Råd for socialt udsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd for socialt udsatte"

Transkript

1 Råd for socialt udsatte Side 1 af 9

2 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål... 6 Mødeform og hyppighed... 6 Følgegruppe og evaluering... 6 Forretningsorden for rådet Formål og opgaver... 7 Rådets sammensætning og udpegning... 7 Rådets funktionsperiode og konstituering... 8 Tavshedspligt og inhabilitet... 9 Sekretariatsbetjening af Rådet... 9 Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed... 9 Udarbejdet af: Bettina Sørensen, forstander Forsorgshjemmet Dalhoffsminde Lene Margård Pedersen, leder Cafe Parasollen Anne Lene Meng, leder Rådgivningscenteret Haderslev Susanne Knudsen, leder værestederne Annette Brask Brandi, konsulent Forebyggelse og Sundhed Karin Fuglsang, konsulent Specialrådgivningen Preben Hellesø Paulsen, konsulent Specialrådgivningen. Peter Jensen, SSP konsulent Kristian Bennedsen, konsulent Specialrådgivningen Side 2 af 9

3 Side Rådet skal: Formål med rådet Skabe opmærksomhed omkring løsningen af problemer for udsatte. Høres i beslutninger der vedrører grupper af udsatte, inden beslutninger i byrådet. Være rådgivende og selv aktivt opsøge løsninger på problemer vedrørende udsatte. Sørge for at udsattes erfaringer og meninger bliver hørt. Udvikle metoder der sikrer brugerinddragelse og indflydelse. Samarbejde med de frivillige interesseorganisationer på området. Formidle, skabe opmærksomhed og vejlede bredt til offentligheden, for at forebygge stigmatisering og skabe rummelighed. Vejlede politikere og beslutningstagere om spørgsmål vedrørende udsathed. Lave en årlig redegørelse om udsattes situation i Haderslev kommune, og foreslå relevante tiltag. Inden udgangen af 2011 udarbejde et forslag til udsattepolitik i Haderslev kommune. Definition af udsatte Man er udsat når man ikke kan deltage i det normale sociale liv, på grund af fattigdom, misbrug, psykiske problemer, handicap, eller social situation. Det gælder ikke mennesker der i en kort periode har en svær økonomisk situation, som eks. studerende. Når man har svært ved at fastholde en bolig, og tage vare på sundhed, livskvalitet, socialt liv, og ikke kan skabe sig

4 Side et netværk og sociale relationer, som er fremmende for psykisk og fysisk sundhed. Når der ikke er noget håb om, og evne til at kunne ændre sin situation. Rådets sammensætning 8 borgere som så vidt muligt repræsenterer: Forsorgshjemmet Dalhofsmindes brugerråd. Rådgivningscenteret Haderslev Lænken Haderslevs bestyrelse. Anonyme alkoholikere Haderslev og Vojens De Sociale cafeer og værestederne i Haderslev og Vojens. Brugerorganisationerne på Psykiatri området, SIND, LAP og Bedre Psykiatri. Landsforeningen SAND 7 medarbejdere udvalgt således: En fra Specialrådgivningen, med kendskab til psykiatri, misbrug, og social udstødelse. En fra forsorgshjemmet Dalhoffsminde. En fra Sundhed- og Forebyggelse. En fra de sociale cafeer og væresteder. En fra Haderslev Krisecenter. En fra arbejdsmarkedsområdet, med kendskab til match 3 borgere En fra Børne- og Familieservice. En konsulent fra specialrådgivningen er sekretær for rådet. 2 politikere udpeget af Byrådet. For at sikre kontinuitet og sammenhæng i rådets arbejde er en forholdsvis stor repræsentation af medarbejdere, idet det må forventes at der vil være en vis udskiftning blandt af borgerrepræsentanterne. Det må tillige forventes, at der vil være perioder, hvor de valgte borgere på grund af deres livssituation kan have svært ved yde en aktiv indsats i rådet. Hvilken betydning rådets sammensætning vil få for rådets arbejde, vurderes efter det første år af følgegruppen og rådet. Dette kan føre til en anbefaling af en anden sammensætning af rådet.

5 Side Rådets Arbejdsområder Bolig Der er brug for at udvikle anderledes boformer, med plads til at være anderledes og med sociale fællesskaber. Hjemløseproblematikken er en meget sammensat problematik. Undersøgelser og erfaring viser, at det ikke er nok at finde en bolig. For mange er problemet at fastholde boligen på grund af økonomi, adfærd, eller fordi det er svært at leve alene i sin egen bolig. Beskæftigelse Der skal arbejdes på at udvikle nyttige og egnede arbejdstilbud til gruppen af udsatte. Alle vil gerne arbejde, opleve bekræftelse, og føle selvværd, samt få sociale relationer gennem arbejde. Sundhed Sociale relationer Der skal igangsættes sundhedstiltag målrettet udsatte. Gruppen af udsatte har en markant dårligere sundhedstilstand end den øvrige del af befolkningen. Det gælder både psykisk og fysisk sundhed samt i oplevelsen af livskvalitet. Der skal arbejdes med social inklusion. For mange udsatte er relationerne få. Det som definerer den udsatte, er ofte det at være udenfor socialt eller tilhøre en subkultur med andre udsatte og ressourcesvage. Relationer kræver kontakt og inklusion i fællesskabet. Oplysning, udvikling og rådgivning Der er brug for oplysning og brud på normer og fordomme, der står i vejen for viden og reel oplysning. Omtalen af udsatte er ofte præget af situationer der går galt. Psykisk syge der begår kriminalitet eller har truende adfærd. Hjemløse der ikke passer i gadebilledet eller tigger. Enlige mødre der gøres til genstand for underholdning. Udsatte er mennesker med ressourcer, drømme og viden som kan være en ressource for samfundet. At værre udsat er ikke en dom der er bestemt af en bestemt problematik eller diagnose, men et livsvilkår som vi kan kompensere for og inddrage i et samfund, der har lyst til også at kunne rumme de anderledes og sårbare.

6 Side Det er ikke misbruget, den psykiske sårbarhed eller den sociale situation som er det største problem, men det at blive sat udenfor og ekskluderet. Tidsplan og mål Februar 2011 Byrådet godkender kommissorium 2011 Rådet holder møde efter behov, dog mindst en gang i kvartalet December 2011 Januar 2012 Januar 2012 Forslag til udsattepolitik færdigt Årlig redegørelse Rådet i drift Mødeform og hyppighed Rådet holder møde efter behov, dog mindst en gang i kvartalet. Specialrådgivningen indkalder til mødet og sørger for dagsorden. Punkter til dagsordenen skal være indsendt senest en uge inden mødets afholdelse. Se i øvrigt forretningsorden. Følgegruppe og evaluering Arbejdsgruppen som har udarbejdet kommissorium og forretningsorden fortsætter som en følgegruppe. Følgegruppen afholder mindst 2 møder i løbet at 2011 og har til opgave at følge rådets arbejde, og deltage i en evaluering af erfaringer i og med rådet i løbet af På baggrund heraf kan følgegruppen fremsætte forslag om ændringer i forhold til kommissorium og forretningsorden.

7 Side Forretningsorden for Rådet for socialt udsatte. Formål og opgaver 1 Rådet skal: Skabe opmærksomhed omkring løsningen af problemer for udsatte. Høres i beslutninger der vedrører grupper af udsatte, inden beslutninger i byrådet. Være rådgivende og selv aktivt opsøge løsninger på problemer vedrørende udsatte. Sørge for at udsattes erfaringer og meninger bliver hørt. Udvikle metoder der sikrer brugerinddragelse og indflydelse. Samarbejde med de frivillige interesseorganisationer på området. Formidle, skabe opmærksomhed og vejlede bredt til offentligheden, for at forebygge stigmatisering og skabe rummelighed. Vejlede politikere og beslutningstagere om spørgsmål vedrørende udsathed. Lave en årlig redegørelse om udsattes situation i Haderslev kommune, og foreslå relevante tiltag. Inden Udgangen af 2011 udarbejde et forslag til udsattepolitik i Haderslev kommune. Rådets sammensætning og udpegning 2. Rådet består af 17 medlemmer 3. Rådet sammensættes på følgende måde: 8 borgere som så vidt muligt repræsenterer: Forsorgshjemmet Dalhoffsmindes brugerråd. Rådgivningscenteret Haderslev Lænken Haderslevs bestyrelse. Anonyme alkoholikere Haderslev og Vojens De Sociale cafeer og værestederne i Haderslev og Vojens. Brugerorganisationerne på Psykiatri området, SIND, LAP og Bedre Psykiatri. Landsforeningen SAND

8 Side medarbejdere udvalgt således: En fra Specialrådgivningen, med kendskab til psykiatri, misbrug, og social udstødelse. En fra forsorgshjemmet Dalhoffsminde. En fra Sundhed- og Forebyggelse. En fra de sociale cafeer og væresteder. En fra Haderslev Krisecenter. En fra arbejdsmarkedsområdet, med kendskab til match 3 borgere En fra Børne- og Familieservice. Lederne på området indstiller de udvalgte medarbejdere til godkendelse v. afdelingschefen for Specialrådgivningen. En konsulent fra specialrådgivningen er sekretær for rådet. 2 politikere udpeget af Byrådet. 4. Rådet vælger på sit første møde en formand og næstformand. Formanden vælges blandt borgergruppen. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af rådet eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Rådets funktionsperiode og konstituering 5. Rådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted. Stk. 2. Ved opstart fungerer rådet indtil næste byrådsperiode. 6. Rådet afholder sit konstituerende møde senest en måned efter en ny byrådsperiode er påbegyndt. 7. Rådet for Socialt Udsatte holder møde efter behov, dog mindst en gang i kvartalet. Stk. 2. Rådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det. 8. Formanden indkalder til møde ved at sende et udkast til en dagsorden senest 7 dage før mødet holdes. Stk. 2. Hvis det kræves kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage. Stk. 3. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordnen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder at sagen ikke kan udsættes eller der er enighed om det. Stk. 4. Et referat er godkendt medmindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer.

9 Side Stk. 5. Referaterne fra møderne offentliggøres med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne. 9. Møderne er ikke offentlige. Stk. 2 Rådet kan beslutte at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det. 10. Møderne ledes af formanden og når denne er fraværende næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes mødet af den person som rådet enes om ved stemmeflertal. Stk. 2. Formanden formulerer de spørgsmål som rådet skal stemme om. 11. Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger vedtages ved stemmeflertal. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser. Stk. 2. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer. 12. Formanden fungerer som pressechef for rådet. Tavshedspligt og inhabilitet 13. Medlemmerne af Rådet for Socialt Udsatte samt personer som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette. Stk. 2. Et medlem, som er vidende om at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give rådet besked. Sekretariatsbetjening af Rådet 14. Specialrådgivningen varetager sekretariatsbetjeningen af Rådet. Stk. 2. Formanden planlægger med sekretæren, som indkalder til møder, lave referater, planlægger møder, offentliggør rådets udtalelser mv. Sekretæren planlægger på foranledning af, og i samarbejde med formanden, temadage, statistik og informationer, koordinerer med det nationale råd, regeringens indsatser mv. Sekretariatsfunktionen bistår også ved udarbejdelse af rapporter mv. Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed 15. Udgifterne til Rådets arbejde afholdes af byrådet på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Specialrådgivningen. Godkendt i Byrådet, den 24. februar 2011.

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere