Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning for årgang 2014 og senere årgange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning for årgang 2014 og senere årgange"

Transkript

1 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning for årgang 2014 og senere årgange Justeret 2014, 2015, januar 2016 og august 2016.

2 Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning Studieordningen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 910 af 03/07/2013 om uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning (=uddannelsesbekendtgørelsen). Desuden implementeres følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (=eksamensbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (=karakterbekendtgørelsen). Desuden implementeres bestemmelser i bekendtgørelse nr. 85 af 26. januar 2016 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser (=adgangsbekendtgørelsen). Indhold 1. GENERELT OM UDDANNELSEN UDDANNELSENS STRUKTUR OG FAGLIGE ELEMENTER UDDANNELSENS FAG PRAKTIK BACHELORPROJEKT UNDERVISNINGS-, ARBEJDS- OG EVALUERINGSFORMER DELTAGELSE OG ORLOV PRØVER OG ANVENDTE BEDØMMELSESFORMER MERIT STUDIEVEJLEDNING OG FAGLIG VEJLEDNING DISPENSATION OVERGANGSREGLER IKRAFTTRÆDEN

3 1. GENERELT OM UDDANNELSEN Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 910 af 3. juli Studieordningen fastsætter de overordnede rammer for uddannelsens gennemførelse og gør rede for de studerendes rettigheder og pligter. I tillæg til studieordningen udarbejdes en studieplan, som bl.a. indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte fag og faglige elementer. 2. UDDANNELSENS STRUKTUR OG FAGLIGE ELEMENTER Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning er opdelt i syv semestre svarende til 210 ECTS. Uddannelsen faglige elementer består af undervisningsmoduler inden for kerneområderne sprog, tolkning og profession, og af praktik og bachelorprojekt. 2.1 De faglige elementers vægt og placering på de syv semestre 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem I alt ECTS Profession 10 ECTS Modul 1 Praktik 5 ECTS Modul 1 Sprog 20 ECTS Modul 1 Tolkning 5 ECTS Modul 1 Sprog 25 ECTS Modul 2 Profession 10 ECTS Modul 2 Tolkning 10 ECTS Modul 2 Sprog 10 ECTS Modul 3 Tolkning 10 ECTS Modul 3 Sprog 10 ECTS Modul 4 Valgmodul 5 ECTS Profession 10 ECTS Modul 3 Praktik 10 ECTS Modul 2 Tolkning 15 ECTS Modul 4 Sprog 10 ECTS Modul 5 Tolkning 15 ECTS Modul 5 Praktik 15 ECTS Modul 3 BA-projekt 15 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 55 ECTS 75 ECTS 20 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 30 ECTS 210 ECTS Valgmodulet består af kurser på mellem 2 og 5 ECTS hver, som udbydes i forårssemestre. Den enkelte studerende skal vælge kurser svarende til 5 ECTS i alt. 3

4 2.2 Faglige elementer - placering og godkendelseskriterier Placering Element Godkendelseskriterier 1. semester Sprogmodul 1 De to modulopgaver knyttet til modulet skal være godkendt. 2. semester Sprogmodul 2 De to modulopgaver knyttet til modulet skal være godkendt. 2. semester Tolkemodul 1 For årgang 2014 og 2015 gælder, at én mundtlig opgave knyttet til modulet skal være godkendt. 2. semester Tolkemodul 1 For årgang 2016 gælder, at dokumentation for færdigheder i blindskrift med 250 anslag pr. minut skal være godkendt. Derudover skal én mundtlig opgave knyttet til modulet være godkendt. 2. semester Professionsmodul 1 De to modulopgaver knyttet til modulet skal være godkendt. 3. semester Sprogmodul 3 Modulopgaven knyttet til modulet skal være godkendt. 3. semester Tolkemodul 2 De to modulopgaver knyttet til modulet skal være godkendt. 4. semester Sprogmodul 4 Modulopgaven knyttet til modulet skal være godkendt. 4. semester Tolkemodul 3 Modulopgaven knyttet til modulet skal være godkendt. 4. semester Valgmodul Den afsluttende opgave i alle valgte kurser skal være godkendt. 4. semester Professionsmodul 2 Modulopgaven knyttet til modulet skal være godkendt. 4. semester Praktikmodul 1 Modulets fire praktikperioder skal være godkendt 5. semester Professionsmodul 3 Én skriftlig og mundtlig opgave knyttet til modulet skal være godkendt. 5. semester Tolkemodul 4 Én mundtlig opgave knyttet til modulet skal være godkendt. 6. semester Sprogmodul 5 Modulopgaven knyttet til modulet skal være godkendt. 6. semester Tolkemodul 5 De to modulopgaver knyttet til modulet skal være godkendt. 6. semester Praktikmodul 2 Modulets to praktikperioder skal være godkendt. De to faglige elementer på 7. semester (=praktikmodul 3 samt bachelorprojektmodulet) afsluttes med en prøve. Prøver er nærmere beskrevet i afsnit Adgang til de faglige elementer på 7. semester For at få adgang til de faglige elementer på 7. semester (dvs. praktikmodul 3 og bachelorprojektmodulet og de tilhørende prøver), skal alle moduler på forudgående semestre være godkendt og alle prøver og obligatoriske opgaveafleveringer inden 7. semester være bestået eller godkendt. 3. UDDANNELSENS FAG 3.1 Sprog Tegnsprog Målet for faget er, at den studerende udvikler færdigheder i kommunikation på dansk tegnsprog såvel produktivt som receptivt svarende til niveau B2 på den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR). Desuden skal den studerende kunne identificere fokusområder for egen læring, opsøge viden om dansk tegnsprog selvstændigt og udvikle sit tegnforråd inden for specifikke semantiske felter. For at gøre dette skal den studerende: tilegne sig viden om sproglige elementer og konstruktioner i dansk tegnsprog, og sprogvidenskabeligt herunder sociolingvistisk baseret analyse af tekster på dansk tegnsprog. 4

5 udvikle færdigheder i at forstå og udtrykke sig på dansk tegnsprog, herunder samtale og diskutere på sproget, samt færdigheder i sprogvidenskabeligt baseret analyse af egne og andres tekster på dansk tegnsprog. I undervisningen indgår kommunikative opgaver, teoretiske oplæg og grammatiske opgaver samt arbejde med analyse og oversættelse inden for forskellige genrer. En del af læringen foregår i sproglaboratorium. Undervisnings- og læringsformerne forudsætter selvstændigt arbejde. Til faget er der tilknyttet en række mappeevalueringsopgaver, der blandt andet understøtter skriftliggørelse af de studerendes refleksioner over egen læring og fokusområder for kommende læring Dansk Målet for faget er, at den studerende opnår bevidsthed om forskelle mellem mundtlig og skriftlig kommunikation og udvikler færdigheder i at analysere og vurdere mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk som grundlag for sit arbejde med uddannelsens forskellige tolkediscipliner, herunder skrive- og fjerntolkning. Der arbejdes med talt dansk i monologiske og dialogiske genrer og med sproglig variation. Der arbejdes hovedsagelig med direkte kommunikation. 3.2 Tolkning Tolkning Målet for faget er, at den studerende: har viden om og forståelse for tolkeproces og forskellige tolkemetoder behersker tolkning for alle brugergrupper på et professionelt niveau har grundlæggende viden om og basale færdigheder i fjerntolkning kan relatere og overføre tolkefaglige teorier til praksis kan agere etisk og tolkefagligt professionelt i relationer til brugere i forskellige kontekster. Den studerende skal tilegne sig færdigheder vedrørende det at tolke simultant fra talt dansk til dansk tegnsprog og fra dansk tegnsprog til talt dansk samt viden om tolkning, tolkeproces og tolkerolle, således at den studerende kan formidle talerens samlede budskab i et flydende og varieret sprog, hvor idéer, holdninger og stilniveau er i overensstemmelse med talerens intention og fremtoning. Den studerende skal endvidere tilegne sig færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at anvende sin viden om tolkning, tolkeproces og tolkerolle i praksis til tolkning for døvblevne, hørehæmmede, CI-brugere og andre, der ønsker en danskbaseret tolkning i form af tegnstøttet kommunikation. Den studerende skal desuden tilegne sig viden om døvblindes vilkår og livsverden, herunder årsager til døvblindhed og kommunikative udviklingsmuligheder for mennesker med erhvervet døvblindhed, samt viden om og praktiske færdigheder i ledsagelse, beskrivelse af omgivelser, personer og situationer, døvblindes forskellige kommunikationsformer samt tolkning for denne brugergruppe med henblik på samarbejde og professionel deltagelse i fora med kollegial sparring og supervision under uddannelsen og senere i professionen. 5

6 Den studerende skal udvikle kendskab til og have mulighed for at udforske de ekstra udfordringer, der er i fjerntolkning. Den studerende skal tilegne sig viden og færdigheder til brug ved skrivetolkning fra talt til skrevet dansk og få kendskab til og mulighed for at udforske de ekstra udfordringer, der er i skrivetolkning som tolkedisciplin, samt udvikle færdigheder i at vurdere egen præstation med henblik på forbedring fremadrettet og reflektere fagligt og kritisk over praksis i et teoretisk og professionsrettet perspektiv. Den studerende skal også opnå kvalifikationer i at analysere og reflektere over egen og andres tolkning samt kvalifikationer i at reflektere over og diskutere tolkens handlemuligheder i relation til tolkning for de forskellige brugergrupper samt tolkens rolle i relation til tolkning for døvblinde med henblik på samarbejde og professionel deltagelse i fora med kollegial sparring og supervision under uddannelsen og senere i professionen. Undervisningen vil primært have karakter af skill labs, da dette giver mulighed for at eksperimentere med praksis i praksisfællesskaber, hvor underviseren faciliterer de studerendes læreprocesser mht. erfaringer og teoretiske overvejelser. I undervisningen i fjerntolkning og skrivetolkning indgår diskussioner på basis af litteratur eller teoretiske oplæg samt praktiske øvelser med tilhørende analyse af og refleksion over egne tolkninger. Selvstudium udgør en stor del af studieaktiviteten i disciplinen skrivetolkning. Den studerende forventes gennem selvstudium at opøve den skrivehastighed, prøvebeskrivelsen anfører. Til faget er der tilknyttet en række mappeevalueringsopgaver, der blandt andet understøtter skriftliggørelse af de studerendes refleksioner over praksis i fagområdets teoretiske perspektiv. 3.3 Profession Overordnet beskrivelse af undervisningen i kerneområdet Profession Undervisningen har nogle perioder karakter af forelæsninger/teoretiske oplæg med efterfølgende diskussion, refleksion og vidensdeling i studerendes praksisfællesskaber både med uden deltagelse af underviseren. I andre perioder tilrettelægges undervisningen således, at den har karakter af skill labs. Dette giver mulighed for at eksperimentere med praksis i lukkede praksisfællesskaber, hvor underviseren faciliterer de studerendes læreprocesser mht. erfaringer, teoretiske overvejelser og etiske problemstillinger. Til kerneområdet er der tilknyttet en række mappeevalueringsopgaver, der blandt andet understøtter skriftliggørelse af de studerendes refleksioner over praksis i fagets teoretiske perspektiv Kultur Fagets mål er, at den studerende får viden om døve, døvblevne og døvblinde tolkebrugeres tilhørsforhold sprogligt og kulturelt og opøver færdigheder i at reflektere fagligt over egen profession og tolkens handlemuligheder i kulturmødet i forskellige tolkesituationer. I faget præsenteres den studerende for studier af kultur, teori om sprog og identitet hos minoriteter samt videnskabsteori. Med udgangspunkt i egne observationer og cases opøver den studerende færdigheder i at analysere samt i at reflektere og perspektivere på grundlag af analyse. 6

7 3.3.2 Tolkeetik Fagets mål er, at den studerende opnår kendskab til etiske teorier og refleksionsmodeller samt færdigheder i systematisk refleksion som redskab til at analysere komplekse interaktioner mellem brugerne, tolkebrugeres interesser og værdier, egen tolkerolle og tolkeadfærd. Den studerende skal ud fra en teoretisk referenceramme kunne reflektere over de dilemmaer, som kan opstå i praksis, samt diskutere forskellige handlemuligheder og argumentere for valg. Inden for faget arbejdes der med generelle normsæt inden for givne bruger- og faggrupper og med forskellen mellem personlig moral og professionel fagetik Tolketeori Fagets mål er, at den studerende gennem anvendelse af centrale teorier, begreber og metoder fra faget selv og tilgrænsende fagområder opnår viden om og forståelse af tolkens arbejde samt bliver i stand til at bidrage til udvikling af den tolkefaglige profession. Den studerende skal opnå viden om tolkens sproglige og kommunikative strategier samt handlemuligheder i forskellige tolkesituationer. Den studerende skal udvikle færdigheder i at reflektere kritisk over tolkeprocessen og tolkens funktioner ud fra videnskabelige metoder, teori og praksisforståelse og derved blive i stand til at identificere, analysere og vurdere en konkret tolkefaglig problemstilling. 4. PRAKTIK Praktikken tilrettelægges som en del af uddannelsens professionsfaglige kerneområde og er en væsentlig og obligatorisk del af uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. På hver årgang indgår én eller flere ulønnede praktikperioder. Målet for uddannelsens praktik er, at den studerende skaffer sig viden om det tolkefaglige praksisfelt og reflekterer over praksis. Endvidere skal den studerende udvikle og afprøve metoder, redskaber og færdigheder i praksis. Den sidste praktikperiode på 4. år er en eksamenspraktik. Der er mødepligt til praktikkerne. På 4. år (7. semester) bedømmes praktikken med en karakter efter 7-trinsskalaen, se også afsnit 8: Prøver og anvendte bedømmelsesformer. 5. BACHELORPROJEKT På uddannelsens 7. semester skal den studerende udarbejde et bachelorprojekt med en vægt på 15 ECTS-point. Projektet udarbejdes individuelt eller i en gruppe på grundlag af en selvvalgt professionsrelevant problemstilling godkendt af uddannelsen. Det består af en skriftlig projektrapport og en efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Gennem projektet skal den studerende tilegne sig: særlig indsigt på et afgrænset felt inden for uddannelsens faglige område 7

8 færdigheder i at indsamle og bearbejde viden eller data og analysere en faglig problemstilling ved hjælp af denne viden/disse data færdigheder i at præsentere, diskutere og perspektivere en faglig problemstilling. 6. UNDERVISNINGS-, ARBEJDS- OG EVALUERINGSFORMER Uddannelsen er baseret på både praktiske og teoretiske elementer for at skabe en hensigtsmæssig balance hos den studerende i udviklingen af hhv. praktiske handlekompetencer og færdigheder i at analysere og reflektere over egne og andres handlinger. Dette afspejler kravet om, at de studerende på den ene side skal tilegne sig et nyt sprog, lære at anvende forskellige kommunikationsmetoder og optræne tolkefærdigheder, og på den anden side skal lære at imødegå tolkesituationer analytisk med begrundede valg undervejs og konstruktive evalueringer efterfølgende. Undervisnings- og læringsformer lægger vægt på de studerendes selvstændige og systematiske arbejde med problemløsninger og bidrager dermed til, at de studerende opnår forudsætninger for at kunne varetage tolkeprofessionen i en sammensat og kompleks virkelighed. Uddannelsen er karakteriseret ved stor variation i undervisnings- og arbejdsformer. Den enkelte uddannelses- og studieaktivitet er bestemmende for, hvilke undervisnings- og arbejdsformer der anvendes. I perioder og inden for visse fagområder er arbejdsformen tilrettelagt, så den har karakter af skill labs. Dette giver mulighed for at eksperimentere med praksis i lukkede praksisfællesskaber, hvor underviseren faciliterer de studerendes læreprocesser mht. erfaringer, teoretiske overvejelser og etiske problemstillinger. I faget tegnsprog arbejdes bl.a. med dialoger, fortællinger, foredrag, diskussioner, opgaver i oversættelse og grammatik samt rollespil. En del af læringen baseres på videooptagelser, og de studerende arbejder selvstændigt med video som et væsentligt teknisk hjælpemiddel i læringsprocessen. I faget tolkning arbejdes der med øvelser i at resumere, oversætte og simultantolke. I fagene tegnsprog, tolketeori og tolkeetik, dansk samt kultur tilrettelægges undervisningen dels som holdundervisning, dels som arbejde med mundtlige og skriftlige opgaver individuelt og i grupper. Opgaverne inkluderer bl.a. analyser af den studerendes egen kommunikation på dansk tegnsprog eller tolkninger til eller fra dansk tegnsprog, samt analyser og diskussion af tolkeetiske problemstillinger med udgangspunkt i cases. Opgaver knyttet til et mappeevalueringssystem er en gennemgående aktivitet på studiet, og understøtter bl.a. skriftliggørelse af de studerendes refleksioner af praksis i uddannelsens teoretiske perspektiv. Opgaverne er ligeledes med til at synliggøre de studerendes læring ikke kun for underviserne, men også for de studerende selv, og bliver derved et redskab i deres kompetenceudvikling. 6.1 Vurderingsmappe På hvert af uddannelsens moduler i kerneområderne sprog, tolkning og professionen skal den studerende udarbejde en eller flere opgaver kaldet modulopgaver. Disse kan være skriftlige, mundtlige (herunder opgaver på dansk tegnsprog) eller en kombination af sprog/modus. Nogle er tværfaglige, mens andre er relateret til et enkelt fag. 8

9 Efter at have fået godkendt modulopgaverne på et givet studieår udvælger den studerende ud fra nærmere angivne kriterier et antal af disse opgaver og udarbejder et refleksionspapir til hver. Refleksionspapirerne, som udarbejdes individuelt, udgør tilsammen den studerendes vurderingsmappe for det pågældende studieår. Vurderingsmapper afleveres til bedømmelse. Adgangen til at aflevere dem og bedømmelsen af dem beskrives nærmere i afsnit 8 om prøver og anvendte bedømmelsesformer. 6.2 Afløsning Af beskrivelserne af de enkelte moduler kan det fremgå, at aflevering af en skriftlig og/eller mundtlig opgave kan afløse modulets faglige indhold eller dele heraf. 7. DELTAGELSE OG ORLOV 7.1 Deltagelse Generelt om deltagelsespligt og studieaktivitet Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt af uddannelsesstedet. Der lægges vægt på den studerendes ansvar for egen faglig og personlig udvikling. Der forventes høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i undervisning og øvrige uddannelsesaktiviteter. At udvise studieaktivitet og at opfylde sin deltagelsespligt indbefatter bl.a. at møde til undervisningen, aflevere opgaver inden for de aftalte frister, samarbejde med andre studerende og orientere sig på intranet og i den personlige UCC-mailbox. Praktik Deltagelse i uddannelsens praktik er obligatorisk. Se i øvrigt uddannelsens praktikhåndbog for flere detaljer. Studenterpolitisk arbejde samt studieophold i udlandet Studerende, som deltager i studenterpolitisk arbejde, kan aftale en ordning med uddannelsesstedet med henblik på at kompensere for manglende deltagelse i dele af undervisnings- eller uddannelsesforløb. Der kan laves individuelle aftaler om meritering for studerende, der deltager i studieophold i udlandet Procedure ved lav studieaktivitet De studerendes fravær registreres løbende af underviserne, og det er den studerendes eget ansvar at holde sig ajour med fraværets omfang. Omkring 15. oktober gøres fraværet op på første til tredje årgang. Studerende med lav studieaktivitet kan indkaldes til samtale med en faglærer. Derudover kan faglæreren på ethvert tidspunkt indkalde til en samtale eller bede studerende med lav studieaktivitet udarbejde en opgave, der kan danne grundlag for en faglig dialog. Udviser den studerende fortsat lav studieaktivitet, bliver han/hun indkaldt til samtale med studievejlederen. Hensigten med samtalen er at støtte den studerende i at udarbejde en realistisk plan for at indhente det forsømte. 9

10 Hvis en studerende i en periode har været fraværende uden at kontakte uddannelsesstedet, vil studieadministrationen henvende sig med henblik på en afklaring. 7.2 Orlov Studerende, der ønsker orlov fra studiet, skal søge herom skriftligt. Reglerne for adgang til orlov og vejledning i, hvordan man søger orlov, findes på Juraportalen på UCC s intranet: https://portal.ucc.dk/sites/studieinfo/jura/sider/default.aspx 8. PRØVER OG ANVENDTE BEDØMMELSESFORMER 8.1 Generelle forhold Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning omfatter en række prøver og aflevering af opgaver. Prøverne omfatter 1.-årsprøven efter 2. semester samt de afsluttende prøver efter 5., 6. og 7. semester, herunder prøve i bachelorprojektet. Alle disse har ekstern censur. Bedømmelsen af disse elementer samt af praktikken på 7. semester og vurderingsmapperne påføres eksamensbeviset. Obligatorisk opgaveaflevering består i aflevering af vurderingsmapper efter og 6. semester. Vurderingsmapper har intern censur, de er nærmere beskrevet i afsnit 6 om undervisnings-, arbejds- og evalueringsformer. 8.2 Prøver og opgavers placering og bedømmelsesformer Placering Prøve/opgave Censur Kategori og bedømmelsesform 2. semester Kommunikation på dansk tegnsprog Ekstern Prøve, mundtlig, 7-trinsskalaen 2. semester Vurderingsmappe Intern Opgave, skriftlig, 7-trinsskalaen 4. semester Vurderingsmappe Intern Opgave, skriftlig, 7-trinsskalaen 5. semester Skrivetolkning Ekstern For årgang 2014: Prøve, praktisk og skriftlig, bestået/ikke bestået. 5. semester Skrivetolkning Ekstern For årgang 2015 og senere årgange: Prøve, praktisk, 7-trinsskalaen 5. semester Professionskundskab Ekstern Prøve, skriftlig og mundtlig, 7- trinsskalaen 6. semester Vurderingsmappe Intern Opgave, skriftlig, 7-trinsskalaen 6. semester Simultantolkning fra talt dansk til dansk Ekstern Prøve, mundtlig, 7-trinsskalaen tegnsprog 6. semester Simultantolkning fra dansk tegnsprog til Ekstern Prøve, mundtlig, 7-trinsskalaen talt dansk 6. semester Simultan dialogtolkning (mellem talt Ekstern Prøve, mundtlig, 7-trinsskalaen dansk og dansk tegnsprog eller anden tegnbaseret kommunikationsform) 7. semester Praktik Intern Prøve, praktisk og skriftlig, 7- trinsskalaen 7.semester Bachelorprojekt inkl. fremlæggelse Ekstern Prøve, skriftlig opgave samt mundtlig fremlæggelse, 7-trinsskalaen 10

11 Prøver med ekstern censur bedømmes af eksaminator og censor. Prøver med intern bedømmelse bedømmes af mindst én eksaminator fra uddannelsesstedet. 8.3 Adgang til at deltage i en prøve eller obligatorisk opgaveaflevering Til hver prøve eller obligatoriske opgaveaflevering hører nogle forudsætninger, som den studerende skal have opfyldt for at være berettiget til at deltage i prøven/afleveringen Prøver og obligatoriske afleveringer efter semester Placering Prøve/obligatorisk opgaveaflevering Forudsætning for at deltage i prøven/afleveringen 2. semester Kommunikation på dansk tegnsprog Sprogmodul 1 og sprogmodul 2 skal være godkendt. 2. semester Vurderingsmappe Sprogmodul 1, sprogmodul 2 og professionsmodul 1 skal være godkendt. 4. semester Vurderingsmappe Sprogmodul 3, sprogmodul 4, tolkemodul 2, tolkemodul 3 og professionsmodul 2 skal være godkendt. 5. semester Skrivetolkning Tolkemodul 1, tolkemodul 2, tolkemodul 3 samt valgmodulet skal være godkendt. 5. semester Professionskundskab Professionsmodul 1, professionsmodul 2 og professionsmodul 3 skal være godkendt. 6. semester Vurderingsmappe Sprogmodul 5, tolkemodul 4 og tolkemodul 5 skal være godkendt. 6. semester Simultantolkning fra talt dansk til dansk tegnsprog 6. semester Simultantolkning fra dansk tegnsprog til talt dansk 6. semester Simultan dialogtolkning (mellem talt dansk og dansk tegnsprog eller anden tegnbaseret kommunikationsform) Tolkemodul 1, tolkemodul 2, tolkemodul 3, tolkemodul 4, tolkemodul 5 samt valgmodulet skal være godkendt. Tolkemodul 1, tolkemodul 2, tolkemodul 3, tolkemodul 4, tolkemodul 5 samt valgmodulet skal være godkendt. Tolkemodul 1, tolkemodul 2, tolkemodul 3, tolkemodul 4, tolkemodul 5 samt valgmodulet skal være godkendt Prøver på 7. semester 7. semester består af to moduler, der begge afsluttes med en prøve. Det er en forudsætning for at deltage i disse moduler og tilhørende prøver, at alle moduler fra forudgående semestre er godkendt og alle prøver og obligatoriske afleveringer inden 7. semester bestået. Placering Modul Tilhørende prøve 7. semester Praktikmodul 3 Prøve i praktik (se afsnit ) 7.semester Bachelorprojekt inkl. fremlæggelse Prøve i bachelorprojekt (se afsnit ) Andet Prøven i professionskundskab kan tages individuelt eller i en gruppe på maks. 2, prøven i bachelorprojekt kan tages individuelt eller i en gruppe på 2, 3 eller 4. Øvrige prøver er individuelle. Påbegyndelse af et semester gælder som tilmelding til alle prøver og obligatoriske elementer på det pågældende semester samt alle ikke beståede prøver og ikke godkendte obligatoriske elementer fra tidligere semestre. 11

12 8.4 Spærreregler Førsteårsprøven: Prøven i kommunikation på dansk tegnsprog efter andet semester skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Maksimal indskrivning på uddannelsen: Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 ½ år efter studiestart. Heri medregnes ikke forsinkelse i uddannelsen på grund af fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. UCC kan dispensere fra afslutningstidspunktet, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold, og dermed forlænge indskrivningsperioden. 8.5 Bedømmelse af skriftlige prøver og skriftlige elementer i prøver I bedømmelsen indgår ud over en vurdering af det faglige indhold en vurdering af den studerendes stave-og formuleringsevne, som det beskrives nedenfor. Vurderingsmapper: Når stave- og formuleringsevnen influerer meningsforstyrrende på indholdet af refleksionspapirerne i en vurderingsmappe, kan karakteren på grundlag heraf nedsættes med 1 trin på karakterskalaen. Prøven i skrivetolkning: For årgang 2014 og tidligere årgange gælder, at når stave- og formuleringsevnen influerer meningsforstyrrende på indholdet af prøvens analyse- og refleksionsdel, indgår dette i helhedsbedømmelsen af prøven. Prøven i professionskundskab: Stave- og formuleringsevnen indgår ikke i grundlaget for bedømmelsen. Prøven i bachelorprojektet: Når stave- og formuleringsevnen influerer meningsforstyrrende på indholdet af projektrapporten, indgår dette i helhedsbedømmelsen, og karakteren kan på grundlag heraf nedsættes med 1 trin på karakterskalaen Dispensation fra krav om bedømmelse af stave- og formuleringsevne Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ansøgning om dispensation fra kravet ved en given prøve skal være indsendt, senest én måned før prøven afholdes. Ved prøven i skrivetolkning vil det sige senest én måned før fristen for aflevering af prøvens analyse- og refleksionsopgave, ved prøven i bachelorprojektet senest én måned før fristen for aflevering af projektrapporten. 8.6 Afvikling af prøver på et andet sprog end dansk Prøverne i hhv. professionskundskab og bachelorprojektet kan afvikles på et andet sprog end dansk i henhold til gældende eksamensbekendtgørelse. Prøven i professionskundskab: Anmodning om at afvikle prøven på et andet sprog end dansk skal indgives til uddannelsen, senest én måned før tidsfristen for aflevering af prøvens skriftlige del udløber. 12

13 Prøven i bachelorprojektet: Anmodning om at afvikle prøven på et andet sprog end dansk skal indgives til uddannelsen, senest én måned før tidsfristen for aflevering af prøvens skriftlige del udløber. 8.7 Brug af egne og andres arbejder jf 20 i prøvebekendtgørelsen Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har udgivet en andens arbejde for sit eget, skal det indberettes til UCC: Tilsvarende gælder, hvis en studerende har anvendt sit eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning. Hvis formodningen bliver bekræftet efter en undersøgelse af sagen, og hvis handlingen har fået eller ville kunne få konsekvenser for bedømmelsen, skal den studerende bortvises fra prøven, jf. prøvebekendtgørelsens 20. Videnskabelig redelighed Brug af egne tidligere bedømte eksamensbesvarelser skal ske med kildeangivelse og brug af citationstegn ved direkte citater fra eksamensbesvarlsen. Tilsvarende gælder ved brug af medstuderendes eksamensbesvarelser. De skal kildeangives på samme måde som alle øvrige kilder, der bruges i besvarelsen. 8.8 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Der kan ske bortvisnng fra en prøve, hvis det konstateres, at der er snyd eller udvises forstyrrende adfærd under prøven jf. 20 i prøvebekendtgørelsen Vejledning om proceduren ved mistanke om eksamenssnyd findes på Juraportalen for studerende og for medarbejdere. 8.9 De enkelte prøver Prøve i kommunikation på dansk tegnsprog (2. semester) Opgavematerialet er en videooptagelse med en alment tilgængelig monolog på dansk tegnsprog. Omfang: 5-7 minutter. Eksaminanden skal på dansk tegnsprog give et referat af monologen til en tegnsprogsbruger, redegøre kort for egne holdninger til eller erfaringer med monologens emne og til sidst føre en samtale med tegnsprogsbrugeren med udgangspunkt i monologen og/eller monologens emne. Emnerne for prøven samt navnet på speakeren offentliggøres ugedagen før eksaminationen. Varighed: eksamination 20 minutter ekskl. censur; forberedelse: 25 minutter. Hjælpemidler: Til forberedelsen må kun de hjælpemidler, der stilles til rådighed af uddannelsen og forefindes i lokalet, benyttes. Til eksaminationen må eksaminanden medbringe sine notater fra forberedelsen. Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Ekstern censur. Eksaminationen foregår på dansk tegnsprog Vurderingsmappe (2.semester) I tilknytning til kerneområderne Sprog og Profession udarbejdes en vurderingsmappe. 13

14 Mappen bedømmes ved intern bedømmelse på baggrund af en beskrivelse af bedømmelseskriterierne, som udarbejdes af de involverede faglærere i overensstemmelse med målene for de fag, vurderingsmappen dækker. Bedømmelse: Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Vurderingsmappens refleksionspapirer skrives på dansk Vurderingsmappe (4.semester) I tilknytning til kerneområderne Sprog, Tolkning og Profession udarbejdes en vurderingsmappe. Mappen bedømmes ved intern bedømmelse på baggrund af en beskrivelse af bedømmelseskriterierne, som udarbejdes af de involverede faglærere i overensstemmelse med målene for de fag, vurderingsmappen dækker. Bedømmelse: Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Vurderingsmappens refleksionspapirer skrives på dansk Prøve i skrivetolkning (5.semester) For årgang 2015 og senere årgange gælder flg.: Prøven har form af en praktisk prøve i skrivetolkning. Emnet for prøven offentliggøres ugedagen før prøven. Materialet til prøven består af kommunikation på talt dansk optaget på video eller fremført live. Omfang: minutter. Tolkningen afleveres umiddelbart efter gennemførelsen af prøven. Hjælpemidler: Kun software, der kan gemme dokumenter, må benyttes. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Skrivehastigheden i tolkningen indgår som parameter i vurderingen og forventes at være mindst 350 anslag i minuttet. Ekstern censur. Prøven foregår på dansk. For årgang 2014 og tidligere årgange gælder flg.: Prøven består af en praktisk del efterfulgt af en skriftlig. Emnet for prøven offentliggøres ugedagen før afvikling af prøvens praktiske del. Den praktiske del har form af en skrivetolkning af kommunikation på talt dansk optaget på video eller fremført live. Omfang: minutter. Tolkningen afleveres umiddelbart efter gennemførelsen. Hjælpemidler: Kun software, der kan gemme dokumenter, må benyttes. Den skriftlige del har form af en efterfølgende skriftlig analyse- og refleksionsopgave. Omfang: min. 2 og maks. 3 normalsider à 2500 anslag. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med i beregningen. Der afsættes en uge til denne del af prøven. Ugedagen efter, at skrivetolkningen er gennemført, afleveres en udskrift af den samt analyse- og refleksionsopgaven til bedømmelse. Bedømmelse: Prøven bedømmes med bestået / ikke bestået. Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Skrivehastigheden i tolkningen indgår som parameter i vurderingen og forventes at være mindst 250 anslag i minuttet. Ekstern censur. Prøven foregår på dansk. 14

15 8.9.5 Prøve i professionskundskab (5. semester) Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af en synops på grundlag af en case frit valgt blandt et antal casebeskrivelser opslået af uddannelsen. Synopsen afleveres senest 72 timer efter opslag af casebeskrivelserne. Den mundtlige del består af et oplæg fra eksaminanden med afsæt i synopsen efterfulgt af en samtale mellem eksaminand og eksaminator indledt af eksaminator med udgangspunkt i synopsen og/eller oplægget. Censor kan deltage i samtalen. Den mundtlige del afvikles tidligst 1 måned efter tidsfristen for aflevering af synopsen. Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve for 2 eksaminander. Synopsen skal være baseret på én case og fremstå som en helhed, uanset om prøven afvikles individuelt eller som gruppeprøve. Prøven aflægges på dansk med mindre et andet sprog er aftalt, jf. pkt. 8.4 i denne studieordning. Omfang inkl. varighed Afvikles prøven individuelt, skal synopsen være på maks. 4 normalsider. Afvikles den som gruppeprøve for 2 eksaminander, skal den være på maks. 5 normalsider. Én normalside svarer til 2500 anslag inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger og eventuelle bilag tæller ikke med i beregningen. Afvikles prøven individuelt, varer den mundtlige eksamination 20 min. ekskl. censur, af hvilke 5 min. er afsat til eksaminandens oplæg. Afvikles prøven som gruppeprøve for 2 eksaminander, varer den 30 min. ekskl. censur, af hvilke 10 min. er afsat til eksaminandernes oplæg. Bedømmelse: Prøven bedømmes individuelt. Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens skriftlige og mundtlige præstation. Ekstern censur Vurderingsmappe (6.semester) I tilknytning til kerneområderne Sprog, Tolkning og Profession udarbejdes en vurderingsmappe. En opgave i tolkedisciplinen fjerntolkning er en obligatorisk del af denne mappe. Mappen bedømmes ved intern bedømmelse på baggrund af en beskrivelse af bedømmelseskriterierne, som udarbejdes af de involverede faglærere i overensstemmelse med målene for de fag, vurderingsmappen dækker. Bedømmelse: Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Vurderingsmappens refleksionspapirer skrives på dansk Prøve i simultantolkning fra talt dansk til dansk tegnsprog (6.semester) Opgavematerialet er på talt dansk, har et fagligt indhold og skal tolkes til en døv. Opgaven kan være en live-tolkning eller en tolkning af en videooptagelse. Omfang: minutter. Emnet/emnerne for prøven offentliggøres ugedagen før eksaminationen. Varighed: eksamination ekskl. censur: 15 minutter. Uden forberedelse. Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Ekstern censur. 15

16 Prøven foregår på dansk og dansk tegnsprog Prøve i simultantolkning fra dansk tegnsprog til talt dansk (6.semester) Opgavematerialet er på dansk tegnsprog, har et fagligt indhold og skal tolkes til talt dansk. Opgaven kan være en live-tolkning eller en tolkning af en videooptagelse. Omfang: minutter. Emnet/emnerne for prøven offentliggøres ugedagen før eksaminationen. I forberedelsestiden får eksaminanden lejlighed til at se en videooptagelse af den samme døve speaker, som skal tolkes ved selve eksaminationen. Varighed: eksamination ekskl. censur: 15 minutter; forberedelse: 10 minutter. Hjælpemiddel: Videooptagelse med samme døve speaker som på eksamensvideoen. Til forberedelsen må kun de hjælpemidler, der stilles til rådighed af uddannelsen og forefindes i lokalet, benyttes. Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Ekstern censur. Prøven foregår på dansk Prøve i simultan dialogtolkning (6.semester) Den dialog, der skal tolkes, afvikles live på stedet og har et lettere, fagligt indhold. Mindst én dialogdeltager er hørende og dansktalende, mindst én er døv eller døvbleven. Forberedelse: Ugedagen før eksaminationen får den studerende et tolkeskema med deltagernes navne og opgavens art oplyst. På eksaminationsdagen umiddelbart før eksaminationen har den studerende en forsamtale på mellem 3 og 5 minutter med dialogdeltagerne, dog ikke den/de hørende deltagere. Varighed: eksamination ekskl. censur: 15 minutter. Bedømmelse: Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Ekstern censur. Prøven foregår på talt dansk og dansk tegnsprog eller anden tegnbaseret kommunikationsform Prøve i praktik (7.semester) Den afsluttende praktikperiode skal bestås. Den bedømmes på grundlag af en portfolie, der udarbejdes af den studerende. Portfolien skal indeholde dokumentation for gennemførelse af praktik og en skriftlig praktikopgave. Bedømmelse: Praktikken bedømmes efter 7 trinsskalaen. Portfolien udarbejdes på dansk Prøve i bachelorprojekt (7.semester) Projektet består af en skriftlig projektrapport og en efterfølgende mundtlig eksamination. Omfang og form: Projektrapporten: Rapporten kan skrives individuelt eller i en gruppe. Hvis den skrives individuelt, skal den være på normalsider. Skrives den i grupper på 2, 3 eller 4 studerende, skal den være på hhv normalsider, normalsider og normalsider. Rapporter, der skrives i grupper, skal fremstå som en helhed, men sådan, at hver enkelt gruppemedlems bidrag tydeligt kan identificeres. 16

17 En normalside svarer til 2500 anslag inkl. mellemrum. Omfanget beregnes inklusive noter, men eksklusive forside, indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag. Mundtlig eksamination: Eksaminationen foregår individuelt eller gruppevis på baggrund af projektrapporten. Den foregår individuelt, hvis rapporten er udarbejdet af én eksaminand og gruppevis, hvis den er udarbejdet i en gruppe. Eksaminationen varer 20 min. ved 1 eksaminand, 30 minutter ved 2 eksaminander, 40 minutter ved 3 eksaminander og 50 minutter ved 4 eksaminander. Den tilrettelægges således, at 6-7 minutter pr. eksaminand afsættes til et oplæg fra eksaminanden, hvor projektrapporten præsenteres, efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand med udgangspunkt i problemstillinger fra projektrapporten og/eller eksaminandens oplæg. Er en studerende forhindret i at deltage i eksaminationen på grund af sygdom, gennemføres eksaminationen tidsmæssigt afpasset efter det faktiske antal af eksaminander. Hjælpemidler: Ved eksaminationen skal eksaminanden medbringe en kopi af projektrapporten evt. med påførte notater. Derudover må der kun medbringes en disposition for det mundtlige oplæg. Omfang: maks. én A4 side. Prøven aflægges på dansk med mindre et andet sprog er aftalt, jf. pkt. 8.4 i denne studieordning. Bedømmelse: Prøven bedømmes individuelt. Der gives 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens skriftlige og mundtlige præstation. Ekstern censur Særlige prøvevilkår Studerende, der opfylder betingelserne herfor kan tilbydes særlige prøvevilkår efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-støtte) Antal prøveforsøg For alle prøver og opgavebedømmelser gælder det, at den studerende har tre forsøg til at bestå. Beståede prøver kan ikke tages om. Manglende deltagelse i en prøve eller et obligatorisk element, den studerende er tilmeldt, tæller som en brugt prøveforsøg. Uddannelseslederen kan i særlige tilfælde tillade ekstra forsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. Anmodning om tilladelse til et ekstra prøveforsøg skal være indleveret, senest én måned før den pågældende prøve påbegyndes. Ved prøven i skrivetolkning vil det sige senest én måned før emnet for prøven opslås, ved prøven i professionskundskab senest en måned før tidsfristen for opslag af casebeskrivelser til prøven, og ved prøven i bachelorprojektet senest én måned før fristen for aflevering af projektrapporten. Ved bedømmelse med karakteren 00 eller derunder, manglende fremmøde, samt ved manglende aflevering af opgaver gælder prøven/opgaven som ikke bestået. Manglende fremmøde eller aflevering af opgave grundet sygdom er undtaget herfra mod forevisning af lægeerklæring. 17

18 8.12 Re- og sygeeksamen samt klagemuligheder Reeksamen inkl. repraktik Reeksamen afholdes snarest muligt efter ikke bestået prøve enten som særligt tilrettelagt prøve eller senest, når den pågældende prøve igen afholdes på uddannelsesstedet. Hvis praktikken på 7. semester ikke bestås, tilbydes omprøver inden for samme prøvetermin eller i forlængelse heraf Sygeprøve Er en studerende, på grund af dokumenteret sygdom forhindret i at gennemføre en prøve i uddannelsens sidste prøvetermin, tilbydes han eller hun sygeprøve inden for samme prøvetermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Er det en prøve i en af uddannelsens øvrige prøveterminer, tilbydes han eller hun sygeprøve snarest muligt Klager Der kan klages overeksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen jf. prøvebekendtgørelsens kapitel 10. Vejledninger om, hvordan man klager, og hvordan klager bliver behandlet, findes på Juraportalen på UCC s intranet: https://portal.ucc.dk/sites/studieinfo/jura/sider/default.aspx 9. MERIT 9.1 Merit generelt Studerende har ret til fritagelse for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. Fritagelsen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning/beskæftigelse, der står mål med den del af uddannelsen, der søges merit for. Der tages stilling til merit med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af ansøgerens anden uddannelses-/beskæftigelsesbaggrund i forhold til uddannelseselementerne i den gældende studieordning. 9.2 Merit for elementer på uddannelsens første år Har en studerende bestået tolkeuddannelsens indplaceringsprøve svarende til uddannelsens førsteårsprøve i dansk tegnsprog, jf. "Adgang til indplaceringsprøve ved uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning", kan der søges om fritagelse for dele af deltagelsespligten på uddannelsens første år. Har en studerende bestået den ovenfor nævnte indplaceringsprøve svarende til uddannelsens førsteårsprøve i dansk tegnsprog, kan der søges merit for nævnte førsteårsprøve. 9.3 Ansøgning om merit For at kunne søge om merit skal man være optaget på tolkeuddannelsen. Ansøgning om merit, vedlagt dokumentation for gennemført uddannelse/beskæftigelse, indgives skriftligt til studievejlederen/studieadministrationen. Det skal tydeligt fremgå, hvilke fag eller forløb der søges merit for. Der kan ansøges om merit for flere uddannelsesdele på en gang. Ansøgninger kan forventes behandlet inden for en måned, og det er uddannelsesinstitutionen, der træffer afgørelsen. 18

19 10. STUDIEVEJLEDNING OG FAGLIG VEJLEDNING UCC stiller såvel studievejledning som faglig vejledning til rådighed for studerende på uddannelsen. Vejledningen tilbydes med henblik på, at den enkelte studerende fuldfører uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte Studievejledning Studievejledningen tilbydes via studievejledere på uddannelsesstedet og tilrettelægges enten som individuel vejledning eller som kollektiv vejledning for grupper, hold eller hele årgange. Blandt andet tilbydes alle studerende på 1. studieår studieintroduktion og undervisning i studiemetodik. Den individuelle vejledning kan, ud over uddannelsesmæssige problemstillinger, også dreje sig om studiesociale eller personlige forhold, som har betydning for den studerendes mulighed for at fuldføre uddannelsen Faglig vejledning Den faglige vejledning drejer sig om spørgsmål i direkte relation til uddannelsens forskellige fag og faglige elementer. Den varetages af den enkelte faglærer og sker i tilknytning til undervisningen eller efter aftale. 11. DISPENSATION UCC kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af UCC, når der foreligger usædvanlige forhold, jf. prøvebekendtgørelsens 4, stk, 3. Vejledning om, hvor man søger om dispensation, findes på Juraportalen på UCC s intranet: https://portal.ucc.dk/sites/studieinfo/jura/sider/default.aspx 12. OVERGANGSREGLER Studerende, der er optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 eller senere, følger denne udgave af studieordningen jf. bekendtgørelse nr. 910 af 3. juli 2013 om uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. Det betyder, at allerede gennemførte og beståede semestre ækvivalerer de moduler, som ifølge denne studieordning hører til på de pågældende semestre, jf. afsnit 2 om uddannelsens struktur og de faglige elementers placering. 13. IKRAFTTRÆDEN Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2016 og får virkning for studerende, der er optaget på uddannelsen pr. 1. september 2014 eller senere. Professionshøjskolen UCC, den 19. september. Bestyrelsen 19

tegnsprog og tolkning

tegnsprog og tolkning Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning justeret 2014 og 2015 Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning INDHOLD

Læs mere

tegnsprog og tolkning

tegnsprog og tolkning Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning INDHOLD 1. GENERELT OM UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere