STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business"

Transkript

1 2013 STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business KEA 2013 / 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 titel på dansk og engelsk... 3 antal ECTS point og kvalifikationsramme... 3 UDDANNELSENS FORMÅL... 3 UDDANNELSENS OPBYGNING... 4 uddannelsen består af:... 4 FÆLLESMODULET (15 ECTS) på 5. semester... 5 Prøver på FÆLLESMODULET... 7 Specialedelen (30 ECTS Point) fordelt på 5. og 6. semester Obligatoriske specialeelementer... 8 BACHELORPROJEKTET (20 ECTS Point) på 7. semester EKSAMeNER OG PRØVER oversigt over EKSAMeNER OG prøver Indhold i prøver EKSAMENSREGLER Forudsætninger Antal forsøg Tilmelding og afmelding Ny prøve Særlige prøvevilkår Snyd Forstyrrende adfærd ved eksamen GENERELLE REGLER Orlov Merit Studieophold i udlandet Klagemuligheder Ved bedømmelser, prøveforløb eller prøvegrundlag Anke Klage over retlige forhold Studieordningens love og regler KEA 2013 / 2

3 STUDIEORDNINGENS RAMMER Studieordning for Professionsbachelor i Design og Business er udarbejdet af KEA og TEKO/VIA efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr d. 07/12/2009 om professionsbacheloruddannelsen i Design og Business TITEL PÅ DANSK OG ENGELSK Uddannelsens navn er Professionsbachelor i Design & Business. Den engelske betegnelse er Bachelors Degree Programme in Design and Business Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Professionsbachelor i Design & Business.På engelsk anvendes titlen Bachelors Degree Programme in Design and Business. ANTAL ECTS POINT OG KVALIFIKATIONSRAMME Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 1,5 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS point). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS point. Dette svarer til niveau 6 i kvalifikationsrammen. UDDANNELSENS FORMÅL Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i Design & Business er at kvalificere den studerende til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, lede og udføre komplekse opgaver, der omfatter både design og business, herunder at arbejde analytisk og markedsorienteret i en tværorganisatorisk kontekst inden for mode og livsstilsbranchen. KEA 2013 / 3

4 UDDANNELSENS OPBYGNING UDDANNELSEN BESTÅR AF: 15 ECTS point: Obligatoriske uddannelseselementer herefter kaldet FÆLLESMODULET. Modulet er fælles for alle studerende der er optaget på uddannelsen og indeholder områderne: design, business, sociologi, metode og videnteori 30 ECTS point: 10 bundne studieretninger, hvoraf den studerende er optaget på en. KEA har aktiveret flg. studieretninger markeret med orange og udbyder under dem flg. specialer: 1. Design: FASHION Design og LIVING Design 2. Konstruktion: PATTERN Design 3. Kommunikation og trend: COMMUNICATION Design 4. Koncept-design 5. Retail Management 6. Business 7. Marketing: BRAND Design 8. Entreprenørskab: IDEATION 9. Miljø og etik: Sustainable FASHION, Sustainable PURCHASING, Sustainable COMMUNICATION 10. Produktion 10 ECTS point: Valgfri uddannelseselementer, også kaldet Valgfag 15 ECTS point: Praktik 20 ECTS point: Bachelorprojekteksamen KEA 2013 / 4

5 FÆLLESMODULET (15 ECTS) PÅ 5. SEMESTER Obligatoriske uddannelseselementer. se ovenstående illustration Formål Formålet med FÆLLESMODULET, er at give den studerende metodiske og faglige kompetencer, således at den studerende kan indgå i forskelligartede samarbejdsrelationer indenfor professionen, på et teoretisk velfunderet og kvalificeret grundlag. Den studerende opnår konkret indsigt i fagenes indbyrdes forståelse, samt indblik i de enkelte fags forhold til det samfund og den kultur de aktuelt indgår i. På den måde perspektiveres fagene både i teori og praksis i forhold til omverdenens behov og gældende tendenser. Den tværfaglige indsigt har yderligere til formål at sikre og opbygge en fælles referenceramme i spektret mellem design og business, så der skabes basis for udvikling af holdbare løsninger på det efterfølgende specialeforløb. Derudover har FÆLLESMODULET til formål, gennem metode og videnskabsteori, at sætte den studerende i stand til at beskrive, forstå og forklare komplekse sammenhænge på en systematisk, analytisk og logisk måde. Læringsmål De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Kerneområder Design 5 ECTS point Business 5 ECTS point Sociologi 2½ ECTS point Metode og videnteori 2½ ECTS point Samlet ECTS point 15 ECTS point Design Formålet med design er, at den studerende opnår indsigt i formsprogets betydning såvel materielt som immaterielt. Den studerende forstår designs betydning for problemstillingers løsningsforslag, samt evner at udnytte design til at skabe konkurrencemæssige fordele. Den uddannede har - viden om design - viden om æstetik - viden om semiotik - viden om trend - vurdere designs muligheder og begrænsninger - anvende trendteori i designprocessen KEA 2013 / 5

6 - vurdere designs betydning i forbindelse med aktuelle problemstillingers løsning Business Formålet med business er, at den studerende kan anvende innovation i et forretningsmæssigt sigte. Herunder forskelligartede økonomiske problemstillinger samt en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhænge. Den uddannede har - viden om virksomhedens økonomiske forhold i national og international kontekst - viden om virksomhedens muligheder for innovation - arbejde med design ud fra en kommerciel vinkel - arbejde med innovation med et forretningsmæssigt sigte - vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller Sociologi Formålet med sociologi er at, den studerende opnår forståelse for kulturelle og interkulturelle forhold samt semiotiske metoder og værktøjer til forståelse og afkodning af en problemstillings kontekst. Den uddannede har - viden om kulturelle og interkulturelle forhold - viden om trend og trendteori - viden om empirisk metode, innovation, produkt- og forretningsudvikling - arbejde med innovation med et forretningsmæssigt sigte - forstå, kommunikere og formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge Metode og videnteori Formålet med metode og videnteori er, at den studerende skal kunne forstå mulige videnskabsteoretiske og metodiske tilgange til professionens/fagområdets, udvikling og anvendelser. Den studerende kan anvende metode og videnteori, i relation til fagets betydning, generelle principper og teorier. Metode og videnteori sætter den studerende i stand til at beskrive, forklare og forstå det komplekse gennem det mere enkle. KEA 2013 / 6

7 Den uddannede har - viden om teori og metode - viden om undersøgelsesdesign og validitet - anvende videnskabelig metode og teori - vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på tværs af værdikæden Samlede kompetencer for alle kerneområder i FÆLLESMODULET - vurdere og anvende relevante metoder samt indsamle, udvælge, analysere og konkludere på dat i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge - indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter i værdikæden - håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger indenfor erhvervet - arbejde kommunikativt og innovativt med ideer i forretningsmæssige sammenhænge - identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer PRØVER PÅ FÆLLESMODULET På FÆLLESMODULET skal den studerende aflevere en individuelt skriftlig opgave der skal bestås for at den studerende indstilles til 6. semester og efterfølgende specialeeksamen. Prøven vurderes efter 7 trinsskalen. KEA 2013 / 7

8 SPECIALEDELEN (30 ECTS POINT) FORDELT PÅ 5. OG 6. SEMESTER OBLIGATORISKE SPECIALEELEMENTER SPECIALERETNING 1: DESIGN > Specialerne: FASHION Design og LIVING Design Formålet er at kvalificere den studerende til professionelt at kunne håndtere designudvikling. Den uddannede skal kunne afkode trends, kulturer og markedsforhold samt begrunde til- og fravalg i designprocessen. Den uddannede skal kunne formidle ideer og forene det innovative og kreative med det kommercielle. Kerneområder Design Sociologi Kommunikation Forretningsforståelse 15 ECTS point 5 ECTS point 5 ECTS point 5 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Design (15 ECTS) Formålet er at den studerende arbejder analytisk og eksperimenterende med designprocessen og rustes til at kunne udvikle identitetsgivende og konkurrencedygtige designløsninger. Den uddannede har - viden om designprocesser - viden om konceptudvikling - viden om æstetik og designteori - viden om materialer - viden om etik og bæredygtighed - reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder - gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt - vurdere, udvælge og argumentere for materialevalg i forhold til design - udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter Kompetencer - håndtere udviklingsorienterede opgaver indenfor design og idégenerering KEA 2013 / 8

9 - tage ansvar for, og selvstændigt varetage, en design- og produktudviklingsproces - arbejde analyserende og reflekterende med design og målrette koncept/produkt mod en virksomhed - identitet eller egen designidentitet Sociologi (5 ECTS) Formålet er at den uddannede kan analysere tidsånden samt afkode kulturer og bruge denne viden til designudvikling. Den uddannede har - viden om trend - viden om kulturforståelse - viden om semiotik - analysere og omsætte trends til brugbar inspiration til designudvikling - identificere og afkode kulturer ved hjælp af relevante teorier - anvende trendteorier til klarlægning af forbrugsmønstre og forecasting - kommunikere globalt vedrørende produkt/konceptrelaterede emner Kompetencer - håndtere trend- og kulturanalyse til anvendelse i argumentationen for til- og fravalg i designprocessen - med sit design/koncept afspejle tidsånden og tilpasse dette forbrugerens bevidste og ubevidste behov Kommunikation (5 ECTS) Formålet er at den uddannede professionelt kan arbejde med kommunikation og præsentation, samt argumentere for valg og forholde sig til afsender- og modtageridentitet. Den uddannede har - viden om visuel kommunikation - viden om præsentation - viden om argumentationsstrategi - anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept - analysere afsender- og modtageridentitet - målrette kommunikationsmateriale til modtageren KEA 2013 / 9

10 Kompetencer - med afsæt i relevante kommunikationsteorier, selvstændigt og professionelt, udvikle kommunikativt materiale - med strategisk tilgang, præsentere design/koncept og argumentere for til- og fravalg Forretningsforståelse (5 ECTS) Formålet er at den uddannede kan forholde sig analytisk til branche og markedsforhold for derved at kunne udvikle innovative og konkurrencedygtige designløsninger Den uddannede har viden om branche og virksomhed - viden om marked og forbruger - samarbejde fagligt og tværfagligt indenfor værdikæden - analysere og vurdere aktuelle branche- og markedsforhold og tilrettelægge designudviklingen med hensyntagen hertil - foretage målgruppeanalyser Kompetencer - omsætte og anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling - identificere forbrugerens behov og omsætte disse til innovative løsninger KEA 2013 / 10

11 SPECIALERETNING 2: KONSTRUKTION > Specialet: PATTERN Design Formålet er at kvalificere den studerende til professionelt at kunne omdanne designoplæg til produktløsninger, samt håndtere produktudviklingsprocessen inden for konstruktion og graduering. Kerneområder Konstruktion og graduering 12 ECTS point Produktudvikling 8 ECTS point Kommunikation 6 ECTS point Materialelære 4 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Konstruktion og graduering (12 ECTS) Formålet er, at den studerende arbejder analytisk og eksperimenterende med konstruktionsog gradueringsløsninger inden for beklædning, og rustes til at kunne udvikle identitetsgivende og konkurrencedygtige løsningsforslag. Den uddannede har - viden om teorier og metoder inden for konstruktion og graduering - viden om form og funktionalitet - reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder - analysere og vurdere valget af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet - udvikle innovative og konkurrencedygtige konstruktions- og gradueringsløsninger - anvende manuelle og IT baserede værktøjer til konstruktion og graduering Kompetencer - tage ansvar for og selvstændigt at håndtere konstruktions- og gradueringsprocessen - udvikle løsningsforslag til komplekse løsningsforslag inden for konstruktion og graduering - arbejde analyserende og reflekterende med pasformsrelaterede problemstillinger - identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer - samarbejde globalt fagligt og tværfagligt KEA 2013 / 11

12 Produktudvikling (8 ECTS) Formålet er, at den studerende kan analysere tidsånden inden for snit og silhuetter og kan implementere denne viden i produktudviklingsprocessen. Den uddannede har - viden om professionens praksis inden for produktudvikling - viden om modens stilbegreber i nyere tid - analysere, afkode og produktudvikle et designoplæg Kompetencer - udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling - udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder Kommunikation (6 ECTS) Formålet er, at den studerende kan kommunikere internt med designafdeling og produktudvikling og formidle produktdokumentationen eksternt. Den uddannede har - viden om kommunikation lokalt og globalt - viden om faglig visuel og skriftlig kommunikation - anvende IT-baserede værktøjer til dokumentation og kommunikation - kommunikere lokalt og globalt vedrørende produktrelaterede emner Kompetencer - kommunikere globalt fagligt og tværfagligt Materialelære (4 ECTS) Formålet er, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige materialer og behandlingsmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger. - Den uddannede har viden om materialets indflydelse på et produkt/design KEA 2013 / 12

13 - analysere, vurdere og argumentere for materialevalg i forhold til et produkt/design Kompetencer - udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder KEA 2013 / 13

14 SPECIALERETNING 3: KOMMUNIKATION OG TREND KEA speciale: COMMUNICATION Design Formålet er at kvalificere den studerende til professionelt at kunne identificere, vurdere og kvalificere tendenser og omsætte disse til visuel, skriftlig og digital mode- og livsstilskommunikation i form af produktløsninger og strategi (med udgangspunkt i relevant teori) Kerneområder Kommunikation 15 ECTS point Trendsociologi 5 ECTS point Innovation 10 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Den uddannede har viden om trendteori - viden om antropologisk metode - viden om kulturforståelse og idehistorie - viden om designteori og semiotik - viden om argumentationsstrategi - viden om fremtidsanalyse - viden om innovationsprocesser - viden om teknologi - viden om formidling og retorik - identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst - anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data - udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning - formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil - behandle, transformere og formidle viden visuelt - anvende innovative metoder til problemløsning - identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling - formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og veldokumenteret måde inden for design, livstils- og innovationsbranchen Kompetencer - selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt - håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering KEA 2013 / 14

15 - håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi - kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand - udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg på baggrund af idéhistoriske og kulturteoretiske analyser KEA 2013 / 15

16 SPECIALERETNING 7 MARKETING > KEA speciale: BRAND Design Kerneområder Strategi og Management 10 ECTS point Konceptudvikling 10 ECTS point Kommunikation 10 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Strategi og Management (10 ECTS) Formålet er at kvalificere den studerende til at planlægge, lede og strukturere strategiske processer ud fra en kommerciel tilgang. Den studerende skal opnå evnen til at holde fokus på virksomhedens idégrundlag og skabe sammenhæng i dens værdikæde og blandt dens interessenter, internt såvel som eksternt. Den uddannede skal kunne orientere sig i forhold til markedsvilkår med henblik på at træffe bæredygtige og rentable beslutninger. Den uddannede har - viden om strategisk planlægning - viden om projektledelse - viden om strategisk marketing - viden om brand management - viden om forretningsforståelse - anvende analyseredskaber til at identificere relationen mellem brand og kunde - identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel - planlægge og udføre projekter Kompetencer - udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere strømninger og tiltag inden for marketing nationalt, såvel som internationalt - håndtere udvikling og implementering af virksomhedens identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens brand og koncepter - lede og udvikle projekter på strategisk niveau - arbejde forretningsorienteret med komplekse problemstillinger og løsninger Konceptudvikling (10 ECTS) KEA 2013 / 16

17 Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde analytisk, kreativt, konceptuelt og kommercielt med virksomhedens brand. Den studerende skal tilegne sig konkrete metoder og værktøjer til at planlægge, udvikle og implementere nye, såvel som eksisterende koncepter i overensstemmelse med virksomhedens idégrundlag og identitet. Den uddannede skal kunne orientere sig innovativt i forhold til nye trends og inddrage disse i konceptudviklingsprocessen Den uddannede har - viden om strategisk planlægning - viden om projektledelse - viden om strategisk marketing - viden om brand management - viden om forretningsforståelse - viden om trendspotting - viden om identitet - planlægge og udføre projekter - identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel - anvende metoder til at arbejde konceptuelt og kommercielt Kompetencer - udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere strømninger og tiltag inden for marketing nationalt, såvel internationalt håndtere udvikling og implementering af virksomhedens identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder - håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens brand og koncepter - lede og udvikle projekter på strategisk niveau - udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsplatform - arbejde forretningsorienteret med komplekse problemstillinger og løsninger Kommunikation (10 ECTS) Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne formidle virksomhedens brand og koncept ud fra den strategiske planlægning samt virksomhedens idégrundlag og identitet. Den studerende skal kunne opnå evnen til at udtrykke og tilpasse budskaber i overensstemmelse med de forskellige målgruppers behov. Den studerende skal tilegne sig konkrete metoder og værktøjer til at udvikle, planlægge, implementere og vedligeholde virksomhedens kommunikationsplatform. Den uddannede har - viden om grafisk design - viden om identitet KEA 2013 / 17

18 - viden om brand management - formidle brandingstrategier internt og eksternt - anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand Kompetencer - udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere strømninger og tiltag inden for marketing, såvel nationalt som internationalt - håndtere udvikling og implementering af virksomhedens identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder - håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens brand og koncepter - udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsplatform - arbejde forretningsorienteret med komplekse problemstillinger og løsninger KEA 2013 / 18

19 SPECIALERETNINGEN 8: ENTREPRENØRSKAB > KEA speciale: IDEATION Formålet er, at den uddannede kan identificere og analysere forhold i virksomheden og omverdenen med henblik på at udvikle kommercielle løsninger. Den uddannede skal professionelt kunne arbejde strategisk og metodisk med idé-generering, produktudvikling, processer og omsætning af trendspotting til kommercielt bæredygtige løsninger. Studieretningen inden for Ideation tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Kerneområder Entreprenørskab 15 ECTS point Sociologi 5 ECTS point Design 5 ECTS point Business 5 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Entreprenørskab (15 ECTS) Formålet er, at den studerende arbejder analytisk og metodisk med produktudvikling, processer, kollaborationer og kulturer med det formål at levere kommercielle løsninger. Entreprenørskab rummer: Innovation, kreative processer, projektledelse og organisation samt iværksætteri. Den uddannede har - viden om kulturelle, geografiske, økonomiske forholds påvirkning af virksomheders muligheder for innovation/entreprenørskab - viden om netværksteori og kan reflektere over disse i forhold til nationale og internationale sammenhænge - viden om organisationsadfærd som fremmer eller begrænser innovation/entreprenørskab samt kan reflektere herom - viden om metoder og værktøjer til virksomhedsetablering - identificere karakteristika for succesfulde innovationsmiljøer/entreprenørdrevne virksomheder - identificere relevante interessenter i organisationen med henblik på at lede og gennemføre projekter - samarbejde tværfagligt og formidle faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt - vurdere sammenhænge og tænke strategisk, taktisk og operationelt og fremkomme med konkrete produktudviklingsforslag, baseret på relevante analyse- og løsningsmodeller KEA 2013 / 19

20 - generere idéer metodisk, samt strukturere idéflow med henblik på at oversætte til kommercielle koncepter/produkter - udarbejde en forretningsplan Kompetencer identificere potentiale for nye produkter gennem afkodning af tendenser, trends og markedsudvikling og omsætte disse til konkrete kommercielle produkter - agere motivator i og koordinater af udviklingsprocesser, herunder definition af egen rolle - håndtere etablering af virksomhed/forretning, herunder at afdække interne styrker og svagheder, samt ud fra en omverdens analyse agere strategisk, taktisk og operationelt herpå Sociologi (5 ECTS) Formålet er at give den studerende faglige kompetencer til, via kulturel forståelse og antropologisk indsigt, at kunne analysere sociale og kulturelle adfærdsmønstre. Tillige skal den studerende kunne observere og afkode tendenser og strømninger i relation til videnskabelig teori. Ambitionen er at opøve en evne til at arbejde målrettet med den sociologiske teori i et udviklingsperspektiv både hvad angår konkret produkt og mere abstrakt proces. Ligeledes skal denne give den studerende en avanceret forståelse for markedsdynamikker og markedskompleksiteter. Den uddannede har - viden om identitets- og livsstilsmønstre, med henblik på udvikling af produkter eller services - viden om grundlæggende sociologisk teori omhandlende magtdiskurser, segmentering, social og kulturel gruppering, semiotik, navigation og det urbane - viden om teoretiske, videnskabelige og praktiske tilgange til studiet af kulturelle og subkulturelle mønstre - Identificere og formidle trends, tid og tendenser - forstå komplekse sociale dynamikker - dataindsamle og forstå samspillet mellem data, teori, metode og analyse Kompetencer - håndtere antropologiske metoder og tilgange til studie af potentielle brugere, brugerdreven innovation samt identifikation af firstmovers - håndtere afkodning og forståelse af divergerende kulturelle verdener med henblik på produkt og procesudvikling - inddrage sociologisk og antropologisk teori såvel som forståelsesramme for en given problemstilling samt som kreativt redskab i arbejds- og udviklingsproces - håndtere semiotik, som fortolkningen af tegn, tegnbetydning og tegnbrugeren i en given situation KEA 2013 / 20

21 Design (5 ECTS) Formålet er at den studerende, indenfor design, opnår faglige kompetencer til at omsætte det observerede til konkrete, innovative og kommercielle løsninger Den uddannede har - viden om materiale know how - viden om kreative processer - viden om at gå fra eksperimenter, til opbygning af et testprodukt / service til udvikling af et kommercielt produkt/ service - udvikle/ opbygge produkt-, koncept og oplevelsesdesign - benytte visuelle og rummelige virkemidler ved modeludvikling og visualisering Kompetencer - håndtere metoder til kreativ idégenerering - håndtere visualisering og kommunikation af ideer vha. prototype- og modeludvikling. Business (5 ECTS) Formålet med Business er at give faglige kompetencer til kreativt og innovativt at udvikle nuværende og/ eller nye forretningsområder ud fra en visionær tilgang for at udfordre markedets muligheder, med fokus på niche-spotting, markedsparathed og økonomi. Den uddannede har viden om markedet hvorpå et givent produkt/proces tænkes lanceret, i forhold til konkurrencesituationen samt i forhold til at lokalisere markeder med det største potentiale - viden om produkters økonomi, og påvirkning af virksomhedens konkurrencemæssige muligheder - viden om filtrering eller screening af nye produkter/services igennem udviklingsfasen, med henblik på løbende at si ikke-økonomisk rentable produkter fra, før de går videre til næste udviklingstrin - viden om prisfastsættelse i forhold til målgrupper, design og funktionalitet - vurdere strategisk markedspositionering, i forhold til at finde og udvikle en strategi i virksomheden, der gør virksomheden unik på markedet - anvende metoder og redskaber i relation til koncepttilrettelæggelse lancering - vurdere markedsparathed for et givent produkt/proces/service med hensyn til risikovurdering, i forhold til afdækning af reelle og erkendte behov hos målgrupperne KEA 2013 / 21

22 Kompetencer - håndtere implementering af lanceringsstrategi - håndtere nye markedspotentialer til konkrete forretningsområder. KEA 2013 / 22

23 SPECIALERETNING 9: MILJØ og ETIK > KEA specialerne: Sustainable FASHION, Sustainable PURCHASING og Sustainable COMMUNICATION The purpose is to qualify students to work professionally within the responsible sourcing fashion and textile industry. Core Subjects Innovation 10 ECTS points Materials, Certificates and Life Circle Approaches 5 ECTS points Sustainability and CSR 5 ECTS points Design and Product Development 5 ECTS points Trend and sociology 5 ECTS points Total ECTS points 30 ECTS points Knowledge and understanding The undergraduate has - is able to understand different concepts within the field of environment and ethics - is able to understand how to build scenarios which connects sustainability and social responsibility with the fashion lifestyle industry - possess knowledge of network theory and organizational behavior which either promotes or limits innovation and sustainability, and the ability to reflect upon and apply this knowledge in both national and international context - possess knowledge of international conventions relevant to the field, including human rights, labour rights and environmental conventions - possess knowledge and is able to understand communication regarding sustainability and corporate social responsibility, both internally and externally, in relations to stakeholders and the value chain Skills The undergraduate is able to - apply the methodologies and tools of exchange and communicate issues regarding sustainability and corporate social responsibility to, national as well as international, stakeholders in the fashion industry - apply the methodologies and tools of design and develop products innovatively, taking the life cycle contexts into account - apply the methodologies and tools of more subject related methods in order to find product eligibility in relations to the triple bottom-line - evaluate both materials and manufacturers from a sustainable approach KEA 2013 / 23

24 - develop and evaluate theoretical and practical problems in existing products, services and systems and substantiate and select appropriate innovative solutions - evaluate theoretical methods in order to explore, analyze and validate the knowledge of corporate social responsibility and sustainability in relations to both the fashion and lifestyle industry Competences The undergraduate is able to - identify the potential for new sustainable products, services and systems, including the decoding of trends and market developments, in order to translate them into practical, commercial and sustainable products and initiatives - handle innovation, design and developing of sustainable products - create an overview of, assess and guide, the company s certification process - independently handle the selection of sustainable materials from the technical and the design functional uses, in relations to corporate identity and product use KEA 2013 / 24

25 VALGFAG: (10 ECTS POINT) PÅ 5. OG 6. SEMESTER Valgfri uddannelseselementer Formål Valgfags modul 1 og 2 har til formål at give den studerende mulighed for individuel toning af specialet. Uddannelsens valgfag udbydes som 2 x 5 ETCS Point moduler på henholdsvis 5. og 6. semester. Den studerende tilmelder sig et modul i samråd med specialeundervisere så modulet supplerer den studerendes kompetencer og interesser. Valgfag udbydes på dansk og nogle kun på engelsk. Valgfags projekter og opgaver skal godkendes for at den studerende kan indstilles til specialeeksamen slut 6. semester PRAKTIK (15 ECTS point) på 6- og 7. semester Praktikdel Formål Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk viden og derved sikrer forankring i professionen, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal i vid udstrækning kunne forene erhvervspraksis og tillærte teorier. Praktikken har en central betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter og bidrager til, at den studerende udvikler professionelle kompetencer. Praktikken afsluttes med en prøve der bedømmes bestået/ikke bestået Den uddannede har - viden om forbindelsen mellem det teoretiske niveau og det praksisnære i specialet - viden om virksomhedens identitet i forhold til den uddannedes bundne studieretning - indsamle viden i forbindelse med at udføre opgaver i virksomheden - demonstrere analytisk evne ved opgaveløsning - kan vælge mellem og argumentere for forskellige løsningsalternativer med relation til praksis - identificere relevant videnbehov i forbindelse med opgaveløsning i tilknytning til virksomheden Kompetencer - arbejde innovativt og nyskabende - indgå i tværfaglige samarbejder, nationalt og internationalt - håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til problemstillingen - identificere egne læringsbehov i forhold til problemstillingen KEA 2013 / 25

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011

Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011 Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlag for studieordningen... 3 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del) Studieordning Natur- og kulturformidlingsuddannelsen fælles del Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del Dokumentdato: 15. maj 2014 Dokumentansvarlig: JCK Senest revideret: 4. juni 2014 Senest revideret af: JCK Sagsnr.: Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, september 2013 KEA design/business Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere