DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE FYSIOTERAPEUTER"

Transkript

1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektoren, som blev drøftet under pkt ved HB mødet 3. marts I juni 2005 udkom pjecen Nye sundhedsopgaver fokus på kompetenceudvikling, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Det Kommunale Kartel og Sundhedskartellet. I den forbindelse påpegede Danske Fysioterapeuter, at der er behov for at kommunerne, i takt med at de får større ansvar for sygebehandlingen, tager stilling til hvilke kompetencer, der skal være til stede for at løse de nye sundhedsopgaver. Efterfølgende har Danske Fysioterapeuter gjort sig til talsmand for, at der er behov for en form for specialeplanlægning i primærsektor 1 til sikring af den faglige kvalitet i de primærkommunale tilbud. Her tænkes ikke i lægespecialer, men i en planlægning, der sikrer, at patienter og borgere altid bliver mødt af de tilstrækkelige og relevante kompetencer. Dette for at støtte vores medlemmer i at kommunerne har en opgave og forpligtigelse til at sikre ordentlige rammer og udviklingsmuligheder til at løse de nye opgaver på sundhedsområdet. Et skræmmeeksempel kunne være, at man atominiserer et område, så- 1 primærsektor indbefatter her både tilbud i praksissektor (vederlagsfri) og de kommunale tilbud, ud fra den forståelse at kommunen, som myndighed for opgaveløsningen, bør betragte både tilbud fra praksissektoren og egne kommunale tilbud som en del af det samlede udbud. 1 / 5

2 ledes at en fysioterapeut står alene om at behandle en hel ny gruppe patienter og ikke får reelle rammer til at oparbejde en fornyet ekspertise. Der har, siden kommunalreformen trådte i kraft, været både intern og offentlig kritik af kvaliteten af ydelser i primærsektoren, både hvad angår den faglige og den organisatoriske kvalitet. Bl.a. i relation til stigende ventetider for patienterne, for små organisatoriske enheder til at opretholde ekspertise på specialområder, manglende systematisk kompetenceudvikling mv. Danske Fysioterapeuter mener at denne kritik skal imødegås med konkrete krav til kommunerne, som er myndighed på området, der giver bud på hvordan et bæredygtigt udviklingsgrundlag for den faglige og organisatoriske kvalitet kan sikres. Forandringer i opgaveportefølje Med kommunalreformen er opgaveporteføljen i både i primærsektoren- og på sygehuse ændret. Som konsekvens af kommunalreformen er der først og fremmest kommet flere opgaver til primærsektoren; således er store dele af genoptræningsområdet flyttet fra sygehusene ud til den kommunale myndighed. Ligeledes er der nye krav til kommunernes indsat omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som falder indenfor fysioterapeuters potentielle arbejdsfelt for både praktiserende og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Sideløbende er der, som led i en mere generel udvikling over de seneste år, kommet flere mere behandlingsorienterede og mere komplekse opgaver ud i primærsektoren som følge af, at patienterne bliver tidligere udskrivning fra sygehusene. Vurderingen er, at patienterne i fremtiden vil blive udskrevet stadig tidligere. I sekundærsektoren er der som led i samme udvikling kommet langt mere fokus på udredning og vurdering af patienterne, samtidig med krav om større specialisering, som led i den overordnede specialiseringsstrategi på sygehusområdet. Danske Fysioterapeuter ønsker at stille skarpt på, hvordan foreningen bedst understøtter forandringerne i de to sektorer for at sikre den optimale faglige og organisatoriske kvalitet. Nærværende notat handler udelukkende om hvordan den målsætning kan opnås i primærsektoren. Følgende er bud på hvilke krav, Danske Fysioterapeuter mener, kommunen som myndighed skal leve op til for at fysioterapeuter får de rigtige rammer til at udføre og videreudvikle de nye fysioterapeutiske tilbud i primærsektoren. Side 2

3 Forudsætninger for kvalitet i de fysioterapeutiske tilbud i primærsektor Viden om nye eller ændrede behandlinger (for eksempel operationsteknikker, medicinsk behandling) skal løbende opdateres, og ny viden skal implementeres i praksis via kvalitetssikring, evidensbasering, kliniske retningslinjer og kvalitetsstandarder. Dette forudsætter, at der løbende udvikles og implementeres kliniske retningslinjer for praksis, og at alle kommuner indgår formelle samarbejdsaftaler med eksisterende forskningsmiljøer. Både standarder (som information til borger) og kliniske retningslinjer (som information til sundhedsfagligt personale) skal tage afsæt i evidensbaseret viden. Derfor mener Danske Fysioterapeuter, at både de kvalitetsstandarder, der meldes ud til borgerne, og de kliniske retningslinjer, der er med til at danne baggrund for den kliniske praksis, skal udformes og bruges, så der skabes rum for konkret faglig vurdering i relation til mødet med patienten. Således mener Danske Fysioterapeuter, at evidensbaseret praksis indeholder tre aspekter: Evidensbaseret praksis tager udgangspunkt i den bedst mulige tilgængelige viden integreret med klinikerens ekspertise og patienternes præferencer og behov. I de kommunale kvalitetsstandarder bør der være rum til relevant og nødvendig faglige vurdering, skøn og indsats. Sundhedsaftaler og genoptræningsplaner er de centrale kommunikationsværktøjer, og de bør derfor også bruges til sikring af relevant indhold og understøttelse af kontinuitet i patientforløb på tværs af sektorerne. I lighed med specialeplanlægning på sygehusene bør der også i primærsektoren sikres et tilstrækkeligt antal af patienter: enhver intervention bør have tilstrækkeligt patientvolumen i forhold til at sikre det nødvendige faglige erfaringsgrundlag og udvikling. Det betyder, at Danske Fysioterapeuter mener, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis har tilstrækkelig kapacitet til at tilbyde alle patientkategorier et kvalificeret tilbud. For eksempel kan det i relation til mindre patientgruppe være nødvendigt, at der mellem region og kommune og inter-kommunalt samt mellem kommuner og praksissektoren indgås aftaler, således at de tilgængelige ressourcer udnyttes bedst muligt. Der bør også etableres læringsmiljøer, så de fysioterapeutiske kompetencer vedligeholdes, ajourføres og udvikles. De fysioterapeutiske specialister er væsentlige aktører i denne sammenhæng. Det betyder bl.a., at Danske Fysioterapeuter mener, at der i den organisatoriske planlægning skal tages hensyn til at fysioterapeuter har mulighed for at indgå i faglige fællesskaber. Der skal fokus på realkompetencer, som bygger på såvel formel Side 3

4 som uformel kompetenceudvikling, og der skal udvikles nødvendig specialviden ved hjælp af relevant efteruddannelse. Såfremt specialeplanlægning i primærsektor skal give mening, ikke bare for fysioterapeuter men også for patienter og borgere, skal der være en let adgang til oplysninger om de eksisterende behandlingstilbud. Forudsætningen herfor er, at der mellem regioner og kommuner skabes overblik over eksisterende ressourcer ved hjælp af kortlægning af kompetencer, faciliteter, udstyr, adgangsforhold m.v. hos de fysioterapeutiske udbydere. Forhold vedrørende ledelse er endnu en væsentlig faktor i relation til at skabe og sikre faglig og organisatorisk kvalitet. Men dette emne vil blive behandlet særskilt, når tænketank vedrørende organisering af de terapeutiske ydelser i en fremtidig sygehusstruktur kommer med deres udspil. Dette udspil vil blive behandlet særskilt på et efterfølgende hovedbestyrelsesmøde. Nedenstående følger bud på Danske Fysioterapeuter holdninger til, hvordan den faglige og organisatoriske kvalitet i primærsektoren kan sikres: Krav ud fra ovennævnte forudsætninger til kommuner, som myndighedsansvarlige for opgaveløsningen Kommunerne skal sikre, at der foregår løbende opdatering og implementering af ny viden. Derfor skal kommunerne indgå aktivt i både udvikling og implementering af kliniske retningslinjer i praksis. Kommunerne skal sikre, at de kommunale kvalitetsstandarder skaber rum til den relevante og nødvendige sundhedsfaglige vurdering og indsats. Kommuner og regioner skal sikre, at sundhedsaftaler og genoptræningsplaner bliver brugt som centrale kommunikationsredskaber til sikring af relevant indhold og understøttelse af kontinuitet i patientforløb på tværs af sektorerne. Kommunerne skal sikre, at der til ethvert tilbud tilvejebringes tilstrækkeligt patientvolumen i forhold til at sikre det nødvendige faglige erfaringsgrundlag og udvikling. Kommunerne skal sikre, at der iværksættes en fortløbende kompetenceudvikling for hver enkelt fysioterapeut for at sikre, at der er tilstrækkelig kompetence til at løse opgaverne på et tilstrækkelig højt fagligt niveau. Kommunerne skal indgå i uddannelsesforpligtelsen af fysioterapeuter. Kommunerne skal sikre samarbejde og videndeling med eksterne leverandører, herunder praktiserende fysioterapeuter. Side 4

5 Kommunerne skal sikre, at der er let adgang til oplysninger om de eksisterende behandlingstilbud. Kommunerne skal forpligtiges til at indgå formelle samarbejdsaftaler med eksisterende forskningsmiljøer eller oprette nye. Side 5

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser

LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING SUL 140, LEMVIG KOMMUNE Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser Vivi Altenburg, Leder af Rehabilitering, Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune. 19-11-2014 Social- & Sundhedsudvalget

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration 2007 Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere