STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD"

Transkript

1 STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den 11. april 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 med VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring i to måneder. Offentlig høring fra den 30. april til den 30. juni 2013.

2 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering af tekniske anlæg. Kommuneplanen fastlægger desuden rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områder i byen kan indeholde. Rammerne fastlægger retningslinjer for bestemmelser i lokalplaner om områders anvendelse, bebyggelsens art, højde, udnyttelse mv. Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år, men kan ændres i den mellemliggende periode, fx hvis kommunen ønsker at fremme et større anlæg, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Dette kan ske med et kommuneplantillæg. Hvad er VVM og miljøvurdering af planen? VVM: Større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, forudsætter, at der vedtages et kommuneplantillæg, som ud over den normale redegørelse for planens forudsætninger tillige skal indeholde en vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet, (VVMredegørelse). Dette fremgår af planlovens 11 g og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøvurdering: Efter lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering af en plan, hvis planen antages at få væsentlig indfl ydelse på miljøet. Et kommuneplantillægs retsvirkninger, Planlovens 12, stk. 2 og 3 En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen indenfor byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse. Kommunen kan endvidere indenfor byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbuddene kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommuneplanens rammedel kan endvidere ikke nedlægges, hvor området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Orientering om planforslaget I det følgende redegøres for baggrunden og forudsætningerne for forslaget til kommuneplantillæg for store vindmøller ved Kalvebod Syd. Selve VVM-redegørelsen med miljøvurdering er udarbejdet som en selvstændig publikation, der er vedlagt som bilag til forslaget til kommuneplantillæg. Et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 238 Grøften var i høring fra den 30. november 2011 til den 8. februar

3 REDEGØRELSE Baggrund Københavns Kommunes klimaplan Kommunen har undersøgt fi re områder i København, hvor det vil være muligt at opstille større vindmøller, nemlig Lynetten, Nordhavn, Prøvestenen og Kalvebod Syd. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt indtil videre, da det juridiske grundlag for opsætning af vindmøller i Nordhavn ikke er til stede. Der er i efteråret 2012 vedtaget plangrundlag for to vindmølleområder (Prøvestenen og Lynetten). Nærværende dokument omhandler vindmølleområdet ved Kalvebod Syd. Udbygning af landbaserede vindmøller i København er et led i opfyldelsen af målene i Københavns Kommunes Klimaplan fra Målene er, at Københavns CO 2 -udledning i 2015 skal være reduceret med 20 % i forhold til 2005, og at København skal være CO 2 -neutral i Københavns Kommune vil nå målet om 20 % reduktion af CO 2 -udledningen i 2015 ved at: Igangsætte omstillingen af energiproduktionen fra fossile til vedvarende energikilder Mindske spild af energi i bygninger Reducere energiforbruget Iværksætte initiativer for trafi k og byplanlægning Inddrage københavnere og virksomheder 3

4 REDEGØRELSE Den største CO 2 -reduktion vil komme fra en omstilling af energiforsyningen. Her er potentialet nemlig størst og omstillingen nemmest og uden krav om ændringer hos forbrugeren. Vindmøller er en vedvarende energikilde uden udledning af kuldioxid (CO 2 ) eller andre drivhusgasser under elproduktionen. Hvis elproduktionen erstatter el produceret på kul, olie eller naturgas, kan der spares udledninger af CO 2 og andre drivhusgasser. Besparelsen vil svare til det, der udledes ved forbrænding af fossile brændsler ved samme elproduktion. Processen VVM og miljøvurdering af kommuneplantillæg Det konkrete projekt er omfattet af reglerne om vurdering af virkninger på miljøet, VVM, (Bekendtgørelse nr af 15. december 2010) bilag 1, punkt 37 Vindmøller på over 80 meter totalhøjde eller i grupper med fl ere end 3 møller. Kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009), idet det er omfattet af bekendtgørelsens bilag 4, punkt 3i Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker). Efter VVM-bekendtgørelsen skal myndighederne foretage en vurdering af et projekts indvirkning på miljøet. Det gøres ved at udarbejde og offentliggøre en VVM-redegørelse med beskrivelse af det pågældende projekts påvirkning af miljøet, hvor miljøbegrebet skal forstås bredt. Det vil sige projektets virkning på mennesker og miljø (luft, jord, vand, dyr og planter mv.). Projektets indvirkning på kulturarv, byens landskab og evt. miljøafl edte socioøkonomiske virkninger skal også vurderes. VVM-redegørelsen skal indeholde en oversigt over de væsentligste undersøgte alternativer og de vigtigste grunde til deres fravalg, samt en beskrivelse af konsekvenserne, hvis anlægget ikke gennemføres - det såkaldte 0-alternativ. Ifølge reglerne om VVM skal en VVM-redegørelse følges af et kommuneplantillæg. Dette skal endvidere koordineres med udarbejdelsen af andre relevante miljøtilladelser og godkendelser. Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau. Dette sikres bl.a. ved at integrere miljøhensyn i udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. Mens VVM-reglerne retter sig mod det konkrete projekt, retter lov om miljøvurdering af planer og programmer sig mod planerne. Der er dog en stor grad af overlap mellem de to sæt miljøvurderingsregler. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, som ikke fi ndes i VVM-bekendtgørelsen, omhandler væsentligst beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelsen til andre relevante planer samt foranstaltninger vedrørende overvågning. Desuden er der krav om høring af andre myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idéfasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen/programmet. Ved endelig vedtagelse af planen eller programmet skal miljømyndigheden udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og 4

5 REDEGØRELSE hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Desuden skal der redegøres for, hvorfor den vedtagne plan er valgt sammenholdt med de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Københavns borgerrepræsentation besluttede den 17. september 2009 at sætte en planlægning i gang for opstilling af vindmøller i København. Fra 16. december 2009 til 1. februar 2010 gennemførtes en for-offentlighedsfase og scoping, hvor borgere og berørte myndigheder kunne komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser der burde indgå i miljøvurderingen. Som led heri blev der den 20. januar 2010 afholdt borgermøde. Høringsperioden blev afsluttet med udarbejdelsen af en hvidbog, som sammenfattede kommunens vurdering af de indkomne bemærkninger. Høringsmaterialet omfattede forslag til opstilling af vindmøller på fi re lokaliteter nemlig Prøvestenen, Kalvebod Syd, Nordhavn og Lynetten. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt indtil videre, da det juridiske grundlag for opsætning af vindmøller i Nordhavn ikke er til stede. Den 4. november 2010 tiltrådte Borgerrepræsentationen vurderingen i hvidbogen og igangsætning af VVM-redegørelsen for op til 7 møller på Kalvebod Syd og på Prøvestenen. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog den 17. november 2011 at sende forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplaner for store vindmøller ved Kalvebod Syd, Prøvestenen og Lynetten i offentlig høring fra den 30. november 2011 til den 8. februar I høringsperioden modtog Københavns Kommune en indsigelse fra Naturstyrelsen imod planerne om vindmøller ved Kalvebod Syd, hvilket betød, at planforslaget ikke kunne vedtages inden indsigelsen bliver ophævet. Borgerrepræsentationen vedtog den 20. september 2012 plangrundlaget for vindmøller på Prøvestenen og Lynetten. Københavns Kommune har parallelt med denne proces ført en dialog med Naturstyrelsen vedrørende planforslaget for Kalvebod Syd og på baggrund heraf, er der udarbejdet et bilag til VVM-redegørelsen, der redegør for de mangler, som Naturstyrelsen mente, der var i planmaterialet. Samtidig er der udarbejdet en ny vurdering af støj jf. den nye bekendtgørelse om støj fra vindmøller, som også fastsætter grænseværdier for lavfrekvent støj. Vurderingen indgår i ovenstående bilag. Nærværende forslag til kommuneplantillæg er næsten identisk med det tidligere offentliggjorte, bort set fra, at tillægget er et tillæg til Kommuneplan 2011 i stedet for til Kommuneplan VVM-redegørelsen er identisk med den tidligere offentliggjorte, bortset fra det omtalte bilag. HOFOR, det tidligere Københavns Energi er bygherre på projektet. Det er derfor HOFOR, der har leveret oplysningerne til VVM-redegørelsen. Redegørelsen er herefter udarbejdet i en dialog mellem HOFOR og Københavns Kommune. Resultatet kan ses i Vindmøller på Kalvebod Syd, VVM-redegørelse og miljøvurdering. Rapporten indeholder et ikke-teknisk resumé samt en efterfølgende teknisk redegørelse. 5

6 REDEGØRELSE VVM-tilladelsen Københavns Kommune skal meddele HOFOR en VVM-tilladelse, før projektet kan realiseres. Forhold til anden planlægning og lovgivning, Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning har erstattet en lang række retningslinier fra Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Det drejer sig bl.a. om overordnede principper for by- og landområdet og retningslinjer for lokalisering i byområdet. Vindmølleplanlægning er ikke omfattet af Fingerplanen. Regional Udviklingsplan 2012 Regionsrådet vedtog i september 2012 Region Hovedstadens anden regionale udviklingsplan med titlen Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Udviklingsplanen er en vision for hovedstadsregionens udvikling de kommende år inden for trafi k, uddannelse, klima og erhverv. Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden vil ifølge den regionale udviklingsplan.. have adgang til en fossilfri el- og varmeforsyning, der primært er baseret på vedvarende energikilder som vind, sol, biomasse, geotermisk energi mv. Vi vil bidrage til omstillingen af energiforsyningen via efterspørgsel af vedvarende energi til forbrug i offentlige bygninger. Kommuneplanlægningen skal ske inden for rammerne af den beskrevne, ønskelige fremtidige udvikling. Kommuneplan 2011 Ifølge Kommuneplan 2011 kan der kun planlægges for store vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder som vist på kortet. Vindmøllerne i de enkelte områder skal være ens. I det udpegede vindmølleområde i Valby må der højst opstilles to vindmøller og den enkelte vindmølles totalhøjde må ikke overstige 80 m. Vindmøller, herunder havvindmøller, må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Områder inden for en radius af 500 m fra udlagte vindmølleområder kan kun udlægges til støjfølsom anvendelse, hvis det konkret vurderes, at der ikke er uacceptable gener forbundet hermed. Der må i kystnærkedszonen kun ske ny planlægning for anlæg, hvis der er en særlig planmæssig eller funktionel grund til at lokalisere dem kystnært. I Københavns Kommune kan der kun opnås en rimelig energieffekt ved at opstille vindmøller kystnært, da vindressourcen er størst ved kysten og aftager kraftigt ind over land som følge af (by-)landskabets ruhed. Vindmølleområder i Kommuneplan I Kommuneplan 2011 er det potentielle vindmølleområde omfattet af følgende bestemmelser: Kalvebod Syd: Kommuneplan 2011 udlægger området til O1*-område. Området kan anvendes til affaldsdeponering og tilhørende genanvendelses- og sorteringsanlæg med henblik på en endelig anvendelse til rekreative formål, herunder kolonihaver. 6

7 REDEGØRELSE Lokalplan Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 238 Grøften. Der er fra den 30. november 2011 til den 8. februar 2012 offentliggjort et forslag til tillæg nr. 1 til denne lokalplan, der skal muliggøre vindmøller i området. Tilladelser i henhold til anden lovgivning Fredning Projektområdet for Kalvebod Syd ligger inden for en større naturfredning der hedder Kalvebodkilen. Fredningen er fastlagt ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 og omfatter et samlet areal på ha på begge sider af søterritoriet Kalveboderne. Fredningens formål er at sikre opretholdelse og at muliggøre en forbedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Opstilling af vindmøller på Kalvebod Syd kræver Fredningsnævnets dispensation, jf. Naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer mv. Tillæg til Kommuneplan 2011 Med tillægget til Kommuneplan 2011 udarbejdes der retningslinier samt rammer for lokalplanlægningen, der skal sikre, at forslaget om vindmøller på Kalvebod Syd muliggøres, og at der optages en bemærkning i rammerne, der sikrer, at vindmøllerne opstilles i overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor. Lokalplan Planlægningen for vindmøller i Københavns Kommune omfatter også udarbejdelse af en lokalplan for vindmøller på Kalvebod Syd i form af et tillæg til den gældende lokalplan nr Lokalplantillægget udpeger det område, hvor der tillades opstilling af vindmøller, og fastlægger blandt andet bestemmelser for områdernes anvendelse, vindmøllernes placering og ydre fremtræden. Lokalplantillægget var i høring fra de 30. november 2011 til den 8. februar 2012 og indgår ikke i den fornyede høring. 7

8 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KØBENHAVNS KOMMUNEPLAN 2011 Forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan 2011 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) suppleres retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur om Beliggenhed af tekniske anlæg. Endvidere ændres rammerne for lokalplanlægningen for et område i bydelen Amager Vest, således at placering af store vindmøller muliggøres. Kommuneplantillægget er tilvejebragt i overensstemmelse med følgende lovgivning: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning LBK nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer LBK nr. 937 af 24. september 2009 om lov om planlægning Kommuneplanretningslinje jf. Planlovens 5, beliggenhed af tekniske anlæg Følgende supplerer de eksisterende retningslinjer for vindmøller i Kommuneplan 2011: Store vindmøller Der kan planlægges for store vindmøller inden for det udpegede vindmølleområde (se kort side 9): Kalvebod Syd Vindmølleområdet kan alene anvendes til vindmøller over 100 m. Den enkelte vindmølles totalhøjde må ikke overstige 148 m. Område til opstilling af store vindmøller. Det eksisterende vindmølleområde i Valby opretholdes. VVM-retningslinje Vindmøllerne skal etableres og drives i overensstemmelse med de gennemførte vurderinger af anlæggets virkning på miljøet, således at miljøpåvirkningen ligger inden for rammerne af det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen. Rammer for lokalplanlægning Rammerne for lokalplanlægningen tilføjes som følger: For O1* omfattende Kalvebod Miljøcenter gælder kommuneplanens rammer for O1-områder. Den fulde særlige bestemmelse lyder: 8

9 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KØBENHAVNS KOMMUNEPLAN 2011 Området kan anvendes til affaldsdeponering og tilhørende genanvendelses- og sorteringsanlæg med henblik på endelig anvendelse til rekreative formål herunder kolonihaver. Området kan anvendes til opstilling af op til: A: 4 vindmøller på op til 148 m på en linje langs med diget B: 4 vindmøller på op til 120 m på en linje langs med diget Alle vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen herfor. Gældende rammer i Kommuneplan Bestemmelserne er alternativer. Ved den endelige vedtagelse indstilles det ønskede alternativ som resultat af den offentlige høring. 9

10

11

12 OFFENTLIGHEDSPERIODE Borgerrepræsentationen har den 11. april 2013 vedtaget forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan 2011 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for Store vindmøller ved Kalvebod Syd. Offentlighedsperioden varer fra den 30. april 2013 til den 30. juni Alle har ret til at komme med ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til forslaget. Alle skriftlige henvendelser om forslaget vil indgå i den videre behandling. HØRING Læs mere om planforslagene på hvor du også kan indsende dine bemærkninger eller indsigelser. Bemærkninger kan også sendes til: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1559 København V Mærk kuverten Store vindmøller ved Kalvebod Syd. YDERLIGERE OPLYSNINGER Henvendelse om planforslagene kan ske til: Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling på telefon FREMLÆGGELSE I offentlighedsperioden fremlægges eksemplarer af forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering hos: KØBENHAVNS BORGERSERVICE Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19 Solvang Bibliotek, Remisevej 14 Sydhavnen Bibliotek, Wagnersvej 19 Valby Bibliotek, Annexstræde 2 Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23 Hvidovre Hovedbibliotek, Hvidovrevej 280 Se Borgerrepræsentationens seneste beslutning om projektet på klik på Politik og Borgerrepræsentationen og fi nd beslutningsreferatet fra møde i Borgerrepræsentationen den 11. april Dine bemærkninger eller indsigelser skal være os i hænde senest den 30. juni Find generel information om vindmøller på : www. kk.dk/vindmoeller

13 vindmøller på kalvebod syd 1 VVM-redegørelse og miljøvurdering november 2011

14 2 vindmøller på kalvebod syd Udgivet af Københavns kommune, teknik- og miljøforvaltningen, center for miljø Layout tmf grafisk design Forside Visualisering af vindmøller på kalvebod syd Foto og Figurer Københavns energi/cowi Visualiseringer Københavns energi/cowi Tryk hecht a/s Oplag 250 vindmøller på kalvebod syd 1.udgave nov.2011

15 indhold 1 Indledning og baggrund Baggrund Miljøvurderingsprocessen 10 2 Ikke-teknisk resumé Baggrund for VVM og miljøvurdering Alternativer Planforhold Projektbeskrivelse Befolkning Afledte socioøkonomiske effekter Landskab og kulturmiljø Natur Vandmiljø Støj Skygger og blink Luft og klima Forurenet jord, råstoffer og affald Københavns Kommunes sam menfattende vurdering 17 3 Metode for miljøvurderingen 19 4 Undersøgte alternativer Placering af møller alternativet Fravalgte alternativer 22 5 Teknisk beskrivelse af anlægget Vindforhold Mølletyper Anlægsfasen Driftsfasen Nedtagning og bortskaffelse/genanvendelse 29 6 Planforhold Metode og forudsætninger Internationale beskyttelsesforhold Nationale beskyttelsesforhold Kommunale planforhold 34

16 7 Befolkning Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering 43 8 Afledte socioøkonomiske effekter Metode Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering 45 9 Landskab og Kulturhistorie Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Københavns Kommunes vurdering Natur Metode Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) Eksisterende forhold Overvågning Københavns Kommunes vurdering Natura 2000-konsekvensvurdering Metode Eksisterende forhold Påvirkning af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Trækfugle Påvirkning af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Påvirkning af Bilag IV arter Afværgeforanstaltninger og overvågning Københavns Kommunes vurdering Vandmiljø Metode Overfladevand Grundvand Natura 2000-området Vurdering af virkninger på vandmiljø Afværgeforanstaltninger og overvågning Københavns Kommunes vurdering Støj Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Lys, skygger og blink Metode Lysafmærkning Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Luftforurening og klima CO 2 -udledning Luftkvalitet Københavns Kommunes vurdering Forurenet jord Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Københavns Kommunes vurdering Råstoffer og affald Metode Vurdering af råstofforbrug Affald Københavns Kommunes vurdering Manglende viden Referencer 107 Bilag 109

17 1 Indledning og baggrund Borgerrepræsentationen vedtog i august 2009 Københavns Kommunes Klimaplan. Planen indeholder 50 konkrete initiativer, som skal opfylde Københavns målsætning om 20 % CO 2 -reduktion i perioden Planen indeholder en ambition om, at København skal være CO 2 -neutral i Som følge her-af arbejder kommunen aktivt på omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Dette omfatter foruden vindenergi en omstilling fra kul til biomasse på kraftvarmeværkerne, solenergi, geotermi m.v. Københavns Kommune har udarbejdet en samlet strategi for etablering af vindmøller. Strategien omfatter både vindmøller inden for kommunegrænsen (til lands) og vindmøller uden for hovedstaden. Sidstnævnte omfatter blandt andet kystnære havvindmøller i Øresund. Som et led i opfyldelsen af klimaplanen besluttede Københavns Borgerrepræsentation den 17. september 2009 at sætte en planlægning i gang for opstilling af vindmøller i København. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og tilvejebringes lokalplaner, som muliggør opstilling af vindmøller. Kommunen har undersøgt fire områder i København, hvor det vil være muligt at opstille større vindmøller, nemlig Lynetten, Nordhavn, Prøvestenen og Kalvebod Syd. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt indtil videre, da det juridiske grundlag for opsætning af vindmøller i Nordhavn endnu ikke er tilvejebragt. Der planlægges således for tre vindmølleområder, se figur 1.1. Et af de mulige egnede steder for opførsel af vindmøller er Kalvebod Syd. Formålet med opstilling af vindmøl- 9 Lynetten Prøvestenen Kalvebod Syd Områder, hvor der er konkrete planer om opstilling af vindmøller Områder, hvor der ønskes mulighed for opstilling af vindmøller Eksisterende vindmøller Områder, hvor der er konkrete planer om opstilling af vindmøller Områder, hvor der ønskes mulighed for opstilling af vindmøller Eksisterende vindmøller Figur 1.1 Mulige vindmølleområder i København.

18 10 11 lerne er at producere grøn strøm samt at give borgere mulighed for at købe vindmølleandele. Denne VVM-redegørelse omhandler et konkret projektforslag om 4 vindmøller ved Kalvebod Syd. 1.1 Baggrund Som den første hovedstad i verden skal København i 2025 være helt CO 2 -neutral, og allerede i 2015 skal der være skåret 20 procent af byens CO 2 -udledning. Det er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. En af de væsentligste indsatser for at nå de ambitiøse københavnske mål er at rejse i størrelsesordenen 130 store vindmøller. Københavns Kommune har besluttet, at de mange møller skal bygges i perioden frem mod Det er KE, der har fået til opgave at rejse møllerne, der indebærer en investering på cirka 5,5 milliarder kroner. De første møller etableres i selve København på lokaliteterne Kalvebod Syd og Prøvestenen og er planlagt til at gå i drift i På de to lokaliteter er der planlagt 7 møller, som vil producere nok grøn strøm til at dække husstandes årlige elforbrug. Herudover vil københavnerne få mulighed for at købe andele, og på den måde blive medejere af vindmøllerne. I en tæt by som København er der kun plads til et begrænset antal vindmøller. Der er tidligere identificeret 4 områder indenfor kommunegrænsen hvor det er muligt at rejse vindmøller. Hvis målet på i størrelsesordenen 130 vindmøller skal nås, er det derfor nødvendigt at vindmølleplanerne også omfatter placeringer uden for København - både på havet og på landjorden. Placeringen af landvindmøllerne uden for København ligger endnu ikke fast, men der er en lang række kommuner i Danmark, som har udpeget områder, der er velegnede til vindmøller. Københavns Energi planlægger også at rejse havvindmøller. Som reglerne er i dag, er økonomien for produktion af havvindmøllestrøm imidlertid ikke god nok. Havmøller er langt dyrere at etablere og vedligeholde, fordi de skal etableres på åbent hav, og man skal sejle ud til dem, når de skal efterses og repareres. Det er derfor nødvendigt, at de nuværende afregningsregler ændres, så det bliver økonomisk rentabelt også at opføre havvindmøller. Bedre afregningsvilkår er ikke alene nødvendige for at nå målet for den københavnske udbygning. De er også nødvendige for at nå regeringens mål om, at Danmark skal være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler i Miljøvurderingsprocessen Antallet af møller og den ønskede totalhøjde på op til 148 m betyder, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Virkningerne på miljøet skal vurderes for projekter med vindmøller, der har en totalhøjde på mere end 80 meter eller grupper af møller med flere end 3 møller, jf. VVM bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 15/12/2010). Før der kan opstilles møller, skal der som nævnt vedtages kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor er denne rapport både en VVM-redegørelse og en vurde-ring i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer (bekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009). Efter VVM-bekendtgørelsen skal myndighederne foretage en vurdering af et projekts indvirkning på miljøet. Det gøres ved udarbejdelse og offentliggørelse af en VVM-redegørelse med beskrivelse af det pågældende projekts påvirkning af miljøet, hvor miljøbegrebet skal forstås meget bredt. Det vil sige projektets virkning på mennesker, miljøet (luft, jord, vand, dyr og planter mv.). Projektets indvirkning på kulturarv, landskab og evt. miljøafledte socioøkonomiske virkninger skal også vurderes. VVM redegørelsen skal indeholde en oversigt over de væsentligste undersøgte alternativer og de vigtigste grunde til deres fravalg, samt en beskrivelse af konsekvenserne af, hvis anlægget ikke gennemføres - det såkaldte 0-alternativ. Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau. Dette sikres bl.a. ved at integrere miljøhensyn i udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. Der er en stor grad af overlap mellem de to sæt miljøvurderingsregler. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, som ikke findes i VVM-bekendtgørelsen, omhandler væsentligst beskrivelse af planens/ programmets formål, og forbindelsen til andre relevante planer samt foranstaltninger vedrørende overvågning. Desuden er der krav om høring af andre myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idéfasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen/programmet. Ved endelig vedtagelse af planen eller programmet skal miljømyndigheden udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Desuden skal der redegøres for, hvorfor den vedtagne plan er valgt, sammenholdt med de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Den første offentlige høring Københavns Kommune har gennemført en forudgående høring fra den 16. december 2009 til den 1. februar Høringen blev gennemført via kommunens høringsportal og udsendelse af en debatfolder for at indkalde ideer, bemærkninger og forslag fra borgere, organisationer, foreninger mv. inden et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering udarbejdes. Høringsmaterialet omfattede forslag til opstilling af vindmøller på fire lokaliteter i Københavns Kommune nemlig Prøvestenen, Kalvebod Syd, Nordhavn og Lynetten. For møllerne på Prøvestenen og Kalvebod Syd udarbejdes separate VVM-redegørelser og miljøvurderinger. Den 20. januar 2010 blev der afholdt et borgermøde, hvor der blev informeret om projektet og givet mulighed for at stille afklarende spørgsmål til den forestående planlægning. Høringssvarene berørte primært forhold vedrørende støj, skyggekast, natur og visuelle gener, som efterfølgende er undersøgt i VVM-redegørelsen. Der kom ikke forslag til alternative placeringsmuligheder i høringsperioden, men der har bl.a. på baggrund af høringssvarene været arbejdet med de sikkerhedsmæssige aspekter ved opstilling af vindmøller. Kommuneplantillægget Kommuneplantillægget udlægger en del af det eksisterende O1* område i bydelen Amager Vest til vindmølleområde. Området kan i dag anvendes til affaldsdeponering og tilhørende genanvendelses- og sorteringsanlæg med henblik på en endelig anvendelse til rekreative formål, herunder kolonihaver. Området kan ved vedtagelsen af kommuneplantillægget for opstilling af store vindmøller i København også anvendes til opstilling af op til 4 vindmøller på maks. 148 m på en linje langs med diget eller op til 4 vindmøller på maks. 120 m på en linje langs med diget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor.

19 Ikke-teknisk resumé Denne rapport indeholder en VVM-redegørelse Uanset hvilket alternativ der vælges, skal møllerne for vindmølleprojektet og en miljøvurdering af de have et ensartet udseende med samme vingespænd tilhørende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som skal muliggøre opstilling af vindmøller og omdrejningshastighed. på Kalvebod Syd. Dette afsnit er en ikke-teknisk Det har været undersøgt, om møllerne kunne stå sammenfatning af rapporten. tættere ved motorvejen, men Vejdirektoratet har krævet en afstand på 1,7 gange møllehøjde (dette krav er nu under revision i Vejdirektoratet). Det har 2.1 Baggrund for VVM og miljøvurdering også været undersøgt at stille møllerne op i et svagt Ifølge lovgivningen er projektet VVM-pligtigt. VVM buet opstillingsmønster på den samme strækning, er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM er at vurdere og om muligt visuelt vil være at foretrække. 0-alternativet er den men det er vurderet, at opstilling på en lige linie undgå, mindske eller kompensere for miljømæssige situation, hvor møllerne ikke stilles op. Her vil der konsekvenser ved projektet. VVM skal bidrage til være støj fra eksisterende møller og andre anlæg og at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessennen planlagte CO 2 Københavns Kommune må hente den i klimapla- -reduktion et andet sted. Sideløbende med VVM-processen skal der laves forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer for projektet og forslag til tillæg til lokalplanerne med detaljer om arealudnyttelsen. Miljørapporten skal sammen med forslag til kommuneplantillæg og tillæg til lokalplaner i offentlig høring. Inden kommunen kan give tilladelse til opstilling af møllerne, skal kommuneplantillæg og lokalplan være endeligt vedtaget og bekendtgjort. Herudover skal vurderingen af konsekvenser for Natura 2000-området være godkendt af Naturstyrelsen. Desuden forudsættes der dispensation fra naturfredningen af Kalvebodkilen og fra strandbeskyttelseslinjen. Som led i planlægningen for opstilling af vindmøller i København har der været gennemført en forudgående høring i perioden 16. december 2009 til 1. februar Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog med en vurdering af de indkomne forslag og bemærkninger. Høringssvarene berørte primært forhold som efterfølgende er undersøgt i VVM-redegørelsen. 2.2 Alternativer Københavns Kommune har besluttet at følgende forslag skal belyses, se figur 4.1: A: 4 vindmøller på 148 m på en linje langs med diget B: 4 vindmøller på 120 m på en linje langs med diget 2.3 Planforhold Kalvebod Syd er i kommuneplanen udlagt til affaldsdeponering og tilhørende genanvendelses- og sorteringsanlæg med henblik på en endelig anvendelse til rekreative formål, herunder nyttehaver. Området ligger indenfor kystnærhedszonen og er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Hele Kalvebod Syd er omfattet af en større naturfredning, der hedder Kalvebodkilen, som omfatter arealer på begge sider af Kalvebodløbet. Umiddelbart vest, syd og øst for lokaliteten er området udpeget til Natura 2000-område (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og EF-habitatområde nr. 127). Inden for disse områder skal kommunen ved sin planlægning og administration sikre, at der ikke sker ændringer til skade for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. 2.4 Projektbeskrivelse Selve anlægsfasen vil vare 3-6 måneder. I denne periode kan der forekomme støj fra tung trafik, etablering af fundament, kranpladser og adgangsveje. Møllerne vil være automatisk betjente og fjernovervågede, men der vil være behov for serviceeftersyn 1-2 gange årligt. Der vil derfor være meget lidt trafik og støj forbundet med drift og vedligeholdelse, når møllerne først er opstillet.

20 14 15 Møllerne har en levetid på ca. 25 år. Når driften indstilles, skal møllerne og de tilhørende anlæg fjernes og materialerne genbruges. 2.5 Befolkning Der vil i kortere perioder indenfor anlægsfasen være behov for at lukke den rekreative gang- og cykelsti langs Kalvebodløbet i forbindelse med selve monteringen af møllerne. Da anlægsfasen vil vare mellem tre til seks måneder, vil påvirkningen være kortvarig og midlertidig, og den vurderes ikke at have væsentlige indvirkning på befolkningen. Der er ingen boliger i nærheden af støjzonerne for støjudbredelsen fra vindmøllerne. Der er derfor ingen boliger, der bliver belastet ud over de vejledende støjgrænser for støj fra vindmøllerne. Boligerne, kolonihaverne og de to lystbådehavne på den modsatte side af Kalveboderne ligger så langt (mere end 1,5 km) fra møllerne er de ikke vil blive påvirket af vindmøllestøj. Dog vil støjniveauet i et hjørne af en af haveforeningerne, hvor der er støj fra de eksisterende møller i Valby, stige marginalt. Det er så lidt at det næppe vil kunne registreres. Beregningerne af skygger og blink viser, at der ikke vil være boliger, der vil opleve skyggekast i mere end 10 timer om året, hvilket er miljøministeriets anbefalede grænse. Vindmøllernes levetid på ca. 25 år betyder, at driftsfasen for vindmøllerne forventes at være afsluttet før den planlagte omlægning af Kalvebod Miljøcenters områder til intensive rekreative områder som f.eks. nyttehaver. Støjen fra vindmøllerne vil brede sig ind over de rekreative områder på Kalvebod Fælled og stien langs diget. Områderne er i dag belastet af støj fra motorvejen, som langt overstiger støjen fra vindmøllerne og det vurderes at områderne på Kalvebod Syd ikke er særlig støjfølsomme. I særlige perioder, om aftenen eller om natten, hvor der er meget få biler på motorvejen, vil det, hvis det ikke er vindstille, være muligt at høre støjen fra vindmøllerne, når man færdes i nærområdet. Det fremtidige rekreative område øst for Kalvebodstien kan blive påvirket af skyggekast i mere end 50 timer/år i dele af området. Som situationen er i dag, hvor den rekreative udnyttelse mest består i forbipasserende på stien, vurderes påvirkningen med skyggekast som ubetydelig. Påvirkninger fra skyggekast vurderes at være ubetydelige i forhold til de relativt få arbejdspladser, der er i området. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en risikovurdering, bl.a. af risikoen for at køretøjer på Amagermotorvejen vil blive ramt ved isafkast eller vindmølledele i forbindelse med havari. Sammenfattende kan det konkluderes, at risikoen i forbindelse med kørsel kun øges minimalt ved passage af de planlagte vindmøller, i forhold til den risiko, der ellers er forbundet med kørsel på motorveje. Risikoen for lækager på tankvogne, og den deraf følgende risiko for brand og eksplosion eller giftige udslip, øges kun minimalt pga. vindmøllerne, i forhold til den risiko, der i øvrigt er for den type uheld. Da vindmøllerne er genkendelige for trafikanterne, de ikke dukker pludseligt op i billedet og de bevæger sig med jævn hastighed, vurderes de ikke at få betydning for trafiksikkerheden. Risikoundersøgelsen viser også, at risikoen for befolkningen er acceptabel, bedømt ud fra det kriterium, at den stedbundne individuelle risiko ikke må overstige pr. år på arealer der er tilgængelige for offentligheden. Med stedbunden individuel risiko forstås: Sandsynligheden for at en person som befinder sig uafbrudt og ubeskyttet på et bestemt sted, dør på grund af et uheld på anlægget. En risiko på betyder, at uheldet indtræffer 1 gang pr. 1 million år. Påvirkningerne fra støj, skygger og blink fra vindmøllerne vurderes ikke at være så væsentlige at de kan påvirke befolkningens sundhed. Københavns Energi har i samarbejde med Københavns Lufthavn og Naviair fået foretaget en vurdering af, hvorvidt en tilpasning af radarudstyret i og omkring Københavns Lufthavn kan afhjælpe en eventuel radarforstyrrelse forårsaget af vindmøllerne på Prøvestenen. Det vurderes, at dette vil være muligt ved en tilpasning af radarudstyret. Såfremt vindmøllerne alligevel viser sig at forårsage radarforstyrrelser, har Københavns Energi indgået en aftale med Københavns Lufthavn og Naviair om at supplere det tekniske udstyr således, at problemet løses. Hvis radarproblemerne ikke kan løses, og møllerne viser sig at udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for luftfarten, som ikke kan elimineres, er der også indgået en aftale om, at møllerne i yderste konsekvens vil blive nedtaget. Det vurderes, at der er fundet en tilfredsstillende løsning på problematikken omkring forstyrrelse af lufthavnens radar, sådan at opsætning af møllerne ikke vil påvirke flysikkerheden. 2.6 Afledte socioøkonomiske effekter I VVM-sammenhæng afgrænses de socioøkonomiske effekter til at belyse betydelige ændringer for større samfunds- og erhvervsgrupper. Det vil sige, at de væsentligste erhvervsmæssige, økonomiske og sociale konsekvenser for befolkningen i nærområdet, der kan opstå som følge af projektets miljøpåvirkninger, vurderes. Det vurderes, at der ikke vil være socioøkonomiske effekter af, støj, visuel påvirkning, skygger, blink og uheld fra vindmøllerne. 2.7 Landskab og kulturmiljø Ved alle de undersøgte alternativer er vindmøllerne visuelt dominerende i hele nærzonen (0-3 km). Den samlede oplevelse af møllernes synlighed og dominans ændres ikke væsentligt af, at møllerne er 148 m i stedet for 120 m. Højdeforskellen vil dog betyde, at de store møller vil være synlige på større afstande og fra flere vinkler. Det er vurderet, at landskabet har en skala, som kan rumme vindmøllerne. Landskabet mellem motorvejen og Kalvebodløbet er præget af en del tekniske anlæg, som møllerne bidrager yderligere til. Set fra Vestamager, som er et fladt åbent naturlandskab, kommer møllerne til at fremstå dominerende. Fra Hvidovre Strand er der direkte udsigt til møllerne på den modsatte side af Kalvebodløbet. Fra Kalvebodstien er møllerne i de to forslag også dominerende, når man færdes ad stien. Projektet vil således ændre oplevelsen af landskabet fra stien og oplevelsen fra den vestlige side af Kalvebodløbet. Møllerne bliver dominerende i landskabet set fra mange vinkler og fra længere afstande, men møllerne påvirker ikke uforstyrrede landskaber. Landskabet omkring Kalvebod Syd indeholder allerede forskellige former for tekniske anlæg, undtagen set fra Villahøj på Kalvebod Fælled og anses ikke for at være sårbart overfor vindmøllerne. Møllernes højde i begge alternativer bevirker, at de kan ses på lang afstand. Det betyder, at det ikke kan afvises at møllerne vil medføre visuel påvirkning af Kalvebod Fælled. Dertil skal dog bemærkes, at byggeriet i Ørestad stadig bliver mere og mere dominerende set fra Fælleden. Vindmøllerne kan ved begge alternativer forstyrre udsigten fra motorvejen, Kombinationen af vindmøller, tekniske anlæg og rekreative stier ses i forvejen i nærheden, nemlig ved Renseanlæg Damhusåen og på Avedøre Holme. Det er kommunens vurdering, at den visuelle påvirkning er acceptabel så længe Kalvebod Miljøcenter er i drift. Der vil ikke være nogen påvirkning af fortidsminder og andre kulturhistorisk værdifulde områder. 2.8 Natur Der vil ikke være væsentlige naturmæssige konsekvenser på land af opstillingen af møller. Vindmølleområdet ligger lige op ad Kalveboderne, som er udpeget som Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde. På udpegningsgrundlaget for habitatområdet optræder en række naturtyper (ingen arter). Det vurderes, at opstilling af møller i projektområdet ingen effekt vil have på udpegningsgrundlaget for Habitatområdet, da ingen af naturtyperne bliver berørt. Med hensyn til strengt beskyttede arter opført på Habitatdirektivets bilag IV vurderes det, at der kun vil forekomme få, lejlighedsvise drab på flagermus i ikke-væsentligt omfang, da området ikke er særligt egnet for flagermus. Ingen andre bilag IV-arter findes i dag indenfor området. På udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet findes dels en række ynglefugle (rørhøg, plettet rørvagtel, klyde, almindelig ryle, havterne, dværgterne og mosehornugle), dels et antal arter udpeget som regelmæssigt tilbagevendende trækfugle (lille skallesluger, skarv, knopsvane, troldand og stor skallesluger).

21 16 17 Det vurderes, at der ikke vil ske påvirkning af ynglefuglene, da ingen af dem yngler eller benytter arealer nær de planlagte vindmøller i væsentligt omfang. Skarv forekommer ikke talrigt i området, idet dens vigtigste rastepladser findes i den sydlige del af fuglebeskyttelsesområdet. Det vurderes derfor, at den ikke vil blive påvirket af vindmøller ved Kalveboderne. Knopsvanen kan optræde som rastende i området ved Kalveboderne i betydelige antal. Den fortrænges fra Kalvebodområdet pga. fødeknapheden, når de lavvandede områder er isdækkede, uanset om der opstilles møller eller ej. Dens lokale bevaringsstatus vil derfor ikke blive påvirket af vindmøllerne. Særligt for tre arter, lille skallesluger, troldand og stor skallesluger, kan Kalvebodløbet have en særlig betydning i vintre med isdække. Der er derfor gennemført en nøjere analyse af tab af levesteder, risiko for kollision og barriereeffekter for disse tre arter. Konklusionen er, at bevaringsstatus for de to arter af skalleslugere vil ikke blive påvirket af vindmøller langs Kalvebodløbet. Endvidere, at det næppe helt kan afvises, at troldandens forekomst i området under særlige vinterforhold kan blive påvirket af opstilling af vindmøller langs Kalvebodløbet. Det vurderes dog ikke som sandsynligt, at denne påvirkning vil ændre eller true troldandens bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområdet. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at vindmølleprojektet ikke vil medføre forringelser af levesteder og indvirkning på bestande af fuglearterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Der vil heller ikke ske påvirkning af de naturtyper, som er udpegningsgrundlag for habitatområdet. Det må derfor konkluderes, at områdets integritet ikke bliver skadet. 2.9 Vandmiljø Projektet vurderes samlet set ikke at have en væsentlig påvirkning på overfladevand, idet der ikke udledes spildevand eller sker indgreb i vådområder ved projektet. Projektet påvirker ikke grundvand eller drikkevandsinteresser Støj De to forslag til opstilling af vindmøller vil ikke i sig selv vil medføre væsentlige støjgener i omgivelserne. Det er imidlertid den samlede støj fra vindmøller i området, som skal vurderes. Beregninger har vist, at støjgrænserne stadig vil være overholdt ved boliger og haveforeninger på nær et hjørne af Haveforeningen Bergmans Have, hvor støjen fra møllerne i Valby i forvejen overskrider støjgrænserne. Beregningerne har også vist, at overskridelsen her vil øges med op til 1 db. Det er Københavns Kommunes vurdering, at forøgelsen af den overskridelse ved haveforeningen, der er i dag p.gr.a. af de eksisterende møller, når man ser på den samlede støj, er marginal. Det vil blive krævet, at der gennemføres målinger i forbindelse med ibrugtagning af møllerne. Hvis der sker en væsentlig forøgelse af det samlede støjniveau p.gr.a. af de nye møller, vil der blive krævet iværksættelse af yderligere støjreducerende tiltag. De rekreative områder på Amagersiden tæt på møllerne er udsat for meget støj fra motorvejen. Det vurderes ikke, at den samlede støj fra vindmøller med støjbidraget fra de nye møllerne vil medføre væsentlig større påvirkninger af dette område. Det vurderes, at anlægsperioden vil være kortvarig og uden væsentlige støjgener i omgivelserne. Miljøstyrelsen er ved at udarbejde nye regler omkring lavfrekvent støj fra vindmøller. Det er Miljøstyrelsens vurdering at, de nye regler for lavfrekvent støj ikke vil få nogen betydning i boligområder Skygger og blink Der er ingen boliger, som vil opleve skyggekast fra de roterende vinger i mere end 10 timer om året som følge af møllerne på Kalvebod Syd, uanset hvilket alternativ der vælges. Miljøministeriets vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller om maksimal skyggepåvirkning af boliger er derfor opfyldt. Der er planlagt et rekreativt område øst for Kalvebodstien. Dele af dette område kan blive påvirket af skyggekast i mere end 50 timer/år. Påvirkninger fra skyggekast vurderes at være ubetydelige i forhold til de relativt få arbejdspladser der er i området. For begge alternativer vil der være skyggekast fra møllerne på motorvejen over en strækning på 2 km. Skyggekast vil være størst for de store møller idet skyggekasttimer over en strækning på ca.1.5 km vil være større end 20 timer pr. år. For alternativet med lidt mindre møller vil der på dele af denne strækning kun være op til 10 skyggekasttimer pr. år. Antallet af skyggetimer for begge alternativer vurderes som værende begrænset og uden væsentlige gener for trafikken på motorvejen. Gener fra vingerefleksion og fra afmærkningslys vurderes som ubetydelige i begge alternativer Luft og klima Vindmøller er en vedvarende energikilde uden udledning af kuldioxid (CO 2 ) eller andre drivhusgasser under el-produktionen. I det omfang elproduktionen erstatter el produceret på kul, olie eller naturgas, kan der spares udledninger af CO 2 og andre drivhusgasser. Besparelsen vil svare til det, der udledes ved forbrænding af fossile brændsler ved samme el-produktion. Københavns Kommunes Klimaplan har som mål, at byens CO 2 -udledning skal reduceres med mindst 20 % i 2015 i forhold til udledningen i Det svarer til et samlet reduktionsmål på tons CO 2 pr. år i Kommunens langsigtede mål er at blive klimaneutral i Det svarer til en samlet reduktion af CO 2 -udledningen på tons pr. år i 2025 svarende til, hvad der blev udledt i Vindmølleprojektet vil for Alternativ A resultere i en CO 2 -fortrængning på omkring tons CO 2 pr. år eller tons i løbet af vindmøllernes levetid (25 år). For Alternativ B bliver besparelsen tons CO 2 pr. år eller tons i løbet af vindmøllernes levetid. Dette svarer til hhv. ca og gennemsnitsdanskeres udledning i 25 år. Hvis vindmøllerne på Kalvebod Syd erstatter el produceret på kulbaserede kraftværker, vil der kunne spares en emission på 231 tons SO 2, 621 tons NO X og 33 tons partikler i vindmøllernes levetid ved Alternativ A og 166 tons SO 2, 446 tons NO X og 23 tons partikler i vindmøllernes levetid ved Alternativ B. Møllerne vil hermed være medvirkende til en forbedret luftkvalitet. Vindmøllerne vil således have en positiv indvirkning på luftforurening og klima generelt. Opstilling af store vindmøller vil alt andet lige have en større positiv virkning end opstilling af mindre vindmøller Forurenet jord, råstoffer og affald Håndtering af forurenet jord i forbindelse med opstilling af vindmøller på Kalvebod Syd vil ske i overensstemmelse med Københavns Kommunes bestemmelser. Der vurderes ikke at forekomme virkninger på miljøet af betydning. Det er ligeledes Københavns Kommunes vurdering, at opstilling af vindmøller på Kalvebod Syd ikke vil medføre et forbrug af råstoffer eller produktion af affald, der vil påvirke miljøet væsentligt Københavns Kommunes sammenfattende vurdering Københavns Kommunes samlede vurdering er, at begge alternativer kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet nedenfor, uden uacceptable påvirkninger. Der er ikke store forskelle på miljøpåvirkningerne mellem de to alternativer. Opstilling af store møller vil alt andet lige have en mere positiv indvirkning på luftkvalitet og klima end de mindre møller.

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den xx. 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Store vindmøller ved Kalvebod syd

Store vindmøller ved Kalvebod syd Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2011 med VVM-redegørelse og miljøvurdering Store vindmøller ved Kalvebod syd Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Vindmøller på Kalvebod Syd

Vindmøller på Kalvebod Syd Københavns Kommune Vindmøller på Kalvebod Syd VVM-redegørelse og miljøvurdering november 2013 VVM af Vindmøller på Kalvebod Syd 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Indledning og baggrund 6 11 Baggrund 7 12

Læs mere

Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. Dokumentnr. 2012-669949 Sagsbehandler

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING STORE VINDMØLLER. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 20. september 2012.

TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING STORE VINDMØLLER. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 20. september 2012. TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING STORE VINDMØLLER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 20. september 2012. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

STORE VINDMØLLER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den 17. november 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller til københavnerne. Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i København

Vindmøller til københavnerne. Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i København Vindmøller til københavnerne Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i København Hvorfor skal København have vindmøller? Københavns Kommune

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

vindmøller på kalvebod syd VVM-redegørelse og miljøvurdering november 2011

vindmøller på kalvebod syd VVM-redegørelse og miljøvurdering november 2011 vindmøller på kalvebod syd 1 VVM-redegørelse og miljøvurdering november 2011 2 vindmøller på kalvebod syd Udgivet af Københavns kommune, teknik- og miljøforvaltningen, center for miljø Layout tmf grafisk

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj

bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj Kystnærhedszone, Fingerplan 2007 og Natura2000 Indledning... 2 Støj, præcisering... 3

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNE- PLANTILLÆG FORBUDSZONE MOD TUNG TRAFIK

FORSLAG TIL KOMMUNE- PLANTILLÆG FORBUDSZONE MOD TUNG TRAFIK FORSLAG TIL KOMMUNE- PLANTILLÆG FORBUDSZONE MOD TUNG TRAFIK Fotograf: Troels Heien - Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11.06.2008 - Fremlagt for offentligheden i perioden mellem den 25.06.2008 og

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE - RENSNING AF FORURENET JORD PÅ KLØVERPARKEN

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE - RENSNING AF FORURENET JORD PÅ KLØVERPARKEN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE - RENSNING AF FORURENET JORD PÅ KLØVERPARKEN -Offentlig høring fra den 6. maj til den 6. august 2008 -Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. april

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods 9.15.T3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Udviklingsafdelingens

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere