En teknisk rapport fra EPJ-Observatoriet EPJ-OBSERVATORIET. Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En teknisk rapport fra EPJ-Observatoriet EPJ-OBSERVATORIET. Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S."

Transkript

1 En teknisk rapport fra EPJ-Observatoriet Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S Pia Bøgelund EPJ-OBSERVATORIET EPJ-Observatoriet maj 2003

2 En teknisk rapport fra EPJ-Observatoriet Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S Pia Bøgelund Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet, maj 2003

3 Forord EPJ-Observatoriets undersøgelse af status for EPJ-udvikling i 2002 undersøgte bl.a. om amterne havde lavet strategiplaner for udvikling og implementering af EPJ-systemer. Resultatet viste, at 8 ud af de 11 amter, der havde svaret på spørgsmålet, angav at have udarbejdet en strategiplan. Undersøgelsen viste imidlertid ikke noget om indholdet af disse planer, og det var kun amternes eget svar, der indgik i undersøgelsen. Nærværende undersøgelse har til hensigt at grave et spadestik dybere og analysere indholdet af disse planer. Analysen er gennemført på baggrund af det materiale, som amterne har ønsket at fremsende til EPJ-Observatoriet. Christian Nøhr Søren Vingtoft EPJ-Observatoriet Maj

4 Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S Indhold: Indledning... 4 Analyseparametre... 4 Resultat af undersøgelsen... 5 Bilag. Oversigt over de enkelte amter... 8 H:S... 9 Vejle Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Århus Amt Nordjyllands Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Viborg Amt Ribe Amt Vestsjællands Amt Roskilde Amt Københavns Amt Bornholms Ringkøbing Amt Liste over materiale modtaget fra amterne Reference liste

5 Indledning EPJ-Observatoriet har i efteråret 2002 igangsat en kortlægning af H:S og amternes planlægningsaktiviteter på EPJ-området. Hensigten har været at undersøge i hvilket omfang de forskellige amter og H:S har fået udarbejdet politisk vedtagne strategier for EPJ-indsatsen. Hensigten har endvidere været at bestemme kvaliteten af denne planlægningsaktivitet. Dette skrift redegør for resultaterne af undersøgelsen. Redegørelsen er baseret dels på en indsamling af politisk vedtagne strategi planer på EPJ-området i foråret 2002, dels på en opfølgende indsamling og rundspørge i efteråret 2002 og januar Rundspørgen har særligt været rettet mod de amter, der ikke i foråret har haft indsendt materiale. Resultaterne og vurderingerne er dermed udelukkende baseret på det af amterne fremsendte materiale. Der er generelt ikke indhentet oplysninger fra andre kilder. Analyseparametre Baseret på de indsendte planer og inspireret af bl.a. Winther (1994) er 5 faktorer blevet opstillet til beskrivelse og vurdering af amternes planer på EPJ-området: Under overskriften udgangspunkt er det søgt kortlagt, om der eksisterer tidligere strategiplaner i amtet for EPJ-området. Endvidere er det søgt kortlagt, hvorvidt den aktuelle strategi forholder sig til den nationale strategi. Endelig - i det omfang det har været muligt - berøres de konkrete tekniske og organisatoriske forudsætninger for arbejdet med EPJ. Under overskriften visioner beskrives de overordnede mål bag EPJ-indsatsen. Hvad forestiller det enkelte amt/h:s sig at få ud af en satsning på EPJ? 4

6 søger at kortlægge, hvilke indsatsområder de enkelte planer prioriterer. I nogle tilfælde er det også beskrevet, om indsatsen har en samlet eller mere successiv karakter. Kategorien handleplan søger at fastlægge status på implementeringsprocessen. Er amtet/h:s ikke kommet i gang med opgaven endnu, er de i gang med enkelte pilotprojekter, er dele af EPJ-opgaven gået i udbud eller har en generel implementering af opgaven fundet sted. Endvidere undersøges det under denne overskrift, hvordan implementeringen er organisatorisk forankret og om der evt. er planer for en uddannelsesmæssig indsats. Under overskriften økonomi undersøges det hvor mange penge, der er afsat til opgaven på amtets tværgående budget og hvor meget der skal afholdes inden for de normale budgetter. Såvel anlægsudgifter som driftsudgifter søges opgjort (se bilag for konkrete eksempler). Resultater af undersøgelsen Generelt må det konkluderes, at udarbejdelsen af handlingsplaner ikke står højt på dagsordenen for de enkelte amter. Det har i flere tilfælde slet ikke været muligt at få udleveret en plan for området, der er politisk vedtaget og tillige gældende for i dag. I de tilfælde hvor en plan eller lignende strategitilkendegivelse har været tilgængelige, har det langtfra været muligt at sammenstykke alle relevante data til en evaluering. Især hvad angår en mere konkret handlingsplan og den økonomiske post er oplysningerne sparsomme. I et vist omfang har efterfølgende telefon og/eller mailkontakt kunnet råde bod på dette. For at kunne vurdere de enkelte amters handlingsplaner anvendes nedennævnte kategorisering, der beskriver, hvor aktivt det enkelte amt/h:s påtager sig opgaven at implementere EPJ på sygehuset. Inddelingen er inspireret af Remmen (1999) og beskriver amternes strategi såvel som holdning til indsatsen på EPJ-området: - En hyperaktiv strategi Vi sætter dagsordenen - En proaktiv strategi Vi er foran - En aktiv strategi Vi overholder de nationale udmeldinger - En inaktiv strategi Vi har ingen problemer 5

7 Det er væsentligt at understrege, at sådan som begreberne anvendes her, på det foreliggende datagrundlag, siger det enkelte amts EPJ-holdning og strategi ikke nødvendigvis noget om, hvor langt amtet/h:s konkret er nået i processen og hvorvidt den nationale målsætning om at overgå til EPJ pr. 1/ rent faktisk bliver nået. Progressionen i begreberne er mere en indikation på, hvor aktivt det enkelte amt/h:s er gået ind til opgaven vurderet på baggrund af det foreliggende materiale. Konkret er vurderingen af de enkelte amters indplacering foretaget i forhold til tidspunktet for planlægningsprocessens start, detaljeringsgraden af planen, politisk-administrative udmeldinger i planen samt penge afsat til formålet. Hvorvidt der overhovedet eksisterer en strategiplan for det pågældende amt har dermed ret stor betydning for indplaceringen. I nedenstående tabeller er de enkelte amter samt H:S indplaceret. I forbindelse med kategoriseringen af de enkelte amter/h:s dukker en ny kategori op, kaldet Amter i venteposition. Dette hentyder til, at 4 amter for tiden er i gang med enten at udarbejde eller at revidere den eksisterende strategiplan for EPJ-området. Det har derfor ikke været muligt at indplacere dem i forhold til aktivitetsniveau. Inaktiv Strategi Aktiv Strategi Proaktiv Strategi Hyperaktiv Strategi Bornholms Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Århus Amt? Viborg Amt? Frederiksborg Amt Fyns Amt H:S Vejle Amt Amter i venteposition Københavns Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Ribe Amt Der er to amter, der benytter sig af en inaktiv strategi, idet de ganske enkelt ikke har nogen politisk vedtaget strategiplan for EPJ-området. Det er Bornholm og Ringkøbing. Dette må siges at være 6

8 under niveau med de udmeldinger, der kommer fra nationalt hold og i øvrigt også fra Amtsrådsforeningen. Amtsrådsforeningen har pr. 14. januar tilskyndet til, at alle amter har en overordnet handlingsplan med budgetoverslag klar pr. 1 april 2003 (Kilde: telefonsamtale med Bjarne Klindt fra Vestsjællands Amt). I den anden ende finder vi Vejle og H:S som to organisationer, der er langt fremme i forhold til at påtage sig opgaven. H:S har den mest gennemarbejdede og detaljerede plan for implementeringen af EPJ. Også Frederiksborg og Fyns Amt er med fremme. Tilbage er så den bløde mellemvare. I to tilfælde er der tvivl om indplaceringen, det gælder Århus og Viborg. Begge har ikke nogle videre planer på området, men telefonsamtaler og anden litteratur giver det indtryk, at der alligevel er mange aktiviteter sat i gang på området i de to amter. Og at specielt Viborg er langt fremme med implementeringen. Det faktum, at de ikke har nogen samlet, koordineret handlingsplan gør dog, at de ikke umiddelbart kan indplaceres længere til højre. Konkluderende må det altså siges, at det p.t er svært for offentligheden at orientere sig i forhold til de enkelte amters indsats på EPJ området. Der er en klar mangel på gennemskuelighed på området. Det er svært at få svar på spørgsmål som: Hvor langt er de enkelte amter nået i forhold til de nationale udmeldinger? Og hvad er de praktiske realiteter af den debat og den opmærksomhed som området har været genstand for gennem de senere år? Baggrundsdata for indplaceringen af de enkelte amter/h:s er at finde i bilag, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de pågældende amter/h:s er at finde. 7

9 BILAG. Oversigt over de enkelte amter/h:s Generelt skema : 1. Er der tidligere handlingsplaner? 2. Tager amtet udgangspunkt i den nationale strategi 3. Konkrete tekniske og organisatoriske forudsætninger Hvad er de overordnede mål bag EPJ- indsatsen? Hvilke områder prioriteres i planen? Samlet successivt funktionsområder Handleplan Implementeringsprocessens status: Ikke i gang-pilotprojekter-udbudgenerel EPJ-implementering Hvordan er implementeringen organisatorisk forankret? Evt. plan for uddannelsesmæssig indsats? Afsat på amtets tværgående budget Afholdes inden for de normale budgetter Mhbp. Drift Anlæg 8

10 H:S (Baseret på: ITstrategi for H:S fra 2000) Den foreliggende ITstrategi for H:S er vedtaget af bestyrelsen i December 2001 og gælder for perioden Strategien tager udgangspunkt i H:S egne målsætninger mv. som formuleret i tidligere plangrundlag. Strategien er endvidere udformet indenfor rammerne af den nationale strategi med et fokus på de kliniske processer Realisere den kliniske arbejdsplads inden udgangen af 2006: alle ledelser og itfunktioner involveret Anvendelsesorienteret vision: Bedre, billigere service og kvalitet: Sammenhængende patientforløb Øget patientsikkerhed Rationelle arbejdsgange Effektiv ressourceanvendelse Høj kvalitet Teknisk vision: Integreret arb.plads med rigtig information på rette tid og sted Generel prioritering: De enkelte moduler i den kliniske arbejdsplads defineres, prioriteres og anskaffes successivt. Først funktionsområder der understøtter de kliniske processer og samtidig giver størst nytteværdi til flest mulige. F.eks. Håndtering af journaltekst Medicinordination Billed- og signalbehandling Booking Kliniske patientforløb Rekvisition og svar Øvrige : Organisatorisk implementering Sikkerhed Infrastruktur og drift Uddannelse En strategi i to faser: 1. Etablering af EPJ-platform og H:S portal. Identifikation og afprøvning af udvalgte moduler 2. Udbygning af den kliniske arbejdsplads ved udbud af øvrige komponenter (??) Trinvis og fortsat proces. Et overordnet program med programledelse forankret i direktionen : Programstyring Systemetablering Påbegyndelse af systemimplementering : Mere generel systemetablering Et fremtidigt behov for personaleuddannelse af hidtil usete dimensioner. Delstrategi i 2002 Merudgifter til investeringer i strategiperioden: 1100 mio.kr. Såvel organisatorisk som teknisk investering Drift udgifter fra og med 2007: 85 mio kr 9

11 Vejle amt (Baseret på tilsendt skrift Det videre arbejde med elektroniske patient journaler i Vejle Amt fra oktober 2000) I foråret 1999 blev handlingsplan for EPJ i Vejle Amt godkendt Pt. erfaringer med 7 EPJprojekter. 3 hele afdelinger og en funktion har afskaffet papirjournalen. Ca. 800 brugere og mere end 300 EPJ-arbejdspladser Pt det amt i Danmark med den største EPJudbredelse (p.4) Ikke visionsangivelse, men erfaringer: Tidsbesparende Kvalitets- og servicegevinster Rykker først når hele afdelingen kommer med Tværfaglighed og samarbejde øges Medarbejdertilfredshed øges Der findes produkter I en afdeling der er indstillet på det tager det 4-5 måneder at indføre EPJ Afdelingsforankring er vigtig Indsatsområder: Fortsat fokus på netværks- og infrastrukturen Fortsat GS som rygrad /PASsystem Initiativer med henblik på overførsel af data mellem EPJ er Initiativer vedr. funktionel integration Forslag til driftsorganisation for EPJ EPJ erfaringsopsamling Indgåelse af ramme aftale Der er under sundhedsforvaltningen etableret en permanent arbejdsgruppe med det formål at sikre vedligehold og udbygning af IT-infrastrukturen på og mellem sygehusene. Visionsgruppe Opsummere indhøstede erfaringer altså evaluere fordele og ulemper ved EPJ Det er sundhedsforvaltningens vurdering, at vi ikke skal afvente at det landsdækkende arbejde færdiggøres i sundhedsstyrelsen, da tidshorisonten er 3-5 år og vi næppe kommer til at foretage fejlagtige investeringer det er vigtigt at vi ikke taber pusten (p.10). I forbindelse med rammeaftalen: Det forventes at valg af leverandører foretages i marts 2001 Med det formål at kunne realisere anbefalingerne og være klar til at komme videre er der på sundhedsudvalgets budget afsat anlægsbevilling til EPJ og PAS med i alt 9,431 mio kr (rest) i 2000 og 13,407 mio.kr i alle de efterfølgende år til og med 2004 Hvilke afdelinger skal være de næste? 10

12 Frederiksborg amt (Baseret på: Strategi og handleplan for den elektroniske patient journal (EPJ). Politisk vedtaget strategi fra Heri refereres til Frederiksborg Amts sundhedsplan , også benævnt SUND 1. Tager udgangspunkt i den nationale strategi: EPJ skal have klinisk fokus/patienten i centrum På møde i sundhedsudvalget d. 12 juni 2001 er der truffet beslutning om at udarbejde en tids- og handleplan for de nærmeste års EPJaktiviteter. Sundhedsplan for Frederiksborg amt (SUND 1): Det er hensigten af 75% af amtets Elektroniske Patientjournal er gennemført inden år 2003 og med henblik på fuldstændig etablering og integrering inden udgangen af år 2004 Der er indført et nyt patientadministrativt system Hovedformålet med satsningen på EPJ skal være en bedre understøttelse af de kliniske funktioner, høj kvalitet i det gode patientforløb EPJ skal give nem og hurtig adgang til alle relevante data Nem kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter Understøtte faglig kvalitet EPJ skal indføres i takt med sandsynliggørelse af benefits EPJ skal indføres afstemt med sikringen af personalets ITkvalifikationer EPJ skal indføres under respekt af de nationale standarder på området EPJ skal etableres som åbne systemer, over en periode og som en integreret del af strategien for udviklingen af amtets sundhedsvæsen SUND 1: På kort sigt (2 år) vil sundhedsvæsenet i Frederiksborg Amt: Deltage i standardiseringsinitiativer med de øvrige amter Udarbejde en handleplansstrategi, der fremmer modularitet Udbrede personalets kendskab til EPJ-løsninger i første omgang gennem pilotprojekter. PÅ længere sigt vil sundhedsvæsenet:..udarbejde en udbredelsesplan for EPJ Gennemføre udbud i henhold til integrationsstrategien. Organisation: Sundhedsvæsenets sundhedsinformatiske enhed er pt. bemandet med 2 medarbejdere en 3. ansættes inden udgangen af Sundhedsvæsenets Budget for 2002: 2,5 mill kr til EPJ aktiviteter : I forbindelse med forberedelsen af budget 2002 blev det vurderet at der over en 3-4 årig periode skal anvendes over 100 mio. kr til investeringer til udvikling og implementering af EPJ. 11

13 Fyns amt: Baseret på: IT-strategi for sygehusområdet i Fyns Amt Gælder for Strategi udarbejdet med udgangspunkt i drøftelser i arbejdsgruppe under Sygehus- IT gruppen samt seminarer for sygehusområdernes chefgrupper i april 1998 og oktober 999. IT-strategien er vedtaget af Fyns Amts sygehusudvalg 13 marts 2000 Sætter fokus på det kliniske område og EPJ ligesom den nationale strategi Forsøg med elektronisk patientjournal på sygehus Fyn, Rudkøbing. Intetsteds i det offentlige sygehusvæsen i DK har en mere omfattende anvendelse af EPJ i dag. (p.18) Visionen er at sygehusene i Fyns amt på længere sigt benytter sig af et sammenhængende, IT-baseret informations- og kommunikationssystem, hvori brugen af elektronisk patientjournal er et centralt element Klinikken skal være i fokus i ITudviklingen. Den elektroniske patientjournal er et meget væsentligt element. Systemet vil være en samling af komponenter På kort sigt skal der fokus på: EPJ Booking og arb.tilrettelæggelse Kliniske databaser Telemedicin og det billeddannede område.. Uddannelse og omstillingsparathed I strategien anbefales det at der nedsættes en tværamtslig EPJ strategigruppe i Fyns Amt. Gruppen skal have til formål at udarbejde en samlet plan for en fælles indførelse af EPJ i Fyns Amt. Gruppen sammensættes med ledelsesmæssig kompetence og reference til direktøren for sygehusområdet SHIFT-EPJ projektet vedrørende EPJ i sygehus Fyn, center syd stables på benene. Dvs. erfaringerne fra Rudkøbing videreføres på Ærøskøbing og Svendborg. Også på Odense universitetshospital på enkelte afdelinger har man erfaringer med EPJ I år 2000: Strategigruppen udarbejder plan for udvikling og investeringer på området Den centrale medfinansiering vil have til hovedformål at støtte udviklingen af den elektroniske patientjournal Skønsmæssigt anvendes ca. 80 mio kr til det samlede IT projekt 12

14 Århus amt (Baseret på fra Mogens Ensig- Karup, oktober 2002 samt tilsendt materiale ITstrategi for Århus Amt , dateret juni 2000) Der er ikke nogen specifik politisk vedtaget ITstrategi for sygehusene i Århus Amt Der er en generel IT strategi for perioden Den nævner ikke den nationale strategi for EPJ Ingen oplysninger om tekniske og organisatoriske forudsætninger Amtet vil udvikle elektroniske journal- og dokument-systemer, der giver adgang til informationer hvor og hvornår der er brug for dem. Det drejer sig (bla) om elektronisk patientjournal på sygehusene: Større kvalitet og service i patientforløb Bedre udnyttelse af ressourcer. Bedre arbejdspladser på sygehusene Pilotprojekter på sygehusene omtales Projektet ledes af EPJ-styregruppen der er nedsat af Styregruppen for Sygehusinformatik, der opererer på fællesamtsligt niveau Det er uafklaret hvem der skal stå for den tekniske drift EPJ-systemet sættes i drift i Tværgående amtslige ressourcer: Frikøb af medarbejdere på sygehusene ( pilotafdelingerne ) 4 årsværk i informatikkontoret Mogens Engsig- Karup fortæller: Der er afsat penge til udvikling af EPJ på budgettet. Der bruges frem til mio. på udvikling og etablering af central drift af EPJ, incl. et nyt patientadministrativt system. Implementering, brugeruddannelse, arbejdsstationer m.v. på sygehusene finansieres af sygehusenes drift 13

15 Nordjyllands amt (Baseret på planen: IT handlingsplan fra Nordjyllands amt fra år 2000) Tager udgangspunkt i Den nationale strategi og sætter fokus på EPJ Siden 1999 har Nordjyllands amt arbejdet konsekvent frem mod etablering af den elektroniske patientjournal. Infrastrukturen og fundamentet er blevet grundlagt og udbygget: Opbygning af bedre netværk Gradvis opbygning af en driftsorganisation Udbygning af IT installation på bla sengeafdelinger IT-uddanelse er gennemført i stort omfang Målet er etablering af den elektroniske patientjournal: alle relevante data tilgængelige for personalet på en integreret og præsentabel form Øget informationstilgængelighed Nye anvendelsesmuligheder Bedre kvalitet i informationen Bedre understøttelse af sammenhængende og effektive patientforløb Etablering af delløsninger på vejen mod EPJ: At nå målet samtidig med at fordelene ved de konkrete løsninger indvindes med blik for den overordnede sammenhæng Taktiske områder: Etablering af elektronisk rekvisition/svar Etablering af booking Etablering af generel løsning til integration Rapporten gennemgår status på projekt og teknikområdet for det enkelte sygehus i amtet Der er igangsat to pilotprojekter: På hhv. stort og mindre sygehus, hhv. kirurgisk og medicinsk som skal følges op af 4 udredningsprojekter: A. EPJs konsekvenser for arbejdsgange og organisation B. Sikkerhedsmæssige og tekniske problemstillinger C. Effektvurdering ifht kvalitet og økonomi D. Definering/krav til kommende EPJ Det digitale sygehus 2002: Evaluering af igangsatte pilotprojekter Udbredning af ambulant booking Etablering af løsning til rekvisition og svar 2003: Fortsættelse af ovennævnte 2004: EPJ implementering i gang Der er for 2001 og Tværgående samlet afsat godt 27 mio.kr hvert år til posten IT-sundhed. Heraf 0 kr og godt 1.5 mio. kr i hhv. år 2001 og 2002 til posten EPJ Det digitale sygehus (et enkelt sygehus) 36 mio kr 14

16 Sønderjyllands amt (Baseret på tilsendt udsnit af Sønderjyllands amts Sundhedsplan fra Udsnittet vedrører ITstrategien og omhandler perioden Endvidere telefonsamtale med Jim Lyskær, oktober 2002) Målsætningerne og indsatsområderne i Den nationale strategi svarer på en lang række områder til de overvejelser og initiativer der er gennemført i amtet (p.47). Investeringer i: automatisering af laboratorier, indkøb/lagerstyring, Administrative systemer som f.eks. et nyt sygehusinformations og patientadministrativt system IT-strategiske er integreret i det eksisterende ledelsessystem På kort sigt: Effektiv ressourceudnyttelse Planlægning af patientforløb på sygehuse På langt sigt: Hensigtsmæssige patientforløb i hele sygdomsforløbet Styrkelse af kvaliteten i den kliniske virksomhed Udover EPJ som indsatsområde nævnes MedCom projektet. IT-planen vil for de kommende år bla være: Færdigimplementering af det patientadministrative system Udbredelse af EPJ til samtlige sygehusafdelinger i perioden Forsættelse af MedCom m.m Jim Lyskær: EPJ er pt. i udbud, det bliver afklaret inden årets udgang En fuld udbredelse af EPJ vil kræve en investering i størrelsesordenen mio. kr. Endvidere må der påregnes kortere afskrivningsperioder. Jim Lyskær: Der er afsat 40 mio kr.på anlægsbudgettet. Driftsbudgettet er til forhandling I 2000/2001 er der gennemført et EPJ-projekt på Åbenrå sygehus 15

17 Storstrøms amt (Baseret på: IT-strategi Sundhed. Storstrøms Amt, januar 2001) Som ramme for sundhedssektorens ITstrategi foreligger amtets fælles IT-strategi og ITplan 1999, dels IT-strategi Sundhed Del 1 og IT-plan Sundhed del IT understøtter høj kvalitet og sammenhæng i diagnostik, behandling, pleje og kommunikation IT-anvendelsen foregår som led i det sundhedsfaglige arbejde. Informationer er tilgængelige på det tidspunkt og sted, hvor de skal bruges uafhængigt af geografi og organisation IT-systemerne er integrerede og kan kommunikere både indefor sygehusvæsenet og til andre relevante parter Den sundhedsfaglige ydelse produceres på en måde der tilgodeser læring og udvikling Styring og ledelse på alle niveauer baseres på aktuelle, sammenlignelige og troværdige informationer om aktiviteter, kvalitet og ressourceforbrug Prioriteringen er at migrere til den europæiske model (dvs. 2. generations EPJ - en åben generel integrationsmodel med tilhørende moduler) Organisatorisk er IT-forum Sundhed ansvarlig for sundhedssektorens ITstrategi i amtet. Denne har nedsat en projektgruppe, der har barslet med den angivne strategi. Mere konkret handlingsplan er uoplyst i dokumentet Uoplyst i dokumentet 16

18 Viborg amt Jeg har fået tilsendt: IT-strategi for sundhedssektor en, Viborg Amt, April 1997 ITsikkerhedsstrate gi godkendt af amtet 2002 Denne strategi for informationsteknologi er drøftet og formuleret af det EDB-faglige udvalg og siden(?) drøftet på en IT-temadag med sundhedsudvalget 20 maj Den er udarbejdet på grundlag af Viborg Amts overordnede IT-strategi fra dec IT-anvendelsen skal understøtte tilrettelæggelsen af et hensigtsmæssigt og sammenhængende patientforløb og bidrage til en effektivisering af de ledelsesmæssige funktioner Hovedmålet er udvikling af den elektroniske patientjournal under hensyntagen til den nationale standard på området Et par EPJ projekter udpeges: bla. Et pilotprojekt på børneafdelingen, Viborg Sygehus Der er nedsat en styregruppe under Det EDB faglige udvalg i sundhedsforvaltningen. Flere afdelinger har ytret ønske om deltagelse i udviklingen af EPJ. Den elektroniske patientjournal skal udvikles både lokalt indenfor de næste 2-3 år og med tilknytning til den nationale standard. Der er ingen økonomiske overslag for EPJ-området. Faktisk hedder det specifikt at der i budgettet ikke har været mulighed for at tilgodese EPJ området. To dokumenter om EPJ projekter på to sygehuse I strategien fra 1997 refereres til den nationale strategi. Der er over en 2 årig periode udarbejdet en veldokumenteret kravspecifikation for det kommende færdigudviklingsarbejde for EPJ 17

19 Ribe amt (Baseret på: EDB i Ribe Amts Sygehusvæsen. Strategi og plan 1996 Der eksistere en politisk vedtaget EDB strategi, som stammer tilbage fra Heri nævnes EPJområdet under overskriften systemer under planlægning. Ribe Amts Sygehusvæsens IT-organisation fra Esben Dalsgaard) Ribe Amts sygehusvæsen har siden været igennem en ændring af IT organisationen i 2000 EPJ-strategi er under udarbejdelse pt. Forventes omkring årsskiftet

20 Vestsjællands amt (Baseret på telefonsamtale med Bjarne Klindt fra Vestsjællands Amt, januar 2003) Der er en EPJ-strategi lige på trapperne. En strategi, der kommer til at leve op til Amtsrådsforeningens krav Vestsjællands amt prioriterer at gå aktivt ind i det østdanske samarbejde De første moduler, der satses på, er notat og medicinmoduler Det er ikke rigtigt muligt at give et dækkende overslag på økonomien i strategien, eftersom den løsning amtet efterspørger ikke findes på markedet endnu, men et konsulentfirma har leveret økonomiske nøgletal og på baggrund af disse anslår Vestjællands Amt, at implementeringen af strategien kommer til at ligge omkring mio.kr. 19

21 Roskilde amt (Baseret på tilsendt materiale fra Jens Henning Rasmussen: Udsnit af Sundhed på tværs, en større strategiplan vedtaget politisk i foråret Hertil kommer et notat EPJ strategi ) I løbet af 2003 revideres det basale patientadministrative systemområde og som led i dette hele ITarkitekturen En amtslig enhed (EPJenheden) er etableret i oktober 2001 til at varetage ledelsen af området Retningspile (fra Sundhed på tværs): Øget og hurtigere kommunikation mellem parterne Øget effektivitet og sikkerhed Som led i et fælles RAU: Et fælles sygehuse Et fælles patientadministrativt system Et fælles sæt af kliniske støttesystemer (bla. EPJ) Samarbejde på tværs med praksissektoren Deltager i det nationale MedCom projekt På EPJ-området er der sket et strategiskifte på baggrund af erfaringer med pilotprojekter det er foreslået fremover at satse på ny teknologi og en modulorienteret udvikling og udbredelse EPJ-enheden har anbefalet at man ikke udbreder EPJ på den nuværende platform, men at man forsøger at uddrage yderligere erfaringer på det organisatoriske plan ved at forlænge observatoriet i endnu ½ år PÅ EPJ-området fastlægger planen: At satse på en modulær udvikling af den kliniske arbejdsplads, startende med et medicinmodul som implementeres i 2003 Roskilde Amt har på budgettet for 2002 afsat10 mill. kr. til EPJ. P.g.a. strategiskifte og p.g.a. tidsfaktoren vil denne ramme ikke blive fuldt anvendt i I 2003 har man afsat 2,9 mill kr. til driften af den særlige taskforce EPJenheden og 10 mill. Kr. til udvikling og indførelse af EPJ, d.v.s. i første omgang det elektroniske medicinmodul. På flerårsbudgettet for 2004 og 2005 er disse beløb også foreløbigt angivet. Projektets samlede økonomi specielt for 2003 mål at de supplerende udgifter kan afholdes indenfor sygehusenes samlede budgetrammer. 20

22 Københavns amt (mail fra Birthe Elgaard Andersen onsdag 6/ ) Der er tidligere lavet handlingsplaner på området i hhv. 1996, 1998 og 2000 De tager udgangspunkt i den nationale strategi Der er tidligere gennemført forskellige EPJ-pilotprojekter, herunder er der bla. gennemført pilotprojekter på obstetrisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev og på Thoraxkirurgisk afdeling på Amtssygehuset i Gentofte Det er endnu ikke fastlagt hvordan det nuværende patientadministrationssystem skal spille sammen med EPJ. Der er etableret en tværgående styregruppe til formålet. Delelementer der indgår i visionen: Sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, sektorer og amtsgrænser Understøttelse af effektiv kommunikation og beslutningstagning. Understøttelse af høj kvalitet og sikkerhed i undersøgelse, behandling og pleje. Rekruttering og fastholdelse af patienter og personale. Understøttelse af øget specialisering og arbejdsdeling Understøttelse af vidensdeling Understøttelse af patienten som informeret og aktiv. Der er tale om en samlet successiv fremgangsmåde, dvs. en trinvis fremgangsmåde indefor en samlet strategisk ramme. Prioriterede områder: *Samlet overblik over kliniske data *Rekvisition og booking *Planlægning af patientforløb *Medicinordinationog administration *Beslutningsstøtte *Observationer og interventioner *Integration mellem IT-systemer *Kvalitetssikring og dokumentation *Billeddiagnostik *Kommunikation med primærsektor *Kommunikation med patienter En konkret handlingsplan er under udarbejdelse og forventes færdig omkring nytår 2003 posten faslægges med den omtalte handlingsplan 21

23 Bornholms Amt ((I EPJ- Observatoriets undersøgelse har Bornholms Amt angivet at de ikke har nogen politisk vedtaget strategi på EPJområdet Vi er selv i besiddelse af en gammel rapport Plan for ITudviklingen i Bornholms Amt. Heri nævnes EPJ kun meget sparsomt, det optræder slet ikke i resuméet)

24 Ringkøbing amt (I EPJ- Observatoriets undersøgelse har Ringkøbing Amt angivet, at de ikke har nogen politisk vedtaget strategi på EPJområdet Vi er selv i besiddelse af en gammel rapport IT-strategi på sundhedsområd et i Ringkjøbing Amt. Heri nævnes EPJ som et fremtrædent indsatsområde

25

26 Litteraturliste fra Amterne/H:S: H:S Hovedstadens sygehusfællesskab (juli 2002): IT-strategi for H:S Hovedstadens Sygehusfælledsskab Fyn Fyns Amt (Maj 2002): IT-strategi for sygehusområdet i Fyns Amt. Fyns Amt. Sønderjylland Sønderjyllands amt (2001): Sundhedsplan for Sønderjyllands Amt, p Tilsendt EPJ- Observatoriet af Thue Boye Hvorslev, apr Telefonsamtale med Jim Lyskær, Oktober 2002 Nordjylland Nordjyllands amt (2000): IT Nordjyllands Amt. Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt (2002): Strategi og handleplan for den elektroniske patient journal (EPJ). Frederiksborg Amt: Sundhedsvæsenet. Tilsendt materiale fra Lene Meyer Grosen, oktober 2002 Storstrøms Amt Storstrøms Amt (2001): IT-strategi Sundhed. Storstrøms Amt, januar Københavns Amt Mail fra Birthe Elgaard Andersen, Københavns Amt onsdag 6/ Roskilde Amt Baseret på tilsendt materiale fra Jens Henning Rasmussen, Roskilde Amt: Udsnit af Sundhed på tværs, en større strategiplan vedtaget politisk i foråret Hertil kommer et notat EPJ strategi samt mail fra Jens Henning Rasmussen, oktober 2002 Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt (2002):Strategi og handleplan for den elektroniske patient journal (EPJ). Sønderjyllands Amt Baseret på: Tilsendt udsnit af Sønderjyllands amts Sundhedsplan fra Udsnittet vedrører IT-strategien og omhandler perioden Endvidere telefonsamtale med Jim Lyskær, oktober

27 Vestsjællands Amt Baseret på telefonsamtale med Bjarne Klindt fra Vestsjællands Amt, januar 2003 Ribe Amt Baseret på: EDB i Ribe Amts Sygehusvæsen. Strategi og plan 1996 Ribe Amts Sygehusvæsens IT-organisation fra Esben Dalsgaard, oktober 2002, Ribe Amt Vejle Amt Baseret på tilsendt skrift Det videre arbejde med elektroniske patient journaler i Vejle Amt fra oktober 2000 Nordjyllands Amt Nordjyllands Amt(2000): IT handlingsplan Viborg Amt Viborg Amt (1997): IT-strategi for sundhedssektoren. Århus Amt E mail fra Mogens Engsig Karup, oktober 2002 samt tilsendt materiale IT-strategi for Århus Amt , dateret juni 2000 Fyns Amt Fyns Amt(2000): IT-strategi for sygehusområdet i Fyns Amt. Øvrige referencer Remmen, Arne (1999): Greening of industry Technological and Institutional Innovations. SUDESCA Conference, Costa Rica, February 1999 Winther, Søren (1994): Implementering og effektivitet. Herning: Systime 26

28 En teknisk rapport fra EPJ-Observatoriet Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S Skrevet af: Pia Bøgelund Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Copyright 2003 ved EPJ-Observatoriet Projektsekretariat: Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7D Aalborg Ø Tlf: ISBN

29 28

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Erfaringer med EPJ i Sygehus Fyn

Erfaringer med EPJ i Sygehus Fyn Erfaringer med EPJ i Sygehus Fyn EPJ-Observatoriet Årskonference 2002 Lone Tynan, Projektleder 3 generationer af EPJ i Fyns Amt Amtslig EPJ EPJ -Rudkøbing 1990-1997 afdeling SHIFT-EPJ 1997-2001 center

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt i Fyns Amt Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt v. Niels Mortensen, direktør Onsdag den 8. oktober 2003 Kl. 09:30 12:00 Program 09.30 Velkomst og formål med dagen. v. direktør Niels Mortensen

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Status og implementering EPJ Viborg Amt

Status og implementering EPJ Viborg Amt Status og implementering EPJ Viborg Amt Vicedirektør Ole Filip Hansen Viborg Amts Sundhedsforvaltning Sufofh@vibamt.dk 8727 1570 (direkte) 2020 0790 (mobil) EPJ Observatoriets Konference 27-9-2001 Musik

Læs mere

Arne Kverneland 1

Arne Kverneland 1 291003 Arne Kverneland 1 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2003 To senarier i Danmark Effektiv understøttelse af patientbehandling 4 3 2 1? Optimistisk:

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 Arne Kverneland Tidligere strategier!1995: IT-politisk handlingsplan MedCom Elektroniske Patientjournaler!1996: Handlingsplan for elektronisk patientjournal

Læs mere

SHI Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning SHI 2006

SHI Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning SHI 2006 SHI 2006 Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning PH.D. PROJEKT: Procesanalyse af EPJ udbuds- og udviklingsprocessen i Nordjyllands Amt - med fokus på lægerne

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift 12.10.2007 EPJ-Observatoriet 10 års erfaringer med EPJ g i daglig drift Min baggrund Klinisk biokemiker Laboratorie-IT-systemer Thrombo-Base Ringkjøbing Amt EPJ-anskaffelse/udvikling ACURE - EPJ-udvikling

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Bilag 2: Projektbeskrivelse Aalborg d. 26.5.2003 Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Baggrund Baggrund: Med lanceringen af National IT-strategi

Læs mere

Evalueringsaspektet erfaring med brug af erfaring

Evalueringsaspektet erfaring med brug af erfaring i Fyns Amt Evalueringsaspektet erfaring med brug af erfaring EPJ-konsulent Niels R. Larsen Fyns Amt Disposition: EPJ i Fyns Amt Før, nu og nærmeste fremtid Erfaringer med evaluering i Fyns Amt EPJ-strategien

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne

Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne EPJ-projektet Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - Danske Regioners arbejdsgruppe om IT-arkitektur Patienten som et aktiv den aktive patient Med etableringen af

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret MedCom s SUP-Projekt Projekt Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-observatoriet s årskonference 27. Oktober 2004 Session C2 SUP Agenda Baggrund Klinisk tværamtslig anvendelse Demonstration - offline

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer 6. april 2010 IT-Chef Lise Wormstrup Dagsorden Organisering af it i Region Nordjylland Beslutningsmodel og -struktur

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

til digitalisering af sundhedsvæsenet

til digitalisering af sundhedsvæsenet Internationale ti erfaringer med udgifter til digitalisering af sundhedsvæsenet hvad koster det? Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk EPJ Observatoriets årsmøde 22. oktober 2008 MEDIQ 1 Status for IT i

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 20 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

den nye nationale Afdelingschef Erling Friis Poulsen

den nye nationale Afdelingschef Erling Friis Poulsen Hvad er vigtigt at fokusere på i den nye nationale sundheds-it-strategi? strategi? Afdelingschef Erling Friis Poulsen Hjælper strategien på at løse samarbejdet om patienten? Er der tænkt nok på fremtiden?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERENS TALE PÅ EPJ- OBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE DEN 25. OKTOBER 2006.

DET TALTE ORD GÆLDER INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERENS TALE PÅ EPJ- OBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE DEN 25. OKTOBER 2006. DET TALTE ORD GÆLDER INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERENS TALE PÅ EPJ- OBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE DEN 25. OKTOBER 2006. For ca. et år siden offentliggjorde EPJ-observatoriet en statusrapport. Det var en

Læs mere

IT-strategi i Region Syddanmark. Niels Mortensen

IT-strategi i Region Syddanmark. Niels Mortensen Sammenhængende ITsystemer i de nye regioner IT-strategi i Region Syddanmark Niels Mortensen Agenda: IT i RSD - Indledende synspunkter IT-strategi 2007-2011 Fusionsstrategi Teknisk infrastruktur Fælles

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Elektronisk. mellem sygehusafdelinger

Elektronisk. mellem sygehusafdelinger MedCom 2 Mini-IRSK InterRegional SygehusKommunikation Elektronisk kommunikation mellem sygehusafdelinger sygehushenvisningsygehushenvisningsygehushenvisni epikriseepikriseepikriseepikriseepikriseepikriseepikri

Læs mere

EPJ hvad skal der til. Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen

EPJ hvad skal der til. Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen EPJ hvad skal der til Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen IT-strategiens skal Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service i selve patientbehandlingen. Sikre en bedre kommunikation

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere