Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud"

Transkript

1 Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelsen, jf. 6 og Ansøgningsskemaet er inddelt i tre afsnit. Hvert afsnit omhandler en del af ansøgningsprocessen og giver et overblik over, hvilke oplysninger der er indeholdt i den samlede ansøgning. Første fase 1. Stamoplysninger: Ved ansøgning om godkendelse som socialt tilbud skal ansøgeren rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til socialtilsynet i den region, hvor tilbuddet er beliggende, og angive en række basisoplysninger. Oplysningerne bliver brugt til at oprette ansøgeren på Tilbudsportalen. Anden fase 2. Oplysninger til Tilbudsportalen: Når ansøgeren er oprettet på Tilbudsportalen, modtager ansøgeren automatisk en med login til Tilbudsportalen. Ansøgeren skal herefter udfylde en række faneblade med oplysninger på Tilbudsportalen. Oplysningerne udgør en del af ansøgningen og bliver synlige for socialtilsynet, når ansøgeren indsender oplysningerne til godkendelse hos myndigheden. Tredje fase 3. Supplerende oplysninger: Udover indberetningen til Tilbudsportalen er der behov for en række supplerende oplysninger. Disse sendes til socialtilsynet pr. . Der vil efter behov også være et antal dialogmøder om ansøgningen samt besigtigelse af de fysiske rammer. Udover ansøgningsskemaet afgør socialtilsynet, ud fra en konkret vurdering, hvilke yderligere oplysninger der er behov for at indhente. Læs mere om socialtilsynet, godkendelse og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud på vores hjemmeside: Side 1 af 7

2 1. Stamoplysninger Ansøgeren angiver stamoplysninger til socialtilsynet med henblik på oprettelse på Tilbudsportalen og betaling af sagsbehandlingen af ansøgningen Tilbuddets navn: 1.2. Juridisk grundlag: (Sæt X herunder i feltet) Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk.1, nr. 5) Døgninstitutioner for børn og unge ( 66,stk. 1, nr. 6) Midlertidige botilbud til voksne ( 107) Længerevarende botilbud til voksne ( 108) Krisecentre for kvinder ( 109) Forsorgshjem mv. ( 110) Stofmisbrugsbehandlingstilbud ( 101) Tilbud i form af hjælp og støtte ( 83-87, 97, 98 og 102) 1.3. Tilbuddets adresse: Tilbud med flere afdelinger skal angive hovedadressen. Tilbud, som er en del af en koncern, skal angive koncernens hovedadresse Ønskede antal pladser: 1.5. Tilbuddets CVR-nummer: Evt. tilbuddets EAN-nummer: 1.6. Navn på ansøger eller kontaktperson: 1.7. Kontaktoplysninger på ansøger eller kontaktperson: Adresse: Telefon: Denne side med stamoplysninger sendes via sikker digital postkasse (e-boks eller borger.dk) til Socialtilsyn Syd Herefter modtager ansøgeren en opkrævning stilet til det angivne CVR-nummer og evt. EAN-nummer. Taksterne fremgår af hjemmesiden: Når Socialtilsyn Syd har modtaget betalingen, modtager ansøgeren et login til Tilbudsportalen, hvor ansøgeren skal indtaste en række oplysninger - her starter anden fase / del. Se de næste sider Side 2 af 7

3 2. Oplysninger til Tilbudsportalen Ansøgeren indtaster oplysninger på Tilbudsportalen. Oplysningerne udgør en del af den samlede ansøgning. Nedenstående er en oversigt over de oplysninger, der skal indberettes på Tilbudsportalen. Oplysninger, som ikke er kendte, fordi tilbuddet endnu ikke er i drift, angives - hvis dette er muligt - med en estimeret værdi, som efterfølgende kan opdateres. I forbindelse med indberetningen til Tilbudsportalen er der undervejs mulighed for at få hjælp og vejledning i selve systemet Tilbudstype: - Tilbuddets navn - Type af tilbud og hvilken paragraf tilbuddet er hjemlet efter - Navn og adresse på den person, der skal indberette for tilbuddet - Forventet ibrugtagelse af tilbud Stamdata: - Fornavn, efternavn, , telefonnummer på tilbuddets leder - Kontaktperson - Tilbuddets hjemmeside - Etableringsår - Virksomhedsform - Evt. koncernnavn, adresse og CVR-nummer - Oplysninger om ejerforhold - Aftaler om fast køb af pladser og med hvem - Beskrivelse af målgruppe - Beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer - Tilsynsrapport fra embedslægen og evt. tilsynsrapport - Evt. godkendelse fra kriminalforsorgen til alternativ afsoning - Råd eller organiseringer, fx bruger-, pårørende eller forældreråd - Bestyrelsessammensætning og antal medlemmer - Vedtægter - Beskrivelse af tilbuddets beliggenhed og fysiske rammer, herunder værelsestyper og beskrivelse af værelsernes indretning - Handicaptilgængelighed - Beskrivelse af de aktiviteter, borgerne tilbydes (udfyldes kun af botilbud) - Beskrivelse af tilbuddets mad og spiseforhold (udfyldes kun af botilbud) Plads og normering: - Hovedadresse og øvrige adresser - Navn(e) og adresser på afdeling(er) samt tilbudstype - Antal pladser fordelt på afdelinger og tilbudstyper - Særlige pladstyper - Sammenhæng mellem pladser på tværs af dagtilbud og botilbud - Belægningsprocent, som er anvendt i beregning af taksten - Antallet af ansatte og medarbejderanciennitet angivet i hele år - Antallet af frivillige opgjort i årsværk - Antallet af ansatte opgjort i ledelse og faggrupper i arbejdstimer pr. uge - Beregning af normering - Oplysninger om nattevagt Ledige pladser: - Antallet af ledige pladser fordelt på afdelinger og tilbudstyper Side 3 af 7

4 2.5. Økonomi: Budgetter og regnskab for hhv. sociale tilbud og koncerner foreligger på Tilbudsportalen og indeholder: - Forventet årets omsætning - Soliditetsgrad - Forventede lønomkostninger i forhold til omsætningen - Forventede lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen - Forventede omkostninger til indkøb af særlig ekspertise forhold til omsætningen - Forventede omkostninger til leder i forhold til omsætningen - Forventede omkostninger til bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen - Forventede omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen - Ejendomsudgifter i forhold til omsætningen - Forventet personaleomsætningen - Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet - Budget 2.6. Faglig tilgang og metode: - Værdigrundlag - Faglige målsætninger for arbejdet med borgeren på tilbuddet - Beskrivelse af tilbuddets arbejde med at sætte mål for borgerne - Beskrivelse af, hvordan tilbuddet følger op på, om borgeren opnår de fastsatte mål - Eventuelle måle- eller udredningsmetoder - Eventuel akkreditering og beskrivelse heraf - Ekstern supervision - Effektevaluering - Brugerevaluering - Oplysning om faglig(e) tilgang (e) de socialfaglige indsatser baseres på - Oplysning om metoder, der anvendes i den socialfaglige indsats - Begrundelse for valg af metode i forhold til tilbuddets målgruppe(r) - Eventuelle metoderedskaber og beskrivelse - Effekter for borgeren ved anvendelse af metoden - Dokumentation for metodens effekt generelt og opfølgning i forhold til borgeren - Udvikling af tilbuddet 2.7. Indsatspakker: Sammensættes ved at vælge og beskrive følgende: - Ydelse, der indgår i indsatsen - Målgruppen, som indsatsen leveres til - Faglig(e) tilgang(e), som anvendes i leveringen af indsatsen - Metode(r), som anvendes i leveringen af indsatsen - Takst for hver ydelse - Evt. kommentarer til taksten - Evt. differentiering af takstniveau for den samme indsats - Periode, taksten er gældende for Side 4 af 7

5 2.8. Medarbejdere: Tilbud, der søger godkendelse, jf. 101 i lov om social service, skal indberette oplysninger om medarbejdere til Tilbudsportalen i det omfang, som det er muligt på ansøgningstidspunktet. Øvrige tilbud skal angive oplysninger om medarbejdere (antal, personalesammensætning og lønomkostninger) i budgetskemaet. - Initialer - Medarbejdertype - Fødselsdato - Køn - Timer direkte klient-kontakt pr. uge (cirka) - Erfaring med misbrugsbehandling (måneder) - Ledelsesfunktioner - Faglig grunduddannelse - Godkendte diplomer/masteruddannelser - Uddannelser der ikke kræver professionsbachelor - Terapeutisk træning/uddannelse - Familieterapi - Oplysninger om evt. ekstern konsulentbistand Side 5 af 7

6 3. Supplerende oplysninger De supplerende oplysninger sendes til Socialtilsyn Syd pr. sikker mail Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer Gælder kun for tilbud med en bestyrelse. Vedhæft en oversigt over bestyrelsesmedlemmer med angivelse af navn og adresse, , kompetencer og status i bestyrelsen. Benyt evt. skabelon 3.1, som du finder på vores hjemmeside Oplysninger om den leder, der ønskes godkendt som den øverste ansvarlige for tilbuddet Navn og efternavn: Alder: Faglig baggrund: Erhvervserfaring: Vedlæg CV, eksamensbevis og dokumentation for øvrige relevante kompetencer. For kommunale tilbud: Vedlæg kopi af straffeattest og børneattest. For private tilbud vedlæg samtykkeerklæring om indhentelse af straffeattest og evt. børneattest (hvis tilbuddet ønskes godkendt til børn under 15 år). Skemaer til samtykkeerklæring af rekvisition af attester findes på vores hjemmeside. Socialtilsynet vurderer, om der er behov for indhentning af yderligere dokumentation Beskrivelse af nødvendige medarbejderkompetencer: 3.4. Beskrivelse af overvejelser og påtænkte tiltag i forhold til kompetenceudvikling: 3.5. Beskrivelse af overvejelser og påtænkte tiltag i forhold til trivsel, personalegennemstrømning og sygefravær: Side 6 af 7

7 3.6. Godkendelse fra andre myndigheder: Vedlæg dokumentation, eller oplys om igangværende sagsbehandling af godkendelser fra andre myndigheder, fx vedrørende brand, fødevarer, Arbejdstilsyn, Teknik og miljø med videre Fysiske rammer: Vedlæg tegninger over matrikel og bygninger, BBR-meddelelse samt lejekontrakt, hvis der er tale om et lejemål. Vedlæg endvidere dokumentation for, at ejendommen må anvendes til det ansøgte formål i henhold til bygge- og planlovgivningen Beskriv evt. øvrige oplysninger, som er relevante for socialtilsynet, og som ikke er dækket af ovennævnte: Undertegnede erklærer herved på tro og love ægtheden af de opgivne oplysninger Ansøgning fra privatejede tilbud underskrives af ejeren. Ansøgning fra fonde, ApS eller A/S underskrives af bestyrelsen. Ansøgning fra offentlige tilbud underskrives af kommunalbestyrelsen eller den person, der er bemyndiget på vegne af kommunalbestyrelsen. Dato: Underskrift: Side 7 af 7

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere