STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business"

Transkript

1 2013 STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business KEA 2013 / 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 titel på dansk og engelsk... 3 antal ECTS point og kvalifikationsramme... 3 UDDANNELSENS FORMÅL... 3 UDDANNELSENS OPBYGNING... 4 uddannelsen består af:... 4 FÆLLESMODULET (15 ECTS) på 5. semester... 5 Prøver på FÆLLESMODULET... 7 Specialedelen (30 ECTS Point) fordelt på 5. og 6. semester Obligatoriske specialeelementer... 8 BACHELORPROJEKTET (20 ECTS Point) på 7. semester EKSAMeNER OG PRØVER oversigt over EKSAMeNER OG prøver Indhold i prøver EKSAMENSREGLER Forudsætninger Antal forsøg Tilmelding og afmelding Ny prøve Særlige prøvevilkår Snyd Forstyrrende adfærd ved eksamen GENERELLE REGLER Orlov Merit Studieophold i udlandet Klagemuligheder Ved bedømmelser, prøveforløb eller prøvegrundlag Anke Klage over retlige forhold Studieordningens love og regler KEA 2013 / 2

3 STUDIEORDNINGENS RAMMER Studieordning for Professionsbachelor i Design og Business er udarbejdet af KEA og TEKO/VIA efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr d. 07/12/2009 om professionsbacheloruddannelsen i Design og Business TITEL PÅ DANSK OG ENGELSK Uddannelsens navn er Professionsbachelor i Design & Business. Den engelske betegnelse er Bachelors Degree Programme in Design and Business Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Professionsbachelor i Design & Business.På engelsk anvendes titlen Bachelors Degree Programme in Design and Business. ANTAL ECTS POINT OG KVALIFIKATIONSRAMME Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 1,5 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS point). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS point. Dette svarer til niveau 6 i kvalifikationsrammen. UDDANNELSENS FORMÅL Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i Design & Business er at kvalificere den studerende til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, lede og udføre komplekse opgaver, der omfatter både design og business, herunder at arbejde analytisk og markedsorienteret i en tværorganisatorisk kontekst inden for mode og livsstilsbranchen. KEA 2013 / 3

4 UDDANNELSENS OPBYGNING UDDANNELSEN BESTÅR AF: 15 ECTS point: Obligatoriske uddannelseselementer herefter kaldet FÆLLESMODULET. Modulet er fælles for alle studerende der er optaget på uddannelsen og indeholder områderne: design, business, sociologi, metode og videnteori 30 ECTS point: 10 bundne studieretninger, hvoraf den studerende er optaget på en. KEA har aktiveret flg. studieretninger markeret med orange og udbyder under dem flg. specialer: 1. Design: FASHION Design og LIVING Design 2. Konstruktion: PATTERN Design 3. Kommunikation og trend: COMMUNICATION Design 4. Koncept-design 5. Retail Management 6. Business 7. Marketing: BRAND Design 8. Entreprenørskab: IDEATION 9. Miljø og etik: Sustainable FASHION, Sustainable PURCHASING, Sustainable COMMUNICATION 10. Produktion 10 ECTS point: Valgfri uddannelseselementer, også kaldet Valgfag 15 ECTS point: Praktik 20 ECTS point: Bachelorprojekteksamen KEA 2013 / 4

5 FÆLLESMODULET (15 ECTS) PÅ 5. SEMESTER Obligatoriske uddannelseselementer. se ovenstående illustration Formål Formålet med FÆLLESMODULET, er at give den studerende metodiske og faglige kompetencer, således at den studerende kan indgå i forskelligartede samarbejdsrelationer indenfor professionen, på et teoretisk velfunderet og kvalificeret grundlag. Den studerende opnår konkret indsigt i fagenes indbyrdes forståelse, samt indblik i de enkelte fags forhold til det samfund og den kultur de aktuelt indgår i. På den måde perspektiveres fagene både i teori og praksis i forhold til omverdenens behov og gældende tendenser. Den tværfaglige indsigt har yderligere til formål at sikre og opbygge en fælles referenceramme i spektret mellem design og business, så der skabes basis for udvikling af holdbare løsninger på det efterfølgende specialeforløb. Derudover har FÆLLESMODULET til formål, gennem metode og videnskabsteori, at sætte den studerende i stand til at beskrive, forstå og forklare komplekse sammenhænge på en systematisk, analytisk og logisk måde. Læringsmål De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Kerneområder Design 5 ECTS point Business 5 ECTS point Sociologi 2½ ECTS point Metode og videnteori 2½ ECTS point Samlet ECTS point 15 ECTS point Design Formålet med design er, at den studerende opnår indsigt i formsprogets betydning såvel materielt som immaterielt. Den studerende forstår designs betydning for problemstillingers løsningsforslag, samt evner at udnytte design til at skabe konkurrencemæssige fordele. Den uddannede har - viden om design - viden om æstetik - viden om semiotik - viden om trend - vurdere designs muligheder og begrænsninger - anvende trendteori i designprocessen KEA 2013 / 5

6 - vurdere designs betydning i forbindelse med aktuelle problemstillingers løsning Business Formålet med business er, at den studerende kan anvende innovation i et forretningsmæssigt sigte. Herunder forskelligartede økonomiske problemstillinger samt en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhænge. Den uddannede har - viden om virksomhedens økonomiske forhold i national og international kontekst - viden om virksomhedens muligheder for innovation - arbejde med design ud fra en kommerciel vinkel - arbejde med innovation med et forretningsmæssigt sigte - vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller Sociologi Formålet med sociologi er at, den studerende opnår forståelse for kulturelle og interkulturelle forhold samt semiotiske metoder og værktøjer til forståelse og afkodning af en problemstillings kontekst. Den uddannede har - viden om kulturelle og interkulturelle forhold - viden om trend og trendteori - viden om empirisk metode, innovation, produkt- og forretningsudvikling - arbejde med innovation med et forretningsmæssigt sigte - forstå, kommunikere og formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge Metode og videnteori Formålet med metode og videnteori er, at den studerende skal kunne forstå mulige videnskabsteoretiske og metodiske tilgange til professionens/fagområdets, udvikling og anvendelser. Den studerende kan anvende metode og videnteori, i relation til fagets betydning, generelle principper og teorier. Metode og videnteori sætter den studerende i stand til at beskrive, forklare og forstå det komplekse gennem det mere enkle. KEA 2013 / 6

7 Den uddannede har - viden om teori og metode - viden om undersøgelsesdesign og validitet - anvende videnskabelig metode og teori - vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på tværs af værdikæden Samlede kompetencer for alle kerneområder i FÆLLESMODULET - vurdere og anvende relevante metoder samt indsamle, udvælge, analysere og konkludere på dat i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge - indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter i værdikæden - håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger indenfor erhvervet - arbejde kommunikativt og innovativt med ideer i forretningsmæssige sammenhænge - identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer PRØVER PÅ FÆLLESMODULET På FÆLLESMODULET skal den studerende aflevere en individuelt skriftlig opgave der skal bestås for at den studerende indstilles til 6. semester og efterfølgende specialeeksamen. Prøven vurderes efter 7 trinsskalen. KEA 2013 / 7

8 SPECIALEDELEN (30 ECTS POINT) FORDELT PÅ 5. OG 6. SEMESTER OBLIGATORISKE SPECIALEELEMENTER SPECIALERETNING 1: DESIGN > Specialerne: FASHION Design og LIVING Design Formålet er at kvalificere den studerende til professionelt at kunne håndtere designudvikling. Den uddannede skal kunne afkode trends, kulturer og markedsforhold samt begrunde til- og fravalg i designprocessen. Den uddannede skal kunne formidle ideer og forene det innovative og kreative med det kommercielle. Kerneområder Design Sociologi Kommunikation Forretningsforståelse 15 ECTS point 5 ECTS point 5 ECTS point 5 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Design (15 ECTS) Formålet er at den studerende arbejder analytisk og eksperimenterende med designprocessen og rustes til at kunne udvikle identitetsgivende og konkurrencedygtige designløsninger. Den uddannede har - viden om designprocesser - viden om konceptudvikling - viden om æstetik og designteori - viden om materialer - viden om etik og bæredygtighed - reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder - gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt - vurdere, udvælge og argumentere for materialevalg i forhold til design - udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter Kompetencer - håndtere udviklingsorienterede opgaver indenfor design og idégenerering KEA 2013 / 8

9 - tage ansvar for, og selvstændigt varetage, en design- og produktudviklingsproces - arbejde analyserende og reflekterende med design og målrette koncept/produkt mod en virksomhed - identitet eller egen designidentitet Sociologi (5 ECTS) Formålet er at den uddannede kan analysere tidsånden samt afkode kulturer og bruge denne viden til designudvikling. Den uddannede har - viden om trend - viden om kulturforståelse - viden om semiotik - analysere og omsætte trends til brugbar inspiration til designudvikling - identificere og afkode kulturer ved hjælp af relevante teorier - anvende trendteorier til klarlægning af forbrugsmønstre og forecasting - kommunikere globalt vedrørende produkt/konceptrelaterede emner Kompetencer - håndtere trend- og kulturanalyse til anvendelse i argumentationen for til- og fravalg i designprocessen - med sit design/koncept afspejle tidsånden og tilpasse dette forbrugerens bevidste og ubevidste behov Kommunikation (5 ECTS) Formålet er at den uddannede professionelt kan arbejde med kommunikation og præsentation, samt argumentere for valg og forholde sig til afsender- og modtageridentitet. Den uddannede har - viden om visuel kommunikation - viden om præsentation - viden om argumentationsstrategi - anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept - analysere afsender- og modtageridentitet - målrette kommunikationsmateriale til modtageren KEA 2013 / 9

10 Kompetencer - med afsæt i relevante kommunikationsteorier, selvstændigt og professionelt, udvikle kommunikativt materiale - med strategisk tilgang, præsentere design/koncept og argumentere for til- og fravalg Forretningsforståelse (5 ECTS) Formålet er at den uddannede kan forholde sig analytisk til branche og markedsforhold for derved at kunne udvikle innovative og konkurrencedygtige designløsninger Den uddannede har viden om branche og virksomhed - viden om marked og forbruger - samarbejde fagligt og tværfagligt indenfor værdikæden - analysere og vurdere aktuelle branche- og markedsforhold og tilrettelægge designudviklingen med hensyntagen hertil - foretage målgruppeanalyser Kompetencer - omsætte og anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling - identificere forbrugerens behov og omsætte disse til innovative løsninger KEA 2013 / 10

11 SPECIALERETNING 2: KONSTRUKTION > Specialet: PATTERN Design Formålet er at kvalificere den studerende til professionelt at kunne omdanne designoplæg til produktløsninger, samt håndtere produktudviklingsprocessen inden for konstruktion og graduering. Kerneområder Konstruktion og graduering 12 ECTS point Produktudvikling 8 ECTS point Kommunikation 6 ECTS point Materialelære 4 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Konstruktion og graduering (12 ECTS) Formålet er, at den studerende arbejder analytisk og eksperimenterende med konstruktionsog gradueringsløsninger inden for beklædning, og rustes til at kunne udvikle identitetsgivende og konkurrencedygtige løsningsforslag. Den uddannede har - viden om teorier og metoder inden for konstruktion og graduering - viden om form og funktionalitet - reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder - analysere og vurdere valget af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet - udvikle innovative og konkurrencedygtige konstruktions- og gradueringsløsninger - anvende manuelle og IT baserede værktøjer til konstruktion og graduering Kompetencer - tage ansvar for og selvstændigt at håndtere konstruktions- og gradueringsprocessen - udvikle løsningsforslag til komplekse løsningsforslag inden for konstruktion og graduering - arbejde analyserende og reflekterende med pasformsrelaterede problemstillinger - identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer - samarbejde globalt fagligt og tværfagligt KEA 2013 / 11

12 Produktudvikling (8 ECTS) Formålet er, at den studerende kan analysere tidsånden inden for snit og silhuetter og kan implementere denne viden i produktudviklingsprocessen. Den uddannede har - viden om professionens praksis inden for produktudvikling - viden om modens stilbegreber i nyere tid - analysere, afkode og produktudvikle et designoplæg Kompetencer - udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling - udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder Kommunikation (6 ECTS) Formålet er, at den studerende kan kommunikere internt med designafdeling og produktudvikling og formidle produktdokumentationen eksternt. Den uddannede har - viden om kommunikation lokalt og globalt - viden om faglig visuel og skriftlig kommunikation - anvende IT-baserede værktøjer til dokumentation og kommunikation - kommunikere lokalt og globalt vedrørende produktrelaterede emner Kompetencer - kommunikere globalt fagligt og tværfagligt Materialelære (4 ECTS) Formålet er, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige materialer og behandlingsmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger. - Den uddannede har viden om materialets indflydelse på et produkt/design KEA 2013 / 12

13 - analysere, vurdere og argumentere for materialevalg i forhold til et produkt/design Kompetencer - udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder KEA 2013 / 13

14 SPECIALERETNING 3: KOMMUNIKATION OG TREND KEA speciale: COMMUNICATION Design Formålet er at kvalificere den studerende til professionelt at kunne identificere, vurdere og kvalificere tendenser og omsætte disse til visuel, skriftlig og digital mode- og livsstilskommunikation i form af produktløsninger og strategi (med udgangspunkt i relevant teori) Kerneområder Kommunikation 15 ECTS point Trendsociologi 5 ECTS point Innovation 10 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Den uddannede har viden om trendteori - viden om antropologisk metode - viden om kulturforståelse og idehistorie - viden om designteori og semiotik - viden om argumentationsstrategi - viden om fremtidsanalyse - viden om innovationsprocesser - viden om teknologi - viden om formidling og retorik - identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst - anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data - udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning - formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil - behandle, transformere og formidle viden visuelt - anvende innovative metoder til problemløsning - identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling - formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og veldokumenteret måde inden for design, livstils- og innovationsbranchen Kompetencer - selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt - håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering KEA 2013 / 14

15 - håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi - kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand - udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg på baggrund af idéhistoriske og kulturteoretiske analyser KEA 2013 / 15

16 SPECIALERETNING 7 MARKETING > KEA speciale: BRAND Design Kerneområder Strategi og Management 10 ECTS point Konceptudvikling 10 ECTS point Kommunikation 10 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Strategi og Management (10 ECTS) Formålet er at kvalificere den studerende til at planlægge, lede og strukturere strategiske processer ud fra en kommerciel tilgang. Den studerende skal opnå evnen til at holde fokus på virksomhedens idégrundlag og skabe sammenhæng i dens værdikæde og blandt dens interessenter, internt såvel som eksternt. Den uddannede skal kunne orientere sig i forhold til markedsvilkår med henblik på at træffe bæredygtige og rentable beslutninger. Den uddannede har - viden om strategisk planlægning - viden om projektledelse - viden om strategisk marketing - viden om brand management - viden om forretningsforståelse - anvende analyseredskaber til at identificere relationen mellem brand og kunde - identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel - planlægge og udføre projekter Kompetencer - udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere strømninger og tiltag inden for marketing nationalt, såvel som internationalt - håndtere udvikling og implementering af virksomhedens identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens brand og koncepter - lede og udvikle projekter på strategisk niveau - arbejde forretningsorienteret med komplekse problemstillinger og løsninger Konceptudvikling (10 ECTS) KEA 2013 / 16

17 Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde analytisk, kreativt, konceptuelt og kommercielt med virksomhedens brand. Den studerende skal tilegne sig konkrete metoder og værktøjer til at planlægge, udvikle og implementere nye, såvel som eksisterende koncepter i overensstemmelse med virksomhedens idégrundlag og identitet. Den uddannede skal kunne orientere sig innovativt i forhold til nye trends og inddrage disse i konceptudviklingsprocessen Den uddannede har - viden om strategisk planlægning - viden om projektledelse - viden om strategisk marketing - viden om brand management - viden om forretningsforståelse - viden om trendspotting - viden om identitet - planlægge og udføre projekter - identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel - anvende metoder til at arbejde konceptuelt og kommercielt Kompetencer - udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere strømninger og tiltag inden for marketing nationalt, såvel internationalt håndtere udvikling og implementering af virksomhedens identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder - håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens brand og koncepter - lede og udvikle projekter på strategisk niveau - udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsplatform - arbejde forretningsorienteret med komplekse problemstillinger og løsninger Kommunikation (10 ECTS) Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne formidle virksomhedens brand og koncept ud fra den strategiske planlægning samt virksomhedens idégrundlag og identitet. Den studerende skal kunne opnå evnen til at udtrykke og tilpasse budskaber i overensstemmelse med de forskellige målgruppers behov. Den studerende skal tilegne sig konkrete metoder og værktøjer til at udvikle, planlægge, implementere og vedligeholde virksomhedens kommunikationsplatform. Den uddannede har - viden om grafisk design - viden om identitet KEA 2013 / 17

18 - viden om brand management - formidle brandingstrategier internt og eksternt - anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand Kompetencer - udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere strømninger og tiltag inden for marketing, såvel nationalt som internationalt - håndtere udvikling og implementering af virksomhedens identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder - håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens brand og koncepter - udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsplatform - arbejde forretningsorienteret med komplekse problemstillinger og løsninger KEA 2013 / 18

19 SPECIALERETNINGEN 8: ENTREPRENØRSKAB > KEA speciale: IDEATION Formålet er, at den uddannede kan identificere og analysere forhold i virksomheden og omverdenen med henblik på at udvikle kommercielle løsninger. Den uddannede skal professionelt kunne arbejde strategisk og metodisk med idé-generering, produktudvikling, processer og omsætning af trendspotting til kommercielt bæredygtige løsninger. Studieretningen inden for Ideation tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Kerneområder Entreprenørskab 15 ECTS point Sociologi 5 ECTS point Design 5 ECTS point Business 5 ECTS point Samlet ECTS point 30 ECTS point Entreprenørskab (15 ECTS) Formålet er, at den studerende arbejder analytisk og metodisk med produktudvikling, processer, kollaborationer og kulturer med det formål at levere kommercielle løsninger. Entreprenørskab rummer: Innovation, kreative processer, projektledelse og organisation samt iværksætteri. Den uddannede har - viden om kulturelle, geografiske, økonomiske forholds påvirkning af virksomheders muligheder for innovation/entreprenørskab - viden om netværksteori og kan reflektere over disse i forhold til nationale og internationale sammenhænge - viden om organisationsadfærd som fremmer eller begrænser innovation/entreprenørskab samt kan reflektere herom - viden om metoder og værktøjer til virksomhedsetablering - identificere karakteristika for succesfulde innovationsmiljøer/entreprenørdrevne virksomheder - identificere relevante interessenter i organisationen med henblik på at lede og gennemføre projekter - samarbejde tværfagligt og formidle faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt - vurdere sammenhænge og tænke strategisk, taktisk og operationelt og fremkomme med konkrete produktudviklingsforslag, baseret på relevante analyse- og løsningsmodeller KEA 2013 / 19

20 - generere idéer metodisk, samt strukturere idéflow med henblik på at oversætte til kommercielle koncepter/produkter - udarbejde en forretningsplan Kompetencer identificere potentiale for nye produkter gennem afkodning af tendenser, trends og markedsudvikling og omsætte disse til konkrete kommercielle produkter - agere motivator i og koordinater af udviklingsprocesser, herunder definition af egen rolle - håndtere etablering af virksomhed/forretning, herunder at afdække interne styrker og svagheder, samt ud fra en omverdens analyse agere strategisk, taktisk og operationelt herpå Sociologi (5 ECTS) Formålet er at give den studerende faglige kompetencer til, via kulturel forståelse og antropologisk indsigt, at kunne analysere sociale og kulturelle adfærdsmønstre. Tillige skal den studerende kunne observere og afkode tendenser og strømninger i relation til videnskabelig teori. Ambitionen er at opøve en evne til at arbejde målrettet med den sociologiske teori i et udviklingsperspektiv både hvad angår konkret produkt og mere abstrakt proces. Ligeledes skal denne give den studerende en avanceret forståelse for markedsdynamikker og markedskompleksiteter. Den uddannede har - viden om identitets- og livsstilsmønstre, med henblik på udvikling af produkter eller services - viden om grundlæggende sociologisk teori omhandlende magtdiskurser, segmentering, social og kulturel gruppering, semiotik, navigation og det urbane - viden om teoretiske, videnskabelige og praktiske tilgange til studiet af kulturelle og subkulturelle mønstre - Identificere og formidle trends, tid og tendenser - forstå komplekse sociale dynamikker - dataindsamle og forstå samspillet mellem data, teori, metode og analyse Kompetencer - håndtere antropologiske metoder og tilgange til studie af potentielle brugere, brugerdreven innovation samt identifikation af firstmovers - håndtere afkodning og forståelse af divergerende kulturelle verdener med henblik på produkt og procesudvikling - inddrage sociologisk og antropologisk teori såvel som forståelsesramme for en given problemstilling samt som kreativt redskab i arbejds- og udviklingsproces - håndtere semiotik, som fortolkningen af tegn, tegnbetydning og tegnbrugeren i en given situation KEA 2013 / 20

21 Design (5 ECTS) Formålet er at den studerende, indenfor design, opnår faglige kompetencer til at omsætte det observerede til konkrete, innovative og kommercielle løsninger Den uddannede har - viden om materiale know how - viden om kreative processer - viden om at gå fra eksperimenter, til opbygning af et testprodukt / service til udvikling af et kommercielt produkt/ service - udvikle/ opbygge produkt-, koncept og oplevelsesdesign - benytte visuelle og rummelige virkemidler ved modeludvikling og visualisering Kompetencer - håndtere metoder til kreativ idégenerering - håndtere visualisering og kommunikation af ideer vha. prototype- og modeludvikling. Business (5 ECTS) Formålet med Business er at give faglige kompetencer til kreativt og innovativt at udvikle nuværende og/ eller nye forretningsområder ud fra en visionær tilgang for at udfordre markedets muligheder, med fokus på niche-spotting, markedsparathed og økonomi. Den uddannede har viden om markedet hvorpå et givent produkt/proces tænkes lanceret, i forhold til konkurrencesituationen samt i forhold til at lokalisere markeder med det største potentiale - viden om produkters økonomi, og påvirkning af virksomhedens konkurrencemæssige muligheder - viden om filtrering eller screening af nye produkter/services igennem udviklingsfasen, med henblik på løbende at si ikke-økonomisk rentable produkter fra, før de går videre til næste udviklingstrin - viden om prisfastsættelse i forhold til målgrupper, design og funktionalitet - vurdere strategisk markedspositionering, i forhold til at finde og udvikle en strategi i virksomheden, der gør virksomheden unik på markedet - anvende metoder og redskaber i relation til koncepttilrettelæggelse lancering - vurdere markedsparathed for et givent produkt/proces/service med hensyn til risikovurdering, i forhold til afdækning af reelle og erkendte behov hos målgrupperne KEA 2013 / 21

22 Kompetencer - håndtere implementering af lanceringsstrategi - håndtere nye markedspotentialer til konkrete forretningsområder. KEA 2013 / 22

23 SPECIALERETNING 9: MILJØ og ETIK > KEA specialerne: Sustainable FASHION, Sustainable PURCHASING og Sustainable COMMUNICATION The purpose is to qualify students to work professionally within the responsible sourcing fashion and textile industry. Core Subjects Innovation 10 ECTS points Materials, Certificates and Life Circle Approaches 5 ECTS points Sustainability and CSR 5 ECTS points Design and Product Development 5 ECTS points Trend and sociology 5 ECTS points Total ECTS points 30 ECTS points Knowledge and understanding The undergraduate has - is able to understand different concepts within the field of environment and ethics - is able to understand how to build scenarios which connects sustainability and social responsibility with the fashion lifestyle industry - possess knowledge of network theory and organizational behavior which either promotes or limits innovation and sustainability, and the ability to reflect upon and apply this knowledge in both national and international context - possess knowledge of international conventions relevant to the field, including human rights, labour rights and environmental conventions - possess knowledge and is able to understand communication regarding sustainability and corporate social responsibility, both internally and externally, in relations to stakeholders and the value chain Skills The undergraduate is able to - apply the methodologies and tools of exchange and communicate issues regarding sustainability and corporate social responsibility to, national as well as international, stakeholders in the fashion industry - apply the methodologies and tools of design and develop products innovatively, taking the life cycle contexts into account - apply the methodologies and tools of more subject related methods in order to find product eligibility in relations to the triple bottom-line - evaluate both materials and manufacturers from a sustainable approach KEA 2013 / 23

24 - develop and evaluate theoretical and practical problems in existing products, services and systems and substantiate and select appropriate innovative solutions - evaluate theoretical methods in order to explore, analyze and validate the knowledge of corporate social responsibility and sustainability in relations to both the fashion and lifestyle industry Competences The undergraduate is able to - identify the potential for new sustainable products, services and systems, including the decoding of trends and market developments, in order to translate them into practical, commercial and sustainable products and initiatives - handle innovation, design and developing of sustainable products - create an overview of, assess and guide, the company s certification process - independently handle the selection of sustainable materials from the technical and the design functional uses, in relations to corporate identity and product use KEA 2013 / 24

25 VALGFAG: (10 ECTS POINT) PÅ 5. OG 6. SEMESTER Valgfri uddannelseselementer Formål Valgfags modul 1 og 2 har til formål at give den studerende mulighed for individuel toning af specialet. Uddannelsens valgfag udbydes som 2 x 5 ETCS Point moduler på henholdsvis 5. og 6. semester. Den studerende tilmelder sig et modul i samråd med specialeundervisere så modulet supplerer den studerendes kompetencer og interesser. Valgfag udbydes på dansk og nogle kun på engelsk. Valgfags projekter og opgaver skal godkendes for at den studerende kan indstilles til specialeeksamen slut 6. semester PRAKTIK (15 ECTS point) på 6- og 7. semester Praktikdel Formål Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk viden og derved sikrer forankring i professionen, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal i vid udstrækning kunne forene erhvervspraksis og tillærte teorier. Praktikken har en central betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter og bidrager til, at den studerende udvikler professionelle kompetencer. Praktikken afsluttes med en prøve der bedømmes bestået/ikke bestået Den uddannede har - viden om forbindelsen mellem det teoretiske niveau og det praksisnære i specialet - viden om virksomhedens identitet i forhold til den uddannedes bundne studieretning - indsamle viden i forbindelse med at udføre opgaver i virksomheden - demonstrere analytisk evne ved opgaveløsning - kan vælge mellem og argumentere for forskellige løsningsalternativer med relation til praksis - identificere relevant videnbehov i forbindelse med opgaveløsning i tilknytning til virksomheden Kompetencer - arbejde innovativt og nyskabende - indgå i tværfaglige samarbejder, nationalt og internationalt - håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til problemstillingen - identificere egne læringsbehov i forhold til problemstillingen KEA 2013 / 25

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business 2015 STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business KEA 2015 / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 4 UDDANNELSENS OPBYGNING... 5 FÆLLESMODULET

Læs mere

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business 2012 STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business KEA 2012 / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 titel på dansk og engelsk... 3 antal ECTS point og kvalifikationsramme... 3 UDDANNELSENS

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIEORDNING Professionsbachelor i Design & Business

STUDIEORDNING Professionsbachelor i Design & Business Professionsbachelor i Design & Business August 2011 2 August 2011 Indhold Grundlag for studieordningen... 5 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 6 2. Uddannelsens struktur... 6 3. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business BEK nr 1143 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011

Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011 Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011 Indholdsfortegnelse Grundlag for studieordningen... 3 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 2. Uddannelsens struktur... 4 3.

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business 2016 STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business KEA 2016 / 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 5 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 1.2. Overgangsordninger 5 1.3. Læsevejledning 6 2.

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

STUDIEORDNING PBA I SMYKKER, TEKNOLOGI & BUSINESS. August 2013

STUDIEORDNING PBA I SMYKKER, TEKNOLOGI & BUSINESS. August 2013 STUDIEORDNING PBA I SMYKKER, TEKNOLOGI & BUSINESS August 2013 Professionsbachelor i smykker, teknologi & business 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Studieordningens rammer 4 Uddannelsens navn og titel 4 Uddannelsens

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011

Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011 Studieordning TEKO Professionsbachelor i Design og Business 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlag for studieordningen... 3 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Find vejen frem VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor (PBA) i Design & Business. VIA Design VIA University College Campus Herning

Find vejen frem VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor (PBA) i Design & Business. VIA Design VIA University College Campus Herning Find vejen frem VIA University College Studieordning Professionsbachelor (PBA) i Design & Business VIA Design VIA University College Campus Herning 2016 Find vejen frem VIA University College INDHOLD 1

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere