1 januar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 januar 2011 35. årgang"

Transkript

1 1 januar årgang BESØG PÅ TV januar side 7 ODENSE MODEL JERNBANE KLUB 9. februar side 11 ANSGAR KIRKES NYE SOGNEGÅRD 2. marts side 17 ODENSE FAGSKOLE 15. marts side 21 GENERALFORSAMLING 28. april side 22 SEBYFORENING.DK

2 BAG OM BYFORENINGEN BYFORENINGEN FOR ODENSE Seneste arrangementer FORMAND: Bo Vietz Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M Tlf.: NÆSTFORMAND: Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N Tlf.: Pakhusgården SEKRETÆR: Birte Landorph Bergendals Alle 14, 5250 Odense SV Tlf.: KASSERER: Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C Tlf.: Handelsgymnasiet forsidefoto: Flemming Wedell - Ansgar Kirke med den nye sognegård REDAKTØR: Blad og hjemmeside Lennart Greig Tlf.: ØVRIG BESTYRELSE: Andreas Isager Thorslundsvej 6, 5000 Odense C Tlf.: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV Tlf.: SUPPLEANTER: Flemming Wedell Tlf.: Helga Brøndum Tlf.: Frederik Karmdal Tlf.: Jacobskirken KMD Det Fynske Kunstakademi 2

3 SIDEN SIDST GODT NYTAAR ved Bo Vietz, formand Kære medlemmer! Først skal der være et varmt ønske om et rigtig godt Nytår, håber alle også er kommet godt igennem julen. I det kommende år, er der også ønsker om flere nye medlemmer i foreningen. Byforeningen vil i det nye år arbejde med de kommende tiltag omkring Thomas B.Thrigesgade, om det bliver over eller under jorden, men over jorden vil resultatet af den store kommende konkurrence for hele området blive meget interessant. Kommer der et nyt Fyrtårn i byens centrum? Det bliver også meget interessant, om byen kan få større intensitet med et tæt byliv til glæde for byens borgere og turister. Projekt Byens indfaldsveje, som vi har arbejdet med i 2010, er afsluttet og afleveret til Odense Kommune, og efterfølgende må vi se, om det sætter sine spor på længere sigt. Trafik- og mobilitetsplan er nu så småt ved at blive omsat fra tanker via høringssvar til endelig konkretisering. Hvad med letbanen som Byforeningen også har skubbet på. Hvordan kommer vi ind til centrum, og med hvilket transportmiddel. Der er mange spørgsmål, som vi gerne vil arbejde med i Byforeningen. I det nye år er der ved at blive planlagt arrangementer, som historisk og kulturelt har medlemmernes bevågenhed. Der vil også fremover blive opfølgning på projekter/byggeri i byen, som kan følges fra start til slutning. Der har været stor tilslutning til de afviklede arrangementer med dette til følge, at ikke alle desværre kunne komme med. Grunden er begrænset deltageantal til de forskellige steder. Vi er nu smuttet ind i det nye regnskabsår, og derved er dette nummer vedlagt indbetalingskort. Tag venligst godt imod dette. Det omfatter 4 blade med gode artikler samt mange gode arrangementer. På bestyrelsens vegne, på gensyn i det nye år. Bo Vietz fotos på siden: Flemming Wedell 3

4 LETBANER, BYUDVIKLING OG STATSLIGE KUGLERAMMER ved Andreas Isager, bestyrelsesmedlem tegning: Juul Frost Arkitekter Med beslutningen om etablering af et nyt OUH tæt ved motorvejen fulgte en forudsætning om etableringen af en letbanestrækning mellem det adskilte videnstunge hospitals-, universitets- og forskerparksområde og Odense Centrum. Mulighederne for en letbane i Odense er på en række punkter nu undersøgt gennem en Foranalyse, der godt og vel har strakt sig over et år. Analysens primære mål har været at afdække det fysiske og økonomiske grundlag for forskellige visioner for en opgradering af den offentlige trafikbetjening i Odense. De indledende knæbøjninger viste ikke overraskende, at villakvarterernes by er en kraftig udfordring for etableringen af en driftsøkonomisk letbane. Her er ganske enkelt for langt mellem kunderne eksempelvis er befolkningstætheden i København og Århus omkring indbyggere pr. km 2, mens den i Odense er ca. 550 indbyggere pr. km 2. Til gengæld har vi mest asfalt pr. indbygger! Vejen til Odense Odense har i det forgangne århundrede udviklet sig lidt atypisk i forhold til de fleste andre danske byer med en middelalderlig bykerne. En bys tæthed vokser typisk som lag i et løg udad, opad og måske lidt nedad, når det virkelig kniber med pladsen. Da modernismens tankegods kom til Odenses byplanlægning, gav det sig (også her) udtryk i en diagnose, hvor det syge måtte skæres bort og byens medicin blev udskrevet som fri mobilitet til alt og alle i egen bil på brede rationelle veje mellem bolig, arbejde og indkøb. Trafikplanlægning (byer for biler) groede ind i byplanlægning (byer for mennesker). 4

5 Set i bakspejlet har trafikplanlægningen haft større succes end byplanlægningen - veje og pladser er fyldte med biler, mens byen paradoksalt langsomt tømmes for mennesker, fordi vi sidder i bilerne på vej mod Odense Kommune tog med Bylivsundersøgelse 2008 temperaturen på sig selv. Termometeret viste, at der til trods for evigt stigende trafik var 20 % færre fodgængere i bymidten end ti år tidligere. Recepten er med Trafik- og Mobilitetsplanen i 2009 ændret fra rum for biler til rum for mennesker. Det nuværende trafiksystem er skabt over et halvt århundrede. Med det stejle fald i bymidtens fodgængerantal må tidsplanen for at vende bøtten selvsagt planlægges noget kortere, hvis ikke Odense/Fyn skal tabe bosætningskampen til eksempelvis den adstadigt sammenvoksende stribe af østjyske byer fra Kolding til Århus, der nu rasler med tanken om egen bro til Sjælland uden om Fyn. Letbanen - trafik- eller byplanlægning? Det nye OUH smed letbanehandsken og byens politikere samlede den næsten instinktivt let op. Sporvogne, undergrundsbaner, metroer osv. forbinder vi i dag med et godt byliv det er god City Branding og kan være en rigtig god bymæssig forretning hvis den planlægges med maksimal bymæssig mérværdi og vækst for øje. Københavns Fingerplan med S- togsnettet som rygrad er et eksempel på hvilken betydning velplanlagt højklasset offentlig trafik kan få for en bys udvikling. Andre steder i Europa har man erfaring med, at man gennem en meget kompleks og optimeret planlægning opnår at anlægsinvesteringer forbundet med etableringen af letbanestrækninger efterfølgende afleder yderligere private og offentlige anlægsinvesteringer i letbanens nærområder på helt op til 50 gange anlægsinvesteringen! De første svar på en linjeføring mellem centrum og OUH tog primært et trafikteknisk udgangspunkt, men siden har projektet undergået løbende justeringer tegning: Juul Frost Arkitekter 5

6 tegning: Juul Frost Arkitekter for at imødekomme et stigende antal byudviklingsmål, herunder målet om at Odense skal være Danmarks mest bæredygtige by. Den store kasse Der er ingen tvivl om at et Letbaneprojekts anlægsøkonomi afhænger af statslig medfinansiering. Foranalysen har derfor også konstant sigtet mod at tilvejebringe grundlaget for Trafikministerens positive tilsagn. Trafikministeriet har opstillet en række kriterier i en særlig model, der i bund og grund fungerer som en gammeldaws kugleramme. Alt målbart, som ministeriet vurderer har en tilpas væsentlighed, får en række i kuglerammen og lægges til eller trækkes fra. Summen viser så i teorien om projektet er samfundsmæssigt rentabelt og om det pr. automatik bør være genstand for hel eller delvis statslig finansiering. Går man kuglerammen lidt på klingen finder man en række der tilhører SKAT og giver anledning til sagte hovedrysten. Med det samfundsnyttige delmål at reducere antallet af biler/bilister gives der samtidig klækkelige strafpoint for hver mistet afgiftsindtægt på den tilsvarende biltrafik og handel! Den Københavnske Metro viste sig iflg. modellen ikke at være samfundsmæssig rentabel. Når man gennemførte projektet til trods herfor, er det formodentlig i erkendelse af, at modellen ikke tager højde for de indlysende, men ikke målbare mérværdier, som projektet ville medføre og har medført. Den forestående opgave er derfor at udvikle letbanekonceptet for Odense/Fyn således, at projektets øvrige kvaliteter udenfor kuglerammen alene kan retfærdiggøre en statslig medfinansiering. Netop derfor er jeg fortrøstningsfuld på letbanens vegne, da den skal rumme meget mere end blot at forbinde bolig, arbejde og fritid for at lykkes. Den kan f.eks. blive driver for udviklingen af Odense til Danmarks mest bæredygtige by. Venlig hilsen Andreas Isager 6

7 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG PÅ TV 2 ved TV 2 medarbejder foto: tv2.dk tid > torsdag den 20. januar, klokken sted > TV2, Hovedindgangen, Rugårdsvej 25 tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, max. 50 deltagere mødegebyr > kr. 70,- bindende ved tilmelding senest 8. januar. RUNDVISNING PÅ TV STATIONEN Den 30. maj 1986 vedtog Folketinget at etablere TV 2 for at bryde DRs monopol på landsdækkende tv-nyhedsformidling og give DR konkurrence. Danskerne skulle have valgfrihed mellem to public service-stationer. Odense blev valgt som placering for den nye tv-station. Den 1. oktober 1988 var den så i luften, og udviklede sig hurtigt til landets mest sete tv-kanal. Siden er der kommet yderlige kanaler i TV 2 regi: TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Sputnik, TV 2 Film, TV 2 News, TV 2 Sport - ja en overgang, var der også noget der hed TV 2 Radio Bemærk besøget starter kl og seneste fremmøde er 5 minutter før. Der er bindende tilmelding, idet TV 2 besøget ikke er gratis for foreningen. Ved rundvisningen ser vi bl.a. det store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 for eksempel sender større sportsudsendelser, Dags Dato og Station 2. Man kommer også ind i nyhedsstudiet og får et indblik i, hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. En rundvisning varer ca. to timer og TV 2 byder på en øl eller vand. 7

8 NY BEBYGGELSE VED KLOSTERBAKKEN/ MUNKEMØLLE STRÆDE. ved arkitekt Jarl Abrahamsen foto:lokalplan Odense Kommunel Oversigtskortet viser lokalplanens område Et lokalplanforslag for et område ved Klosterbakke / Munkemøllestræde i Odense centrum har netop været i offentlig høring. Det drejer sig om et lille område på hjørnet af Klosterbakken og Munkemøllestræde, foran Klosterbakken Svømmehal, hvor Studenterhuset tidligere lå og et større område på den anden side af Klosterbakken, på parkeringspladsen ned mod Odense Å. For nogle år siden var der planer om at opføre et vandkulturhus på dette sted. Lokalplanforslaget i korte træk. Lokalplanen har til formål at ændre området fra et uinteressant areal til et attraktivt bymiljø. Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose. Endeligt skal lokalplanen sikre, at mødet mellem by og park fremstår let opfatteligt og 8

9 respektfuldt by og park imellem. Dette gøres ved at tydeliggøre Klosterbakkens gadeforløb og indgangen til Eventyrhaven samt ved at sikre bevaring af områdets mest karakteristiske parkelementer i form af C. Th. Sørensens Kinesermur og områdets markante træer. Bebyggelsen på Klosterbakkens østlige side (p-pladsen) skal etableres på en samlet base, med 8 selvstændige punkthuse placeret omkring et fælles indre gårdrum. Husenes højder varierer fra 2 til 5 etager og kan evt. afsluttes med en penthouseetage. Området skal anvendes til bolig- og serviceformål, hvoraf boligandelen skal udgøre mindst 70%. I stueetagen bliver der mulighed for at etablere udadvendte funktioner som butikker og lign. Det eksisterende offentlige parkeringsanlæg rummer 63 P-pladser i kælderen og 82 på terræn. Kælderen er dog lukket og en genåbning vil kræve en renovering af parkeringsdækket. Lokalplanen sikrer, at der ved ny bebyggelse skal etableres minimum 83 underjordiske P-pladser, hvoraf de 43 skal sikres som offentligt tilgængelige. Byforeningens kommentar til lokalplanforslaget. Eventyrhaven omkranset af domkirken, Industri Palæet, Læseforeningen og rådhuset var engang Odenses centrum for ånd, magt, videnskab, virkelyst og fest. Desværre er de to mest folkelige af disse bygninger nu historie. Elværket og KFUM-bygningen på Klosterbakken, var ligeledes markante bygninger som i sin tid gav karakter til dette sted. Området omkring Eventyrhaven er måske den vigtigste lokalitet i byen. Vikingeanlægget på Nonnebakken vidner om stedets historiske betydning. foto: Nørmark, 1940 Odense Bys musser Af hensyn til sikkerheden samt af støjmæssige og visuelle årsager skal de åbne transformerstationer inddækkes. Vest for Klosterbakken skal en ny boligog servicebebyggelse placeres med facade ved skel mod Munkemøllestræde og Klosterbakken og opføres i 4-5 etager, hvoraf den øverste skal udføres som tilbagetrukket penthouse. For at imødekomme svømmehallens skala, må bebyggelsen maksimalt opføres i 4 etager, hvor den nye bebyggelse kommer tættest på svømmehallen. Kraftværket ca Lokalplanforslag nr vedr. Klosterbakken/Munkemøllestræde omhandler et kontor- og boligbyggeri, som isoleret set har mange fine elementer hvad angår arkitekturen - formen. Byforeningen for Odense har principielt ikke noget i mod byggeri på stedet, men mener at byplanlægning handler om både form og funktion. 9

10 At bebygge Byens bedste grund med kontorer og boliger er en stor fejltagelse. På dette sted fortjener odenseanerne et hus med en funktion til glæde for alle byens borgere. En markant bygning, som åbner sig for offentligheden og giver ny karakter til dette engang så stolte byarkitektoniske forum. Som et tillæg til Odense Kommunes arkitekturpolitik kunne Byforeningen ønske sig at der blev udpeget en håndfuld grunde i byen, der i kraft af deres placering, bør reserveres til særlige vigtige funktioner. Udover grunden på Klosterbakken foreslår vi p-pladsen på hjørnet af Kronprinsensgade/Albanigade og de kommende byggegrunde ved Fisketorvet/Albanitorv. Om disse grunde bliver bebygget i morgen eller om 10 år er ikke så vigtigt, bare bygningernes funktionen bliver den rigtige for det specifikke sted. Klosterbakken, Torvedag ca collage: grundkortfyn.dk foto: H Lønborg Odense Bys musser 10

11 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG HOS ODENSE MODEL JERNBANE KLUB ved formand Søren Jensen foto: omjk.dk tid > Onsdag den 9. februar, klokken sted > Blangstedgårds Allé 95, 2.sal, Odense SØ tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > 20 kr. - max. 50 deltagere OPLEV ODENSE MODEL JERNBANE KLUB Odense Model Jernbane Klub blev startet den 23. november 1949 af tegneren Richard Juul Jacobsen. Man mødtes på Park Hotel, senere blev det loftet over SFJ-remisen på Kildemosevej, Herefter fik man lokale i den gamle toldbygning, senere igen kælderen i Vesterbro 1 for i 1992 at havne i tagetagen på det nedlagte frugtlager på Blangstedgård. Her er der 400 m 2 til rådighed og et imponerende baneanlæg er opført og under stadig udbygning. Hertil kommer bibliotek og meget andet. Togene er størrelse 0 (1:45), og banen er elektronisk styret fra en hævet platform i lokalet. Tidsmæssigt befinder man sig i perioden og landskabet er fra Lillebæltsbroen til Nyborg færgehavn. Der venter Byforeningen et meget spændende besøg. Pudsigt nok er medlemmerne udelukkende mandfolk, men piger er da også yderst velkomne - også ved Byforeningens besøg. 11

12 ANLÆGGET HOS ODENSE MODEL JERNBANE KLUB fra Her er lidt mere om, hvad der venter os, når vi besøger klubben: Odense Model Jernbane Klub kører i skala 1:45, også kaldet spor 0 (nul). Da klubben blev stiftet for over 50 år siden, var spor 0 en populær skala. Klubben har siden holdt fast på denne skala. Forbilledet for anlægget er dansk og i særdeleshed Fyn. Det faste anlæg bygges som udgangspunkt i epoke 3, som er perioden fra 1945 til ca Anlægget er på 324 m², og er opbygget med en hovedbane og en sidebane. Hovedbanen udgår fra Nyborg Færge via Nyborg H. Fra Nyborg er strækningen en dobbeltsporet hovedbane til Odense via Hjulby og Tommerup. Odense er anlægget største station, og anlæggets administrative og økonomiske centrum. Herfra fortsætter hovedbanen, som en enkeltsporet strækning over Holmstrup til Middelfart. Middelfart fungere som en gennemkørselsstation, men videre forbindelse til det øvrige land. Middelfart har en mindre industrihavn. Fra Odense udgår endvidere en sidebane til Svendborg. På sin vej passerer den Odense Syd, Fruens Bøge og Lindved. Anlægget er designet således, at man kan gå rundt uden at skulle bukke sig. Skulle det være nødvendigt at komme ind under anlægget, er anlægget ingen steder under 100 cm højt. Når anlægget står færdigt, vil der være lagt mere end 1100 meter spor, og der vil være mere end 200 sporskifter. Alle sporene er fabrikeret af medlemmerne selv. Skinnerne er af nysølv, og svellerne er af bejdset træ. Der er indgået mere end skinnesøm til produktion af spor og sporskifter. Sporene er lagt op på 5 mm kork. I kurver er der lagt overhøjde på med op til 2 mm således, at det ligner og virker som forbilledet. Derefter er der lagt ballast ud, dette er lavet af moler, nok mest kendt som kattegrus. Efter det er lagt i sporene, er det blevet indfarvet med lim og brun maling, for at få den rigtige farve samt holdbarhed. Da skinnestrengene i virkeligheden ikke er ens i størrelse, er de det heller ikke på anlægget. På hovedstrækninger, hvor der køres med en højere hastighed samt tungere maskiner, end man gør på sidebanerne, benyttes en større type skinne. Dette medfører at banen på anlægget består af 4 forskellige spor typer. - Type I: Hovedspor, som svarer til en svær skinne 55 kg/m samt en skinnelængde på 45 meter. - Type II: Sidespor, som svarer til en skinne på 55 kg/m samt en længde på 15 meter. - Type III: Sidebanespor, som svarer til en skinne på 34 kg/m samt en længde på 13,75 meter. - Type IV: Sidebanesidespor, som svarer til en skinne på 30 kg/m samt en længde på 15 meter. 12

13 MIT HEMMELIGE ODENSE ved Sine Larsen, Ny citychef Mit hemmelige Odense kalder jeg ofte de helt specielle lækre steder, som gør byen til noget særligt for mig. Da jeg flyttede til Odense midt i tyverne for at læse, sagde jeg i Århus, at jeg var kommet til Danmarks største landsby. Sådan har jeg det ikke længere her sytten år efter, i dag siger jeg, at jeg bor i Europas mindste storby. En by, fyldt med uendelige muligheder. Her er det muligt for mig min familie at bo i hjertet af byen, og nærmest midt i en park overfor det gamle Karen Brahe kloster. Derudover er Odense den by i Danmark, som har de bedste pendlermuligheder faktisk kan man arbejde i København, Trekantsområdet, Århus og Hamborg. Dette giver Odense nogle unikke muligheder i fremtiden som bosætningsby. Kodeordet for fremtidens familier bliver GLOCAL, de vil bo lokalt og arbejde globalt med storbyens muligheder. Og det er lige hvad man kan i Odense - for her oplever man nærhed, shopping og kultur, mens historiens vingesus blæser milde vinde i gader og stræder. Vores by har et USP(unique selling point), som slet ikke er udnyttet til fulde. Vi har simpelthen glemt at fortælle omverden den gode historie og de muligheder som er tilstede lige foran vores egne fødder. Sine Larsen OM ODENSE CITYFORENING! Cityforeningens opgave er at markedsføre Odense City, planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter, og varetage medlemmernes interesser i forhold til offentlige myndigheders lokalplaner og vedtægter. I dag har Cityforeningen godt 220 medlemmer. Odense Cityforening udsender seks City News om året med informationer og nyheder fra foreningen, og seks temaaviser, hvor medlemmer tilbydes en speciel rabat for annoncering. Derudover gennemfører foreningen mange arrangementer - lige fra musikunderholdning og optræden på lørdage i forårs- og sommerperioden, til de meget store arrangementer som Robotfestival, City Open by Night, Blomsterfestival, Kulturnat, Høstfest og Jul i City. Lad os alle være den forandring, som vi ønsker at skabe i vores by, Odense. For sammen kan vi flytte bjerge og alene kan man blot flytte en lille sten Mange gode hilsner Sine Larsen, Citychef i Odense 13

14 PALADS TEATRET ved Lennart Greig foto: Nørmark, 1940 Odense Bys musser Jeg husker fra min opvækst i 50- og 60-erne, at der var mange biografer i Odense. Hvem husker ikke Palads i Vestergade, Kino i Asylgade, Fønix i Kongensgade, Folketeateret i Ny Vestergade og Sct. Hans Biografen på Skibhusvej. De nyere, der kom til, var Grand i Benediktsgade og Apollo på Middelfartvej - Ja, der var også en biograf i Dalum. Så slog fjernsynet igennem for alvor, og behovet for store biografsale forsvandt og dermed også biograferne. De måtte lukke en efter en! Nye biograftyper opstod, men det er jo en helt anden sag. Jeg husker Palads Teatret i Vestergade 38, som nok den mest pompøse af dem alle. I denne biograf så jeg min første film, som var Rødhætte og Ulven. Senere blev det Far til 4 - film og mange andre, for at slutte af med James Bond. Søger man oplysninger om biografen på nettet, finder man ikke mange informationer, men på hjemmesiden www. biografmuseet.dk kan man finde en artikel af filmoperatør Keld P. Andersen, Slagelse. Han fortæller: Med sine 753 pladser blev Palads Teatret i Odense den største biograf i byens historie. Palads blev indviet d. 26 december med stumfilmen Oliver Twist. Direktør for den nye flotte biograf var Otto Nørmark, der var landmandsøn fra Fåborgegnen.. 14

15 Illustration fra Keld P. Andersens artikel der installeret CinemaScope på filmmaskinerne, så Palads også kunne vise dette nye format. Anlægget blev indviet med Fox filmen Kærligheds Fontænen med Clifton Webb. I 1959 kom der atter nye filmmaskiner i Palads Biografens operatørrum. Denne gang så man kunne fremvise film med 4-spors stereofonisk lyd. Samtidig blev salen udstyret med et nyt 12 meter bredt lærred. Palads genåbnede med De unge løver. Otto Nørmark var direktør frem til 1960, hvorefter sønnen Otto Åge Nørmark overtog ledelsen. På grund af Palads Teatrets store sal fik biografen mange Danmarkspremierer. Nogle af de største var bl. a. James Bond filmene og Olsen Banden. I sommeren 1923 begyndte man opførelsen af Palads på en grund der ryddet til formålet. A/S Kinografen protesterede til ministeriet over byggeriet, men det blev der ikke taget hensyn til og i julen 1923 kunne man så indvie den flotte biograf på byens hovedstrøg.. Den store teatersal som arkitekt Hjalmer Kjær naturligvis havde gjort til en af landets smukkeste havde 753 pladser incl. balkon og sidebalkoner. Biografen var naturligvis også forsynet med alt moderne og teknisk udstyr. Det var derfor næsten en selvfølge, at sådan en biograf skulle have navnet Palads Teatret. I 1950 blev der installeret nye Phillips Kinomaskiner, men allerede i 1955 blev Selv om Palads i 1975 var blevet ombygget og antallet af pladser reduceret til 643, var der først i 80erne ikke mere behov for så stor en biografsal og udlejerne så helst at der var mere end en sal i en biograf. Dette betød at Palads ikke mere fik tilbudt de attraktive film og den store flotte biograf lukkede i sommeren Biografen blev herefter ombygget til en kedelig bank. I dag er der imidlertid ikke en bank på stedet, men SOLO Dametøj har til huse her. Lidt PALADS er der da tilbage i byen, idet Café Biografen arvede biografstolene og det karakteristiske ur og spejl ved endevæggen - Også telefonnummeret var med i arven. 15

16 PALADS TEATRET I ODENSE Biografgængere (1942) Saloversigt (1960) Operatørrummet (1951) Foyeren (1983) Foyeren (1983) Den pompøse biografsal (1983) De sort/hvid billeder er taget af Direktør Nørmark og farvebillederne af fotograf Lone Mengel. Ind i biografen (1983) Fra Billedarkiv, Odense Bys Museer. (www.museum.odense.dk/odensebilleder/) 16

17 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG I ANSGAR KIRKES NYE SOGNEGÅRD ved Vivian Haenschke, formand for menighedsrådet foto: Flemming Wedell tid > Onsdag den 2. marts, klokken sted > Ved indgangen bagved kirken, Kirkegårds allé tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > 20 kr. - max. 50 deltagere BESØG I DEN NU FÆRDIGE KIRKETILBYGNING Byforeningen har fulgt det spændende byggeri, hvor vi tidligere 2 gange har besøgt Ansgar Kirke og byggepladsen. Søndag d. 28. november blev den nye sognegård så indviet med en festgudstjeneste og stor festivitas. Ved de tidligere besøg har det været arktitekterne Poul Jarnum og Marianne Schrøder fra Creo Arkitekter, der især har stået for rundvisningerne. Nu, hvor det smukke byggeri er færdigt, er det nu menighedsrådet, der er vært. Flot tager det sig ud både indvendigt og udvendigt og passer æstetisk rigtigt til både kirken og parken udenom. En fantastisk mulighed for at følge byggeriet slutter således for Byforeningen med, at vi kan besøge stedet efter fuldendt opførelse og indflytning. Meld dig til besøget i god tid for at sikre dig plads - Med et maksimalt besøgstal vil der hurtigt blive udsolgt. Se også: om byggeriet. 17

18 ODENSE FAGSKOLE ved Birte Landorph Den 3. november 2010 var det 100 år siden, at to kvindelige ildsjæle Nathalie Hansen og Marie Hansen åbnede for de første elever på Odense Fagskole. Der kom 35, og det var, hvad skolen kunne rumme. De to ildsjæle og iværksættere havde en mission, - de ville give unge piger en uddannelse, så de kunne klare sig selv som faglærte syersker. foto: foto: Asger Jørgensen I løbet af de 100 år har skolen haft bare 3 ledere. Forstanderinde Nathalie Hansen, rektor Merete Jørgensen og nuværende leder Karen Maigaard. Merete Jørgensen er medlem af Byforeningen og vi har fået lov til at bringe et udsnit af hendes tale ved skolens 100 års jubilæum og således få et indblik i den udvikling,der har været medvirkende til skolens nuværende indhold og funktion. Merete Jørgensen I dag, den 3. november for nøjagtig 60 år siden, ankom jeg som elev til Odense Fagskole. Jeg søgte ind på skolen for at afslutte min uddannelse. I mine læreår med håndværket indgik f.eks. ikke tilskæring. Efter endt kursus tilbød Nathalie Hansen og skolens bestyrelse mig en lærerstilling. Jeg takkede beæret for tilbudet det ville være en ønskestilling for mig. Jeg afslog imidlertid, fordi min hensigt var at forbedre min ganske vist gode, men alt for korte skolegang i vor lille landsby Yding under 2. verdenskrig. Nu var jeg kommet til en stor by med mange muligheder for at opnå et højere fagligt niveau. Nathalie Hansen pillede mine modargumenter fra hinanden og opfordrede mig til at tage stillingen hvilket jeg gjorde, og aldrig kom til at fortryde. Mine år på skolen blev i alt 45 år de sidste 29 som leder. Da jeg i 1995 nåede pensionsalderen og trak mig tilbage kunne jeg med overbevisning sige, - ingen kan have haft et bedre arbejdsliv end jeg. Skolens grundlægger Nathalie Hansen etablerede i 1910 Odense Fagskole. Stedet var en nedlagt realskole og adressen var Vestergade 49, mellembygningen. 18

19 Baggrunden for skolen var ønsket om, at forbedre unge syerskers livsvilkår. Skolen udviklede sig og en flytning blev aktuel. I 1922 blev den store, smukke patricier villa Langelinie 29 købt, og skolen flyttede hertil. Som yngstemand i lærerteamet var der nok at tage fat på. Man opererede ikke med 45 min. timer. nej, alle timer var på 60 minutter og undervisningen sluttede hver dag klokken og lørdag klokken Det blev et anseligt timetal pr. år. De sidste timer om lørdagen blev brugt til at af-præsentere de spændende rober, som eleverne havde forarbejdet i ugens løb. Alle havde anstrengt sig og alle var spændte på at høre Nathalie Hansens dom. Alt blev efterset både helhedsindtrykket og vrangsiden. Anerkendende ord fra Nathalie Hansen gav rank ryg! Bestyrelsen bad mig overtage lederjobbet efter Nathalie Hansen. Hun havde da ledet skolen i 57 år. Jeg sagde ja tak til opgaven i bevidsthed om, at jeg havde en fantastisk unik gruppe med. Jeg tiltrådte stillingen i Der skulle ske ændringer, og vi gik straks i gang. Hvis man ønsker sig noget, som man ikke har haft før, så må man gøre noget, som man ikke har gjort før. I 1968 foretog vi vor første udenlandsrejse, en uges studietur til Paris. Turen var omhyggeligt forberedt hjemmefra med en blanding af kunstmuseer og modeopvisninger. Jeg vil aldrig glemme min første opvisning hos Christian Dior. Vi ankom i god tid så pænt klædt på, som det overhovedet var os muligt. Vi blev vist ind i et lokale, hvor både vægge og gulv var beklædt med gråt velour. Vi indtog vore pladser på guldstole. Men Dior s guldstole er nu lidt for smalle til en Grand Danois! Vi besøgte Christian Dior, Pierre Balmain, Nina Ricci, Coco Chanel, Yves Saint Laurent m.fl. Når vi gik fra en opvisning følte vi næsten, at vi svævede. Studierejserne gav os smag for de umådeligt lækre modejournaler, som vi købte med hjem. Efterhånden vovede foto: foto: 19

20 foto: vi også at abonnere på de ypperste af disse journaler. Skolen blev et ganske særligt sted med håndværket i højsædet, rum for kreativ udfoldelse og tryghed. Kreative ildsjæle skal have plads til at brænde, - ellers går de ud. Skolen emmede af aktivitet og kreativitet, man så ofte elever, der lå og tegnede på gulvet ude på gangene. Når man åbnede hoveddøren kunne man ligefrem føle atmosfæren og fornemme energien. Ønsket om en formaliseret læreruddannelse trængte sig på, og tiderne og elevtilgangen var med os. En lille elevgruppe fra Odense Fagskole meldte sig til spørgetid hos en lokal politiker det blev den endelige start. Vi gav hinanden 10 år til den store opgave, det var, at udvikle et seminarium på højst mulige niveau. Seminariet stillede krav om flere kulturbærende fag, og flere lærere blev ansat. De omtalte 10 år var usædvanlig travle, vore arbejdsdage var alt for lange, men 11 timers reglen var ikke opfundet! Det var en ubeskrivelig følelse, da vi i 1979 stod med seminariegodkendelsen i hånden, klar til at modtage vort første stamhold. deltog i udviklingsarbejdet, vi inspirerede hinanden, kendte hinandens tanker og idéer, og vi havde total tillid til hinanden. Jeg kan ikke takke alle medarbejdere i tilstrækkelig høj grad for deres enorme indsats, jeg kan kun stilfærdigt sige, jeg glemmer det aldrig. Udviklingen medførte behov for mere plads, og vi købte flere villaer. Til sidst havde vi på Langelinie 6 dejlige huse, de 5 havde have ned til Odense Å. Mit virke på skolen stoppede på Langelinie. Skolen har jo fået mange nye tiltag efter min tid det glæder jeg mig til at se og høre om. Byforeningens medlemmer kan også glæde sig til at se og høre om Odense Fagskole, når skolens nuværende leder Karen Maigaard viser os rundt og fortæller om et levende og spændende miljø og lærested. foto: At dette lykkedes skyldtes udelukkende, at vi havde tillid til, at det vi arbejdede hen imod, var det rigtige for skolen.alle 20

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 8- november 2006 Indhold Side 3 Merry Christmas & Happy New Year Side 4 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 5 Gavlmaleri på teaterhuset Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Forskerparken - 7. Januar 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Præsentation HTL Hans

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere