Å R S R A P P O R T /1 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012/13

2 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

3 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING 28 SAMFUNDSANSVAR 34 CORPORATE GOVERNANCE 38 DIREKTION OG BESTYRELSE 40 AKTIONÆRFORHOLD OG AKTIEKURS 45 KONCERNREGNSKAB 77 MODERSELSKABSREGNSKAB 91 DEFINITION AF NØGLETAL 92 PÅTEGNING OG ERKLÆRINGER 94 KONCERNOVERSIGT 95 HOVED- OG NØGLETAL, KVARTALSVIS FOR 2012/13 (IKKE REVIDERET) LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 1

4 ET ÅR MED STORE FORANDRINGER FOR IC COMPANYS Strategi og organisation på plads Regnskabsåret 2012/13 var et markant år for IC Companys. De seneste års arbejde med at tilpasse koncernstrukturen og formuleringen af en klar porteføljestrategi for koncernen har udmøntet sig i, at IC Companys nu fremstår med en mere transparent, simpel og fleksibel struktur og med en klar plan for fremtiden vi skal skabe vækst og øget indtjening i koncernens Premium brands, og vi skal styrke indtjeningsevnen i koncernens Mid Market brands. Ny segmentering og større fokus Afkomplicering af koncernens struktur og transparens i alle dele af forretningen har været centrale fokusområder igennem året. En direkte udløber af den nye porteføljestrategi blev en ny segmentering af koncernens aktiviteter og ændrede ansvarsområder for koncernledelsen. Implementeringen af den nye segmentering af koncernens aktiviteter i tre kernesegmenter og ét ikke-kernesegment, har gjort det muligt i endnu større grad at fokusere på de klart definerede målsætninger, som er beskrevet i strategien. Premium brands leverer tilfredsstillende resultater Således er det meget tilfredsstillende at konstatere, at koncernens to Premium segmenter i regnskabsåret har leveret resultater i overensstemmelse med de definerede strategier, hvilket bekræfter potentialet for de tre omfattede brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger. The Original Group etableret Segmenteringen af koncernens aktiviteter medførte dannelsen af en ny forretningsenhed i Mid Market Contemporary segmentet under navnet The Original Group. Etableringen af The Original Group, som blev annonceret i 3. kvartal, er blevet sat godt i gang, og med den seneste restrukturering er de første store skridt taget mod en forbedring af forretningsenhedens langsigtede indtjeningsevne i en mindre kompleks struktur, og hvor der forventes forbedrede resultater allerede i 2013/14. 2 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

5 Kapacitet tilpasset I løbet af regnskabsåret er koncernens fællesfunktioner løbende blevet tilpasset, hvilket medvirker til en forbedret indtjeningsmargin for koncernens brands. Det har ligeledes medført, at fællesfunktionernes kapacitet bedre og hurtigere kan tilpasses til koncernens fremtidige aktivitetsniveau. Endelig har tilpasningen gjort det muligt at eliminere den overskudskapacitet, som fremkom ved salget af to af koncernens brands Jackpot og Cottonfield. Vigtigt strategisk frasalg af Jackpot og Cottonfield Frasalget af Jackpot og Cottonfield til COOP i maj måned markerede en vigtig milepæl på rejsen mod en mindre kompliceret forretningsmodel. De to brands, som igennem længere tid har haft faldende omsætning og negative driftsresultater, udgjorde et komplicerende element i det samlede billede af koncernen, da deres forretninger i høj grad var baseret på retaildrift i Østeuropa, hvilket ligger uden for koncernens kerne-kompetence. Med frasalget gennemført kan der nu i højere grad fokuseres på koncernens indtjeningsskabende aktiviteter. Hovedkontor sat til salg Frasalget af de Jackpot og Cottonfield, løbende restruktureringer, samt etableringen af The Original Group i et af koncernens andre lejemål, har reduceret anvendelsen af koncernens hovedkontor kraftigt. Det blev derfor besluttet at sætte ejendommen på Raffinaderivej til salg. Salgsprocessen er igangsat, og en afklaring forventes inden udløbet af kalenderåret Da koncernens aktiviteter fortsat forventes at generere en væsentlig positiv pengestrøm fra driften, vil den forbedrede kapitalstruktur medføre, at koncernen fremover vil udlodde al overskudslikviditet til aktionærerne, i en kombination af udbytter og aktietilbagekøb. Ny CEO og Koncernchef Umiddelbart efter udløbet af regnskabsåret blev Mads Ryder udpeget som ny CEO og Koncernschef for IC Companys. Mads Ryder er tiltrådt pr. 1. august 2013, og han skal stå i spidsen for at eksekvere, nu hvor strategi og organisation er på plads. Blandede resultater for koncernen, men samlet ikke tilfredsstillende Koncernens vigtige Premium segmenter har realiseret tilfredsstillende resultater gennem året, men de utilfredsstillende resultater for Mid Market Contemporary segmentet samt ophørte aktiviteter påvirker koncernens samlede årsresultat markant. Koncernen realiserede en omsætning for året på mio. DKK for koncernens fortsættende aktiviteter, men blot et samlet resultat efter skat på 6 mio. DKK, hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultat for fortsættende aktiviteter som forventet Eksklusive engangsomkostninger for regnskabsåret på 53 mio. DKK, realiserede de fortsættende aktiviteter et resultat af primær drift på 210 mio. DKK (209 mio. DKK), hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Høje frie pengestrømme og solid kapitalstruktur Med det forventede salg af hovedkontoret vil et andet af koncernens vigtige mål også blive realiseret, nemlig en samlet netto rentebærende gæld på nul. Over de seneste år har koncernen løbende anvendt de frie pengestrømme til at nedbringe den rentebærende gæld, og i 4. kvartal blev den kortfristede netto rentebærende gæld således vendt til et positivt nettoindestående. Koncernen fremstår således med en langt mere solid og fleksibel kapitalstruktur, som vil understøtte eventuelle behov for investeringer i koncernens Premium segmenter. Et stærkere IC Companys Ledelsen ser tilbage på et år med store forandringer, som alle er gennemført for at sikre et stærkere IC Companys. Strategien er klar. Organisation og kapacitet er tilpasset. Omkostnings- og kapitalstrukturen er optimeret. Øverst på dagsordenen er nu den eksekvering, som skal skabe øget omsætning og indtjeningsvækst. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 3

6 * * EBITDA-margin korrigeret for engangsomkostninger Alle ovennævnte nøgletal vedrører fortsættende aktiviteter 4 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

7 HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2012/ /12 1) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 3.314, , , , ,1 Bruttoresultat 1.868, , , , ,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 248,5 290,5 415,0 346,3 250,2 Resultat af primær drift før afskrivning, korrigeret for engangsomkostninger 301,5 304,5 443,0 354,3 365,2 Resultat af primær drift (EBIT) 157,0 195,2 318,2 242,2 140,5 Finansielle poster, netto (13,1) (0,7) (13,4) (5,2) (10,8) Resultat før skat 143,9 194,5 304,8 237,0 129,7 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 111,5 134,1 243,1 201,5 93,6 Årets resultat af ophørte aktiviteter (105,7) (44,7) 3,2 34,3 15,6 Årets resultat 5,8 89,4 246,3 235,8 109,2 Totalindkomst (3,8) 157,4 186,0 249,1 113,9 BALANCE Langfristede aktiver i alt 520,3 722,9 770,7 793,3 803,7 Kortfristede aktiver i alt 1.502, , , ,5 981,0 Aktiver klassificeret som bestemt for salg 144, Aktiver i alt 2.022, , , , ,7 Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 Egenkapital i alt 808,8 830,6 742,7 747,2 509,1 Langfristede forpligtelser i alt 82,5 246,8 246,1 196,6 222,8 Kortfristede forpligtelser i alt 1.131,0 930,1 937,6 860, ,8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140, Passiver i alt 2.022, , , , ,7 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter 232,1 258,4 179,7 424,4 335,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (66,3) (108,2) (103,2) (122,5) (135,8) Pengestrømme fra investering i materielle aktiver (58,2) (71,5) (79,3) (92,1) (129,5) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter 182,5 135,9 64,3 231,3 185,2 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (16,7) 14,3 12,2 70,6 14,1 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (34,8) (86,7) (142,8) (44,3) (83,0) Ændring i likviditet 131,0 63,5 (66,3) 257,6 116,3 FINANSIELLE NØGLETAL - FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Bruttomargin (%) 56,4 55,7 58,4 59,6 58,6 EBITDA-margin (%) 7,5 8,8 12,6 11,9 8,4 EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 9,1 9,2 13,4 12,2 12,3 EBIT-margin (%) 4,7 5,9 9,6 8,3 4,7 Egenkapitalforrentning (%) 13,6 17,0 32,7 32,1 19,1 Soliditetsgrad (%) 40,0 41,4 38,6 41,4 28,5 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.402, , , , ,1 Afkast på investeret kapital (%) 11,2 14,8 26,3 20,6 12,1 Rentebærende gæld ultimo, netto 118,2 248,1 310,9 243,4 533,1 Finansiel gearing (%) (2,7) 29,9 41,9 32,6 104,7 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) , , , , ,4 Børskurs ultimo perioden, DKK 122,0 97,5 221,0 176,0 103,0 Resultat pr. aktie, DKK 0,2 5,4 14,8 13,9 6,1 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 0,2 5,4 14,7 13,9 6,1 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 14,2 15,8 11,0 25,9 20,3 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 49,1 50,5 44,7 44,7 30,0 Price earnings udvandet, DKK 2) 610,0 18,2 15,1 12,7 16,8 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) ) Sammenligningstal i resultatopgørelsen er blevet tilpasset, således at Jackpot og Cottonfield er udskilt som ophørte aktiviteter. 2) Price earnings udvandet i 2012/13 beregnet på fortsættende aktiviteter er 18,2. * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner på side 91. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 5

8 KLAR STRATEGI FOR IC COMPANYS Det er IC Companys vision at være blandt de bedste udviklere af mode- og sportsbrands. Koncernens brands udvikles igennem en veldefineret forretningsmodel og en effektiv fælles serviceplatform, hvilket er fundamentet for vores mission om at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Det er vores ambition at en stadig stigende andel af koncernens samlede omsætning og indtjening skal komme fra brands i Premium segmentet. Markedet for mode- og sportstøj IC Companys opererer på markedet for mode- og sportstøj, som er et af de største markeder for forbrugsgoder i verden. Det er dog også et meget fragmenteret og regionalt opdelt marked, hvor selv de største internationale markedsdeltagere blot har små markedsandele. Markedet for mode- og sportstøj kan groft opdeles i fire segmenter, baseret på faktorer som pris, brandopfattelse og distributionsnetværk. De fire segmenter er: Luksus segmentet, hvor eksempler på brands er Gucci, Louis Vuitton, Prada og Burberry. Premium segmentet, hvor eksempler på brands er Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger, Hugo Boss, Filippa K og Acne. Mid Market segmentet, hvor eksempler på brands er InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury, Esprit, GAP og French Connection. Fast Fashion segmentet, hvor eksempler på brands er H&M, ZARA, Topshop og Mango. Endelig findes der et stort massemarked for ikke-brandede produkter samt private labels. IC Companys opererer med en kerneforretning i Premium og Mid Market segmenterne. IC Companys forretningssegmenter IC Companys er blandt de største mode- og sportstøjsvirksomheder i Norden med en kerneforretning bestående af syv brands i to markedssegmenter Premium (Outdoor og Contemporary) og Mid Market (Contemporary). Premium segmentet udgjorde for fem år siden under 60% af koncernens omsætning, men har over de seneste 5 år haft en gennemsnitlig årlig vækst på 5%. I dag udgør Premium segmentets andel af koncernens omsætning ca. 70%. Mid Market segmentet har derimod haft en gennemsnitlig tilbagegang på 5% om året i samme periode. MARKEDSSEGMENTER Marked for mode- og sportstøj LUXURY PREMIUM MID MARKET FAST FASHION 6 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

9 Indtjeningen er højest i koncernens Premium segment, som de seneste år har haft en EBIT-margin i niveauet 8-10%, mens Mid Market segmentet har været under pres og har realiseret EBITmarginer på under 5%. For koncernens Mid Market segment vil fokus være koncentreret omkring en styrkelse af positionen i de nordiske kernemarkeder samt udnyttelse af synergipotentialet imellem de fire brands i segmentet med henblik på en forbedring af indtjeningen. Fokuseret porteføljestrategi med klare målsætninger IC Companys har en klar porteføljestrategi med en portefølje af brands inden for Premium og Mid Market segmenterne samt et matchende sæt af centrale nøglekompetencer til at operere succesrigt i disse to. Koncernens forretning i Premium segmentet, med de tre brands Tiger of Sweden, By Malene Birger og Peak Performance, opererer i attraktive markeder med betydelige vækstmuligheder. Porteføljen af Mid Market brands opererer på et marked under særdeles udfordrende markedsforhold. Koncernens forretningssegmenter drives alle med stærkt fokus på indtjening, men inden for Premium segmenterne (Contemporary og Outdoor) fokuseres der også på omsætningsvækst, hvorfor disse segmenter fremover forventes at udgøre en voksende andel af kerneforretningen. Kapital og øvrige ressourcer vil derfor primært blive allokeret til at skabe vækst i disse forretningssegmenter. Væksten i disse segmenter forsøges opnået gennem organisk vækst. På længere sigt kan vækst via opkøb være en mulighed i Premium segmentet. Organisk vækst og øget indtjening i Premium segmenterne ventes realiseret igennem øgede markedsandele i eksisterende markeder samt internationalisering i nye markeder. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for opkøb. Ikke-kerneforretning De to brands Saint Tropez og Designers Remix ligger uden for koncernens definerede kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashion-brand og opererer dermed i et marked uden for koncernens strategiske fokus. IC Companys udøver aktivt ejerskab, men brandet er ikke integreret på IC Companys fælles driftsplatform. Saint Tropez vil fortsætte med at operere selvstændigt og forventes på længere sigt solgt. Designers Remix er et Premium brand, der i dag kun er delvist ejet af IC Companys, hvorfor det ikke er en del af kerneforretningen. Koncernens forretningsmodel Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af koncernens portefølje af Premium og Mid Market brands samtidig med en anerkendelse af deres forskellige potentialer. Fokus er at accelerere de individuelle brands performance gennem en kombination af strategisk udvikling, forretningssupport og fælles servicefunktioner. Det fundamentale ledelsesprincip for koncernens Premium brands, som er rodfæstet med stor respekt for de individuelle brands, er, at hvert brand skal have fuldt ejerskab over de dele af værdikæden, der har størst betydning for at sikre en stærk positionering i markedet. For Koncernens Mid Market brands er det centrale ledelsesprincip rodfæstet i ønsket om at dele så meget som muligt med henblik på at optimere udnyttelsen af synergipotentialet. IC COMPANYS FORRETNINGSENHEDER Koncernens brands inddelt i markedssegmenter PREMIUM MID MARKET Outdoor Contemporary Contemporary LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 7

10 Fælles for Premium og Mid Market brands er deling af best practice vedrørende centrale områder af værdikæden såvel som en deling af koncernens fælles serviceplatform. Koncernens forretningsmodel er baseret på tre delelementer, som er: Strategi, forretningsudvikling og support Koncernens fællesfunktioner Mennesker og kultur Denne fælles forståelse kaldes Leadership Beliefs og omfatter egenskaber og karaktertræk, som er særligt vigtige for at opretholde en performancekultur, der gennemsyrer hele koncernen og den måde, forretningen drives på. Koncernens Leadership Beliefs danner rammen for, hvordan mennesker arbejder i IC Companys, og hvordan vi tiltrækker, fastholder og udvikler dygtige medarbejdere, der bidrager til at realisere IC Companys strategiske mål. Strategi, forretningsudvikling og support IC Companys har fastlagte rammer for, hvordan vi driver forretning. Disse omfatter veldefinerede strukturer og processer for udvikling, implementering og opfølgning af brandstrategier for alle koncernens brands. De omfatter ligeledes principper, retningslinjer og værktøjer for, hvordan vi praktiserer helt centrale discipliner som retail, franchise, e-commerce og wholesale excellence, kollektionsudvikling og sourcing af kollektioner, samt marketing og brand-building. Rammerne er udviklet i et samarbejde imellem brands og koncernledelsen samt understøttet af Corporate Business Development. Koncernens fælles servicefunktioner Koncernens fælles servicefunktioner er etableret på områder, hvor der er identificeret betydelige operationelle eller vidensrelaterede synergier. Fællesfunktioner består af afdelingerne Finans, Global Sourcing, HR, IT, Jura og Ejendomme, samt Logistik. Disse fællesfunktioner deles af alle brands for at simplificere den daglige drift og for at yde enten skalafordele med hensyn til omkostninger/kompetencer eller en centraliseret kontrol. Fællesfunktionerne tilbyder et mere effektivt og service-mindet setup for koncernens brands, end disse alternativt selv ville kunne levere eller finde uden for koncernen. Ordet effektivitet henføres til et setup, som er transparent og strømlinet, og som derfor kan tilbyde konkurrencedygtige priser for de tilbudte ydelser, og som i tillæg tilbyder kompetent, relevant og konkret rådgivning. Ordet service-mindet henføres til, at fællesfunktionerne har et pro-aktivt setup, som er kundefokuseret, forretningsorienteret og pålideligt. Fællesfunktionerne gør, at koncernens brands kan fokusere på kernen i deres egen forretning udvikling af brandet samt vækst i omsætning og indtjening. Mennesker og kultur I IC Companys spiller mennesker en central rolle i eksekveringen af koncernens strategi. Forskelligheder anerkendes og respekteres både imellem mennesker og imellem de forskellige brands og deres individuelle kulturer - men eksistensen af en fælles forståelse overalt i organisationen er dog af afgørende betydning. Investeringer i Premium segmentet understøttes af en solid kapitalstruktur. Vækststrategi og rationale for fremtidige investeringer Den forventede fremtidige omsætningsudvikling bygger på en vækst- og internationaliseringsstrategi i koncernens Premium segmenter. Da denne strategi for koncernens Premium segmenter i høj grad vil være drevet af distributørpartnerskaber og franchiseaftaler, vil investeringer i koncernens Premium brands primært omfatte eksempelvis udvalgte konceptbutikker eller særligt vigtige lokationer i centrale markeder samt brandopbyggende tiltag. Investeringer i koncernens Mid Market segment, hvor fokus er på indtjening, vil næsten udelukkende begrænse sig til optimering og tilpasning af aktiviteten i kernemarkederne. Således vil investeringer primært ske i Premium segmentet. På koncernniveau betyder en velfungerende serviceplatform, at der kun kræves begrænsede investeringer for at understøtte en voksende forretning. Fremover forventes koncernens årlige investeringer stort set at svare til de årlige afskrivninger. Koncernens investeringsniveau forventes fremadrettet i størrelsesordenen 3% af årlig omsætning. Arbejdskapitalen forventes fortsat at ligge i niveauet 12% af den årlige omsætning og forventes dermed på lang sigt at stige i takt med aktivitetsudviklingen. Pengestrømme og gældsniveau Koncernen forventes fortsat at generere en solid positiv pengestrøm fra driften. I årets løb er den genererede overskudslikviditet løbende blevet anvendt til at nedbringe koncernens netto rentebærende gæld. I årets 4. kvartal blev den kortfristede netto rentebærende gæld vendt til et netto indestående, og med et forventet salg af hovedkontoret på Raffinaderivej i løbet af 2013 vil den samlede netto rentebærende gæld vendes til et positivt indestående. Da koncernens samlede likviditetsmæssige udvikling forventes at være positiv også i de kommende år, forventes en betydelig overskudslikviditet akkumuleret fra regnskabsåret 2013/14. For at opretholde størst mulig fleksibilitet fremover og dermed understøtte vækststrategierne for Premium segmenterne bedst muligt har koncernen besluttet at fastholde et niveau for netto 8 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

11 rentebærende gæld på 0 DKK. Således skal koncernens kreditfaciliteter primært anvendes til at finansiere sæsonmæssige udsving i arbejdskapitalen. Den netto rentebærende gæld pr. 30. juni 2013 var 118 mio. DKK. Koncernen har endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens leasingforpligtelser, fremover maksimalt kan øges til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Koncernen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at udnytte den maksimale gearing. Udbyttepolitik Minimum 30% af koncernens resultat efter skat udloddes i form af ordinært udbytte. Al overskydende likviditet efter udbetaling af ordinært udbytte, og set i forhold til et niveau for den netto rentebærende gæld på 0 DKK opgjort den 30. juni, vil koncernen ligeledes udlodde til aktionærerne i form af aktietilbagekøb eller ekstraordinært udbytte. På baggrund af resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter i 2012/13 vil ledelsen indstille til den ordinære generalforsamling 2013, at der for regnskabsåret 2012/13 udloddes et ordinært udbytte til aktionærerne på 2,00 DKK pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 9

12

13 FORVENTNINGER Realisering af forventninger til 2012/13 Forventninger til 2013/14 Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede en omsætning på mio. DKK (3.293 mio. DKK) svarende til en fremgang på 1%. Den seneste udmeldte forventning for de fortsættende aktiviteter var mio. DKK. I forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2012/13 blev ledelsens forventninger til indtjeningen i de fortsættende aktiviteter præciseret. Forventningen var et resultat af primær drift i niveauet mio. DKK eksklusive engangsomkostninger i 4. kvartal. I årets 4. kvartal har der været engangsomkostninger på 38 mio. DKK. Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 157 mio. DKK. Korrigeres der for afholdte engangsomkostninger i 4. kvartal, blev resultat af primær drift 195 mio. DKK og er således i overensstemmelse med de seneste forventninger. Der har i regnskabsåret været samlede engangsomkostninger på 53 mio. DKK relateret til de fortsættende aktiviteter. Når der korrigeres for disse, blev resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter 210 mio. DKK (209 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 6,3%. For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern. Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter. Ledelsen indstiller til generalforsamlingen at udlodde ordinært udbytte på 2 kr. pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 ved en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. Investeringerne for den fortsættende forretning blev med 66 mio. DKK (108 mio. DKK) lavere end forventet (seneste udmeldte forventning var på niveau med 2011/12 ). Der har primært været tale om investeringer i koncernens Premium segmenter. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 11

14 PREMIUM OUTDOOR Peak Performance er koncernens brand i Premium Outdoor segmentet. Målsætningen er en øget omsætning og indtjening, som skal nås med afsæt i en ny strategiplan, hvor øget fokus på produktudvikling og salg til slutkunderne er vigtige elementer. Organisationen er i regnskabsåret blevet styrket med en ny brand CEO i spidsen Premium Outdoor Hovedfokus for brandet er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Brandets produkter sælges via salgspunkter. 86 af disse er brandede butikker med 46 franchise butikker og 40 egne retail butikker. Engroskunderne repræsenterer salgspunkter. Derudover sælges Peak Performance via egen samt 3. parts e-commerce kanaler. Peak Performance er Skandinaviens største brand inden for teknisk og moderne sportstøj. Brandet har sit udspring inden for skiløb og blev grundlagt i 1986 af dedikerede skiløbere. Siden oprindelsen har Peak Performance været blandt de førende producenter i verden, når det kommer til teknisk performance sportstøj. De Nordiske hjemmemarkeder udgør størstedelen af omsætning i Peak Performance, og især Sverige er et stort marked. De fire nordiske lande stod i 2012/13 for 67% af den samlede omsætning. Brandet har et godt fodfæste i Europa, hvor markederne i alperegionen især er vigtige. Således udgjorde det øvrige Europa 29% af omsætningen i 2012/13, mens omsætningen i markeder uden for Europa udgjorde 4%. For at læse mere om Peak Performance henvises til brandets hjemmeside Udvikling i 2012/13 Peak Performance har i regnskabsåret fået en ny og veldefineret strategi på plads. Den nye strategiplan er et vigtigt udgangspunkt i arbejdet med at få udnyttet brandets store potentiale. Med særligt fokus på produktudviklingen og salg til slutkunden er den strategiske målsætning, at Peak Performance skal være det foretrukne brand for skiløbere og den livsstil, de elsker at leve. PREMIUM OUTDOOR Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % / / / / / / Geografisk fordeling af omsætning Norden 67% Resten af Europa 29% EBIT EBIT-margin Resten af verden 4% 12 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING

15 Det stærke fokus på produktudvikling, som adskiller brandet positivt fra andre brands i samme kategori, og en øget fokusering på at vinde slutkunderne dér hvor de handler, er begge centrale elementer af strategiplanen. Med en ny brand CEO i spidsen er der i årets løb blevet arbejdet på at forstærke organisationen med nyansættelser til centrale nøglepositioner og ledelsesposter bl.a. inden for salg, marketing og produktudvikling. Et stærkt team er nu på plads, og med en revitalisering af den stærke kultur, som altid har gennemsyret Peak Performance, fremstår organisationen solidt sammentømret og med et klart fokus på brandets målsætninger. Det øgede fokus på produktudvikling tager udgangspunkt i det tekniske performance sportstøj, som altid har været brandets spidskompetence, hvor især overtøj er vigtige produkter. Med udviklingsprojekter som det meget innovative Project 9 og en genintroduktion af R&D konceptet er det målsætningen, at Peak Performance skal være førende inden for denne type beklædning, samt overføre de innovative elementer til Casual kollektionen. En optimeret Outdoor kollektion til friluftssegmentet er lanceret, og her er ambitionen ligeledes, at Peak Performance skal adskille sig markant fra konkurrenterne. I løbet af året har Peak Performance taget vigtige skridt i retning mod en større internationalisering. Der er i årets løb indgået distributøraftaler i Østeuropa, Kina og Hong Kong. På kort sigt vil disse aftaler ikke bidrage stort til omsætningen, men det er forventningen, at disse markeder på længere sigt kan bidrage til en signifikant vækst for brandet. Resultatudvikling Peak Performance realiserede i 2012/13 en omsætning på 931 mio. DKK (976 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på ca. 5%. Tilbagegangen skyldes primært, at brandets engroskunder generelt har været under pres - især i det store svenske hjemmemarked. Omsætningen i 4. kvartal var 99 mio. DKK (80 mio. DKK) svarende til en vækst på 24%. At brandets engroskunder har været pressede i regnskabsåret, afspejles i en tilbagegang i engrosomsætningen på 9%. Salget via egne salgskanaler (retail, e-commerce og outlets) gik frem med ca. 6% i forhold til 2011/12. Salgsfremgangen var primært drevet af et godt e-commerce salg samt øget salg via outlets. Retaildriften realiserede en same-store tilbagegang på 0,2%, som dækker over en tilbagegang i fysiske butikker og en fremgang inden for e-commerce. Resultat af primær drift blev realiseret med en fremgang på 25% til 69 mio. DKK (55 mio. DKK), svarende til en EBIT-margin på 7,4% (5,6%). Om end dette er en markant forbedring, forventes det, at indtjeningsmarginen for Peak Performance fortsat kan forbedres. Den positive udvikling i EBIT-marginen kan især tilskrives en markant forbedring i bruttomarginen som følge af forbedret indkøb og sourcing, samt færre lagernedskrivninger. En reduktion af kapacitetsomkostningerne bidrog også til den forbedrede indtjening på trods af en lavere omsætning sammenlignet med 2011/12. PREMIUM OUTDOOR Resultatoversigt 4. kvartal 4. kvartal År År DKK mio. 2012/ / / /12 Omsætning 99,0 79,8 930,5 975,5 Engros og franchise 49,4 30,7 625,2 686,6 Retail, e-commerce og outlet 49,6 49,1 305,3 288,9 Resultat før afskrivninger og fi nansielle poster (EBITDA) (44,1) (47,1) 95,5 85,4 Af- og nedskrivninger (6,4) (9,5) (26,6) (30,6) Resultat af primær drift (EBIT) (50,5) (56,6) 68,9 54,8 EBIT-margin (%) (51,0) (70,9) 7,4 5,6 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012/13 IC COMPANYS 13

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 KONCERNEN KORT FORTALT 3 FINANSIELLE FAKTA 4 FORORD 6 KONCERNSTRATEGI 10 FORVENTNINGER 12 RESULTATER PR. BRAND 20 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014 DK COMPANY A/S

DELÅRSRAPPORT 2014 DK COMPANY A/S DELÅRSRAPPORT 2014 DK COMPANY A/S YOUR WORLD OF BLOOMING FASHION BRANDS WE BELIEVE IN THE MAGIC OF WIN-WIN DELÅRSRAPPORT 2014 (1. JANUAR 30. JUNI 2014) DK COMPANY A/S CVR-nr. 24 43 11 18 INDHOLD 07 Hoved-

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08... 1 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN... 2 INDLEDNING... 3 VIGTIGE TILTAG 2008/09... 4 FORVENTNINGER TIL 2008/09... 5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2007/08...

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere