1 januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 januar 2011 35. årgang"

Transkript

1 1 januar årgang BESØG PÅ TV januar side 7 ODENSE MODEL JERNBANE KLUB 9. februar side 11 ANSGAR KIRKES NYE SOGNEGÅRD 2. marts side 17 ODENSE FAGSKOLE 15. marts side 21 GENERALFORSAMLING 28. april side 22 SEBYFORENING.DK

2 BAG OM BYFORENINGEN BYFORENINGEN FOR ODENSE Seneste arrangementer FORMAND: Bo Vietz Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M Tlf.: NÆSTFORMAND: Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N Tlf.: Pakhusgården SEKRETÆR: Birte Landorph Bergendals Alle 14, 5250 Odense SV Tlf.: KASSERER: Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C Tlf.: Handelsgymnasiet forsidefoto: Flemming Wedell - Ansgar Kirke med den nye sognegård REDAKTØR: Blad og hjemmeside Lennart Greig Tlf.: ØVRIG BESTYRELSE: Andreas Isager Thorslundsvej 6, 5000 Odense C Tlf.: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV Tlf.: SUPPLEANTER: Flemming Wedell Tlf.: Helga Brøndum Tlf.: Frederik Karmdal Tlf.: Jacobskirken KMD Det Fynske Kunstakademi 2

3 SIDEN SIDST GODT NYTAAR ved Bo Vietz, formand Kære medlemmer! Først skal der være et varmt ønske om et rigtig godt Nytår, håber alle også er kommet godt igennem julen. I det kommende år, er der også ønsker om flere nye medlemmer i foreningen. Byforeningen vil i det nye år arbejde med de kommende tiltag omkring Thomas B.Thrigesgade, om det bliver over eller under jorden, men over jorden vil resultatet af den store kommende konkurrence for hele området blive meget interessant. Kommer der et nyt Fyrtårn i byens centrum? Det bliver også meget interessant, om byen kan få større intensitet med et tæt byliv til glæde for byens borgere og turister. Projekt Byens indfaldsveje, som vi har arbejdet med i 2010, er afsluttet og afleveret til Odense Kommune, og efterfølgende må vi se, om det sætter sine spor på længere sigt. Trafik- og mobilitetsplan er nu så småt ved at blive omsat fra tanker via høringssvar til endelig konkretisering. Hvad med letbanen som Byforeningen også har skubbet på. Hvordan kommer vi ind til centrum, og med hvilket transportmiddel. Der er mange spørgsmål, som vi gerne vil arbejde med i Byforeningen. I det nye år er der ved at blive planlagt arrangementer, som historisk og kulturelt har medlemmernes bevågenhed. Der vil også fremover blive opfølgning på projekter/byggeri i byen, som kan følges fra start til slutning. Der har været stor tilslutning til de afviklede arrangementer med dette til følge, at ikke alle desværre kunne komme med. Grunden er begrænset deltageantal til de forskellige steder. Vi er nu smuttet ind i det nye regnskabsår, og derved er dette nummer vedlagt indbetalingskort. Tag venligst godt imod dette. Det omfatter 4 blade med gode artikler samt mange gode arrangementer. På bestyrelsens vegne, på gensyn i det nye år. Bo Vietz fotos på siden: Flemming Wedell 3

4 LETBANER, BYUDVIKLING OG STATSLIGE KUGLERAMMER ved Andreas Isager, bestyrelsesmedlem tegning: Juul Frost Arkitekter Med beslutningen om etablering af et nyt OUH tæt ved motorvejen fulgte en forudsætning om etableringen af en letbanestrækning mellem det adskilte videnstunge hospitals-, universitets- og forskerparksområde og Odense Centrum. Mulighederne for en letbane i Odense er på en række punkter nu undersøgt gennem en Foranalyse, der godt og vel har strakt sig over et år. Analysens primære mål har været at afdække det fysiske og økonomiske grundlag for forskellige visioner for en opgradering af den offentlige trafikbetjening i Odense. De indledende knæbøjninger viste ikke overraskende, at villakvarterernes by er en kraftig udfordring for etableringen af en driftsøkonomisk letbane. Her er ganske enkelt for langt mellem kunderne eksempelvis er befolkningstætheden i København og Århus omkring indbyggere pr. km 2, mens den i Odense er ca. 550 indbyggere pr. km 2. Til gengæld har vi mest asfalt pr. indbygger! Vejen til Odense Odense har i det forgangne århundrede udviklet sig lidt atypisk i forhold til de fleste andre danske byer med en middelalderlig bykerne. En bys tæthed vokser typisk som lag i et løg udad, opad og måske lidt nedad, når det virkelig kniber med pladsen. Da modernismens tankegods kom til Odenses byplanlægning, gav det sig (også her) udtryk i en diagnose, hvor det syge måtte skæres bort og byens medicin blev udskrevet som fri mobilitet til alt og alle i egen bil på brede rationelle veje mellem bolig, arbejde og indkøb. Trafikplanlægning (byer for biler) groede ind i byplanlægning (byer for mennesker). 4

5 Set i bakspejlet har trafikplanlægningen haft større succes end byplanlægningen - veje og pladser er fyldte med biler, mens byen paradoksalt langsomt tømmes for mennesker, fordi vi sidder i bilerne på vej mod Odense Kommune tog med Bylivsundersøgelse 2008 temperaturen på sig selv. Termometeret viste, at der til trods for evigt stigende trafik var 20 % færre fodgængere i bymidten end ti år tidligere. Recepten er med Trafik- og Mobilitetsplanen i 2009 ændret fra rum for biler til rum for mennesker. Det nuværende trafiksystem er skabt over et halvt århundrede. Med det stejle fald i bymidtens fodgængerantal må tidsplanen for at vende bøtten selvsagt planlægges noget kortere, hvis ikke Odense/Fyn skal tabe bosætningskampen til eksempelvis den adstadigt sammenvoksende stribe af østjyske byer fra Kolding til Århus, der nu rasler med tanken om egen bro til Sjælland uden om Fyn. Letbanen - trafik- eller byplanlægning? Det nye OUH smed letbanehandsken og byens politikere samlede den næsten instinktivt let op. Sporvogne, undergrundsbaner, metroer osv. forbinder vi i dag med et godt byliv det er god City Branding og kan være en rigtig god bymæssig forretning hvis den planlægges med maksimal bymæssig mérværdi og vækst for øje. Københavns Fingerplan med S- togsnettet som rygrad er et eksempel på hvilken betydning velplanlagt højklasset offentlig trafik kan få for en bys udvikling. Andre steder i Europa har man erfaring med, at man gennem en meget kompleks og optimeret planlægning opnår at anlægsinvesteringer forbundet med etableringen af letbanestrækninger efterfølgende afleder yderligere private og offentlige anlægsinvesteringer i letbanens nærområder på helt op til 50 gange anlægsinvesteringen! De første svar på en linjeføring mellem centrum og OUH tog primært et trafikteknisk udgangspunkt, men siden har projektet undergået løbende justeringer tegning: Juul Frost Arkitekter 5

6 tegning: Juul Frost Arkitekter for at imødekomme et stigende antal byudviklingsmål, herunder målet om at Odense skal være Danmarks mest bæredygtige by. Den store kasse Der er ingen tvivl om at et Letbaneprojekts anlægsøkonomi afhænger af statslig medfinansiering. Foranalysen har derfor også konstant sigtet mod at tilvejebringe grundlaget for Trafikministerens positive tilsagn. Trafikministeriet har opstillet en række kriterier i en særlig model, der i bund og grund fungerer som en gammeldaws kugleramme. Alt målbart, som ministeriet vurderer har en tilpas væsentlighed, får en række i kuglerammen og lægges til eller trækkes fra. Summen viser så i teorien om projektet er samfundsmæssigt rentabelt og om det pr. automatik bør være genstand for hel eller delvis statslig finansiering. Går man kuglerammen lidt på klingen finder man en række der tilhører SKAT og giver anledning til sagte hovedrysten. Med det samfundsnyttige delmål at reducere antallet af biler/bilister gives der samtidig klækkelige strafpoint for hver mistet afgiftsindtægt på den tilsvarende biltrafik og handel! Den Københavnske Metro viste sig iflg. modellen ikke at være samfundsmæssig rentabel. Når man gennemførte projektet til trods herfor, er det formodentlig i erkendelse af, at modellen ikke tager højde for de indlysende, men ikke målbare mérværdier, som projektet ville medføre og har medført. Den forestående opgave er derfor at udvikle letbanekonceptet for Odense/Fyn således, at projektets øvrige kvaliteter udenfor kuglerammen alene kan retfærdiggøre en statslig medfinansiering. Netop derfor er jeg fortrøstningsfuld på letbanens vegne, da den skal rumme meget mere end blot at forbinde bolig, arbejde og fritid for at lykkes. Den kan f.eks. blive driver for udviklingen af Odense til Danmarks mest bæredygtige by. Venlig hilsen Andreas Isager 6

7 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG PÅ TV 2 ved TV 2 medarbejder foto: tv2.dk tid > torsdag den 20. januar, klokken sted > TV2, Hovedindgangen, Rugårdsvej 25 tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, max. 50 deltagere mødegebyr > kr. 70,- bindende ved tilmelding senest 8. januar. RUNDVISNING PÅ TV STATIONEN Den 30. maj 1986 vedtog Folketinget at etablere TV 2 for at bryde DRs monopol på landsdækkende tv-nyhedsformidling og give DR konkurrence. Danskerne skulle have valgfrihed mellem to public service-stationer. Odense blev valgt som placering for den nye tv-station. Den 1. oktober 1988 var den så i luften, og udviklede sig hurtigt til landets mest sete tv-kanal. Siden er der kommet yderlige kanaler i TV 2 regi: TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Sputnik, TV 2 Film, TV 2 News, TV 2 Sport - ja en overgang, var der også noget der hed TV 2 Radio Bemærk besøget starter kl og seneste fremmøde er 5 minutter før. Der er bindende tilmelding, idet TV 2 besøget ikke er gratis for foreningen. Ved rundvisningen ser vi bl.a. det store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 for eksempel sender større sportsudsendelser, Dags Dato og Station 2. Man kommer også ind i nyhedsstudiet og får et indblik i, hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. En rundvisning varer ca. to timer og TV 2 byder på en øl eller vand. 7

8 NY BEBYGGELSE VED KLOSTERBAKKEN/ MUNKEMØLLE STRÆDE. ved arkitekt Jarl Abrahamsen foto:lokalplan Odense Kommunel Oversigtskortet viser lokalplanens område Et lokalplanforslag for et område ved Klosterbakke / Munkemøllestræde i Odense centrum har netop været i offentlig høring. Det drejer sig om et lille område på hjørnet af Klosterbakken og Munkemøllestræde, foran Klosterbakken Svømmehal, hvor Studenterhuset tidligere lå og et større område på den anden side af Klosterbakken, på parkeringspladsen ned mod Odense Å. For nogle år siden var der planer om at opføre et vandkulturhus på dette sted. Lokalplanforslaget i korte træk. Lokalplanen har til formål at ændre området fra et uinteressant areal til et attraktivt bymiljø. Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose. Endeligt skal lokalplanen sikre, at mødet mellem by og park fremstår let opfatteligt og 8

9 respektfuldt by og park imellem. Dette gøres ved at tydeliggøre Klosterbakkens gadeforløb og indgangen til Eventyrhaven samt ved at sikre bevaring af områdets mest karakteristiske parkelementer i form af C. Th. Sørensens Kinesermur og områdets markante træer. Bebyggelsen på Klosterbakkens østlige side (p-pladsen) skal etableres på en samlet base, med 8 selvstændige punkthuse placeret omkring et fælles indre gårdrum. Husenes højder varierer fra 2 til 5 etager og kan evt. afsluttes med en penthouseetage. Området skal anvendes til bolig- og serviceformål, hvoraf boligandelen skal udgøre mindst 70%. I stueetagen bliver der mulighed for at etablere udadvendte funktioner som butikker og lign. Det eksisterende offentlige parkeringsanlæg rummer 63 P-pladser i kælderen og 82 på terræn. Kælderen er dog lukket og en genåbning vil kræve en renovering af parkeringsdækket. Lokalplanen sikrer, at der ved ny bebyggelse skal etableres minimum 83 underjordiske P-pladser, hvoraf de 43 skal sikres som offentligt tilgængelige. Byforeningens kommentar til lokalplanforslaget. Eventyrhaven omkranset af domkirken, Industri Palæet, Læseforeningen og rådhuset var engang Odenses centrum for ånd, magt, videnskab, virkelyst og fest. Desværre er de to mest folkelige af disse bygninger nu historie. Elværket og KFUM-bygningen på Klosterbakken, var ligeledes markante bygninger som i sin tid gav karakter til dette sted. Området omkring Eventyrhaven er måske den vigtigste lokalitet i byen. Vikingeanlægget på Nonnebakken vidner om stedets historiske betydning. foto: Nørmark, 1940 Odense Bys musser Af hensyn til sikkerheden samt af støjmæssige og visuelle årsager skal de åbne transformerstationer inddækkes. Vest for Klosterbakken skal en ny boligog servicebebyggelse placeres med facade ved skel mod Munkemøllestræde og Klosterbakken og opføres i 4-5 etager, hvoraf den øverste skal udføres som tilbagetrukket penthouse. For at imødekomme svømmehallens skala, må bebyggelsen maksimalt opføres i 4 etager, hvor den nye bebyggelse kommer tættest på svømmehallen. Kraftværket ca Lokalplanforslag nr vedr. Klosterbakken/Munkemøllestræde omhandler et kontor- og boligbyggeri, som isoleret set har mange fine elementer hvad angår arkitekturen - formen. Byforeningen for Odense har principielt ikke noget i mod byggeri på stedet, men mener at byplanlægning handler om både form og funktion. 9

10 At bebygge Byens bedste grund med kontorer og boliger er en stor fejltagelse. På dette sted fortjener odenseanerne et hus med en funktion til glæde for alle byens borgere. En markant bygning, som åbner sig for offentligheden og giver ny karakter til dette engang så stolte byarkitektoniske forum. Som et tillæg til Odense Kommunes arkitekturpolitik kunne Byforeningen ønske sig at der blev udpeget en håndfuld grunde i byen, der i kraft af deres placering, bør reserveres til særlige vigtige funktioner. Udover grunden på Klosterbakken foreslår vi p-pladsen på hjørnet af Kronprinsensgade/Albanigade og de kommende byggegrunde ved Fisketorvet/Albanitorv. Om disse grunde bliver bebygget i morgen eller om 10 år er ikke så vigtigt, bare bygningernes funktionen bliver den rigtige for det specifikke sted. Klosterbakken, Torvedag ca collage: grundkortfyn.dk foto: H Lønborg Odense Bys musser 10

11 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG HOS ODENSE MODEL JERNBANE KLUB ved formand Søren Jensen foto: omjk.dk tid > Onsdag den 9. februar, klokken sted > Blangstedgårds Allé 95, 2.sal, Odense SØ tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > 20 kr. - max. 50 deltagere OPLEV ODENSE MODEL JERNBANE KLUB Odense Model Jernbane Klub blev startet den 23. november 1949 af tegneren Richard Juul Jacobsen. Man mødtes på Park Hotel, senere blev det loftet over SFJ-remisen på Kildemosevej, Herefter fik man lokale i den gamle toldbygning, senere igen kælderen i Vesterbro 1 for i 1992 at havne i tagetagen på det nedlagte frugtlager på Blangstedgård. Her er der 400 m 2 til rådighed og et imponerende baneanlæg er opført og under stadig udbygning. Hertil kommer bibliotek og meget andet. Togene er størrelse 0 (1:45), og banen er elektronisk styret fra en hævet platform i lokalet. Tidsmæssigt befinder man sig i perioden og landskabet er fra Lillebæltsbroen til Nyborg færgehavn. Der venter Byforeningen et meget spændende besøg. Pudsigt nok er medlemmerne udelukkende mandfolk, men piger er da også yderst velkomne - også ved Byforeningens besøg. 11

12 ANLÆGGET HOS ODENSE MODEL JERNBANE KLUB fra Her er lidt mere om, hvad der venter os, når vi besøger klubben: Odense Model Jernbane Klub kører i skala 1:45, også kaldet spor 0 (nul). Da klubben blev stiftet for over 50 år siden, var spor 0 en populær skala. Klubben har siden holdt fast på denne skala. Forbilledet for anlægget er dansk og i særdeleshed Fyn. Det faste anlæg bygges som udgangspunkt i epoke 3, som er perioden fra 1945 til ca Anlægget er på 324 m², og er opbygget med en hovedbane og en sidebane. Hovedbanen udgår fra Nyborg Færge via Nyborg H. Fra Nyborg er strækningen en dobbeltsporet hovedbane til Odense via Hjulby og Tommerup. Odense er anlægget største station, og anlæggets administrative og økonomiske centrum. Herfra fortsætter hovedbanen, som en enkeltsporet strækning over Holmstrup til Middelfart. Middelfart fungere som en gennemkørselsstation, men videre forbindelse til det øvrige land. Middelfart har en mindre industrihavn. Fra Odense udgår endvidere en sidebane til Svendborg. På sin vej passerer den Odense Syd, Fruens Bøge og Lindved. Anlægget er designet således, at man kan gå rundt uden at skulle bukke sig. Skulle det være nødvendigt at komme ind under anlægget, er anlægget ingen steder under 100 cm højt. Når anlægget står færdigt, vil der være lagt mere end 1100 meter spor, og der vil være mere end 200 sporskifter. Alle sporene er fabrikeret af medlemmerne selv. Skinnerne er af nysølv, og svellerne er af bejdset træ. Der er indgået mere end skinnesøm til produktion af spor og sporskifter. Sporene er lagt op på 5 mm kork. I kurver er der lagt overhøjde på med op til 2 mm således, at det ligner og virker som forbilledet. Derefter er der lagt ballast ud, dette er lavet af moler, nok mest kendt som kattegrus. Efter det er lagt i sporene, er det blevet indfarvet med lim og brun maling, for at få den rigtige farve samt holdbarhed. Da skinnestrengene i virkeligheden ikke er ens i størrelse, er de det heller ikke på anlægget. På hovedstrækninger, hvor der køres med en højere hastighed samt tungere maskiner, end man gør på sidebanerne, benyttes en større type skinne. Dette medfører at banen på anlægget består af 4 forskellige spor typer. - Type I: Hovedspor, som svarer til en svær skinne 55 kg/m samt en skinnelængde på 45 meter. - Type II: Sidespor, som svarer til en skinne på 55 kg/m samt en længde på 15 meter. - Type III: Sidebanespor, som svarer til en skinne på 34 kg/m samt en længde på 13,75 meter. - Type IV: Sidebanesidespor, som svarer til en skinne på 30 kg/m samt en længde på 15 meter. 12

13 MIT HEMMELIGE ODENSE ved Sine Larsen, Ny citychef Mit hemmelige Odense kalder jeg ofte de helt specielle lækre steder, som gør byen til noget særligt for mig. Da jeg flyttede til Odense midt i tyverne for at læse, sagde jeg i Århus, at jeg var kommet til Danmarks største landsby. Sådan har jeg det ikke længere her sytten år efter, i dag siger jeg, at jeg bor i Europas mindste storby. En by, fyldt med uendelige muligheder. Her er det muligt for mig min familie at bo i hjertet af byen, og nærmest midt i en park overfor det gamle Karen Brahe kloster. Derudover er Odense den by i Danmark, som har de bedste pendlermuligheder faktisk kan man arbejde i København, Trekantsområdet, Århus og Hamborg. Dette giver Odense nogle unikke muligheder i fremtiden som bosætningsby. Kodeordet for fremtidens familier bliver GLOCAL, de vil bo lokalt og arbejde globalt med storbyens muligheder. Og det er lige hvad man kan i Odense - for her oplever man nærhed, shopping og kultur, mens historiens vingesus blæser milde vinde i gader og stræder. Vores by har et USP(unique selling point), som slet ikke er udnyttet til fulde. Vi har simpelthen glemt at fortælle omverden den gode historie og de muligheder som er tilstede lige foran vores egne fødder. Sine Larsen OM ODENSE CITYFORENING! Cityforeningens opgave er at markedsføre Odense City, planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter, og varetage medlemmernes interesser i forhold til offentlige myndigheders lokalplaner og vedtægter. I dag har Cityforeningen godt 220 medlemmer. Odense Cityforening udsender seks City News om året med informationer og nyheder fra foreningen, og seks temaaviser, hvor medlemmer tilbydes en speciel rabat for annoncering. Derudover gennemfører foreningen mange arrangementer - lige fra musikunderholdning og optræden på lørdage i forårs- og sommerperioden, til de meget store arrangementer som Robotfestival, City Open by Night, Blomsterfestival, Kulturnat, Høstfest og Jul i City. Lad os alle være den forandring, som vi ønsker at skabe i vores by, Odense. For sammen kan vi flytte bjerge og alene kan man blot flytte en lille sten Mange gode hilsner Sine Larsen, Citychef i Odense 13

14 PALADS TEATRET ved Lennart Greig foto: Nørmark, 1940 Odense Bys musser Jeg husker fra min opvækst i 50- og 60-erne, at der var mange biografer i Odense. Hvem husker ikke Palads i Vestergade, Kino i Asylgade, Fønix i Kongensgade, Folketeateret i Ny Vestergade og Sct. Hans Biografen på Skibhusvej. De nyere, der kom til, var Grand i Benediktsgade og Apollo på Middelfartvej - Ja, der var også en biograf i Dalum. Så slog fjernsynet igennem for alvor, og behovet for store biografsale forsvandt og dermed også biograferne. De måtte lukke en efter en! Nye biograftyper opstod, men det er jo en helt anden sag. Jeg husker Palads Teatret i Vestergade 38, som nok den mest pompøse af dem alle. I denne biograf så jeg min første film, som var Rødhætte og Ulven. Senere blev det Far til 4 - film og mange andre, for at slutte af med James Bond. Søger man oplysninger om biografen på nettet, finder man ikke mange informationer, men på hjemmesiden www. biografmuseet.dk kan man finde en artikel af filmoperatør Keld P. Andersen, Slagelse. Han fortæller: Med sine 753 pladser blev Palads Teatret i Odense den største biograf i byens historie. Palads blev indviet d. 26 december med stumfilmen Oliver Twist. Direktør for den nye flotte biograf var Otto Nørmark, der var landmandsøn fra Fåborgegnen.. 14

15 Illustration fra Keld P. Andersens artikel der installeret CinemaScope på filmmaskinerne, så Palads også kunne vise dette nye format. Anlægget blev indviet med Fox filmen Kærligheds Fontænen med Clifton Webb. I 1959 kom der atter nye filmmaskiner i Palads Biografens operatørrum. Denne gang så man kunne fremvise film med 4-spors stereofonisk lyd. Samtidig blev salen udstyret med et nyt 12 meter bredt lærred. Palads genåbnede med De unge løver. Otto Nørmark var direktør frem til 1960, hvorefter sønnen Otto Åge Nørmark overtog ledelsen. På grund af Palads Teatrets store sal fik biografen mange Danmarkspremierer. Nogle af de største var bl. a. James Bond filmene og Olsen Banden. I sommeren 1923 begyndte man opførelsen af Palads på en grund der ryddet til formålet. A/S Kinografen protesterede til ministeriet over byggeriet, men det blev der ikke taget hensyn til og i julen 1923 kunne man så indvie den flotte biograf på byens hovedstrøg.. Den store teatersal som arkitekt Hjalmer Kjær naturligvis havde gjort til en af landets smukkeste havde 753 pladser incl. balkon og sidebalkoner. Biografen var naturligvis også forsynet med alt moderne og teknisk udstyr. Det var derfor næsten en selvfølge, at sådan en biograf skulle have navnet Palads Teatret. I 1950 blev der installeret nye Phillips Kinomaskiner, men allerede i 1955 blev Selv om Palads i 1975 var blevet ombygget og antallet af pladser reduceret til 643, var der først i 80erne ikke mere behov for så stor en biografsal og udlejerne så helst at der var mere end en sal i en biograf. Dette betød at Palads ikke mere fik tilbudt de attraktive film og den store flotte biograf lukkede i sommeren Biografen blev herefter ombygget til en kedelig bank. I dag er der imidlertid ikke en bank på stedet, men SOLO Dametøj har til huse her. Lidt PALADS er der da tilbage i byen, idet Café Biografen arvede biografstolene og det karakteristiske ur og spejl ved endevæggen - Også telefonnummeret var med i arven. 15

16 PALADS TEATRET I ODENSE Biografgængere (1942) Saloversigt (1960) Operatørrummet (1951) Foyeren (1983) Foyeren (1983) Den pompøse biografsal (1983) De sort/hvid billeder er taget af Direktør Nørmark og farvebillederne af fotograf Lone Mengel. Ind i biografen (1983) Fra Billedarkiv, Odense Bys Museer. (www.museum.odense.dk/odensebilleder/) 16

17 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG I ANSGAR KIRKES NYE SOGNEGÅRD ved Vivian Haenschke, formand for menighedsrådet foto: Flemming Wedell tid > Onsdag den 2. marts, klokken sted > Ved indgangen bagved kirken, Kirkegårds allé tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > 20 kr. - max. 50 deltagere BESØG I DEN NU FÆRDIGE KIRKETILBYGNING Byforeningen har fulgt det spændende byggeri, hvor vi tidligere 2 gange har besøgt Ansgar Kirke og byggepladsen. Søndag d. 28. november blev den nye sognegård så indviet med en festgudstjeneste og stor festivitas. Ved de tidligere besøg har det været arktitekterne Poul Jarnum og Marianne Schrøder fra Creo Arkitekter, der især har stået for rundvisningerne. Nu, hvor det smukke byggeri er færdigt, er det nu menighedsrådet, der er vært. Flot tager det sig ud både indvendigt og udvendigt og passer æstetisk rigtigt til både kirken og parken udenom. En fantastisk mulighed for at følge byggeriet slutter således for Byforeningen med, at vi kan besøge stedet efter fuldendt opførelse og indflytning. Meld dig til besøget i god tid for at sikre dig plads - Med et maksimalt besøgstal vil der hurtigt blive udsolgt. Se også: om byggeriet. 17

18 ODENSE FAGSKOLE ved Birte Landorph Den 3. november 2010 var det 100 år siden, at to kvindelige ildsjæle Nathalie Hansen og Marie Hansen åbnede for de første elever på Odense Fagskole. Der kom 35, og det var, hvad skolen kunne rumme. De to ildsjæle og iværksættere havde en mission, - de ville give unge piger en uddannelse, så de kunne klare sig selv som faglærte syersker. foto: foto: Asger Jørgensen I løbet af de 100 år har skolen haft bare 3 ledere. Forstanderinde Nathalie Hansen, rektor Merete Jørgensen og nuværende leder Karen Maigaard. Merete Jørgensen er medlem af Byforeningen og vi har fået lov til at bringe et udsnit af hendes tale ved skolens 100 års jubilæum og således få et indblik i den udvikling,der har været medvirkende til skolens nuværende indhold og funktion. Merete Jørgensen I dag, den 3. november for nøjagtig 60 år siden, ankom jeg som elev til Odense Fagskole. Jeg søgte ind på skolen for at afslutte min uddannelse. I mine læreår med håndværket indgik f.eks. ikke tilskæring. Efter endt kursus tilbød Nathalie Hansen og skolens bestyrelse mig en lærerstilling. Jeg takkede beæret for tilbudet det ville være en ønskestilling for mig. Jeg afslog imidlertid, fordi min hensigt var at forbedre min ganske vist gode, men alt for korte skolegang i vor lille landsby Yding under 2. verdenskrig. Nu var jeg kommet til en stor by med mange muligheder for at opnå et højere fagligt niveau. Nathalie Hansen pillede mine modargumenter fra hinanden og opfordrede mig til at tage stillingen hvilket jeg gjorde, og aldrig kom til at fortryde. Mine år på skolen blev i alt 45 år de sidste 29 som leder. Da jeg i 1995 nåede pensionsalderen og trak mig tilbage kunne jeg med overbevisning sige, - ingen kan have haft et bedre arbejdsliv end jeg. Skolens grundlægger Nathalie Hansen etablerede i 1910 Odense Fagskole. Stedet var en nedlagt realskole og adressen var Vestergade 49, mellembygningen. 18

19 Baggrunden for skolen var ønsket om, at forbedre unge syerskers livsvilkår. Skolen udviklede sig og en flytning blev aktuel. I 1922 blev den store, smukke patricier villa Langelinie 29 købt, og skolen flyttede hertil. Som yngstemand i lærerteamet var der nok at tage fat på. Man opererede ikke med 45 min. timer. nej, alle timer var på 60 minutter og undervisningen sluttede hver dag klokken og lørdag klokken Det blev et anseligt timetal pr. år. De sidste timer om lørdagen blev brugt til at af-præsentere de spændende rober, som eleverne havde forarbejdet i ugens løb. Alle havde anstrengt sig og alle var spændte på at høre Nathalie Hansens dom. Alt blev efterset både helhedsindtrykket og vrangsiden. Anerkendende ord fra Nathalie Hansen gav rank ryg! Bestyrelsen bad mig overtage lederjobbet efter Nathalie Hansen. Hun havde da ledet skolen i 57 år. Jeg sagde ja tak til opgaven i bevidsthed om, at jeg havde en fantastisk unik gruppe med. Jeg tiltrådte stillingen i Der skulle ske ændringer, og vi gik straks i gang. Hvis man ønsker sig noget, som man ikke har haft før, så må man gøre noget, som man ikke har gjort før. I 1968 foretog vi vor første udenlandsrejse, en uges studietur til Paris. Turen var omhyggeligt forberedt hjemmefra med en blanding af kunstmuseer og modeopvisninger. Jeg vil aldrig glemme min første opvisning hos Christian Dior. Vi ankom i god tid så pænt klædt på, som det overhovedet var os muligt. Vi blev vist ind i et lokale, hvor både vægge og gulv var beklædt med gråt velour. Vi indtog vore pladser på guldstole. Men Dior s guldstole er nu lidt for smalle til en Grand Danois! Vi besøgte Christian Dior, Pierre Balmain, Nina Ricci, Coco Chanel, Yves Saint Laurent m.fl. Når vi gik fra en opvisning følte vi næsten, at vi svævede. Studierejserne gav os smag for de umådeligt lækre modejournaler, som vi købte med hjem. Efterhånden vovede foto: foto: 19

20 foto: vi også at abonnere på de ypperste af disse journaler. Skolen blev et ganske særligt sted med håndværket i højsædet, rum for kreativ udfoldelse og tryghed. Kreative ildsjæle skal have plads til at brænde, - ellers går de ud. Skolen emmede af aktivitet og kreativitet, man så ofte elever, der lå og tegnede på gulvet ude på gangene. Når man åbnede hoveddøren kunne man ligefrem føle atmosfæren og fornemme energien. Ønsket om en formaliseret læreruddannelse trængte sig på, og tiderne og elevtilgangen var med os. En lille elevgruppe fra Odense Fagskole meldte sig til spørgetid hos en lokal politiker det blev den endelige start. Vi gav hinanden 10 år til den store opgave, det var, at udvikle et seminarium på højst mulige niveau. Seminariet stillede krav om flere kulturbærende fag, og flere lærere blev ansat. De omtalte 10 år var usædvanlig travle, vore arbejdsdage var alt for lange, men 11 timers reglen var ikke opfundet! Det var en ubeskrivelig følelse, da vi i 1979 stod med seminariegodkendelsen i hånden, klar til at modtage vort første stamhold. deltog i udviklingsarbejdet, vi inspirerede hinanden, kendte hinandens tanker og idéer, og vi havde total tillid til hinanden. Jeg kan ikke takke alle medarbejdere i tilstrækkelig høj grad for deres enorme indsats, jeg kan kun stilfærdigt sige, jeg glemmer det aldrig. Udviklingen medførte behov for mere plads, og vi købte flere villaer. Til sidst havde vi på Langelinie 6 dejlige huse, de 5 havde have ned til Odense Å. Mit virke på skolen stoppede på Langelinie. Skolen har jo fået mange nye tiltag efter min tid det glæder jeg mig til at se og høre om. Byforeningens medlemmer kan også glæde sig til at se og høre om Odense Fagskole, når skolens nuværende leder Karen Maigaard viser os rundt og fortæller om et levende og spændende miljø og lærested. foto: At dette lykkedes skyldtes udelukkende, at vi havde tillid til, at det vi arbejdede hen imod, var det rigtige for skolen.alle 20

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C.

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. F R I S KO H U S Eksklusive lejligheder udlejes LÆS MERE PÅ WWW.FRISKOHUSBOLIGER.DK LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. Nye eksklusive lejligheder udlejes nu i Århus ÅRHUS GÅR FORREST Verdenskunst. Prisbelønnet

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang Nyhedsbrev december 2012 Nr. 47 5. årgang foto: Erik Frikke Juletoget er på vej. Nyhedsbrevet Dette nummer af nyhedsbrevet er det sidste i det herrens år 2012. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Jakriborg: Byens Netværk i Sverige Byens Netværk arrangement 2006.10.25 Tekst og foto: Teddy Olsen

Jakriborg: Byens Netværk i Sverige Byens Netværk arrangement 2006.10.25 Tekst og foto: Teddy Olsen Jakriborg: Byens Netværk i Sverige Byens Netværk arrangement 2006.10.25 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/9 Sveriges-turen startede med et ganske kort kig i Annestad, der ligger lige, når man kommer over med

Læs mere

Unik beliggenhed midt i København

Unik beliggenhed midt i København Unik beliggenhed midt i København MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Store muligheder Butik/café med et uovertruffent omsætningspotentiale. I Frederiksstadens smukke

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Hold øje uge 5. Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J

Hold øje uge 5. Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J Hold øje uge 5 Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J Yes!..en herlig uge. Startende med et brag af en Vinterfest og fulgt op af en rigtig flot og

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 7.1. Dengang Fyn kom på skærmen -en fortælling om TV2/Fyns første år v/ Ebbe Larsen, TV2/Fyns første direktør. I januar 1989 begyndte TV2/Fyn

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 31.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om Augustoprøret 1943 - da Odense gik

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere