre omkring dette og brugeren som den der rent faktisk bruger produktet eller ydelsen og som interagerer og tager personlig interesse i udviklingen af dette. Kunden og brugeren kan være samme person, men som det vil blive illustreret i denne afhandling er det ofte ikke tilfældet. Hertil kommer det at begrebet bruger kan gradbøjes, men dette vil blive uddybet i afhandlingen. Det er ikke nødvendigt at læseren har samme opfattelse som forfatteren, men derimod vigtigt at læseren er opmærksom på forfatterens opfattelse heraf. Ved gennemlæsning af afhandlingen vil læseren utvivlsomt selv danne sin opfattelse af kunden kontra brugeren. Hermed er afhandlingens formål omkring dette at assistere læseren med at skabe sin egne konstruktion omkring kunde/bruger dikotomien frem for at diktere en definition herpå. Side 5 af 116

12 2.3 Afhandlingens Struktur Til afhandlingens struktur har forfatteren ladet sig inspirere af Heldbjergs (1997) opstilling, hvor en arbejdsdisposition opstilles som en spejlingsakse. Her mener Heldbjerg, at det indledende arbejdee omkring baggrund, problemformulering, videnskabsteori og metode skal kunne spejle sig det opfølgendee arbejde omkring konklusion, perspektivering og vurdering af teori og data. Under dennee tankegang kan man illustrere afhandlingsforløbet ud fra nedenståendee figur opdelt i tre hovedsektioner henholdsvis: en indledende sektion, en central sektion og en opfølgende sektion. Figur 1 Afhandlingens struktur Del I Indledende Sektion 1. Introduktion 2. Problemformulering 3. Videnskabsteori 4. Metode 5. Et nationalt fokus på innovation Spejlingsakse Del III Opfølgende Sektion 14. Vurdering af data og teori 13. Perspektivering 12. Konklusionn Del II Centrale Sektion 6. Innovationsteori 11. Anbefalinger til danske virksomheder 7. Fra lukket mode åben tilgangg til innovation 10. Brugerdreven innovation i dansk erhvervsliv Induktion 8. Teori og tilgange til brugerdreven innovationn 9. Opstilling af egen model for brugerdreven innovation Deduktion Egen tilvirkning Som figuren illustrerer er der en bevægelse fra den indledende sektion, igennem den centralee sektion og op mod den opfølgende sektion. Denne bevægelsee følges af de enkeltee kapitler i afhandlingen illustreret som numererede kasser i ovenstående figur. Figuren illustrerer ligeledes den spejling der finder sted af den indledende og den opfølgendee sektion. Ligeledes ses der en bevægelse fra det induktive, hvor forfatteren søger indsigt og overblik, mod det deduktive, hvor forfatteren søger at bahandle og konkretisere. Dettee skisma vil blive uddybet i næste kapitel omkring metodologi (kapitel 3). Først vil der blive set nærmere på bestandelene i de tre sektioner. Side 6 af 116

13 Sektion I Den indledende sektion I denne første del vil selve afhandlingsforløbet blive kortlagt. Med problemformuleringen bliver det klart for læseren, hvilket problem der ønskes behandlet. Hernæst bliver læseren introduceret for forfatterens videnskabsmæssige verdenssyn, og hvorledes afhandlingen vil blive grebet an rent metodisk. Efterfølgende vil forfatteren give en grundig forklaring på, hvorfor der i Danmark er kommet denne fokus på brugerdreven innovation. Alt dette for at støbe fundamentet hvorpå resten af afhandlingen opbygges. Sektion II Den centrale sektion Den centrale del af afhandlingen vil bestå af seks elementer som vist i figur 1. Disse elementer skal tilsammen skabe et helhedsbillede af brugerdreven innovation, hvor det kommer fra og hvorledes man kan arbejde strategisk med dette. For at imødekomme dette vil der blive lagt ud med en beskrivelse af innovationsteori i et historisk perspektiv, hvor der ses en bevægelse fra lukkede mod åbne tilgange til innovation. Med udgangspunkt i tankegangen omkring åben innovation tages der fat på brugerdreven innovation, hvor forfatteren vil give et overblik over de forskellige tilgange til fænomenet, og herefter opstille en operationel model som samler disse tilgange. Yderligere vil specifikke eksempler fra danske virksomheder kaste lys over, hvordan udvalgte virksomheder arbejder med brugerdreven innovation. Endelig vil der blive givet en række anbefalinger til danske virksomheder som ønsker at arbejde med fænomenet. Sektion III Den opfølgende sektion I den opfølgende del vender forfatteren blikket mod den indledende sektion for at reflektere over afhandlingsforløbet og det undersøgte område, da denne sektion skal ses som en spejling af den indledende sektion. For at imødekomme dette lægges der ud med en konklusion i forhold til den problemstilling fastlagt i den indledende del. Hernæst følger en perspektivering af fænomenet omkring brugerdreven innovation. Afslutningsvist vil forfatteren vurdere data og teori for at sikre at det metodiske og paradigmatiske er overholdt gennem afhandlingen. De empiriske data vil her blive vurderet i forhold til de fremsatte kvalitative vurderingskriterier. Dette vil blive fulgt op af kritiske refleksioner over den udviklede model. Side 7 af 116

14 3. Videnskabsteori For at videnskabeligt arbejde skal fremstå troværdigt og validt, er det vigtigt at gøre det klart for læseren, hvilket verdenssyn forfatteren til afhandlingen har i udførelses af denne. Dette tager sin form ved at forfatteren tilkendegiver sin paradigmatiske tilgangsvinkel. Inden for det paradigmatiske, ligger der en række tilgange i form af positivisme, postpositivisme, kritisk teori og konstruktivisme (Guba 1998). Disse tilgange kan ses som en polarisering mellem det subjektivistiske og det objektivistiske verdensbillede. Det subjektive beror på kvalitative metoder og søger individets holdninger. Dette ud fra en tanke omkring at individet består af egne personlige konstruerede virkeligheder og opfattelser som ikke kan generaliseres (Heldbjerg 1997). Værdien ved det subjektivistiske er derved at man kommer tæt på det undersøgte frem for at forholde sig objektivt til dette. Modsat dette beror det objektive på kvantitative metoder og søger den objektive sandhed. Ifølge det objektive findes sandheden derude, og forskeren skal undgå at interagere og derved påvirke det undersøgte. Begge tilgange bærer naturligvis en række fordele og ulemper, men det er uden for denne afhandlings omfang at lave en dybere introduktion af de forskellige tilgange. Denne afhandlings verdensbillede ligger sig op af den subjektivistiske tilgang navnlig konstruktivismen. I konstruktivismen er der modsat positivismen ikke en virkelighed men en række virkeligheder. Hertil skal forfatteren være opmærksom på at de organisationer, der er inddraget som case-eksempler, har deres egen virkelighed og opfattelse af denne gennem interaktion med andre organisationer og kunder. Samme tilgang går igen i teorianalyse og udvikling. Her eksisterer en række virkeligheder frem for en altoverskyggende. Af denne grund kan man heller ikke sige at der en rigtig eller en forkert måde at gribe brugerdreven innovation an på. Denne opfattelse er essentiel for afhandlingens samlede forløb, da den danner grundlaget for hele fremgangsmåden hvormed teori og empiri behandles. Der er således ikke lagt op til at afhandlingen skal komme med den endegyldige løsning på operationalisering af brugedreven innovation, men nærmere at indsamle teoretiske og praktiske erfaringer som via fortolkning kan inspirere læseren til selv at udvikle begrebsforståelse omkring fænomenet, og hvorledes dette kan operationaliseres. For at tilkendegive den paradigmatiske tilgangsvinkel kan det, ifølge Guba (1998:18) anskues gennem tre punkter i form af ontologi, epistemologi og metodologi. Her hvor det ontologiske går på Side 8 af 116

15 forfatterens opfattelse af det undersøgte, det epistemologiske på forfatterens opfattelse af forholdet mellem forskeren og det undersøgte og det metodologiske på hvorledes forfatteren vil udforske det undersøgte. I forhold til denne afhandling er det forfatterens ontologiske opfattelse, at der ikke findes en rigtig eller forkert tilgang til brugerdreven innovation hverken i praktisk eller teoretisk øjemed. Afhængigt af hvilke personer eller virksomheder man spørger til råds i ekspert- og virksomhedsinterview, vil opfattelsen af fænomenet være forskellig. Dermed bliver det som nævnt heller ikke dennes afhandling formål at finde den ene tilgang eller det ene eksempel på fejlfri strategisk operationalisering af brugerdreven innovation, men derimod at indsamle et antal signaler som via fortolkning kan være behjælpelig med at skabe overblik over fænomenet. På det epistemologiske plan medfører dette at forfatteren og de adspurgte informanter er smeltet sammen til en enhed gennem subjektive påvirkninger. Forskningsresultatet skal således opfattes som den interaktion der finder sted mellem forfatteren til afhandlingen og de adspurgte informanter (Heldbjerg 1997). For afhandlingen betyder dette at selvom der anvendes samme spørgeguide til de respektive interviews, kan man ikke direkte sammenligne de fremkomne resultater med hinanden. Man må derimod opfatte de fremkomne forskningsresultater som selvstændige signaler, der tilsammen kan være med til at skabe indikationer på en given virkelighed (Heldbjerg 1997). Med henblik på metodologien søger afhandlingen at løse problemstillingen ved at tage en tilgang der inddrager både teori såvel som praksis. Derved lader forfatteren sig inspirere af det eksplorative integrative design som er en kombination af det induktive og deduktive. Det vil sige at forfatteren: gennem afvisning, bekræftelse og udvikling af teori samt afdækning af egne forudsætninger når til større forståelse om både det studerede og det at studere (Maaløe 2002:76). Som udgangspunkt søges det induktive via et udgangspunkt i en grundig teoretisk gennemgang af innovationsteori samt tilgange og teori til brugerdreven innovation. Funderet i dette skabes der et overblik over den teoretiske vinkel på brugerdreven innovation. Herfra går forfatteren ud, via deduktion, og konkretiserer gennem udvikling af model og ved at se på de praktiske erfaringer med fænomenet (se figur 1). Ved at søge indsigt i teori samt samle erfaringer fra eksperter og virksomheder vil forfatteren lade sin subjektivistiske holdning blive påvirket. Dette medfører at forfatteren vil få disse påvirkninger integreret i fortolkningen af det undersøgte. Ved at lade sig inspirere søger Side 9 af 116

16 forfatteren et solidt fundament, på hvilken baggrund der gives anvisninger til virksomheder der ønsker at arbejde med brugerdreven innovation. Med udgangspunkt i forfatterens verdenssyn er der lagt op til at anvende en kvalitativ dataindsamlingsmetode. Hermed anerkender forfatteren, jævnfør det konstruktivistiske paradigme, at virkeligheden konstrueres og fortolkes af de personer der beskuer denne, og at der ikke findes en objektiv sandhed. 4. Metode For at skabe overensstemmelse mellem det videnskabsteoretiske og det metodiske er det valgt at følge Heldbjergs (1997:14) inddeling i dataindsamling, databehandling, dataanalyse og datafortolkning. I dette afsnit vil den valgte dataindsamlingsmetode blive beskrevet. Ligeledes vil der blive forklaret, hvorledes de oparbejdede data vil blive bearbejdet. Herudover vil afsnittet se nærmere på de kvalitative datas vurderingskriterier. 4.1 Dataindsamling Med baggrund i Heldbjerg (1997:13) konstateres det, at der er fire grundlæggende dataindsamlingsmetode i form dokument- og litteraturstudier, spørgeskema, interview og observation. Dokument- og litteraturstudier falder ind under det som betegnes som sekundære data, hvor de øvrige metoder falder ind under primære data. Spørgeskema egner sig primært til at søge den objektive sandhed og falder derfor uden for den paradigmatiske tilgang. For at søge dybden gennem personlig interaktion faldt valget på interview som undersøgelsesmetode. På baggrund af disse valg og fravalg vil dokument- og litteraturstudie efterfulgt af interview som dataindsamlingsmetoder blive introduceret i det efterfølgende Sekundære kilder dokument- og litteraturstudier I litteratursøgningen har forfatteren taget både en systematisk såvel som en eksplorativ tilgangsvinkel. Her har forfatteren systematisk søgt videnskabelige artikler med referencer samt publicering i anerkendte (peer-reviewed) tidsskrifter. Yderligere har forfatteren taget en eksplorativ tilgangsvinkel ved at have læst videnskabelige artikler og via disse have ladet sig inspirere til at følge interessante kilder. Denne eksplorative tilgang har været uvurderlig både i forbindelse med litteratursøgning indenfor innovationsteori men også inden for det nyere felt omkring brugerdreven innovation. Ved banebrydende teorier og tilgange inden for både innovation og brugerdreven Side 10 af 116

17 innovation har forfatteren bevidst, via den eksplorative tilgang, søgt at finde tilbage til originale kilder Primære kilder - interviews Indsamlingen af primært materiale til denne afhandling har været todelt. Dels har der været tre indledende ekspertinterviews, som har assisteret med at udvide forfatterens horisont omkring teori og tilgange inden for innovation med særligt fokus på brugerdreven innovation. Herudover har der været afholdt en række virksomhedsinterview, som har haft til formål at give praktiske eksempler på strategisk operationalisering af brugerdreven innovation i danske virksomheder. De indledende ekspertinterviews har ligesom litteratursøgningen suppleret til forfatterens forforståelse i brugerdreven innovation. De gennemførte virksomhedsinterviews vil blive brugt til videnskabelig analyse, og interviewmetoden bag disse vil blive beskrevet i efterfølgende afsnit. Informanterne til ekspertinterviewene og deres anvendelse i afhandlingen vil blive beskrevet senere i kapitlet. Virksomhedsinterviews Til de afholdte virksomhedsinterviews er der valgt den semistrukturerede interviewform der per definition: har til formål at indhente beskrivelser af interviewedes livsverden med henblik på at fortolke de beskrevne fænomener (Kvale 2005:19). I kontekst til denne afhandling skal informanternes livsverden anskues, som de konstruktioner de har opbygget omkring det beskrevne fænomen, som i dette tilfælde er brugerdreven innovation. Den semistrukturerede form er valgt da den vurderes til at være optimal til at afdække menneskers holdninger og tanker inden for et givent emne. Denne interviewform tillader forfatteren at holde en struktureret linje gennem interviewet, men gør også plads til uddybende spørgsmål. Dette passer med de interviews der ønskes foretaget til denne afhandling, da det ønskes at give informanten en frihed til selv at uddybe holdninger, samtidigt med at intervieweren har mulighed for at styre interviewforløbet og selv komme med uddybende spørgsmål. Interviewene tager sig ud som et multi casedesign, hvilket modsat single casedesign analysis gør at man som forsker kan sammenfatte erfaringer fra de forskellige cases (Maaløe 2002:69). Ved disse semistrukturerede interviews tages der udgangspunkt i Kvale, som opdeler de centrale spørgsmål i interviewets planlægning i henholdsvis hvad, hvorfor og hvordan (Kvale 2005:102). Side 11 af 116

18 Hvad Handler om at opnå forståelse inden for emnet. Her søger forfatteren via interviews at tilegne sig forståelse for hvordan danske virksomheder arbejder strategisk med brugerdreven innovation. Hvorfor Skal definere et klart formål med interviewene. Ved at opnå indsigt i ovenstående kan forfatteren bruge disse erfaringer til at hjælpe læseren af denne afhandling til at udvide sin forståelse for, hvorledes man som organisation kan arbejde strategisk med brugerdreven innovation. Hvordan Handler om de teknikker som forfatteren ønsker at benytte sig af i undersøgelsen. Her vil selve interviewmetoden blive gennemgået i efterfølgende afsnit. Kvale opererer med syv stadier i interviewundersøgelsen i form af tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering. Der vil ikke blive foretaget en slavisk gennemgang af de syv stadier, men alle stadier bliver behandlet. De fire første stadier bliver gennemgået i nærværende kapitel, hvorimod analyse og verificering vil blive behandlet i kapitel 14.1 omkring vurdering af data. Rapportering finder sted i kapitel 10 hvor de udvalgte cases fortolkes. Interviewmetode I udførelsen af interviewene har forfatteren en ambition om at dette skal forløbe så flydende som muligt og tage form af en dialog frem for et stringent interview. Ifølge Kvale (2005) er det derfor vigtigt at have en briefing og debriefing fase, for at den interviewede skal føle sig fortrolig både i starten med at give information til intervieweren, men også for at skabe fortrolighed efter interviewet hvor der kan herske en anspændthed (Kvale 2005:132). Af denne grund startede interviewsituationen med en briefing, hvor forfatteren forklarede baggrunden for og formålet med afhandlingen såvel som interviewet. Herefter bad forfatteren interviewpersonen om at introducere sig selv så forfatteren kunne opnå større indsigt i informanten. Informanternes personlige baggrund er dog ikke medtaget i transskriberingen, da den ikke er relevant for undersøgelsen. Til at udføre interviewene er det valgt at benytte en spørgeguide. Spørgeguiden er opbygget og tematiseret af forfatteren med inspiration fra de spørgsmål som blev gjort tilgængelige i forbindelse med Innovation Cup 2007, en national konkurrence af Danmarks mest innovative virksomheder, da disse er udvalgt specifikt til formålet af styregruppen bag Innovation Cup. I bilag 1 ses der et udsnit af de spørgsmål, som blev anvendt i forbindelse med Innovation Cup Yderligere er der brugt Side 12 af 116

19 inspiration fra FORAs (Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse) rapport omkring brugerdreven innovation (FORA 2005:58). Derved har forfatteren søgt at inddrage litteratursøgningen i udarbejdningen af spørgeguiden frem for blot at benytte egen subjektive opfattelse. Selve spørgeguiden var struktureret således at den startede med et overordnet tematisk spørgsmål (jævnfør Kvale 2005) omkring brugerdreven innovation i form af: Hvorledes operationaliserer I brugerdreven innovation i Jeres organisation? Herefter var der så en række opfølgende spørgsmål til at uddybe organisationens fokus på brugerdreven innovation. Afslutningsvis blev den interviewede, via en debriefing, informeret om transskriberingsprocessen og hvorledes det videre afhandlingsforløb ville tage sig ud. Til vidensopbyggelsen i forbindelse med interviewene har forfatteren anvendt en hermeneutisk tilgangsvinkel. Som de forskellige interviews skred frem, fik forfatteren udviklet sin forståelse inden for fænomenet og at den viden der genereres vil påvirke efterfølgende interviews. Ifølge Gummeson (2000) kan man anskue det som en hermeneutisk spiral hvor forforståelse gennem undersøgelse fører til forståelse som så fører til ny forforståelse og så videre. Hermeneutikken spiller derfor en rolle i form den subjektivistiske udvikling forfatteren gennemgår, og hvordan denne påvirker den empiriske dataindsamling. Specifikt betyder det at den udviklede spørgeguide, der bruges ved interviewene, ændres som forløbet skrider frem. Dette har medført at der gennem interviewprocessen blev udviklet to versioner af spørgeguiden. Den første spørgeguide blev anvendt til de tre første interviews, hvor den anden spørgeguide blev anvendt til de to sidste interviews. De ændringer der blev foretaget i version nummer to beror, jævnfør hermeneutikken, på erfaringer omkring uddybende spørgsmål i de første interviews. Det drejer sig ikke om en tematisk reformulering af spørgeguiden men blot en tilføjelse af tre uddybende spørgsmål. Af denne grund blev det heller ikke vurderet nødvendigt at foretage opfølgende interviews med de allerede interviewede informanter. Version et og to af spørgeguiden til organisationerne kan findes i bilag 2 og 3. Det blev valgt at optage interviewene, da dette vil være essentielt for den videre behandling af data. Forfatteren er klar over at det kan være hæmmende for de interviewede at blive optaget, da de muligvis er mere tilbøjelige til at tilbageholde følsomme informationer, end hvis interviewet ikke blev optaget. Dette ses dog ikke som en alvorlig bias for afhandlingen, da der ønskes en offentliggørelse af denne, hvori fortrolige virksomhedsoplysninger alligevel ikke ville fremgå. Side 13 af 116

20 Informanterne Den første ting som kommer en for sinde i udvælgelsen af informanter er altid hvor mange. Her mener Kvale (2005:108), at man skal spørge så mange, man mener, man har brug for. Det betyder, at det er op til forfatterens at udvælge interviewcases og antal. Der er naturligvis mange danske organisationer, som arbejder med en eller anden form for brugerdreven innovation, men det er uden for denne afhandlings tidsmæssige omfang at interviewe samtlige danske organisationer der arbejder med dette. Forfatteren så det nødvendigt at foretage en udvælgelse, som ikke blot gik på ren tilfældighed men derimod ville bero på udvalgte kriterier. Derfor har forfatteren valgt at benytte sig af tilgangen omkring formålsbestemt udvælgelse (purposeful sampling) introduceret af Patton (1999). Patton argumenterer for, at man i undersøgelser enten kan søge bredde eller dybde. Her søger afhandlingen dybde og valget faldt af denne grund på formålsbestemt udvælgelse. Under Pattons tilgang til formålsbestemt udvælgelse skal forskeren bevist søge såkaldte informationsrige cases (information-rich cases), hvorfra man kan lære meget omkring de centrale elementer i det undersøgte (Patton 1999:169). Ifølge Patton (1999) kan man under formålsbestemt udvælgelse tage en række forskellige tilgange, som rækker fra at søge ekstremt afvigende cases til at vælge homogene cases. Her har forfatteren valgt at tage den tilgang Patton betegner som fokuseret udvælgelse (intensity sampling). Her søger forskeren at udvælge cases som manifester det undersøgte intensivt. Denne metode søger de informations rige cases, men går ikke efter de ualmindelige cases (Patton 1999:171). Med ovenstående udvælgelsesmetode for øje søgte forfatteren danske virksomheder som udmærkede sig signifikant inden for brugerdreven innovation. Det var her, hvor forfatteren blev opmærksom på virksomhederne i Innovation Cup Caseudvælgelsen I foråret 2007 blev der for anden gang i Danmark afholdt en konkurrence omkring innovation i dansk erhvervsliv ved navn Innovation Cup. Innovation Cup startede som en konkurrence, der skulle skabe opmærksomhed omkring innovation, og de forhold der er med til at skabe en stærk innovationskultur. Ligeledes skulle konkurrencen sætte fokus på innovation ved at synliggøre de innovative virksomheder samt samle inspiration til disse og andre virksomheder omkring konkurrencefordelene ved innovation. (Huset Mandag Morgen 2006:18). Konkurrencen har i 2006 og 2007 haft over 160 deltagende organisationer (Huset Mandag Morgen 2007:17). I forbindelse med Innovation Cup var der i år et tematisk fokus på brugerdreven innovation, hvor der var en Side 14 af 116

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Etablering af en virksomhed

Etablering af en virksomhed Forfatter: Vejleder: Studie: Institut: Tina Juul Pedersen Jørgen Lægaard MsC Managament Accounting and Control Erhvervsøkonomisk Institut Etablering af en virksomhed Med udgangspunkt i Center for Krop,

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Foto: Christian Nesgaard

Foto: Christian Nesgaard Motivation af frivillige - Et case studie om motivation af frivillige i FDF Motivating volunteers - A case study of motivating volunteers in FDF Navne: Nanna Elsøe Pedersen & Nina Kirkeby Studie: Cand.merc.HRM

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS Paradokser i spil Introduktion Bogens ide Det er en glæde for os at præsentere en af de første danske lærebøger om entreprenørskab. Entreprenørskab er et vigtigt og begivenhedsrigt

Læs mere