KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA DA

2 GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse INDLEDNING I de sidste femten år er Den Europæiske Unions institutioner blevet gradvis mere åbne for offentligheden. Princippet om åbenhed blev indført ved Maastricht-traktaten i 1991 for at styrke det demokratiske aspekt i institutionerne. Rådet og Kommissionen vedtog derefter en adfærdskodeks om aktindsigt i deres dokumenter, som udgør en ekstra og væsentlig del af deres informations- og kommunikationspolitik. I 1996 blev der indført ret til aktindsigt ved artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som ændret ved Amsterdamtraktaten. Med forordning (EF) nr. 1049/ får borgernes ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter virkning. Forordningen, som er anvendt siden den 3. december 2001, førte til en kraftig, vedvarende stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt, som det fremgår af de årsrapporter, der offentliggøres af de tre institutioner 2. I januar 2004 offentliggjorde Kommissionen en rapport om forordningens gennemførelse, som gav det første overblik over, hvordan EU's ordning om aktindsigt fungerer i praksis 3. Det fremgik heraf, at antallet af anmodninger om aktindsigt var steget med ca. 50 % om året. Eftersom i gennemsnit to tredjedele af anmodningerne blev efterkommet, har forordningen åbnet op for et betydeligt antal tidligere ikke-offentliggjorte dokumenter. På den anden side giver undtagelserne i forordningen en passende beskyttelse af legitime interesser. Selv om gennemførelsen af forordningen har lagt en byrde på institutionerne er den almindelige konklusion, at det har fungeret enestående godt. Derfor mente Kommissionen ikke, at det var nødvendigt at ændre forordningen på kort sigt, men at der kunne ske forbedringer uden at ændre lovgivningen EFT L 145 af , s. 43. Disse rapporter kan ses på følgende websteder: Parlamentet: Rådet: Kommissionen: KOM(2004) 45, rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af principperne i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. DA 2 DA

3 Der er nu gået tre år siden den første evaluering, og der er indhentet flere erfaringer, der er udviklet en retspraksis, og en række klager er blevet behandlet af den europæiske ombudsmand. Endvidere har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en ny forordning om anvendelse af Århus-konventionen 4 på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer, som vil få indvirkning på adgangen til dokumenter, der indeholder miljøoplysninger. Det må derfor nu vurderes, om forordningen skal ændres. Da Kommissionen den 9. november 2005 besluttede at lancere det europæiske initiativ om åbenhed 5, indebar det derfor også en revision af forordning 1049/2001 som led i forsøget på at skabe mere åbenhed. I en beslutning vedtaget den 4. april 2006 opfordrede Europa- Parlamentet Kommissionen til at fremsætte forslag til ændring af forordningen 6. Aktindsigt er et af aspekterne i åbenhedspolitikken, og forordningen skal ses i lyset af institutionernes informations- og kommunikationspolitik. I den forbindelse er den nye politik med åbne møder i Rådet af særlig stor betydning. I dette høringsdokument ser Kommissionen først på de eksisterende regler om offentlighedens ret til aktindsigt og gennemførelsen heraf, og derefter gives der eksempler på, hvordan lovgivningen kan forbedres, og på praktiske foranstaltninger, som kan give bedre adgang til institutionernes dokumenter. Offentligheden opfordres til at kommentere ordningen om adgang til de europæiske institutioners dokumenter og også de forslag, der fremsættes i dette oplæg. Kommissionen vil ved hjælp af spørgsmålene prøve at få et indblik i, hvordan holdningen er hos borgerne, herunder civilsamfundsorganisationer, erhvervsdrivende, offentlige myndigheder og andre organisationer, der har en interesse i europæiske anliggender. Den offentlige høring starter med offentliggørelsen af denne grønbog og vil vare tre måneder. Kommissionen vil omhyggeligt gennemgå de indkomne svar og offentliggøre en rapport, hvor der gøres rede for resultatet af den offentlige høring og gives et forslag til opfølgning. På grundlag af denne rapport vil Kommissionen fremsætte forslag til ændring af forordning 1049/2001. Tidsplanen er som følger: Offentlig høring: Rapport om resultaterne: Forslag til ændring af forordningen: Fra midt i april til midt i juli 2007 September 2007 Oktober Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af , s. 13). Referat af Kommissionens møde nr af 9. november 2005, pkt. 6; se også dokument SEC(2005) 1300 og SEC(2005) P6_A(2006) 052. DA 3 DA

4 FØRSTE DEL: ANVENDELSE AF EKSISTERENDE REGLER OM AKTINDSIGT 1. GENNEMFØRELSEN AF FORORDNINGEN Ifølge statistikkerne imødekommer Rådet og Kommissionen normalt to ud af tre anmodninger om aktindsigt. Parlamentet imødekommer mere end 80 % af de anmodninger, som de modtager, i vid udstrækning fordi deres forhandlinger er af offentlig art. Antallet af oprindelige anmodninger om aktindsigt til Parlamentet og Kommissionen har været støt stigende. Antallet af anmodninger til Rådet er stabilt, hovedsageligt som følge af at flere og flere af dokumenterne bliver direkte tilgængelige i Rådets register. Derimod har antallet af genfremsatte anmodninger (dvs. begæringer til institutionen om at tage afvisningen om at give aktindsigt op til fornyet behandling) været mere eller mindre stabilt 7. Samlet set førte kun 4 % af alle oprindelige anmodninger til de tre institutioner til genfremsatte anmodninger. Henvendelser til Domstolen og klager til den europæiske ombudsmand udgør kun en meget lille del af det samlede antal anmodninger, der bliver behandlet. I den rapport om anvendelse af forordningen, der blev offentliggjort den 30. januar 2004, blev det konkluderet, at reglerne om aktindsigt havde fungeret meget tilfredsstillende. De seneste erfaringer synes at bekræfte resultaterne fra denne rapport, navnlig hvad angår lovgivningsprocedurer og en mere proaktiv information fra institutionerne. Det kan dog gøres mere klart, hvordan aktindsigt i almindelighed anvendes, når der samtidig skal tages hensyn til enkeltsager, for eksempel i forbindelse med databeskyttelse eller særlige former for ret til aktindsigt Hvem opnår aktindsigt, og hvilke dokumenttyper anmodes der om Der er flere og flere borgere, der benytter sig af retten til aktindsigt, men de fleste anmodninger kommer fra specialister i EU-anliggender: erhvervsdrivende, advokatfirmaer, ngo'er og universiteter. Interesseområderne er primært konkurrencesager 8, beskatning, det indre marked, miljø, offentlige indkøb (Kommissionen) og retlige anliggender og sikkerhed (Rådet). De begæringer, som Kommissionen modtager, vedrører ofte komplette, specifikke sagsakter eller "alle dokumenter" om et givet emne, hvilket kræver gennemgang af et stort antal dokumenter. Mange af anmodningerne om aktindsigt, især dem, som Kommissionen modtager, vedrører retstvister. Nogle af ansøgerne anmoder om aktindsigt i materiale, som kan være nyttigt, når der skal indgives klager eller indbringes sager for en domstol. 7 8 Antallet af genfremsatte anmodninger til Parlamentet er steget fra 1 til 10 i perioden % af de anmodninger, som Kommissionen har behandlet, vedrører konkurrencepolitik og for det meste statsstøttesager. DA 4 DA

5 1.2. Begrænsning i retten til aktindsigt Der er nogle undtagelser, som der henvises til i et begrænset antal tilfælde. De hyppigst forekomne undtagelser er: Beslutningsprocessen Inspektioner og undersøgelser (f.eks. overtrædelser, karteller, fusionskontrol, statsstøtte, sager om handelsbeskyttelse, undersøgelser foretaget af OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) Hensyn til tredjeparter, der er involveret i en administrativ procedure (handelsinteresser, databeskyttelse) Rådet Kommissionen Kommissionen Kommissionen Parlamentet 1.3. Aktindsigt og databeskyttelse Retten til aktindsigt i dokumenter og fysiske personers ret til beskyttelse af deres personlige data har begge rod i EF-traktaten (henholdsvis artikel 255 og 286). De er blevet implementeret gennem to forordninger: forordning nr. 45/2001 om databeskyttelse 9 og forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt. Der kan opstå et problem, når der anmodes om aktindsigt i oplysninger, som specifikt vedrører en person. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har gennemgået problemet i et baggrundsdokument, som kan være en nyttig, praktisk vejledning til behandling af sådanne anmodninger 10. Der er for øjeblikket tre sager om Kommissionens afslag på videregivelse af personlige data til behandling i Retten i Første Instans 11. To andre sager, der også er til behandling, drejer sig om blandt andet databeskyttelse Almindelig og specifik ret til aktindsigt Formålet med forordning 1049/2001 er at give offentligheden bredest mulig adgang til dokumenter, som opbevares af Fællesskabets institutioner. Der er specifikke regler, som giver parter, der er involveret i en særlig procedure, en privilegeret ret til aktindsigt i relevante dokumenter, som ikke kan udbredes til offentligheden. Ifølge disse regler er adgangen ofte underlagt særlige vilkår og procedurer, som tilsammen kræver en fin balance mellem retten til at forsvare sig og behovet for at beskytte procedurernes effektivitet. Forholdet mellem offentlig adgang og privilegeret adgang bør nok klarlægges for at undgå mangel på konsekvens Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af ). "Public Access to Documents and Data Protection", baggrundsdokumentserier, juli 2005, No 1. Sag T-194/04, The Bavarian Lager Company Ltd. mod Kommissionen; sag T-170/03, BAT mod Kommissionen; sag T-161/04, Valero Jordana mod Kommissionen. Sag T-121/05 og T-166/05, Borax Europe Ltd. mod Kommissionen. DA 5 DA

6 1.5. Aktiv tilrådighedsstillelse af oplysninger I de offentlige registre kan borgerne se, hvilke dokumenter der kan være af interesse for dem, og de kan dermed udøve deres ret til aktindsigt. Hvis dokumenter kan gøres tilgængelige for offentligheden, kan institutionerne gøre dem direkte tilgængelige på internettet. Der kan gøres forbedringer med hensyn til: registrenes omfang, især Kommissionens registre antallet af dokumenter eller mængden af oplysninger, der gøres direkte tilgængelige for offentligheden de elektroniske informationssystemers brugervenlighed. Parlamentet, Rådet og Kommissionen er allerede begyndt at se på, hvordan udbredelsen af oplysninger kan gøres bedre på internettet. Det kan gøres uden at ændre lovgivningen. 2. RETSPRAKSIS OG FORORDNING 1049/2001 Selv om det er et meget begrænset antal sager, der indbringes for Retten i Første Instans, sammenlignet med antallet af anmodninger om aktindsigt, har Retten i en række af de seneste domme skabt større klarhed over nogle af bestemmelserne i forordningen, navnlig anvendelsesområdet for nogle af undtagelserne til aktindsigt. Det har i væsentlig grad bidraget til at forbedre gennemførelsen af de eksisterende regler. At indarbejde vedtaget retspraksis i en ny retsakt vil kunne skabe større juridisk klarhed for borgerne, og det vil kunne være en bedre vejledning for institutionerne, når de behandler anmodninger om aktindsigt Almindelige aspekter i forordningen Retten i Første Instans har klart udtalt, at formålet med forordningen er at sikre, at alle har adgang til offentlige dokumenter. Hvorvidt en person har særlig interesse i at opnå aktindsigt i et dokument, f.eks. for at forsvare sig i en retstvist, er ikke relevant for beslutningen om at videregive et dokument, når institutionerne anvender de obligatoriske undtagelser i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), eller når en medlemsstat er imod, at der gives adgang i henhold til artikel 4, stk Af en dom afsagt for nylig af Retten i Første Instans fremgår det, at ifølge artikel 6, stk. 1, i forordningen, som siger, at den, der fremsætter begæringen, ikke er forpligtet til at begrunde denne, skal en anmodning om aktindsigt behandles uden hensyn til, hvilken person der indgiver begæringen 14. I samme dom har Retten anført, at en ansøgers ret til at forsvare sig i en sag er af privat art. Derfor kan det ikke udgøre en tungtvejende offentlig interesse i videregivelse af et dokument Dom afsagt af Retten i Første Instans den 26. april 2005 i de forenede sager T-110/03, T-150/03 og T-405/03, J.M. Sisón mod Rådet, bekræftet i Domstolens dom af 1. februar 2007, sag C-266/05 P; Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 15. juni 2005 i sag T-98/04, Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA) mod Kommissionen. Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. juli 2006, de forenede sager T-391/03 og T-70/04, Franchet og Byk mod Kommissionen, præmis 82. Samme dom, præmis DA 6 DA

7 2.2. Procedurespørgsmål Nødvendigheden af at udføre en konkret analyse af de dokumenter, hvori der anmodes om aktindsigt Afslag på at give aktindsigt i dokumenter skal i princippet baseres på en konkret analyse af indholdet af dem, så det kan vurderes, i hvilket omfang der kan være tale om en undtagelse i retten til aktindsigt, og om der er mulighed for at give delvis aktindsigt. Men en sådan undersøgelse er måske ikke nødvendig, hvis det som følge af omstændighederne i den enkelte sag er helt klart, at der må gives afslag eller i modsat fald gives aktindsigt Behandling af omfattende anmodninger Ifølge den tidligere omtalte retspraksis betyder den simple kendsgerning, at en begæring om aktindsigt vedrører et stort antal dokumenter, ikke at institutionerne er fritaget for deres forpligtelse til at udføre en konkret undersøgelse af dokumenterne. I samme dom anførte Domstolen, at der i særlige tilfælde, hvor den administrative byrde ved at skulle foretage en konkret, individuel undersøgelse af dokumenterne ville gå ud over, hvad der med rimelighed kan kræves, kan tillades en undtagelse fra forpligtelsen til at undersøge dokumenterne. Institutionerne skal dog på alle andre, tænkelige måder prøve at begrænse deres arbejdsbyrde og imødekomme i det mindste en del af ansøgerens anmodning Mere klare undtagelser Beskyttelse af juridisk rådgivning artikel 4, stk. 2, andet led Retten i Første Instans har fastsat, at undtagelsen om beskyttelse af "juridisk rådgivning", der fremgår af artikel 4, stk. 2, andet led, i forordningen, gælder for al juridisk rådgivning fra juridisk tjeneste i institutionerne, og at den ikke er begrænset til rådgivning, der gives i forbindelse med en retstvist. Men som det er tilfældet med andre dokumenter, der vedrører beskyttede interesser, skal afslaget på aktindsigt i et dokument, der indeholder en retlig udtalelse, være baseret på en konkret, individuel undersøgelse 18. Denne sag er blevet appelleret til Domstolen Beskyttelse af undersøgelser artikel 4, stk. 2, tredje led Retten i Første Instans har gjort det klart, at visse dokumenttyper, der vedrører igangværende undersøgelser, er dækket af formålet med disse undersøgelser. Hvad angår overtrædelsesprocedurer har Retten afsagt kendelse om, at medlemsstaterne har ret til at forvente, at Kommissionen overholder sin tavshedspligt under undersøgelser, som kan føre til overtrædelsesprocedurer. Tavshedspligten gælder stadig, selv efter at sagen er blevet indbragt for Domstolen Dom afsagt af Retten i Første Instans den 13. april 2005, sag T-2/03, Verein für Konsumenteninformation mod Kommissionen. Idem Dom af 23. november 2004 i sag T-84/03, Maurizio Turco mod Rådet. Sag T-191/99, David Petrie m.fl. mod Kommissionen. DA 7 DA

8 For ganske nylig anførte Retten i Første Instans, at undersøgelser eller inspektioner fortsat kan være dækket af undtagelsen om beskyttelse af inspektioner, undersøgelser og revision, så længe undersøgelserne eller inspektionerne er i gang, selv om den enkelte undersøgelse eller inspektion, som gav anledning til den rapport, i hvilken der anmodes om aktindsigt, er afsluttet. Muligheden for at give aktindsigt i sådanne dokumenter må dog ikke afhænge af en uvis, kommende og mulig senere begivenhed 20. Det kan være nødvendigt at gøre det mere klart, hvordan disse principper skal anvendes konkret Medlemsstaternes mulighed for at modsætte sig videregivelse af dokumenter, der hidrører fra dem artikel 4, stk. 5, i forordningen Ifølge erklæring nr. 35, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdam-traktaten, har en medlemsstat mulighed for at anmode Kommissionen eller Rådet om ikke at meddele tredjemand et dokument fra denne stat uden dens forudgående samtykke. Denne erklæring afspejles i forordningens artikel 4, stk. 5. Retten i Første Instans har afsagt kendelse om, at når oprindelsesmedlemsstaten har anmodet om, at et dokument ikke videregives, er det de relevante nationale bestemmelser og ikke forordningen, der bestemmer, hvordan aktindsigt i dette dokument behandles 21. I overensstemmelse med denne retspraksis vil institutionerne altid høre medlemsstatens myndigheder, når de modtager en anmodning om aktindsigt i et dokument, der hidrører fra denne medlemsstat. Det skal dog bemærkes, at den dom, der blev afsagt i sag T-168/02, Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH mod Kommissionen, er appelleret til Domstolen Forholdet mellem forordningen og specifikke regler om tavshedspligt I to domme afsagt af Retten i Første Instans er det fastsat, at arbejdet i udvælgelseskomitéer er fortroligt, sådan som det fremgår af artikel 6 i bilag III til personalevedtægten, og det skal opfattes som en lex specialis, der er en undtagelse fra den generelle regel om aktindsigt 22. Hidtil er dette ikke blevet udvidet til at omfatte andre områder, hvor der er specifikke regler om diskretionspligt. At arbejdet i et organ er fortroligt, betyder dog ikke, at de dokumenter, som organet udarbejder eller behandler, også er fortrolige. Det er imidlertid nødvendigt at gøre det klart, hvordan forholdet er mellem den almindelige ordning om aktindsigt og specifikke regler, som fastsættes af Fællesskabets lovgiver for at sikre, at visse beføjelser til indsamling af oplysninger kan udøves i praksis, når de er vigtige for det pågældende arbejde Forenede sager T-391/03 og T-70/04 - Franchet og Byk mod Kommissionen. Dom afsagt af Retten i Første Instans den 30. november 2004, sag T-168/02, Internationaler Tierschutz- Fonds GmbH mod Kommissionen; se også dom afsagt af Retten i Første Instans den i sagerne T-76/02, Mara Messina mod Kommissionen og T-87/03, Scippacercola mod Kommissionen Dom af 5. april 2005 i sag T-376/03, Hendrickx mod Rådet og dom af 14. juli 2005 i sag T-371/03, Le Voci mod Rådet. DA 8 DA

9 Åbenhed og tjenestehemmelighed Princippet om åbenhed, der blev fastsat ved EF-traktatens artikel 255, afvejes af forpligtelsen vedrørende tjenestehemmelighed, som er fastsat ved artikel 287, som udtrykkeligt nævnes i forskellige retsakter under afledt ret. Det har især betydning i konkurrencepolitik, hvor Kommissionen har oplysninger, der er leveret af eller indhentet hos virksomheder, men også i sager om handelsbeskyttelse 23 og ved offentlige indkøb. Af artikel 28 i forordning 1/2003 fremgår det, at oplysninger, der indhentes ved inspektioner og undersøgelser, eller som modtages efter en anmodning om oplysninger, kun må anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, og at der ikke må videregives oplysninger, som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Da det hverken af artikel 287 i EF-traktaten eller af artikel 28 i forordning 1/2003 udtrykkeligt fremgår, hvilken type oplysninger der falder ind under denne forpligtelse, har Retten i Første Instans allerede gjort det klart, hvad der skal forstås ved "erhvervshemmeligheder", og anført, at der er tale om oplysninger, hvor ikke blot udbredelse til offentligheden, men også den simple videregivelse til en anden person end den, der gav oplysningen, kan skade sidstnævntes interesser alvorligt 24. Men forpligtelsen vedrørende tjenestehemmelighed kan forhindre udbredelse til offentligheden af oplysninger, som ikke kræver den særlige beskyttelse, som gælder for erhvervshemmeligheder. Disse områder kan der skabes større klarhed over. 3. FREMTIDIG UDVIKLING 3.1. Anvendelse af Århus-konventionen på Fællesskabets institutioner og organer Den 6. september 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 1367/2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer 25. Forordningen finder anvendelse fra den 28. juni Den nye forordning dækker forskellige aspekter af borgernes involvering i miljøpolitik: adgang til oplysninger efter anmodning aktiv formidling af oplysninger høring om planer og programmer ret til at anmode om administrativ ændring af en beslutning eller af en mangel på samme. I dette papir vil der kun blive set på bestemmelser om adgang til oplysninger efter anmodning Se artikel 19 i forordning (EF) nr. 384/96, artikel 29 i forordning (EF) nr. 2026/97 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 3285/94. Sag T-353/94, Postbank mod Kommissionen, [1996] Sml. II-921, præmis 87. EUT L 264 af , s. 13. DA 9 DA

10 Forordning 1049/2001 indeholder en generel ordning om aktindsigt. Da retsgrundlaget er EF-traktatens artikel 255, gælder forordning 1049/2001 kun for Parlamentet, Rådet og Kommissionen, men den er udvidet til at omfatte Fællesskabets agenturer. Bestemmelserne i forordning 1367/2006 om adgang til miljøoplysninger gælder dog for alle fællesskabsinstitutioner og organer. Der vil være en vis grad af overlapning mellem forordning 1049/2001, den nye forordning 1367/2006 og frivillige regler om aktindsigt, som vedtages af andre institutioner og organer. Det skal dog bemærkes, at undtagelser til retten til aktindsigt i disse to forordninger er fuldstændigt sammenfaldende. Hvad angår anvendelsesområde og modtagere kan situationen fremstilles som følger: Anvendelsesområde og modtagere Den retlige ramme Institutioner og organer Borgere og bosiddende i EU Fysiske eller juridiske personer Forordning 1049/ /2006 Parlamentet Rådet Kommissionen Agenturer Alle dokumenter Frivillige regler + forordning 1367/2006 Revisionsretten Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Investeringsbank Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Regionsudvalget Den europæiske ombudsmand Alle dokumenter Kun miljøoplysninger Forordning 1367/2006 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Domstolen (undtagen, når den agerer som retsinstans) Kun miljøoplysninger 3.2. Åbenhed i forbindelse med Rådets møder Det Europæiske Råd understregede på sit møde den 15. og 16. juni 2006, at det var vigtigt at give borgerne direkte indsigt i EU's aktiviteter, især ved at skabe mere åbenhed. Den 15. september 2006 ændrede Rådet sin forretningsorden for at implementere denne nye politik. Med de nye foranstaltninger vil Rådets offentlige forhandlinger og debatter blive udsendt på internettet på alle officielle EU-sprog. At gøre Rådets møder åbne går ud over, hvad der er fastsat i EF-traktatens artikel 255 og forordning 1049/2001. Men når møderne bliver offentlige, vil det få en indvirkning på udbredelse af dokumenter, der bliver behandlet på disse møder. DA 10 DA

11 ANDEN DEL: MULIGHEDER FOR AT FORBEDRE REGLERNE OM AKTINDSIGT 4. OVERORDNET VURDERING På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af forordning 1049/2001, retspraksis i Retten i Første Instans og Domstolen, og den seneste udvikling hvad angår åbenhed i de europæiske institutioner, vil det være passende at se på, om der skal ske ændringer i ordningen om aktindsigt, for at: forbedre adgangen til registre og direkte adgang til dokumenter informere offentligheden som helhed bedre om de europæiske institutioners aktiviteter skabe større klarhed over retsreglerne finde den rette balance mellem offentlighedens ret til indsigt og beskyttelsen af legitime offentlige og private interesser. 5. EN MERE AKTIV FORMIDLINGSPOLITIK 5.1. Åbenhed i lovgivningsprocessen Hovedformålet med love om informationsfrihed er at gøre borgerne i stand til at deltage på mere nært hold i den demokratiske beslutningstagning. Det vigtigste i forbindelse med gennemførelsen af forordning 1049/2001 har derfor været at gøre lovgivningsprocessen for EU-institutionerne mere gennemskuelig og gøre det lettere for offentligheden i almindelighed at få adgang hertil. De tre institutioners offentlige registre indeholder hovedsageligt henvisninger til dokumenter, der er udarbejdet og udvekslet mellem institutionerne som led i EU-lovgivning. Mange af disse dokumenter er tilgængelige i deres helhed. Dette er i overensstemmelse med artikel 12 i forordning 1049/2001, hvor det er fastsat, at "institutionerne skal i videst muligt omfang give offentligheden direkte adgang til dokumenter", navnlig "lovgivningsdokumenter". Eftersom definitionen af "lovgivningsdokumenter" i forordningens artikel 12 ikke er præciseret, kan forordningen ændres, således at det bliver defineret, hvilke dokumenttyper der udgør en del af lovgivningsprocessen og i princippet bør være direkte tilgængelige i deres helhed, og på hvilket trin i proceduren. Det er allerede planen, at netstedet EUR-LEX skal dække flere forberedende lovgivningsdokumenter. Men de oplysninger, der findes, er ikke altid let tilgængelige for borgerne. Parlamentet, Rådet og Kommissionen er for øjeblikket ved at se på, hvordan det kan blive lettere at få adgang til lovgivningsdokumenter. DA 11 DA

12 5.2. Aktiv udbredelse på andre områder Institutionerne udbreder store mængder af oplysninger på deres netsteder. Pressemeddelelser, som gør rede for komplicerede eller tekniske emmer i et almindeligt sprog, er værdifulde som kilde til oplysning af den brede offentlighed. Udbredelsen er i vid udstrækning frivillig. Den nye forordning, der anvender Århuskonventionen på EF's institutioner og organer, indeholder dog bestemmelser om aktiv udbredelse af miljøoplysninger 26. Institutionerne kan udvikle en mere systematisk politik for at gøre dokumenter direkte tilgængelige for offentligheden på en mere brugervenlig måde. Det vil kræve flere menneskelige og finansielle ressourcer til forvaltning af arbejdsstrømmen og af databaser og netsteder. De erfaringer, som Rådet har gjort, viser på den anden side, at det vil kunne mindske antallet af anmodninger om aktindsigt eller i det mindste gøre behandlingen af anmodninger lettere. De vigtigste netsteder, som institutionerne står for, er: EUR-LEX (EU-lovgivning): Lovgivning under forberedelse: Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige observationsorgan: Register over Europa-Parlamentets dokumenter: EN Register over Rådets dokumenter: &mode=g&name= Register over Kommissionens dokumenter: Kommissionens komitologiregister: 26 Forordning 1367/2006, artikel 4. DA 12 DA

13 Spørgsmål 1: Er de oplysninger, der fås gennem institutionernes registre og netsteder A B C D omfattende og let tilgængelige? omfattende, men vanskelige at finde? let tilgængelige, men utilstrækkelige hvad angår deres dækning? utilstrækkelige og vanskeligt tilgængelige? Andre kommentarer til registre og netsteder: Spørgsmål 2: Bør der lægges større vægt på at øge den aktive udbredelse af oplysninger og eventuelt fokusere på specifikke områder af særlig interesse? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: 6. INDDRAGELSE AF REGLERNE OM ADGANG TIL MILJØOPLYSNINGER I DET ALMINDELIGE SYSTEM TIL AKTINDSIGT Som nævnt under punkt 3.1 er der visse forskelle mellem forordningen og Århuskonventionen. For så vidt angår adgang til oplysninger indeholder konventionen specifikke bestemmelser om aktiv formidling af miljøoplysninger, som går videre end forpligtelsen til at give oplysninger efter anmodning. Med forordning 1049/2001 og forordning 1367/2006 er der to stort set konvergerende og sammenhængende ordninger, selv om der dog er visse forskelle, som kan føre til divergerende fortolkninger. Det er muligt at håndtere disse forskelle enten ved at have en specifik ordning for retten til aktindsigt i miljøoplysninger eller ved at ændre bestemmelserne i forordning 1049/2001, så det bliver helt klart, hvordan de er forenelige med bestemmelserne i forordning 1367/2006. Herved opretholdes der en enkelt ordning om aktindsigt i miljøoplysninger og andre oplysninger, som opbevares af Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den anden mulighed vil give borgerne mere DA 13 DA

14 juridisk klarhed, selv om der så vil være forskellige ordninger for andre fællesskabsinstitutioner og organer. Hvis der skal være en enkelt ordning om aktindsigt, må systemet med undtagelser fra retten til aktindsigt i forordning 1049/2001 ændres. Følgende punkter bør overvejes: Når undtagelserne tages i brug, bør der tage hensyn til offentlighedens interesse i udbredelsen og især den kendsgerning, at de anmodede oplysninger vedrører emissioner til miljøet. Hvis dokumenter er omfattet af undtagelsen om at beskytte Fællesskabets eller en medlemsstats finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske politik [artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led, i forordning 1049/2001], vil miljøoplysningerne i sådanne dokumenter dog blive udbredt. Der tilføjes en specifik undtagelse for at beskytte miljøet, hvortil de anmodede oplysninger henviser (for eksempel ynglesteder for sjældne arter). Eftersom medlemsstaterne er bundet af Århus-konventionen og af direktivet om adgang til miljøoplysninger 27, vil det være i modstrid med disse bestemmelser, hvis de skulle gå imod videregivelse af dokumenter, som de skulle videregive i henhold til national lovgivning. På den anden side skal forordningen tage hensyn til erklæring nr. 35 til Amsterdam-traktaten. Medlemsstater, der er imod, at en institution videregiver dokumenter, der hidrører fra dem, kan blive bedt om at begrunde deres holdning ud fra undtagelser, enten ifølge forordning 1049/2001 eller på grundlag af deres nationale lovgivning. Spørgsmål 3: Vil det blive mere klart for borgerne, hvis der er et enkelt sæt regler for aktindsigt, herunder også i miljøoplysninger? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: 27 Direktiv 2003/4. DA 14 DA

15 7. AFVEJNING AF INTERESSER 7.1. Aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger Det er tilrådeligt at afvente retspraksis i tilfælde, hvor disse to rettigheder 28 støder sammen, inden der opstilles praktiske regler for behandling af anmodninger om adgang til personoplysninger. Inden for de eksisterende retlige rammer kan institutionerne dog definere, hvilke kriterier der skal lægges til grund for videregivelse af personoplysninger, ud fra følgende principper: det er af interesse for offentligheden, at personoplysningerne bliver udbredt. Det kan være tilfældet, når indehavere af offentlige embeder handler i embeds medfør, og de oplysninger, der skal udbredes, kun vedrører udøvelsen af deres embedsopgaver, medmindre der er særlige grunde til at beskytte deres identitet (f.eks. efterforskere) det er helt klart, at udbredelsen ikke påvirker personens privatliv eller integritet. Spørgsmål 4: Hvordan kan undtagelsen i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning 1049/2001 gøres mere klar, således at der sikres en passende beskyttelse af personoplysninger? A B C At give delvis adgang til dokumenter, hvor personoplysninger er udeladt, er en tilfredsstillende måde at skabe balance mellem åbenhed og beskyttelse af personoplysninger på. Videregivelse af personoplysninger bør altid ske efter kriterierne i forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (forordning 45/2001). Der bør være kriterier for videregivelse af visse typer af personoplysninger i forordning 1049/2001, hvis lovligheden af videregivelsen ikke skal vurderes fra sag til sag i henhold til forordning 45/2001. Uddybning og kommentarer: 7.2. Aktindsigt og forretningsmæssige eller økonomiske interesser EF-traktaten skaber en balance mellem princippet om åbenhed, som fremgår af artikel 255, og forpligtelsen vedrørende tjenestehemmelighed, som fremgår af artikel 287, der især vedrører oplysninger om virksomheder og om deres forretningsforbindelser eller omkostningsforhold. 28 Se de i fodnote 11 og 12 nævnte sager. DA 15 DA

16 Denne balance mellem åbenhed og tjenestehemmelighed er særlig relevant for Kommissionen, som har oplysninger, der er givet af eller indhentet fra private parter som led i undersøgelser af sager om statsstøtte, antitrust, fusion, handelsbeskyttelse eller svig samt i forbindelse med offentlige indkøb og procedurer for tildeling af tilskud. En passende beskyttelse af disse oplysninger er af afgørende betydning for samarbejdet med parterne i disse procedurer og dermed for, at de berørte fællesskabspolitikker kan gennemføres effektivt. Derfor har Fællesskabets lovgivere fastsat særlige regler for aktindsigt, når det drejer sig om sådanne oplysninger. Disse regler skal anvendes samtidig med forordningen, og det bør sikres, at der er sammenhæng mellem de to. I en dom af 30. maj fastsatte Retten i Første Instans kriterier for, hvordan det skal defineres, hvilken type oplysninger der falder ind under forpligtelsen om tjenestehemmelighed. I henhold til denne retspraksis kan forordningen bestemme, at der ikke kan gives aktindsigt i dokumenter, der indeholder oplysninger, som er kendt af et begrænset antal personer, hvis videregivelsen af disse oplysninger vil kunne være til alvorlig skade for den persons legitime interesser, som har givet oplysningerne, eller for tredjeparter. Disse kriterier fortjener at blive præciseret operationelt set, og der bør tages hensyn til, at det kan medføre eventuelle byrder for den fysiske eller juridiske person, der giver oplysningerne, og som skal høres, inden oplysningerne videregives, og til risikoen for, at den potentielle alvorlige skade af legitime interesser vil være vanskeligere at vurdere efter et vist tidsrum. Men ifølge forordning 1367/2006 anses der at foreligge en tungtvejende offentlig interesse i oplysningernes offentliggørelse, når de oplysninger, der anmodes om, vedrører emissioner til miljøet og undtagelsen vedrører beskyttelse af forretningsmæssige interesser. Et særligt tilfælde er beskyttelse af intellektuel ejendomsret, hvor det er internationale aftaler, der gælder. Spørgsmål 5: Hvordan kan undtagelsen i artikel 4, stk. 2, første led, i forordning 1049/2001 gøres mere klar, således at der sikres en passende beskyttelse af tredjeparters forretningsmæssige og økonomiske interesser? A B C Det nuværende system, hvor der er den rette balance mellem beskyttelse af forretningsmæssige interesser og offentlighedens interesse i udbredelsen af oplysninger. Der bør lægges mere vægt på udbredelse af oplysninger. De nuværende regler beskytter ikke i tilstrækkelig grad forretningsmæssige og økonomiske interesser. Uddybning og kommentarer: 29 Sag T-198/03, Bank Austria Creditanstalt AG mod Kommissionen, særlig præmis 71. DA 16 DA

17 7.3. Aktindsigt og god forvaltning Erfaringen har vist, at behandlingen af anmodninger kan være besværlig. Da formålet med forordning 1049/2001 er at udbrede oplysninger, der er af interesse for offentligheden, skal institutionerne sørge for, at der er en balance mellem interessen i udbredelsen af oplysningerne og den arbejdsbyrde, som behandlingen af en anmodning indebærer. Hvis der skal afsættes omfattende ressourcer til et begrænset antal, omfangsrige, komplicerede eller på anden måde besværlige anmodninger, kan det ikke være i offentlighedens interesse. Det kan derfor være nyttigt at definere, hvilke kriterier der skal gælde for forholdsmæssighed ved anmodninger om aktindsigt. For at forene åbenhed med princippet om god forvaltning bør følgende parametre tages i betragtning: omfanget af den ønskede dokumentation definitionen af dokumenter, som opbevares af institutionerne hvordan tidsrammer indvirker på relevansen af undtagelser Urimelige anmodninger Ulig mange nationale ordninger om adgang til dokumenter eller oplysninger har forordning 1049/2001 ingen bestemmelser om alt for vidtgående eller uretmæssige anmodninger. I praksis kan en konkret undersøgelse af dokumenterne i en sag med henblik på at give aktindsigt vise sig at være urimeligt besværlig i forhold til, hvor nyttige dokumenterne eller de dele af dem, der kan videregives, er. Når institutionerne behandler en særlig omfangsrig eller kompliceret anmodning, kan de kun forlænge svarfristen med 15 hverdage, eller de kan høre ansøgeren uformelt for at finde en passende løsning 30. Sidstnævnte bestemmelse kan gøres mere klar, således at institutionerne kan bede ansøgerne enten om at specificere eller indskrænke deres anmodning eller om at acceptere en realistisk frist for behandling af anmodningen. Endvidere kan anmodninger, som klart har til formål at blokere det normale arbejde i en tjenestegren, betragtes som uretmæssige og derfor afvises. Sådanne overvejelser kan især være relevante, når det kan få indflydelse på Kommissionens udøvelse af sine håndhævelsesbeføjelser. 30 Forordningens artikel 6, stk. 3. DA 17 DA

18 Spørgsmål 6: Kan det accepteres at afvige fra de normale regler om aktindsigt, navnlig tidsfrister, når anmodningerne om aktindsigt klart er for vidtgående eller uretmæssige? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: Begrebet "dokument, som opbevares af en institution" Den nuværende definition af et "dokument, som opbevares af en institution", er en kombination af definitionen af "dokument" i artikel 3, litra a), i forordningen og anvendelsesområdet som defineret i artikel 2, stk Hvis disse definitioner samles under ét, vil det kunne gøre det mere klart, hvad der skal forstås ved et "dokument, som opbevares af en institution". Det er især to aspekter, der må gøres klarere: forholdet mellem definitionen af et "dokument, som opbevares af en institution" og denne institutions regler for dokumentforvaltning, mere specifikt reglerne om registrering status for de oplysninger, som findes i databaser. Eftersom mængden af oplysninger, der opbevares i elektroniske databaser, vokser, bør forordningen definere, hvordan indholdet af databaserne passer ind i begrebet "et dokument". Databaser kan opfattes som et elektronisk bibliotek. Specifikke, begrænsede sæt af oplysninger, som kan uddrages af en database gennem en normal søgning ved hjælp af eksisterende søgeværktøjer, vil kunne betragtes som "dokumenter" i henhold til forordningen. 31 Art. 2, stk. 3: Denne forordning finder anvendelse på alle dokumenter, som en institution er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som den har udarbejdet eller modtaget, inden for alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder. Art. 3, litra a): "dokument": ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) vedrørende emner, der har at gøre med politikker, aktiviteter og beslutninger, der henhører under institutionens kompetenceområde. DA 18 DA

19 Spørgsmål 7: Når det drejer sig om indholdet af databaser, bør begrebet "dokument" så dække alle oplysninger, som kan uddrages ved hjælp af eksisterende søgeværktøjer? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: Adgang til dokumenter og tidsforbrug Der står ikke noget i forordningen om tidsforbrug i forbindelse med anvendelse af undtagelser. Hvis det klart angives, hvor stort tidsforbruget vil være, især i forbindelse med visse undtagelser (f.eks. inspektioner, undersøgelser og revision, retssager, verserende beslutninger på ikke-retlige områder), vil det være muligt at forene hensynet til åbenhed med god forvaltning, idet man derved undgår at pålægge institutionerne unødvendige byrder. Forordningen kunne præcisere: inden hvilke begivenheder specifikke kategorier af dokumenter klart er dækket af undtagelser, hvorved det bliver muligt i henhold til forordningen at sikre overensstemmelse med principper, som fællesskabslovgiveren har fastlagt i specifikke regler om aktindsigt andetsteds, altid set i lyset af tungtvejende offentlig interesse i henhold til forordningen efter hvilke begivenheder dokumenter bliver offentlige. Spørgsmål 8: Bør forordningen præcisere, inden og efter hvilke begivenheder undtagelser skal gælde eller ikke skal gælde? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: DA 19 DA

20 8. AFSLUTTENDE KOMMENTARER Her kan angives eventuelle andre kommentarer vedrørende reglerne om aktindsigt i dokumenter, som opbevares af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen DA 20 DA

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER

AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER DEN EUROPÆISKE UNION AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER Vejledning DEN EUROPÆISKE UNION AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER Vejledning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere