Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen"

Transkript

1 Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt 7.1. Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1. Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse 10. Merit 11. Censorkorps 12. Studievejledning 13. Klager og dispensation 14. Overgangsordninger 15. Retsgrundlag Bilag Bilag 1 Obligatoriske moduler (Ob) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område (Vf) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler.

3 1. Indledning Friluftsvejlederuddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Friluftsvejlederuddannelsen: - UC Nord - VIA UC - Københavns Universitet - UC Syddanmark Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 1. juli Uddannelsens formål Formålet med friluftsvejlederuddannelsen er at uddanne personer, der kan varetage undervisning i natur og friluftsliv for forskellige målgrupper. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 1

4 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU (akademiuddannet) Friluftsvejleder i teori og praksis og den engelske betegnelse er Academy Profession Degree of Outdoor Education in Theory and Practice jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på friluftsvejlederuddannelsen eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det forventes at ansøgere kan vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m havsvømning. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte: Den studerende skal opnå viden, færdigheder og kompetencer i arbejdet med vejledning indenfor natur og friluftsliv. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: : Har indsigt i udvalgte aktiviteter, metodikker, metoder, teorier og begreber i relation til natur og friluftsliv Har viden om dansk natur og friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng Har indsigt i dansk og udenlandske friluftstraditioner Har indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori : Kan varetage, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår, i forskellige sammenhænge og i udvalgte aktiviteter Kan håndtere sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands Kan planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen. 2

5 : Kan beskrive, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for friluftsliv Kan handle ud fra pædagogiske og didaktiske vurderinger Kan analysere erhvervs- og professionsrelaterede problemstillinger, samt reflektere over egen praksis i arbejdet med natur og friluftsliv Kan varetage rådgivende funktioner og medvirke til systematisk udvikling, dokumentation og evaluering af friluftsaktiviteter Kan samarbejde i projekt- og tværfagligt udviklingsarbejde indenfor natur og friluftsliv Kan indgå i ledelsesteam med personer inden for fagområdet friluftsliv 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Obligatorisk modul 10 ECTS Obligatorisk modul 10 ECTS Obligatorisk modul 10 ECTS Valgmodul 10 ECTS Valgmodul 10 ECTS Obligatorisk Afgangsprojekt 10 ECTS Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 30 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTSpoint. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2 Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Modulet sætter fokus på den studerendes arbejde med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knyttes til uddannelsens indhold og inddrage teorier og metoder, som den studerende har mødt under sit studieforløb. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Uddannelsesinstitutionen skal godkende projektets tema og problemformulering. Omfang 10 ECTS-point 3

6 Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering har teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser, pædagogik og vejledning i friluftsliv og i forhold til forskellige målgrupper har viden om uddannelses- og samfundsmæssige forhold og problemstillinger i forhold til friluftsaktiviteter og friluftsliv har forståelse for brug af faglige begreber og metoder i relation til vejledning i friluftsliv og de opgaver, der udspringer heraf kan anvende friluftsvejledningens centrale metoder og værktøjer i teori og praksis kan give forslag til løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier og metoder kan deltage i udviklingsprocesser med tværfaglige problemstillinger med relevans for vejledning og læring i natur og friluftsliv kan igangsætte og lede mindre forsøgsarbejder inden for feltet friluftsliv kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen vejledningspraksis og profession Arbejdsformer Den studerende arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen. Bedømmelsen tager udgangspunkt i et skriftligt produkt, eventuelt i sammenhæng med en praksisdemonstration. Den studerende kan først gå til afsluttende prøve i afgangsprojektet, når moduler af et samlet omfang på 50 ECTS-point er bestået. 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen tager udgangspunkt i viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde samt den studerendes egen viden og egne erfaringer fra praksis. Undervisningens tilrettelægges så det sker i et samspil mellem teoriinddragelse og praksisbearbejdning, hvor den studerende gives mulighed for at udvikle sin praksisviden i relation til viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde. Studiet, undervisningen, vejledningen og praksiserfaringer støtter samlet uddannelsesretningens formål. Det kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer, for eksempel: 4

7 Selvstændige studieaktiviteter, projektarbejde, øvelse, observation og undersøgelse. Valg, og læsning af, relevant faglitteratur. Deltagelse i studiegrupper. Undervisning som f.eks. friluftsture, oplæg, øvelser og casearbejde. Vejledning gives til såvel grupper som individuelt. Undervisnings- og arbejdsformerne er praksisnære, idet de inddrager den studerendes erhvervserfaring og kompetencer. Der arbejdes med fleksible læringsformer herunder relevante virtuelle arbejdsformer. Undervisnings- og arbejdsformerne afspejles i prøver og bedømmelse. 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til erhvervsakademiernes systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mellem udbyderne. 9. Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskalabekendtgørelsen. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. De udbydende institutioner fastsætter i fællesskab en beskrivelse af de enkelte prøveformer, deres omfang og tilrettelæggelse, som den enkelte udbyderinstitution skal lægge til grund for sin prøveafholdelse. Andre forhold vedrørende prøver fremgår af udbyderinstitutionernes eksamensreglementer og studie- og eksamensvejledninger. Bedømmelsesformerne er mundtlige, skriftlige eller en kombination af disse. For alle prøver foreligger der kriterier og vejledning fra udbyderinstitutionen. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 11. Censorkorps Friluftsvejlederuddannelsen benytter det af Uddannelsesministeriet godkendte censorkorps for Fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. Censorer skal have særlige kompetencer indenfor friluftsliv. 12. Studievejledning Den enkelte udbyderinstitution udarbejder en studievejledning for uddannelsens moduler, omhandlende tilrettelæggelsen af modulets undervisning og prøve og yder studievejledning efter behov. 5

8 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til udbyderinstitutionen inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til udbyderinstitutionen. Udbyderinstitutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af udbyderinstitutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. 14. Overgangsordninger Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om uddannelsen, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler, hvis den enkelte institutions forhold tillader det, eller afslutte uddannelsen efter denne studieordning. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 6

9 Bilag 1 Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Obligatorisk Modul 1: Basisfriluftsliv Omfang: 10 ECTS-point Læringsmål Den studerende har viden om basisfriluftsliv herunder lejrliv, orienteringsaktiviteter, kort- og naturlære har viden om pædagogik knyttet til friluftsliv samt gruppeprocesser har viden om udstyr og redskaber der anvendes til basisfriluftsliv kan bygge bivuak, tænde bål også under forskellige vejrforhold, lave mad over bål, kan håndtere og vedligeholde redskaber til basisfriluftsliv, kan etablere basislejr kan grundlæggende naturlære knyttet til dansk friluftsliv kan anvende kort og kompas til orientering på tur og i forbindelse med orienteringsløb samt organisere o-løb kan i sin undervisningspraksis anvende pædagogisk viden og viden om gruppeprocesser i relation til friluftsliv kan integrere viden og færdigheder indenfor basisfriluftsliv i sin undervisningspraksis kan kombinere den praktiske og teoretiske tilgang til basisfriluftslivet, så det opleves som en helhed i undervisningen kan reflektere over og argumentere for friluftslivets muligheder på baggrund af relevant teori Indhold Undervisningen består af undervisning i praktiske friluftsfærdigheder samt teorien bag med henblik på videreformidling. Der indgår praktik med udvalgte grupper. Derudover har de studerende mulighed for selv at planlægge og gennemføre ture med basisfriluftsliv som tema. Evaluering Bedømmes efter 7-trins skalaen med intern censur. 7

10 Obligatorisk Modul 2: Friluftsaktiviteter Omfang: 10 ECTS-point Læringsmål: Den studerende har viden om relevante metoder, teori og værktøjer indenfor kano, klatring og kajak har viden om sikkerheds- og førstehjælpsperspektivet, kombineret med selve turoplevelsen har viden om forberedelse og planlægning af en tur, hvor fokus er på de tre friluftsaktiviteter, samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen introduktion til natur og kultur i forbindelse med turoplevelsen kan håndtere grundlæggende sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands har erfaringer med at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen under supervision opnå erfaringer med forskellige redningsteknikker og tekniske færdigheder inden for de forskellige aktiviteter kan organisere, gennemføre og begrunde undervisningsforløb indenfor kano, kajak og klatring i beskyttede områder svarende til det gennemførte undervisningsforløb og de studerendes øvrige kompetencer Kan udvælge og formidle aktiviteter indenfor området friluftsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger/evner med fokus på sikkerhed og konsekvenstænkning Kan reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis indenfor kano, kajak, klatring, førstehjælp og hypotermi. Indhold Der er undervisning i primært praktiske friluftsfærdigheder i kano, kajak og klatring, med henblik på videreformidling. Der indgår undervisningspraksis undervejs i form af afprøvning af vejlederrollen i forhold til aktiviteten. Evaluering: Bedømmes efter 7-trinssakalaen med intern censur 8

11 Obligatorisk Modul 3: Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Læringsmål: Den studerende har viden om projektplanlægning og ledelse i en pædagogisk kontekst har viden om dansk friluftstradition, natursyn og naturfilosofi med relevans for friluftsliv i dag har viden om naturforvaltning og friluftspolitik knyttet til dansk friluftsliv kan anvende projektviden ind i konkrete projekter med et pædagogisk fokus kan anvende opnået viden om dansk friluftstradition, natursyn og -filosofi i afviklingen af konkrete friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper kan med kendskab til dansk friluftspolitik og naturforvaltning gennemføre friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper i forskellige danske naturområder kan med baggrund i friluftstradition, friluftspolitik, naturforvaltning, natursyn og filosofi organisere, gennemføre og argumentere for et forløb i friluftsliv udvikle egen undervisningspraksis på baggrund af en forståelse af dansk friluftslivs traditioner Indhold: Der er praktisk og teoretisk undervisning friluftstraditioner, forvaltning og natursyn kombineret med projektledelsesindføring, alt sammen med henblik på videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer, samt gennemføres undervisningspraksis. Der er ekskursioner til forskellige friluftsfaciliteter og oplæg af folk fra forvaltning/politiske organisationer Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med intern censur 9

12 Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Valgmodul 1: Speciale i klatring Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om træklatring, udstyr, taleprocedurer, relevante redningsteknikker, risikomomenter, sikkerhed, ansvar og forsikring. har viden om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper har viden om natur og kultur samt regler for færdsel i naturen knyttet til undervisnings- og turområderne i træklatring har viden om andre klatreformer og organisatoriske rammer omkring klatring. den studerende kan selv udføre, og undervise i, første- og andenmandsklatring, soloklatring, rebklatring, abseil, opbygning af kæmpegynger, høje og lave traverser, høje rebstigebaner, overnatning i trætoppe, Klatresamrådets minimumskrav for sikringskurser i træer. kan fungere som underviser på kurser af længere varighed under hensyntagen til kursisternes forskelligartede indgangsvinkler har evne til at vurdere sikkerhedsmæssige problematikker i mange former for klatring kan integrere ovenstående viden og færdigheder til at reflektere over, og argumentere for, anvendelsen af træklatring i friluftslivsundervisningen kan udvikle egen undervisningspraksis i grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i klatring samt overnatning i træer Indhold Undervisningen er målrettet mod teoretisk viden, tekniske færdigheder og mod videreformidling. Der inddrages, diskuteres og afprøves forskellige læringsteorier, undervisnings- og eksamensformer. Undervisningspraktikker og selvvalgte ture vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur 10

13 Valgmodul 2: Speciale i kajak Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om avancerede ro- og redningsteknikker har viden om kajak, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, færdselsregler, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed, ansvar samt strøm vind og bølger. har viden om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper har viden om natur og kultur knyttet til undervisnings- og turområderne i havkajak den studerende kan ro sikkert på havet i vindstyrker op til 12 m/s har evne til at vurdere forholdene og til håndtere de problemer der kan opstå. kan analysere, vurdere og integrere teori og praksis indenfor kajakområdet. klan arbejde med sikkerhedsinstruks kan inddrage natur- og kulturfaglige temaer og perspektiver i sin undervisningspraksis kan integrere ovenstående viden i forbindelse med praktisk undervisning i havkajak udvikle egen undervisningspraksis indenfor grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i havkajak kan fungere som turleder af flere dages varighed under åbne kystforhold og under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel Indhold Undervisningen er både målrettet mod teoretisk viden, tekniske færdigheder og mod videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer. Undervisningspraktikker og selvvalgte ture vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 11

14 Valgmodul 3: Speciale i kano Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om kano, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, strømmende vand og fos, vind, bølger, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed og ansvar. har viden om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper har viden om natur og kultur knyttet til undervisnings- og turområderne i kano har viden om padle- og redningsteknikker kan padle sikkert på fjord og sø i vindstyrker op til 8 m/s og i strømmende vand og mindre fos har evne til at vurdere sikkerhedsmæssige forhold og kan udarbejde en sikkerhedsinstruks kan inddrage natur- og kulturmæssige temaer og perspektiver i undervisningspraksis behersker metoder til struktureret undervisning i både grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i kano under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel kan analysere, vurdere og integrere teori og praksis indenfor kanoområdet i egen formidling kan reflektere over og argumentere for kanopadlingens potentiale i friluftslivsundervisning kan udvikle egen undervisningspraksis i kano Indhold Undervisningen er både målrettet mod teoretisk viden, tekniske færdigheder og mod videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer. Undervisningspraktikker og selvvalgte ture vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 12

15 Valgmodul 4: Vinterfjeld Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om relevante metoder, teori, sikkerhed og konsekvenstænkning indenfor friluftsliv i vinterfjeld har viden om forberedelse og planlægning af en flerdages overnatningstur i snehule, hvor fokus er på sikker færdsel i vinterfjeldet over og under trægrænsen samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen har viden om særlig relevante emner som orientering, sneskred, snehule/nødbivuak, førstehjælp, lejrteknik, friluftsvejlederrollen, konsekvenstænkning/sikkerhed og sporløs færdsel mestrer egne færdigheder i forhold til friluftsvejlederrollen, konsekvenstænkning, sikker færdsel, turnormer, sneskred, orientering, overnatning i vinterfjeldet, førstehjælp, og sporløs færdsel rettet mod forskellige målgrupper kan anvende forskellige friluftsaktiviteter i vinterfjeld, fx at etablere og gennemføre differentierede skilegelandskaber kan sikre at de studerende tilegner sig basale tekniske færdigheder og ideer til lege på ski i og uden for spor, samt håndtering af bremse og nedkørselsteknikker kan organisere og gennemføre undervisningsforløb i vinterfjeld og friluftsliv med forskellige målgrupper kan udvælge og formidle aktiviteter indenfor området vinterfjeld og friluftsliv i forhold til målgruppens forudsætninger/evner kan reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis samt færdigheder og begrænsninger indenfor vinterfjeld Indhold Der er undervisning i praktiske friluftsfærdigheder i vinterfjeld samt teorien bag med henblik på videreformidling. Der indgår en praksis for de øvrige studerende, i tæt dialog med vejleder. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 13

16 Valgmodul 5: Håndværk Omfang 10 ECTS point Læringsmål Den studerende har viden om forskellige materialers anvendelighed til faget har viden om forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterende læreprocesser. har viden om natur- og kulturhistorie knyttet til lejrliv og håndværk. kan anvende redskaber til forarbejdning af bl.a. træ og metal kan vedligeholde enkelt håndværktøj og slibe knive og økser mestrer et fagligt niveau i forhold til motorisk korrekte og skadesforebyggende teknikker ved brug af værktøj kan reflektere over, og argumentere for undervisningsforløb i lejrliv og håndværksaktiviteter med forskellige målgrupper. kan formidle og udvælge aktiviteter indenfor området lejrliv og håndværk i forhold til målgruppens forudsætninger og evner. Indhold Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem lærerstillede opgaver og de studerendes egne projekter. I tilknytning til undervisningen arbejdes med materialelære. Kulturhistorie og diskussion om historiske og nutidige teknologier knyttes desuden til undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 14

17 Valgmodul 6: Gruppeprocesser Læringsmål: Den studerende har viden om relevante teorier og tilhørende metoder indenfor gruppeprocesser set i et udendørs læringsperspektiv har viden om forberedelse og planlægning af en tur hvor fokus er på gruppeprocesser kombineret med selve turoplevelsen samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen har egne færdigheder i forhold til praksisanvendelse af forskellige tilgange til friluftsvejledning, ledelse, kommunikation, gruppeprocesser kan anvende og integrere kontekstrelaterede sammenhænge (så som tid, årstid, sikkerhed og rum) relevant læringsteori og naturen som læringsrum i en meningsfuld praksis kan organisere og gennemføre undervisningsforløb i gruppeprocesser og teamudvikling med forskellige målgrupper på enkelt- og flerdags friluftsforløb med overnatning for både børneog voksengrupper kan udvælge og formidle aktiviteter indenfor området gruppeprocesser og teamudvikling i forhold til målgruppens forudsætninger/evner Kan reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis indenfor gruppeprocesser og teamudvikling kan identificere egne udviklingspotentialer og muligheder for fortsat videre uddannelse indenfor gruppeprocesser og teamudvikling Indhold: Der er teoretisk og praktisk undervisning i gruppeprocesser med henblik på videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer samt gennemføres flere undervisningspraksisser. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 15

18 Valgmodul 7: Sundhed Omfang 10 ECTS-point Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering har viden om forandrings- og læreprocesser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter har viden om kost, ernæring og fysisk aktivitet i relation til friluftsliv har viden om projektledelse og samarbejde med private og offentlige institutioner og aktører har grundlæggende viden om anatomi og fysiologi kan anvende sin viden om forandring og læring i praktisk friluftsvejledning i et etisk afbalanceret, sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv kan anvende sin viden omkring kost og ernæring i forhold til friluftsliv i tilrettelæggelsen og afviklingen af praktiske friluftsaktiviteter med sundhedsformål i relation til konkrete målgrupper kan anvende moderne teknologier i sundhedsrelaterede friluftsaktiviteter som et eksempel på hvordan det kan virke motiverende. kan identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til friluftsliv kan lede sundhedsrelaterede friluftslivsprojekter i en virksomhedsrelation kan planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed kan udvikle egen vejledningspraksis i relation til forandrings- og læreprocesser knyttet til sundhedsadfærd Indhold Med udgangspunkt i lærings- og sundhedsteorier arbejdes der med friluftslivsvejledning i et sundhedsfremme-perspektiv med fokus på institutionelle, nationale og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der finder sted i dansk natur. På det sundhedsmæssige felt er fokus primært på psykologiske, fysiologiske samt sociologiske teorier om sundhed og sundhedsfremme. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 16

STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse for Friluftsvejlederuddannelsen 1.juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Fælles Studieordning for Friluftsvejlederuddannelsen

Fælles Studieordning for Friluftsvejlederuddannelsen Fælles Studieordning for Friluftsvejlederuddannelsen i Danmark 2011 1 Indledning Uddannelsen til friluftsvejleder udbydes med hjemmel i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011 STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK Gældende fra 1. august 2011 Kolofon Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf: 72487000 1. udgave

Læs mere

Åbent Hus 26. februar 2015

Åbent Hus 26. februar 2015 Åbent Hus 26. februar 2015 Friluftsvejlederuddannelsen - en kompetencegivende uddannelse i friluftsliv V/Studieleder Mathilde Vædele Haugaard Jensen Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Samt

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014 for Akademiuddannelse i Ernæring 25. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation Bilag 1s Revideret studieordning Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation 1. januar 2016 ... 2 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning for Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning Revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 1009 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling 01-01-2018 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.august 2017 Studieordningen er gældende fra 1. januar 2018 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 4 3 Uddannelses

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Revideret 29. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5. Adgangskrav...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi Revideret 08.04.11 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav... 3 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse. august 2011

STUDIEORDNING for Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse. august 2011 for Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse august 2011 1 Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDIG. Akademiuddannelsen i beskæftigelse

STUDIEORDIG. Akademiuddannelsen i beskæftigelse STUDIEORDIG for Akademiuddannelsen i beskæftigelse Revideret 1.07.12 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 LÆRERFAGLIGHED OG SKOLEUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10)

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 13.09.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 13.09.2013 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 13.09.2013 Studieordningen er gældende fra 01. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for AU i Gastronomi Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 22.06.2015

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 22.06.2015 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 22.06.2015 Studieordningen er gældende fra 22. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 Studieordning er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde for Akademiuddannelsen i socialt arbejde Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14. februar 2014 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SEXOLOGI Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til seksualitet og kvindelivet UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK i samarbejde med DinJordemoderpraksis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. August 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere