KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA DA

2 GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse INDLEDNING I de sidste femten år er Den Europæiske Unions institutioner blevet gradvis mere åbne for offentligheden. Princippet om åbenhed blev indført ved Maastricht-traktaten i 1991 for at styrke det demokratiske aspekt i institutionerne. Rådet og Kommissionen vedtog derefter en adfærdskodeks om aktindsigt i deres dokumenter, som udgør en ekstra og væsentlig del af deres informations- og kommunikationspolitik. I 1996 blev der indført ret til aktindsigt ved artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som ændret ved Amsterdamtraktaten. Med forordning (EF) nr. 1049/ får borgernes ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter virkning. Forordningen, som er anvendt siden den 3. december 2001, førte til en kraftig, vedvarende stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt, som det fremgår af de årsrapporter, der offentliggøres af de tre institutioner 2. I januar 2004 offentliggjorde Kommissionen en rapport om forordningens gennemførelse, som gav det første overblik over, hvordan EU's ordning om aktindsigt fungerer i praksis 3. Det fremgik heraf, at antallet af anmodninger om aktindsigt var steget med ca. 50 % om året. Eftersom i gennemsnit to tredjedele af anmodningerne blev efterkommet, har forordningen åbnet op for et betydeligt antal tidligere ikke-offentliggjorte dokumenter. På den anden side giver undtagelserne i forordningen en passende beskyttelse af legitime interesser. Selv om gennemførelsen af forordningen har lagt en byrde på institutionerne er den almindelige konklusion, at det har fungeret enestående godt. Derfor mente Kommissionen ikke, at det var nødvendigt at ændre forordningen på kort sigt, men at der kunne ske forbedringer uden at ændre lovgivningen EFT L 145 af , s. 43. Disse rapporter kan ses på følgende websteder: Parlamentet: Rådet: Kommissionen: KOM(2004) 45, rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af principperne i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. DA 2 DA

3 Der er nu gået tre år siden den første evaluering, og der er indhentet flere erfaringer, der er udviklet en retspraksis, og en række klager er blevet behandlet af den europæiske ombudsmand. Endvidere har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en ny forordning om anvendelse af Århus-konventionen 4 på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer, som vil få indvirkning på adgangen til dokumenter, der indeholder miljøoplysninger. Det må derfor nu vurderes, om forordningen skal ændres. Da Kommissionen den 9. november 2005 besluttede at lancere det europæiske initiativ om åbenhed 5, indebar det derfor også en revision af forordning 1049/2001 som led i forsøget på at skabe mere åbenhed. I en beslutning vedtaget den 4. april 2006 opfordrede Europa- Parlamentet Kommissionen til at fremsætte forslag til ændring af forordningen 6. Aktindsigt er et af aspekterne i åbenhedspolitikken, og forordningen skal ses i lyset af institutionernes informations- og kommunikationspolitik. I den forbindelse er den nye politik med åbne møder i Rådet af særlig stor betydning. I dette høringsdokument ser Kommissionen først på de eksisterende regler om offentlighedens ret til aktindsigt og gennemførelsen heraf, og derefter gives der eksempler på, hvordan lovgivningen kan forbedres, og på praktiske foranstaltninger, som kan give bedre adgang til institutionernes dokumenter. Offentligheden opfordres til at kommentere ordningen om adgang til de europæiske institutioners dokumenter og også de forslag, der fremsættes i dette oplæg. Kommissionen vil ved hjælp af spørgsmålene prøve at få et indblik i, hvordan holdningen er hos borgerne, herunder civilsamfundsorganisationer, erhvervsdrivende, offentlige myndigheder og andre organisationer, der har en interesse i europæiske anliggender. Den offentlige høring starter med offentliggørelsen af denne grønbog og vil vare tre måneder. Kommissionen vil omhyggeligt gennemgå de indkomne svar og offentliggøre en rapport, hvor der gøres rede for resultatet af den offentlige høring og gives et forslag til opfølgning. På grundlag af denne rapport vil Kommissionen fremsætte forslag til ændring af forordning 1049/2001. Tidsplanen er som følger: Offentlig høring: Rapport om resultaterne: Forslag til ændring af forordningen: Fra midt i april til midt i juli 2007 September 2007 Oktober Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af , s. 13). Referat af Kommissionens møde nr af 9. november 2005, pkt. 6; se også dokument SEC(2005) 1300 og SEC(2005) P6_A(2006) 052. DA 3 DA

4 FØRSTE DEL: ANVENDELSE AF EKSISTERENDE REGLER OM AKTINDSIGT 1. GENNEMFØRELSEN AF FORORDNINGEN Ifølge statistikkerne imødekommer Rådet og Kommissionen normalt to ud af tre anmodninger om aktindsigt. Parlamentet imødekommer mere end 80 % af de anmodninger, som de modtager, i vid udstrækning fordi deres forhandlinger er af offentlig art. Antallet af oprindelige anmodninger om aktindsigt til Parlamentet og Kommissionen har været støt stigende. Antallet af anmodninger til Rådet er stabilt, hovedsageligt som følge af at flere og flere af dokumenterne bliver direkte tilgængelige i Rådets register. Derimod har antallet af genfremsatte anmodninger (dvs. begæringer til institutionen om at tage afvisningen om at give aktindsigt op til fornyet behandling) været mere eller mindre stabilt 7. Samlet set førte kun 4 % af alle oprindelige anmodninger til de tre institutioner til genfremsatte anmodninger. Henvendelser til Domstolen og klager til den europæiske ombudsmand udgør kun en meget lille del af det samlede antal anmodninger, der bliver behandlet. I den rapport om anvendelse af forordningen, der blev offentliggjort den 30. januar 2004, blev det konkluderet, at reglerne om aktindsigt havde fungeret meget tilfredsstillende. De seneste erfaringer synes at bekræfte resultaterne fra denne rapport, navnlig hvad angår lovgivningsprocedurer og en mere proaktiv information fra institutionerne. Det kan dog gøres mere klart, hvordan aktindsigt i almindelighed anvendes, når der samtidig skal tages hensyn til enkeltsager, for eksempel i forbindelse med databeskyttelse eller særlige former for ret til aktindsigt Hvem opnår aktindsigt, og hvilke dokumenttyper anmodes der om Der er flere og flere borgere, der benytter sig af retten til aktindsigt, men de fleste anmodninger kommer fra specialister i EU-anliggender: erhvervsdrivende, advokatfirmaer, ngo'er og universiteter. Interesseområderne er primært konkurrencesager 8, beskatning, det indre marked, miljø, offentlige indkøb (Kommissionen) og retlige anliggender og sikkerhed (Rådet). De begæringer, som Kommissionen modtager, vedrører ofte komplette, specifikke sagsakter eller "alle dokumenter" om et givet emne, hvilket kræver gennemgang af et stort antal dokumenter. Mange af anmodningerne om aktindsigt, især dem, som Kommissionen modtager, vedrører retstvister. Nogle af ansøgerne anmoder om aktindsigt i materiale, som kan være nyttigt, når der skal indgives klager eller indbringes sager for en domstol. 7 8 Antallet af genfremsatte anmodninger til Parlamentet er steget fra 1 til 10 i perioden % af de anmodninger, som Kommissionen har behandlet, vedrører konkurrencepolitik og for det meste statsstøttesager. DA 4 DA

5 1.2. Begrænsning i retten til aktindsigt Der er nogle undtagelser, som der henvises til i et begrænset antal tilfælde. De hyppigst forekomne undtagelser er: Beslutningsprocessen Inspektioner og undersøgelser (f.eks. overtrædelser, karteller, fusionskontrol, statsstøtte, sager om handelsbeskyttelse, undersøgelser foretaget af OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) Hensyn til tredjeparter, der er involveret i en administrativ procedure (handelsinteresser, databeskyttelse) Rådet Kommissionen Kommissionen Kommissionen Parlamentet 1.3. Aktindsigt og databeskyttelse Retten til aktindsigt i dokumenter og fysiske personers ret til beskyttelse af deres personlige data har begge rod i EF-traktaten (henholdsvis artikel 255 og 286). De er blevet implementeret gennem to forordninger: forordning nr. 45/2001 om databeskyttelse 9 og forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt. Der kan opstå et problem, når der anmodes om aktindsigt i oplysninger, som specifikt vedrører en person. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har gennemgået problemet i et baggrundsdokument, som kan være en nyttig, praktisk vejledning til behandling af sådanne anmodninger 10. Der er for øjeblikket tre sager om Kommissionens afslag på videregivelse af personlige data til behandling i Retten i Første Instans 11. To andre sager, der også er til behandling, drejer sig om blandt andet databeskyttelse Almindelig og specifik ret til aktindsigt Formålet med forordning 1049/2001 er at give offentligheden bredest mulig adgang til dokumenter, som opbevares af Fællesskabets institutioner. Der er specifikke regler, som giver parter, der er involveret i en særlig procedure, en privilegeret ret til aktindsigt i relevante dokumenter, som ikke kan udbredes til offentligheden. Ifølge disse regler er adgangen ofte underlagt særlige vilkår og procedurer, som tilsammen kræver en fin balance mellem retten til at forsvare sig og behovet for at beskytte procedurernes effektivitet. Forholdet mellem offentlig adgang og privilegeret adgang bør nok klarlægges for at undgå mangel på konsekvens Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af ). "Public Access to Documents and Data Protection", baggrundsdokumentserier, juli 2005, No 1. Sag T-194/04, The Bavarian Lager Company Ltd. mod Kommissionen; sag T-170/03, BAT mod Kommissionen; sag T-161/04, Valero Jordana mod Kommissionen. Sag T-121/05 og T-166/05, Borax Europe Ltd. mod Kommissionen. DA 5 DA

6 1.5. Aktiv tilrådighedsstillelse af oplysninger I de offentlige registre kan borgerne se, hvilke dokumenter der kan være af interesse for dem, og de kan dermed udøve deres ret til aktindsigt. Hvis dokumenter kan gøres tilgængelige for offentligheden, kan institutionerne gøre dem direkte tilgængelige på internettet. Der kan gøres forbedringer med hensyn til: registrenes omfang, især Kommissionens registre antallet af dokumenter eller mængden af oplysninger, der gøres direkte tilgængelige for offentligheden de elektroniske informationssystemers brugervenlighed. Parlamentet, Rådet og Kommissionen er allerede begyndt at se på, hvordan udbredelsen af oplysninger kan gøres bedre på internettet. Det kan gøres uden at ændre lovgivningen. 2. RETSPRAKSIS OG FORORDNING 1049/2001 Selv om det er et meget begrænset antal sager, der indbringes for Retten i Første Instans, sammenlignet med antallet af anmodninger om aktindsigt, har Retten i en række af de seneste domme skabt større klarhed over nogle af bestemmelserne i forordningen, navnlig anvendelsesområdet for nogle af undtagelserne til aktindsigt. Det har i væsentlig grad bidraget til at forbedre gennemførelsen af de eksisterende regler. At indarbejde vedtaget retspraksis i en ny retsakt vil kunne skabe større juridisk klarhed for borgerne, og det vil kunne være en bedre vejledning for institutionerne, når de behandler anmodninger om aktindsigt Almindelige aspekter i forordningen Retten i Første Instans har klart udtalt, at formålet med forordningen er at sikre, at alle har adgang til offentlige dokumenter. Hvorvidt en person har særlig interesse i at opnå aktindsigt i et dokument, f.eks. for at forsvare sig i en retstvist, er ikke relevant for beslutningen om at videregive et dokument, når institutionerne anvender de obligatoriske undtagelser i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), eller når en medlemsstat er imod, at der gives adgang i henhold til artikel 4, stk Af en dom afsagt for nylig af Retten i Første Instans fremgår det, at ifølge artikel 6, stk. 1, i forordningen, som siger, at den, der fremsætter begæringen, ikke er forpligtet til at begrunde denne, skal en anmodning om aktindsigt behandles uden hensyn til, hvilken person der indgiver begæringen 14. I samme dom har Retten anført, at en ansøgers ret til at forsvare sig i en sag er af privat art. Derfor kan det ikke udgøre en tungtvejende offentlig interesse i videregivelse af et dokument Dom afsagt af Retten i Første Instans den 26. april 2005 i de forenede sager T-110/03, T-150/03 og T-405/03, J.M. Sisón mod Rådet, bekræftet i Domstolens dom af 1. februar 2007, sag C-266/05 P; Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 15. juni 2005 i sag T-98/04, Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA) mod Kommissionen. Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. juli 2006, de forenede sager T-391/03 og T-70/04, Franchet og Byk mod Kommissionen, præmis 82. Samme dom, præmis DA 6 DA

7 2.2. Procedurespørgsmål Nødvendigheden af at udføre en konkret analyse af de dokumenter, hvori der anmodes om aktindsigt Afslag på at give aktindsigt i dokumenter skal i princippet baseres på en konkret analyse af indholdet af dem, så det kan vurderes, i hvilket omfang der kan være tale om en undtagelse i retten til aktindsigt, og om der er mulighed for at give delvis aktindsigt. Men en sådan undersøgelse er måske ikke nødvendig, hvis det som følge af omstændighederne i den enkelte sag er helt klart, at der må gives afslag eller i modsat fald gives aktindsigt Behandling af omfattende anmodninger Ifølge den tidligere omtalte retspraksis betyder den simple kendsgerning, at en begæring om aktindsigt vedrører et stort antal dokumenter, ikke at institutionerne er fritaget for deres forpligtelse til at udføre en konkret undersøgelse af dokumenterne. I samme dom anførte Domstolen, at der i særlige tilfælde, hvor den administrative byrde ved at skulle foretage en konkret, individuel undersøgelse af dokumenterne ville gå ud over, hvad der med rimelighed kan kræves, kan tillades en undtagelse fra forpligtelsen til at undersøge dokumenterne. Institutionerne skal dog på alle andre, tænkelige måder prøve at begrænse deres arbejdsbyrde og imødekomme i det mindste en del af ansøgerens anmodning Mere klare undtagelser Beskyttelse af juridisk rådgivning artikel 4, stk. 2, andet led Retten i Første Instans har fastsat, at undtagelsen om beskyttelse af "juridisk rådgivning", der fremgår af artikel 4, stk. 2, andet led, i forordningen, gælder for al juridisk rådgivning fra juridisk tjeneste i institutionerne, og at den ikke er begrænset til rådgivning, der gives i forbindelse med en retstvist. Men som det er tilfældet med andre dokumenter, der vedrører beskyttede interesser, skal afslaget på aktindsigt i et dokument, der indeholder en retlig udtalelse, være baseret på en konkret, individuel undersøgelse 18. Denne sag er blevet appelleret til Domstolen Beskyttelse af undersøgelser artikel 4, stk. 2, tredje led Retten i Første Instans har gjort det klart, at visse dokumenttyper, der vedrører igangværende undersøgelser, er dækket af formålet med disse undersøgelser. Hvad angår overtrædelsesprocedurer har Retten afsagt kendelse om, at medlemsstaterne har ret til at forvente, at Kommissionen overholder sin tavshedspligt under undersøgelser, som kan føre til overtrædelsesprocedurer. Tavshedspligten gælder stadig, selv efter at sagen er blevet indbragt for Domstolen Dom afsagt af Retten i Første Instans den 13. april 2005, sag T-2/03, Verein für Konsumenteninformation mod Kommissionen. Idem Dom af 23. november 2004 i sag T-84/03, Maurizio Turco mod Rådet. Sag T-191/99, David Petrie m.fl. mod Kommissionen. DA 7 DA

8 For ganske nylig anførte Retten i Første Instans, at undersøgelser eller inspektioner fortsat kan være dækket af undtagelsen om beskyttelse af inspektioner, undersøgelser og revision, så længe undersøgelserne eller inspektionerne er i gang, selv om den enkelte undersøgelse eller inspektion, som gav anledning til den rapport, i hvilken der anmodes om aktindsigt, er afsluttet. Muligheden for at give aktindsigt i sådanne dokumenter må dog ikke afhænge af en uvis, kommende og mulig senere begivenhed 20. Det kan være nødvendigt at gøre det mere klart, hvordan disse principper skal anvendes konkret Medlemsstaternes mulighed for at modsætte sig videregivelse af dokumenter, der hidrører fra dem artikel 4, stk. 5, i forordningen Ifølge erklæring nr. 35, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdam-traktaten, har en medlemsstat mulighed for at anmode Kommissionen eller Rådet om ikke at meddele tredjemand et dokument fra denne stat uden dens forudgående samtykke. Denne erklæring afspejles i forordningens artikel 4, stk. 5. Retten i Første Instans har afsagt kendelse om, at når oprindelsesmedlemsstaten har anmodet om, at et dokument ikke videregives, er det de relevante nationale bestemmelser og ikke forordningen, der bestemmer, hvordan aktindsigt i dette dokument behandles 21. I overensstemmelse med denne retspraksis vil institutionerne altid høre medlemsstatens myndigheder, når de modtager en anmodning om aktindsigt i et dokument, der hidrører fra denne medlemsstat. Det skal dog bemærkes, at den dom, der blev afsagt i sag T-168/02, Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH mod Kommissionen, er appelleret til Domstolen Forholdet mellem forordningen og specifikke regler om tavshedspligt I to domme afsagt af Retten i Første Instans er det fastsat, at arbejdet i udvælgelseskomitéer er fortroligt, sådan som det fremgår af artikel 6 i bilag III til personalevedtægten, og det skal opfattes som en lex specialis, der er en undtagelse fra den generelle regel om aktindsigt 22. Hidtil er dette ikke blevet udvidet til at omfatte andre områder, hvor der er specifikke regler om diskretionspligt. At arbejdet i et organ er fortroligt, betyder dog ikke, at de dokumenter, som organet udarbejder eller behandler, også er fortrolige. Det er imidlertid nødvendigt at gøre det klart, hvordan forholdet er mellem den almindelige ordning om aktindsigt og specifikke regler, som fastsættes af Fællesskabets lovgiver for at sikre, at visse beføjelser til indsamling af oplysninger kan udøves i praksis, når de er vigtige for det pågældende arbejde Forenede sager T-391/03 og T-70/04 - Franchet og Byk mod Kommissionen. Dom afsagt af Retten i Første Instans den 30. november 2004, sag T-168/02, Internationaler Tierschutz- Fonds GmbH mod Kommissionen; se også dom afsagt af Retten i Første Instans den i sagerne T-76/02, Mara Messina mod Kommissionen og T-87/03, Scippacercola mod Kommissionen Dom af 5. april 2005 i sag T-376/03, Hendrickx mod Rådet og dom af 14. juli 2005 i sag T-371/03, Le Voci mod Rådet. DA 8 DA

9 Åbenhed og tjenestehemmelighed Princippet om åbenhed, der blev fastsat ved EF-traktatens artikel 255, afvejes af forpligtelsen vedrørende tjenestehemmelighed, som er fastsat ved artikel 287, som udtrykkeligt nævnes i forskellige retsakter under afledt ret. Det har især betydning i konkurrencepolitik, hvor Kommissionen har oplysninger, der er leveret af eller indhentet hos virksomheder, men også i sager om handelsbeskyttelse 23 og ved offentlige indkøb. Af artikel 28 i forordning 1/2003 fremgår det, at oplysninger, der indhentes ved inspektioner og undersøgelser, eller som modtages efter en anmodning om oplysninger, kun må anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, og at der ikke må videregives oplysninger, som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Da det hverken af artikel 287 i EF-traktaten eller af artikel 28 i forordning 1/2003 udtrykkeligt fremgår, hvilken type oplysninger der falder ind under denne forpligtelse, har Retten i Første Instans allerede gjort det klart, hvad der skal forstås ved "erhvervshemmeligheder", og anført, at der er tale om oplysninger, hvor ikke blot udbredelse til offentligheden, men også den simple videregivelse til en anden person end den, der gav oplysningen, kan skade sidstnævntes interesser alvorligt 24. Men forpligtelsen vedrørende tjenestehemmelighed kan forhindre udbredelse til offentligheden af oplysninger, som ikke kræver den særlige beskyttelse, som gælder for erhvervshemmeligheder. Disse områder kan der skabes større klarhed over. 3. FREMTIDIG UDVIKLING 3.1. Anvendelse af Århus-konventionen på Fællesskabets institutioner og organer Den 6. september 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 1367/2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer 25. Forordningen finder anvendelse fra den 28. juni Den nye forordning dækker forskellige aspekter af borgernes involvering i miljøpolitik: adgang til oplysninger efter anmodning aktiv formidling af oplysninger høring om planer og programmer ret til at anmode om administrativ ændring af en beslutning eller af en mangel på samme. I dette papir vil der kun blive set på bestemmelser om adgang til oplysninger efter anmodning Se artikel 19 i forordning (EF) nr. 384/96, artikel 29 i forordning (EF) nr. 2026/97 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 3285/94. Sag T-353/94, Postbank mod Kommissionen, [1996] Sml. II-921, præmis 87. EUT L 264 af , s. 13. DA 9 DA

10 Forordning 1049/2001 indeholder en generel ordning om aktindsigt. Da retsgrundlaget er EF-traktatens artikel 255, gælder forordning 1049/2001 kun for Parlamentet, Rådet og Kommissionen, men den er udvidet til at omfatte Fællesskabets agenturer. Bestemmelserne i forordning 1367/2006 om adgang til miljøoplysninger gælder dog for alle fællesskabsinstitutioner og organer. Der vil være en vis grad af overlapning mellem forordning 1049/2001, den nye forordning 1367/2006 og frivillige regler om aktindsigt, som vedtages af andre institutioner og organer. Det skal dog bemærkes, at undtagelser til retten til aktindsigt i disse to forordninger er fuldstændigt sammenfaldende. Hvad angår anvendelsesområde og modtagere kan situationen fremstilles som følger: Anvendelsesområde og modtagere Den retlige ramme Institutioner og organer Borgere og bosiddende i EU Fysiske eller juridiske personer Forordning 1049/ /2006 Parlamentet Rådet Kommissionen Agenturer Alle dokumenter Frivillige regler + forordning 1367/2006 Revisionsretten Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Investeringsbank Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Regionsudvalget Den europæiske ombudsmand Alle dokumenter Kun miljøoplysninger Forordning 1367/2006 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Domstolen (undtagen, når den agerer som retsinstans) Kun miljøoplysninger 3.2. Åbenhed i forbindelse med Rådets møder Det Europæiske Råd understregede på sit møde den 15. og 16. juni 2006, at det var vigtigt at give borgerne direkte indsigt i EU's aktiviteter, især ved at skabe mere åbenhed. Den 15. september 2006 ændrede Rådet sin forretningsorden for at implementere denne nye politik. Med de nye foranstaltninger vil Rådets offentlige forhandlinger og debatter blive udsendt på internettet på alle officielle EU-sprog. At gøre Rådets møder åbne går ud over, hvad der er fastsat i EF-traktatens artikel 255 og forordning 1049/2001. Men når møderne bliver offentlige, vil det få en indvirkning på udbredelse af dokumenter, der bliver behandlet på disse møder. DA 10 DA

11 ANDEN DEL: MULIGHEDER FOR AT FORBEDRE REGLERNE OM AKTINDSIGT 4. OVERORDNET VURDERING På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af forordning 1049/2001, retspraksis i Retten i Første Instans og Domstolen, og den seneste udvikling hvad angår åbenhed i de europæiske institutioner, vil det være passende at se på, om der skal ske ændringer i ordningen om aktindsigt, for at: forbedre adgangen til registre og direkte adgang til dokumenter informere offentligheden som helhed bedre om de europæiske institutioners aktiviteter skabe større klarhed over retsreglerne finde den rette balance mellem offentlighedens ret til indsigt og beskyttelsen af legitime offentlige og private interesser. 5. EN MERE AKTIV FORMIDLINGSPOLITIK 5.1. Åbenhed i lovgivningsprocessen Hovedformålet med love om informationsfrihed er at gøre borgerne i stand til at deltage på mere nært hold i den demokratiske beslutningstagning. Det vigtigste i forbindelse med gennemførelsen af forordning 1049/2001 har derfor været at gøre lovgivningsprocessen for EU-institutionerne mere gennemskuelig og gøre det lettere for offentligheden i almindelighed at få adgang hertil. De tre institutioners offentlige registre indeholder hovedsageligt henvisninger til dokumenter, der er udarbejdet og udvekslet mellem institutionerne som led i EU-lovgivning. Mange af disse dokumenter er tilgængelige i deres helhed. Dette er i overensstemmelse med artikel 12 i forordning 1049/2001, hvor det er fastsat, at "institutionerne skal i videst muligt omfang give offentligheden direkte adgang til dokumenter", navnlig "lovgivningsdokumenter". Eftersom definitionen af "lovgivningsdokumenter" i forordningens artikel 12 ikke er præciseret, kan forordningen ændres, således at det bliver defineret, hvilke dokumenttyper der udgør en del af lovgivningsprocessen og i princippet bør være direkte tilgængelige i deres helhed, og på hvilket trin i proceduren. Det er allerede planen, at netstedet EUR-LEX skal dække flere forberedende lovgivningsdokumenter. Men de oplysninger, der findes, er ikke altid let tilgængelige for borgerne. Parlamentet, Rådet og Kommissionen er for øjeblikket ved at se på, hvordan det kan blive lettere at få adgang til lovgivningsdokumenter. DA 11 DA

12 5.2. Aktiv udbredelse på andre områder Institutionerne udbreder store mængder af oplysninger på deres netsteder. Pressemeddelelser, som gør rede for komplicerede eller tekniske emmer i et almindeligt sprog, er værdifulde som kilde til oplysning af den brede offentlighed. Udbredelsen er i vid udstrækning frivillig. Den nye forordning, der anvender Århuskonventionen på EF's institutioner og organer, indeholder dog bestemmelser om aktiv udbredelse af miljøoplysninger 26. Institutionerne kan udvikle en mere systematisk politik for at gøre dokumenter direkte tilgængelige for offentligheden på en mere brugervenlig måde. Det vil kræve flere menneskelige og finansielle ressourcer til forvaltning af arbejdsstrømmen og af databaser og netsteder. De erfaringer, som Rådet har gjort, viser på den anden side, at det vil kunne mindske antallet af anmodninger om aktindsigt eller i det mindste gøre behandlingen af anmodninger lettere. De vigtigste netsteder, som institutionerne står for, er: EUR-LEX (EU-lovgivning): Lovgivning under forberedelse: Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige observationsorgan: Register over Europa-Parlamentets dokumenter: EN Register over Rådets dokumenter: &mode=g&name= Register over Kommissionens dokumenter: Kommissionens komitologiregister: 26 Forordning 1367/2006, artikel 4. DA 12 DA

13 Spørgsmål 1: Er de oplysninger, der fås gennem institutionernes registre og netsteder A B C D omfattende og let tilgængelige? omfattende, men vanskelige at finde? let tilgængelige, men utilstrækkelige hvad angår deres dækning? utilstrækkelige og vanskeligt tilgængelige? Andre kommentarer til registre og netsteder: Spørgsmål 2: Bør der lægges større vægt på at øge den aktive udbredelse af oplysninger og eventuelt fokusere på specifikke områder af særlig interesse? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: 6. INDDRAGELSE AF REGLERNE OM ADGANG TIL MILJØOPLYSNINGER I DET ALMINDELIGE SYSTEM TIL AKTINDSIGT Som nævnt under punkt 3.1 er der visse forskelle mellem forordningen og Århuskonventionen. For så vidt angår adgang til oplysninger indeholder konventionen specifikke bestemmelser om aktiv formidling af miljøoplysninger, som går videre end forpligtelsen til at give oplysninger efter anmodning. Med forordning 1049/2001 og forordning 1367/2006 er der to stort set konvergerende og sammenhængende ordninger, selv om der dog er visse forskelle, som kan føre til divergerende fortolkninger. Det er muligt at håndtere disse forskelle enten ved at have en specifik ordning for retten til aktindsigt i miljøoplysninger eller ved at ændre bestemmelserne i forordning 1049/2001, så det bliver helt klart, hvordan de er forenelige med bestemmelserne i forordning 1367/2006. Herved opretholdes der en enkelt ordning om aktindsigt i miljøoplysninger og andre oplysninger, som opbevares af Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den anden mulighed vil give borgerne mere DA 13 DA

14 juridisk klarhed, selv om der så vil være forskellige ordninger for andre fællesskabsinstitutioner og organer. Hvis der skal være en enkelt ordning om aktindsigt, må systemet med undtagelser fra retten til aktindsigt i forordning 1049/2001 ændres. Følgende punkter bør overvejes: Når undtagelserne tages i brug, bør der tage hensyn til offentlighedens interesse i udbredelsen og især den kendsgerning, at de anmodede oplysninger vedrører emissioner til miljøet. Hvis dokumenter er omfattet af undtagelsen om at beskytte Fællesskabets eller en medlemsstats finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske politik [artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led, i forordning 1049/2001], vil miljøoplysningerne i sådanne dokumenter dog blive udbredt. Der tilføjes en specifik undtagelse for at beskytte miljøet, hvortil de anmodede oplysninger henviser (for eksempel ynglesteder for sjældne arter). Eftersom medlemsstaterne er bundet af Århus-konventionen og af direktivet om adgang til miljøoplysninger 27, vil det være i modstrid med disse bestemmelser, hvis de skulle gå imod videregivelse af dokumenter, som de skulle videregive i henhold til national lovgivning. På den anden side skal forordningen tage hensyn til erklæring nr. 35 til Amsterdam-traktaten. Medlemsstater, der er imod, at en institution videregiver dokumenter, der hidrører fra dem, kan blive bedt om at begrunde deres holdning ud fra undtagelser, enten ifølge forordning 1049/2001 eller på grundlag af deres nationale lovgivning. Spørgsmål 3: Vil det blive mere klart for borgerne, hvis der er et enkelt sæt regler for aktindsigt, herunder også i miljøoplysninger? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: 27 Direktiv 2003/4. DA 14 DA

15 7. AFVEJNING AF INTERESSER 7.1. Aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger Det er tilrådeligt at afvente retspraksis i tilfælde, hvor disse to rettigheder 28 støder sammen, inden der opstilles praktiske regler for behandling af anmodninger om adgang til personoplysninger. Inden for de eksisterende retlige rammer kan institutionerne dog definere, hvilke kriterier der skal lægges til grund for videregivelse af personoplysninger, ud fra følgende principper: det er af interesse for offentligheden, at personoplysningerne bliver udbredt. Det kan være tilfældet, når indehavere af offentlige embeder handler i embeds medfør, og de oplysninger, der skal udbredes, kun vedrører udøvelsen af deres embedsopgaver, medmindre der er særlige grunde til at beskytte deres identitet (f.eks. efterforskere) det er helt klart, at udbredelsen ikke påvirker personens privatliv eller integritet. Spørgsmål 4: Hvordan kan undtagelsen i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning 1049/2001 gøres mere klar, således at der sikres en passende beskyttelse af personoplysninger? A B C At give delvis adgang til dokumenter, hvor personoplysninger er udeladt, er en tilfredsstillende måde at skabe balance mellem åbenhed og beskyttelse af personoplysninger på. Videregivelse af personoplysninger bør altid ske efter kriterierne i forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (forordning 45/2001). Der bør være kriterier for videregivelse af visse typer af personoplysninger i forordning 1049/2001, hvis lovligheden af videregivelsen ikke skal vurderes fra sag til sag i henhold til forordning 45/2001. Uddybning og kommentarer: 7.2. Aktindsigt og forretningsmæssige eller økonomiske interesser EF-traktaten skaber en balance mellem princippet om åbenhed, som fremgår af artikel 255, og forpligtelsen vedrørende tjenestehemmelighed, som fremgår af artikel 287, der især vedrører oplysninger om virksomheder og om deres forretningsforbindelser eller omkostningsforhold. 28 Se de i fodnote 11 og 12 nævnte sager. DA 15 DA

16 Denne balance mellem åbenhed og tjenestehemmelighed er særlig relevant for Kommissionen, som har oplysninger, der er givet af eller indhentet fra private parter som led i undersøgelser af sager om statsstøtte, antitrust, fusion, handelsbeskyttelse eller svig samt i forbindelse med offentlige indkøb og procedurer for tildeling af tilskud. En passende beskyttelse af disse oplysninger er af afgørende betydning for samarbejdet med parterne i disse procedurer og dermed for, at de berørte fællesskabspolitikker kan gennemføres effektivt. Derfor har Fællesskabets lovgivere fastsat særlige regler for aktindsigt, når det drejer sig om sådanne oplysninger. Disse regler skal anvendes samtidig med forordningen, og det bør sikres, at der er sammenhæng mellem de to. I en dom af 30. maj fastsatte Retten i Første Instans kriterier for, hvordan det skal defineres, hvilken type oplysninger der falder ind under forpligtelsen om tjenestehemmelighed. I henhold til denne retspraksis kan forordningen bestemme, at der ikke kan gives aktindsigt i dokumenter, der indeholder oplysninger, som er kendt af et begrænset antal personer, hvis videregivelsen af disse oplysninger vil kunne være til alvorlig skade for den persons legitime interesser, som har givet oplysningerne, eller for tredjeparter. Disse kriterier fortjener at blive præciseret operationelt set, og der bør tages hensyn til, at det kan medføre eventuelle byrder for den fysiske eller juridiske person, der giver oplysningerne, og som skal høres, inden oplysningerne videregives, og til risikoen for, at den potentielle alvorlige skade af legitime interesser vil være vanskeligere at vurdere efter et vist tidsrum. Men ifølge forordning 1367/2006 anses der at foreligge en tungtvejende offentlig interesse i oplysningernes offentliggørelse, når de oplysninger, der anmodes om, vedrører emissioner til miljøet og undtagelsen vedrører beskyttelse af forretningsmæssige interesser. Et særligt tilfælde er beskyttelse af intellektuel ejendomsret, hvor det er internationale aftaler, der gælder. Spørgsmål 5: Hvordan kan undtagelsen i artikel 4, stk. 2, første led, i forordning 1049/2001 gøres mere klar, således at der sikres en passende beskyttelse af tredjeparters forretningsmæssige og økonomiske interesser? A B C Det nuværende system, hvor der er den rette balance mellem beskyttelse af forretningsmæssige interesser og offentlighedens interesse i udbredelsen af oplysninger. Der bør lægges mere vægt på udbredelse af oplysninger. De nuværende regler beskytter ikke i tilstrækkelig grad forretningsmæssige og økonomiske interesser. Uddybning og kommentarer: 29 Sag T-198/03, Bank Austria Creditanstalt AG mod Kommissionen, særlig præmis 71. DA 16 DA

17 7.3. Aktindsigt og god forvaltning Erfaringen har vist, at behandlingen af anmodninger kan være besværlig. Da formålet med forordning 1049/2001 er at udbrede oplysninger, der er af interesse for offentligheden, skal institutionerne sørge for, at der er en balance mellem interessen i udbredelsen af oplysningerne og den arbejdsbyrde, som behandlingen af en anmodning indebærer. Hvis der skal afsættes omfattende ressourcer til et begrænset antal, omfangsrige, komplicerede eller på anden måde besværlige anmodninger, kan det ikke være i offentlighedens interesse. Det kan derfor være nyttigt at definere, hvilke kriterier der skal gælde for forholdsmæssighed ved anmodninger om aktindsigt. For at forene åbenhed med princippet om god forvaltning bør følgende parametre tages i betragtning: omfanget af den ønskede dokumentation definitionen af dokumenter, som opbevares af institutionerne hvordan tidsrammer indvirker på relevansen af undtagelser Urimelige anmodninger Ulig mange nationale ordninger om adgang til dokumenter eller oplysninger har forordning 1049/2001 ingen bestemmelser om alt for vidtgående eller uretmæssige anmodninger. I praksis kan en konkret undersøgelse af dokumenterne i en sag med henblik på at give aktindsigt vise sig at være urimeligt besværlig i forhold til, hvor nyttige dokumenterne eller de dele af dem, der kan videregives, er. Når institutionerne behandler en særlig omfangsrig eller kompliceret anmodning, kan de kun forlænge svarfristen med 15 hverdage, eller de kan høre ansøgeren uformelt for at finde en passende løsning 30. Sidstnævnte bestemmelse kan gøres mere klar, således at institutionerne kan bede ansøgerne enten om at specificere eller indskrænke deres anmodning eller om at acceptere en realistisk frist for behandling af anmodningen. Endvidere kan anmodninger, som klart har til formål at blokere det normale arbejde i en tjenestegren, betragtes som uretmæssige og derfor afvises. Sådanne overvejelser kan især være relevante, når det kan få indflydelse på Kommissionens udøvelse af sine håndhævelsesbeføjelser. 30 Forordningens artikel 6, stk. 3. DA 17 DA

18 Spørgsmål 6: Kan det accepteres at afvige fra de normale regler om aktindsigt, navnlig tidsfrister, når anmodningerne om aktindsigt klart er for vidtgående eller uretmæssige? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: Begrebet "dokument, som opbevares af en institution" Den nuværende definition af et "dokument, som opbevares af en institution", er en kombination af definitionen af "dokument" i artikel 3, litra a), i forordningen og anvendelsesområdet som defineret i artikel 2, stk Hvis disse definitioner samles under ét, vil det kunne gøre det mere klart, hvad der skal forstås ved et "dokument, som opbevares af en institution". Det er især to aspekter, der må gøres klarere: forholdet mellem definitionen af et "dokument, som opbevares af en institution" og denne institutions regler for dokumentforvaltning, mere specifikt reglerne om registrering status for de oplysninger, som findes i databaser. Eftersom mængden af oplysninger, der opbevares i elektroniske databaser, vokser, bør forordningen definere, hvordan indholdet af databaserne passer ind i begrebet "et dokument". Databaser kan opfattes som et elektronisk bibliotek. Specifikke, begrænsede sæt af oplysninger, som kan uddrages af en database gennem en normal søgning ved hjælp af eksisterende søgeværktøjer, vil kunne betragtes som "dokumenter" i henhold til forordningen. 31 Art. 2, stk. 3: Denne forordning finder anvendelse på alle dokumenter, som en institution er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som den har udarbejdet eller modtaget, inden for alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder. Art. 3, litra a): "dokument": ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) vedrørende emner, der har at gøre med politikker, aktiviteter og beslutninger, der henhører under institutionens kompetenceområde. DA 18 DA

19 Spørgsmål 7: Når det drejer sig om indholdet af databaser, bør begrebet "dokument" så dække alle oplysninger, som kan uddrages ved hjælp af eksisterende søgeværktøjer? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: Adgang til dokumenter og tidsforbrug Der står ikke noget i forordningen om tidsforbrug i forbindelse med anvendelse af undtagelser. Hvis det klart angives, hvor stort tidsforbruget vil være, især i forbindelse med visse undtagelser (f.eks. inspektioner, undersøgelser og revision, retssager, verserende beslutninger på ikke-retlige områder), vil det være muligt at forene hensynet til åbenhed med god forvaltning, idet man derved undgår at pålægge institutionerne unødvendige byrder. Forordningen kunne præcisere: inden hvilke begivenheder specifikke kategorier af dokumenter klart er dækket af undtagelser, hvorved det bliver muligt i henhold til forordningen at sikre overensstemmelse med principper, som fællesskabslovgiveren har fastlagt i specifikke regler om aktindsigt andetsteds, altid set i lyset af tungtvejende offentlig interesse i henhold til forordningen efter hvilke begivenheder dokumenter bliver offentlige. Spørgsmål 8: Bør forordningen præcisere, inden og efter hvilke begivenheder undtagelser skal gælde eller ikke skal gælde? JA NEJ Ved ikke Uddybning og kommentarer: DA 19 DA

20 8. AFSLUTTENDE KOMMENTARER Her kan angives eventuelle andre kommentarer vedrørende reglerne om aktindsigt i dokumenter, som opbevares af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen DA 20 DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk tjeneste j.nr. 400.A.14. 10. maj 2007 GRUNDNOTAT Kommissionens grønbog om revision af reglerne om aktindsigt i EU-institutionernes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2008 KOM(2008) 229 endelig 2008/0090 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om aktindsigt i Europa-Parlamentets,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017 2017-6 Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen En journalist havde anmodet Udenrigsministeriet om aktindsigt i en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Åbningsskrivelsen vedrørte Danmarks

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 COM(2014) 619 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN om anvendelsen i 2013 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet j.nr. 400.A.14. Juridisk Tjeneste 19. juni 2008 Grundnotat 1.Resumé: Kommissionen fremsat forslag om revision af forordning om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Baggrundspapirserien Sammenfatning Juli 2005 Nr. 1 Indledning Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere