Å R S R A P P O R T /1 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012/13

2 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

3 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING 28 SAMFUNDSANSVAR 34 CORPORATE GOVERNANCE 38 DIREKTION OG BESTYRELSE 40 AKTIONÆRFORHOLD OG AKTIEKURS 45 KONCERNREGNSKAB 77 MODERSELSKABSREGNSKAB 91 DEFINITION AF NØGLETAL 92 PÅTEGNING OG ERKLÆRINGER 94 KONCERNOVERSIGT 95 HOVED- OG NØGLETAL, KVARTALSVIS FOR 2012/13 (IKKE REVIDERET) LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 1

4 ET ÅR MED STORE FORANDRINGER FOR IC COMPANYS Strategi og organisation på plads Regnskabsåret 2012/13 var et markant år for IC Companys. De seneste års arbejde med at tilpasse koncernstrukturen og formuleringen af en klar porteføljestrategi for koncernen har udmøntet sig i, at IC Companys nu fremstår med en mere transparent, simpel og fleksibel struktur og med en klar plan for fremtiden vi skal skabe vækst og øget indtjening i koncernens Premium brands, og vi skal styrke indtjeningsevnen i koncernens Mid Market brands. Ny segmentering og større fokus Afkomplicering af koncernens struktur og transparens i alle dele af forretningen har været centrale fokusområder igennem året. En direkte udløber af den nye porteføljestrategi blev en ny segmentering af koncernens aktiviteter og ændrede ansvarsområder for koncernledelsen. Implementeringen af den nye segmentering af koncernens aktiviteter i tre kernesegmenter og ét ikke-kernesegment, har gjort det muligt i endnu større grad at fokusere på de klart definerede målsætninger, som er beskrevet i strategien. Premium brands leverer tilfredsstillende resultater Således er det meget tilfredsstillende at konstatere, at koncernens to Premium segmenter i regnskabsåret har leveret resultater i overensstemmelse med de definerede strategier, hvilket bekræfter potentialet for de tre omfattede brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger. The Original Group etableret Segmenteringen af koncernens aktiviteter medførte dannelsen af en ny forretningsenhed i Mid Market Contemporary segmentet under navnet The Original Group. Etableringen af The Original Group, som blev annonceret i 3. kvartal, er blevet sat godt i gang, og med den seneste restrukturering er de første store skridt taget mod en forbedring af forretningsenhedens langsigtede indtjeningsevne i en mindre kompleks struktur, og hvor der forventes forbedrede resultater allerede i 2013/14. 2 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

5 Kapacitet tilpasset I løbet af regnskabsåret er koncernens fællesfunktioner løbende blevet tilpasset, hvilket medvirker til en forbedret indtjeningsmargin for koncernens brands. Det har ligeledes medført, at fællesfunktionernes kapacitet bedre og hurtigere kan tilpasses til koncernens fremtidige aktivitetsniveau. Endelig har tilpasningen gjort det muligt at eliminere den overskudskapacitet, som fremkom ved salget af to af koncernens brands Jackpot og Cottonfield. Vigtigt strategisk frasalg af Jackpot og Cottonfield Frasalget af Jackpot og Cottonfield til COOP i maj måned markerede en vigtig milepæl på rejsen mod en mindre kompliceret forretningsmodel. De to brands, som igennem længere tid har haft faldende omsætning og negative driftsresultater, udgjorde et komplicerende element i det samlede billede af koncernen, da deres forretninger i høj grad var baseret på retaildrift i Østeuropa, hvilket ligger uden for koncernens kerne-kompetence. Med frasalget gennemført kan der nu i højere grad fokuseres på koncernens indtjeningsskabende aktiviteter. Hovedkontor sat til salg Frasalget af de Jackpot og Cottonfield, løbende restruktureringer, samt etableringen af The Original Group i et af koncernens andre lejemål, har reduceret anvendelsen af koncernens hovedkontor kraftigt. Det blev derfor besluttet at sætte ejendommen på Raffinaderivej til salg. Salgsprocessen er igangsat, og en afklaring forventes inden udløbet af kalenderåret Da koncernens aktiviteter fortsat forventes at generere en væsentlig positiv pengestrøm fra driften, vil den forbedrede kapitalstruktur medføre, at koncernen fremover vil udlodde al overskudslikviditet til aktionærerne, i en kombination af udbytter og aktietilbagekøb. Ny CEO og Koncernchef Umiddelbart efter udløbet af regnskabsåret blev Mads Ryder udpeget som ny CEO og Koncernschef for IC Companys. Mads Ryder er tiltrådt pr. 1. august 2013, og han skal stå i spidsen for at eksekvere, nu hvor strategi og organisation er på plads. Blandede resultater for koncernen, men samlet ikke tilfredsstillende Koncernens vigtige Premium segmenter har realiseret tilfredsstillende resultater gennem året, men de utilfredsstillende resultater for Mid Market Contemporary segmentet samt ophørte aktiviteter påvirker koncernens samlede årsresultat markant. Koncernen realiserede en omsætning for året på mio. DKK for koncernens fortsættende aktiviteter, men blot et samlet resultat efter skat på 6 mio. DKK, hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultat for fortsættende aktiviteter som forventet Eksklusive engangsomkostninger for regnskabsåret på 53 mio. DKK, realiserede de fortsættende aktiviteter et resultat af primær drift på 210 mio. DKK (209 mio. DKK), hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Høje frie pengestrømme og solid kapitalstruktur Med det forventede salg af hovedkontoret vil et andet af koncernens vigtige mål også blive realiseret, nemlig en samlet netto rentebærende gæld på nul. Over de seneste år har koncernen løbende anvendt de frie pengestrømme til at nedbringe den rentebærende gæld, og i 4. kvartal blev den kortfristede netto rentebærende gæld således vendt til et positivt nettoindestående. Koncernen fremstår således med en langt mere solid og fleksibel kapitalstruktur, som vil understøtte eventuelle behov for investeringer i koncernens Premium segmenter. Et stærkere IC Companys Ledelsen ser tilbage på et år med store forandringer, som alle er gennemført for at sikre et stærkere IC Companys. Strategien er klar. Organisation og kapacitet er tilpasset. Omkostnings- og kapitalstrukturen er optimeret. Øverst på dagsordenen er nu den eksekvering, som skal skabe øget omsætning og indtjeningsvækst. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 3

6 * * EBITDA-margin korrigeret for engangsomkostninger Alle ovennævnte nøgletal vedrører fortsættende aktiviteter 4 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

7 HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2012/ /12 1) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 3.314, , , , ,1 Bruttoresultat 1.868, , , , ,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 248,5 290,5 415,0 346,3 250,2 Resultat af primær drift før afskrivning, korrigeret for engangsomkostninger 301,5 304,5 443,0 354,3 365,2 Resultat af primær drift (EBIT) 157,0 195,2 318,2 242,2 140,5 Finansielle poster, netto (13,1) (0,7) (13,4) (5,2) (10,8) Resultat før skat 143,9 194,5 304,8 237,0 129,7 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 111,5 134,1 243,1 201,5 93,6 Årets resultat af ophørte aktiviteter (105,7) (44,7) 3,2 34,3 15,6 Årets resultat 5,8 89,4 246,3 235,8 109,2 Totalindkomst (3,8) 157,4 186,0 249,1 113,9 BALANCE Langfristede aktiver i alt 520,3 722,9 770,7 793,3 803,7 Kortfristede aktiver i alt 1.502, , , ,5 981,0 Aktiver klassificeret som bestemt for salg 144, Aktiver i alt 2.022, , , , ,7 Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 Egenkapital i alt 808,8 830,6 742,7 747,2 509,1 Langfristede forpligtelser i alt 82,5 246,8 246,1 196,6 222,8 Kortfristede forpligtelser i alt 1.131,0 930,1 937,6 860, ,8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140, Passiver i alt 2.022, , , , ,7 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter 232,1 258,4 179,7 424,4 335,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (66,3) (108,2) (103,2) (122,5) (135,8) Pengestrømme fra investering i materielle aktiver (58,2) (71,5) (79,3) (92,1) (129,5) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter 182,5 135,9 64,3 231,3 185,2 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (16,7) 14,3 12,2 70,6 14,1 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (34,8) (86,7) (142,8) (44,3) (83,0) Ændring i likviditet 131,0 63,5 (66,3) 257,6 116,3 FINANSIELLE NØGLETAL - FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Bruttomargin (%) 56,4 55,7 58,4 59,6 58,6 EBITDA-margin (%) 7,5 8,8 12,6 11,9 8,4 EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 9,1 9,2 13,4 12,2 12,3 EBIT-margin (%) 4,7 5,9 9,6 8,3 4,7 Egenkapitalforrentning (%) 13,6 17,0 32,7 32,1 19,1 Soliditetsgrad (%) 40,0 41,4 38,6 41,4 28,5 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.402, , , , ,1 Afkast på investeret kapital (%) 11,2 14,8 26,3 20,6 12,1 Rentebærende gæld ultimo, netto 118,2 248,1 310,9 243,4 533,1 Finansiel gearing (%) (2,7) 29,9 41,9 32,6 104,7 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) , , , , ,4 Børskurs ultimo perioden, DKK 122,0 97,5 221,0 176,0 103,0 Resultat pr. aktie, DKK 0,2 5,4 14,8 13,9 6,1 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 0,2 5,4 14,7 13,9 6,1 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 14,2 15,8 11,0 25,9 20,3 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 49,1 50,5 44,7 44,7 30,0 Price earnings udvandet, DKK 2) 610,0 18,2 15,1 12,7 16,8 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) ) Sammenligningstal i resultatopgørelsen er blevet tilpasset, således at Jackpot og Cottonfield er udskilt som ophørte aktiviteter. 2) Price earnings udvandet i 2012/13 beregnet på fortsættende aktiviteter er 18,2. * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner på side 91. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 5

8 KLAR STRATEGI FOR IC COMPANYS Det er IC Companys vision at være blandt de bedste udviklere af mode- og sportsbrands. Koncernens brands udvikles igennem en veldefineret forretningsmodel og en effektiv fælles serviceplatform, hvilket er fundamentet for vores mission om at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Det er vores ambition at en stadig stigende andel af koncernens samlede omsætning og indtjening skal komme fra brands i Premium segmentet. Markedet for mode- og sportstøj IC Companys opererer på markedet for mode- og sportstøj, som er et af de største markeder for forbrugsgoder i verden. Det er dog også et meget fragmenteret og regionalt opdelt marked, hvor selv de største internationale markedsdeltagere blot har små markedsandele. Markedet for mode- og sportstøj kan groft opdeles i fire segmenter, baseret på faktorer som pris, brandopfattelse og distributionsnetværk. De fire segmenter er: Luksus segmentet, hvor eksempler på brands er Gucci, Louis Vuitton, Prada og Burberry. Premium segmentet, hvor eksempler på brands er Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger, Hugo Boss, Filippa K og Acne. Mid Market segmentet, hvor eksempler på brands er InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury, Esprit, GAP og French Connection. Fast Fashion segmentet, hvor eksempler på brands er H&M, ZARA, Topshop og Mango. Endelig findes der et stort massemarked for ikke-brandede produkter samt private labels. IC Companys opererer med en kerneforretning i Premium og Mid Market segmenterne. IC Companys forretningssegmenter IC Companys er blandt de største mode- og sportstøjsvirksomheder i Norden med en kerneforretning bestående af syv brands i to markedssegmenter Premium (Outdoor og Contemporary) og Mid Market (Contemporary). Premium segmentet udgjorde for fem år siden under 60% af koncernens omsætning, men har over de seneste 5 år haft en gennemsnitlig årlig vækst på 5%. I dag udgør Premium segmentets andel af koncernens omsætning ca. 70%. Mid Market segmentet har derimod haft en gennemsnitlig tilbagegang på 5% om året i samme periode. MARKEDSSEGMENTER Marked for mode- og sportstøj LUXURY PREMIUM MID MARKET FAST FASHION 6 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

9 Indtjeningen er højest i koncernens Premium segment, som de seneste år har haft en EBIT-margin i niveauet 8-10%, mens Mid Market segmentet har været under pres og har realiseret EBITmarginer på under 5%. For koncernens Mid Market segment vil fokus være koncentreret omkring en styrkelse af positionen i de nordiske kernemarkeder samt udnyttelse af synergipotentialet imellem de fire brands i segmentet med henblik på en forbedring af indtjeningen. Fokuseret porteføljestrategi med klare målsætninger IC Companys har en klar porteføljestrategi med en portefølje af brands inden for Premium og Mid Market segmenterne samt et matchende sæt af centrale nøglekompetencer til at operere succesrigt i disse to. Koncernens forretning i Premium segmentet, med de tre brands Tiger of Sweden, By Malene Birger og Peak Performance, opererer i attraktive markeder med betydelige vækstmuligheder. Porteføljen af Mid Market brands opererer på et marked under særdeles udfordrende markedsforhold. Koncernens forretningssegmenter drives alle med stærkt fokus på indtjening, men inden for Premium segmenterne (Contemporary og Outdoor) fokuseres der også på omsætningsvækst, hvorfor disse segmenter fremover forventes at udgøre en voksende andel af kerneforretningen. Kapital og øvrige ressourcer vil derfor primært blive allokeret til at skabe vækst i disse forretningssegmenter. Væksten i disse segmenter forsøges opnået gennem organisk vækst. På længere sigt kan vækst via opkøb være en mulighed i Premium segmentet. Organisk vækst og øget indtjening i Premium segmenterne ventes realiseret igennem øgede markedsandele i eksisterende markeder samt internationalisering i nye markeder. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for opkøb. Ikke-kerneforretning De to brands Saint Tropez og Designers Remix ligger uden for koncernens definerede kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashion-brand og opererer dermed i et marked uden for koncernens strategiske fokus. IC Companys udøver aktivt ejerskab, men brandet er ikke integreret på IC Companys fælles driftsplatform. Saint Tropez vil fortsætte med at operere selvstændigt og forventes på længere sigt solgt. Designers Remix er et Premium brand, der i dag kun er delvist ejet af IC Companys, hvorfor det ikke er en del af kerneforretningen. Koncernens forretningsmodel Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af koncernens portefølje af Premium og Mid Market brands samtidig med en anerkendelse af deres forskellige potentialer. Fokus er at accelerere de individuelle brands performance gennem en kombination af strategisk udvikling, forretningssupport og fælles servicefunktioner. Det fundamentale ledelsesprincip for koncernens Premium brands, som er rodfæstet med stor respekt for de individuelle brands, er, at hvert brand skal have fuldt ejerskab over de dele af værdikæden, der har størst betydning for at sikre en stærk positionering i markedet. For Koncernens Mid Market brands er det centrale ledelsesprincip rodfæstet i ønsket om at dele så meget som muligt med henblik på at optimere udnyttelsen af synergipotentialet. IC COMPANYS FORRETNINGSENHEDER Koncernens brands inddelt i markedssegmenter PREMIUM MID MARKET Outdoor Contemporary Contemporary LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 7

10 Fælles for Premium og Mid Market brands er deling af best practice vedrørende centrale områder af værdikæden såvel som en deling af koncernens fælles serviceplatform. Koncernens forretningsmodel er baseret på tre delelementer, som er: Strategi, forretningsudvikling og support Koncernens fællesfunktioner Mennesker og kultur Denne fælles forståelse kaldes Leadership Beliefs og omfatter egenskaber og karaktertræk, som er særligt vigtige for at opretholde en performancekultur, der gennemsyrer hele koncernen og den måde, forretningen drives på. Koncernens Leadership Beliefs danner rammen for, hvordan mennesker arbejder i IC Companys, og hvordan vi tiltrækker, fastholder og udvikler dygtige medarbejdere, der bidrager til at realisere IC Companys strategiske mål. Strategi, forretningsudvikling og support IC Companys har fastlagte rammer for, hvordan vi driver forretning. Disse omfatter veldefinerede strukturer og processer for udvikling, implementering og opfølgning af brandstrategier for alle koncernens brands. De omfatter ligeledes principper, retningslinjer og værktøjer for, hvordan vi praktiserer helt centrale discipliner som retail, franchise, e-commerce og wholesale excellence, kollektionsudvikling og sourcing af kollektioner, samt marketing og brand-building. Rammerne er udviklet i et samarbejde imellem brands og koncernledelsen samt understøttet af Corporate Business Development. Koncernens fælles servicefunktioner Koncernens fælles servicefunktioner er etableret på områder, hvor der er identificeret betydelige operationelle eller vidensrelaterede synergier. Fællesfunktioner består af afdelingerne Finans, Global Sourcing, HR, IT, Jura og Ejendomme, samt Logistik. Disse fællesfunktioner deles af alle brands for at simplificere den daglige drift og for at yde enten skalafordele med hensyn til omkostninger/kompetencer eller en centraliseret kontrol. Fællesfunktionerne tilbyder et mere effektivt og service-mindet setup for koncernens brands, end disse alternativt selv ville kunne levere eller finde uden for koncernen. Ordet effektivitet henføres til et setup, som er transparent og strømlinet, og som derfor kan tilbyde konkurrencedygtige priser for de tilbudte ydelser, og som i tillæg tilbyder kompetent, relevant og konkret rådgivning. Ordet service-mindet henføres til, at fællesfunktionerne har et pro-aktivt setup, som er kundefokuseret, forretningsorienteret og pålideligt. Fællesfunktionerne gør, at koncernens brands kan fokusere på kernen i deres egen forretning udvikling af brandet samt vækst i omsætning og indtjening. Mennesker og kultur I IC Companys spiller mennesker en central rolle i eksekveringen af koncernens strategi. Forskelligheder anerkendes og respekteres både imellem mennesker og imellem de forskellige brands og deres individuelle kulturer - men eksistensen af en fælles forståelse overalt i organisationen er dog af afgørende betydning. Investeringer i Premium segmentet understøttes af en solid kapitalstruktur. Vækststrategi og rationale for fremtidige investeringer Den forventede fremtidige omsætningsudvikling bygger på en vækst- og internationaliseringsstrategi i koncernens Premium segmenter. Da denne strategi for koncernens Premium segmenter i høj grad vil være drevet af distributørpartnerskaber og franchiseaftaler, vil investeringer i koncernens Premium brands primært omfatte eksempelvis udvalgte konceptbutikker eller særligt vigtige lokationer i centrale markeder samt brandopbyggende tiltag. Investeringer i koncernens Mid Market segment, hvor fokus er på indtjening, vil næsten udelukkende begrænse sig til optimering og tilpasning af aktiviteten i kernemarkederne. Således vil investeringer primært ske i Premium segmentet. På koncernniveau betyder en velfungerende serviceplatform, at der kun kræves begrænsede investeringer for at understøtte en voksende forretning. Fremover forventes koncernens årlige investeringer stort set at svare til de årlige afskrivninger. Koncernens investeringsniveau forventes fremadrettet i størrelsesordenen 3% af årlig omsætning. Arbejdskapitalen forventes fortsat at ligge i niveauet 12% af den årlige omsætning og forventes dermed på lang sigt at stige i takt med aktivitetsudviklingen. Pengestrømme og gældsniveau Koncernen forventes fortsat at generere en solid positiv pengestrøm fra driften. I årets løb er den genererede overskudslikviditet løbende blevet anvendt til at nedbringe koncernens netto rentebærende gæld. I årets 4. kvartal blev den kortfristede netto rentebærende gæld vendt til et netto indestående, og med et forventet salg af hovedkontoret på Raffinaderivej i løbet af 2013 vil den samlede netto rentebærende gæld vendes til et positivt indestående. Da koncernens samlede likviditetsmæssige udvikling forventes at være positiv også i de kommende år, forventes en betydelig overskudslikviditet akkumuleret fra regnskabsåret 2013/14. For at opretholde størst mulig fleksibilitet fremover og dermed understøtte vækststrategierne for Premium segmenterne bedst muligt har koncernen besluttet at fastholde et niveau for netto 8 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

11 rentebærende gæld på 0 DKK. Således skal koncernens kreditfaciliteter primært anvendes til at finansiere sæsonmæssige udsving i arbejdskapitalen. Den netto rentebærende gæld pr. 30. juni 2013 var 118 mio. DKK. Koncernen har endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens leasingforpligtelser, fremover maksimalt kan øges til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Koncernen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at udnytte den maksimale gearing. Udbyttepolitik Minimum 30% af koncernens resultat efter skat udloddes i form af ordinært udbytte. Al overskydende likviditet efter udbetaling af ordinært udbytte, og set i forhold til et niveau for den netto rentebærende gæld på 0 DKK opgjort den 30. juni, vil koncernen ligeledes udlodde til aktionærerne i form af aktietilbagekøb eller ekstraordinært udbytte. På baggrund af resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter i 2012/13 vil ledelsen indstille til den ordinære generalforsamling 2013, at der for regnskabsåret 2012/13 udloddes et ordinært udbytte til aktionærerne på 2,00 DKK pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 9

12

13 FORVENTNINGER Realisering af forventninger til 2012/13 Forventninger til 2013/14 Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede en omsætning på mio. DKK (3.293 mio. DKK) svarende til en fremgang på 1%. Den seneste udmeldte forventning for de fortsættende aktiviteter var mio. DKK. I forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2012/13 blev ledelsens forventninger til indtjeningen i de fortsættende aktiviteter præciseret. Forventningen var et resultat af primær drift i niveauet mio. DKK eksklusive engangsomkostninger i 4. kvartal. I årets 4. kvartal har der været engangsomkostninger på 38 mio. DKK. Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 157 mio. DKK. Korrigeres der for afholdte engangsomkostninger i 4. kvartal, blev resultat af primær drift 195 mio. DKK og er således i overensstemmelse med de seneste forventninger. Der har i regnskabsåret været samlede engangsomkostninger på 53 mio. DKK relateret til de fortsættende aktiviteter. Når der korrigeres for disse, blev resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter 210 mio. DKK (209 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 6,3%. For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern. Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter. Ledelsen indstiller til generalforsamlingen at udlodde ordinært udbytte på 2 kr. pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 ved en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. Investeringerne for den fortsættende forretning blev med 66 mio. DKK (108 mio. DKK) lavere end forventet (seneste udmeldte forventning var på niveau med 2011/12 ). Der har primært været tale om investeringer i koncernens Premium segmenter. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 11

14 PREMIUM OUTDOOR Peak Performance er koncernens brand i Premium Outdoor segmentet. Målsætningen er en øget omsætning og indtjening, som skal nås med afsæt i en ny strategiplan, hvor øget fokus på produktudvikling og salg til slutkunderne er vigtige elementer. Organisationen er i regnskabsåret blevet styrket med en ny brand CEO i spidsen Premium Outdoor Hovedfokus for brandet er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Brandets produkter sælges via salgspunkter. 86 af disse er brandede butikker med 46 franchise butikker og 40 egne retail butikker. Engroskunderne repræsenterer salgspunkter. Derudover sælges Peak Performance via egen samt 3. parts e-commerce kanaler. Peak Performance er Skandinaviens største brand inden for teknisk og moderne sportstøj. Brandet har sit udspring inden for skiløb og blev grundlagt i 1986 af dedikerede skiløbere. Siden oprindelsen har Peak Performance været blandt de førende producenter i verden, når det kommer til teknisk performance sportstøj. De Nordiske hjemmemarkeder udgør størstedelen af omsætning i Peak Performance, og især Sverige er et stort marked. De fire nordiske lande stod i 2012/13 for 67% af den samlede omsætning. Brandet har et godt fodfæste i Europa, hvor markederne i alperegionen især er vigtige. Således udgjorde det øvrige Europa 29% af omsætningen i 2012/13, mens omsætningen i markeder uden for Europa udgjorde 4%. For at læse mere om Peak Performance henvises til brandets hjemmeside Udvikling i 2012/13 Peak Performance har i regnskabsåret fået en ny og veldefineret strategi på plads. Den nye strategiplan er et vigtigt udgangspunkt i arbejdet med at få udnyttet brandets store potentiale. Med særligt fokus på produktudviklingen og salg til slutkunden er den strategiske målsætning, at Peak Performance skal være det foretrukne brand for skiløbere og den livsstil, de elsker at leve. PREMIUM OUTDOOR Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % / / / / / / Geografisk fordeling af omsætning Norden 67% Resten af Europa 29% EBIT EBIT-margin Resten af verden 4% 12 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

15 Det stærke fokus på produktudvikling, som adskiller brandet positivt fra andre brands i samme kategori, og en øget fokusering på at vinde slutkunderne dér hvor de handler, er begge centrale elementer af strategiplanen. Med en ny brand CEO i spidsen er der i årets løb blevet arbejdet på at forstærke organisationen med nyansættelser til centrale nøglepositioner og ledelsesposter bl.a. inden for salg, marketing og produktudvikling. Et stærkt team er nu på plads, og med en revitalisering af den stærke kultur, som altid har gennemsyret Peak Performance, fremstår organisationen solidt sammentømret og med et klart fokus på brandets målsætninger. Det øgede fokus på produktudvikling tager udgangspunkt i det tekniske performance sportstøj, som altid har været brandets spidskompetence, hvor især overtøj er vigtige produkter. Med udviklingsprojekter som det meget innovative Project 9 og en genintroduktion af R&D konceptet er det målsætningen, at Peak Performance skal være førende inden for denne type beklædning, samt overføre de innovative elementer til Casual kollektionen. En optimeret Outdoor kollektion til friluftssegmentet er lanceret, og her er ambitionen ligeledes, at Peak Performance skal adskille sig markant fra konkurrenterne. I løbet af året har Peak Performance taget vigtige skridt i retning mod en større internationalisering. Der er i årets løb indgået distributøraftaler i Østeuropa, Kina og Hong Kong. På kort sigt vil disse aftaler ikke bidrage stort til omsætningen, men det er forventningen, at disse markeder på længere sigt kan bidrage til en signifikant vækst for brandet. Resultatudvikling Peak Performance realiserede i 2012/13 en omsætning på 931 mio. DKK (976 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 5%. Tilbagegangen skyldes primært, at brandets engroskunder generelt har været under pres - især i det store svenske hjemmemarked. Omsætningen i 4. kvartal var 99 mio. DKK (80 mio. DKK) svarende til en vækst på 24%. At brandets engroskunder har været pressede i regnskabsåret, afspejles i en tilbagegang i engrosomsætningen på 9%. Salget via egne salgskanaler (retail, e-commerce og outlets) gik frem med ca. 6% i forhold til 2011/12. Salgsfremgangen var primært drevet af et godt e-commerce salg samt øget salg via outlets. Retaildriften realiserede en same-store tilbagegang på 0,2%, som dækker over en tilbagegang i fysiske butikker og en fremgang inden for e-commerce. Resultat af primær drift blev realiseret med en fremgang på 25% til 69 mio. DKK (55 mio. DKK), svarende til en EBIT-margin på 7,4% (5,6%). Om end dette er en markant forbedring, forventes det, at indtjeningsmarginen for Peak Performance fortsat kan forbedres. Den positive udvikling i EBIT-marginen kan især tilskrives en markant forbedring i bruttomarginen som følge af forbedret indkøb og sourcing, samt færre lagernedskrivninger. En reduktion af kapacitetsomkostningerne bidrog også til den forbedrede indtjening på trods af en lavere omsætning sammenlignet med 2011/12. PREMIUM OUTDOOR Resultatoversigt 4. kvartal 4. kvartal År År DKK mio. 2012/ / / /12 Omsætning 99,0 79,8 930,5 975,5 Engros og franchise 49,4 30,7 625,2 686,6 Retail, e-commerce og outlet 49,6 49,1 305,3 288,9 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) (44,1) (47,1) 95,5 85,4 Af- og nedskrivninger (6,4) (9,5) (26,6) (30,6) Resultat af primær drift (EBIT) (50,5) (56,6) 68,9 54,8 EBIT-margin (%) (51,0) (70,9) 7,4 5,6 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 13

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Forbedret indtjening ved uændret omsætning Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 København, den 4. februar 2014 Forbedret indtjening ved uændret omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio.

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13 København, den 7. november 2012 Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Vækst og øget indtjening

Vækst og øget indtjening Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012/13 København, den 15. maj 2013 Vækst og øget indtjening Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING KONCERNREGNSKAB PÅTEGNINGER KONCERNOVERSIGT & NØGLETAL MODERSELSKABSREGNSKAB

LEDELSESBERETNING KONCERNREGNSKAB PÅTEGNINGER KONCERNOVERSIGT & NØGLETAL MODERSELSKABSREGNSKAB LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR 32 CORPORATE GOVERNANCE

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006. Side 1/15 FONDSBØRSMEDDELELSE 19. maj 2006 IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Omsætningsvækst på 6% i regnskabsårets. Bruttomarginen viser tilfredsstillende fremgang. Indsalget af efterårskollektionen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 KONCERNEN KORT FORTALT 3 FINANSIELLE FAKTA 4 FORORD 6 KONCERNSTRATEGI 10 FORVENTNINGER 12 RESULTATER PR. BRAND 20 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

IC Companys. Henrik Theilbjørn Adm. Direktør. Den Danske Finansanalytikerforening. 16 april 2007

IC Companys. Henrik Theilbjørn Adm. Direktør. Den Danske Finansanalytikerforening. 16 april 2007 IC Companys Henrik Theilbjørn Adm. Direktør Den Danske Finansanalytikerforening 16 april 2007 Carly Gry blev grundlagt i 1948 InWear blev grundlagt i 1969 Fusionen af InWear og Carly Gry var i overensstemmelse

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009. 2009/10, 23. februar 2010 side 1 af 19 SELSKABSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 2009/10 Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13 København, den 5. februar 2013

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13 København, den 5. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13 København, den 5. februar 2013 I 1. halvår realiseredes stigende bruttomargin og forbedret resultat af primær drift. Ledelsen har vedtaget ændringer i brandportefølje,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 IC GROUP Selskabsmeddelelse nr. 24 / 2016 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 Koncernens nettoomsætning i var 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 0,9%, eller

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16 I C GR OUP Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Koncernens nettoomsætning i første halvår var 1.446 mio. DKK (1.426 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,4%, eller 2,3% i lokal valuta,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere