BOSCH. Ремонт и установка бытовой техники. rembitteh.ru +7 (495) (903) Portada Bosch qxd 03/11/05 9:38 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSCH. Ремонт и установка бытовой техники. rembitteh.ru +7 (495) (903) Portada Bosch qxd 03/11/05 9:38 Page 1"

Transkript

1 Portada Bosch qxd 03/11/05 9:38 Page 1 SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning FI Käyttöohje DA Betjeningsvejledning RU Èícòpóêöèÿ ïo ïpèìeíeíèþ Internet: Bosch Info-Team: De Tel / (EUR 0,12/Min. DTAG) BOSCH

2 Indice.qxd 03/11/05 10:50 Page 1 SV Bruksanvisning Eliminering och isärplockning av använda apparater 3 Säkerhetsråd och varningar av generell karaktär 3-4 Lära känna enheten 4-5 Kontrollpanel 5-6 Ikoppling av apparaten / Igångsättning /Justering av temperatur 6-7 Apparatens urkoppling och stopp 8 Kylens utrustning 8 Frysa och konservera djupfrysta matvaror 9-10 Avfrosta (tina) och rengöra enheten Praktiska råd för att spara el-energi 12 Varningar om ljud som kommer från apparatens funktion 12 Enklare fel man själv kan avhjälpa Teknisk Assistans Service 14 NO Bruksanvisning Fjerning og opphugging av gamle skap 15 Forholdsregler om sikkerhet og informasjon av generell karakter Bli fortrolig med skapet Betjeningspanel Tilkobling av skapet / Start /Justering av temperaturen / Utkobling og stans av skapet 20 Utstyr i kjøledelen 20 Nedfrysing og oppbevaring av frossenvarer Avriming (avising) og rengjøring av enheten Praktiske råd om energisparing 24 Informasjon om driftsstøy i skapet 24 Små feil som du kan reparere selv Teknisk service 26 FI Käyttöohje Käytettyjen laitteiden eliminointi ja hävittäminen 27 Turvallisuus ohjeita ja yleisluontoisia varoituksia Laitteeseen tutustuminen Ohjauslaatikko Laitteen kytkentä/ Käynnistys /Lämpötilan säätö Laitteen irti kytkentä ja pysäytys 33 Jääkaapin eri osat 33 Pakastettujen elintarvikkeiden säilytys ja pakastus Huurteen poistaminen (sulatus) ja yksikön puhdistus Käytännön neuvoja sähkö energian säästämiseksi 37 Varoituksia laitteen toiminnasta syntyvien äänien suhteen 37 HOhjeita käyttöhäiriöiden varalle Teknillinen Huoltopalvelu 39 DA Betjeningsvejledning Bortskaffelse og ophugning af brugte apparater 40 Råd vedrørende sikkerhed og bemærkninger i al almindelighed Bliv dus med enheden Styrepanel Apparatets tilslutning/ Igangsættelse /Indstilling af temperatur Afbrydelse for og standsning af apparatet 46 Køleskabets udstyr 46 Dybfrysning og opbevaring af dybfrosne fødevarer Fjernelse af islag (optøning) og rengøring af enheden Praktiske råd til besparelse af elektrisk energi 50 Bemærkninger vedrørende driftsstøjen fra apparatet 50 Afhjælpning af små forstryrrelser Teknisk Kundeservice 52 RU È íè è ê è ï íí ïï ò 53 ò ï ì ì ï í òè è ï óï íèÿ êò í ê ì ò ïï ò ì 55 í óï íèÿ ê þ íè ïï ò ïó ê ó è íè ò ìï òó òê þ íè è ò í ê ïï ò 59 ó íè è íèê 59 ì è íè è í íè ì í ï óêò è ò èí ì è ò è è òèò ïï ò êòè êè ò ï ê í ìèè êò è ê í èè 63 óï íèÿ ï ï ó óì ï è óíêöè íè íèè ïï ò 63 í êè ê ó ò íèì ï ìêè 64 íè ê ÿ ó 65 íòèÿ è ò èò ÿ 66

3 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 3 sv Eliminering och isärplockning av använda apparater Isärplockning av den använda apparaten De använda apparaten har material som kan återanvändas, för detta ändamål bör apparaten lämnas in till ett officiellt center för insamling eller återvinning av återanvändbara material. Innan man gör sig av med sin använda apparat och byter ut den mot en ny, bör man göra den obrukbar: Dra ut apparatens kontakt ur strömuttaget. Klipp av apparatens kopplings-kabel och ta bort den tillsammans med kontakten. Demontera dörrens lås och spärrar och gör dem obrukbara så att barn som leker med enheten inte kan låsa in sig i den och så riskera att dö (av kvävning). Alla kyl- och frysapparater har gaser för isolering och kylning som kräver speciell behandling och eliminering. Observera att kylkretsens ledningar i apparaten inte har blivit skadade eller förstörda innan Du lämnar in den till det motsvarande officiella centret för Insamling. Råd för eliminering av förpackningen Tillåt inte att barn leker med förpacknings-materialet eller delar av dess element. Apparaten är inte någon leksak! Det finns fara för kvävning på grund av kartongerna och plastplattorna! Din nya apparat skyddas under transporten till Ditt hem av en förpackning. Alla materialen som används i förpackningen respekterar miljön och kan återvinnas eller återanvändas. Delta aktivt i att skydda miljön genom att använda metoder för eliminering och återvinning av förpackningens material som respekterar miljön. Din distributör eller lokala administration informerar gärna om de mest effektiva och aktuella sätten och möjligheterna att eliminera dessa material och samtidigt respektera miljön. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. Säkerhetsråd och varningar av generell karaktär Läs och observera noggrannt dessa användnings-instruktioner, likväl som all extra information som bifogas med apparaten. Spara användningsinstruktionerna för rådfrågning eller för en möjlig senare ägare. Apparaten har designats för: användning enbart i hemmiljö, kylning och frysning av matvaror. I fall av användning med industriella syften, bör man beakta de motsvarande normerna och föreskrifterna. 3

4 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 4 sv Observera! Utför installeringen och kopplingen av apparaten till el-nätet i överensstämmelse med monteringsinstruktionerna som bifogas. Om apparaten har skador eller är förstörd, bör den inte sättas igång. I tvivelaktiga fall bör Du rådfråga distributören där Du köpte apparaten. Observera! Täpp inte för apparatens öppningar för ventilation och luftning. Observera! Använd endast de medel som fabrikanten råder att påskynda upptiningsprocessen Observera! Använd inte elektriska apparater som inte är auktoriserade av fabrikanten i facken som är till för bevaring och infrysning av matvaror. Observera! Skada inte delarna och elementen som utgör kylkretsen, till exempel genom att perforera ledningarna med kylagenten med spetsiga föremål, genom att böja ledningarna eller skrapa på ytbeläggningarna, etc. Om kylagenten kommer ut i en stråle kan den skada ögonen eller börja att brinna. I nödfall Skölj ögonen med mycket vatten och kalla på läkare. Håll apparaten borta från gnistor eller källor med eld. Dra ut kopplingskabeln ur strömuttaget. Ventilera området ordentligt under några minuter. Fara för explosion Bevara drycker med hög grad av alkohol i behållare som tillsluts hermetiskt; dessutom bör de alltid placeras i vertikal position. OBS! Se till att ventilationsgallren på kylskåpets stomme inte täpps till. Använd aldrig skarpa verktyg eller andra metoder, som inte rekommenderats av tillverkaren, för att påskynda avfrostningen. Se till att kylslingorna inte skadas. Använd enbart av tillverkaren rekommenderade interna elektriska komponenter för kyl/frysskåpet. Lära känna enheten Dessa service-instruktioner gäller för olika modeller av apparater; därför kan det hända att detaljer och karakterisktika av utrustning som beskrivs inte stämmer överens med Din konkreta apparat. Bild Q A Kylutrymme B Frysutrymme 1-9 Kontrollpanel 10 lnre belysning 4

5 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 5 sv 11 Hyllor i kylen för att bevara bröd och bakverk, tillagade rätter, mjölkprodukter, kött och charkvaror 12 Låda för grönsaker för att bevara grönsaker, frukt och sallad 13 Hyllor, för att bevara burkar och små konserver. 14 Utrymme för smör och ost 15 Element för ägg 16 Flaskhållare för att bevara stora flaskor 17 Låda för infrysning 18 Fläkt (ingår inte i alla modeller) Kontrollpanel Bild W 1 Till/från-knapp En av temperaturlamporna bild W/3a blinkar eller lyser när skåpet sätts igång. 2 Knapp för att ställa in temperaturen i kylskåpet Temperaturen i kylutrymmet kan i +2ºC-intervall ställas in från +8ºC till +2ºC. Tryck upprepade gånger på knappen eller håll den intryckt tills önskand temperaturlampa bild W/3a lyser. Temperaturen i frysen kan inte ställas in separat. Lägre temperaturer i kyldelen ger också lägre temperaturer i frysdelen. 3a Temperaturlampor Siffrorna vid temperaturlamporna anger temperaturen i ºC i kyldelen. Den lysande lampan visar den inställda temperaturen. Lampan blinkar tills att den inställda temperaturen har uppnåtts. 3b Temperatrlampa super (superkylning) Knappen lyser nä funktionen är igång. superkylning sänks temperaturen i kylutrymmet till lägsta möjliga temperatur under 6 timmar. Därefter ställs automatiskt om till den tidigare inställda temperaturen. Använd funktionen super t.ex.: innan stora mängder färske matvaror lags in för att snabbkyla drycker. 4 Till/från-knappen super (infrysningsfunktionen) Knappen lyser när funktionen är igång. Använd infrysningsfunktionen för att frysa in större mändger färska matvaror. Koppla på funktionen upp till 24 timmar innan matvarorna läggs in beroende på den mängd som ska frysas in. I allmänhet räcker det med 2-3 timmar i förväg. Om maximal mängd matvaror ska frysas in bör den kopplas på 24 timmar i förväg. Vid superinfrysning sänks temperaturen i frysen till lägsta möjliga temperatur under ca 2 1 / 2 dagar. Därefter ställs automatiskt om till den tidigare inställda temperaturen. För att stänga av infrysningsfunktionen i förtid, tryck pä knappen Super 4. Knappen lyser inte längre. 5

6 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 6 sv Obs: När infrysningsfunktionen räinkopplad blir även kylen kallare. Klimat-klasser - Maximal tillåten rumstemperatur Varje apparats klimatklass är signalerad plattan med dess karakteristika och är till för att vara referens för att veta inom vilka intervall av rumstemperatur som den kan fungera. Klimatklass Tillåten rumstemperatur SN +10 C till 32 C N +16 C till 32 C ST +18 C till 38 C T +18 C till 43 C Ventilation Bild E Den återuppvärmda luften i apparatens bakre vägg bör ha fritt utlopp. I motsatt fall måste apparaten öka sin kapacitet och så provera en ökad förbrukning av hög och onödig el-energi. För detta skäl bör man noggrannt observera att öppningarna för ventilering och luftning aldrig är tilltäppta. Nyttovolym Uppgifter om nyttovolym finner du på typskylten i produkten. Ikoppling av apparaten/ Igångsättning / Justering av temperatur Gör ren apparaten innan Du sätter igång den för första gången. Ikoppling av apparaten Strömuttaget bör vara fritt tillgängligt. Koppla i enheten till ett el-nät med växelström på V (N/SN), V (ST)/50 Hz genom ett strömuttag som installerats enligt lag och som är jordat. Strömuttaget bör vara skyddat med en säkring på minst 10 ampere. I apparater som är avsedda för länder utanför den Europeiska kontinenten, bör man försäkra sig om att värdena för kopplings-spänningen och strömtypen som finns på apparatens platta med karakteristika överensstämmer med dem i det nationella nätet. Apparatens platta med karakteristika befinner sig på den lägre vänstra sidan. I fall det skulle vara nödvändigt att byta ut kopplingskontakten till strömnätet, får detta endast utföras av varumärkets specialiserade tekniker. Observera! Koppla aldrig apparaten till elektroniska kopplingar för energisparande (till exempel Ecoboy, Sava Plug, etc.), inte heller till omvända likriktare som transformerar likström till växelström 230 V (till exempel installationer för solenergi, elnät på skepp). 6

7 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 7 sv Ikoppling av apparaten Tryck på knappen (bild W/1). Temperaturlampan +4ºC blinkar. Skåpet börjar kylas, innerbelysningen är tillslagen vid öppen dörr. Val av temperatur Kylskåpstemperaturen är från fabriken inställd på +4ºC. De inställda värdena kan ändras, se beskrivning av manöverpanel: 2 knapp för att ställa in temperaturen. Vi rekommenderar en inställning på +4ºC Känsliga matvaror bör inte förvaras varmare än +4ºC. Observera köldzonerna i kylutrymmet På grund av luftcirkulationen uppstår zoner med olika temperatur i kylskåpet. Zonen för ömtåliga matvaror finns beroende på modell längst ned mellan pilen som är inpräglad på sidan och glashyllan som finns under den (bild!1/1 och 2) eller mellan de båda pilarna (bild!2/1 och 2). Idealiskt för förvaring av kött, fisk, korv, sallader osv. Varningar beträffand apparatens funktion Fläkten (Bild. Q/18), är igång eller inte, beroende på om kylutrymmet kräver det. (ingår inte i alla modeller) Framsidorna på frysens kropp är lätt uppvärmda. På så sätt förhindrar man att kondensvatten uppkommer i zonen för dörrens fog. Under kylgruppens funktion bildas vattendroppar eller frost på den bakre väggen på kylen. Det är ett helt normalt fenomen och beror på tekniska skäl. Det är inte nödvändigt att skrapa av frosten eller torka vattendropparna, eftersom de avfrostas automatiskt. Vattnet från avfrostningen samlas upp i kanalen för utloppet (Bild I/A ) och återgår till kylgruppen där det avdunstar. Om det finns en hög halt av fukt i luften, kan det bildas kondensvatten i kylens inre, framför allt på glashyllorna. I så fall bör matvarorna bevaras inslagna i kylen och temperaturen justeras till lägre värde. Ibland kan det hända att efter att ha stängt dörren, man inte kan öppna den direkt igen. Det beror på att när man öppnar dörren bildas ett visst tryckfall i apparaten inre. Så när den situationen uppkommer bör man vänta två eller tre minuter innan man öppnar dörren för att låta tryckfallet kompenseras. På grund av kylgruppens arbete kan det snabbt ackumuleras frost på några ställen på frysens galler. Det påverkar inte alls apparatens korrekta funktion, det betyder inte heller en ökning i förbrukningen av el-energi. Det är endast nödvändigt att ta bort den ackumulerade frosten i fall frostlagret eller isen når en tjocklek på mer än 5 mm på hela frysgallrens yta. Tillåt inte att fett och oljor kommer i kontakt med plastelementen i apparatens inre eller dörrens fog. Plasten och gummifogen är material som är väldigt känsliga för poröshet. Placera inte matvaror i närheten a kylrummets sond (bild Q/19), på så sätt uppnår man apparatens bästa funktion. 7

8 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 8 sv Apparatens urkoppling och stopp Koppla ur apparaten Tryck på knappen (bild W/1). Temperaturlampan (bild W/3a) slocknar. Kylningen och belysningen är avstängda. Apparatens stopp När skåpet inte ska användas under en längre tid: 1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget 2. Rengöring och skötsel 3. Låt skåpsdörren vara öppen. Kylens utrustning Hyllornas position i kylen och hyllorna och hållarna på insidan av dörren kan ändras individuellt: Bild R Förflytta hyllorna framåt, tryck dem nedåt och dra ut dem. Bild T Lyft upp hållarna och hyllorna på dörrens insida och ta bort dem eller placera dem i en ny position. Valfri utrustning (ingår inte i alla modeller) Flaskhållare Bild Y Elementen i hållaren förhindrar att flaskorna välter när man öppnar eller stänger dörren. 8

9 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 9 sv Frysa och konservera djupfrysta matvaror Saker att tänka på när man köper djupfrysta matvaror Observera att den frysta matvarans eller produktens förpackning inte uppvisar någon skada. Kontrollera matvarornas bäst-före datum. Försäkra Dig om att de inte utgått. Indikation om temperatur i frysen i affären där Du köper matvarorna bör visa ett minimivärde på -18 C. Försök att transportera dem hem direkt i en isotermisk påse. Frysa in färska matvaror hemma Observera! Använd inte material som är farliga för hälsan för att slå in eller tillsluta matvarorna. Material som är lämpliga för att bevara matvaror Plattor av plast, påsar och plattor av polyetylen, aluminiumpapper, lådor och speciella behållare för infrysning av matvaror. Lämpliga material för att tillsluta behållarna Gummiband, plast-clips, snoddar, tejp som inte fryser, etc. Se till att de frysta matvarorna som redan kan finnas i frysutrymmet inte kommer i kontakt med de färska matvarorna som man önskar frysa in. Uppgifter om max. infrysningsförmåga enligt aktuell norm hittar du på typskylten. Upplysning gällande msaxkapaciteten för infrysning av färska matvaror (fördelade på frysgallren) under en 24- timmarsperiod finns på den skylt som visar apparatens egenskaper (i kg/24timmar), se bild!0. För att matvarorna ska behålla sitt näringsvärde, sina vitaminer och sitt goda utseende, måste man frysa mitten så snabbt som möjligt. För detta skäl bör man inte överskrida apparatens maximala kapacitet för infrysning. Om man behöver frysa in en stor mängd matvaror kan man ta ut alla ladrona ur frysen (förutom den understa lådan) och lägga matvarorna på frysgallren. För att ta ur lådorna bör man dra ut dem helt tills att de når sin begränsnings-topp, trycka dem nedåt och sedan uppåt. I fall man fryser in produkterna i fryslådorna, sänks apparatens fryskapacitet något. Om man bevarar produkter som redan frysts i frysen, bör man aktivera funktionen «super» några timmar innan man placerar färska matvaror i frysen. Bevara de frysta matvarorna För att inte förhindra luften att cirkulera fritt i apparatens inre, bör man försäkra sig om att alla fryslådorna är helt inskjutna i frysutrymmet. 9

10 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 10 sv Fryskalender För att undvika att förlora de frysta matvarornas kvalitet och näringsvärde, är det nödvändigt att förtära dem innan deras bäst-före datum går ut i -18 C. Fisk, charkvaror, tillagad mat, såväl som bröd och bakverk Ost, fågel och kött upp till 6 månader upp till 8 månader Frukt och upp till 12 månader grönsaker Kylklampar Bild!3/30 Kylklamparna kommer till användning vid strömavbrott eller driftsstörningar av annat slag. Tack vare dem fördröjs upptiningen av de djupfrysta matvarorna. Den langsta fördröjningen av upptiningen och lägsta strömförbrukningen får du om du lägger kylklamparna direkt ovanpå matvaroma i den översta facket. Du kan också ta ut kylklamparna och t ex använda dem i en kylväska när så behövs. Att göra glass Observera! Använd inte elektriska glassapparater i frysutrymmets inre. Att göra isbitar Bild U (ingår inte i alla modeller) Fyll 3/4 av behållaren för isbitar med vatten. Placera den i frysutrymmet. Separera behållaren för isbitar som sitter fast i botten av frysutrymmet med ett trubbigt föremål (till exempel skaftet på en sked). Håll behållaren för isbitar en stund under rinnande vatten eller böj den lätt för att ta ut isbitarna ur behållaren. För att iskuberna görs så snabbt som möjligt placerar man isfacket i första lådan (Bild. Q/17). Avfrosta (tina) och rengöra enheten Gör ren kylen en gång i månaden. Rengöring av frysutrymmet bör utföras varje gång som man avfrostar det.. Fara för elektriska stötar! Använd inte någon typ av ångrengörare. Den heta ångan kan skada apparatens ytor eller dess elektriska installation. Apparatens elektriska säkerhet kan påverkas allvarligt! 10

11 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 11 sv Skrapa inte isen eller frosten med hjälp av kniv eller andra spetsiga föremål. Skada inte delarna och elementen som är komponenter i kylkretsen, till exempel genom att perforera ledningarna för kylagenten. Om kylagenten kommer ut i stråle kan den skada ögonen eller börja att brinna. Använd aldrig elektriska apparater eller källor med levande eld (till exempel ljus eller fotogenlampor) i apparatens inre. Att tina frysutrymmet Ta ut fryslådorna med matvarorna som kan finnas i dem. Lägg dessa på kylackumulatorerna (i fall der finns). Placera därefter lådorna på en så kall plats som möjligt. Dra ur apparatens kontakt ur strömuttaget för detta ändamål. Avlägsna det uppsamlade vattnet från tiningen efter att ha avslutat apparatens avfrostning. Rengör och torka frysutrymmet noggrannt med en svamp. Speciella sprayer för tining Observera indikationerna och observationerna noggrannt som ges av tillverkaren. Observera! Användande av speciella sprayer för tining kräver stor försiktighet, då dessa kan bilda explosiva gaser eller innehålla lösningsmedel eller drivgaser som kan skada plastelementen i enheten eller till och med vara farliga för den mänskliga hälsan. Praktiska råd för upptining För att accelerera upptiningsprocessen kan man placera en kastrull med mycket hett vatten (inte kokande) på hållaren som bas, i frysutrymmets inre. Rengöring av apparaten Gör rent med ljummet vatten och lite decinfekterande rengöringsmedel, som till exempel ett milt handdiskmedel. Dörrens fog görs rent endast med vatten och torkas sedan rent ordentligt. Se till att vattnet som används i rengöringen inte kommer in i hålet för dränering och rinner till hyllan för avdunstning. Man bör aldrig använda strösand, gnuggnings-medel eller rengöringsmedel med syror eller kemiska lösningsmedel. Diska aldrig hyllorna, hållarna och behållarna eller lådorna i diskmaskin. Delarna kan deformeras! Stoppa in kopplingskabeln i strömuttaget. Koppla in säkringen. 11

12 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 12 sv Praktiska råd för att spara el-energi Placera kylen i ett torrt och svalt rum som har god ventilation. Kom dessutom ihåg att apparaten inte bör installeras på så sätt att den hamnar i direkt solljus, inte heller befinner sig nära en aktiv värme-källa, så som spis, element, etc. Låt varm mat eller dryck svalna till rumstemperatur innan Du lägger in dem i frysen. Tina upp de frysta produkterna genom att placera dem till exempel i kylen. På så sätt utnyttjar man kylan som ackumulerats i matvaran för att kyla de färska matvarorna i kylen. Håll apparatens dörr öppen så lite tid som möjligt. Rengör kylskåpets bakre galler då och då (kondensatorn) för apparatens bästa funktion. Varningar om ljud som kommer från apparatens funktion Helt normala ljud Ljud som dovt brus är oundvikligt under kompressorns funktion. Lätt bubbel karakteristiskt ljud som uppkommer då kylvätskan penetrerar de smala ledningarna då kompressorn kommit i funktion. Korta ljud i form av klick hörs endast när regulatorn kopplar in och kopplar ur kompressorn. Ljud med lätt lösning Apparaten är placerad i en ojämn position Räta ut apparaten med hjälp av ett vattenpass och de gängade stöden som är inbyggda, eller lägg under en kil. I fall apparaten är i kontakt med möbler eller andra apparater Separera den från möblerna eller apparaten som den kan vara i kontakt med. Lådorna, korgarna, hyllorna eller hållarna svänger eller är klämda Gå igenom de påverkade elementen. Placera dem i dess korrekta position på nytt om det är nödvändigt. Flaskorna eller behållarna är i kontakt med varandra Separera flaskorna och behållarna lite. 12

13 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 13 sv Enklare fel man själv kan avhjälpa Innan du kontaktar Service: Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad. Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör fö icke garantirelaterade åtgärder betalas av den som tillkallar service! Fel Möjlig orsak Åtgärd Kylskåpsbelysningen Lampan är sönder. Byt glödlampa. fungerar inte; kompressorn arbetar 1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen. 2. Dra ut ventilationsgallret framåt (bild O/B) 3. Byt glödlampa (Reservlampa, V, växelström, sockel E-14, Watt se den defekta lampan). Ljusströmbrytaren har fastnat. (Bild O/A) Försök få den att röra sig. Golvet i kylutrymmet Dräneringshålet är igentäppt. Rengör smältvattenrännan och är fuktigt. (Bild I/B) dräneringshålet Bild I/B se avsnittet Rengöring och skötsel. Kylskåpet är för kallt För låg temperatur inställd. Ställ in högre temperatur. Frysfacket har fått påfyllning av en större mängd färska varor. Då sjunker temperaturen tillfälligt i kylskåpet eftersom kompressorn går länge. Frys aldrig in mer än max. tillåten mängd. 13

14 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 14 sv Fel Möjlig orsak Åtgärd Indikatorn super När frysen tas i bruk. När den inställda temperaturen blinkar; uppnåtts uphör indikatorn super att blinka. Temperaturen i kylutrymmet är för Utan att de djupfrysta varorna är hög. i farozonen kan indikatorn blinka: På grund av att dörren öppnats för ofta När stora mängder matvaror lagts in. Kompressorn arbetar Frysfacket har fått påfyllning an Frys aldrig in mer än max. tillåten allt oftare och längre. en större mängd färska varor. mängd. Ventilationsgallern är övertäckta. Avlägsna hindren. Kylskåpet har ingen Till/från-knappen år inte påslagen kyleffekt alls. Strömavbrott; säkringen har löst ut; stickkontakten sitter inte ordentlidt i vägguttaget. Tryck på till/från-knappen Kontrollera om det finns ström; kontrollera säkringarna. Innerbelysningen lyser Rumstemperaturen är under 20ºC Vid rumstemperaturer över 20ºC med reducerad styrka eller infrysningsfunktionen är eller när infrysnings funktionen då dörren nästan är påslagen. Detta är inget fel! stängts av slocknar stängd (eller då belysningsströmbrytaren hålls intryckt). Teknisk Assistans Service Om en reparation måste utföras eller om felet består och Du inte kan reparera det med hjälp av de tidigare nämnda råden och varningarna: Koppla ur apparaten ur el-nätet eller aktivera säkringen. Öppna inte apparatens dörrar i onödan. Telefonnumret till den närmaste Tekniska Assistans Servicen kan hittas i den motsvarande telefonkatalogen eller i 14 adresslistan för Teknisk Assistans Service. Glöm inte att uppge din enhets produkt-nummer (E-Nr.) och fabrikationsnumret (FD) då Du ber om den Tekniska Assistans Servicens intervention. Båda numren finns på plattan med apparatens karakteristika. Bild!0 Tänk på att när Du uppger Din enhets produktnummer och fabrikationsnummer kan Du medverka till att undvika onödiga förflyttningar och utgifter för den Tekniska Assistans Servicen, som annars skulle dras av på Ditt konto.

15 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 15 no Fjerning og opphugging av gamle skap Opphugging av det gamle skapet Gamle skap består av materialer som kan gjenvinnes. Derfor skal apparatet innleveres til den kommunale innsamlings- eller gjenvinningssentral for resirkulerbare materialer. Det gamle skapet bør ubrukeliggjøres før det kasseres og erstattes med et nytt: Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kutt av tilkoblingsledningen og fjern den sammen med støpselet. Demonter eller ubrukeliggjør smekkeller tverrlåser på døren for å hindre at lekende barn stenges inne og utsettes for livsfare (kvelning). Alle kjøle- og fryseskap inneholder isolerende gasser og kjølevæske som krever en forsvarlig behandling og elimineringsprosess. Pass på at rørledningene i skapets kjølekretsløp ikke skades før det leveres til det ansvarlige kommunale mottak. Råd om fjerning av emballasjen La ikke barn leke med emballasjen eller med deler av den. Skapet er ikke et leketøy! Kartongene og plastlaminatene kan forårsake fare for kvelning! Det nye skapet er beskyttet av emballasjen under transporten til hjemmet. Alle emballasjematerialer er miljøvennlige og kan resirkuleres eller gjenbrukes. Bidra aktivt til miljøvern ved alltid å bruke miljøforsvarlige metoder for fjerning og gjenvinning av emballasjematerialene. Din forhandler eller de lokale myndigheter kan opplyse om de mest hensiktsmessige og miljøforsvarlige avhendingsmuligheter for disse materialene. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektriskog elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Forholdsregler om sikkerhet og informasjon av generell karakter Les nøye bruksanvisningen og all tilleggsinformasjon som følger med skapet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk eller til en mulig senere eier. Skapet er fremstilt kun for privat husholdningsbruk, til kjøling og nedfrysing av matvarer. Ved eventuell bruk i næringsvirksomhet må vedrørende forskrifter overholdes. 15

16 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 16 no Obs! Foreta installering og elektrisk kobling av skapet i følge de vedlagte monteringsinstruksjoner. Hvis skapet har synlige skader eller mangler, bør det ikke settes i gang. I tvilstilfelle bør man henvende seg til forhandleren av apparatet. Obs! Sperr ikke åpningene for ventilasjon og luftsirkulasjon på skapet. Obs! Skal man fremskynde avrimingsprosessen, må man kun bruke midler tilrådet av fabrikanten. Obs! Bruk ikke elektriske apparater som ikke er godkjente av fabrikanten innvendig i kjøle- eller frysedelen. Obs! Gjør ikke skade på deler eller elementer i kjølekretsløpet.. eks. ved å perforere kjølevæskekanalene med spisse gjenstander, bøye rørledningene, skrape på overflatebelegget el. lign. Større utslipp av kjølevæsken kan medføre sår i øynene eller forårsake at skapet settes i brann. I nødsituasjon Skyll øynene godt med mye vann; lege varsles. Hold skapet unna tenningsgnister eller brannkilder. Trekk ut tilkoblingsledningen. Ventiler rommet skikkelig i noen minutter. Eksplosjonsfare Oppbevar drikkevarer med høyt alkoholinnhold på flasker med hermetisk lukking. De bør dessuten alltid settes i oppreist stilling. Bemerk Unngå tiltetting av ventilasjonsgitrene på kjøleskapets yttervegger. Bruk ikke mekaniske anordninger eller andre midler egnet til å fremskynde avrimingsprosessen utenom de anbefalte av fabrikanten. Unngå å skade kjølekretsløpet. Bruk alltid en type innvendige elektriske komponenter anbefalt av fabrikanten til kjøle/fryseskapet. Bli fortrolig med skapet Denne bruksanvisningen gjelder flere skapmodeller. Det kan derfor forekomme at beskrevne detaljer og prestasjoner ved utstyret ikke stemmer overens med de som finnes på ens eget apparat. Figur Q A Kjøledel B Frysedel 1-9 Betjeningspanel 10 Innvendig belysning 11 Kjøleskapshyller til oppbevaring av brød og bakervarer, ferdiglaget mat, melkeprodukter, kjøtt og kjøttpålegg 16

17 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 17 no 12 Grønnsakskuff til oppbevaring av frukt og grønnsaker 13 Dørhyller til oppbevaring av små glass og hermetikkbokser 14 Ost- og smørholder 15 Eggholder 16 Flaskehylle til oppbevaring av store flasker 17 Fryseskuff 18 Ventilator (Følger ikke med alle modellene) Betjeningspanel Bilde W 1 På/av-tast Driften blir angitt ved at en av temperaturindikasjonene blinker eller lyser. Bilde W/3a. 2 Innstillingstast for temperatur i kjølerommet Kjøleromstemperaturen kan innstilles i +2ºC skritt fra +8ºC til +2ºC. Tasten trykkes flere ganger inntil den ønskede temperaturen vises på temperaturindikasjonen Bilde W/3a. Fryseromstemperaturen kan ikke la seg innstille separat. Kaldere kjøleromstemperatur gjør også at fryseromstemperaturen blir kaldere. 3a Temperaurindikasjon Tallene på temperaturindikasjonen betyr kjøleromstemperatur i ºC. Den lysende lampen viser den innstilte temperaturen. Lampen blinker når den innstilte temperaturen ennå ikke er nådd. 3b Temperaturindikasjon super (superkjøling) Den lysende lampen angir driften. Ved superkjøling blir kjølerommet nedkjølt så lang som mulig i ca. 6 timer. Deretter blir det automatisk omstilt til den temperaturen som var innstilt før superkjølingen. Superkjøling kan brukes f. eks.: Før du legger inn store mengder ferske matvarer. For hurtig nedkøling av drikkevarer. 4 På/av-tast super (Superfrysingen) Driften blir vist ved å tasten lyser. Superfrysingen brukes for å fryse ned store mengder ferske matvarer i inntil 24 timer og kan alt etter mengden slås på 24 timer på forhånd. Vanligvis rekker 2-3 timer, men dersom den maksimale frysekapasiteten skal nyttes, trenger du 24 timer. Ved superfrysingen blir fryserommet nedkjølt så kaldt som mulig i ca. 2 1/2 dager, det blir oppnådd meget lave temperaturer. Deretter stilles det automatisk om igjen på den temperaturen som ble innstilt før superfrysingen. Hvis du vil slå av superfrysingen før tiden, må tasten super 4 trykkes. Tasten lyser ikke lenger. Henvisning: Under superfrysingen blir også kjølerommet sterkere avkjølt. 17

18 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 18 no Klimagraderinger Maksimalt tillatt romtemperatur Klimagraderingen av hvert apparat er avmerket på skapets typeskilt og viser yttergrensene for hvilke romtemperaturer skapet kan fungere i. Klimagradering Tillatt romtemperatur SN +10 ºC til 32 ºC N +16 ºC til 32 ºC ST +18 ºC til 38 ºC T +18 ºC til 43 ºC Ventilasjon Figur E Varmluften som avgis på skapets bakvegg, bør ha fritt avløp. Ellers må apparatet øke kuldeproduksjonen, noe som medfører unødvendig høyt energiforbruk. Av denne grunn må man være spesielt oppmerksom på at ventilasjonsinn- og uttak aldri er tiltettet. Nytteinnhold Angivelser om nytteinnhold finnes på typeskiltet i apparatet. Tilkobling av skapet/ Start/ Justering av temperaturen/ Skapet bør gjøres rent før første gangs bruk. Tilkobling av skapet Stikkontakten bør være lett tilgjengelig. Enheten kobles til et elektrisitetsnett med vekselstrøm på V (N/SN), V (ST)/50 Hz ved hjelp av en forskriftsmessig installert stikkontakt med jordledning. Stikkontakten bør være vernet med en sikring på minst 10 ampere. Apparatene som sendes til land utenfor Europa bør kontrolleres slik at spenningsverdiene for tilkobling og strømtypen oppført på skapets typeskilt stemmer overens med landets elektrisitetsnett. Typeskiltet er plassert nederst på venstre side. Hvis det skulle bli nødvendig å skifte ut støpselet til tilkoblingskontakten, kan dette kun utføres av teknikere spesialutdannet i våre merker. Advarsel! Skapet kan ikke under noen omstendighet kobles til energibesparende elektroniske apparatkontakter (f. eks. Ecoboy, Sava Plug etc.) og heller ikke til vekselrettere som omformer likestrøm til vekselstrøm på 230 V (f. eks. solenergi-installasjoner, elektrisitetsnett på båter). 18

19 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 19 no Start av skapet Trykk tasten bilde W/1. Temperaturlampen +4ºC blinker. Apparatet begynner å kjøle, det innvendige lyset lyser når døren står åpen. Temperaturvalg Apparatet er fra fabrikken innstilt på en kjøleromstemperatur på +4ºC. Innstillingsverdien kan forandres på, se beskrivelse til betjeningspanelet: 2 Innstillingstast for temperatur. Vi anbefaler en innstilling på +4ºC. Ømfintlige matvarer bør ikke lagres varmere enn +4ºC. Ta hensyn til kuldesonene i kjølerommet På grunn av luftsirkulasjonen i kjølerommet oppstår det soner med forskjellig kulde. Sonen for ømfintlige matvarer er alt etter modell helt nede mellom pilen som er markert på siden og glassplaten som ligger under dette (bilde!1/1 og 2) eller mellom de to pilene (bilde!2/1 og 2). Ideelf for lagring av kjøtt, fisk, pålegg, salatblandinger osv. Informasjon angånde driften av skapet Ventilatoren (Fig. Q/18) fungerer eller står stille etter behov i kjøledelen. (Følger ikke med alle modellene) Frontpartiet på sideveggene i frysekabinettet vil bli litt oppvarmet. På denne måten unngås ansamling av kondensvann i arealet ved dørlisten. Så lenge kjøleaggregatet er i drift, dannes det vanndråper eller rim på kjøleskapets bakre vegg. Dette er helt normalt og skjer av tekniske grunner. Det er ikke nødvendig å tørke vekk vanndråpene eller skrape av rimlaget, da dette vil tine automatisk. Smeltevannet samles opp i dreneringskanalen (Fig. I/A) og går tilbake til kjøleaggregatet hvor det fordampes. Ved høy luftfuktighet kan det dannes kondensvann innvendig i kjøledelen, fortrinnsvis på glasshyllene. I så tilfelle bør matvarene oppbevares tildekket i kjøleskapet, og temperaturen reguleres ned. Det hender døren lukkes og ikke lar seg åpne igjen med én gang. Dette kommer av at når døren åpnes, dannes det et visst undertrykk innvendig i skapet. Når denne situasjonen oppstår, bør man derfor vente to, tre minutter før døren åpnes, slik at undertrykket kan bli kompensert. Som følge av kjøleaggregatets kuldeproduksjon kan det fort samle seg rim noen steder på fryseristene. Dette virker ikke på noen måte inn på skapets gode yteevne, og det medfører heller ikke øket energiforbruk. Fjerning av rim vil kun være nødvendig når rim- eller islaget er mer enn 5mm tykt over alle fryseristene. La ikke fett og olje komme i kontakt med plastdelene inni skapet eller med dørlisten. Plastmaterialene og gummilisten blir svært lett porøse. Plasser ikke matvarer nær sensoren i kjøledelen (Fig. Q/19), slik oppnår man optimal drift av skapet. 19

20 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 20 no Utkobling og stans av skapet Utkobling av skapet Trykk tasten bilde W/1. Temperaturlampen bilde W/3a slukkes, dermed er kjølingen og belysningen slått av. Stans av skapet Dersom du ikke skal bruke apparatet i lengre tid: 1.Trekk ut støpselet 2.Rengjør apparatet 3.La døren stå litt åpen. Utstyr i kjøledelen Hyllene i kjøledelen og dørhyllene med hold kan høydereguleres individuelt. Figur R Hyllene trekkes frem, vippes ned og dras ut. Figur T Hekt av hold og hyller i døren, ta dem deretter ut eller plasser dem i en annen høyde. Tilleggsutstyr (Følger ikke med alle modellene) Flaskehylle Figur Y Holderne i flaskehyllen hindrer at flaskene velter når døren åpnes og lukkes. 20

21 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 21 no Nedfrysing og oppbevaring av frossenvarer Forhold man skal være oppmerksom på ved innkjøp av frossenmat Pass på at emballasjen på den dypfryste varen er feilfri. Kontroller forfallsdato på matvarene. Pass på at den ikke er utløpt. Temperaturen i frysedisken hos forhandleren hvor frossenvarene kjøpes, bør vise en temperatur på minimum 18 ºC. Sørg for å bringe varene rett hjem i en termobag. Nedfrysing av ferskvarer i hjemmet Obs! Bruk ikke helsefarlige materialer til innpakking eller lukking av matvarene. Materialer egnet for innpakking av matvarer Plastfolie, fryseposer og frysefilm, aluminiumsfolie, bokser og beholdere spesielt egnet for nedfrysing av matvarer. Materialer egnet til forsegling Strikk, plastklemmer, hyssing, kuldebestandig tape etc. Se etter at frossenvarer som allerede er lagret i frysedelen ikke kommer i kontakt med ferske varer som skal fryses. Angivelsene om den max. frysekapasiteten etter aktuell norm finnes på typeskiltet. Maksimal innfrysingskapasitet av ferske matvarer pr. døgn (fordelt på fryseristene) er angitt på typeskiltet (i kg/24 t), se figur!0. For å ta vare på matvarenes næringsverdi, vitaminer og friske utseende må de gjennomfryses så fort som mulig. Av denne grunn bør man ikke overskride skapets maksimale innfrysingskapasitet. Ved innfrysing av store mengder matvarer kan man ta ut alle skuffene (unntatt den nederste) og lagre ferskvarene på fryseristene. Skuffene fjernes ved å trekke dem ut til de støter på anslagene, og deretter vippe dem opp. Hvis produktene fryses ned i fryseskuffene, vil skapets innfrysingskapasitet være litt nedsatt. Hvis de allerede dypfryste varene skal oppbevares i fryseren, bør Superfrysfunksjonen aktiveres flere timer før ferskvarene legges i fryseren. Lagring av frossenvarer For ikke å hindre luftsirkulasjonen innvendig i skapet må man alltid passe på at alle fryseskuffene er skjøvet helt inn på plass i frysedelen. 21

22 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 22 no Frysetabell For å unngå kvalitetstap og næringsverdiforringelse av de frosne matvarene må de brukes før siste forfallsdato for oppbevaring ved 18ºC. Fisk, kjøttpålegg, ferdiglaget mat, brød og bakervarer Ost, fjærkre og kjøtt Frukt og inntil 6 måneder inntil 8 måneder inntil 12 måneder grønnsaker Kunstige kuldeelementer Figur!3/30 Dette ekstrautstyret følger bare med enkelte modeller, så bis det ikke finnes i Deres skap, kan De bare forbigå dette avsnittet. De kunstige kuldeelementene hindrer rask opptining av matvarene ved feil eller strømbrudd. De er mest effektive hvis de legges i den øverste skuffen, direkte på varene. De kunstige fryseelementene kan tas ut av skapet og brukes på en praktisk måte ved å holde maten kald over kortere tid i en kjølebag. Iskremlaging Obs! Bruk ikke elektriske iskrem-maskiner inni frysedelen. Tilbereding av isterninger Figur U (følger ikke med alle modellene) Fyll 3/4 del av isterningsbrettet med vann. Sett det i frysedelen. Det fastfrosne isterningsbrettet løsnes fra frysedelbunnen med en butt gjenstand (f.eks. et skjehåndtak). Isterningene tas ut av brettet ved å sette dette under en vannstråle et øyeblikk eller ved å bøye lett på brettet. Sett isterningsbrettet i den øverste skuffen for raskere produksjon (Fig. Q/17). Avriming (avising) og rengjøring av enheten Kjøleskapet bør rengjøres en gang i måneden. Det er mest hensiktsmessig å foreta rengjøring av frysedelen hver gang denne avrimes. Fare for elektriske støt! Bruk ikke noen form for dampspylere. Varm damp kan skade overflatene eller det elektriske anlegget på apparatet. Sikkerheten ved skapets elektriske anlegg kan bli alvorlig beskadiget! Skrap ikke av is eller rimlag med kniver eller spisse gjenstander. Gjør ikke skade på elementene i kjølekretsen f. eks. ved å perforere kjølevæskekanalene. Større utslipp av kjølevæsken kan medføre sår i øynene eller forårsake at skapet kommer i brann. 22

23 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 23 no Bruk ikke i under noen omstendighet elektriske apparater eller kilder med åpen flamme (f. eks. stearinlys eller oljelamper) innvendig i skapet. Avising av frysedelen Trekk ut fryseskuffene med innhold. Legg fryseelementene oppå frossenvarene (hvis man har slike). Sett deretter skuffene så kaldt som mulig. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Etter avsluttet avrimingsprosess tømmes det oppsamlete smeltevannet ut. Vask og tørk bunnen i frysedelen med en svamp. Spesielle avrimingssprayer Følg nøye indikasjoner og informasjon fra fabrikanten. Obs! Bruk av spesielle avrimingssprayer må gjøres med stor forsiktighet, da disse kan avgi eksplosiv gass eller inneholde løsemidler eller drivgass som kan skade plastelementene på enheten. De kan også være helsefarlige. Praktisk råd ved avising Man kan fremskynde avisingsprosessen ved å plassere en kjele med godt varmt vann (ikke kokende) på et underlag innvendig i frysedelen. Rengjøring av skapet Bruk lunkent vann med litt desinfiserende vaskemiddel, f. eks. et mildt oppvaskmiddel til håndvask. Dørlisten skal vaskes med bare rent vann og tørkes grundig etterpå. Pass på at vaskevannet ikke trenger inn i dreneringsavløpet og renner ned på fordampingsbrettet. Ikke under noen omstendighet skal det brukes slipemidler, syreholdige rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler. Vask aldri hyller, hold, beholdere eller skuffer i oppvaskmaskinen. Delene kan deformeres! Sett støpselet i kontakten. Sett på sikringen. 23

24 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 24 no Praktiske råd om energisparing Plasser kjøleskapet i et tørt og kjølig rom med god ventilasjon. Husk dessuten at skapet ikke bør utsettes for direkte sollys eller stå nær varmekilder som komfyrer, radiatorer etc. Avkjøl varme mat- og drikkevarer til romtemperatur før de settes inn i fryseren. Legg frosne varer til opptining i kjøledelen. På denne måten vil frossenvarene avgi kulde som ferkvarene i kjøledelen drar nytte av. Hold skapdøren åpen så kort tid som mulig. Risten på skapets bakre vegg (kondensator) skal rengjøres regelmessig for optimal nytteeffekt. Informasjon om driftsstøy i skapet Helt normal støy En svak summing er uungåelig mens kompressoren fungerer. En karakteristisk svak surklelyd oppstår når kjølevæsken trenger inn i de smale rørene, etter at kompressoren har startet. Korte kneppelyder høres bare når regulatoren kobler kompressoren inn og ut. Støy som kan fjernes på en enkel måte Skapet står ustøtt Sett skapet i vater ved hjelp av et vaterpass og de regulerbare skrubena eller ved å bygge opp skapet under. I de tilfelle skapet står inntil møbler eller andre apparater Flytt skapet unna møbler eller apparater som måtte stå innpå enheten. Skuffer, kurver, hyller eller hold slarker eller sitter fast Se over delene det gjelder. Hvis nødvendig settes de riktig inn på plass om igjen. Flasker eller kar står innpå hverandre Flytt litt på flaskene og karene. 24

25 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 25 no Små feil som du kan reparere selv Før du ringer til kundeservice: Kontroller om du kanskje ved hjelp av de følgende henvisningene kan utbedre feilen selv. Montørens kostnadene må i slike tilfeller beregnets, også i garantitiden! Feil Lyset i kjølerommet ikke lyser, kompressoren går. Bunnen i kjølerommet er vått. Temperaturen i kjølerommet er for kaldt. Visningen super blinker; Temperaturen i kjølerommet er for varm. Mulig årsak Lampen er defekt Lysbryteren klemmer fast. Bilde. O/A. Avløpsrøret for avrimingsvannet er forstoppet. Bilde. I/B. Temperaturen er innstilt for kaldt Ved innfrysing av store mengder matvarer synker temperaturen i kjølerommet forbigående da kuldemaskinen går lenger. Apparatet blir tatt i bruk. Visningen kan blinke selv om det ikke er fare for de frosne varene: Når døren på apparatet blir åpnet ofte. Når det blir lagt inn store mengder mat. Hjelp Skift ut lampen. 1.Trekk ut støpselet, hhv. slå. av sikringen 2.Trekk gitteret fram og av Bilde. O/B. 3.Skift ut lampen (reservelampe, V vekselstrøm, sokkel E14, Wattstyrke se defekte lampe). Kontroller om den lar seg bevege. Rengjør rennen og avløpsrøret for avrimingsvannet, Bilde. I/B (se rengjøring av apparatet ). Still inn temperaturen varmere Ikke overskrid max. frysekapasitet. Etter at den innstilte temperaturen er nådd, stopper visningen super å blinke. 25

26 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 26 no Feil Kuldemaskinen slås ofte og lenger på. Mulig årsak Det er lagt store mengder ferske matvarer inn. Luftesprekkene er dekket til. Hjelp Ikke overskrid max. frysekapasitet. Fjern hindringene. Kjøleskapet kjøler ikke. På-/av tasten er ikke trykket Trykk på-/av tasten Strømbrudd eller sikringen er slått av. Stikkontakten sitte ikke skikkelig i. Kontroller om skapet får strøm, kontroller sikringen. Det innvendige lyset lyser med mindre styrke når døren er nesten lukket (eller når lydbryteren er trykket). Romtemperaturen er under 20ºC eller superfrysingen er slått på Ingen feil! Ved romtemperatur over 20ºC eller når superfrysingen er slått av, lyser det innvendige lyset igjen. Teknisk service Ved reparasjon eller vedvarende feil som ikke kan rettes opp ved hjelp av overstående råd og informasjon: Skapet kobles fra nettet, eller sikringen kobles ut. Skapdørene skal ikke åpnes unødvendig. Telefonnummer til nærmeste service står i stedets telefonkatalog eller i innholdsfortegnelsen over serviceavdelinger. Når man henvender seg til teknisk service, bør man huske å oppgi produktets modellnummer (E-Nr.) og serienummer (FD). Begge numre står på skapets typeskilt. Fig.!0 Vær oppmerksom på at ved å oppgi disse fabrikasjonsdata kan man bidra til å unngå unødvendig forflytting og utgifter til servicepersonell som i så tilfelle, ville bli belastet kunden. 26

27 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 27 fi Käytettyjen laitteiden eliminointi ja hävittäminen Käytetyn laitteen hävittäminen Käytetyissä laitteissa on materiaaleja, jotka voidaan käyttää uudelleen, tästä syystä luovuttakaa laite resikloitavien materiaalien keräys- ja uudelleen käytön viralliseen keräys keskukseen. Ennen kuin luovutte käytetystä laitteestanne ja korvaatte sen uudella, se on tehtävä käyttökelvottomaksi: Ottakaa pistoke irti pistorasiasta. Leikatkaa kytkentä johdin poikki ja ottakaa se pois pistokkeen kanssa. Hajoittakaa oven lukot ja sulkimet tai tehkää ne käyttökelvottomiksi, jotta lapset leikkiessään yksikön kanssa, eivät voisi jäädä suljetuiksi sen sisälle ja silloin voida olla kuoleman vaarassa (asfyksia). Kaikissa jäähdytys- ja pakastin laitteissa on eristys ja jäähdyttäviä kaasuja, ja niitä on kohdeltava ja eliminoitava erikoisella tavalla. Tarkkailkaa, etteivät laitteenne kylmä virtapiirin putket vaurioidu tai vahingoitu ennen kuin luovutatte sen Viralliseen Keräys keskukseen. Neuvoja pakkauksen eliminoimiseksi Älkää antako lasten leikkiä pakkauksen materiaalien tai niiden osien kanssa. Laite ei ole mikään leikkikalu! Vaara on olemassa, että voisi koitua asfyksia pahvien tai muovi laminoiden vuoksi! Laitteenne on suojattu kuljetuksen aikana kotiinne asti pakkauksella. Kaikki käytetyt pakkaus materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan resikloida tai käyttää uudelleen. Ottakaa aktiivisesti osaa ympäristösuojeluun vaatimalla pakkauksen materiaalien elimointi ja uudelleen käyttömenetelmiä, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Teidän jakelijanne tai Paikallinen Hallinto informoivat Teitä mielellään tehokkaimmista ja nykyaikaisimmista mahdollisuuksista näiden materiaalien ympäristöystävällisestä eliminoinnista. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella. Turvallisuus ohjeita ja yleisluontoisia varoituksia Lukekaa ja tarkkailkaa tunnollisesti näitä käyttöohjeita, samoin kuin muita lisätietoja, jotka tulevat laitteen yhteydessä. Säilyttäkää käyttö ohjeet, jotta voitte hakea niistä neuvoja tai mahdollista uutta omistajaa varten. Laite on suunniteltu : ainoastaan kotikäyttöön, elintarvikkeiden jäähdytystä ja pakastusta varten. Mikäli sitä käytetään teollisuus tarkoituksiin, on otettava huomioon vastaavat normit ja säännöt. 27

28 Bueno.qxd 03/11/05 9:16 Page 28 fi Huomio! Suorittakaa laitteen asennus ja kytkentä sähköverkostoon mukana seuraavien asennus ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitteessa esiintyisi vaurioita tai joitakin vahinkoja, älkää pistäkö sitä toimimaan. Mikäli epäilette asiaa, ottakaa yhteyttä jakelijaan, joka teille on toimittanut laitteen, ja kysykää häneltä neuvoja. Huomio! Älkää peittäkö laitteen tuuletus- ja ilmanvaihtoaukkoja. Huomio! Sulattamisen nopeuttamiseksi saa käyttää ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisia keinoja. Huomio! Älkää käyttäkö elintarvikkeiden säilytystai pakastusosastoissa muita kuin valmistajan sallimia sähkölaitteita. Huomio! Älkää vahingoittako kylmäkoneiston osia. tai kappaleita,esimerkiksi lävistämällä jäähdytysaineiden putkia terävillä esineillä, taivuttamalla putkia tai raapimalla pintojen päällysteitä, jne. Jos jäähdytysaineita tulee ulos voimakkaasti, ne saattavat aiheuttaa vammoja silmiin tai saada sen syttymään palamaan. Kiire tapauksissa Huuhdelkaa silmät runsaalla vedellä; kutsukaa lääkäri. Pitäkää laite erillään sytytys liekeistä tai tulen kanssa tekemisissä olevista lähteistä. Irroittakaa kytkin johto pistorasiasta. Tuulettakaa alue perusteellisesti useamman minuutin ajan. Räjähdys vaara Säilyttäkää korkeasti alkohoolipitoiset juomat pulloissa, joissa on hermeettinen sulkija; ja ottakaa myös huomioon, että ne on aina sijoitettava pystysuoraan asentoon. Huomaa: Jääkaapin rungon ilmanvaihtoverkkoja ei pidä tukkia. Sulatusvaihetta ei pidä yrittää lyhentää mekaanisesti eikä muilla kuin valmistajan sallimilla keinoilla. Älä vahingoita jäähdytyslaitteita. Käytä jääkaappi-pakastimessa ainoastaan valmistajan suosittelemia sähköosia. Laitteeseen tutustuminen Nämä ohjeet laitteen käytön suhteen pätevät laitteen eri malleihin; tästä syystä on mahdollista, että kuvailemme laitteen yksityiskohtia tai ominaisuuksia, jotka eivät ole sovellettavissa juuri teidän malliinne. Kuva Q A Jäähdytys osasto B Pakastin osasto 28

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KUR.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KUR.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje 1 0 5 KUR.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger................... 4 Bortskaffelse................... 5 Leveringsomfang................

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

KIR51.. KIR41.. KIR31.. KIR21.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KIR51.. KIR41.. KIR31.. KIR21.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KIR51.. KIR41.. KIR31.. KIR21.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE..................................................

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

KIV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KIV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KIV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Opstillingssted... 7 Rumtemperatur

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

KTW.. /KSW.. da Brugs- og monteringanvisning no Bruks- og monteringsanvisning sv Bruks- och monteringsanvisning fi Käyttö- ja asennusohje

KTW.. /KSW.. da Brugs- og monteringanvisning no Bruks- og monteringsanvisning sv Bruks- och monteringsanvisning fi Käyttö- ja asennusohje KTW.. /KSW.. da Brugs- og monteringanvisning no Bruks- og monteringsanvisning sv Bruks- och monteringsanvisning fi Käyttö- ja asennusohje da Inholdsfortegnelse Sikkerheds og advarselshenvisninger 4 Bortskaffelset...

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Din manual ZANUSSI ZRB34ND http://sv.yourpdfguides.com/dref/645548

Din manual ZANUSSI ZRB34ND http://sv.yourpdfguides.com/dref/645548 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZRB34ND. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin

Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KG..N.. Køle-/ frysekombination Kjøle-/frysekombinasjon Kyl-/ fryskombination Jääkaappipakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS KI40FP60 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571694

Din brugermanual SIEMENS KI40FP60 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571694 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Placering og tilslutning Omvendt døråbning. Komplet oversigt

Placering og tilslutning Omvendt døråbning. Komplet oversigt Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB DK Dansk, 1 Svenska, 11 Norsk, 21 RO Românã, 31 CZ Èesky, 61 BAAN 13 BAN 13 S HU Magyar, 41 NO SK Slovensky, 51 Oversigt Installation, 2 Placering og tilslutning Omvendt

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

KS 3265-90 KS 3265-60 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KS 3265-90 KS 3265-60 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3265-90 KS 3265-60 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Køle-/ frysekombination Kyl-/ fryskombination Kjøle-/frysekombinasjon Jääkaappipakastin. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Køle-/ frysekombination Kyl-/ fryskombination Kjøle-/frysekombinasjon Jääkaappipakastin. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals da Brugsanvisning sv Bruksanvisning no Bruksanvisning fi Käyttöohje KG..E.. Køle-/ frysekombination Kyl-/ fryskombination Kjøle-/frysekombinasjon Jääkaappipakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

FS 3215-60 FS 3215-90 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

FS 3215-60 FS 3215-90 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing FS 3215-60 FS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager fryseskabet i brug. Kære

Læs mere

FS 127930. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Frigorifero

FS 127930. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Frigorifero FS 127930 Køleskab Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Frigorifero Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg

Læs mere

RC 242. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

RC 242. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje RC 242 Indbygningsmodel Apparat som bygges inn Inbyggnadsskåp Kalusteisiin sijoitettava laite da Indholdsfortegnelse 3 no Innholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ERB W ET FI LT LV PL SU

ERB W ET FI LT LV PL SU KØLE-FRYSESKAB FRYSESKAB KÜLMIKU - SÜGAVKÜLMUTI KOMBINATSIOON JÄÄKAAPPI/PAKASTIN-YHDISTELMÄ ŠALDYTUVO-ŠALDIKLIO DERINYS KOMBINÇTAIS LEDUSSKAPIS AR SALDÇTAVU KYL- FRYS KOMBINATION ERB 27010 W 554153 BRUGSANVISNING

Læs mere

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUFX23700W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUFX23700W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EUFX23700W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

ART.NR Fritstående køleskab...2. Fristående kylskåp...5. Frittstående kjøleskap...8. Jääkaappi Freestanding refrigerator...

ART.NR Fritstående køleskab...2. Fristående kylskåp...5. Frittstående kjøleskap...8. Jääkaappi Freestanding refrigerator... ART.NR. 17580020 DK SE NO FI UK DE PL Fritstående køleskab...2 Fristående kylskåp...5 Frittstående kjøleskap...8 Jääkaappi...11 Freestanding refrigerator...14 Kühlschrank...17 Lodówka wolno stoj¹ca...20

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 18 S Bruksanvisning 33 FIN Käyttöohje 48 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM fryseskab

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 7 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..N.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 1 TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 2 S V E N S KA VIKTIGT Av säkerhetsskäl ska du läsa instruktionerna noggrant innan du använder strykjärnet

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere