Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen"

Transkript

1 Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt 7.1. Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1. Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse 10. Merit 11. Censorkorps 12. Studievejledning 13. Klager og dispensation 14. Overgangsordninger 15. Retsgrundlag Bilag Bilag 1 Obligatoriske moduler (Ob) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område (Vf) Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler.

3 1. Indledning Friluftsvejlederuddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Friluftsvejlederuddannelsen: - UC Nord - VIA UC - Københavns Universitet - UC Syddanmark Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 1. juli Uddannelsens formål Formålet med friluftsvejlederuddannelsen er at uddanne personer, der kan varetage undervisning i natur og friluftsliv for forskellige målgrupper. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 1

4 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU (akademiuddannet) Friluftsvejleder i teori og praksis og den engelske betegnelse er Academy Profession Degree of Outdoor Education in Theory and Practice jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på friluftsvejlederuddannelsen eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Det forventes at ansøgere kan vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m havsvømning. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte: Den studerende skal opnå viden, færdigheder og kompetencer i arbejdet med vejledning indenfor natur og friluftsliv. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: : Har indsigt i udvalgte aktiviteter, metodikker, metoder, teorier og begreber i relation til natur og friluftsliv Har viden om dansk natur og friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng Har indsigt i dansk og udenlandske friluftstraditioner Har indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori : Kan varetage, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår, i forskellige sammenhænge og i udvalgte aktiviteter Kan håndtere sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands Kan planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen. 2

5 : Kan beskrive, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for friluftsliv Kan handle ud fra pædagogiske og didaktiske vurderinger Kan analysere erhvervs- og professionsrelaterede problemstillinger, samt reflektere over egen praksis i arbejdet med natur og friluftsliv Kan varetage rådgivende funktioner og medvirke til systematisk udvikling, dokumentation og evaluering af friluftsaktiviteter Kan samarbejde i projekt- og tværfagligt udviklingsarbejde indenfor natur og friluftsliv Kan indgå i ledelsesteam med personer inden for fagområdet friluftsliv 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Obligatorisk modul 10 ECTS Obligatorisk modul 10 ECTS Obligatorisk modul 10 ECTS Valgmodul 10 ECTS Valgmodul 10 ECTS Obligatorisk Afgangsprojekt 10 ECTS Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 30 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTSpoint. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2 Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Modulet sætter fokus på den studerendes arbejde med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knyttes til uddannelsens indhold og inddrage teorier og metoder, som den studerende har mødt under sit studieforløb. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Uddannelsesinstitutionen skal godkende projektets tema og problemformulering. Omfang 10 ECTS-point 3

6 Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering har teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser, pædagogik og vejledning i friluftsliv og i forhold til forskellige målgrupper har viden om uddannelses- og samfundsmæssige forhold og problemstillinger i forhold til friluftsaktiviteter og friluftsliv har forståelse for brug af faglige begreber og metoder i relation til vejledning i friluftsliv og de opgaver, der udspringer heraf kan anvende friluftsvejledningens centrale metoder og værktøjer i teori og praksis kan give forslag til løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier og metoder kan deltage i udviklingsprocesser med tværfaglige problemstillinger med relevans for vejledning og læring i natur og friluftsliv kan igangsætte og lede mindre forsøgsarbejder inden for feltet friluftsliv kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen vejledningspraksis og profession Arbejdsformer Den studerende arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen. Bedømmelsen tager udgangspunkt i et skriftligt produkt, eventuelt i sammenhæng med en praksisdemonstration. Den studerende kan først gå til afsluttende prøve i afgangsprojektet, når moduler af et samlet omfang på 50 ECTS-point er bestået. 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen tager udgangspunkt i viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde samt den studerendes egen viden og egne erfaringer fra praksis. Undervisningens tilrettelægges så det sker i et samspil mellem teoriinddragelse og praksisbearbejdning, hvor den studerende gives mulighed for at udvikle sin praksisviden i relation til viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde. Studiet, undervisningen, vejledningen og praksiserfaringer støtter samlet uddannelsesretningens formål. Det kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer, for eksempel: 4

7 Selvstændige studieaktiviteter, projektarbejde, øvelse, observation og undersøgelse. Valg, og læsning af, relevant faglitteratur. Deltagelse i studiegrupper. Undervisning som f.eks. friluftsture, oplæg, øvelser og casearbejde. Vejledning gives til såvel grupper som individuelt. Undervisnings- og arbejdsformerne er praksisnære, idet de inddrager den studerendes erhvervserfaring og kompetencer. Der arbejdes med fleksible læringsformer herunder relevante virtuelle arbejdsformer. Undervisnings- og arbejdsformerne afspejles i prøver og bedømmelse. 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til erhvervsakademiernes systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mellem udbyderne. 9. Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskalabekendtgørelsen. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. De udbydende institutioner fastsætter i fællesskab en beskrivelse af de enkelte prøveformer, deres omfang og tilrettelæggelse, som den enkelte udbyderinstitution skal lægge til grund for sin prøveafholdelse. Andre forhold vedrørende prøver fremgår af udbyderinstitutionernes eksamensreglementer og studie- og eksamensvejledninger. Bedømmelsesformerne er mundtlige, skriftlige eller en kombination af disse. For alle prøver foreligger der kriterier og vejledning fra udbyderinstitutionen. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 11. Censorkorps Friluftsvejlederuddannelsen benytter det af Uddannelsesministeriet godkendte censorkorps for Fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. Censorer skal have særlige kompetencer indenfor friluftsliv. 12. Studievejledning Den enkelte udbyderinstitution udarbejder en studievejledning for uddannelsens moduler, omhandlende tilrettelæggelsen af modulets undervisning og prøve og yder studievejledning efter behov. 5

8 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til udbyderinstitutionen inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til udbyderinstitutionen. Udbyderinstitutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af udbyderinstitutionerne, når det er begrundet i særlige forhold. 14. Overgangsordninger Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om uddannelsen, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler, hvis den enkelte institutions forhold tillader det, eller afslutte uddannelsen efter denne studieordning. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser 2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 6

9 Bilag 1 Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Obligatorisk Modul 1: Basisfriluftsliv Omfang: 10 ECTS-point Læringsmål Den studerende har viden om basisfriluftsliv herunder lejrliv, orienteringsaktiviteter, kort- og naturlære har viden om pædagogik knyttet til friluftsliv samt gruppeprocesser har viden om udstyr og redskaber der anvendes til basisfriluftsliv kan bygge bivuak, tænde bål også under forskellige vejrforhold, lave mad over bål, kan håndtere og vedligeholde redskaber til basisfriluftsliv, kan etablere basislejr kan grundlæggende naturlære knyttet til dansk friluftsliv kan anvende kort og kompas til orientering på tur og i forbindelse med orienteringsløb samt organisere o-løb kan i sin undervisningspraksis anvende pædagogisk viden og viden om gruppeprocesser i relation til friluftsliv kan integrere viden og færdigheder indenfor basisfriluftsliv i sin undervisningspraksis kan kombinere den praktiske og teoretiske tilgang til basisfriluftslivet, så det opleves som en helhed i undervisningen kan reflektere over og argumentere for friluftslivets muligheder på baggrund af relevant teori Indhold Undervisningen består af undervisning i praktiske friluftsfærdigheder samt teorien bag med henblik på videreformidling. Der indgår praktik med udvalgte grupper. Derudover har de studerende mulighed for selv at planlægge og gennemføre ture med basisfriluftsliv som tema. Evaluering Bedømmes efter 7-trins skalaen med intern censur. 7

10 Obligatorisk Modul 2: Friluftsaktiviteter Omfang: 10 ECTS-point Læringsmål: Den studerende har viden om relevante metoder, teori og værktøjer indenfor kano, klatring og kajak har viden om sikkerheds- og førstehjælpsperspektivet, kombineret med selve turoplevelsen har viden om forberedelse og planlægning af en tur, hvor fokus er på de tre friluftsaktiviteter, samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen introduktion til natur og kultur i forbindelse med turoplevelsen kan håndtere grundlæggende sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands har erfaringer med at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen under supervision opnå erfaringer med forskellige redningsteknikker og tekniske færdigheder inden for de forskellige aktiviteter kan organisere, gennemføre og begrunde undervisningsforløb indenfor kano, kajak og klatring i beskyttede områder svarende til det gennemførte undervisningsforløb og de studerendes øvrige kompetencer Kan udvælge og formidle aktiviteter indenfor området friluftsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger/evner med fokus på sikkerhed og konsekvenstænkning Kan reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis indenfor kano, kajak, klatring, førstehjælp og hypotermi. Indhold Der er undervisning i primært praktiske friluftsfærdigheder i kano, kajak og klatring, med henblik på videreformidling. Der indgår undervisningspraksis undervejs i form af afprøvning af vejlederrollen i forhold til aktiviteten. Evaluering: Bedømmes efter 7-trinssakalaen med intern censur 8

11 Obligatorisk Modul 3: Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Læringsmål: Den studerende har viden om projektplanlægning og ledelse i en pædagogisk kontekst har viden om dansk friluftstradition, natursyn og naturfilosofi med relevans for friluftsliv i dag har viden om naturforvaltning og friluftspolitik knyttet til dansk friluftsliv kan anvende projektviden ind i konkrete projekter med et pædagogisk fokus kan anvende opnået viden om dansk friluftstradition, natursyn og -filosofi i afviklingen af konkrete friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper kan med kendskab til dansk friluftspolitik og naturforvaltning gennemføre friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper i forskellige danske naturområder kan med baggrund i friluftstradition, friluftspolitik, naturforvaltning, natursyn og filosofi organisere, gennemføre og argumentere for et forløb i friluftsliv udvikle egen undervisningspraksis på baggrund af en forståelse af dansk friluftslivs traditioner Indhold: Der er praktisk og teoretisk undervisning friluftstraditioner, forvaltning og natursyn kombineret med projektledelsesindføring, alt sammen med henblik på videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer, samt gennemføres undervisningspraksis. Der er ekskursioner til forskellige friluftsfaciliteter og oplæg af folk fra forvaltning/politiske organisationer Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med intern censur 9

12 Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. Valgmodul 1: Speciale i klatring Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om træklatring, udstyr, taleprocedurer, relevante redningsteknikker, risikomomenter, sikkerhed, ansvar og forsikring. har viden om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper har viden om natur og kultur samt regler for færdsel i naturen knyttet til undervisnings- og turområderne i træklatring har viden om andre klatreformer og organisatoriske rammer omkring klatring. den studerende kan selv udføre, og undervise i, første- og andenmandsklatring, soloklatring, rebklatring, abseil, opbygning af kæmpegynger, høje og lave traverser, høje rebstigebaner, overnatning i trætoppe, Klatresamrådets minimumskrav for sikringskurser i træer. kan fungere som underviser på kurser af længere varighed under hensyntagen til kursisternes forskelligartede indgangsvinkler har evne til at vurdere sikkerhedsmæssige problematikker i mange former for klatring kan integrere ovenstående viden og færdigheder til at reflektere over, og argumentere for, anvendelsen af træklatring i friluftslivsundervisningen kan udvikle egen undervisningspraksis i grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i klatring samt overnatning i træer Indhold Undervisningen er målrettet mod teoretisk viden, tekniske færdigheder og mod videreformidling. Der inddrages, diskuteres og afprøves forskellige læringsteorier, undervisnings- og eksamensformer. Undervisningspraktikker og selvvalgte ture vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur 10

13 Valgmodul 2: Speciale i kajak Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om avancerede ro- og redningsteknikker har viden om kajak, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, færdselsregler, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed, ansvar samt strøm vind og bølger. har viden om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper har viden om natur og kultur knyttet til undervisnings- og turområderne i havkajak den studerende kan ro sikkert på havet i vindstyrker op til 12 m/s har evne til at vurdere forholdene og til håndtere de problemer der kan opstå. kan analysere, vurdere og integrere teori og praksis indenfor kajakområdet. klan arbejde med sikkerhedsinstruks kan inddrage natur- og kulturfaglige temaer og perspektiver i sin undervisningspraksis kan integrere ovenstående viden i forbindelse med praktisk undervisning i havkajak udvikle egen undervisningspraksis indenfor grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i havkajak kan fungere som turleder af flere dages varighed under åbne kystforhold og under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel Indhold Undervisningen er både målrettet mod teoretisk viden, tekniske færdigheder og mod videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer. Undervisningspraktikker og selvvalgte ture vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 11

14 Valgmodul 3: Speciale i kano Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om kano, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, strømmende vand og fos, vind, bølger, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed og ansvar. har viden om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper har viden om natur og kultur knyttet til undervisnings- og turområderne i kano har viden om padle- og redningsteknikker kan padle sikkert på fjord og sø i vindstyrker op til 8 m/s og i strømmende vand og mindre fos har evne til at vurdere sikkerhedsmæssige forhold og kan udarbejde en sikkerhedsinstruks kan inddrage natur- og kulturmæssige temaer og perspektiver i undervisningspraksis behersker metoder til struktureret undervisning i både grundlæggende og avancerede teknikker og færdigheder i kano under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel kan analysere, vurdere og integrere teori og praksis indenfor kanoområdet i egen formidling kan reflektere over og argumentere for kanopadlingens potentiale i friluftslivsundervisning kan udvikle egen undervisningspraksis i kano Indhold Undervisningen er både målrettet mod teoretisk viden, tekniske færdigheder og mod videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer. Undervisningspraktikker og selvvalgte ture vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 12

15 Valgmodul 4: Vinterfjeld Omfang 10 ECTS - point Læringsmål: Den studerende har viden om relevante metoder, teori, sikkerhed og konsekvenstænkning indenfor friluftsliv i vinterfjeld har viden om forberedelse og planlægning af en flerdages overnatningstur i snehule, hvor fokus er på sikker færdsel i vinterfjeldet over og under trægrænsen samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen har viden om særlig relevante emner som orientering, sneskred, snehule/nødbivuak, førstehjælp, lejrteknik, friluftsvejlederrollen, konsekvenstænkning/sikkerhed og sporløs færdsel mestrer egne færdigheder i forhold til friluftsvejlederrollen, konsekvenstænkning, sikker færdsel, turnormer, sneskred, orientering, overnatning i vinterfjeldet, førstehjælp, og sporløs færdsel rettet mod forskellige målgrupper kan anvende forskellige friluftsaktiviteter i vinterfjeld, fx at etablere og gennemføre differentierede skilegelandskaber kan sikre at de studerende tilegner sig basale tekniske færdigheder og ideer til lege på ski i og uden for spor, samt håndtering af bremse og nedkørselsteknikker kan organisere og gennemføre undervisningsforløb i vinterfjeld og friluftsliv med forskellige målgrupper kan udvælge og formidle aktiviteter indenfor området vinterfjeld og friluftsliv i forhold til målgruppens forudsætninger/evner kan reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis samt færdigheder og begrænsninger indenfor vinterfjeld Indhold Der er undervisning i praktiske friluftsfærdigheder i vinterfjeld samt teorien bag med henblik på videreformidling. Der indgår en praksis for de øvrige studerende, i tæt dialog med vejleder. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 13

16 Valgmodul 5: Håndværk Omfang 10 ECTS point Læringsmål Den studerende har viden om forskellige materialers anvendelighed til faget har viden om forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterende læreprocesser. har viden om natur- og kulturhistorie knyttet til lejrliv og håndværk. kan anvende redskaber til forarbejdning af bl.a. træ og metal kan vedligeholde enkelt håndværktøj og slibe knive og økser mestrer et fagligt niveau i forhold til motorisk korrekte og skadesforebyggende teknikker ved brug af værktøj kan reflektere over, og argumentere for undervisningsforløb i lejrliv og håndværksaktiviteter med forskellige målgrupper. kan formidle og udvælge aktiviteter indenfor området lejrliv og håndværk i forhold til målgruppens forudsætninger og evner. Indhold Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem lærerstillede opgaver og de studerendes egne projekter. I tilknytning til undervisningen arbejdes med materialelære. Kulturhistorie og diskussion om historiske og nutidige teknologier knyttes desuden til undervisningen. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 14

17 Valgmodul 6: Gruppeprocesser Læringsmål: Den studerende har viden om relevante teorier og tilhørende metoder indenfor gruppeprocesser set i et udendørs læringsperspektiv har viden om forberedelse og planlægning af en tur hvor fokus er på gruppeprocesser kombineret med selve turoplevelsen samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen har egne færdigheder i forhold til praksisanvendelse af forskellige tilgange til friluftsvejledning, ledelse, kommunikation, gruppeprocesser kan anvende og integrere kontekstrelaterede sammenhænge (så som tid, årstid, sikkerhed og rum) relevant læringsteori og naturen som læringsrum i en meningsfuld praksis kan organisere og gennemføre undervisningsforløb i gruppeprocesser og teamudvikling med forskellige målgrupper på enkelt- og flerdags friluftsforløb med overnatning for både børneog voksengrupper kan udvælge og formidle aktiviteter indenfor området gruppeprocesser og teamudvikling i forhold til målgruppens forudsætninger/evner Kan reflektere over, tilpasse og udvikle egen vejledningspraksis indenfor gruppeprocesser og teamudvikling kan identificere egne udviklingspotentialer og muligheder for fortsat videre uddannelse indenfor gruppeprocesser og teamudvikling Indhold: Der er teoretisk og praktisk undervisning i gruppeprocesser med henblik på videreformidling. Der inddrages og diskuteres forskellige læringsteorier og undervisningsformer samt gennemføres flere undervisningspraksisser. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 15

18 Valgmodul 7: Sundhed Omfang 10 ECTS-point Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering har viden om forandrings- og læreprocesser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter har viden om kost, ernæring og fysisk aktivitet i relation til friluftsliv har viden om projektledelse og samarbejde med private og offentlige institutioner og aktører har grundlæggende viden om anatomi og fysiologi kan anvende sin viden om forandring og læring i praktisk friluftsvejledning i et etisk afbalanceret, sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv kan anvende sin viden omkring kost og ernæring i forhold til friluftsliv i tilrettelæggelsen og afviklingen af praktiske friluftsaktiviteter med sundhedsformål i relation til konkrete målgrupper kan anvende moderne teknologier i sundhedsrelaterede friluftsaktiviteter som et eksempel på hvordan det kan virke motiverende. kan identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til friluftsliv kan lede sundhedsrelaterede friluftslivsprojekter i en virksomhedsrelation kan planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed kan udvikle egen vejledningspraksis i relation til forandrings- og læreprocesser knyttet til sundhedsadfærd Indhold Med udgangspunkt i lærings- og sundhedsteorier arbejdes der med friluftslivsvejledning i et sundhedsfremme-perspektiv med fokus på institutionelle, nationale og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der finder sted i dansk natur. På det sundhedsmæssige felt er fokus primært på psykologiske, fysiologiske samt sociologiske teorier om sundhed og sundhedsfremme. Evaluering Bedømmes efter 7-trinsskalen med ekstern censur 16

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for AU i Gastronomi Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14. februar 2014 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 Studieordning er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Gældende pr. 1. august 2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Revideret 04. 04. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PSYKOLOGI Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10) samt ny uddannelsesretning

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 1. januar 2013 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret juli 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 4 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi September 2009 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge 1. august 2015 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING. for. Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 17.12.2012 Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i. Formidling af kunst og kultur for børn og unge Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge August 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav...

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere