Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune"

Transkript

1 Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune November 2014

2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding. Det skal samtidig sikres at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance. Regionsrådet har med vedtagelsen af Råstofplan 2012 fastlagt strategien for de kommende års forsyningsstruktur. Strategien kan opsummeres i to hovedpunkter: Regionens fire delområder: Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn skal være selvforsynende med sand, grus og sten Forsyningshorisonten indenfor graveområderne skal svare til efterspørgslen i to planperioder (24 år) i hvert af de fire delområder. Ved udarbejdelsen af råstofplan 2012 lykkedes det ikke at opfylde målet om udlæg af graveområder til 24 års forbrug på Fyn og i Sydvestjylland. I Trekantsområdet er der kun akkurat balance mellem ressourcer og vurderet behov. Derfor har Regionsrådet tilkendegivet, at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i planperioden i disse dele af regionen. Med dette udgangspunkt fremsættes nu tillæg nr.1 til råstofplanen for et råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune. Carl Holst Regionsrådsformand 2

3 Indhold 1 Planprocessen Udlæg af graveområde ved Leby Ansøgning om tillæg til Råstofplan Indkomne bemærkninger, ideer og forslag Råstofplanlægning i Region Syddanmark Miljøvurdering af tillæg nr. 1 (miljørapporten) Råstofindvinding Bebyggelse og infrastruktur Landskab og fortidsminder Naturinteresser Vandmiljø Nul-alternativet Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger Ikke teknisk resumé af miljørapporten

4 1 Planprocessen Dette tillæg til råstofplan 2012 omhandler et nyt graveområde ved Leby i Ærø Kommune. Udarbejdelse af et råstofplantillæg følger samme procedureregler som ved udarbejdelse af selve råstofplanen. Tillægget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning. Tillægget indeholder en miljørapport i.h.t. Lov om miljøvurdering. Ansøgningen har været udsendt i forhøring (indkaldelse af idéer og forslag) ved offentlig annoncering på Region Syddanmarks hjemmeside fra 17. december 2013 til 26. februar Region Syddanmark har ikke modtaget bemærkninger til området ved den offentlige forhøring. Regionsrådets forslag til tillæg blev vedtaget d. 28. april 2014 og har, i henhold til 6a, stk.3 i råstofloven, været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Det foregik i perioden 24. juni 20. august Samtidig med den offentlige høring har forslaget været i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger nærmest området. Der er i høringsperioden modtaget én bemærkning. Efter høringsfasen har regionsrådet taget stilling til forslaget og den indkomne bemærkning. Regionsrådet har den 24. november 2014 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til råstofplan Regionsrådets beslutning kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold. Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen af det endeligt vedtagne plantillæg. Tillægget til Råstofplan 2012 kan ikke træde i kraft før klagefristen er udløbet eller før Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til eventuelle klager. Der henvises i øvrigt til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark der kan ses på regionens hjemmeside 4

5 2 Udlæg af graveområde ved Leby På baggrund af en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i råstoflovens 3 og på baggrund af den indkomne bemærkning ved høringen af forslaget til plantillæg, har regionsrådet vedtaget tillæg nr. 1 til råstofplan 2012 for et graveområde for sand, grus og sten ved Leby i Ærø Kommune. Det vedtagne graveområde er vist på nedenstående kort. Regionsrådet skal ifølge råstofloven tilstræbe en råstofforsyning på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur og miljø. Regionsrådet vurderer at det ansøgte kan tilgodese et behov for råstoffer med en tilstrækkelig kvalitet på Ærø, hvor der kan forudses en mangel på tilgængelige råstoffer. De miljømæssige og trafikale problemer ved råstofindvinding i området er relativt mindre til sammenligning med andre indvindingsområder i regionen. Det skyldes at der er relativ stor afstand til nærmeste beboelse på naboejendomme og at der kun sker en forholdsvis begrænset indvinding til lokal forsyning af øen. På nuværende tidspunkt sejles grove materialer til Ærø, mens de fine indvindes lokalt. Det vedtagne graveområde er markeret med rødt Kilde: Geodatastyrelsen Råstofplan 2012 for Region Syddanmark indeholder i kapitel 4 et sæt retningslinjer for indvinding og efterbehandling, som vil være gældende for graveområdet ved Leby. Retningslinjerne har til 5

6 formål at sikre en bæredygtig råstofindvinding, dvs. en optimal udnyttelse af råstofforekomsterne under hensyntagen til natur og miljø samt nabobebyggelser. De miljømæssige forhold ved en fremtidig råstofindvinding er nærmere beskrevet i kapitel 6, miljørapporten. Hensyn til nabobebyggelse og andre interesser i området vil blive varetaget gennem vilkår i en senere gravetilladelse. Vilkår i gravetilladelsen vil afhænge af den konkrete ansøgning. Sammen med gravetilladelsen fastlæges ligeledes vilkår for efterbehandling. En detaljeret plan for efterbehandling skal godkendes af myndighederne. 6

7 3 Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2012 Søren Hansen, Vindeballe Vognmandsforretning Ærø har ansøgt om udlægning af et nyt graveområde på 1,3 ha, på Ærø. Arealet grænser direkte op til eksisterende graveområde ved Leby. Området ligger ca. 300 m øst for Leby, ca. 1 km fra landevejen mellem Søby og Bregninge. Ansøger har udført ni prøvegravninger indenfor det ansøgte område. Ansøgt areal markeret med rød signatur Kilde: Geodatastyrelsen, Orthofoto COWI 7

8 4 Indkomne bemærkninger, ideer og forslag Forslaget til graveområde har været udsendt i forhøring (indkaldelse af ideer og forslag) ved offentlig annoncering på Region Syddanmarks hjemmeside fra den 17. december 2013 til 26. februar Region Syddanmark har ikke modtaget bemærkninger til området ved den offentlige forhøring. Regionsrådets forslag til tillæg har, i henhold til 6a, stk.3 i råstofloven, været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 24. juni 20. august Der er i høringsperioden modtaget en bemærkning fra Øhavsmuseet Arkæologi Sydfyn. I høringssvaret beskriver museet kulturhistoriske interesser i og omkring det foreslåede graveområde og anbefaler arkæologiske forundersøgelser inden en evt. gravning påbegyndes. Oplysningerne i høringssvaret er taget til efterretning og indgår nu i beskrivelsen af området (afsnit 6.3.). Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i Regionsrådets samlede vurdering af udlægget af graveområdet. 8

9 5 Råstofplanlægning i Region Syddanmark Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, der blev vedtaget den 17. december 2012, er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med ler, sand, grus og sten i regionen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalbestyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning og administration. Råstofferne anvendes til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg. Det betyder at efterspørgslen på råstoffer følger udviklingen i byggeriet, som i de sidste år har svinget meget. Råstofplanen indeholder i kapitel 2 en beskrivelse af regionsrådets strategi for indvinding og forsyning med råstoffer. Kapitel 3 beskriver det fremtidige behov for råstoffer. Strategien og behovsopgørelsen er udarbejdet på baggrund af råstoflovens formålsparagraf, redegørelsen for råstofforsyningen (kapitel 5) samt den udførte råstofkortlægning der er beskrevet i kapitel 6 i råstofplanen. Regionsrådet har således med vedtagelsen af Råstofplan 2012 fastlagt strategien for de kommende års forsyningsstruktur. Strategien kan opsummeres i to hovedpunkter: Regionens fire delområder: Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn skal være selvforsynende med sand, grus og sten Forsyningshorisonten indenfor graveområderne skal svare til efterspørgslen i to planperioder (24 år) i hvert af de fire delområder. Ved udarbejdelsen af råstofplan 2012 lykkedes det ikke at opfylde målet om udlæg af graveområder til 24 års forbrug på Fyn og i Sydvestjylland. I Trekantsområdet er der kun akkurat balance mellem ressourcer og vurderet behov. Derfor har Regionsrådet tilkendegivet, at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i planperioden i disse dele af regionen, hvis det dokumenteres at der er en rimelig god råstofforekomst på arealet, og der ikke er væsentlig modstrid med andre interesser. Forslaget til råstofplantillæg ved Leby blev fremsat med udgangspunkt i denne strategi. 9

10 6 Miljøvurdering af tillæg nr. 1 (miljørapporten) I henhold til lov om miljøvurdering skal der gennemføres en miljøvurdering af planer, der har en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovbekendtgørelse 939 af , 3 stk. 1. Det følger af bekendtgørelsens bilag 3 pkt. 19 at råstofplanen, og dermed også tillæg til planen, skal miljøvurderes. I råstofplanen indgår udlæg af råstofgraveområder. Nye udlæg af råstofgraveområder kan indebære en væsentlig indvirkning på miljøet og skal derfor konkret inddrages i vurderingen. En sådan konkret vurdering beskrives i denne miljørapport, der indgår som bilag til den samlede miljøvurdering af råstofplanen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er det brede miljøbegreb som det fremgår af bilag 1 til lov om miljøvurdering. I henhold til kap. 7 stk. 2 skal miljøvurderingen indeholde oplysninger, der med rimelighed kan forlanges under hensyntagen til det trin i planhierarkiet som planen befinder sig på. Der er screenet efter bilag 2, og det konkluderes at en særskilt behandling af området er nødvendig. Der er foretaget en nærmere gennemgang efter punkterne i bekendtgørelsens bilag 1. En del af bilagets punkter vil dog ikke være relevante på det konkrete niveau. Oplysninger om klimatiske effekter og materielle goder er således ikke aktuelt for udlæg af det enkelte graveområde, men indgår i den samlede miljøvurdering af råstofplanen. Pkt. c, d, e og f i bilag 1, fordrer en konkret gennemgang af forholdene i området. Relevant for det konkrete område er endvidere pkt. g, foranstaltninger for at begrænse eller opveje evt. væsentlige negative indvirkninger. Eventuelle foranstaltninger er beskrevet under hvert opslag. Foranstaltninger der er afgørende for råstofindvinding i området sammenfattes i forudsætninger for udlægning af graveområdet i tillæggets kapitel 2. Barrierer for råstofindvinding i form af spredt bebyggelse, infrastruktur, beskyttede naturtyper og fortidsminder har betydning for den senere, konkrete råstofsagsbehandling. De vil i de fleste områder ikke ligge til grund for afgrænsning af råstofgraveområder, medmindre der er tale om en særlig stor koncentration af barrierer og beskyttede områder. Den nuværende miljøstatus og miljøforhold i området der kan blive væsentligt berørt er vist på de efterfølgende kort. Nøgle til oplysninger der skal gives i henhold til 7 i lov om miljøvurdering Befolkningen og menneskers sundhed beskrives på kort 2 vedrørende beliggenhed af boliger og risiko for trafikulykker ved tung trafik til råstofgrave. Landskab, kulturarv og arkæologisk arv beskrives på kort 3 under landskabsinteresser (kirkeomgivelser og arkitektonisk arv er ikke aktuelt i relation til råstofindvinding). Internationale beskyttelsesinteresser, biologisk mangfoldighed, fauna og flora beskrives på kort 4 om naturinteresser. Vand og jordbund beskrives på kort 5 under vandmiljø. Tillægget til råstofplanen for råstofgraveområdet ved Leby er udarbejdet på baggrund af den indsendte ansøgning. Tillægget omfatter et arealudlæg af graveområde hvor der vil kunne meddeles råstofindvindingstilladelse og et sæt retningslinjer der er identisk med retningslinjerne i Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, jf. tillæggets kapitel 2. Det miljøvurderede areal er identisk med det areal der fremgår af ansøgningen. De planlagte foranstaltninger i råstofplantillægget, der opvejer den negative påvirkning på miljøet som følge af råstofindvinding omfatter afgrænsning af et konkret indvindingsområde og et sæt retningslinjer, der skal sikre råstofressourcerne og miljøbeskyttelsen på et overordnet niveau. 10

11 Indvinding af råstoffer i et graveområde kan først påbegyndes efter der er udstedt en indvindingstilladelse. Fra har regionerne overtaget tilladelseskompetencen fra kommunerne. Råstofindvinding skal ske efter en godkendt grave- og efterbehandlingsplan og på en række vilkår, der fastlægges i tilladelsen til det konkrete projekt. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive den konkrete indvinding i detaljer. I det følgende beskrives råstofindvinding derfor i generelle vendinger. Indholdet i miljøvurderingen følger således i princippet de vilkår der normalt indgår i en råstoftilladelse og som har til formål at hindre forurening, miljøbelastning og gener for naboer til råstofgrave. Overtrædelse af vilkår i indvindingstilladelser kan imødekommes med påbud vedrørende driften og eventuelle bøder. Ved gentagne overtrædelser kan indvindingstilladelsen inddrages. 11

12 6.1 Råstofindvinding Kortet viser boringer der anvendes i råstofkortlægningen, og som er indberettet til GEUS (De nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland). Samtidig vises terrænkurver og grundvandspotentialet (overfladen af det primære grundvandsmagasin). Det miljøvurderede område ligger i umiddelbar forlængelse af det eksisterende graveområde ved Leby. Graveområdet ligger på den nedre del af en skråning, som afgrænser Vitsø Nor mod syd. Skråningen strækker sig op til 30 meter over havniveau, men arealet ligger på de nederste 20 meter af skråningen. De ni prøvegravninger på arealet viser at råstofmægtigheden er varierende og den maksimale tykkelse er 6-7 m. Materialet udgøres af sand med stenindhold på %. Grundvandsspejlet skønnes at ligge ca. 10 meter under terræn. Tabel 1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for råstofindvindingen. Leby, Ærø Kommune Areal (ha) 1,3 Sand, grus og sten i alt (1000 m 3 ) Grus og sten > 2 mm (1000 m 3 ) 6-10 Mangel på sand, grus og sten på Ærø 2013 Nuværende graveområder på Ærø vurderes at indeholde ressourcer til kun 2-3 år endnu Relevans for forsyningen Væsentlig for lokalforsyningen på Ærø Bemærkninger Det skønnede indhold af grove materiale (> 2 mm) er lavt set i forhold til råstofgrave andre steder i regionen, men svarer til den nuværende indvinding på Ærø. Grove materialer indskibes. Manglende udlægning til graveområde vil betyde, at alle materialer fremover skal sejles til øen 12

13 Kilde: Geodatastyrelsen Kort 1. Råstoffer Signaturer Nyt råstofgraveområde Eks. råstofgraveområde Eksisterende råstofgrav Terrænkurve Eks. råstofinteresseområde Boring Grundvandspotentiale 13

14 6.2 Bebyggelse og infrastruktur Der er ca. 150 meter til nærmeste bolig fra det miljøvurderede areal. Der ligger 4 boliger inden for 200 meter. Området ligger ca. 300 m øst for Leby, ca. 1 km fra landevejen mellem Søby og Bregninge. Arealet øst for det miljøvurderede område er tilplantet med små træer, som kan yde en vis afskærmning mod Leby By. Da arealet vest for det miljøvurderede område allerede i dag udnyttes til råstofindvinding, og der er tale om en udvidelse af en eksisterende råstofgrav, forventes ikke en ændret trafikbelastning på vejene i området. Det nye graveområde (i rød markering) fra luften. Foto: Torsten Sand Christensen, aiolos.dk

15 Kilde: Geodatastyrelsen Kort 2. By og infrastruktur Signaturer Nyt råstofgraveområde Byformål Fredskov Jernbane Bygning Enkeltbolig Sti Vej Naturgasledning 15

16 6.3 Landskab og fortidsminder Området er ikke udpeget som særligt værdifuldt landskab i Ærø kommuneplan. Der er ikke registreret beskyttede diger eller gravhøje indenfor arealet. 170 meter fra arealet ligger det fredede område Vitsø Nor og Søbygård. Fredningen har til formål: 1. at sikre og fremme de kulturhistoriske, naturhistoriske og landskabelige værdier i Søbygård - Vitsø Nor området, 2. at sikre den frie udsigt over noret samt sikre og udvide offentlighedens ret til færdsel og ophold i området, 3. at give mulighed for at hæve vandstanden inden for et nærmere angivet område, så den naturlige fordeling og bevægelse af vand genskabes i videst muligt omfang. Råstofgravning på det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i modstrid med fredningen på det nærliggende område. Det miljøvurderede areal ligger inden for det, der kaldes et Kulturarvsareal af national betydning. Udpegningen er begrundet med, at det inddæmmede nor Vitsø med omgivende kystzoner er rigt på arkæologiske levn fra både forhistorisk og historisk tid. Inden for kulturarvsarealet kendes der til 6 bopladser fra bondestenalder, bronzealder og jernalder, en ladeplads fra middelalderen samt de to voldsteder Søby Volde og Søbygård. Herudover må det formodes, at arealet rummer adskillige endnu ukendte arkæologiske spor. Det tidligmiddelalderlige voldsted Søby Volde indgår sammen med flere andre voldsteder af lignende type i et formodet sydligt rigsforsvar mod venderne, hvilket sammen med den øvrige arkæologiske mangfoldighed berettiger arealet til betegnelsen "af national betydning". Kulturarvsarealer er områder, hvor man véd, der er særlig mange arkæologiske fund. Der gælder ingen særlige lovregler for kulturarvsarealerne, men de er udpeget for at advare bygherrer om, hvor det kan være særlig omkostningstungt at foretage anlægsarbejder, fordi der ligger mange fortidsminder. Øhavsmuseet Arkæologi Sydfyn bemærker at beliggenheden i kulturarvsarealet i praksis betyder at det kan forventes, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser inden råstofgravningen på Ærø kan iværksættes. 16

17 Kilde: Geodatastyrelsen Kort 3. Landskab og fortidsminder Signaturer Nyt råstofgraveområde Værdifuldt landskab Beskyttet jord- og stendige Fredet fortidsminde Kulturmiljø Beskyttelseslinje fortidsminde 100 m Fredet område Kulturarvsareal 17

18 6.4 Naturinteresser Det miljøvurderede område anvendes i dag delvist som landbrugsjord. Der er ikke registreret natur, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 indenfor området. Bilag IV-arter er særligt beskyttede plante-og dyrearter, der er beskyttet i henhold til habitdirektivet. Afhængig af efterbehandlingen, vil råstofindvinding på længere sigt kunne medføre forbedrede levevilkår for områdets planter og dyr i forhold til den nuværende arealanvendelse. 18

19 Kilde: Geodatastyrelsen Kort 4. Naturinteresser Signaturer Nyt råstofgraveområde Mose - 3 Natura 2000 område Overdrev - 3 Eng - 3 Hede - 3 Strandeng - 3 Sø - 3 Vandløb

20 6.5 Vandmiljø Det miljøvurderede areal er beliggende netop indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, der skal beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Arealet er beliggende uden for indvindingsopland til vandværker. Den nærmeste almene indvindingsboring (DGU nr ) er ca. 600 m væk og tilhører Søby Vandværk. Det formodes ikke, at evt. nedsivning fra en råstofgrav vil kunne komme til at påvirke Søby Vandværks indvinding. Dette beror på at grundvandsskellet ligger nordøst for vandværket og grundvandspotentialerne viser, at det primære grundvand bevæger sig mod sydvest mod det lavtliggende område Vitsø. Det miljøvurderede areal ligger på kanten af en større bakke, Blæshøjbakken og det overfladenære grundvand fra graveområdet vil bevæge sig mod nord-nordøst følgende terrænhældningen mod Vitsø-området, hvor det efter al sandsynlighed vil afvandes via kanalen umiddelbart ved foden af bakken. Den dybereliggende primære grundvandsstrøm går jf. grundvandspotentialerne mod nordvest. Det vil sige at både den primære og sekundære grundvandsstrømning vil bevæge sig mod Vitsøområdet. Samlet set vurderes det, at råstofindvinding på arealet ikke udgør en øget risiko for grundvandet. 20

21 Kilde: Geodatastyrelsen Kort 5. Vandmiljø Signaturer Forslag til graveområde Sø Særlige drikkevandsinteresser - OSD Drikkevandsinteresser - OD Indvindingsopland Vandløb Vandværksboring V2-kortlagt jordforurening 21

22 6.6 Nul-alternativet Nul-alternativet udgør den sandsynlige udvikling hvis graveområdet ikke udlægges i råstofplanen. Det eksisterende graveområde ved Leby er det eneste graveområde på Ærø, der er udlagt i råstofplanen. Restressourcen på dette areal er i august 2012 vurderet til kun at dække behovet 2-3 år frem. Det areal, der nu udlægges til graveområde, skal derfor forsyne Ærø Kommune med råstoffer, når det nuværende graveområde er færdiggravet. Hvis der ikke udlægges et nyt graveområde på Ærø, skal Ærøs råstofbehov i stedet dækkes ved at sejle alle råstoffer til øen. På nuværende tidspunkt sejles grove materialer til øen, mens de finere materialer indvindes lokalt. På trods af den begrænsede råstofmængde, og den lave stenprocent på arealet vurderes det ansøgte område at have stor lokal betydning som graveområde, da der ikke findes andre kendte ressourcer på Ærø. 6.7 Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger Udlæg af et graveområde vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for området. Det sker først efter der er meddelt en indvindingstilladelse på en række vilkår og ansøger har startet aktiviteterne. Fra 1. juli 2014 flyttes tilladelseskompetencen på råstofområdet fra kommune til region. Overvågning af råstofplanens bestemmelser sker gennem vilkår i tilladelser og efterfølgende tilsynsbesøg. Regionen har fra 1. juli 2014 tilsynet med selve råstofindvindingen. I henhold til råstoflovens 31 påser regionsrådet, at råstofloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Kommunen har tilsynet med beskyttet natur, samt plante- og dyreliv. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. 6.8 Ikke teknisk resumé af miljørapporten Regionsrådet har modtaget ansøgning om udvidelse af et råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune. Det ansøgte er vurderet i forhold til de oplysninger der i henhold til lov om miljøvurdering skal gives under hensyntagen til råstofplanens placering i planhierarkiet. Udlæg af et graveområde i et tillæg til råstofplanen vil ikke i sig selv påvirke miljøet. Inden en råstofindvinding kan påbegyndes i et udlagt råstofgraveområde, modtager regionen en ansøgning fra en råstofentreprenør og/eller lodsejer. På baggrund af denne skal regionen meddele tilladelse på en række nærmere bestemte vilkår. Først når råstofgravning påbegyndes sker der en påvirkning af miljøet. Råstofindvinding påvirker landskabet og indvindingsaktiviteterne medfører belastning af omgivelserne i form af støj, støv og tung trafik. Da arealet vest for området allerede i dag udnyttes til råstofindvinding, og der er tale om en udvidelse af en eksisterende råstofgrav, forventes ikke en ændret trafikbelastning på vejene i området. Gennem vilkår for indvindingen og efterbehandlingsplaner mindskes den negative påvirkning af natur og landskab. Der er en potentiel risiko for forurening af grundvand ved olieudslip eller ulovlig tilførsel af forurenende materialer. På baggrund af de geologiske og hydrologiske forhold, vurderes det dog at risikoen for en forurening af drikkevandsmagasinet er minimal. Inden råstofgravning kan påbegyndes, skal der gives en råstofindvindingstilladelse. En indvindingstilladelse meddeles på en række vilkår, der har til formål at beskytte nabobebyggelse mod støj- og støvgener samt beskyttelse af nærliggende naturområder og vandmiljøet. Regionen fører 22

23 tilsyn med råstofgrave og griber ind hvis der sker overtrædelser af vilkår eller hvis der sker forurening af miljøet. Alternativet til at udlægge råstofgraveområdet er at Ærøs råstofbehov i stedet dækkes ved at sejle alle råstoffer til øen Regionsrådet vurderer at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling. 23

24 24

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Juni 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Leby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Veerst er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Råstofplan 1½ 2012 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune

Tillæg nr. 4 til Råstofplan 1½ 2012 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune Tillæg nr. 4 til Råstofplan 1½ 2012 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune Oktober 2015 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 1½ 2012 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune

Forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 1½ 2012 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune Forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 1½ 2012 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Ødis-Taps er udarbejdet på

Læs mere

Fovslet, Kolding Kommune

Fovslet, Kolding Kommune Fovslet, Kolding Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejer af matr. nr. 6a, 37 og 59 Fovslet, Ødis, Jens Leth-Petersen har fremsendt forslag til nyt graveområde på 57 ha. På ejendommen har der været gravet

Læs mere

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Skads, Esbjerg Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn

Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn Køstrup, Middelfart Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til nyt graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Rostrup, Vejle Kommune

Rostrup, Vejle Kommune Rostrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Grusentreprenør Egon Bredvig, Give har fremsendt forslag til nyt graveområde ved Rostrup. Vejle Kommune foreslår at et mindre område på 26 ha indgår i

Læs mere

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Jørgen Olesen, Jelling har fremsendt forslag til graveområde på 14 ha, matr.nr. 1 a, Vester Hornstrup, Vejle. Der er foretaget 14 boringer, og

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Miljørapport Forslag 1½ til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune

Miljørapport Forslag 1½ til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune Miljørapport Forslag 1½ til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune Februar 2016 - Revideret november 2016 1 Indledning Johnny M. Jessen og Henri Jacobsen, Jessen

Læs mere

Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet

Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet Vester Nebel, Kolding Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens afslag på ansøgning om graveområde samt forslag til nyt

Læs mere

Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune

Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune November 2014 1 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune

Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune Juni 2011 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 for råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune Råstofplan 2008 for Region Syddanmark

Forslag til tillæg nr. 2 for råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Forslag til tillæg nr. 2 for råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune 1½ Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Februar 2011 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune. Vognmandsfirmaet Allan og Jesper A/S Ørderup Kirkevej 41 6520 Toftlund Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: Curt.Kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 7663 1922 Dato: 31. maj 2010

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport

R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport 0 200,0 meter Copyright:CO W I R anders Kom m une -Kastbjerg R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport RÅSTOFPLANLÆGNING Forslag til råstofgraveområde Miljørapport Kastbjerg Randers

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Skottenborg Viborg Tel Udgivelsesår: Miljøvurdering Råstofplan Region Midtjylland. Sidetal: 5

Skottenborg Viborg Tel Udgivelsesår: Miljøvurdering Råstofplan Region Midtjylland. Sidetal: 5 Miljøvurdering Råstofplan 2016 Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø Udgivelsesår: 2015 Titel:

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere