INDLEDENDE VURDERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD YDRE NORDHAVN INDHOLD. 1 Indledning og grundlag. 1 Indledning og grundlag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDENDE VURDERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD YDRE NORDHAVN INDHOLD. 1 Indledning og grundlag. 1 Indledning og grundlag 1"

Transkript

1 HOFOR INDLEDENDE VURDERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD YDRE NORDHAVN ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk VARMEPUMPE MED GRUNDVAND SOM VARMEKILDE INDHOLD 1 Indledning og grundlag 1 2 Lokale hydrogeologiske forhold Geologi Grundvandsforhold 3 3 Grundvandsmodel Anvendt grundvandsmodel og opbygning Resultater 5 4 Grundvandsanalyser, nedre kalk 12 5 Grundvandsanalyser, øvre kalk og ovenliggende lag 13 6 Konklusioner 14 7 Referencer 16 1 Indledning og grundlag HOFOR leverer varme til krydstogtterminalerne i Nordhavn. Varmen forsynes på nuværende tidspunkt via en oliekedel og gennem et lokalt varmenet, da terminalerne ligger for langt fra det eksisterende fjernvarmesystem. I et forsøg på at skabe en billigere og mere miljøvenlig varme ønsker HOFOR at undersøge muligheden for at etablere et varmepumpeanlæg. I dette notat undersøges indledningsvist mulighederne for at anvende grundvand PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 27/10/2015 UDARBEJDET SNKN/TCRA/HADA KONTROLLERET STH GODKENDT STH

2 2/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN som varmekilde for varmepumpen. I disse overvejelser spiller den lokale hydrogeologi og grundvandskemi en væsentlig rolle. Således gives i dette notat en indledende vurdering af disse forhold for ydre Nordhavn, hvor krydstogtterminalerne er placeret. Notatet vil indgå som en del af grundlaget for det videre arbejde, og det vil navnlig skulle indgå i de indledende drøftelser med myndighederne om konceptet, samt efterfølgende i forbindelse med ansøgning om tilladelser til prøveboringer og til indvinding og afledning af bortledt grundvand til havnen. COWIs grundvandsmodel for København er anvendt til en indledende belysning af effekterne af indvinding af vand til brug i varmepumpen. Som udgangspunkt undersøges muligheden for oppumpning enten fra den øvre del af kalken, som forventes at være meget vandførende, eller alternativt fra dybereliggende lag, dvs. Nedre København Kalk (NKK) og underliggende Bryozokalk. Oppumpning fra de dybereliggende lag har som udgangspunkt den fordel, at eventuelle påvirkninger op imod terræn forventes at blive begrænset, da lagene bl.a. er overlejret af Mellem København Kalk (MKK), der typisk har en lav vandføringsevne. Der kigges desuden kort på eksisterende data omkring de grundvandskemiske forhold mv. Forslag til placering af varmepumpen er tidligere beskrevet i /2/ og er vist på Figur 1-1. Det vurderes i /2/ som mest sandsynligt, at selve varmepumpen samt en af grundvandsboringerne placeres ved den gule (orange) markering og at yderligere én boring foretages ved den blå markering eller imellem den gule og blå markering. Såfremt der er behov for en 3. boring kan denne evt. placeres i området ved den røde markering. Behovet vil være en gennemsnitlig oppumpning over året på m³/t, fordelt med størrelsesorden 3 m³/t om sommeren og omkring eller lidt over 50 m³/t om vinteren, jf. /2/. På enkelte kolde dage kan der evt. tænkes en spidsbelastning på op til 70 m³/t, dog afhængig af varmepumpe, varmelager og evt. supplerende varmeanlæg mv. Figur 1-1 Mulige placering af varmepumpen og boringer

3 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 3/16 2 Lokale hydrogeologiske forhold 2.1 Geologi Københavnsområdet er generelt geologisk kendetegnet ved fyldlag fra terræn. Fyldet består af blandede organiske såvel som uorganiske aflejringer. Tykkelsen af fyldlagene er typisk 1-2 m, dog ses i området omkring Nordhavn fyldlag på op til 6-8 m tykkelse, hvor de nuværende landområder typisk er skabt gennem opfyldninger. Fyldlagenes sammensætning er ofte meget blandet, da det ofte er overskudsjord fra tidligere udgravninger. Under fyldlagene findes stedvist post- og senglaciale aflejringer. De marine postglaciale aflejringer består af sandet gytje, sand og grus, med et varierende indhold af plante- og skaldele. De senglaciale aflejringer består af fin- til mellemkornet sand eller sandet grus og stedvist af silt og ler. Stedvis kan der være relativt vandførende sandlag umiddelbart over kalken. De prækvartære aflejringer består af kalk, i form af København kalk og underliggende Bryozokalk. Kalkoverfladen træffes typisk i kote -12 til 16 m DVR90, stedvist dog noget dybere. Kalk-enheden er m tyk i Københavnsområdet og overlejrer kridtaflejringer. Vest for Nordhavn forløber en forkastning, Svanemølleforkastningen, i retning fra SØ mod NV, hvor der træffes en stærkt vandførende knusningszone. Det kan ikke udelukkes at nærværende lokalitet ligger nær ved og/eller på kanten af denne zone 2.2 Grundvandsforhold Kalken samt ovenliggende sand/gruslag i direkte hydraulisk kontakt med kalken udgør et regionalt primært grundvandsmagasin. I Københavnsområdet findes den mest markante indstrømningszone i de øverste 0-5 m af KBH-kalken, hvor denne er opknust, samt i peakflowzoner dybere i denne. Derudover findes der i de kvartære lag over det primære magasin mindre sekundære magasiner bestående af sand- og gruslag. Lokalt må det forventes at både den øvre del af kalken og de sekundære magasiner har helt eller delvis hydraulisk kontakt til havet. København Kalk Formationen kan underdeles i tre enheder: øvre (ØKK), mellem (MKK) og nedre København Kalk (NKK). ØKK og NKK er domineret af en vandret lagdeling og struktur med skiftevis bløde og hårde lag, herunder bånd af flint. Derfor strømmer grundvandet i disse lag især i få vandrette zoner (peakflowzoner) i over- gangen mellem de hårde og bløde lag. Transmissiviteten i ØKK og NKK er ofte væsentlig højere end i MKK, der er blødere, mere homogen og mindre opsprækket. Svanemølleforkastningen kan betyde, at der lokalt kan være meget store T-værdier, ligesom den hydrauliske forbindelse til havet mv kan være meget stor. Under København Kalk Formationen følger bryozokalken. Vandføringsevnen her er ofte lidt lavere end f.eks. i ØKK. Erfaringer fra dybe boringer ved Langelinie har vist, at vandføringen er noget større dybere i bryozokalken, fra m.u.t, end den er i de højereliggende dele af dette lag.

4 4/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN Det primære magasin er, med meget få undtagelser, altid spændt (artesisk), således at potentialet ligger over magasinets øvre afgrænsning. Dette betyder bl.a., at eventuelle sænkninger i det primære magasin principielt vil kunne brede sig relativt langt ud. Erfaringer har vist, at der ofte er relativ stor lækage mellem de øvre dele af kalken og de terrænnære lag. Prøvepumpninger ved Langelinie fra de nedre dele af kalken (dvs. NKK og bryozokalken) viser derimod at meget begrænset hydraulisk forbindelse til de terrænnære lag. Den nedre bryozokalk opfører sig som et grundvandsmagasin med lækage, hvilket betyder at sænkningsudbredelsen ved op pumpning vil blive mere begrænset heraf. 3 Grundvandsmodel For indledende at vurdere potentialet for udnyttelse af grundvand til opvarmning ved Nordhavn, er COWIs grundvandsmodel for København opdateret lokalt, hvorefter modellen er anvendt til at vurdere effekten af forskellige scenarier. Der er i de forskellige scenarier testet for følgende: Indvindingsmængder Dybder af indvindingsboringer Antal af indvindingsboringer På baggrund af de udførte modelleringer er påvirkningen af strømningsmønstret mv. således vurderet. Effekten af forskellige dybder er bl.a. testet i forhold til, at der som nævnt ved grundvandsboringen til køleformål på Langelinje blev fundet større transmissiviteter i den dybereliggende bryozokalk, mens der i forbindelse med Nordhavn Metro blev foretaget flowlogging og pumpeforsøg, der viste, at transmissiviteten i det øverste ca. 15 m af kalken er høj her. Desuden er det i de forskellige scenarier forsøgt at vurdere sandsynligheden for, at der kan ske en væsentlig nedsivning/indvinding af havvand ved de implementerede indvindingsmængder, da en væsentlig nedsivning af koldt havvand om vinteren kan betyde en forringet mulighed for energiudnyttelse til varme af det oppumpede vand. Ligeledes vurderes indledende, hvorledes evt. identificerede forureninger (se Figur 5.1) påvirkes. Dette er foretaget ved at simulere partikelbaner. På baggrund af ovenstående er udnyttelsen til af grundvand til opvarmning kvalitativt vurderet. 3.1 Anvendt grundvandsmodel og opbygning Grundvandsmodelleringen er udført i GMS MODFLOW version 10.0 og partikelbanesimuleringerne er sket via MODPATH. Den hydrostratigrafiske model tager udgangspunkt i COWIs grundvandsmodel for Langelinie /1/ og Nordhavn Metro /3/. Kvartær- og Prækvarter lagenes udbredelse og hydrauliske egenskaber tager udgangspunkt i henholdsvis /1/ og /3/. Således indgår der 13 hydrostratigrafiske lag fordelt på 15 beregningslag, hvor de horisontale hydrauliske ledningsevner (Kh-

5 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 5/16 værdier) og anisotropi faktorerne er baseret på /1/ og /3/ for henholdsvis de Kvartære- og Prækvartære lag (Tabel 3-1). Tabel 3-1 Anvendte hydrostratigrafiske enheder og hydrauliske parametre. Hydrostratigrafisk enhed Beregnings lag Kh (m/s) Anisotropi (Kh/Kv) Fyld E-05 5 DS1 (smeltevandssand) E-04 5 ML1 (Morænesand - og ler) E-08 5 DS2 (smeltevandssand) E-05 5 ML2 (Morænesand - og ler) E-07 5 DS3 (smeltevandssand) E-04 5 Grus E-04 5 ØKK (øvre København Kalk) E-05 5 ØKK/MKK (øvre- og mellem København Kalk) E-05 5 MKK (mellem København Kalk) E-07 5 NKK/BK (nedre København Kalk og øvre Bryozo E-05 5 Kalk) BK (øvre Bryozo Kalk) E-07 5 BK2 (nedre Bryozo Kalk) E-05 5 Bestemmelsen af de forskellige hydrauliske parametre baserer sig på en kombination af kalibrering og K-værdier udledt bl.a på baggrund af prøvepumpningsforsøg ned til 115 m.u.t. For en nærmere beskrivelse af disse henvises til /1/ og /3/ Randbetingelser Randbetingelserne i nærværende model baserer sig på /1/ og /3/ medmindre andet er angivet. Havbunden er indlagt i beregningslag 4, mens spunsvægge er indlagt i beregningslag 1-7. Den hydrauliske konduktans for spunsvæggene er angivet til /s. Modellen er i alle lag afgrænset ved et fastholdt trykniveau langs randen, som er defineret på baggrund af det seneste potentialekort fra 2014 for Kalken /4/. I havet er det anvendt et fastholdt trykniveau svarende til 0 m og netto nedbøren er defineret til 65 mm/år. Der findes en enkelt indvinding i området (DGU nr ) og denne er indlagt med den aktuelle indvinding fra 2014 svarende til 5318 m³/år. 3.2 Resultater Konfigurationerne i scenarierne er vist i Tabel 3-2. Det fremgår, at der er regnet på indvindingsmængder svarende til et samlet gennemsnitligt behov på 30 m³/h og 50 m³/h ved spidsbelastning. Desuden er regnet på forskellige filtersætninger mv. Det bemærkes, at de rapporterede scenarier er simuleret stationært, hvorfor resultaterne mht. sænkningsudbredelser mv især ved 50 m³/t er stærkt konservative.

6 6/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN Det bemærkes desuden, at på baggrund af udførte flowlogs og prøvepumpning i forbindelse med Nordhavn Metro i nærliggende boringer (NO203 og NO207, /3/), er der i scenarie 5 og 6 anvendt Kh-værdier svarende til 4.5E-4 m/s for beregningslag 11 svarende til overgangen mellem ØKK og MKK med en mægtighed på 4 m. Tabel 3-2 Scenariekonfigurationer. I scenarie 5-6 er Kh-værdien i beregningslag 11 øget i henhold til målte transmissiviteter. Scenarie Total indvinding (m³/h) Antal boringer Filtersætningskote (m) til til til til til til Simulerede sænkninger Påvirkningen af indvindingskonfigurationen i scenarierne er vist i tabelform i, hvor de simulerede trykniveauer er sammenholdt med scenariet uden indvinding til varmeboringer (scenarie 0). Det fremgår, at der i ingen af scenarierne simuleres trykniveauer under toppen af kalken. Tabel 3-3 Simulerede trykniveauer under de forskellige scenarier ved de potentielle indvindingsboringer. Koten af top kalk er angivet for at vurdere om nogle af scenarierne simulerer trykniveauer under denne kote. Alle værdierne er angivet i m. Top kalk Kote (m) Trykniveau (m) Blå Gul Rød Trykniveau v. max sænkning Top kalk Kote (m) Trykniveau (m) Trykniveau v. max sænkning Top kalk Kote (m) Trykniveau (m) Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Trykniveau v. max sænkning Den horisontale sænkningsudbredelse for hhv. ØKK og NKK/Bryozokalken for scenarie 2 og 6 er vist i Figur 3-1 til Figur 3-3. For begge scenarier anvendes den maksimale pumperate (50 m³/t) ved oppumpning fra henholdsvis ØKK (scenarie 6)

7 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 7/16 og NKK/bryozokalk (scenarie 2). Den maksimale pumperate forventes kun at have en kortere varighed, men beregninger er som nævnt simuleret stationært og sænkningsudbredelsen er derfor stærk konservativ. Figur 3-1 og Figur 3-2 viser den simulerede sænkning i grundvandspotentialet i hhv. ØKK og NKK (modellag 10 og 14) for scenarie 2. Det ses, at der ikke simuleres sænkninger af betydning i ØKK, når der pumpes fra den NKK/bryozokalk (Figur 3-1). Figur 3-1 Beregnet sænkning i meter af grundvandspotentialet i Øvre København Kalk (modellag 10) scenarie 2 (50 m³/t). Den lilla linje angiver modelranden.

8 8/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN Figur 3-2 Beregnet sænkning i meter af grundvandspotentialet i Nedre København Kalk/Bryozokalken (modellag 14) scenarie 2 (50 m³/t). Den lilla linje angiver modelranden. Figur 3-3 viser den simulerede sænkning i grundvandspotentialet i ØKK (modellag 8-10) for scenarie 6. Der ses en begrænset sænkningsudbredelse i ØKK (Figur 3-3) forklaret ved en høj vandføringsevne i både ØKK og det ovenliggende gruslag.

9 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 9/16 Figur 3-3 Beregnet sænkning i meter af grundvandspotentialet i Øvre København Kalk (modellag 10) scenarie 6 (50 m³/t). Den lilla linje angiver modelranden Kvalitativ vurdering af forurening og potentiel havvandsindvinding For kvalitativt at vurdere påvirkningen af den simulerede indvinding på den konstaterede forurening er der udført partikelbandesimulering i scenarie 2 og 6. Partiklerne er indlagt i områderne, hvor der er konstateret forurening (jf. Figur 5-1), hvorefter de er simuleret med såkaldt forward run kørsel. Dette er for kvalitativt at vurdere, hvor partiklerne vil ende, når der pumpes fra hhv. ØKK og NKK. Samtidig vil det indikere, hvorvidt der er potentiel mulighed for at indvindingsboringerne indvinder forurenet vand. Desuden er der udført partikelbane simulering fra indvindingsboringerne, hvorefter der er simuleret bagud 50 år. Dette er for at vurdere, hvorfra det indvundne vand oprinder fra. Samtidig vil det indikere, hvorvidt der er potentiel risiko for at indvindingsboringerne indvinder nedsivende havvand i større omfang (dvs. risiko for nedsivende "koldt vand" om vinteren), og dermed forringer indvindingen i forhold til udnyttelse af grundvandsvarme.

10 10/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN Figur 3-4 Partikelbanesimulering med start lokaliteter ved områder med konstateret forurening for en periode på 50 år. De blå linjer viser partikelbanerne og de sorte prikker viser endepunkterne. A viser simuleringen for scenarie 2 (nedre del af kalken), mens B viser simuleringen for scenarie 6 (øvre del af kalken). Det ses af Figur 3-4, at partikelbanerne i princippet trækkes i retning mod boringerne, når der pumpes fra både den øvre del (B) og nedre del af kalken (A). Den store forskel skal findes i partiklernes gennemsnitlige transporttid. Når der pumpes fra den øvre kalk, er den gennemsnitlige transporttid til at partiklerne når indvindingsboringerne væsentligt under 100 år, mens transporttiden stiger til omkring eller over 600 år, når der pumpes fra den nedre kalk.

11 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 11/16 Yderligere skal det bemærkes, at især for den øvre kalk må det på baggrund af de udførte simuleringer forventes, at der er partikler, der når indvindingsboringerne langt hurtigere, i størrelsesorden år. Der er altså, når der pumpes med en samlet indvinding på 50 m³/t, en relativ større risiko for, at der på sigt kan ske indvinding af evt. forurenet vand fra de registrerede kilder, hvis der indvindes fra øvre del af kalken. Denne risiko er vurderes at være minimal, når der pumpes fra den nedre del af kalken. A B Figur 3-5 Partikelbanesimulering med start lokaliteter i de potentielle indvindingsboringer. De blå linjer viser partikelbanerne og de sorte prikker viser endepunkterne. A viser simuleringen for scenarie 2 (nedre del af kalken), mens B viser simuleringen for scenarie 6 (øvre del af kalken). I 3-5 er vist simulerede partikelbaner, hvor det indikeres, at der ved indvinding i den nedre del af kalken (A) ikke er væsentlig kontakt med havvandet selv efter 50 år. Således ligger endepunkterne koncentriske omkring indvindingsboringerne. I scenarie 6 (B) er der kontakt til havet, dvs. partiklerne vil være i kontakt med nogle dele af havbunden og derfor er der risiko for at der et vist omfang indvindes hav-

12 12/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN vand. Det indikerer, at der ved indvinding fra den øvre del af kalken er sandsynlighed for at dele af det indvundne vand er nedsivende havvand og dermed er der risiko for at reducere effekten i forhold til varmeudnyttelse heraf i vinterhalvåret. 4 Grundvandsanalyser, nedre kalk I forbindelse med etableringen af grundvandskølingsanlæg på Langelinie i 2012 blev der udtaget i alt fire vandprøver fra de nedre kalklag til analyse for naturligt forekommende stoffer inklusiv Nikkel, Arsen, Barium, Bor, Total-N, Total-Jern, Suspenderet stof, PAH samt tungmetallerne: Kobber, Chrom, Bly, Cadmium og Zink. Prøverne er endvidere analyseret for methan og svovlbrinte. Udvalgte parametre fra to af vandprøverne er vist i Tabel 4-1. Tabel 4-1 Analyseresultater for udvalgte parametre Parameter Enhed Januar 2012 April 2012 Januar 2012 April 2012 Calcium, Ca 2+ mg/l Jern, Total mg/l 2,0 1,0 12,0 1,1 Jern, opløst mg/l - 1,6-0,88 Klorid, Cl - mg/l Sulfat, SO 4 2- mg/l Barium, Ba µg/l Methan, CH 4 mg/l 0,010-0,010 - Turbiditet FTU - 17,9-8,8 Suspenderet stof mg/l Generelt viser alle fire vandprøver, at vandkvaliteten overholder kravværdierne i forhold til udledning til havnen, idet barium dog i den viste vandprøve ligger relativt højt. Det bemærkes desuden, at alle prøver viste et højt indhold af Calcium, men da der er tale om Calcium i opløsning, sås dette ikke ved udledning, hvorfor det blev vurderet, at der ikke er problemer med denne parameter. Risiko for okker-udfældning af betydning vurderes til at være lav, da jern-indholdet ligger på 1-2 mg/l. Vandprøven fra januar 2012, der viste 12 mg/l for total-jern, vurderes at være en fejlanalyse. Kloridindholdet er højt, hvilket bl.a betyder at det skal sikres at anlægget kan "tåle" sådanne høje værdier mht risiko for korrosion. Der forventes ikke risiko for miljøfremmede stoffer i de nedre kalklag. Såfremt grundvandskvaliteten i de nedre kalklag er tilsvarende det der er påvist ved Langelinie, vurderes det således at vandkvaliteten ikke bør udgøre et problem i forhold til udledning af det oppumpede grundvand til havnebassinet, Dog bør evt. betydning af barium drøftes nærmere med myndighederne. Under alle omstændigheder vil udledning på det pågældende sted indebære en stor fortynding.

13 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 13/16 5 Grundvandsanalyser, øvre kalk og ovenliggende lag Den naturlige vandkvalitet i den øvre kalk og ovenliggende lag vil være stærkt påvirket af nedsivende havvand. Hele Nordhavnsområdet er blevet opfyldt med blyfyld indtil ca. 1980, hvilket kan have påvirket vandkvaliteten med fremmedkomponenter, hvorfor hele Nordhavnsområdet er kortlagt som V1-lokalitet. Derudover findes der i Nordhavn to V2-kortlagte lokaliteter ( og ), hvor der i overfladejorden og det sekundære grundvand er fundet forskellige typer af forureninger, herunder forurening med oliestoffer, forskellige tjærekomponenter samt forurening med tungmetallerne bly, cadmium og zink. Der er desuden i det terrænnære grundvand fundet forurening med vinylchlorid og oliestoffer ( ). De forskellige kortlagte arealer er vist på nedenstående figur 5-1. Figur 5-1 Kortlagte forureningslokaliteter omkring undersøgelsesområdet Særligt ved oppumpning fra den øvre del af kalken vil der være en risiko for at mobilisere eksisterende forurening, hvilket partikelbanekørslerne også viste (jf. Figur 3-4). Dette er ikke tilfældet ved oppumpning fra de nedre kalklag.

14 14/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 6 Konklusioner Det vurderes umiddelbart at det vil være muligt at etablere det drøftede anlæg, med baggrund i eksisterende viden om forholdene i området. Det vurderes at der er vand nok til rådighed, samt at oppumpning og afledning til havnen kan ske uden en uønsket påvirkning på omgivelserne. Boringerne kan principlet enten føres til den øvre del af kalken, alternativt til den dybere NKK/bryozokalk, se dog nedenfor. Der ses en høj vandføringsevne i den øvre kalk stedvist i Nordhavnen. Denne skyldes formentlig at området ligger nær Svanemølleforkastningen. Ved at pumpe fra den øvre del af kalken kan fås masser af vand, men dog også en relativ større sænkningsudbredelse i de øvre lag. Dette vil principielt øge risikoen for at trække forurenet vand til anlægget, selvom det umiddelbart vurderes at eksisterende registrerede forureninger næppe vil udgøre et problem på kortere sigt. Det vurderes samtidigt, at den øvre del af kalken står i forholdsvis tæt kontakt med havet. Ved at trække en stor delmængde havvand ind via lækage, vil det oppumpede vand i højere grad være påvirket af de sæsonmæssige temperaturændringer i havet. Dette vil alt andet lige betyde at der i de kolde måneder, hvor der er behov for opvarmning periodevis er risiko for, at der kun opnås en mere begrænset temperatur forskel, og systemet derfor vil være mindre effektivt. Fra Langelinie vides det at der navnlig m.u.terræn er et relativt vandførende lag som sandsynligt vil kunne udnyttes bæredygtigt på tilsvarende vis som ved Langelinie. Modsat den øvre del af kalken, viser modelsimuleringerne, at der ved indvinding i den nedre kalk, ikke ses nogen væsentlig påvirkning i den øvre kalk og de overliggende kvartære lag. Dette skyldes i høj grad den relativt impermeable Mellem København kalk, der begrænser sænkningen opadtil. Grundvandskemien for den nedre København kalk med udgangspunkt i vandanalyser fra tilsvarende dybde, vurderes ikke at indeholde parametre med koncentrationer, der ikke kan ledes til havnen efter vandet har været brugt til varmesystemet. Dog bør principer for fortynding evt. drøftes nærmere, f.eks. i forhold til barium. Ved oppumpning fra den nedre del af kalken vurderes det ligeledes heller ikke at der vil opstå mulighed for mobilisering af eksisterende forureninger. At pumpe grundvandet fra den Nedre København kalk vil medføre et større energiforbrug da boringerne vil få en større løftehøjde pga. mindre T-værdi, og udgifterne til boringerne vil ligeledes være større. Disse omkostninger vurderes dog at stå til mål med den mere stabile drift det vil give at have en stabil grundvandstemperatur, samt minimal miljømæssig påvirkning i Nordhavnsområdet. Såfremt forholdene er som ved Langelinie, kan behovet sandsynligt dækkes ved at udføre to dybe boringer. De drøftede 70 m³/t som spidsbelastning "en kold dag", vil dog betyde en kortvarig større samlet løftehøjde eller alternativt behov for en 3. boring. Ved optimering i forhold til varmepumpe samt det kommende varmelager, som kan udjævne det nødvendige flow, kan den 3. boring sandsynligt undværes.

15 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 15/16 Ved etablering af dybe boringer anbefales, at disse etableres således, at der fra NKK og nedefter bores eksempelvis 10 meter af gangen, hvorefter der udføres en kortvarig hydraulisk test. Når der er opnået en tilstrækkelig T-værdi bores ikke yderligere. Maks dybde vil være ca. 115 meter (nedre del af bryozokalken). Boringerne kan evt. med fordel udføres åbne i kalken (mindre filtertab).

16 16/16 EVALUERING AF HYDROGEOLOGISKE FORHOLD - NORDHAVN 7 Referencer /1/ ATP Ejendomme. Grundvandskøling Pakhuset Langelinie, Data- og Evalueringsrapport Forundersøgelser. COWI. Juni /2/ HOFOR. Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde. HOFOR. September /3/ Metroselskabet. Cityringen Afgrening til Nordhavnen. Teknisk baggrundsrapport for grundvandssænkning for Nordhavn St. og rampe. MetNord Design JV. Januar /4/ Rambøll. Grundvandspotentiale i kalkmagasinet Udarbejdet for Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Vers. KBH_Freb_Potentiale2013_140108

Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde

Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde Orienterings-notat: Plan - Fjernvarme Direkte tlf. 5120 8210 E-mail nphe@hofor.dk Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde Dato: 04.11.2015 Afsendere: Niels Præstegaard Hendriksen (projektleder,

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen COWI ARUP SYSTRA JV Foto: Roy William Gabrielsen 1 Magasin og lækageforhold Primære magasin inkl. sandlag, sekundære magasiner Sammenhænge lodret/vandret (prøvepumpninger,

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN Civilingeniør Jesper Aarosiin Hansen Chefkonsulent Lars Møller Markussen Rambøll ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 26 1.

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbasererede geoenergi anlæg. Grundvandskøling/-og opvarmning, udvikling af anlæg i praksis

Erfaringer med grundvandsbasererede geoenergi anlæg. Grundvandskøling/-og opvarmning, udvikling af anlæg i praksis Kursus d. 5. Maj 2015 TM 14 Grundvandsbaseret Geoenergi Erfaringer med grundvandsbasererede geoenergi anlæg Grundvandskøling/-og opvarmning, udvikling af anlæg i praksis -hvilke overvejelser, muligheder

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Den fremtidige hospitalsbyen kommer til at består af det nuværende ca. 160.000 m 2 store sygehus i Skejby opført i 3 etager, der sammenbygges med ca. 216.000

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Oplandsberegninger. Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia

Oplandsberegninger. Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia Oplandsberegninger Oplandsberegninger Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia Disposition Indledning Oplandsberegninger hvorfor og hvordan AEM modeller Hvad er det? Sammenligning af oplande med forskellige

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Lego System A/S tilladelse

Læs mere

Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til pumpestation

Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til pumpestation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse RAMBØLL DANMARK A/S Hannemanns Allé 53 2300 København S Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

THW / OKJ gravsdepotet

THW / OKJ gravsdepotet Notat Sag Grindsted forureningsundersøgelser Projektnr.. 105643 Projekt Grindsted modelberegninger Dato 2015-11-04 Emne Supplerende modelberegninger ved bane- Initialer THW / OKJ gravsdepotet Baggrund

Læs mere

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET BAGGRUND FOR PROJEKTET I GLADSAXE KOMMUNE I Gladsaxe Kommune har der været stor interesse for at nedsive regnvand lokalt, da borgerne er blevet belønnet

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

12-01-2012. ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann. Sagsnr. 2011-161667. Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K

12-01-2012. ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann. Sagsnr. 2011-161667. Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand samt reinfiltrering

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Bilag 5. Grundvandsmodelnotat

Bilag 5. Grundvandsmodelnotat Bilag 5 Grundvandsmodelnotat Notat GRUNDVANDSMODEL FOR LYNGE GRUSGRAV Modelnotat 20 aug. 2012 Projekt nr. 207488 Dokument nr. 124803153 Version 1 Udarbejdet af KiW Kontrolleret af AKO Godkendt af TBJ 1

Læs mere

Forsyning Helsingør Vand A/S

Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Hellebæk Vandværk R I S I K O V U R D E R I N G I F O R H O L D T I L G A M L E D E P O T P Å S K I B S T R U P December 2015 383265-15_v1_Risikovurdering_Skibstrup notat.docx

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4 DANICA EJENDOMME NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk GRUNDVANDSHÅNDTERING OG KONTROL I ANLÆGSFASEN ANSØGNING

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard Cityringen Evalueringer og faglige resultater Jesper Damgaard COWI Foto: Roy William Gabrielsen 1 Geologisk model, Cityringen Formål med geologiske og hydrogeologiske undersøgelser Opdatere og udvide COWIs

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller

Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Hydrogeolog Thomas Wernberg, ALECTIA Geolog Mads Kjærstrup, Miljøcenter Ringkøbing Introduktion til Analytiske

Læs mere

Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse.

Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ifm. etablering af Ny

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) Indhold Baggrund og formål Opbygning af model Geologisk/hydrogeologisk model Numerisk setup

Læs mere

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET KALKEN i AALBORG-OMRÅDET Seniorprojektleder Jan Jul Christensen COWI A/S Civilingeniør Per Grønvald Aalborg Kommune, Vandforsyningen ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8 november 2006 KALKEN I AALBORG-OMRÅDET

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande Bilag 3 Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande Sammenfatning af konklusioner fra undersøgelser og modelberegninger udført af Rambøll /1/

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Møde i ATV Jord og Grundvand om. Store bygge og anlægsprojekter. Cityringen. Håndtering af grundvand, strategier, risici, krav, myndighedsproces mv

Møde i ATV Jord og Grundvand om. Store bygge og anlægsprojekter. Cityringen. Håndtering af grundvand, strategier, risici, krav, myndighedsproces mv Cityringen Udvikling af projektet Håndtering af grundvand Møde i ATV Jord og Grundvand om Store bygge og anlægsprojekter Cityringen Håndtering af grundvand, strategier, risici, krav, myndighedsproces mv

Læs mere

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen,

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen, UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN Af Flemming Damgaard Christensen, fldc@hofor.dk AGENDA Baggrund for BNBO istorie for BNBO Fremtiden for BNBO Konceptuelt model for BNBO Forudsætninger & matematik Betydningen

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

NYT HOSPITAL I NORDSJÆLLAND FORUNDERSØGELSER GEO-HYDRO, FASE 2

NYT HOSPITAL I NORDSJÆLLAND FORUNDERSØGELSER GEO-HYDRO, FASE 2 SEPTEMBER 2012 REGION HOVEDSTADEN NYT HOSPITAL I NORDSJÆLLAND FORUNDERSØGELSER GEO-HYDRO, FASE 2 DATA- OG EVALUERINGSRAPPORT 3 SEPTEMBER 2012 REGION HOVEDSTADEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Til Høje-Taastrup Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni, 2017 MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Revision 1 Dato 2017-06-29 Udarbejdet af Johanne Urup (JNU) Kontrolleret af Line

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 1. Trin 3: Hovedrapport: Aktuel tolkningsmodel. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK April 2012 NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK PROJEKT Nedsivningsforhold i området omkring Skovbakkevej, Frederiksværk Projekt nr. 207713 Udarbejdet af jku Kontrolleret af

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

HYDROGEOLOGISK KARAKTERISERING OG MODELLERING AF KALKMAGASIN VED HELLESTED

HYDROGEOLOGISK KARAKTERISERING OG MODELLERING AF KALKMAGASIN VED HELLESTED HYDROGEOLOGISK KARAKTERISERING OG MODELLERING AF KALKMAGASIN VED HELLESTED Civilingeniør, ph.d. Annette Pia Mortensen Civilingeniør Charlotte Riis Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS Rådgivende ingeniører

Læs mere

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2.

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2. HØJE TAASTRUP FJERNVARME AMBA 19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RISIKOVURDERING - OKTOBER 2014 INDHOLD 1

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere