Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 11, er du tilknyttet sygeplejen på rehabiliteringscenteret, som er en del af den primære sundhedssektor. er organiseret i afdelingen Sundhed og Ældre under forvaltningen Social, Sundhed og beskæftigelse. Sundhed og ældre omfatter ca medarbejdere og indeholder både område for hjemmeplejen, plejecentrene og område sygeplejen. Desuden områder for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler samt en visitationsenhed. Det hele ledes af en Sundhed- og Ældrechef. Sygeplejen er geografisk opdelt i fire områder Nord, Syd, Øst og Vest. Rehabiliteringscenteret tilbyder rehabiliteringsophold, vurderingsophold, venteophold og akutophold. Patientkategorierne består af medicinske, kirurgiske, neurologiske og psykiatriske patienter. Hvorfor opholdene favner bredt fra præ- hospital- målgrupper til hospice- målgrupper, samt akut, vente, rehabilitering og vurderings ophold. Rehabiliteringscenteret modtager patienter fra eget hjem og fra hospitalerne. Et ophold på centeret visiteres af Herning kommunes visitationsenhed der bevilger ophold til borgere fra alle de fire områder i kommunen. Sygeplejen følger værdierne i kommunen, der sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog. Se mere på og Rehabiliteringscenteret består at tre teams med i alt 30 stuer, hvoraf en af stuerne tilhører akut teamet som navnet antyder så er det rehabilitering der er i fokus som målet i forhold til vores patienter. Vi forstår rehabilitering som: En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Med udgangspunkt i dette er en tværfaglig indsats helt nødvendig, hvilket afspejles i personalesammensætningen på centeret. Rehabiliteringsopholdet kan dækket et ophold op til 3 mdr. Patienterne skal være motiverede og bekendt med egen aktiv indsats i et rehabiliteringsforløb. Hvor målet er, at de igen kan klare sig i eget hjem. Venteopholdet dækker behov for tilsyn, pleje og støtte i løbet af hele døgnet og behov for hjælpe på uforudsete tidspunkter. Opholdet varer til der er et permanent botilbud. December 2015 Side 1 af 10

2 Akutopholdet dækker akutopstået behov for kompleks døgnpleje, som ikke kan varetages i hjemmet. Opholdet visiteres op til 5 dage. Vurderingsopholdet har fokus på vurdering af borgerens funktionsniveau hele døgnet i forhold til kommunens tilbud. Opholdet visiteres op til 3 uger. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Rehabiliterings centeret samarbejder med sygehusafdelinger fra Regionshospitalerne i region midt, det kommunale akut team, den kommunale vistationsenhed, alment praktiserende læger, speciallæger, gerontopsykiatrisk- og andre sygehusambulatorier, demenskonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeuter, frisør, apotek og farmaceut, kliniske diætister. Personalet på rehabiliteringscenteret består af; en centerleder, en assisterende centerleder, en sygeplejefaglig ansvarlig, en administrativ medarbejder, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere, sygehjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, husassistenter, pedeller og en ernæringsassistent. Rehabiliteringscenter fungerer som uddannelsessted for sygeplejestuderende på modul 4,6,11 og 12. social- og sundhedshjælper og assistent elever og fysioterapeutstuderende. Studerende, elever og vejledere samarbejder om plejeforløb i team 1. Som modul 11 studerende har du herudover mulighed for at følge og lære af sygeplejerskerne i akut teamet. Sygeplejerskerne er teamledere og tovholdere på patientforløbene og varetager udførsel, vurderinger og uddelegering i den konkrete situation, både i forhold til sygepleje til grundlæggende behov samt akutte og komplekse sygeplejeopgaver og ustabile forløb i samarbejde med øvrigt personale. Som modul 11 studerende er du under vejledning tovholder på enkelte patientforløb og varetager udførelse, vurdering og uddelegering i den konkrete situation både i forhold til sygeplejen til grundlæggende behov samt de mere akutte og komplekse sygeplejeopgaver og ustabile forløb i samarbejde med øvrigt personale. Social- og sundhedsassistenter varetager opgaver forbundet med velkendte og stabile forløb, samt sygepleje til grundlæggende behov i henhold til deres individuelle kompetenceniveau og efter oplæring i uddelegerede opgaver fra sygeplejersken. Social- og sundhedshjælper varetager elementære sygeplejeopgaver, samt opgaver efter individuel oplæring. Fysioterapeuter involveres i patientforløbene når der foreligger en genoptræningsplan. Fysioterapeuterne er ansvarlig for justeringen af genoptræningen i tæt samarbejde med plejepersonalet. December 2015 Side 2 af 10

3 Ergoterapeuterne indgår i patientforløbene når der fx skal bevilges hjælpemidler, i vurdering af forflytninger og ADL, når der udarbejdes sikkerhedsaftaler, gennemføres diverse test fx FOTT (spisetræning) og MOCCA vurdering af demens. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker varetager tværfaglig konference med patienterne, hvor fokus er de opstillede mål for opholdet. Patientkategorier/borgerkategorier Patienternes sygdomsbillede omfatter typisk: Diabetes Mellitus Akutte og kroniske sår, herunder også tryksår Psykiske lidelser Sociale problemstillinger Misbrugsproblemer Demens Hjerte-og lungeinsufficiens/kol Funktionsvigt og behandling heraf fx Stomi - kateter sonde-tracheastomi Cancerlidelser Apoplexia Cerebri Dissemineret Sklerose Parkinson syge Inkontinens Stofskiftelidelser Ernæringsproblemer Terminale forløb Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger På Rehabiliteringscenteret udspringer de kliniske problemstillinger af de enkelte patientforløb og den enkelte patients behov og problemer. Kompleksiteten hos patienten er individuel. Der kan f. eks. være følgende Problemstillinger knyttet til menneskets grundlæggende fysiologiske behov: Sygepleje til patienter med behov for hjælp til personlig hygiejne Sygepleje til patienter med ernæringsproblemer Sygepleje til dehydrerede patienter Sygepleje til patienter med inkontinens Sygepleje ved udskillelsesproblemer Sygepleje til patienter med behov for sårbehandling Sygepleje ved problemer omkring mobilisering og aktivitet Sygepleje ved respiratoriske og eller kredsløbsproblemer December 2015 Side 3 af 10

4 Overholde hygiejniske principper/retningslinjer og forebygge smitte Problemstillinger knyttet til menneskets grundlæggende psykosociale behov: Skabe og opretholde tillidsfulde relationer med patienter - pårørende - netværk At bibeholde så mange ADL funktioner som muligt Støtte patienter og pårørendes motivation i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb Støtte i krise og sorg i terminale forløb Problemstillinger knyttet til menneskers reaktioner på sygdom og sundheds samt sundhedsfremmende og forebyggende områder: Formidling, herunder borgerrettet information og vejledning og undervisning Observation og handling i akut opståede situationer Medicin håndtering (herunder administration dosering/injektion) At hjælpe og støtte patienter til at varetage egen sundhed og egenomsorg Forebyggelse af yderligere svækkelse, fysisk, psykisk og sociale komplikationer og bivirkninger af behandling og pleje. Problemstillinger knyttet til patienter med særlige behov: Sygepleje til patienter med akutte sygdomsreaktioner Sygepleje til patienter med depression, angst, og urotilstande, herunder delir Palliativ sygepleje til patienter i terminale forløb Sygepleje til patienter med smerter Sygepleje til ældre patienter med nedsat funktionsevne meltalt eller fysisk Sygepleje til døende og døde Problemstillinger knyttet til organisatoriske og tværfaglige områder: Mono - og tværfagligt samarbejde Observation rapportering og dokumentation Sygepleje ved indlæggelse/ udskrivelse Planlægning og koordinering af plejeforløb Typiske kliniske sygeplejeopgaver At udføre sygepleje: - Anvende sygeplejeprocessen til at identificere og vurdere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere plejeforløb i handleplanerne. - Instrumentelle kliniske sygeplejeopgaver ud fra gældende retningslinjer og procedurer - Medicinhåndtering - Iværksætte sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltag på baggrund af patientens helhedssituation - Undervise og vejlede patienter og pårørende, så de har et informeret grundlag for egne valg og opnå ny viden og færdigheder. At formidle sygepleje: - At tage ansvar for at formidle viden om patienten til afdelingen øvrige personale såvel mono som tværfagligt, med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i plejen. Ligeledes at tage ansvar for at formidle og drøfte etiske dilemmaer og juridiske forhold December 2015 Side 4 af 10

5 omkring f.eks. inhabile patienter eller ved magtanvendelser. At lede sygepleje: - Fungere som tovholder i udvalgte komplekse og/eller akutte forløb, dvs. planlægge, koordinere, prioritere og uddelegere - Overblik og opfølgning af sygeplejen vha. handleplaner og dokumentation - Inddragelse af relevant tværfagligt personale i plejen og behandlingen af patienter og pårørende. At udvikle sygepleje: - Ved at reflekterer over den sygepleje, der ydes på rehabiliteringscenteret og bidrage ud fra teoretisk og forskningsbaseret viden. - Ved at forebygge utilsigtet hændelser, f.eks. ved fald, medicinhåndtering og tværsektorielle overgange - Ved at deltage i igangværende projekter - Identificere og reflektere over magtrelationer og etiske dilemmaer i sygeplejen ud fra relevant teori og de sygeplejeetiske retningslinjer. Efter modul 11 har du opnået følgende læringsudbytte, herunder forslag til, hvordan du kan arbejde med læringsmålene: Selvstændigt identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte beboere og grupper af patienter (2-3) - Anvende sygeplejeprocessen til observation og vurdering af aktuelle og potentielle sygeplejebehov og problemstillinger, samt tage initiativ til at oprette og justere handleplaner og sygeplejefaglig status. - At udføre og lede sygeplejen hos udvalgte patienter i samarbejde med teamleder og øvrige teammedlemmer. Argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden - Forholde dig kritisk til egne og andres valg omkring sygeplejeopgaver, f.eks. aktuelle instrumentelle sygeplejeopgave og procedurer og analyser før sygeplejefaglige tiltag iværksættes. Fx væskeskema contra subkutan væsketerapi og kateterskyl contra kateter skift og mobilisering contra laxantia. - Indgå i vurderingen af best practise i forbindelse med sygeplejen, f.eks. omkring kommunikation med patienter og pårørende om rehabiliterings forløb - Argumentere og reflektere ud fra relevant sygeplejeteori fx om samarbejde med skrøbelige ældre. Formidle mundtlig og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog - Vurdere og prioritere hvilken formidlingsform der anvendes i forskellige situationer, fx at anvende ISBAR i forbindelse med lægekontakt. - Vurdere hvornår og hvilke fagudtryk der anvendes i CARE. Fx. anvende TIME i forbindelse med sårbehandling. - Kommunikere og formidle i samarbejdet med sundhedsprofessionelle samarbejdspartnere fx på tværfaglige konferencer og ved visitation. December 2015 Side 5 af 10

6 Beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer - Sygeplejehandlinger i forbindelse med grundlæggende behov knyttet til symptomer og sygdomsforløb, fx udredning og behandling af obstipation, tryksårsprofylakse og observation og lindring af symptomer knyttet til palliativ sygepleje. - Observation og handling i akut opståede sygdoms situationer fx iltterapi. - Sparring med det akutte team ved behov. Beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer - Fx nasalsonde og PEG-sonde, KAD og suprapubisk kateter, injektioner, sårbehandling - Subkutan væske og iv behandling. Beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper - Opøve selvstændighed i medicinhåndtering og vurdering hos tildelte patienter - Gennemføre fastlagt studieaktivitet i forbindelse med medicinhåndtering (udleveres af klinisk vejleder) Identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje - Identificere etiske dilemmaer hos tildelte patienter og pårørende - Indgå i dialog med personalegruppen i relation til etiske dilemmaer - At blive bevidst om og reflektere over personalets vurdering af behov i forhold til patientens autonomi - Anvende retningslinjer for magtanvendelse At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient - Handler moralsk i relationelle magtforhold - Identificerer og imødekommer den enkeltes behov for eksistentiel og åndelig omsorg - Udfører sygepleje under hensyntagen til patientens religiøse overbevisning og/eller eksistentielle behov Planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer - Formidler og vejleder patienten og evt. pårørende om behovet for undersøgelser og om hvordan aktuelle undersøgelser bidrager til diagnosticering, og hvad aktuelle undersøgelser og behandlinger fortæller om patientens helbredstilstand - Inddrager andre fagprofessionelle i komplekse patientforløb, Fx hos demente patienter, hvor der er behov for samarbejde med demenskonsulenter, Geronto eller egen læge ifm. blodprøver eller demenstest. Fx hos den kronisk syge lungepatient hver der samarbejdes med kommunens KOL sygeplejerske, Og hos terminale patienter hvor der samarbejdes med det palliative team. De skitserede sygeplejeopgave dokumenteres i handleplaner i Care i forhold til de 12 sygeplejefaglige problemområder jævnfør sundhedsstyrelsens vejledning. December 2015 Side 6 af 10

7 Typiske patientforløb/borgerforløb Eksempler på årsager til at komme på ophold på Rehabiliteringscentret: En 78 årig kvinde i vurderingsophold, der efter en stor Apoplexia med afasi, dysfagi og hemiparese har behov for hjælp til at få dækket alle sine grundlæggende behov. Patienten er fuldstændig immobil og ernæres via nasalsonde. Opholdet har til hensigt via en tværfaglig indsats, at vurdere rehabiliteringsmulighederne og fremtidig bolig. Patienten er enke, men støttes af sine børn som reagerer med tegn på krise. En 60 årig mand med cancersygdom i sen-terminale fasen kommer på akut ophold grundet behov for hyppig smertelindring og tryghed ved mulighed for akut hjælp. Ægtefælle er udmattet efter en langt sygdomsforløb og pleje i hjemmet og har brug aflastning. En stor del af patienterne har flere af ovenævnte problemstillinger/sygdomme på en gang, og de ses ofte svært sygdomsbelastet ved indlæggelsen. Det at blive indlagt på rehabiliteringscentret og få tryghed, struktur, omsorg og opfyldelse af sine basale behov, samt tværfaglig indsat medfører, at mange patienter oplever en forbedring i den totale tilstand og kan udskrives til eget hjem. Metoder i klinisk praksis Sygeplejeprocessen i relation til dataindsamling, analyse, opstille mål, planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre, formidle, dokumentere og evaluere sygepleje. Patienters livshistorie, oplevelse af sundhed, sygdom, behandling og pleje. Kliniske metoder til vurdering af borgerens fysiologiske tilstand f.eks. registrering af vitale værdier, ABCDE-principper, TOBS vurdering samt diverse screeningsmetoder, fx faldscreening, ernæringsscreening og tryksårsscreening. Identificere, analysere og reflektere over sygeplejefaglige dilemmaer Observation og refleksion i forhold til patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme Didaktiske metoder ved vejledning og undervisning af patienter, pårørende og personale. Model for praktisk færdighedsudøvelse med kategorierne indhold, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld væremåde. (www.rins.dk) Dokumentation i Care Kliniske retningslinjer- og procedurer, E-dok og sundhedsaftaler Patientsikkerhed og registrerings af utilsigtede hændelser Hygiejniske principper Inddrage, vurdere og analysere relevant klinisk udviklings- og forskningsbaseret viden i sygeplejen Vidensdeling og udvikling på mono- og tværfaglige møder December 2015 Side 7 af 10

8 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder - Der arbejdes løbende med procedurer, instrukser og kliniske redskaber- vurderings- og måleredskaber samt screeningsredskaber. - Elektronisk patientjournal, CARE - FMK projekt (fælles elektronisk medicinkort) - Udvikling af fællessprog og kvalitetsstandarter - Dokumentation og medicinhåndtering - Tværfaglige patientkonferencer Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Du modtager et Informationsbrev med mødetid/sted samt forventninger og pensumliste 1-2 uger før studiestart. Vi indleder med et planlægningsmøde mellem din kliniske vejleder og dig inden for de første dage med gensidig forventningsafklaring, opstart og aftaler for den individuelle kliniske studieplan. Fælles elektronisk evalueringsskema præsenteres for dig og vi aftaler fremmøde og studieaktiviteter Ugentlige vejlednings og evalueringssamtaler med din kliniske vejleder, herunder aftaler for videre studiefokus og samarbejde omkring den individuelle kliniske studieplan og fordybelsesområder både praktisk og teoretisk samt anvendelse af eportfolio. I team 1 samarbejder vejledere, studerende og elever ud fra principperne for gruppepleje og bygger dagen op nogen lunde således: Morgenmøde med uddelegering Sygeplejeopgaver og tværfaglige konferencer samt før, under og/eller efter vejledning tilpasset elever/studerendes læringsmål Opsamlings og planlægnings møde sidst på formiddagen eller over middag Over middag tilpasses opgaverne efter behov, fx er der mulighed for at elever og studerende arbejder med forskelige opgaver afhængige af deres læringsforløb. Det kan være direkte patientpleje, studieaktiviteter, refleksionsseancer, peer-learning, forberedelse af studieopgaver, evalueringer og før under eller efter direkte vejledning. Studieaktiviteter: Der er planlagt to studieaktiviteter på modul 11: Den planlagte studieaktivitet afholdes som seminar og med deltagelse af medstuderende, klinisk vejleder og underviser fra sygeplejerskeuddannelsen (se bilag 2 i modulbeskrivelsen) December 2015 Side 8 af 10

9 Den fastlagte studieaktivitet der retter sig mod en udvalgt klinisk metode p.t. medicinhåndtering Intern prøve: Første og anden delprøve søges afviklet samme dag i 2. sidste studieuge Afsluttende evalueringssamtale mellem din kliniske vejleder og dig. Du skal medbringe et print af det udfyldte evalueringsskema. Samarbejde med og vejledning i Praksisfælleskabet: Mulighed for at indgå i faglige drøftelser Deltage i rehabiliteringscenterets fælles opgaver og rutiner Deltagelse i eventuelt udviklingsarbejde Selvstudium: Læse litteratur opgivet af det kliniske undervisningssted Finde, opgive og formidle viden fra selvvalgt litteratur Repetere relevant litteratur fra de foregående moduler Anvende og ajourføre E-portfolio, herunder individuel klinisk studieplan Forventninger til den studerende Det forventes at du som studerende: Deltager aktivt i sygeplejeopgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan Deltager aktivt og er velforberedt i diverse studieaktiviteter og vejledningsseancer Anvender og ajourfører de relevante elementer i E-portfolio. Udarbejder personlige og faglige mål for uddannelsesforløbet i den individuelle studieplan Har udarbejdet skriftlige forventninger til forventningssamtalen Er bevidst om dit eget ansvar i forhold til at nå de personlige og faglige mål, samt indfrielse af egne forventninger. Anvender egnede metoder og redskaber til læring i klinikken Er engageret og spørgende Forholder dig kritisk til og reflekterer over egne og andres handlinger mundtligt og skriftligt Aktivt reflektere ud fra relevant sygeplejeteori Er opsøgende for at tilegne dig ny viden, herunder at tage initiativ til at søge vejledning Dagligt møder velforberedt og til aftalt tid Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer På rehabiliteringscenteret tilknyttes du en af centerets uddannede kliniske vejledere December 2015 Side 9 af 10

10 Krav vedrørende klinisk pensum Ca 500 sider selvvagt og fastlagt litteratur, pensumlisten sendes ud med velkomstbrevet. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Af studieordningen fremgår det, at du har pligt til at deltage i den planlagte kliniske undervisning svarende til 30 timer pr. uge. Såfremt du har mindre deltagelse end svarende til 30 timer pr. uge, afgør din kliniske vejleder på baggrund af din individuelle kliniske studieplan om du på trods af dette opfylder deltagerpligten. Kan din kliniske vejleder ikke attestere at du opfylder deltagelses-pligten, kontakter din kliniske vejleder din kliniske sygeplejelærer og studievejleder med henblik på afklaring af, hvordan du kan få opfyldt din deltagelses pligt og dermed bibeholde retten til at gå til klinisk prøve. Modul 11 har indbygget: En eller flere kliniske studieaktiviteter: studieaktiviteten/erne aftales mellem dig og din kliniske vejleder. Gennemførelse af en planlagt og en fastlagt studieaktivitet er en forudsætning for indstilling til intern klinisk prøve. Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig.. Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen December 2015 Side 10 af 10

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Lind Plejecenter Herning kommune Modul: 11

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Lind Plejecenter Herning kommune Modul: 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 11, er du tilknyttet sygeplejen på Lind plejecenter, som er en del af den primære sundhedssektor i Herning kommune.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 12 er du tilknyttet sygeplejen på Rehabiliteringscenter Herning, som er en del af den primære sundhedssektor.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Rehabiliteringscenteret Brændgårdvej 20B 7400 Herning

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Rehabiliteringscenteret Brændgårdvej 20B 7400 Herning Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Rehabiliteringscenteret Brændgårdvej 20B 7400 Herning 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Plejecenter Vesterled Herning kommune. Modul: 4. Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Plejecenter Vesterled Herning kommune. Modul: 4. Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejecenter Vesterled, er en del af den primære sundhedssektor i Herning kommune. Plejecenteret er organiseret i afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Herning Kommune Hjemmesygeplejen

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Herning Kommune Hjemmesygeplejen Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På modul 11, er du tilknyttet hjemmesygeplejen, som er en del af den primære sundhedssektor. Hjemmesygeplejen i Herning

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Akutafsnittet Voldgade 14 C, 7600 Struer 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorgscenter Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt Udarbejdet: juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering På Modul 4 er du tilknyttet sygeplejerskegruppen på Tjørringhus, der er en døgninstitution for børn og unge med multiple

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Dermatologisk ambulatorium, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: kommune Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Syd Adresse: Toldbodgade 29-31, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse for modul 11. Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse for modul 11. Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Primærsygeplejen Distrikt VEST Rughavevej 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Nedenfor kan du se hvorledes vi tænker læringsudbytterne opnået og hvilke ressourcer,

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere