Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder I medfør af 13 i Landstingsforordning nr. 8. af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Kapitel 1 Definitioner Trinformål, fagformål og læringsmål 1. Ved trinformål forstås i denne bekendtgørelse de overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin. Trinformålene uddyber folkeskolens formål og grundlag og angiver den pædagogiske profil for hvert af folkeskolens tre trin. Trinformålene angiver, på hvilket niveau eleverne forventes at have opnået viden og at beherske grundlæggende færdigheder på tværs af fag og fagområder. Trinformålene er opdelt i fem sideordnede kategorier, der omhandler 1) viden og færdigheder, 2) personlige kompetencer, 3) sociale og samfundsmæssige kompetencer, 4) lærings og arbejdskompetencer og 5) elevens fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Stk. 2. Ved fagformål forstås i denne bekendtgørelse formålet med undervisningen inden for de enkelte fag og fagområder omfattende hele skoleforløbet. Fagformålene er opdelt i fire sideordnede kategorier, som er et udtryk for fire forskellige synsvinkler inden for de enkelte fag og fagområder, og som omhandler 1) viden og færdigheder, 2) den personlige dimension, 3) den sociale dimension og 4) den kulturelle og samfundsmæssige dimension. Stk. 3. Ved læringsmål forstås i denne bekendtgørelse målspecifikationer for de enkelte fag og fagområder, som angiver den viden og de færdigheder, eleverne forventes at have tilegnet sig ved afslutningen af hvert af de tre trin. Læringsmålene er opdelt i sideordnede faglige kategorier og danner grundlag for den løbende evaluering samt den centralt fastsatte evaluering ved afslutningen af hvert af de tre trin. Kapitel 2 Trinformål Yngstetrinnet

2 2. Formålet med undervisningen på yngstetrinnet er, at eleverne gennem kreative aktiviteter, fælles oplevelser og selvstændigt arbejde udvikler deres sproglige opmærksomhed, forståelse og udtryksfærdighed samt tilegner sig grundlæggende færdigheder i at læse, skrive og regne. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres forskellige evner og deres selvværd. Undervisningen skal give eleverne viden om, hvordan de kan være med til at tage vare på egen udvikling gennem omtanke, kreativ udfoldelse, fysisk aktivitet og sund levevis. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i deres forskellige roller samt deres ansvar i familien, i skolen og blandt kammeraterne. Eleverne skal opnå indsigt i vigtigheden af at kunne kommunikere og løse mindre konflikter i skolen og blandt kammeraterne. Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler hensigtsmæssige arbejds og samarbejdsformer samt forståelse for formålet med deres skolegang. Stk. 5. Undervisningen skal give eleverne indsigt i forskellige former for arbejde og beskæftigelse i og uden for hjemmet. Mellemtrinnet 3. Formålet med undervisningen på mellemtrinnet er, at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i skolens fag og fagområder. Eleverne skal videreudvikle deres sproglige færdigheder til brug i både faglige og sociale sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne mulighed for en alsidig udvikling af deres evner og interesser. Den skal medvirke til at styrke elevernes selvværd og selvtillid samt give dem forudsætninger for at tage medansvar for egne forhold og relationer. Eleverne skal udbygge deres forståelse for, at de har et medansvar for egen udvikling, og for hvad der kan påvirke denne. Stk. 3. Undervisningen skal videreudvikle elevernes forståelse for egne og andres forskellige roller og ansvar i familie, skole og samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation og konfliktløsning. Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne øvelse i at planlægge, evaluere og revidere egne læringsforløb i samarbejde med deres lærere. Eleverne skal beherske forskellige individuelle og fælles arbejdsformer. Stk. 5. Undervisningen skal give eleverne kendskab til forskellige uddannelses- og erhvervsretninger. Ældstetrinnet 4. Formålet med undervisningen på ældstetrinnet er, at eleverne opnår forståelse af fagområders, fags og deldiscipliners særlige kendetegn, anvendelsesområder og indbyrdes sammenhæng. Eleverne skal kunne bruge deres opnåede viden og færdigheder hensigtsmæssigt og fleksibelt i forskellige faglige og tværfaglige sammenhænge. Eleverne skal kunne tilegne sig, bearbejde og videreformidle informationer på flere sprog. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler og erkender deres personlige og faglige ressourcer samt opnår en realistisk opfattelse af egne muligheder. Eleverne skal blive i stand til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andres.

3 Stk.3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erkender egne og andres forskellige roller og ansvar. Eleverne skal kunne indgå i dialog og fællesskaber med mennesker med forskellig baggrund og være rustet til at løse konflikter i og uden for skolen. Eleverne skal opnå bevidsthed om eget ansvar, egne rettigheder og egne pligter i et demokratisk samfund. Stk. 4. Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at kunne evaluere og løbende revidere egne uddannelses og erhvervsmæssige handleplaner, tage medansvar for egen læring og kunne handle for at opnå egne mål. Stk. 5. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at vælge et realistisk uddannelses og erhvervsforløb. Kapitel 3 Fagformål og læringsmål for grønlandsk Fagformål 5. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet grønlandsk sikkert og nuanceret samt udtrykke sig klart og varieret på sproget både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig et sikkert sprogligt og begrebsmæssigt fundament som grundlag for deres øvrige faglige og almene læring. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne ud fra egne iagttagelser udvikler deres opmærksomhed omkring sproglige og ikke-sproglige kommunikationsformer. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle bevidsthed om såvel form som funktion i det grønlandske sprog. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. Undervisningen skal fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling samt til at give udtryk for følelser, erfaringer, viden og holdninger. Eleverne skal udvikle bevidsthed om egen sproglig udvikling, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation. Stk. 4. Eleverne skal gennem oplevelse med og viden om sprog og litteratur blive fortrolige med et sprogligt og kulturelt fællesskabs betydning. Gennem undervisningen skal eleverne udvikle forståelse af grønlandsk kultur og dennes samspil med andre kulturer. Undervisningen skal støtte eleverne i deres udvikling til aktive og engagerede samfundsborgere i et demokratisk samfund. Læringsmål 6. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kommunikation 1) kan udtrykke sig mundtligt og bruge sproget i samtale, samarbejde og fremførelse, 2) kan udtrykke sig gennem fortælling, rollespil, digtning, dramatisering, sang og rytmik,

4 3) kan bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer, 4) kan bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden, 5) kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål, lytte til andres tekster og samtale om tekster, de hører, 6) kan læse lette tekster og læse egne tekster op i mindre grupper, 7) kan genfortælle det væsentlige i noget, de har læst eller hørt, og gengive tekster i dramatisk form, 8) kan give udtryk for, hvad de synes om tekster og andre udtryksformer, såsom billeder, tegninger, video og tegneserier, 9) kan skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste, hørte og sete tekster, 10) kan skrive kronologisk og fortællende samt skrive enkle fiktive genrer som f.eks. eventyr og sagn, 11) kan forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder og 12) kan skrive og tegne på computer og sende e mails. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne 1) kan bruge biblioteket og få hjælp til at finde bøger, 2) kan indsamle oplysninger fra andre mennesker om deres viden, erfaringer og historie, i og uden for skolen, 3) kan anvende fagspecifikke computerprogrammer og 4) kan lave simple søgninger på Internettet. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) har kendskab til, at tekster fra gamle dage er forskellige fra vores tids tekster, 2) har kendskab til grønlandske sagn, 3) har kendskab til forskelle og ligheder mellem grønlandske sagn og andre landes eventyr, 4) kan samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse og 5) er bekendt med, at der tales forskellige dialekter i Grønland og den historiske baggrund herfor. Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne tekster, 2) kan bruge forskellige elementære læsestrategier, 3) kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer, såsom billeder, video og tegneserier, 4) har elementært kendskab til og kan bruge sproglige virkemidler, 5) kender til, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog, samt er opmærksomme på forskelle mellem egen dialekt og skriftsproget, 6) er opmærksomme på sprogets fonetiske funktion, f.eks. rim og remser samt ordspil, 7) er fortrolige med lydanalyse og lydsyntese, 8) kender til bogstavernes lyd, form, navn og funktion, 9) er fortrolige med orddelingsprincipperne, 10) kan stave til og bruge lydrette og hyppige ord i egne tekster, 11) kender til de små og store bogstaver og deres brug og 12) har kendskab til, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og kender til forskellige ordklasser. 7. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation 1) kan bruge sproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse,

5 2) kan udtrykke sig mundtligt i fortællende, informerende, refererende, kommenterende og argumenterende form, 3) kan udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form, 4) kan præsentere tema og projektarbejder, 5) kan bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, f.eks. stikord og plancher, 6) kan bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og manipulation samt har viden om sprogets poetiske funktion, 7) kan lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål, 8) kan læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitteratur og sagprosa, 9) kan læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form, 10) kan udarbejde refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende tekster, 11) kan skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form, 12) kan skrive i fiktive og ikke fiktive genrer, såsom referat, digte, drama, breve, anmeldelser, dagbøger, rapporter og avisartikler, 13) kan bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater og 14) kan give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne 1) kan bruge biblioteket selvstændigt og søge information, 2) kan indhente, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne, f.eks. fra bøger, Internettet, andre medier og fra andre mennesker, 3) kan bruge fagspecifikke programmer og 4) kan benytte ordbøger, opslagsbøger og andre relevante informationer. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) har kendskab til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, hvor den er blevet til, 2) har kendskab til hvordan mundtlige fortællinger skiller sig fra skriftlige fortællinger såsom grønlandske og andre landes eventyr og sagn, 3) har kendskab til salmer, sange og nyere digte og 4) har kendskab til nogle særtræk ved andre dialekter. Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) har indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster, 2) kender og kan bruge forskellige læsestrategier: oversigtlæse, punktlæse, skimlæse og nærlæse, 3) kan fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, resume og referat, 4) kan indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst, 5) har viden om betydningen af og kan bruge sproglige virkemidler, 6) har indsigt i forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog, 7) kan analysere, indholdslæse, tematisere, fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer i samspil med andre, 8) kan gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, personkarakteristik, analyse, fortolkning og miljøskildring og temaer i tekster og

6 andre udtryksformer i samspil med andre, 9) har viden om forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion og kan udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation, eksempelvis ældre og nyere litteratur, myter og sagn, digte, sagprosatekster, brevformer, reklamer og annoncer, 10) kender og kan bruge reglerne for orddeling, 11) kender og kan bruge grundregler for tegnsætning, 12) har viden om navneordenes og verbernes struktur, dvs. stamord, tilhæng og endelser, og sætningsopbygningen og 13) har viden om forholdsendelserne, stedordene, pegeordene og talordene. 8. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation 1) kan bruge talesproget sikkert, varieret og argumenterende i samtale, samarbejde og diskussion, 2) kan fremlægge og formidle stof med bevidsthed om, hvilken form der passer til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed, 3) kan udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og veldisponeret form, 4) kan lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling i samtale og dialog, 5) kan læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitteratur og sagprosa, 6) kan udnytte læsning til egen tænkning og egne formål med brug af tekster, 7) kan læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form, 8) kan skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende, 9) kan skrive sammenhængende, sikkert og varieret om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form der passer til situationen, 10) kan skrive bevidst rettet til en defineret modtager, 11) kan vælge den fiktive eller ikke fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet, målrettet, 12) kan bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik, 13) kan give respons på andres tekster, modtage respons på egne tekster, og bruge færdigheder og erfaringer herfra bevidst ved individuelt arbejde og 14) kan benytte e mails i internationale sammenhænge og fremstille elektroniske præsentationer, f.eks. hjemmesider. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne 1) kan søge information ved hjælp af forskellige informationskilder, såsom bibliotek, arkiv og Internettet samt andre mennesker og kan bruge kilderne kritisk og selvstændigt i deres eget arbejde og 2) kan bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) har viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, hvori den er blevet til, 2) har kendskab til hovedtræk i den grønlandske sproghistorie og litteraturhistorie og har indsigt i den rolle, sprog og tekst spiller i kultur og samfund, 3) har kendskab til mundtlige og skriftlige genrer,

7 4) har kendskab til mundtlige former herunder indhold, form og essensen i grønlandske, inuitiske og udenlandske sagn, eventyr og fortællinger og 5) har kendskab til de forskellige grønlandske dialekter og udvalgte inuitsprog. Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) kan forholde sig med sikkerhed til formel sproglig korrekthed og sprogbrug i egne og andres tekster, 2) kan bruge varierede læsestrategier: oversigtslæse, punktlæse og nærlæse efter formålet, 3) kan fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, resumé, referat og notater efter overvejelse om, hvilken form der er bedst egnet, 4) kan indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen, 5) kan styre skriveprocessen selvstændigt fra ide til færdig tekst, 6) kan fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer selvstændigt og sammen med andre på baggrund af analytiske iagttagelser, 7) kan gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre, 8) har kendskab til hovedtrækkene i det grønlandske sprogs struktur, navneordene og verberne, stedordene, forholdsendelserne, pegeordene, adverbierne, partiklerne, tilhængene til navneord og verber samt sætningens og sætningsleddenes opbygning, og 9) kan læse tekster skrevet i den gamle grønlandske retstavning og kender dens systematik. Kapitel 4 Fagformål og læringsmål for dansk Fagformål 9. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet dansk samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget i alle relevante sammenhænge i og uden for skolen. Undervisningen skal sikre eleverne et grundlag for og sproglige redskaber til videre læring af andre sprog samt til læring i skolens øvrige fag og i deres videre uddannelse. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det danske sprog. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opleve, at det er værdifuldt og nyttigt for deres faglige og personlige udvikling at kunne tilegne sig viden og indsigt gennem flere sprog. Undervisningen skal give eleverne lyst til at indsamle viden og informationer og fremme deres lyst og evne til at vurdere og tage stilling samt til at udtrykke sig om egne oplevelser, viden, holdninger og følelser. Eleverne skal ud fra egne erfaringer udvikle bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation. Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever, at erfaringer og viden fra flere kulturer

8 og sprogsamfund er værdifulde og nyttige for social og kulturel udvikling, og til at eleverne opnår forståelse af samspillet mellem grønlandsk og dansk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i Danmark og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse af internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur. Læringsmål 10. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kommunikation 1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der tales dansk, 2) kan følge lærerens anvisninger og enkelt formulerede forklaringer i undervisningen, 3) kan give udtryk for, hvad de kan lide og ikke lide, og hvad der interesserer dem, 4) kan omsætte mundtlige oplæg og enkle tekster på dansk til ikke sproglige udtryk såsom illustrationer og mime, 5) kan følge enkelt formulerede mundtlige fortællinger og oplæsninger med støtte i illustrationer og andre ikke-sproglige udtryksformer, 6) kan videregive enkelt formulerede konkrete oplysninger og beskeder, 7) kan stille og besvare spørgsmål om konkrete forhold i undervisningen, i skolen og i dagligdagen i øvrigt, 8) med støtte i illustrationer og anden ikke sproglig fremstilling kan benævne og fortælle om mennesker, dyr, ting, begivenheder og steder, de er fortrolige med, og 9) kan skrive og læse enkeltord og korte, enkle sætninger. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne 1) kan finde frem til oplysninger i forskellige kendte teksttyper og 2) kan stille spørgsmål med henblik på indsamling af information. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på tilstedeværelsen af grønlandsk og dansk sprog i deres dagligdag, 2) er opmærksomme på og kan gøre rede for grønlandsk og dansk skik og brug i hverdagen og ved højtider, 3) kender nogle af de teksttyper, danske børn bruger i deres hverdag, 4) beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra dansksprogede medier ved at se, lytte og eventuelt læse og 5) har lært nyere og ældre danske børnesange, rim og remser. Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) har opbygget et aktivt forråd af ord og udtryk inden for de aktiviteter og emner, der indgår i undervisningen i dansk og den øvrige undervisning, 2) er bevidste om de væsentligste træk i dansk udtale og er opmærksomme på de vigtigste forskelle og ligheder mellem lydsystem og retstavning i dansk og grønlandsk, 3) er opmærksomme på, at udsagn er forskellige med hensyn til ledstilling og tempusbrug og 4) bruger hensigtsmæssige indlærings og kommunikationsstrategier i fremmedsprogstilegnelsen og samarbejder med andre elever i de aktiviteter, der indgår i danskundervisningen. 11. Det forventes at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation

9 1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun undervises på dansk, 2) kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen, 3) er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen og i uformel samtale, 4) kan læse, forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i alderssvarende tekster, 5) kan videregive og fremlægge information om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling, 6) kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster og 7) kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne 1) kan skaffe sig informationer fra dansksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv., 2) kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner og 3) kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra dansksprogede medier ved at se, lytte og læse, 2) har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i Danmark og andre lande og 3) har kendskab til og har arbejdet med repræsentanter for dansksproget ungdomskultur, film, musikog sportsliv eller andre kendte personer. Stk. 4. Inden for systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på den information, der findes ved at se på forskellige teksttypers opbygning og sprogbrug, og kan identificere hovedtanken og hensigten med en tekst, 2) bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale, 3) arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd, 4) kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning, 5) kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning, 6) kan begrunde egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning, 7) kan bruge indlærings og kommunikationsstrategier og 8) kan bruge strategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge. 12. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation 1) kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emner, 2) kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter i både mundtlig og skriftlig form, f.eks. diskussionsoplæg og læserbreve, 3) kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige

10 mundtlige, skriftlige og billedlige fremstillinger, f.eks. referater, rapporter, hjemmesider og videoproduktioner, og 4) kan bruge dansk ubesværet i almindelige dagligdags situationer. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante informationer om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, såsom bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug i dansk og i andre fag. Stk. 3. Inden for kultur og levevilkår forventes det, at eleverne ser, lytter til og læser autentiske tekster og produktioner fra dansksprogede medier for at orientere sig om forhold i Grønland, Danmark og andre lande. Stk. 4. Inden for systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning, 2) kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen, 3) kender og kan bruge rigtig sprogbrug i forskellige situationer, bl.a. tale- og skriftsprog og formel/uformel samtale, 4) i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst og 5) kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning. Kapitel 5 Fagformål og læringsmål for engelsk Fagformål 13. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse, til indsamling og udveksling af viden og informationer i skolens andre fag samt til brug for videre læring. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det engelske sprog. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opleve, at det er værdifuldt og nyttigt for deres faglige og personlige udvikling at tilegne sig viden og indsigt gennem flere sprog. Eleverne skal ud fra egne erfaringer udvikle bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation. Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i engelsktalende lande og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

11 Læringsmål 14. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation 1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der bruges engelsk, 2) kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen, 3) er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil, 4) kan forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i aldersrelevante trykte tekster, film og video, 5) kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling, 6) kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster og 7) kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc. Stk. 2.Inden forindhentning af information forventes det, at eleverne 1) kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv., 2) kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner og 3) kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på tilstedeværelsen af engelsk sprog i deres dagligdag, 2) beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse, 3) har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande og 4) har beskæftiget sig med og har kendskab til engelsksproget børne og ungdomskultur, f.eks. repræsentanter for film, musik og sportsliv eller andre kendte personer. Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd, 2) bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale, 3) kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning, 4) kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning, 5) kan forklare egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning og 6) kan bruge indlærings og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge. 15. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation 1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk, 2) kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emner,

12 3) kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter, 4) kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige og 5) kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer. Stk. 2.Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug, herunder til arbejdet i andre fag. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på og har arbejdet med det engelske sprogs særlige stilling som internationalt fællessprog og 2) ser, lytter til og læser tekster og produktioner fra engelsksprogede medier for at orientere sig om verden. Stk. 4.Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelseforventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på forskelle i udtale og ordforråd i forskellige engelsktalende lande, 2) kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning, 3) kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen, 4) i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst og 5) kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning. Kapitel 6 Fagformål og læringsmål for 3. fremmedsprog Fagformål 16. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå både det talte og det skrevne sprog og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse samt til indsamling og udveksling af viden og informationer både i og uden for skolen. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i sproget. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne have udbygget deres erfaringer med at arbejde med flere sprog samt udvikle deres bevidsthed om mulighederne for livslang sprogindlæring. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation. Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i lande, hvor sproget tales, og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold, samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

13 Læringsmål 17. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation 1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor sproget bruges, 2) kan stille og svare på spørgsmål om dagligdags ting og bruge almindeligt forekommende vendinger til socialt samvær, 3) kan udtrykke og begrunde personlige synspunkter, 4) kan beskrive og fortælle om begivenheder og oplevelser og 5) kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige. Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne i forskellige kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændigt brug, herunder til arbejdet i andre fag. Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne har arbejdet med jævnaldrendes levevilkår og interesser i det pågældende sprogområde. Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne 1) arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd, 2) bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale, 3) kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning, 4) kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning, 5) kan begrunde egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning og 6) kan bruge indlærings og kommunikationsstrategier og strategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge. Kapitel 7 Fagformål og læringsmål for samfundsfag Fagformål 18. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår færdigheder i at anvende grundlæggende historiske, kulturgeografiske og andre samfundsfaglige beskrivelsesmetoder og forklaringsmodeller. Eleverne skal tilegne sig viden om levevilkår, tankesæt og samfundsformer lokalt, nationalt og globalt i fortid og nutid. Eleverne skal udvikle forståelse af sammenhængen mellem menneskers levevilkår og de naturgivne og menneskeskabte forhold og af, hvilken betydning ændringer har for levevilkårene og samfundslivet. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af deres eget kulturelle og samfundsmæssige tilhørsforhold. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne udvikler deres kritiske sans og bliver i stand til selvstændigt at analysere, vurdere og tage stilling til politiske, økonomiske og ideologiske udsagn og problemstillinger lokalt, nationalt og globalt. Eleverne skal udvikle bevidsthed om de muligheder, faget rummer, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage medansvar for egen læring.

14 Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske og samfundsmæssige spørgsmål og problematikker, og at de erkender, at der ligger historiske forudsætninger og forskellige værdisyn bag egne og andres holdninger og handlinger. Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne indsigt i andre kulturer og samfundsformer. Eleverne skal erhverve sig kendskab til nogle af de faktorer, der danner baggrund for det nutidige samfunds problemer og konflikter og til, hvordan de søges løst. Eleverne skal opnå indsigt i, hvorledes det enkelte menneske alene og i samarbejde med andre kan øve indflydelse på beslutninger i et demokratisk samfund. Læringsmål 19. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Samfundsfag i anvendelse 1) er opmærksomme på og stiller spørgsmål til samfundsmæssige og kulturelle forhold, 2) kan gøre sig overvejelser om levevilkår og dagligdag i forskellige kulturer og samfund til forskellige tider ved at arbejde med genstande, billeder, kortere trykte tekster, elektroniske medier mv., 3) er opmærksomme på, at der er forskelle mellem fiktive og ikke fiktive fremstillinger, 4) kan udtrykke deres oplevelse af og viden om kulturer og samfund gennem mundtlig fremlæggelse og kreativt udtryk, så som illustrationer, collager, modeller, rollespil mv., 5) kan udtrykke deres oplevelse af hændelser og begivenheder fra dagligdagen og fra verden omkring os og 6) kan diskutere, foreslå og afprøve løsninger på forskellige problemer i klasse og skolefællesskabet. Stk. 2. Inden for Kultur og samfund før og nu forventes det, at eleverne 1) er opmærksomme på, hvordan samfundets medlemmer er afhængige af hinanden og bidrager til at opfylde fælles behov, 2) er opmærksomme på kulturel variation inden for lokalsamfundet og i Grønland, 3) har kendskab til børns levevilkår og dagligdag i andre lande, 4) har arbejdet med deres eget stamtræ, 5) har kendskab til sider af levevilkårene i lokalsamfundet i gamle dage, f.eks. gennem ældre menneskers fortælling, 6) kender til eget lokalsamfunds historie, bl.a. gennem kendskab til lokale fortidsminder, 7) har overvejet, hvad grønlandske sagn og myter kan fortælle om livet i gamle dage, og 8) har beskæftiget sig med dagligdag og levevilkår i gamle dage i andre lande. Stk.3. Inden for Politisk organisation, lov og ret forventes det, at eleverne 1) kender deres rettigheder og pligter i skolen og i lokalsamfundet, 2) kender til lokale samfundsinstitutioner, skolebestyrelse, bygdebestyrelse, kommunalbestyrelse og foreninger, og kender til elevrådet og dets opgaver og beføjelser og 3) er opmærksomme på Grønland som en politisk enhed. Stk. 4. Inden for Økonomi, erhverv og teknologi forventes det, at eleverne 1) har kendskab til forskellige erhverv og funktioner i lokalsamfundet og i Grønland, 2) er opmærksomme på teknologiens og mediernes betydning i deres hverdag, 3) er opmærksomme på, at samfund lokalt, nationalt og globalt er materielt og økonomisk afhængige af hinanden, og

15 4) har kendskab til forskelle mellem erhvervsformer og teknologi før og nu. Stk. 5. Inden for Verden omkring forventes det, at eleverne 1) kan orientere sig i lokalsamfundet og de nærmeste omgivelser, 2) kan udarbejde simple kortskitser over skolen og lokalsamfundet, 3) kan vise deres egen bygd/bys og kommunes beliggenhed på Grønlandskortet og Grønlands beliggenhed på verdenskortet/globussen og 4) er opmærksomme på, at der er forskelle mellem menneskeskabte og naturgivne miljøer i lokalområdet. 20. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Samfundsfag i anvendelse 1) kan indkredse og afgrænse spørgsmål og problemstillinger vedrørende kultur og samfundsforhold, 2) kan opsøge og indsamle informationer i forskellige kilder, der belyser et spørgsmål eller en problemstilling, 3) kan gøre sig overvejelser om forskellige kilders troværdighed og gyldighed, 4) kan overveje og diskutere forskellige forklaringer og synsvinkler på enkle spørgsmål og problemstillinger, 5) kan ordne og fremlægge indhentede informationer med inddragelse af forskellige medier og kreativt udtryk og 6) i fællesskab kan undersøge og tage stilling til aktuelle lokale og nationale problemstillinger og lægge og gennemføre en plan med henblik på at give deres bidrag til diskussionen om problemernes løsning. Stk. 2. Inden for Kultur og samfund før og nu forventes det, at eleverne 1) har kendskab til andre nutidige kulturers bidrag til og påvirkning af grønlandsk kultur, 2) har kendskab til, hvad samfund gør for at bevare og udvikle deres kultur, 3) er bevidste om, hvordan samfundets private og offentlige institutioner, organisationer og virksomheder bidrager til opfyldelse af den enkeltes og fællesskabets behov, 4) kan sammenligne dagligdag, levevilkår og samfundsforhold forskellige steder i verden, herunder i andre inuitsamfund og blandt andre oprindelige befolkninger, 5) kan arbejde med tidslinier og skabe sig overblik over kronologien i historiske udviklingsforløb, 6) kender hovedtrækkene i Grønlands befolkningshistorie fra de tidligste kulturer til thulekulturen og nordboerne, 7) kender betydningen af den tidlige kontakttid, hvalfangertiden, for kultur og samfund, 8) kender hovedtrækkene i grønlandsk koloniseringshistorie fra 1721 og betydningen af koloniseringen for kultur og samfund, 9) har kendskab til samfund, kultur og levevilkår i de samfund, som Grønland har haft kontakt med fra vikingetiden frem til i dag, og 10) har kendskab til udviklingen af nogle forskellige fortidige kulturer og samfundstyper forskellige steder i verden, så som højkulturer i Middelhavsområdet, Asien, Afrika eller Syd og Mellemamerika. Stk.3. Inden for Politisk organisation, lov og ret forventes det, at eleverne 1) kender til kommunalbestyrelsernes, landsstyrets og landstingets beføjelser og opgaver, 2) har forståelse af Grønlands juridiske stilling som en del af rigsfællesskabet, 3) har kendskab til internationalt samarbejde om børns levevilkår og rettigheder, 4) har viden om familiens funktion som samfundsinstitution,

16 5) har kendskab til familie- og samfundsstrukturer i de oprindelige inuitsamfund, 6) kan undersøge og sammenligne forskellige samfundssystemer før og nu og 7) har kendskab til vigtige begivenheder i de europæiske opdagelsesrejser og den europæiske kolonisering af andre verdensdele, herunder koloniseringen af det øvrige Nordamerika. Stk. 4. Inden for Økonomi, erhverv og teknologi forventes det, at eleverne 1) har kendskab til produktion og erhverv og de naturgivne og menneskeskabte forudsætninger herfor i Grønland, 2) har indblik i den økonomiske betydning af nutidens teknologi, herunder transport og kommunikationssystemer, 3) har indblik i massemediernes indflydelse på menneskers hverdag, og hvordan mennesker har indflydelse på massemedierne, 4) har kendskab til erhvervs og teknologiudviklingen i Grønland fra kolonitiden til i dag og 5) har kendskab til sammenhængen mellem erhvervs og produktionsformer og de naturgivne og menneskeskabte forudsætninger herfor forskellige steder i verden til forskellige tider. Stk. 5. Inden for Verden omkring forventes det, at eleverne 1) kender og kan bruge forskellige typer grønlandskort og verdenskort, 2) kender placeringen af de grønlandske kommuner og deres byer og største bygder, 3) kan orientere sig på verdenskortet og kender verdensdelene, verdenshavene, de største bjergformationer og flodsystemer og de største regioners og landes placering, 4) har forståelse af sammenhængen mellem bosætningsmønstre og de naturgivne og menneskeskabte forudsætninger i Grønland og i forskellige samfundstyper andre steder i verden og 5) har forståelse af, hvordan samfund påvirkes af og selv påvirker deres miljø. 21. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for samfundsfag i anvendelse 1) selvstændigt kan udvælge, afgrænse og formulere spørgsmål og generelle og konkrete problemstillinger vedrørende kultur og samfundsforhold, 2) selvstændigt kan udvælge, indsamle og ordne data, der belyser forskellige synsvinkler på et spørgsmål eller en problemstilling, i primære og sekundære kilder, 3) kan vurdere og sammenligne forskellige primære og sekundære kilders troværdighed og gyldighed i forhold til et spørgsmål eller en problemstilling, 4) kan analysere indsamlede data og formulere og diskutere forskellige tolknings- og forklaringsmuligheder i forbindelse med et spørgsmål eller en problemstilling, 5) kan fremlægge resultaterne af deres arbejde med et spørgsmål eller en problemstilling og argumentere for deres tolkninger og forklaringer med inddragelse af forskellige medier og 6) i fællesskab kan gennemføre en undersøgelse af og tage stilling til aktuelle nationale og globale problemstillinger og lægge og gennemføre en plan med henblik på at give deres bidrag til diskussionen om problemernes løsning. Stk. 2. Inden for Kultur og samfund før og nu forventes det, at eleverne 1) kan analysere og vurdere forskellige opfattelser af grønlandsk identitet og kultur, 2) har forståelse af det grønlandske samfunds og den grønlandske kulturs stilling i det internationale samfund, 3) er bevidste om, hvordan forskellige samfund bevarer og viderefører deres kultur og tilpasser sig

17 ændringer, 4) har indblik i, hvordan kunstnerisk udtryk afspejler kultur, 5) har indblik i, hvordan forskellige samfund dækker den enkeltes og fællesskabets behov, 6) har forståelse af samfundsmæssige begivenheder som dele af udviklingsforløb i tid og rum og 7) har kendskab til kultur og samfundsudviklingen i Grønland og i Danmark i perioden fra 1850 til i dag. Stk.3. Inden for Politisk organisation, lov og ret forventes det, at eleverne 1) har kendskab til lovgrundlaget for hjemmestyret, herunder hjemmestyrets kompetence i forhold til retsvæsen og udenrigspolitik, 2) har forståelse af, hvorledes det grønlandske parlamentariske demokrati fungerer og har kendskab til politiske partier og interesseorganisationer og deres betydning for meningsdannelse og beslutningstagning i Grønland, 3) har kendskab til Grønlands rolle i internationalt samarbejde, herunder i ICC, i Nordisk Råd og i FN, 4) har kendskab til internationalt samarbejde på regeringsplan, herunder FN, Nato, EU, Europarådet og Nordisk Råd, 5) har kendskab til internationale, statsligt uafhængige, interesseorganisationer omkring menneskerettigheder, miljø mv., 6) kender hovedtrækkene i udviklingen af den politiske organisering fra forstanderskaberne frem til Hjemmestyret, 7) kender til de vigtigste verdenshistoriske begivenheder fra begyndelsen af 1900-tallet til i dag, herunder krige og internationale politiske konflikter, og 8) kender hovedtrækkene i udviklingen af forskellige politiske og økonomiske organisationsformer og ideologier på verdensplan og centrale historiske begivenheder i denne udvikling. Stk. 4. Inden for Økonomi, erhverv og teknologi forventes det, at eleverne 1) har indblik i vigtige faktorer i Grønlands økonomi, herunder Grønlands eksport og landets vigtigste handelspartnere, 2) har indblik i teknologiudviklingens indvirkning på politiske, sociale og økonomiske strukturer, 3) har kendskab til forskellige nutidige økonomiske systemer og verdensøkonomien, herunder fordelingen mellem rige og fattige lande og 4) har kendskab til vigtige stadier i udviklingen af produktions og erhvervsformer på verdensplan fra de tidligste samfund til i dag. Stk. 5. Inden for Verden omkring forventes det, at eleverne 1) kender og kan orientere sig med sikkerhed på verdenskortet, 2) har forståelse af økonomi og erhvervsudviklingens indflydelse på bosætningen i det årh. i Grønland, 3) har kendskab til udviklingen i bosætningsmønstre og forudsætninger herfor i forskellige typer samfund forskellige steder i verden i det århundrede, herunder fremkomsten af de store bysamfund, og 4) har indblik i, hvordan forskellige erhvervs og produktionsformer, kulturer og livsformer påvirker naturmiljøet forskelligt både nationalt og globalt.

18 Kapitel 8 Fagformål og læringsmål for religion og filosofi Fagformål 22. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af kristendommen og den inuitiske religion. Eleverne skal have kendskab til de forskellige verdensreligioner samt andre religiøse livsanskuelser og filosofiske retninger. Eleverne skal opnå indblik i det etiske grundlag for forskellige menneskesyn. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om den grønlandske missions og kirkehistorie. Stk. 2. Undervisningen skal give forudsætninger for, at eleverne kan udvikle forståelse for grundlæggende religiøse og etiske livsspørgsmål, der omhandler forholdet til andre mennesker og til dem selv. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan menneskesyn, livssyn, natur og kultursyn samt verdensforståelse påvirker og udvikler deres personlighed og valg i tilværelsen. Stk. 3. Undervisningen skal belyse, hvorledes den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for forholdet til andre mennesker. Undervisningen skal medvirke til at støtte og udvikle elevernes evne til dialog med mennesker, der har en anden tro eller et andet livssyn. Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse af kristendommens særlige betydning for den grønlandske kultur. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for andre religioners og livsanskuelsers betydning som kulturarv og som en vigtig forudsætning for tro, moral, samfundssyn og livstolkning. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan forskellige samfund og kulturer bygger på religiøse eller filosofiske opfattelser og værdier. Læringsmål 23. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kristendomskundskab 1) i Bibelkundskab a) kender til hovedindholdet og personerne i de vigtigste fortællinger i Bibelen, fortrinsvis Det Gamle Testamente og b) kender nogle grundlæggende bibelske billeder og symboler og 2) i Nutidig kristen livstolkning og historie a) kender til kirkers indretning og funktion og kender nogle vigtige salmer. b) kender de vigtigste kirkelige højtider, skikke, ritualer, symboler og musik, som anvendes i den grønlandske kirke, c) har indblik i andre kristne samfunds traditioner og karakteristika og d) har fået et begyndende indblik i kristendommens menneske og livssyn, Stk. 2. Inden for Inuitisk religion forventes det, at eleverne 1) kender grønlandske myter og sagn samt illustrationer i tilknytning hertil og 2) har fået et begyndende indblik i grønlandske myter og sagns menneske og livssyn. Stk. 3. Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne 1) kender til andre religioners skabelsesberetninger og symboler og

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Læreplan for Grønlandsk

Læreplan for Grønlandsk Læreplan for Grønlandsk *********** A: Formål og Introduktion A2 Grønlandsk - marts 2003 Formålet for undervisningen i grønlandsk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A2 Dansk - marts 2003 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A2 Dansk - december 2004 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere