Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS880

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS880"

Transkript

1 DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS880

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL FØR IBRUGTAGNING DAGLIG BRUG URFUNKTIONER AUTOMATISKE PROGRAMMER BRUG AF TILBEHØRET EKSTRAFUNKTIONER RÅD OG TIP VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING ENERGIEFFEKTIV...63 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme. Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn. Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en tekniker. ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. Tag stikket ud inden vedligeholdelse. Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.

4 4 Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød. For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge. Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation ADVARSEL! Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj. Træk aldrig i apparatets håndtag. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer. Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde. 2.2 Tilslutning, el ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter. Netledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm. Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.

5 DANSK 5 Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i. Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer. Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver. 2.3 Brug ADVARSEL! Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion. Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det. Sluk altid apparatet efter brug. Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud. Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Belast ikke lågen, når den er åben. Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Brug ikke mikrobølgefunktionen til at forvarme ovnen. ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af apparatet. Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen: Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund. Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund. Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat. Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen. Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret. Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af at produktet har været i brug. Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes. Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning. Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen. Hvis apparatet installeres bag et panel (f.eks. en låge), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket panelet og forårsage efterfølgende skade på apparatet, skabet eller gulvet. Luk ikke panelet, før apparatet er kølet helt af efter brug. 2.4 Tilberedning med kombidamp ADVARSEL! Risiko for forbrændinger og beskadigelse af apparatet. Frigivet damp kan forårsage forbrændinger: Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, når funktionen er tændt. Der kan slippe damp ud.

6 6 Åbn apparatets låge forsigtigt efter tilberedning med damp. 2.5 Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker. Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt det autoriserede servicecenter. Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung! Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen. Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel. 2.6 Indvendig belysning Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet. Brug kun pærer med samme specifikationer. 2.7 Bortskaffelse ADVARSEL! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den. Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet. 2.8 Service Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.

7 3. PRODUKTBESKRIVELSE DANSK Oversigt over apparatet Betjeningspanel 2 Elektronisk programur 3 Vandbeholder 4 Bøsning til termometer 5 Varmeelement 6 Ovnpære 7 Blæser 8 Afkalkning af afløbsrøret 9 Ovnribber, udtagelige 10 Rillepositioner Tilbehør Trådrist Til bagning og stegning, eller som en drypbakke til opsamling af fedt. Profesionelle plader Til kogegrej, kageforme, stege. Bageplade Til boller, kringler og småkager. Velegnet til dampfunktioner. Misfarvningen af overfladen har ingen betydning for funktionerne. Termometer Til kager og lagkagebunde. Grill/bradepande Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.

8 8 Teleskop udtræksskinner Til riste og plader. Indstilling af damp Fad med si-indsats. Dampsættet tømmer kondensvandet fra maden under tilberedning med damp. Brug det til at tilberede mad, som ikke bør være i vand under tilberedningen (f.eks. grøntsager, fiskestykker, kyllingebryst). Sættet egner sig ikke til mad, som skal tilberedes med vand (f.eks. ris, polenta, pasta). 4. BETJENINGSPANEL 4.1 Elektronisk programur Brug tasterne til at betjene apparatet. 1 Sensorfelt Funktion TÆND/SLUK Kommentar Tænder/slukker for apparatet. 2 3 Ovnfunktioner eller VarioGuide Berør sensorfeltet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: VarioGuide. Berør sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, VarioGuide. For at tænde eller slukke lyset skal du berøre feltet i 3 sekunder. Tilbage-tast Går ét niveau tilbage i menuen. Berør feltet i 3 sekunder for at få vist hovedmenuen.

9 DANSK 9 Sensorfelt Funktion Kommentar 4 5 Temperaturvalg Favoritter For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i apparatet. Berør feltet i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere funktionen: Hurtig opvarmning. For at gemme og få adgang til dine favoritter. 6 - Display Viser apparatets aktuelle indstillinger. 7 Op-tast Til at navigere op i menuen Ned-tast Tid og ekstrafunktioner Minutur OK Til at navigere ned i menuen. Til indstilling af forskellige funktioner. Når en opvarmningsfunktion er i gang, skal du berøre sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne: Panel Lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan også skifte indstillingerne for stegetermometeret. For at angive funktionen: Minutur. Bekræfter valget eller indstillingen. 4.2 Display A B C A. Ovnfunktion B. Klokkeslæt C. Indikator for opvarmning D. Temperatur E. En funktions varighed eller sluttidspunkt E D Andre lamper i displayet: Symbol Minutur Klokkeslæt Varighed Funktion Funktionen er i gang. Displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Displayet viser den krævede tilberedningstid.

10 10 Symbol Slut tid Temperatur Tidsangivelse Beregning Lampe for opvarmning Lampe for hurtig opvarmning Vægtautomatik Heat+Hold Funktion Displayet viser, når tilberedningstiden er slut. Displayet viser temperaturen. Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på og på samme tid for at nulstille tiden. Apparatet beregner tilberedningstiden. Displayet viser temperaturen i ovnrummet. Funktionen er aktiv. Funktionen reducerer opvarmningstiden. Displayet viser, at vægtautomatikken er aktiv, eller at vægten kan ændres. Funktionen er aktiv. 5. FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 5.1 Rengøring før ibrugtagning Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring". Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i brug. Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner. 5.2 Første tilslutning Når apparatet tilsluttes til ledningsnettet eller efter strømafbrydelse, skal der indstilles sprog, displaykontrast og displaylysstyrke samt aktuel tid. 1. Tryk på eller for at indstille værdien. 2. Tryk på for at bekræfte. 5.3 Indstiling af vandets hårdhedsgrad Når du slutter apparatet til nettet for første gang, skal du indstille vandets hårdhedsgrad. Se intervallet af vandets hårdhedsgrad med tilsvarende kalkaflejring (mmol/l) og vandkvalitet i tabellen nedenfor.

11 DANSK 11 Vandets hårdhed Klasse dh Kalkaflejring (mmol/l) Kalkaflejring (mg/l) Blød Vandklassificering Moderat hårdt Hårdt 4 over 21 over 3,8 over 150 Meget hårdt Fyld vandskuffen med kogt vand, når vandets hårdhed overskrider værdierne i tabellen. 1. Tag strimlen med de fire farveskift, der fulgte med dampsættet i ovnen. 2. Anbring alle strimlens reaktionszoner i vand i ca. 1 sekund. Anbring ikke strimlen under rindende vand! 3. Ryst strimlen fri for overskydende vand. 4. Kontrollér efter 1 minut vandets hårdhed i henhold til tabellen nedenfor. Reaktionszonerne fortsætter med af skifte farve efter 1 minut. Tages ikke med i målingen. 5. Indstil vandets hårdhed i menuen: Grundindstillinger. Teststrimmel Vandets hårdhed De sorte firkanter i tabellen svarer til de røde firkanter på teststrimlen. Du kan ændre vandets hårdhedsgrad i menuen: Grundindstillinger / Vandets hårdhed. Efter et strømsvigt skal vandets hårdhedsgrad ikke indstilles igen Teststrimmel Vandets hårdhed 1 6. DAGLIG BRUG ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 6.1 Navigering i menuerne 1. Tænd for apparat. 2. Tryk på eller for at indstille menufunktionen. 3. Tryk på for at gå til undermenuen eller acceptere indstillingen. Du kan når som helst skifte til hovedmenuen med.

12 Oversigt over menuer Hovedmenu Symbol Menupunkt Ovnfunktioner SousVide tilberedning Opskrifter Favoritter Rengøring Grundindstillinger Specielle emner VarioGuide Undermenu for: Grundindstillinger Giver anbefalede ovnindstillinger for en lang række retter. Vælg en ret og påbegynd tilberedningen. Temperaturen og tiderne er kun vejledende for at opnå et bedre resultat og kan justeres. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. Symbol Undermenu Indstil aktuel tid Tidsangivelse Hurtig opvarmning Set + Go Heat+Hold Forlængelse af tiden Kontrast display Lysstyrke display Egnet til Indeholder en liste med ovnfunktioner. Indeholder en ovnfunktion og en liste med automatiske programmer. Indeholder en liste med automatiske programmer. Indeholder en liste med yndlingstilberedningsprogrammer, der er oprettet af brugeren. Indeholder en liste med rengøringsprogrammer. Anvendes til angivelse af andre indstillinger. Indeholder en liste med ekstra ovnfunktioner. Forløb Angiver det aktuelle klokkeslæt. Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i displayet, når apparatet slukkes. Når den er aktiveret, reducerer funktionen opvarmningstiden. Til at indstille en funktion og aktivere den senere med et tryk på et symbol på kontrolpanelet. Holder den tilberedte mad varm i 30 minutter efter endt tilberedningscyklus. Aktiverer og deaktiverer funktionen Forlængelse af tiden. Indstiller kontrast i displayet i trin. Indstiller lysstyrke i displayet i trin.

13 DANSK 13 Symbol Undermenu Sprog Signal volume Panel signal Alarm/Fejl signaler Forløb Angiver sprog. Indstiller lydstyrke for tastetoner og signaler i trin. Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan ikke deaktiveres. Aktiverer og deaktiverer alarmtonerne. Vandets hårdhed Til at indstille vandets hårdhedsgrad (1-4). Husk rengøring Minder dig om at rengøre apparatet. DEMO-tilstand Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468 Service Fabriksindstillinger Viser softwarens version og konfiguration. Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. 6.3 Undermenu for: SousVide tilberedning Denne teknik har sin oprindelse i Sousvide-teknologien, som på dansk betyder "under vakuum". Navnet henviser til en tilberedningsmetode i vakuumforseglede poser ved lave temperaturer. Symbol Menupunkt Forløb SousVide tilstand SousVide opskrifter SousVide VarioGuide Den anvender damp ved tilberedning af kød, fisk, skaldyr, grøntsager og frugt. Indstil temperaturen mellem 50 C - 95 C. Indeholder en liste med automatiske programmer. Giver anbefalede ovnindstillinger for en lang række retter. Vælg en ret og påbegynd tilberedningen. Temperaturen og tiderne er kun vejledende for at opnå et bedre resultat og kan justeres. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

14 Undermenu for: Rengøring Symbol Menupunkt Forløb Rengøring med damp Afkalkning Rensning Rengøring med damp Plus Procedure for rengøring af apparatet, når det er en smule snavset og ikke brændt adskillige gange. Procedure for rengøring af dampkredsløbet for kalksten. Procedure til rensning og rengøring af dampkredsløbet efter hyppig brug af dampfunktionerne. Procedure for rengøring af genstridigt snavs med hjælp fra en ovnrenser. 6.5 Ovnfunktioner Ovnfunktion Varmluft Pizza Lavtemperaturstegning Egnet til Bagning på 3 ovnriller og til tørring af fødevarer.indstil temperaturen C lavere end for funktionen: Over-/undervarme. Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Indstil temperaturen C lavere end for funktionen: Over-/undervarme. Til tilberedning af møre, saftige stege. Over-/undervarme Til bagning og stegning af mad på én ovnrille. Frosne madvarer Lille grill Stor grill Turbogrill Undervarme Til tilberedning af sprøde færdigretter, f.eks. pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller. Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød. Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød. Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune. Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.

15 DANSK 15 Ovnfunktion Optøning Fugtig varmluft Gratiner Brød Tilberedning med fugt Damp Egnet til Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer, som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde og omfang. Til at spare energi, når du bager, og til at tilberede bagværk i forme på én rille. Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht Til ovnretter som lasagne eller kartoffelgratin. Også til gratinering og bruning. Brug denne funktion til at bage brød og småt gærbrød med en sprødhed, farve og glans, som var de bagt af en professionel bager. Du kan vælge mellem tre manuelle tilberedningsfunktioner med forskellige fugtighedsniveauer. Disse funktioner kombinerer damp og varm luft. De dækker tilberedningen med forskellige dampniveauer. Til dampning af grøntsager, tilbehør eller fisk. Undermenu for: Tilberedning med fugt Ovnfunktion Lav fugtighed Mellemhøj fugtighed Høj fugtighed 6.6 Specielle emner Egnet til Funktionen er egnet til kød, fjerkræ, ovnretter og sammenkogte retter. Takket være kombinationen af damp og varme får kødet en mør og saftig konsistens og en sprød skorpe. Funktionen er egnet til at tilberede kogt og braiseret kød, såvel som brød og sød gærdej. Takket være kombinationen af damp og varme får kødet en mør og saftig konsistens og bagværk af gærdej får en sprød og glansfuld skorpe. Funktionen er egnet til at tilberede lækre retter som custards, flan, ragouter og fisk. Ovnfunktion Hold varm Egnet til Til at holde maden varm.

16 16 Ovnfunktion Tallerkenvarmer Egnet til Til at varme tallerkener op inden servering. Henkogning Til at henkoge grøntsager, f.eks. pickles. Tørring Yogurt-funktion Hævning af dej Opvarmning med damp Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer, ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater, squash eller champignoner). Brug denne funktion til at forberede yoghurt. Lampen er slukket i denne funktion. Dampens fugtende virkning forbedrer og fremskynder dejens hævning, forhindrer at den får en tør skorpe og holder dejen elastisk. Genopvarmning af mad med damp forhindrer, at maden får en tør skorpe og opvarmer på en skånsom og ensartet måde, så maden genvinder sin smag og aroma, som da den blev tilberedt. Denne funktion kan også anvendes til at genopvarme maden direkte på tallerkenen. Du kan genopvarme flere tallerkener ad gangen ved at bruge flere ovnribber. 6.7 Undermenu for: VarioGuide Fødevarekategori: Fisk/skaldyr Ret Fisk Fisk, bagt Fiskepinde Fiskefilet, tynde Fiskefilet, tykke Fiskefilet, frosne Hel lille fisk Hel fisk, dampet Hel lille fisk, grillstegt Hel fisk, grillstegt Hel fisk, grillstegt Ret Laksefilet Laks Laks, hel Rejer, friske Rejer Rejer, frosne Muslinger - Fødevarekategori: Fjerkræ Ret Udbenet fjerkræ - Udbenet fjerkræ - Ørred

17 DANSK 17 Ret Kylling Hel and Hel gås Hel kalkun Fødevarekategori: Kød Ret Oksekød Kyllingevinger, friske Kyllingevinger, frosne Kyllingelår, friske Kyllingelår, frosne Kyllingebryst, pocheret Kylling, halveret Hel kylling Kogt oksekød Braiseret kød Farsbrød Rød Ret Svin Kalvekød Chipolatas Spareribs Svineskank, forkogt Skinke m. ben Svinekam Svinekam Svinemørbrad, røget Svinemørbrad, pocheret Nakkesteg Svinebov Nakkesteg af svinekød Kogt skinke Kalveskank Kam Kalvesteg Lammekølle Rød Lammesteg Engelsk roastbeef Middel Middel Gennemstegt Lammekød Lammeryg Lammesteg, rosa Lammesteg, rosa Gennemstegt Rød Roastbeef, nordisk Middel Gennemstegt

18 18 Ret Vildt Hare Harekølle Hareryg Hareryg Vildt Kølle Ryg Vildtsteg Dyreryg Fødevarekategori: Ovnretter Ret Lasagne - Lasagne/cannelloni, frossen Pasta - Kartoffelgratin - Grøntsagsgratin - Desserter - Fødevarekategori: Pizza/Quiche Ret Pizza Gærbrød m. smeltet ost Flammkuchen - Madtærte - Quiche Lorraine - - Pizza, tynd dej Pizza, ekstra topping Pizza, frossen Deep pan pizza, frossen Pizza, kold Pizza snacks, frosne - Ret Madtærte - Fødevarekategori: Kage/småkager Ret Gærkrans - Æblekage, lukket - Sandkage - Lukket æbletærte - Kvargkage, form - Croissant - Sandkage - Pie - Sød tærte - Mandelkage - Muffins - Butterdej - Kagesnitter - Flødeboller - Butterdej - Flødekager - Makroner - Småkager af mørdej Tysk julestollen - Æble strudel, frossen Kage på plade Kvargkage, plade - Brownies - Roulade - Gærkage Sukkerdej Gærdej

19 DANSK 19 Ret Æblekage m. smuldredej Sukkerkage - Tærtebund Frugttærte - Mørdej, tærtebund Tærtebund af rørt dej Frugttærte af mørdej Frugttærte af rørt dej Gærdej Fødevarekategori: Brød/Småt gærbrød Ret Småt gærbrød Ciabatta - Flute Brød Småt gærbrød Boller, forbagte Boller, frosne Småt gærbrød, forbagt Småt gærbrød, frosne Kringle Franskbrød Gærkrans Mørkt brød Grovbrød Fuldkornsbrød Flade madbrød Brød/småt gærbrød, frossen Fødevarekategori: Grøntsager Ret Broccoli, buketter - Ret Broccoli, hel - Blomkål, buketter - Blomkål, hel - Gulerødder - Squash, skiver - Asparges, grønne - Asparges, hvide - Peberfrugt, strimler - Spinat, frisk - Porreringe - Grønne bønner - Champignon, skiver Flåede tomater - Rosenkål - Selleri, tern - Ærter - Aubergine - Fennikel - Artiskokker - Rødbede - Skorzonerrod - Glaskål, strimler - Hvide bønner - Savoykål - Fødevarekategori: Terriner Ret Æg Royale - Créme Caramel - Terrines - -

20 20 Ret Æg Æg, blødkogt Æg, smilende Æg, hårdkogt Æg, bagte Fødevarekategori: Tilbehør Ret Pommes frites, tynde Pommes frites, tykke Pommes frites, frosne Kroketter - Kartoffelbåde - Brasede kartofler - Kogte kartofler, kvarte Kogte kartofler - Bagte kartofler - Kuvertbrød med kartofel Kuvertbrød - Kuvertbrød med gær, salte Kuvertbrød med gær, søde Ris - Tagliatelle, frisk - Polenta - Når det er nødvendigt at ændre rettens vægt eller kernetemperatur, kan du bruge eller til at indstille de nye værdier Undermenu for: SousVide VarioGuide Fødevarekategori Fisk/skaldyr Fjerkræ Kød Ret Brasenfilet Aborrefilet Tørret torsk Ørredfilet Laksefilet Kammuslinger Muslinger med skal Rejer uden skal Blæksprutte Kyllingebryst, benløst Andebryst, benløst Kalkunbryst, benløst Oksekød Oksekødsfilet, rosa Oksekødsfilet, gennemstegt Lammekød Lammekød, rosa Lammekød, gennemstegt Vildt Vildsvin Kanin, benløs

21 DANSK 21 Fødevarekategori Grøntsager Ret Gulerødder Squash, skiver Asparges, grønne Asparges, hvide Peberfrugt, strimler Porreringe Knoldselleri Bladselleri Aubergine Fennikel Artiskokhjerter Kartofler Græskar Fødevarekategori Frugt Æbler Pærer Ferskner Ret Nektariner Blommer Ananas Mango 6.9 Start af en ovnfunktion 1. Tænd for apparatet. 2. Vælg menuen: Ovnfunktioner. 3. Tryk på for at bekræfte. 4. Vælg en ovnfunktion. 5. Tryk på for at bekræfte. 6. Indstil temperaturen. 7. Tryk på for at bekræfte. Apparatet starter automatisk, hvis standardindstillingerne ikke er ændret Vandbeholder F A A. Låg B. Bølgebryder C. Beholderdel D. Vandfyldningshul E. Skala F. Frontknap XAM B E D C Du kan fjerne vandbeholderen fra apparatet. Tryk det forsigtigt på frontknappen. Når du har trykket på vandbeholderen, trækkes den selv ud af apparatet.

22 MAX 22 MAX ADVARSEL! Brug kun koldt vand fra hanen. Brug ikke filtreret (demineraliseret) eller destilleret vand. Brug ikke andre væsker. Hæld ikke brændbare eller alkoholiske væsker i vandbeholderen. Du kan fylde vandbeholderen på to måder: lad vandbeholderen være i apparatet, og fyld den med en kande. kobl vandbeholderen fra apparatet, og fyld den fra en vandhane. Når du fylder vandbeholderen fra vandhanen, skal du bære beholderen i vandret position for at undgå at spilde vandet. MAX Når du fylder vandbeholderen, skal du indsætte den i samme position. Tryk på frontknappen, til vandbeholderen er inden i apparatet. Tøm vandbeholderen, hver gang du har brugt den. PAS PÅ! Hold vandbeholderen væk fra varme overflader Tilberedning med damp Vandbeholderen låg er i betjeningspanelet. 1. Tryk på vandbeholderens dæksel for at åbne den og trække den ud af apparatet. 2. Fyld koldt vand i vandbeholderen til det maksimale niveau (ca. 950 ml vand). Det påfyldte vand rækker til ca. 50 minutter. Brug skalaen på vandbeholderen. 3. Sæt vandbeholderen til dens oprindelige position. Hvis vandbeholderen er våd, efter du har fyldt den med vand, skal du tørre den med en blød klud, inden du indsætter den i apparatet. 4. Tilbered maden i det korrekte kogegrej. 5. Tænd for apparat. 6. Vælg en damp-ovnfunktion, og indstil temperaturen. 7. Hvis påkrævet, indstil funktionen til Varighed eller Slut tid. Den første damp dannes efter ca. 2 minutter. Der udsendes lydsignaler, når apparatet har nået ca. den indstillede temperatur. Der udsendes lydsignaler, når tilberedningen er slut. 8. Sluk for komfuret. 9. Tøm vandbeholderen, når tilberedningen med damp er afsluttet. PAS PÅ! Apparatet er varmt. Der er risiko for forbrænding. Vær forsigtig, når du tømmer vandbeholderen.

23 DANSK 23 Når vandbeholderen er ved at løbe tør for vand, udsendes der en lydalarm, og vandbeholderen skal fyldes op igen for at fortsætte dampkogningen, som beskrevet herover. Lad apparatet tørre helt med åben låge. Du kan fremskynde tørringen ved at opvarme apparatet med varm luft ved 150 C i ca. 15 minutter. Damp kan kondensere på bunden af ovnrummet, og synligheden i apparatet kan begrænses. Hvis dette sker, bør du tørre ovnrummet, når apparatet er afkølet. I slutningen af programmet med damptilberedning kører apparetets køleblæsere ved en højere hastighed for at bortlede den overskydende damp bedre. Dette er normalt SousVide tilberedning Maden bevarer sin fulde aroma, da dens smag og saft ikke fordamper Kød og fisk får en mør konsistens Maden bevarer alle sine mineraler og vitaminer Du skal bruge færre krydderier, da maden bevarer sin naturlige smag Bedre arbejdsgang, fordi du ikke behøver at tilberede og servere maden på samme tid og sted Lav tilberedningstemperatur minimerer risikoen for, at maden får for meget Portionsposerne gør det nemt at bevare maden Tilberedning af mad 1. Rens, og skær alle ingredienser. 2. Krydr ingredienserne. 3. Fyld ingredienserne i passende vakuumposer. 4. Vakuumforsegl posen for at sikre, at du fjerner så meget luft som muligt. 5. Det er påbudt at opbevare poserne koldt, hvis maden ikke tilberedes med det samme. 6. Fortsæt med funktionen: SousVide tilberedning, og følg de gældende kogetabelanvisninger til den relevante fødevare eller opskrifterne i hjælp til tilberedning. 7. Åbn posen, og servér. 8. Valgfrit: Brun eller grill maden en sidste gang, f.eks. kød, for at få en flot sprød skorpe og den typiske duft af steg. Aktivering af en funktion: SousVide tilstand 1. Tænd for apparat. 2. Vælg menuen: SousVide tilberedning. 3. Bekræft med et tryk på. 4. Indstil funktionen: SousVide tilstand. 5. Bekræft med et tryk på. 6. Indstil temperaturen. 7. Bekræft med et tryk på. Tilberedning med denne funktion kan forårsage rester af vand på vakuumposer og i ovnrummet. Åbn lågen forsigtigt efter tilberedningen, så du undgår, at der kommer vand på elementet. Brug en tallerken og et håndklæde, når vakuumposerne tages ud. Aftør lågen, vanddråbeopsamleren i bunden og ovnrummet med en blød klud eller en svamp. Lad apparatet tørre helt med åben låge. Du kan fremskynde tørringen ved at opvarme apparatet med varm luft ved 150 C i ca. 15 minutter Indikator for opvarmning Når du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælken i displayet. Bjælken viser, at temperaturen stiger. Når temperaturen er

24 24 nået, lyder alarmen 3 gange og bjælken blinker og forsvinder Lampe for hurtig opvarmning Denne funktion reducerer opvarmningstiden. Stil ikke maden i ovnen, når Hurtig opvarmningfunktionen er i gang. Funktionen aktiveres ved at holde i 3 sekunder. Lampen for opvarmning skifter Restvarme Når der slukkes for apparatet, viser displayet restvarmen. Du kan bruge varmen til at holde maden varm. 7. URFUNKTIONER 7.1 Tabel for urfunktioner Urfunktionstast Egnet til Minutur Til at indstille nedtælling (maks. 2 t og 30 min). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. Varighed Slut tid Brug på eller for at slå funktionen til. Tryk på for at indstille minutterne og for at starte. Til at indstille længden af en aktivitet (maks. 23 t 59 min). Til at indstille sluttiden for en ovnfunktion (maks. 23 t 59 min). Hvis du angiver tiden for en urfunktion, begynder tiden at tælle ned efter 5 sekunder. Hvis du bruger urfunktionerne: Varighed, Slut tid, deaktiverer apparatets varmelegemerne, når 90% af den indstillede tid er gået. Apparatet bruger restvarmen til at lave maden færdig, indtil den indstillede tid er gået (3-20 minutter). 7.2 Indstilling af urfunktionstasterne Før du bruger funktionerne: Varighed, Slut tid, skal du først indstille en ovnfunktion og en temperatur. Apparatet slukkes automatisk. Du kan bruge funktionerne: Varighed og Slut tid samtidigt, hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk. Funktionerne: Varighed og Slut tid virker ikke, når du bruger stegetermomter. 1. Vælg en ovnfunktion. 2. Tryk på en eller flere gange, indtil den ønskede urfunktion og det tilhørende symbol vises i displayet.

25 3. Tryk på eller for at indstille den nødvendige tid. 4. Tryk på for at bekræfte. Når tiden er gået, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes. Displayet viser en meddelelse. 5. Tryk på et hvilket som helst symbol for at stoppe signalet. 7.3 Heat+Hold Betingelser for funktionen: Den indstillede temperatur skal være over 80 C. Funktionen: Varighed er indstillet. Funktionen: Heat+Hold holder færdig mad varm ved 80 C i 30 minutter. Den aktiveres, når bagningen eller stegningen er slut. Funktionen kan aktiveres eller deaktiveres i menuen: Grundindstillinger. 1. Tænd for apparat. 2. Vælg ovnfunktionen. 3. Indstil temperaturen til over 80 C. 4. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser: Heat+Hold. 8. AUTOMATISKE PROGRAMMER ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 8.1 Opskrifter på nettet Du kan finde opskrifterne til de automatiske programmer for dette apparat på vores websted. For at finde den korrekte opskriftsbog skal du kontrollere PNC-nummeret på typeskiltet på forsiden af ovnrummet. 8.2 Opskrifter med Opskrift automatik Dette apparat har en række opskrifter, du kan bruge. Opskrifterne er faste og kan ikke ændres. 5. Tryk på for at bekræfte. Når programmet er slut, udsendes et lydsignal. Funktionen forbliver aktiveret, selv om der skiftes ovnfunktion. 7.4 Forlængelse af tiden Funktionen: Forlængelse af tiden fortsætter ovnfunktionen, efter endt Varighed. Gælder ikke for ovnfunktioner med stegetermometer. 1. Når tilberedningstiden er gået, udsendes et lydsignal. Tryk på hvilket som helst symbol. Displayet viser meddelelsen. 2. Tryk på for at slå funktionen til eller på for at annullere. 3. Indstil længden af funktionen. 4. Tryk på. 1. Tænd for apparat. 2. Vælg menuen: Opskrifter. Tryk på for at bekræfte. 3. Vælg kategori og ret. Bekræft med et tryk på. 4. Vælg en opskrift. Bekræft med et tryk på. DANSK 25

26 BRUG AF TILBEHØRET ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. 9.1 Termometer Der skal tages hensyn til to temperaturer: ovntemperaturen og centrumtemperaturen. Termometeret måler kernetemperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet. PAS PÅ! Brug kun det medfølgende stegetermometer eller de korrekte reservedele. Stegetermometeret skal blive siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen. 1. Tænd for apparat. 2. Sæt spidsen af stegetermometret ind i midten af kødet. 3. Sæt stegetermometerets stik i bøsningen på apparatets forside. betjeningstilstandene. Apparatet beregner slut tiden på ca. 30 minutter. 6. Tryk på for at ændre centrumtemperaturen. Når kødet når den indstillede kernetemperatur, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes automatisk. 7. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå signalet fra. 8. Tag stegetermometerets stik ud af bøsningen, og tag kødet ud af ovnen. ADVARSEL! Madlavningstermometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Pas på, når du trækker stegetermometerets spids og stik ud. 9.2 Isætning af tilbehør Grillrist: Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad. Displayet viser termometerets symbol. 4. Tryk på eller i mindre end 5 sekunder for at indstille centrumtemperaturen. 5. Vælg ovnfunktion og evt. ovntemperatur. Apparatet beregner en anslået sluttid. Slut tiden varierer alt efter de forskellige mængder mad, de indstillede ovntemperaturer (mindst 120 C) og Grill / bradepande: Skub grill / bradepanden mellem ovnribbens skinner.

27 Grillrist: Anbring trådhylden på teleskopskinnerne, så fødderne vender nedad. Den høje kant rundt om risten er en anordning, der forhindrer kogegrejet i at glide. DANSK 27 Rist og grill/bradepande sammen: Skub grill / bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og risten på skinnerne ovenover. Bageplade eller bradepande: Anbring bagepladen eller bradepanden på teleskopskinnerne. Alt tilbehør har små fordybninger foroven på højre og venstre side for at øge sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den højre kant rundt om risten er en anordning, der forhindrer kogegrejet i at glide. 9.3 Teleskopskinner indsættelse af ovntilbehør Med teleskop udtræksskinnerne er det nemmere at isætte og fjerne ovnristene. PAS PÅ! Teleskopskinnerne må ikke rengøres i opvaskemaskinen. Smør ikke teleskopskinnerne. Rist og grill/bradepande sammen: Læg grillristen oven på bagepladen / bradepanden. Anbring risten og bradepanden på teleskopskinnerne. PAS PÅ! Sørg for at skubbe teleskopskinnerne helt ind i apparatet, inden du lukker ovnlågen.

28 EKSTRAFUNKTIONER 10.1 Favoritter Du kan gemme dine favoritindstillinger, f.eks. varighed, temperatur eller ovnfunktion. De findes i menuen: Favoritter. Du kan gemme 20 programmer. Gemme et program 1. Tænd for apparat. 2. Vælg en ovnfunktion eller et automatisk program. 3. Tryk en eller flere gange på, indtil displayet viser: GEM. 4. Tryk på for at bekræfte. Displayet viser den første ledige plads hukommelsen. 5. Tryk på for at bekræfte. 6. Indtast programmets navn. Første bogstav blinker. 7. Berør eller for at skifte bogstavet. 8. Tryk på. Det næste bogstav blinker. 9. Udfør trin 7 igen efter behov. 10. Tryk på og hold nede for at gemme. Du kan overskrive en plads i hukommelsen. Når displayet viser den første ledige plads i hukommelsen, skal du berøre eller og trykke på for at overskrive et eksisterende program. Du kan ændre navnet på et program i menuen: Redigér programnavn. Aktivering af programmet 1. Tænd for apparatet. 2. Vælg menuen: Favoritter. 3. Bekræft med et tryk på. 4. Vælg navnet på dit favoritprogram. 5. Bekræft med et tryk på. Tryk på for at gå direkte til menuen: Favoritter Brug af Børnelås Børnelåsen forhindre utilsigtet betjening af apparatet. 1. Tænd for apparatet. 2. Tryk samtidig på og, indtil displayet viser en meddelelse. Gentag trin 2 for at deaktivere Børnelåsfunktionen Panel Lås Denne funktion forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen. Du kan kun aktivere den, når apparatet er tændt. 1. Tænd for apparat. 2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling. 3. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser: Panel Lås. 4. Tryk på for at bekræfte. Berør for at deaktivere funktionen. Displayet viser en meddelelse. Berør igen, og derefter for at bekræfte. Når du slukker for apparatet, deaktiveres funktionen også Set + Go Med funktionen kan du indstille en ovnfunktion (eller et program) og aktivere den senere ved at berøre symbolet én gang. 1. Tænd for apparat. 2. Vælg en ovnfunktion. 3. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser: Varighed. 4. Indstil tiden. 5. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser: Set + Go. 6. Tryk på for at bekræfte. Tryk på et symbol (undtagen for ) for at starte funktionen: Set + Go. Den valgte ovnfunktion starter. Når ovnfunktionen er slut, udsendes et lydsignal.

29 Panel Lås er tændt, når ovnfunktionen virker. Menuen: Grundindstillinger tænder og slukker funktionen: Set + Go Mekanisk lågelås DANSK 29 Lågelåsen er deaktiveret, når du køber apparatet Automatisk slukning Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet automatisk efter nogen tid, hvis en opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke ændrer indstillingerne. Temperatur Sluktid (t) PAS PÅ! Flyt kun den mekaniske lågelås i vandret retning. Flyt den ikke lodret. Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Lys, termometer,slut tid, Varighed Displayets lysstyrke Displayet har to lysstyrker: Aften/nat-lysstyrke - når apparatet er slukket, er displayets lysstyrke lavere mellem og Dag-lysstyrke: når apparatet er aktiveret. hvis du berør et symbol under aften/nat-lysstyrke (bortset fra TÆND / SLUK), går displayet tilbage til dag-lysstyrke i de næste 10 sekunder. hvis apparatet er slukket, og du indstiller funktionen: Minutur. Når funktionen er færdig, går displayet tilbage til aften/nat-lysstyrke Køleblæser Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af. PAS PÅ! Tryk ikke på lågelåsen, når du lukker ovnlågen Brug af den mekaniske lågelås 1. Træk lågelåsen frem, indtil den låses på plads, for at slå lågelåsen til. 2. Skub lågelåsen tilbage i panelet for at frakoble lågelåsen.

30 Skub lågelåsen let. 2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget Åbning af lågen med tilkoblet mekanisk lågelås Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås er tilkoblet. 11. RÅD OG TIP ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser Lågens inderside På indersiden af lågen på nogle modeller finder du: ovnrillernes numre. oplysninger om ovnfunktioner, anbefalede ovnriller og temperaturer for typiske retter Råd om ovnens særlige opvarmningsfunktioner Hold varm Brug denne funktion, hvis du vil holde maden varm. Temperaturen justeres automatisk til 80 C. Tallerkenvarmer Til opvarmning af tallerkener og fade. Hvis du trykker på lågelåsen, indtil der høres et klik, deaktiverer du lågelåsen. Fordel tallerkener og fade jævnt på grillristen. Flyt stakkene rundt efter halvdelen af opvarmningstiden (byt om på top og bund). Den automatiske temperatur er 70 C. Anbefalet ovnrille: 3. Hævning af dej Du kan bruge denne automatiske funktion med hvilken som helst ønsket dejopskrift. Den giver gode forhold for hævning. Læg dejen i et fad, der er stort nok til hævning. Det er ikke nødvendigt at dække den til. Sæt en grillrist på ribbe 1, og sæt fadet ind. Luk lågen, og indstil funktionen til hævning af dej: Hævning af dej. Indstil den ønskede tid. Optøning Tag maden ud af emballagen og læg den på en tallerken. Dæk ikke foden til med et fad eller en tallerken, da det kan forlænge optøningstiden. Brug den første ovnrille fra neden SousVide tilberedning Denne funktion bruger lavere tilberedningstemperaturer end normal tilberedning. Behandl maden med særlig omhu for at få en bedre madkvalitet.

31 DANSK 31 Anbefalinger til sikker mad: Brug råvarer af høj kvalitet. Brug altid råvarer, der er så friske som muligt. Opbevar altid råvarerne under korrekte forhold, inden du tilbereder dem. Rens altid madvarerne, inden du tilbereder dem. For at opnå gode og sikre resultater skal du altid se på værdierne i kogetabellen. Kontrollér tilberedningstiden, temperaturen og mængden af mad. Mad må ikke holdes under 60 C i ovnen i længere tid for at undgå sikkerhedsproblemer. Brug kun lave temperaturer til mad, som kan spises rå, og kun i kort tid. SousVide-retter smager bedst lige efter tilberedningen. Hvis du ikke spiser maden umiddelbart efter tilberedningen, skal du sænke temperaturen hurtigt. Det kan du gøre ved at anbringe maden i et isbad og stille den i køleskabet. Du kan opbevare maden i køleskabet i 2-3 dage. Brug ikke SousVide-tilberedning til at genopvarme madrester. Undgå, at tilberedt mad kommer i berøring med rå madvarer, mens du klargør og tilbereder maden. Brug ikke de samme køkkenredskaber til forskellige ting uden at vaske dem grundigt. For opskrifter med rå æg, skal du sørge for, at æggehvider og blommer ikke kommer i berøring med æggeskallernes udvendige del. Tip vedrørende mad i vakuumposer: Til funktionen SousVide-tilberedning skal du bruge en vakuumforsegler og vakuumposer. Anbefalet vakuumforseglertype: Kammervakuumforsegler. Kun denne type vakuumforsegler kan vakuumpakke væsker. Brug vakuumposer, der er beregnet til funktionen SousVide-tilberedning. Vakuumposer må ikke genbruges. Læg maden i ét lag i vakuumposerne, så du får en mere ensartet tilberedning. Til hurtigere og mere ensartet tilberedning skal du indstille graden af vakuum til den højest mulige. Sørg for, at området, der skal forsegles, er rent for at garantere en sikker lukning af vakuumposen. Generelle tip og råd til funktionen SousVide tilberedning: For at bevare dampen skal du altid holde ovnlågen lukket, når du anvender funktionen SousVidetilberedning. Åbn lågen forsigtigt efter tilberedningen, da der har ophobet sig damp i apparatet. Du kan tilsætte olie og krydderier til maden efter behov. Olie forhindrer, at maden klæber fast til vakuumposen. Krydr maden moderat til at begynde med, da smagen ikke fordamper. Alkohol fordampes fra væsker ved at opvarme og koge væskerne, før de vakuumpakkes. Rå hvidløg kan erstattes af hvidløgspulver. Olivenolie kan erstattes af en neutral olietype. Til hurtigere og mere ensartet tilberedning af maden skal du holde graden af vakuum så høj som muligt (99,9 %). Tilberedningstiderne er anbefalinger og kan være forskellige afhængigt af dine præferencer. Tilberedningstiderne i tabellerne er retter til 4 personer. Hvis mængden af mad er større, kan tilberedningstiderne blive længere. Hvis madens størrelse er forskellig fra den, der vises i tabellen, kan tilberedningstiden være forskellig. Anbring vakuumposerne på risten uden at de overlapper hinanden, hvis du bruger flere poser SousVide tilberedning: Kød Se i tabellerne for at undgå at tilberede maden i for kort tid. Brug ikke kødportioner, der er tykkere end det, der vises i tabellerne. Tilberedningstiderne i tabellerne er de minimalt krævede tider.

32 32 Tilberedningstiden kan vare længere afhængigt af dine behov. Brug kun kød uden ben for at undgå skader på vakuumposerne. For at få fjerkræfileter til at smage bedre skal du stege dem på skindsiden før og efter vakuumindpakningen. Oksekød Madvare Oksefilet, medium Oksefilet, gennemstegt Kalvefilet, medium Kalvefilet, gennemstegt Madens tykkelse Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) 4 cm cm cm cm Ovnrille Lam/vildt Madvare Madens tykkelse Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) Lam, rødt 3 cm Lam, medium 3 cm Vildsvin 3 cm Kanin uden ben 1,5 cm Ovnrille Fjerkræ Madvare Kyllingebryst uden ben Andebryst uden ben Kalkunbryst uden ben Madens tykkelse Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) 3 cm cm cm Ovnrille

33 11.5 SousVide tilberedning: Fisk og skaldyr Se i tabellen for at undgå at give maden for lidt. Brug ikke fiskeportioner, der er tykkere end det, der vises i tabellen. DANSK 33 Tør fiskefileterne med et stykke køkkenrulle, inden du lægger dem i en vakuumpose. Hæld en kop vand i vakuumposen, når du tilbereder muslinger. Madvare Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) Brasenfilet 4 fileter 1 cm Aborrefilet 4 fileter 1 cm Tørret torsk 2 fileter 2 cm Kammuslinger store Muslinger med skal Rejer uden skal store Blæksprutte Ørredfilet 1) 2 fileter 1,5 cm Laksefilet1) 3 cm Madens tykkelse Ovnrille 1) For at hindre at der trækker proteiner ud, skal du udvande fisken i en 10% saltopløsning (100 g salt i 1 liter vand) i 30 min. og tørre den med køkkenrulle, inden du lægger den i vakuumposen SousVide tilberedning: Grøntsager Skræl grøntsagerne efter behov. Nogle grøntsager kan ændre farve, når du skræller dem og tilbereder dem i en vakuumpose. Tilbered maden umiddelbart efter, at du har klargjort den, for at få bedre resultater. Læg artiskokker i vand med citronsaft, når du har renset og skåret dem, så bevarer de farven. Madvare Madens tykkelse Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Asparges, grønne Asparges, hvide hele hele Courgette skiver på 1 cm

34 34 Madvare Madens tykkelse Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Porre strimler eller ringe Aubergine skiver på 1 cm Græskar stykker med en tykkelse på 2 cm Peber strimler eller kvarte Bladselleri ringe på 1 cm Gulerødder skiver på 0,5 cm Knoldselleri skiver på 1 cm Fennikel skiver på 1 cm Kartofler skiver på 1 cm Artiskokhjerter skåret i kvarte SousVide tilberedning: Frugter og desserter Skræl frugten, fjern kerner og kernehus, hvor det er nødvendigt Læg æbler og pærer i vand med citronsaft, når du har renset og skåret dem, så bevarer de farven. Tilbered maden umiddelbart efter, at du har klargjort den, for at få bedre resultater. Madvare Madens tykkelse Mængde mad til 4 personer (g) Temperatur Tid (min.) Ovnrille Fersken skåret i halve 4 frugter Blomme skåret i halve 600 g Mango skåret i terninger på ca. 2 x 2 cm 2 frugter Nektarin skåret i halve 4 frugter Ananas skiver 1 cm 600 g Æble skåret i kvarte 4 frugter Pære skåret i halve 4 frugter Vanillecreme 350 g i hver pose 700 g

35 11.8 Damp ADVARSEL! Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, når funktionen er tændt. Der kan slippe damp ud. Funktionen passer til alle typer madvarer, både friske og frosne. Du kan bruge den til at tilberede, opvarme, optø, pochere eller blanchere grøntsager, kød, fisk, pasta, ris, majs, semulje og æg. Du kan tilberede et helt måltid på én gang. For at tilberede hver ret rigtigt skal du tilberede retter, som har næsten samme tilberedningstider. Fyld vandbeholderen op til maksimalt niveau. Kom retterne i det rigtige kogegrej, og stil det på grillristene. Justér afstanden mellem kogegrejet, så dampen kan cirkulere. Sterilisation DANSK 35 Funktionen kan bruges til at sterilisere beholdere (f.eks. sutteflasker). Anbring de rene beholdere midt på risten på den første ovnrille. Sørg for, at åbningen vender nedad med en lille vinkel. Fyld vandbeholderen med den maksimale vandmængde, og vælg en varighed på 40 minutter. Grøntsager Madvare Temperatur Tid (min.) Ovnrille Artiskokker Aubergine Blomkål, hel Blomkål, buketter Broccoli, hel Broccoli, buketter ) Champignon, skiver Ærter Fennikel Gulerødder Kålrabi, strimler Peberfrugt, strimler Porrer, ringe Grønne bønner Vårsalat, i buketter Rosenkål Rødbede

BSE792320B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BSE792320B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BSE792320B DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES6900

Brugsanvisning Dampovn IES6900 DA Brugsanvisning Dampovn IES6900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES9900

Brugsanvisning Dampovn IES9900 DA Brugsanvisning Dampovn IES9900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PRO COMBI BS M BS M BRUGSANVISNING

PRO COMBI BS M BS M BRUGSANVISNING PRO COMBI BS8831470M BS8831472M DA BRUGSANVISNING 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL...8 5. FØR

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

EOP800. DA Ovn Brugsanvisning

EOP800. DA Ovn Brugsanvisning EOP800 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING... 10 6. DAGLIG

Læs mere

...... EOC5851WO DA OVN BRUGSANVISNING

...... EOC5851WO DA OVN BRUGSANVISNING EOC5851WO...... DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Læs mere

IEL9800. DA Brugsanvisning

IEL9800. DA Brugsanvisning IEL9800 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IED6902-RF

Brugsanvisning Dampovn IED6902-RF DA Brugsanvisning Dampovn IED6902-RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE ANVENDELSE... 10

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

PROCOMBI PLUS BS M BRUGSANVISNING

PROCOMBI PLUS BS M BRUGSANVISNING PROCOMBI PLUS BS8836680M DA BRUGSANVISNING 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL...8 5. FØR IBRUGTAGNING...9

Læs mere

BSE782220M BSE782220W BSK782220M BSK782220W. Brugsanvisning Dampovn USER MANUAL

BSE782220M BSE782220W BSK782220M BSK782220W. Brugsanvisning Dampovn USER MANUAL BSE782220M BSE782220W BSK782220M BSK782220W DA Brugsanvisning Dampovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7

Læs mere

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7

Læs mere

EOP900. DA Ovn Brugsanvisning

EOP900. DA Ovn Brugsanvisning EOP900 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. HURTIGVEJLEDNING...

Læs mere

IKC6800 DA Brugsanvisning

IKC6800 DA Brugsanvisning IKC6800 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10 6.

Læs mere

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOB8841WO

Brugsanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOB8841WO DA Brugsanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOB8841WO 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING

EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

IEL7300. Brugsanvisning

IEL7300. Brugsanvisning IEL7300 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

EOP600. DA Ovn Brugsanvisning

EOP600. DA Ovn Brugsanvisning EOP600 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BP W

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX BP W Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn EEBD6750.0J

Brugsanvisning. Dampovn EEBD6750.0J DA Brugsanvisning Dampovn EEBD6750.0J 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Urfunktioner 13 Automatiske programmer

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn KS KS KS

Brugsanvisning Dampovn KS KS KS DA Brugsanvisning Dampovn KS8404001 KS8404021 KS8404101 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9302

Brugsanvisning Ovn IEL9302 DA Brugsanvisning Ovn IEL9302 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

PROCOMBI PLUS BS BS BRUGSANVISNING

PROCOMBI PLUS BS BS BRUGSANVISNING PROCOMBI PLUS BS8314401 BS8314421 DA BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING...9

Læs mere

EOC5851AA. DA Ovn Brugsanvisning

EOC5851AA. DA Ovn Brugsanvisning EOC5851AA DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9321

Brugsanvisning Ovn IEL9321 DA Brugsanvisning Ovn IEL9321 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER... 11 7. BRUG

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7404001M http://da.yourpdfguides.com/dref/4129423

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7404001M http://da.yourpdfguides.com/dref/4129423 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP

Brugsanvisning Ovn BP DA Brugsanvisning Ovn BP8831462 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...10 6. DAGLIG

Læs mere

IEL9301. Brugsanvisning

IEL9301. Brugsanvisning IEL9301 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Ovn EEBP6750.0J

Brugsanvisning. Ovn EEBP6750.0J DA Brugsanvisning Ovn EEBP6750.0J 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Urfunktioner 13 Automatiske programmer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOA5641AOW

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOA5641AOW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BPE742220B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BPE742220B. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BPE742220B DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BE430442S

Brugsanvisning Ovn BE430442S DA Brugsanvisning Ovn BE430442S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG BRUG...7 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

EKB500. DA Ovn Brugsanvisning

EKB500. DA Ovn Brugsanvisning EKB500 DA Ovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...8

Læs mere

KME761000B. Brugsanvisning Mikro-kombiovn USER MANUAL

KME761000B. Brugsanvisning Mikro-kombiovn USER MANUAL KME761000B DA Brugsanvisning Mikro-kombiovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8

Læs mere

Brugsanvisning Mikro-kombiovn KM KM KM

Brugsanvisning Mikro-kombiovn KM KM KM DA Brugsanvisning Mikro-kombiovn KM8403001 KM8403021 KM8403101 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

EVY7800AA EVY7800AO...

EVY7800AA EVY7800AO... EVY7800AA EVY7800AO...... DA MIKRO-KOMBIOVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Læs mere

BE DA OVN BRUGSANVISNING

BE DA OVN BRUGSANVISNING BE3002401 DA OVN BRUGSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

EVY7800AOX EVY7800AAX EVY7800AAV EVY7800ZOZ. DA Mikro-kombiovn Brugsanvisning

EVY7800AOX EVY7800AAX EVY7800AAV EVY7800ZOZ. DA Mikro-kombiovn Brugsanvisning EVY7800AOX EVY7800AAX EVY7800AAV EVY7800ZOZ DA Mikro-kombiovn Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF

Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF DA Brugsanvisning Komfur ELI83721HV ELI83721RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV

Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13020-HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP3003001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

BE DA OVN BRUGSANVISNING

BE DA OVN BRUGSANVISNING BE5304401 DA OVN BRUGSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP3003001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BP DA Brugsanvisning

BP DA Brugsanvisning BP5304001 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV

Brugsanvisning Komfur ELK13039HV DA Brugsanvisning Komfur ELK13039HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9 6. KOGESEKTION

Læs mere

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV

Brugsanvisning. Komfur ELI24320HV Brugsanvisning Komfur ELI24320HV DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10 6. KOGESEKTION

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF

Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF DA Brugsanvisning Komfur ELI14321HV ELI14321RF 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...10

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

KM KM DA Brugsanvisning

KM KM DA Brugsanvisning KM8403001 KM8403021 DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7100000M http://da.yourpdfguides.com/dref/3348564

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7100000M http://da.yourpdfguides.com/dref/3348564 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

ELI14320-RF ELI14320-HV. DA Brugsanvisning

ELI14320-RF ELI14320-HV. DA Brugsanvisning ELI14320-RF ELI14320-HV DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV

Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV DA Brugsanvisning Komfur ELK14320HV ELK14321HV 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. KOGESEKTION DAGLIG BRUG...9

Læs mere

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S

Brugsanvisning Ovn BP BP300302S DA Brugsanvisning Ovn BP3003001 BP300302S 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING...7 5. DAGLIG

Læs mere

BCS452210M BCS452210W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL

BCS452210M BCS452210W. Brugsanvisning Ovn USER MANUAL BCS452210M BCS452210W DA Brugsanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE...

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul Stegeanvisning Perfekte stege og fjerkræ til jul For at få den største oplevelse anbefaler vi, at man steger i almindelig varmluft ovn. Ved stegning i ovn skal ovnen altid være på rette temperatur, inden

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker.

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker. SIKKERHEDSADVARSLER Læs nøje alle instruktioner før apparatet tages i brug. Gem disse instruktioner. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal dette udskiftes af konstruktøren eller dennes tekniske serviceassistent,

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere