Å R S R A P P O R T /1 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012/13

2 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

3 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING 28 SAMFUNDSANSVAR 34 CORPORATE GOVERNANCE 38 DIREKTION OG BESTYRELSE 40 AKTIONÆRFORHOLD OG AKTIEKURS 45 KONCERNREGNSKAB 77 MODERSELSKABSREGNSKAB 91 DEFINITION AF NØGLETAL 92 PÅTEGNING OG ERKLÆRINGER 94 KONCERNOVERSIGT 95 HOVED- OG NØGLETAL, KVARTALSVIS FOR 2012/13 (IKKE REVIDERET) LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 1

4 ET ÅR MED STORE FORANDRINGER FOR IC COMPANYS Strategi og organisation på plads Regnskabsåret 2012/13 var et markant år for IC Companys. De seneste års arbejde med at tilpasse koncernstrukturen og formuleringen af en klar porteføljestrategi for koncernen har udmøntet sig i, at IC Companys nu fremstår med en mere transparent, simpel og fleksibel struktur og med en klar plan for fremtiden vi skal skabe vækst og øget indtjening i koncernens Premium brands, og vi skal styrke indtjeningsevnen i koncernens Mid Market brands. Ny segmentering og større fokus Afkomplicering af koncernens struktur og transparens i alle dele af forretningen har været centrale fokusområder igennem året. En direkte udløber af den nye porteføljestrategi blev en ny segmentering af koncernens aktiviteter og ændrede ansvarsområder for koncernledelsen. Implementeringen af den nye segmentering af koncernens aktiviteter i tre kernesegmenter og ét ikke-kernesegment, har gjort det muligt i endnu større grad at fokusere på de klart definerede målsætninger, som er beskrevet i strategien. Premium brands leverer tilfredsstillende resultater Således er det meget tilfredsstillende at konstatere, at koncernens to Premium segmenter i regnskabsåret har leveret resultater i overensstemmelse med de definerede strategier, hvilket bekræfter potentialet for de tre omfattede brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger. The Original Group etableret Segmenteringen af koncernens aktiviteter medførte dannelsen af en ny forretningsenhed i Mid Market Contemporary segmentet under navnet The Original Group. Etableringen af The Original Group, som blev annonceret i 3. kvartal, er blevet sat godt i gang, og med den seneste restrukturering er de første store skridt taget mod en forbedring af forretningsenhedens langsigtede indtjeningsevne i en mindre kompleks struktur, og hvor der forventes forbedrede resultater allerede i 2013/14. 2 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

5 Kapacitet tilpasset I løbet af regnskabsåret er koncernens fællesfunktioner løbende blevet tilpasset, hvilket medvirker til en forbedret indtjeningsmargin for koncernens brands. Det har ligeledes medført, at fællesfunktionernes kapacitet bedre og hurtigere kan tilpasses til koncernens fremtidige aktivitetsniveau. Endelig har tilpasningen gjort det muligt at eliminere den overskudskapacitet, som fremkom ved salget af to af koncernens brands Jackpot og Cottonfield. Vigtigt strategisk frasalg af Jackpot og Cottonfield Frasalget af Jackpot og Cottonfield til COOP i maj måned markerede en vigtig milepæl på rejsen mod en mindre kompliceret forretningsmodel. De to brands, som igennem længere tid har haft faldende omsætning og negative driftsresultater, udgjorde et komplicerende element i det samlede billede af koncernen, da deres forretninger i høj grad var baseret på retaildrift i Østeuropa, hvilket ligger uden for koncernens kerne-kompetence. Med frasalget gennemført kan der nu i højere grad fokuseres på koncernens indtjeningsskabende aktiviteter. Hovedkontor sat til salg Frasalget af de Jackpot og Cottonfield, løbende restruktureringer, samt etableringen af The Original Group i et af koncernens andre lejemål, har reduceret anvendelsen af koncernens hovedkontor kraftigt. Det blev derfor besluttet at sætte ejendommen på Raffinaderivej til salg. Salgsprocessen er igangsat, og en afklaring forventes inden udløbet af kalenderåret Da koncernens aktiviteter fortsat forventes at generere en væsentlig positiv pengestrøm fra driften, vil den forbedrede kapitalstruktur medføre, at koncernen fremover vil udlodde al overskudslikviditet til aktionærerne, i en kombination af udbytter og aktietilbagekøb. Ny CEO og Koncernchef Umiddelbart efter udløbet af regnskabsåret blev Mads Ryder udpeget som ny CEO og Koncernschef for IC Companys. Mads Ryder er tiltrådt pr. 1. august 2013, og han skal stå i spidsen for at eksekvere, nu hvor strategi og organisation er på plads. Blandede resultater for koncernen, men samlet ikke tilfredsstillende Koncernens vigtige Premium segmenter har realiseret tilfredsstillende resultater gennem året, men de utilfredsstillende resultater for Mid Market Contemporary segmentet samt ophørte aktiviteter påvirker koncernens samlede årsresultat markant. Koncernen realiserede en omsætning for året på mio. DKK for koncernens fortsættende aktiviteter, men blot et samlet resultat efter skat på 6 mio. DKK, hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultat for fortsættende aktiviteter som forventet Eksklusive engangsomkostninger for regnskabsåret på 53 mio. DKK, realiserede de fortsættende aktiviteter et resultat af primær drift på 210 mio. DKK (209 mio. DKK), hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Høje frie pengestrømme og solid kapitalstruktur Med det forventede salg af hovedkontoret vil et andet af koncernens vigtige mål også blive realiseret, nemlig en samlet netto rentebærende gæld på nul. Over de seneste år har koncernen løbende anvendt de frie pengestrømme til at nedbringe den rentebærende gæld, og i 4. kvartal blev den kortfristede netto rentebærende gæld således vendt til et positivt nettoindestående. Koncernen fremstår således med en langt mere solid og fleksibel kapitalstruktur, som vil understøtte eventuelle behov for investeringer i koncernens Premium segmenter. Et stærkere IC Companys Ledelsen ser tilbage på et år med store forandringer, som alle er gennemført for at sikre et stærkere IC Companys. Strategien er klar. Organisation og kapacitet er tilpasset. Omkostnings- og kapitalstrukturen er optimeret. Øverst på dagsordenen er nu den eksekvering, som skal skabe øget omsætning og indtjeningsvækst. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 3

6 * * EBITDA-margin korrigeret for engangsomkostninger Alle ovennævnte nøgletal vedrører fortsættende aktiviteter 4 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

7 HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2012/ /12 1) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 3.314, , , , ,1 Bruttoresultat 1.868, , , , ,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 248,5 290,5 415,0 346,3 250,2 Resultat af primær drift før afskrivning, korrigeret for engangsomkostninger 301,5 304,5 443,0 354,3 365,2 Resultat af primær drift (EBIT) 157,0 195,2 318,2 242,2 140,5 Finansielle poster, netto (13,1) (0,7) (13,4) (5,2) (10,8) Resultat før skat 143,9 194,5 304,8 237,0 129,7 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 111,5 134,1 243,1 201,5 93,6 Årets resultat af ophørte aktiviteter (105,7) (44,7) 3,2 34,3 15,6 Årets resultat 5,8 89,4 246,3 235,8 109,2 Totalindkomst (3,8) 157,4 186,0 249,1 113,9 BALANCE Langfristede aktiver i alt 520,3 722,9 770,7 793,3 803,7 Kortfristede aktiver i alt 1.502, , , ,5 981,0 Aktiver klassificeret som bestemt for salg 144, Aktiver i alt 2.022, , , , ,7 Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 Egenkapital i alt 808,8 830,6 742,7 747,2 509,1 Langfristede forpligtelser i alt 82,5 246,8 246,1 196,6 222,8 Kortfristede forpligtelser i alt 1.131,0 930,1 937,6 860, ,8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140, Passiver i alt 2.022, , , , ,7 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter 232,1 258,4 179,7 424,4 335,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (66,3) (108,2) (103,2) (122,5) (135,8) Pengestrømme fra investering i materielle aktiver (58,2) (71,5) (79,3) (92,1) (129,5) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter 182,5 135,9 64,3 231,3 185,2 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (16,7) 14,3 12,2 70,6 14,1 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (34,8) (86,7) (142,8) (44,3) (83,0) Ændring i likviditet 131,0 63,5 (66,3) 257,6 116,3 FINANSIELLE NØGLETAL - FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Bruttomargin (%) 56,4 55,7 58,4 59,6 58,6 EBITDA-margin (%) 7,5 8,8 12,6 11,9 8,4 EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 9,1 9,2 13,4 12,2 12,3 EBIT-margin (%) 4,7 5,9 9,6 8,3 4,7 Egenkapitalforrentning (%) 13,6 17,0 32,7 32,1 19,1 Soliditetsgrad (%) 40,0 41,4 38,6 41,4 28,5 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.402, , , , ,1 Afkast på investeret kapital (%) 11,2 14,8 26,3 20,6 12,1 Rentebærende gæld ultimo, netto 118,2 248,1 310,9 243,4 533,1 Finansiel gearing (%) (2,7) 29,9 41,9 32,6 104,7 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) , , , , ,4 Børskurs ultimo perioden, DKK 122,0 97,5 221,0 176,0 103,0 Resultat pr. aktie, DKK 0,2 5,4 14,8 13,9 6,1 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 0,2 5,4 14,7 13,9 6,1 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 14,2 15,8 11,0 25,9 20,3 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 49,1 50,5 44,7 44,7 30,0 Price earnings udvandet, DKK 2) 610,0 18,2 15,1 12,7 16,8 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) ) Sammenligningstal i resultatopgørelsen er blevet tilpasset, således at Jackpot og Cottonfield er udskilt som ophørte aktiviteter. 2) Price earnings udvandet i 2012/13 beregnet på fortsættende aktiviteter er 18,2. * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner på side 91. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 5

8 KLAR STRATEGI FOR IC COMPANYS Det er IC Companys vision at være blandt de bedste udviklere af mode- og sportsbrands. Koncernens brands udvikles igennem en veldefineret forretningsmodel og en effektiv fælles serviceplatform, hvilket er fundamentet for vores mission om at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Det er vores ambition at en stadig stigende andel af koncernens samlede omsætning og indtjening skal komme fra brands i Premium segmentet. Markedet for mode- og sportstøj IC Companys opererer på markedet for mode- og sportstøj, som er et af de største markeder for forbrugsgoder i verden. Det er dog også et meget fragmenteret og regionalt opdelt marked, hvor selv de største internationale markedsdeltagere blot har små markedsandele. Markedet for mode- og sportstøj kan groft opdeles i fire segmenter, baseret på faktorer som pris, brandopfattelse og distributionsnetværk. De fire segmenter er: Luksus segmentet, hvor eksempler på brands er Gucci, Louis Vuitton, Prada og Burberry. Premium segmentet, hvor eksempler på brands er Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger, Hugo Boss, Filippa K og Acne. Mid Market segmentet, hvor eksempler på brands er InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury, Esprit, GAP og French Connection. Fast Fashion segmentet, hvor eksempler på brands er H&M, ZARA, Topshop og Mango. Endelig findes der et stort massemarked for ikke-brandede produkter samt private labels. IC Companys opererer med en kerneforretning i Premium og Mid Market segmenterne. IC Companys forretningssegmenter IC Companys er blandt de største mode- og sportstøjsvirksomheder i Norden med en kerneforretning bestående af syv brands i to markedssegmenter Premium (Outdoor og Contemporary) og Mid Market (Contemporary). Premium segmentet udgjorde for fem år siden under 60% af koncernens omsætning, men har over de seneste 5 år haft en gennemsnitlig årlig vækst på 5%. I dag udgør Premium segmentets andel af koncernens omsætning ca. 70%. Mid Market segmentet har derimod haft en gennemsnitlig tilbagegang på 5% om året i samme periode. MARKEDSSEGMENTER Marked for mode- og sportstøj LUXURY PREMIUM MID MARKET FAST FASHION 6 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

9 Indtjeningen er højest i koncernens Premium segment, som de seneste år har haft en EBIT-margin i niveauet 8-10%, mens Mid Market segmentet har været under pres og har realiseret EBITmarginer på under 5%. For koncernens Mid Market segment vil fokus være koncentreret omkring en styrkelse af positionen i de nordiske kernemarkeder samt udnyttelse af synergipotentialet imellem de fire brands i segmentet med henblik på en forbedring af indtjeningen. Fokuseret porteføljestrategi med klare målsætninger IC Companys har en klar porteføljestrategi med en portefølje af brands inden for Premium og Mid Market segmenterne samt et matchende sæt af centrale nøglekompetencer til at operere succesrigt i disse to. Koncernens forretning i Premium segmentet, med de tre brands Tiger of Sweden, By Malene Birger og Peak Performance, opererer i attraktive markeder med betydelige vækstmuligheder. Porteføljen af Mid Market brands opererer på et marked under særdeles udfordrende markedsforhold. Koncernens forretningssegmenter drives alle med stærkt fokus på indtjening, men inden for Premium segmenterne (Contemporary og Outdoor) fokuseres der også på omsætningsvækst, hvorfor disse segmenter fremover forventes at udgøre en voksende andel af kerneforretningen. Kapital og øvrige ressourcer vil derfor primært blive allokeret til at skabe vækst i disse forretningssegmenter. Væksten i disse segmenter forsøges opnået gennem organisk vækst. På længere sigt kan vækst via opkøb være en mulighed i Premium segmentet. Organisk vækst og øget indtjening i Premium segmenterne ventes realiseret igennem øgede markedsandele i eksisterende markeder samt internationalisering i nye markeder. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for opkøb. Ikke-kerneforretning De to brands Saint Tropez og Designers Remix ligger uden for koncernens definerede kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashion-brand og opererer dermed i et marked uden for koncernens strategiske fokus. IC Companys udøver aktivt ejerskab, men brandet er ikke integreret på IC Companys fælles driftsplatform. Saint Tropez vil fortsætte med at operere selvstændigt og forventes på længere sigt solgt. Designers Remix er et Premium brand, der i dag kun er delvist ejet af IC Companys, hvorfor det ikke er en del af kerneforretningen. Koncernens forretningsmodel Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af koncernens portefølje af Premium og Mid Market brands samtidig med en anerkendelse af deres forskellige potentialer. Fokus er at accelerere de individuelle brands performance gennem en kombination af strategisk udvikling, forretningssupport og fælles servicefunktioner. Det fundamentale ledelsesprincip for koncernens Premium brands, som er rodfæstet med stor respekt for de individuelle brands, er, at hvert brand skal have fuldt ejerskab over de dele af værdikæden, der har størst betydning for at sikre en stærk positionering i markedet. For Koncernens Mid Market brands er det centrale ledelsesprincip rodfæstet i ønsket om at dele så meget som muligt med henblik på at optimere udnyttelsen af synergipotentialet. IC COMPANYS FORRETNINGSENHEDER Koncernens brands inddelt i markedssegmenter PREMIUM MID MARKET Outdoor Contemporary Contemporary LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 7

10 Fælles for Premium og Mid Market brands er deling af best practice vedrørende centrale områder af værdikæden såvel som en deling af koncernens fælles serviceplatform. Koncernens forretningsmodel er baseret på tre delelementer, som er: Strategi, forretningsudvikling og support Koncernens fællesfunktioner Mennesker og kultur Denne fælles forståelse kaldes Leadership Beliefs og omfatter egenskaber og karaktertræk, som er særligt vigtige for at opretholde en performancekultur, der gennemsyrer hele koncernen og den måde, forretningen drives på. Koncernens Leadership Beliefs danner rammen for, hvordan mennesker arbejder i IC Companys, og hvordan vi tiltrækker, fastholder og udvikler dygtige medarbejdere, der bidrager til at realisere IC Companys strategiske mål. Strategi, forretningsudvikling og support IC Companys har fastlagte rammer for, hvordan vi driver forretning. Disse omfatter veldefinerede strukturer og processer for udvikling, implementering og opfølgning af brandstrategier for alle koncernens brands. De omfatter ligeledes principper, retningslinjer og værktøjer for, hvordan vi praktiserer helt centrale discipliner som retail, franchise, e-commerce og wholesale excellence, kollektionsudvikling og sourcing af kollektioner, samt marketing og brand-building. Rammerne er udviklet i et samarbejde imellem brands og koncernledelsen samt understøttet af Corporate Business Development. Koncernens fælles servicefunktioner Koncernens fælles servicefunktioner er etableret på områder, hvor der er identificeret betydelige operationelle eller vidensrelaterede synergier. Fællesfunktioner består af afdelingerne Finans, Global Sourcing, HR, IT, Jura og Ejendomme, samt Logistik. Disse fællesfunktioner deles af alle brands for at simplificere den daglige drift og for at yde enten skalafordele med hensyn til omkostninger/kompetencer eller en centraliseret kontrol. Fællesfunktionerne tilbyder et mere effektivt og service-mindet setup for koncernens brands, end disse alternativt selv ville kunne levere eller finde uden for koncernen. Ordet effektivitet henføres til et setup, som er transparent og strømlinet, og som derfor kan tilbyde konkurrencedygtige priser for de tilbudte ydelser, og som i tillæg tilbyder kompetent, relevant og konkret rådgivning. Ordet service-mindet henføres til, at fællesfunktionerne har et pro-aktivt setup, som er kundefokuseret, forretningsorienteret og pålideligt. Fællesfunktionerne gør, at koncernens brands kan fokusere på kernen i deres egen forretning udvikling af brandet samt vækst i omsætning og indtjening. Mennesker og kultur I IC Companys spiller mennesker en central rolle i eksekveringen af koncernens strategi. Forskelligheder anerkendes og respekteres både imellem mennesker og imellem de forskellige brands og deres individuelle kulturer - men eksistensen af en fælles forståelse overalt i organisationen er dog af afgørende betydning. Investeringer i Premium segmentet understøttes af en solid kapitalstruktur. Vækststrategi og rationale for fremtidige investeringer Den forventede fremtidige omsætningsudvikling bygger på en vækst- og internationaliseringsstrategi i koncernens Premium segmenter. Da denne strategi for koncernens Premium segmenter i høj grad vil være drevet af distributørpartnerskaber og franchiseaftaler, vil investeringer i koncernens Premium brands primært omfatte eksempelvis udvalgte konceptbutikker eller særligt vigtige lokationer i centrale markeder samt brandopbyggende tiltag. Investeringer i koncernens Mid Market segment, hvor fokus er på indtjening, vil næsten udelukkende begrænse sig til optimering og tilpasning af aktiviteten i kernemarkederne. Således vil investeringer primært ske i Premium segmentet. På koncernniveau betyder en velfungerende serviceplatform, at der kun kræves begrænsede investeringer for at understøtte en voksende forretning. Fremover forventes koncernens årlige investeringer stort set at svare til de årlige afskrivninger. Koncernens investeringsniveau forventes fremadrettet i størrelsesordenen 3% af årlig omsætning. Arbejdskapitalen forventes fortsat at ligge i niveauet 12% af den årlige omsætning og forventes dermed på lang sigt at stige i takt med aktivitetsudviklingen. Pengestrømme og gældsniveau Koncernen forventes fortsat at generere en solid positiv pengestrøm fra driften. I årets løb er den genererede overskudslikviditet løbende blevet anvendt til at nedbringe koncernens netto rentebærende gæld. I årets 4. kvartal blev den kortfristede netto rentebærende gæld vendt til et netto indestående, og med et forventet salg af hovedkontoret på Raffinaderivej i løbet af 2013 vil den samlede netto rentebærende gæld vendes til et positivt indestående. Da koncernens samlede likviditetsmæssige udvikling forventes at være positiv også i de kommende år, forventes en betydelig overskudslikviditet akkumuleret fra regnskabsåret 2013/14. For at opretholde størst mulig fleksibilitet fremover og dermed understøtte vækststrategierne for Premium segmenterne bedst muligt har koncernen besluttet at fastholde et niveau for netto 8 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

11 rentebærende gæld på 0 DKK. Således skal koncernens kreditfaciliteter primært anvendes til at finansiere sæsonmæssige udsving i arbejdskapitalen. Den netto rentebærende gæld pr. 30. juni 2013 var 118 mio. DKK. Koncernen har endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens leasingforpligtelser, fremover maksimalt kan øges til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Koncernen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at udnytte den maksimale gearing. Udbyttepolitik Minimum 30% af koncernens resultat efter skat udloddes i form af ordinært udbytte. Al overskydende likviditet efter udbetaling af ordinært udbytte, og set i forhold til et niveau for den netto rentebærende gæld på 0 DKK opgjort den 30. juni, vil koncernen ligeledes udlodde til aktionærerne i form af aktietilbagekøb eller ekstraordinært udbytte. På baggrund af resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter i 2012/13 vil ledelsen indstille til den ordinære generalforsamling 2013, at der for regnskabsåret 2012/13 udloddes et ordinært udbytte til aktionærerne på 2,00 DKK pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 9

12

13 FORVENTNINGER Realisering af forventninger til 2012/13 Forventninger til 2013/14 Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede en omsætning på mio. DKK (3.293 mio. DKK) svarende til en fremgang på 1%. Den seneste udmeldte forventning for de fortsættende aktiviteter var mio. DKK. I forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2012/13 blev ledelsens forventninger til indtjeningen i de fortsættende aktiviteter præciseret. Forventningen var et resultat af primær drift i niveauet mio. DKK eksklusive engangsomkostninger i 4. kvartal. I årets 4. kvartal har der været engangsomkostninger på 38 mio. DKK. Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 157 mio. DKK. Korrigeres der for afholdte engangsomkostninger i 4. kvartal, blev resultat af primær drift 195 mio. DKK og er således i overensstemmelse med de seneste forventninger. Der har i regnskabsåret været samlede engangsomkostninger på 53 mio. DKK relateret til de fortsættende aktiviteter. Når der korrigeres for disse, blev resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter 210 mio. DKK (209 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 6,3%. For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern. Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter. Ledelsen indstiller til generalforsamlingen at udlodde ordinært udbytte på 2 kr. pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 ved en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. Investeringerne for den fortsættende forretning blev med 66 mio. DKK (108 mio. DKK) lavere end forventet (seneste udmeldte forventning var på niveau med 2011/12 ). Der har primært været tale om investeringer i koncernens Premium segmenter. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 11

14 PREMIUM OUTDOOR Peak Performance er koncernens brand i Premium Outdoor segmentet. Målsætningen er en øget omsætning og indtjening, som skal nås med afsæt i en ny strategiplan, hvor øget fokus på produktudvikling og salg til slutkunderne er vigtige elementer. Organisationen er i regnskabsåret blevet styrket med en ny brand CEO i spidsen Premium Outdoor Hovedfokus for brandet er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Brandets produkter sælges via salgspunkter. 86 af disse er brandede butikker med 46 franchise butikker og 40 egne retail butikker. Engroskunderne repræsenterer salgspunkter. Derudover sælges Peak Performance via egen samt 3. parts e-commerce kanaler. Peak Performance er Skandinaviens største brand inden for teknisk og moderne sportstøj. Brandet har sit udspring inden for skiløb og blev grundlagt i 1986 af dedikerede skiløbere. Siden oprindelsen har Peak Performance været blandt de førende producenter i verden, når det kommer til teknisk performance sportstøj. De Nordiske hjemmemarkeder udgør størstedelen af omsætning i Peak Performance, og især Sverige er et stort marked. De fire nordiske lande stod i 2012/13 for 67% af den samlede omsætning. Brandet har et godt fodfæste i Europa, hvor markederne i alperegionen især er vigtige. Således udgjorde det øvrige Europa 29% af omsætningen i 2012/13, mens omsætningen i markeder uden for Europa udgjorde 4%. For at læse mere om Peak Performance henvises til brandets hjemmeside Udvikling i 2012/13 Peak Performance har i regnskabsåret fået en ny og veldefineret strategi på plads. Den nye strategiplan er et vigtigt udgangspunkt i arbejdet med at få udnyttet brandets store potentiale. Med særligt fokus på produktudviklingen og salg til slutkunden er den strategiske målsætning, at Peak Performance skal være det foretrukne brand for skiløbere og den livsstil, de elsker at leve. PREMIUM OUTDOOR Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % / / / / / / Geografisk fordeling af omsætning Norden 67% Resten af Europa 29% EBIT EBIT-margin Resten af verden 4% 12 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

15 Det stærke fokus på produktudvikling, som adskiller brandet positivt fra andre brands i samme kategori, og en øget fokusering på at vinde slutkunderne dér hvor de handler, er begge centrale elementer af strategiplanen. Med en ny brand CEO i spidsen er der i årets løb blevet arbejdet på at forstærke organisationen med nyansættelser til centrale nøglepositioner og ledelsesposter bl.a. inden for salg, marketing og produktudvikling. Et stærkt team er nu på plads, og med en revitalisering af den stærke kultur, som altid har gennemsyret Peak Performance, fremstår organisationen solidt sammentømret og med et klart fokus på brandets målsætninger. Det øgede fokus på produktudvikling tager udgangspunkt i det tekniske performance sportstøj, som altid har været brandets spidskompetence, hvor især overtøj er vigtige produkter. Med udviklingsprojekter som det meget innovative Project 9 og en genintroduktion af R&D konceptet er det målsætningen, at Peak Performance skal være førende inden for denne type beklædning, samt overføre de innovative elementer til Casual kollektionen. En optimeret Outdoor kollektion til friluftssegmentet er lanceret, og her er ambitionen ligeledes, at Peak Performance skal adskille sig markant fra konkurrenterne. I løbet af året har Peak Performance taget vigtige skridt i retning mod en større internationalisering. Der er i årets løb indgået distributøraftaler i Østeuropa, Kina og Hong Kong. På kort sigt vil disse aftaler ikke bidrage stort til omsætningen, men det er forventningen, at disse markeder på længere sigt kan bidrage til en signifikant vækst for brandet. Resultatudvikling Peak Performance realiserede i 2012/13 en omsætning på 931 mio. DKK (976 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 5%. Tilbagegangen skyldes primært, at brandets engroskunder generelt har været under pres - især i det store svenske hjemmemarked. Omsætningen i 4. kvartal var 99 mio. DKK (80 mio. DKK) svarende til en vækst på 24%. At brandets engroskunder har været pressede i regnskabsåret, afspejles i en tilbagegang i engrosomsætningen på 9%. Salget via egne salgskanaler (retail, e-commerce og outlets) gik frem med ca. 6% i forhold til 2011/12. Salgsfremgangen var primært drevet af et godt e-commerce salg samt øget salg via outlets. Retaildriften realiserede en same-store tilbagegang på 0,2%, som dækker over en tilbagegang i fysiske butikker og en fremgang inden for e-commerce. Resultat af primær drift blev realiseret med en fremgang på 25% til 69 mio. DKK (55 mio. DKK), svarende til en EBIT-margin på 7,4% (5,6%). Om end dette er en markant forbedring, forventes det, at indtjeningsmarginen for Peak Performance fortsat kan forbedres. Den positive udvikling i EBIT-marginen kan især tilskrives en markant forbedring i bruttomarginen som følge af forbedret indkøb og sourcing, samt færre lagernedskrivninger. En reduktion af kapacitetsomkostningerne bidrog også til den forbedrede indtjening på trods af en lavere omsætning sammenlignet med 2011/12. PREMIUM OUTDOOR Resultatoversigt 4. kvartal 4. kvartal År År DKK mio. 2012/ / / /12 Omsætning 99,0 79,8 930,5 975,5 Engros og franchise 49,4 30,7 625,2 686,6 Retail, e-commerce og outlet 49,6 49,1 305,3 288,9 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) (44,1) (47,1) 95,5 85,4 Af- og nedskrivninger (6,4) (9,5) (26,6) (30,6) Resultat af primær drift (EBIT) (50,5) (56,6) 68,9 54,8 EBIT-margin (%) (51,0) (70,9) 7,4 5,6 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 13

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2011/12 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 KONCERNSTRATEGIEN UNDERSTØTTER AMBITIONEN OM AT UDVIKLE IC COMPANYS I RETNING AF PREMIUM-SEGMENTET 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere