^ Xftz, r». ^ ^ / ? s. > /.'^x f. v ^ XOkXIQ^I_IQ^ 6I6l_IO^^< > r ' >L. X'.. X c. Xt >^.' '?>^.«* > IX X > -- ^ ^ i»«-x - i ' - i - L - ^ X -U >.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ Xftz, r». ^ ^ / ? s. > /.'^x f. v ^ XOkXIQ^I_IQ^ 6I6l_IO^^< > r ' >L. X'.. X c. Xt >^.' '?>^.«* > IX X > -- ^ ^ i»«-x - i ' - i - L - ^ X -U >."

Transkript

1

2

3

4 r». ^ ^ i»«-x - i ' 9. >' '-. ^ ^ / / i. - i - - V >. > /.'^x f " ^ * ^ 'r V - v> / X >- <>' L 4 > '»- sx> X?' X > ( > X 1 i ^ *. / X^» >» -» /! -.D «Z -, ^ > > v ^ XOkXIQ^I_IQ^ 6I6l_IO^^< / o -U > L - ^ X ^ Xftz, ^ i ^ ^ X x. ^ '. ^ V <i j ' / X X X ' > r ' >L? s 'X X'.. X c Xt <.? x «. - x >^.' '?>^.«* > IX X > -- ^ ^. x > ' -> > X >x V? - V >: V ^2 A!'

5 l G '. c h *. / ^ s ^ e lc e s n in g e r ' V / ' ^i ^.o v e r >. ij> t «, V / " det danske S p ro g / -^1 t' r. eller re s o n n e r e t < ^-7 d a n s k G r a m m a t i k, X a Jacob ved Baden, z' H UU! Professor i Keltalen heden ved KisbenhavnS Universitet '1, z Fierd"e^paa nye' gle.nnemseefe.» x - og.forbedrede Oplag. > x - c» «-«r!j > - ^ / - Z! s - /. s v ^. /. Kiobenhavn r 8 i 3. X i Lrykt ya- F r. B ru m m e rs Forlag, paa Kster-ade No. ho- E. M. Coh«o»

6 «' ^ '-.. *L W!-^'::.-L - / <-' -' - p.^,?7'x ' 4 ^. ' j ^. ' - ' V".^7 >X7 'X ' ' '> ^ > * ' X'»i ^ -'.-?''-. ^ - '"' ^ >, ' ',. ' > ^!'. ^ ^ <»/»i. ^. >^--,. X" ' - ^-. X 7>k' ^ ', ^ ^ 7. >< L / x 5 >^ -. <. i X^ ' 'X. E-». o 7 l 7 7^^ ' '?7 - ^X... ^ «. " - - ^ ^. z'- X ;,-- > < ' ',. ^ - ^ 7-7 ' ' ^ 7. < X 7'' 7-., ^X.-.. ' 1',. 'k^-. ' ', X» 'V^ 1 ' > X-. ' > 77r '-.7 '^X - -fv i * i X' '»> X-,. - X -.^7 I ^. > ^'?' / ^- X 'x^ ^' ^ 7. -r> ' I ^ i - - ^ -^. ^? ' '' ^'<» ^»7^ s/. ' 7^ < ' 'V i: '.^. ', ' «-e --»X 7>-<.'. V X.' 7 V ''.X ',7 i 7. 7 > /, ^' ' 'i "i 7 -. V». v ) - X X 7 ^ >.- ^- '- r. ^», / *», ^. 7' k^'- «t ^ '>M. -' 7-. r ; - - < ^tv ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ - i '. 7 -> -. ' --4^' ^ P>,, ^' ^M -. S' ' i< ' < «/ ^ V L v ---^^ ^ -V '- > -. ^* l /- ' X >' 7 ^ '> 77^* ^ ^ ^, - i- ^.. - < x x -, 7-<- ' ' L' ^ -' ^-5- ^ V ' -. ' X ' >... / ' ' ' 7 ^ /- > 7. ' ^» x v»x ^/-'. H- i' "X>'1k M' X /-.. / /' 7?^^ ^1 ««. j.. s r ^, / ^.7 '! d-.-. F >'. <7. 7 /. >r' X. "A.. ' r 7 E->^^ r-, ks'.. t >- - ' ' / - ^.7^, ' - / I '?,. ' r. < i» > i' <, > i ^ >. i < / ^ - > ) ^ft- ' > X L X ^ > 7- - / i ' t > / 7... X k?. - V. XX /. X x ' < >, > / >>! - ^ 7' r> > ' ^'' ^ 1-7 7;^«, < V, / ->- 7> - >.-' >' -!, ' ^ ^ >..r 7 ^ -- '.x 7' ' > 7. r ^?^ t-d,, x X ' X.. c- >r-i- -/. '. -. ^ "7^. ' >,- ' 7 ' - 7<K «V / < ^ > ^-1^ ^ G -X ck - M 7 X ' ' v-v^» ' L' -/ 'x <r 7^5,..'^. '- ^'--7^ <' >< ^../X ' X X 7 ' ' ' -X " "»».-, " 7><X. j. ^' X '. /» 7 > 7 xo / 't 7. < /? :>x i7 7 7-W-!^. ^ '7 -' <4 7!< ' L' X'... ' X '. i 7 -»- / i X- ' ' >' - V -. ' 7 > X' 7. ^ X ^'7 ^ : 7k. X-. ^.7?^- ' X-X ^ fr <. x d X^. x - i - > > ^L», / <' X - -<- -.'?,7 X 7» 7/ ' <.v > > > ' «'>, ^.^-X d-. / 7 <» > 'X. ' ^ 7 "7^ 7' v > > / >7/'«i- '>, -.. ',7 ' ^ «>d«^ 'i ^ ^7F.,» «"«-- 5^-^B, "^ 7- >< 7.- x S E - - ^7. V- XX.7^ -...,W x 7. ' X, >--7. ^«>' 7 ' "X ^' / X,t ^. ^>7^ >7. '1' '>7 X'" 7. ^z, >1- / ',.->Wi " ^ ^ ^,1 7» '- 7>,' 7:' ' ^('' - ^ 'X,/7.' ^ '77^ - -. >. 7^ ' > - >-v > -..^ -^. X'.i,7 X «..t ^ /' X''' -'-^'. ^ -., - ^. >. 7 -x»7 - '. 7 '/ ^ «/" -. ' -<-

7 h e rv e d fremkommer det fjerde Oplag af mln refon, nerede danste Grammatik, eller Fofeloesninger v-.er det danste S p r o g, hvoraf det andet Oplag udkom i Aaret 1792, og fom paa etaarstid ikke har varet at bekomme. Det andet Oplag blev udgivet i uasien samme Skikkelse, hvori det ferste 7 Aar tilforn var kommen fra min Haand. Og da dette ikke har hindret dens D rug og Aflytning, kunde jeg ved dette fjerde Oplag ladet det beroe ved at serge for, at Dogen ikke skulde seges forgjarves, uden at kcrnte paa betydelige Forandringer. Im idlertid da jeg i Aaret 1798 blev bevsget kil selv at udgive et Udtog a f M M danste Grammatik, oz Bogen forsi efter det andet )( 2 Oplags

8 Oplags Fremkomst havde fundet e«recensent k de ' "V - kisbenhovnske lcrrde Esterretninger for Aaret»79;,,.som baade skionnede pas mit Arbejde, og ved at igiennemgaae det fra Begyndelse ti! Ende med en f t Granders D ie, robede selv et Dekiendtskab med Sproget, der gjorde ham berettiget til det paatagne, Dommerembkde" ^) ; saa havde jeg ikke kunnet for» svare, om jeg ikkensie havde prsvet denne Recensents Erindringer, og betient mig af dem som jeg fandt grundede. A f saadanne fandt jeg adskillige k ben grammatikalsk«deel, hvori en Fremmed d, e. en Mand som er opfsdt i et fremmed Sprog, is rr der tydffe, kan se«v I lige saa rigtig som den Jndfsdte, og da Vanen ikke lorgger ham de Hindringer i Vejen som den Jndfsdte, endog have dybere Indsigt i Sprogets Mekanik end. denne. Hvad derimod den syntaktiske Deel of S p ry, ger angaaer, hvori dets Genius egentlig viser sig, saa, V, horer ' ^.. * v ^. *) D et er mine egn«ord i Fortalen kildet fsrste Oplag > af Ud toget. Recensenten kjendte jeg den Gang ikke; siden har man forsikrer mig, at det er H r. C«- c ^ x itrin Abrahamson, nv Medlem af Dclstabet Ul Le skionne V ibenffabrr- Forfremmelse.

9 / horer et usirdvankigt godt D re, og et langt Ophold i Landet, og megen Omgang med Landets Jvdfedte, til, om han heri sta! trceffe det Rette saa godt ssm drn Jndsodte, og ikke ofte, isirr naar han over baade det fremmede ^og Landets S prog, lade sig undfakde Germanismer (ifald det fremmede Sprog er det tydffe) naar han ffriver dsnst, og Danismer, naar han striver tydss. D e Forandringer jeg derfor i den grammatikalske Deel af min reformerede Grammatik har giort i Udtoget, saavel efter Andres Paaminde!- s.r, s«m.ft«.g.t nel.rc S v.rl-g. har jeg -g- saa anbragt i dette fjerde Oplag. De Undersøgelser derimod angaaende vore B erber, og fornemmelig Futurerne, ^som jeg ister efter H r. V ice, i '.. Admiral WinterfeldtS V in k, havde opsat til en ^ nye Udgave af m i6 udferligere Grammatik, jeg endnu ikke kunnet foretage, har deels fordi min svrkkede Eundhed ikke tillader mig den Anstrengelse af Eftertanke, som saadanne Undersege!ser krsve, dee!s fordi jeg maakte ile med der nye Oplag, hvilket dog er blevet opholdet ved Mange! paa P a p ir, som ieg i dyre Domme har > maatter forstuve fra Hamborg- En

10 En Forandring er skeet i dette Oplag, jeg haaber, Sprogligere ville takke mig for. som Jeg har i begge de forrige Oplage, fpr RetstriyningenS / S kyld og til at adstitle de O rd, hvis Udtale er, eller synes ak vcrre lige, men som dog i Mening / - ^ ^ og ofte i Skrivning afvige fra hinanden, meddeelt ec. orthograsifft Register,som saa vidtloftigt det er, (ncrsten s Ark stor), i dog umuelig kan vare suldstoendigt, ucraiet te mange Tillag det har faaet» i det andet Optag. Men da jeg siden den Tid har udgivet en orlhoarasist O rdbog, og ved E n den af famme tillagt et korr orthograstslt Register, hvilket jeg paa et langt kortere Rum (i-ark) har segt ak gjore faa fuldstændigt som mueligt, og brugbarere indrettet, saa har jeg ingen Betænkning giort mig at omskifte hint orthograsiske Register med dette, og at give dette Sted i den nye Udgave strax! det ferste Kapitel. Den syntaktiske Deel har jeg for sterste Parten ladet blive som den var i de forrige Oplage, lige saa fuldstændig og detailleret; saa meget mere, som jeg synes at have lagt Marke til, a! vore fleste Sprog«tarere hvoraf vi nu have lige saa mange fom vi haveicerpre i Sproget bekymre sig lidet om denne i '

11 / mine Tanker vigrigste Deel af Sproget, men troe a t' have giort nok, naar de, ti! liden ' ' ^ V' ' ' N ytte for B s rn og Fremmede som ville ^lcrre ^ -1 Sproget, bebyrde den grammatikalske Deel med tomme Distinctioner og, unyttige Konstord,. og - imidlertid lade ffisdeslsse Ooersrttere rase imod Sprogets.G enius, og > opfylde det med en Mangde fremmede. Vendinger og Constructioner, som gisre os til alle Nationers Skyldnere, ogl fortrcmge vor egen' l^^ror vernaculus, hvilken Syntaxen ffulde vaage over at vedligeholde. Dgsaa Prosodi'en har jeg ladet blive som den var, endffisnt jeg vel veed, den ikke har fundet alles B ifa ld, jeg ogsaa selv meget vel indseer dens Ufuldkommenhed. Men deels ffykdte jeg >dette den store Zv'snstdommerS M inde, som har vcerdiget at gaae den igiennem, ' ferend den blev trykt, og forsynet'den faavel med Exempler som egne Iagttagelser ^); deels kiendte jeg ingen V ^ Pcvsodie l Modersmaalet, som hidindtil giorde mig overflsdig. Det allene maae. jeg Lglentage, som jeg allerede strax bad at lagge M arks kil, / at det ' ' - ' ' ' - -. *) S l. Grhrimeraad Larstens, Directsr i det lybske Cane erlli.

12 - V». at det ikkun er en dansk Prosodie jeg har villet levere, og ingen Poetik, med mindre man tit denne vride hensere nogle enkelte Capitler, saa- som det 7de om Versenes Harmonie og Velklang, hvilket jeg haabkr, endog vore gode Digtere ville > *, finde nyttigt at anbefale den Svcrrm af unge Mennesker, med at gisre V ers.. som for nsrvcrrende Tid give sig as K ie b e n h a v n i J u l i i r Z o i. - > '. 7 - ^ - 7, 7/.r" -.'7 / ^ 7 1. ^7 V. r»?- ^ - >>* - /' V -. ^M ' > / / / F1-1 2/ «V- X 1 ' /

13 Hr A«.os»»vs»«F o r s t e eller p a r a d i g m a t i s k e D e e l. iste Capitet. Om Bogstavernes Lyd og Udtale i Almindelighed. ethvert ved Skrifter dyrket Turigeniaal sindes ett tredobbelt Udtale. Anderledes taler dm gemene Mand Ordene ud, hvilke han ikke har loertafs krifter, men allene ved den mundtlige TaleS OverleverUse. Anderledes er den Velopdragnes Udtale i det borgerlige L iv ; og atter anderledes den offentlige Talers. Den gemene Mands Udtale kan i sig felv ikke vorre falsk. T h i da han har den ved Oret allene, og overalt loerer Sproget under Naturens umiddelbare Anviisning, saa at sige; saa er det neppe begribeligt, hvorfra han skulde faae den falske Udtale. A t han taler Ordene oste anderledes end de skrives, beviser A ikkun

14 ikkun Gogstavskriftens Utilstrcrkkelkghed til at udtrnl alle Lydenes Skateringer i Udtalen. BogstavW tcn er en herlig Opfindelse; hvo vil ncrgte det?? kiendte ingen nyttigere for den menneskelige Op!q< ning. Men den er, som alle Kunstens Boerker, m de lignes med Naturen, ikkun Kuskene imod den! n Korraad af Lyd og Toner, hvormed man i den mumi lige Udtale 'tilkiendegiver faadaune Korhold af I, og Forbindelser, som ingen Bogstavskrift rcekker«! at udtrykke. *) Naar derfor Almuen udtaler raar-r fom raavvrr, Boger sombojjer, faa tager den egg, ligen ikke feil af Lydene h og g, eller udtaler denrrr falsteligen VV, den anden jj; men det er hvert«)? det ene Exempel et V, eller i det andet et j, den lal hore; det xrlyde, hvortil vi ingen Kigur have i i ; phabetet, men hvilke man i Bogstavskriften er blalci enig om at udtrykke, den ene med l), den anden i n g, efterdi man ikke formaaede at udtrykke i det fs^ Cxempel en Lyd imellem bfv, i det andet en Lyh ini ^ lem ghi. Siden har Opdragelsen lempet Udt.la efter Skrivningen, og den bedre opdragne Hob har sider udtalet Ordene som man skrev dem. Denne Alphabetets Utilstroekkelighed til at lo tolke vore Lyde, maatte blive saa meget ftsrre, souof ikke^bruge noget af o selv opfundet Alphabet,. *) F. Ex. at flikke paa et System, som sa.r er saa foo^ det, at der ikke kan staae Isenge. Accenten allenl^,! trykker Ideen. Men i saadanne Tilfalde r<rkkrn,;l dobbelte Accent, den korte og lange, ikke ril..) s a aved forfal det bsr, formedelst den kslgendes,^ ning, ved at, ligesaa vel vare langtoner, ski-nkn«sa a langtoner, som det foregaaende sa a. li ^

15 og Udtale L Almindelighed. Z have laant vor Bogstavskrivt af andre Nationer, der enten havde mange andre Lydenes Skateringer end vi, eller ikke kiendte alle dem, vi havde. V i tabde der-! ved nogle af vore egne, og fik fremmede, som Almuen ikke tiender sig ved. V Im idlertid er det ikke min Mening, at man nu, da Sproget er dyrket ved Skrifter, bsr bruge Almuens Udtale som Rettesnor for Skrivningen. Ingen Rettesnor kunde vcere usikrere end denne. -E fterat Bogstavskriften er indfort, er Udtalen ikke allene ble«ven uefterrettelig, og ofte falsk; men den har ogsaa tabt mange af de Fordele, den havde frem for S krivningen, til at udtrykke Lydenes finere Skateringer, og er bleven mindre betydende. Man har tvunget Udtalen efter Bogstavskrivningen, og derved efter haanden adskilt den bedre opdragne Hobs Udtale fra den gemene Mands, 'hvilkennodvendig frabegyndusinhar vcrret den samme. D e rtil er kommen Omgang og B landing med andre Folkeslag, ftm ogsaa har giort sit til at giereudtalen i det daglige Liv saa ustadig og vaklende, at den ingenlunde gllens kan tiene til Grundk vold for Skrivningen. Under disse Omstændigheder er der intet andet Middel til at forebygge den vaklende og ustadige Ortoi grafi, end en ortografisk O rdbog, bygget paa de >- Grunde der'bor bestemme Retstrivningen, og som de ' der ikke kunde underssge disse G runds Rigtighed, det >,er, den storste Deel af Almuen, kan tage sin T ilflugt l"til, og blindt folge. Jeg siger blindt; thi vil man l tillade enhver Skolemester at lede sin Ungdom til Retsi, skrivning efter sin Fantasi, saa faae vi aldrig nogen A 2. - stadig

16 1 4 * Cap. Om Bogstavernes Lyd t- i stadig Retskrivning. VoreLcrrde, og dem som ftrtte sig i Klasse med disse, faaer man unde deres republi. kanske Krihed at drssentere, indtil de nodes at give efter for den i Skolerne dannede Almues stadigere Brug, naar vi engang opleve den Tid, at en autoriseret ortografisk Ordbog kan blive indfort i Skolerne. A f Mangel paa saadant et S krivt har jeg i de to forrige Udgaver a f min danste Sprog <rre, indfort et ortografisk Register, som. skulde, saavidt det strakte sig, bode paa denne M angel., Men da jeg nylig selv har bekiendtgiort en onograsist Orddog, der, saa ufuldkommen den, som forste i sit Slags, nsdvendig maatte vaere, doa synes at have fundet Kienderes Bifald, og opvakt Haab om, at den i en forbedret Udgave kunde blive skikket t il at indfores i Skolerne; saa kan man ikke fortcenke mig, at jeg i denne tredie Udgave af min danske Sprogloere, udelader hint ufuldstændige ortografiske Register/ og beraaoermigi dets Sted paa min Ordbog, som efter sin Natur og I r dretning maattegisre saadant etregister overflodigt for dem som kunde raadfore sig med Ordbogem j «s Men dajegikkekan antage, at alle de som vilde L ; og burde bruge Sproglæren, havde i faa kort en Tid, y, som Ordbogen er ude i Publikum, anskaffet sig denne, r, og mange maaskee aldrig agtede at anskaffe sig den; saa, ^ har jeg for at bode paa Afsavnet af det ortografiske Re-, gifter for diffe, ladet aftrykke afmin ortografifteordbog j den Fortegnelse af Ord, somere lige, eller omtrent lige, z i Udtale, men ulige enten i Bemoerkelse eller i Form, ^ og som allene eller dog for den stsrste Deel adskille- ved c Ortografien, naar denne tages i en noget udvidet Bc- «mcrrkelse, ^ ^ s '

17 og Udtale i Almindelighed. 5 moerkelse saa at den indbefatter den Forskicel, som A r tikel, Qvantitet, Tonehold og andet gror i Udtalen af! de lige, men i Demcrrkelse eller Form nlige Ord. Jeg haaber, Grammatikcns eller Sprogtrrrens Lasere vil takke mig for dette B ytte, som skaffer dem en langt sikrere Beiledning til en Mcrngde vigtige Ords og Bei grebers Adskillelse i Skrivningen, end det ufuldftcrn- I dige ortografiske Register i'de forrige Udgaver. Fsl-» ger nu denne Fortegnelse. - >- ' Fortegnelse paa Ord som ere lige, eller omtrent lige i Udtale, men ulige enten i Bemcerkelse eller i Form., -A s e r, (to Stavelser), P l. at Aa. ' Aar, et, (Enstavelse). ' Aag, et, l. t.»» o g, k. t Partikel«' vg, 1. t. Zmperf. af ager ' Aa -, l. t. som Biergaas. ' A a s ell. A s, k -t., dsdt Qvcrg. A, Aktor, (Tonen paa den fsrste) ij en Sag. Aktsr, (Tonen paa den sidste) Skuespiller. >! aad, l. t. Jmperf. af <rder. O d, en, k. t., paa en Kniv. Aal, en, l. r.. Fisken. O Id, k. t., som Oldtid, Oldsager. O l den, paa Trcrer. ' Abe, en. D yr. ' Ave, en. Tugt.» aber, gier efter. > aver, holder i Ave. 'Akt, en, juridisk Docnment it. Stykke af et Skuespil. ' Agr, en, Agtelse it. Agtpaatzivenhed. Aand, en ond, Adj.j Aande, Menneffets Afviser, en, (Tonen paa ferste), paa Gaden. Aviser, (To»en paa den midlerste), P l. af en A«viS.

18 asvendes vender fra. afvanner, vanner fra. Agern, Oldennsd. Ageren, af en Ager.. Agerren, en. Ren ell. Ren«de imellem Agrene. ^ Ahme cll.a m e, et stortfad. Amme, en Alter, Akteret.. Alder, Alderen, aller, en Part. der lazges til Eupcrlnt. i ander ell. aander, paa noget. aner7 det, mig. Aner, P l., adelige Forfadre. O anger, paa noget. Anker, er. Skibsanker it. Kar af et vist Maak; anker, jeg,paa noaet,klager» ankrer, kaster Anker. angrer, jeg fortryder.. Balde, denhaardehudun, der Foden. Ballet, af B a l, (Tonen - P- f ) Ballet, (Tonen p. s.) bange, Adj. Danke,.en, ophoret Jord. B ank, P l., P r y g l. B ank eller D a n ke. Pen' ge»banke. B a s, k. t., spille en god Bas. bas, l. t., spille BaS. D u uden, i Karr'-t. Bonden, af en Bonde. D a a d s, t il Baods. D a as, en, til Kor. Dos, k. t., siaae Bos i Keglespil. Banner, en, Fane., bander, jeg, svarger. Arme, P l. af en Ar m, it. af Adj. Arm. ^ Arme, en, (Tonen paa sid«str) Krigshar. - -., ' ' -e D a a l, (to Stavelser), Afguden- Daal, (En stavelse), et B a l', k. t., et ' Balle, en. Pakke Darer. Ballie, en, Traballre. basker, jeg, giver Hug. B a r skar eller Bart skar. Barber. b e d st, Sup. af god. Best, l. t., et ' ', Befald, Behag, befal. Ton-paa sidste, Im - perat. af befaler. Bifald, ee. Ton paa forste. begabet, Partieip., begloet, begavet, som har Gaver. < Ba- 4Z - i

19 , Bager, et ^ besvcerge r, tager i Erd it. beyer, belagqer med Beg. bekrafter med Ecd. beqier, jeg, for: begiarer,. it. en Bkyicrlibched.^ b.e v i d st> (kprri), bskiendt. belast, Partic., t Bogrr. bevist, (langt i), afbeviser. bel cesset, betynget. ".. B i d, (kort i), et, Huudebid. bemoier, jeg, gier Moie. B id,(ko rri), en,mundfuld, be msge r. Jorden.. bid, (langt i), Im prrat. af ' " - bider. bege, at, bestryge med Beg begge, Adj. Dlodflod. Flod of Blod. B i odflod, (korro. i. Flod), Bedrag, Bedrageri. Sygdom., D id r a g, er. Ton. paa forsir.. b lu es, jeg, (to Stavelser), befaider, det, behager. Dlus, et, <kort u), Enstav.) bifalder, jeg, samtykker. b lu n e r,' jeg, tager mig et beleven, Adj. B lu n.- bleven. P a r t. af bliver. blun der, mrd Ainrne) blot, Adj. og Adv. k. t. blaat, Neut. af blaa, l. t. blodt, Neut. af blod, k. t. blsdt, Park. Pass. af bloder, l. t. Besidder, af en Ting. D fsid der, i en Ret. Beslag, et, paa en Kiste. Bislag, for er Huus, (To» - nen p. f.) Bestand, Vedvarenhrd. Bistand, H irlp, (Tonen p. f.) besvarer, gisr Besvar. Blekeller Blik, BlikkSi. Blak, at skrive mcd. B lik, et> med Hier. beseg ler, satrer Segl for. beseiler, er Farvand. besad, Jmpcrf. af besidder, besat. Partic«af befatter. Bever, en, D yr. ^ bavrr, jeg, skialver., bela g ger, bekraftrr med Dokumenrer^rller Eed. beligger, brsover. V irk, et, vis Afdelingaf Laudet. - ' ^ / > M

20 B irk, en. Birketræ D o, en,pl.b o e r,(tostav.) D^o d, en, Pl. Boder., Bod, uden Art., Pl, Bs» d er. V ' boer, jeg, (tostavelser). Bor, et,(lanqto),vritbor. Bord, et. Spisebord. / > D o l d, en, som Fiarbold, Bolt, en, af Zern. bold, Adj. Bomme, Pl. af en D o m- Bombe, eft Bov, en, af et Dyr. Bog, en, Pl: Doger, brad, Adj., hastig, snar. hrar, Adj. nedhangenbe, steil ned ad. Dred, (korte). Rand. bred, Adj., (langt r), " Dret,et, k. t. bredt, l. t., Adj. og Abv. Bredde, en ' brede, Adj., Pl. af bred. Brede, en, af Tsi, Pl. Breder. B rader, P l., mangler Si> g. Bretter, Pl, af Bret.^ B ri ga e ellerd r i q, (kort i), en, et Slags Kartsi. ^ Drikke, en Brodér, en Broer, (to Stavelser)^ P l- af en Bro. D o rrer, P l., som voxe paa Skrapper. Borger, en ^ - - Brok, et, Sygdom. Brok, en, Brvkfugl. B r u d, ek, k. t., som Vandets. Brud, en, l. t.. Forlovet. D ryst, et Drs st, en. Men paa noget. / Brand in g, som Stenes. Dranning, som Havets. B r sn d«,pl.afend rs n d. Brynde, en Bur, et, l. t., Fugkebur. Duer, (tostavelser), P f. af en B u e. Dulle, P l. af Bul (Trabul), k.t. Bule, en Bolle, en, som Punsebolle. Bulen, af e n D u le. bollen, Adj. Dund, en, paa et Kar. ^ Bundt, et. Knippe. Bunden, i et Kar. X d Bom

21 Ortografisk Register. ' 9 '. / * ' ^?» - Byld, en B y lt, en. Pakke. Dytte, et, uden P l, D o tte, en, Kar. b<rl, A b j., msrk. B» lg, en, Dlcesebalg it.hud af et D yr. beelger, jeg, tager Dal«gen af. baler, jeg. Vand i mig. Bor, l. t., som Hjulbor. bsr, det, k. t. Bor, l. t., V ind, In d., som god B or. D o ren, af en Bor. Born, (Enstavelse), P l.a f Barn. Dsrdag. Dag da Smakken gaser over. Daddel, en, Palmefruat. Dadel, en, Irettesoettelse. -. ^ dadler, jeg, irektesatter.' Dadeler eller -Dadler, Pl. af en Daddel. D a d l e r, en, som dadler. Dame, en Damme, P l. af enda m. D 1t, mundtlig S trid om noget. Debit, Affattelse af Varer. Deber, Skyld, Gield. Del, l. t.. Pi. Dele. Del, k. r., Pl. Delle, Hulhed f. Ex.»Kinden. D ig t, et, poetisk. Digr, en Opdigtelse, Fabel, digt, A d j.,,at. D irik, en Bonden, Bondemanden. Borsdag, naar Kisbmsn, dene komme sammen p^a D y> en, (Enstav.). Borsen. D y e, (to Srav.), Rcgnbye., '., ^ D orste, en, Klade^srste. Byg, k. t. Byget. D o st s,^er, Svinebsste. D yg, l. t., Dygesaa. / byq, k. t., Jmperat. af Bekke, Pl. af en Dek. bygger. begge, begge to. bygger, jeg, et Hus. byger, Klader. Dsnder, P l. afenb onde. d. ^ >Do^nner,,Pt. af envsn. Brug, en, Sadvane.»r.enDonnr. D rug, et, k. t. som SaugSbrug. ^ D. drk.-

22 Drik, en ^ dysser, i Sovn... ^ tysser, pa E.a, at han ffal D irik-r, Ps. afdirik. vare stille d i c k e r, jeg, bruger Dirik.. d s b»r, et Darn. / dobler, ses, spiller. dovcr, gror dsv., dublerer, gipr dobb.lt. ^ -7- ^ D -r,en, k. k. ^Dvgge, en, stor Hund. > d-er, jeg, (lo Stavelser). ^ D okke, til ar bygge Skibei. ^ ^ degqer, ovfostrer. Drog.et, k. r. bakker, tiidakker. dr o g. Zmpcrf. l. t. af d ra«^ ger. Die, (to Stavelser), give ' Die. ) Dragt, en, Kladedragt it. Di^re, er, Damning.. Byrde svin b<ercs.. dier,, giver Die. Tragt, en, Hitcagt. diger, saner Dige. D rift, Famark. Daabel, S p il. D rift, en. Samling af dobbelt, en gang saa meget. Qvag it. Lyst. - dnkker, med Hovedet, driller, jeg, narrer it. bo«dukker, gaaer under Van«rer Hul i. det. ^, t r i kl e r, jeg, flaaer T rille r d r y s se r, jeg, gaaer langsom, E. drsser, Sand, Suk"er pas. Edder, i en Dysb. ed e,r, Pronom. af Z. Dug, k. t., scm falder af Luften, med den bestemte E d, en, l.t, Pl. Eder. A rt. Duggen. ad, Jmperat. af <eber Dug, s. t, Borddug, med denbestemteart. D ugen. Enshed, at «nting er den samme med den anden Duge, Pl. af Dug, l. t. Enhed, at en Ting er een. Dukke, en Enighed, Samdragtighed^ dug ger, det, der falderdug. dukker, jeg, med Hovedet. E g, en, i. t., Egetr«E g, en, k. t., Odden paa en Kniv..ZEg

23 - V > ^ f TE s, et, afh oni rc? Egen, Egetråer it. Hjulegen. Hg gen, Odden. Egn, en. af et Landskab eg en, Adj-, P l. egn e. > " - Egt, is a a r it.egtett ia irt.? Mgk, Hoveri med Heste og Vogne. Elle. P l. af El, Elirtr«. ZElde, Alderdom. Eng, en, GrcrSmark. «ng, Adj., trana. Esse, en, i en Smede. ZEse, R v. Magelighed, vare i str 2 El'e. <r t se, Jnftnit. af cr t se r, i M etal., - efter«t, Han)., efterdi. efter ar, (i lo Ord), f. Er. det skede efrer ar hangar kommen hiem. - en gang, (to Ord), en eneste Gang. / ^ e r, jeg, k.^t. «r» Zurperak. af» re r. - / ere, P r«s., P l. a f ^ r. 2Ere, en ' lk "" F- fa a, Adj. Pl.'» Conrp. fsrr e, S uoerl. f'cer sr. faae, In fin ir.. af faaer, t'lnstavelse). faaer, jeg, (Enstavelse).. F a a r, et fo r, Prcep., k. t. Fabriker, Pl. affabrik. Fabriker, en, (Tonen paa s.) L - - -, Fadder, en Flader, en fade r, jeg. A l, V iin. eftersom, Honj., efterdi, Fading, en, paaenvogn. jsrdi., Fadni n g, en, af A l, Virn. efter som, (i to O rd), f. Fatning, en Ex. efter som (det som, ' hvad) han sagde. fal, Adj. Fald, et, Tilfslde. en, k. t.. A rt., som en Ven, V en Dog. Familier, P l. -?.f Fa«en, l.t., eller een, cneneste. milie. En, en vis Person, f. Ex. fami! icrr, Adj. der kom En ril mig., >. end, Adv. F ar^e u, af en Fan e. Fanden, den ondeaand.. engang, Ad^...

24 / Farvel, Afiked-o-d. f a r vel, (ro Oro, hvid godt Huus mvd :c. fa ste, (a korktonet), Adj. P i. af f a st. F a ste, (a lgne.rrnet), en faster, jeg, - langr a). Aaster, en, (kort a). Fed, et, ( k e e), L Garn, ^ P l. Fevo?. Fjed, 't, Fodrfjed. fed, (langt e), Adj. Ferl, en, begaae en Feil, feil, Adv / tage frtl. Feste, P l. af en Fest. Faste, er, paa en Kaarde. firer, jeg, giver efter, fyrer, et Gcvar af. F i t, k. r., Fitrer. fedt, Adj., Neurrum af fe d. Flaa de, en, Krigsflaade. F i ode, Pl. af en F i o d. Flek, Plet paa Legemet. Fiekke, en, liden Bye. Flod, en, (langt o). F l o d, et, i Hovedet, (kort o). flyder, som Vandet, flyer, styer ir. leverer, flyver, som Fualen. Flor, (langt o). >lomstren. Belstand, (uden Artikel). Flor, et, for Anstgret. Fil, l. t., en, Pl. File. Fls i, en, paa en Bygning. Zjet,en(korce), Pl.Fjel e. Flsi, et, som viser B»nben. Fjeld, er, Pl. Fjelds. fniser, leer. f in, Adj., l. t. - fnyser, af Vrede. Find, en k. t., Findlap. fodrer, kraver. Fienbr, (Trestavelsesord). fordre r,fremrn«r befordrer P l. Fjender. fo rer, jeg, Qvaget. Fi»'re,iAnsigrerit.Findlap. P j. Finner. Fog, en, G ris. find-?, Jnfinit. af finder. Fog, et, som Snefog. Finte, en Pl. Finter. ^ fine, Adj., af fin. Fold, et, Baas. -, Fold, en, paa Klaver. F j or d. Vig som lsberind fra Havet. ^, F o er, til er Krearur. Fjor, forrige Aar, i Fjor. for. k. t., Prcrpos. ^ Fjorden, af en j o r b. Forbud, et,(tonen paa f.), fiarten, 14. Bud-som kommer forud. Forbud,

25 foregiver, giver til Undsky.l.ning., forgiver, dråber ved For- givt. i' l t Forbuk, (Tonen paa s.), hvorved noget forbises. K o r b u n d,er,(tonen pra f), Pagt. F o rbnnd k,(tonen paa s.), staae i Forbundt. Forbands? r, en, (Tonen paq fsrste. forda ndser tt>ia, jeg, (To«nen paa nritrcrste), dandser mig ril Skamme. Fordrag, et, (Tonen paa sidste), Kontrakt. Foredrag, er mundtligt, skriftligt. Fordel, (Tonen paa forsie), en Mevinst. fordet, (Tonen paa sidste), Zmperat. af fordeler. Fvrraad, er, OvcstSdighed. foraad, (sig), I«nperf. af <r de r. fo r r aad,( Tonen paa sidste), Zmpirat. af forraader. Fodring, en, K^v. Fordring, Befordring. g. " fo roseer mig, tager Mlg L Vare. so rseer mig/i noget. foreskrivr r, giver Regler. fo r sikr i v e r lader komme efter Sk-i.rung.. / foressyder, forstrækker, fo rs t y de r, forkaster. foredrager, jeg, frcmfo«' rer. ^ - fordrager, jeg, taaler.. foregåaer, nred Eremoel., forgaaer, forsvinder, (Tonen paa sidst?). F o r gaarb, en. (Tonen paa forsir). ZorgaarL, (Tonen paa forsir), i Sorgaars. ' forholder. En noget, hol«der tilage. foreholder. En noget, fs» rrstrller, bebrerorr. ^ forekaster, bebrejder, forkaster, kaster bor?., * forlagger, «t S k rift, it. lagger paa der»»-ette Sted. forrl«gger,ct Documrnt i Retten. fornem, Adj., (Tonen paa, fyrste). fornem, In se ra t, af fornemmer. Forret, en. Rer frem for Andre, (Tonen paa forsie) forret, (Tonen paa sidste), Jmperat. af forretter. For«

26 ' c «- i i - t 4 Ortografisk Register. -, ^ Ksrt? i sre r,en,(tonen paa fortrydelig. Ab/., paa no«ssrstr). " ^ gen, noget. fort?i<rrer, (Tonen paa fortrod^n, uvillig, midterste), stirrer ril ^ Skamme. fo r sal ler, scetter paa det i ^ urerle Sted, forsiaaer, jeg, staaer ril 'Forssttec, Pl. af For- Skamme, it. der, er ri!' sse. sirackrligt. fo r esseler, fremfskter. fo ee si a ae r, jeg, gjsr For«fortsætter, stag. - forven der, vender ep og F o rs tå g, et, (Tonen pa» n?d paa. fgrste), Project. forvsn ner, bringer i ond Forsiag, (Tenen paa sidste), Vane. Tilstrcrkkelighrd, der er rn, xforventer, bier paa. gen Forstag drri. ^ forevender, foregivrr. ^ i i / X! 'X forspilder, taber-, scrtter til. forspiller, 4«tter til i S p il. - fo restr akter, P-nqe. f o r str«kker,engcne/arm. forsyner mig, mcd noget. forsynder mig, imod no» yen. fortalt, (kort a), «?>upirr. af fo rt«lier. fortalt, (langt a), af for«taler, taler ilde om, it. fortaler mig. fortolke eller fortalte, (kort a), Zmperf.af forks ll er. ^ fortalte, Zmperf. affo titaler. ^ for tråde! tg, knarvorren. fo r viser,afdoen, Landet, forvisser, givervished om. foreviser, fremviser. Ko rdis n ing,(langt i), af Byen. F or v is ning,(korri),forsikrini. Forevisning, af noget, fo r v i sk, (langl i), afdyrn. fsrvi st, Adv., (kort i), med Vished. x l_' _- fravender, Sine, Ansigt, fravsn ner, bringer fra en Vane. ' fri, Ads., ubunden, frie, Znfinit. af frier. fritter, ndlpsraer. vrilter, med Vritbor. Fro, til at fase, F r» e t, P l. d. f. F r s,

27 ' '' ^ X Ortografiff Register. iz 4 Fro, en, D yr, Pl.Froer. fuld, Adj., k. t.' ful, l. t., raaden. ^ > Fugl, en, PI. e. Folge, en, af noort. F o l g r, er, Fslgessab. Faerge, en. Smakke. f«r re, Comp, af f a a; / ' ^ Fulhed, (lange u ), Naadeuhed Fttldhcd, (korr u), Fylde.» fn n ker, g! oer Funker, som Ilden. fu n kier, skinner klart, som Oineue- Funk, et, i Daaben. Fund, et, List, Svig. Fynd, k. t., Indecl. Fyen, i. r., Fyrnsland. Fyr, en, iriss Fyr. Fyr, et, Fyrtaa-N. F y r, k. r., eller F y r r e, Tr«. f»le, Pk. af Adj. f«l. Faeile, som LEgtef-rkle. F«lde, en, Musrfalde. f«k, l. t., Adj.,/styg. Foeld, k. r., tage Fald paa et HuuL. Falhed, Styghed. ^ F «lled, et. Gaar, GaarZdag., g aa e r, jeg- Gaard, en, Pl.Gaarde,-- Gaarr, en, S rrib r i Trce» Galde, i Dur. Galge eller Gailie. ^ gale, A dj., P t. af g^al. galt, A d j., l. t. G ai r, k. t., Orne som er j?aarrt. g a! d t, k. t., Im perf. af - hietder. Gedder, Pl? af en Ge d- de, Fiss. Geder, Pl. af en Ged, D yr. Geled, (To,ncn paa sidste). gled, Im perf. af glider.. geisttg, Adj. som der er Grist eller Aand i. geist l ig, som horer M Gejstligheden. x / -. ^ ii for, A d j., l.t.- korpulent. gjorder, opkilter. " i fs r7 k. t., forrud.. jorder, begraver. Fsl,et,k.t. aiser eller go r, som ^Hun»?! fo l,l.t.,j m p e ra t.a f foler. ben.! fhlg,.zmperat. af folger. gior, k.t., jeg, gjorde :c.. L -.. -i > gr«ss

28 g r «rst, Adj., fragr«kenland. griskeller grids^, hidsig. gnid er, jeg,^gned.^ s gnier, g tt iedr, P2L S k illingen. / Gnidder, P l. af et Gne d, k. t., i Hovedet. Gran, er, l. t., t Vszttkaalerr. - ' Gran, en, k. t. Granetrce. i Guld, k. t. Guldet. ^ Gulv, er. Gulvet, g u l, A dj., l. t4 Gsvn, er. Nsale af Garn. G svn, en, den flade Haand. / V H aa 5, et HyK, en, Mengbe., Hop, er. Spring. h a ab e r/har Haab. hober, dynger i Hob. hopper. Ha an, en, Haanhed, l. t. Haand, en, k. t., Pl. H «n«der. Haandskrift, en, Obligation. Haandskrift, <t, Manustript. ^ had sk, Adj.,hadefuld.. har sk, A dj., som Flest. ^ Hage, en, paa etmenneste, Lt. at hcenge noget paa. H a v e,, en, med Traec i. Haar, er, Hvvedhaar. ha ard, Adj. Hund, en. Hunden, hun, Pronom. med den besi. A rt. Hunnrnaf et Dyr. Hjernen, i Hovedet. Jernet, Metallet. hvad, Pronom. Vad, et, at vaade over. heder, gisr hed. hedder, kaldes. hed se r, som Hunde, V ildt, hidser, gisr hed. hel, l. k., Adj. H e ld.k.t., Lykke it.helbing. H cel, en, l. t. Hel, k. t., de Todes Gud, hvoraf Helsot. helder, fraser paa Held. heller, Comp. af gierne. Helsen, Sundhed. Hilsen, fra En, til En. Helt, en k. t. helt, l. t., af hel.' henne. Stedet- Adv., som der henne. hende, Pronom. af hun.» hendes. Genit. af h un. hånd e S - '

29 ^ ' / > >. gh «rid es, det huld, A dj., gunstig. ^.H e s, k. t. enstakkeafgced. Huller, P l. af et H u l. e s eller h«s, l. t., Adj. H u le r, P l. af en H ute.!i.h v a l, l. t., en, Fisk. Humle, Vext. a l, k. r., eller V a! g, et, H um m e l / en. Vandbi. asvcelger. hun, Pronom ir.hundyr, sth visker, i Sret. (/visker, torrer. med den bestemte A rt. ^.Hjul, et. 2ul, l. t.. Juledag. ^.H o r n, et. oren, (to S tav.), Skis- 'gen. Khin, l. t., Prsuom. ^ H i ud, en, k t., D yr. ^ Hjord, en, k. t. > x Hunucn. H n u d, en, med den bestemte - A rt. Hunden. hvaser, som en Gase. hvasser, gior hvas. hvi> hvorfor. v i, Pronom. P l. af jeg. hvid, Adj, som har en hvid Karve. vid, Adj, l. t-, vidtløftig. Hvid, l. t. «n gammel ringe Zord, en, t. t. ^ ^ M ynt.. Hjor de, P l.aien H j ord.^ Vid, et, k. t., Fornuft. -!. H j or te, P l. afen H j o r t. l hidser, gior hed. i h i sserop, som Anke.re. ^ H o v e, til Hove. r tilhobe, Adv., tilsammen. Hvide, Hviden i et Vide, en, Ndstrakning. - h v i s.genit. Pronvm.hvo. vis, k. t., Adj., paalidelrg, stkker. vis, l. r., Adj, forstandig. «H u, Zndecl., Sind. ^ Hue, (to S tav.), til Ho» hvor, Stedets?ldv. vedet. /. vor. k. t., Pronom. Vaar, et, Koraar.!- Huk, en. Kant. - H ug, et. Slag...H u l, k. t., et.! h u l, A dj., l. t. H y l, cri, f. t-, Tra. H ylk, Legemets. hyl, l.t.,im perat.afhyler. - Har,

30 / ' / Har, e«r, Krigshår. Ker, l. t., Stedets Adv. Herr, k. t., for Herre. H «rd, en, Arnested. H»S, en, ffugs. H r i, ru, af Jord. h L i,,adj. her, l. t., Jmp- af horer. Hor, k. r., Hsrren. Hsitid, Fest. h si Tid. hvller, bakker til. hylder, hvoraf Hyldest/ Huld. Hylder, P l. af eu Hylde, ir, dlukk«r, aabner Dsren at En kan -aae ind. interessant, tiltrakkende.s Antoressenr, Deelrager. j- Iord, en H 1sr d, en, af Qvag. Gjord, en, Brite. Is e n, af IiS. Issen/i Hovedet. Juvelerer, en. jubilerer, jubler. Iver, en, for noget. Pver, et. Bryst paa D yr. i, K I. I a g t, en i Agt, som: tage i Agt. I l, l. t., Hastighed. I l d, k. t.. Ilden' Ile n, Hastrn. Ilden, as Ild. i n d h «nter, henter ind. in d handiger, leverer til Hande. Indhold, et. Indholt, i Skibe. indlukker, lukker inde, at noget bliverder, indflutter. Kaaber, P l. afen K aabe. Kobb e r, Meral. Kopper, Pl.afenKoppe. Kaag eller Kag, lidet Farts!. K o g,.som: Vandet er i Kog. Kaal, Urt, I.r. kold, Aoj, k. t. Kabel, Kabeltoug. Kapel, et. Kede, Kedssmnreiighed. Krade, en. kaarc.r, vslie r., Kaarder, P ii af enkaarde. K ab u se, paa Hovedet. Kabyse,. /! kt

31 -4- -'< '. - k / Kaby se, Kiokkrnet paaski«bet. keder, gier ked. > kiader, binder sammen. Kel-, 'et Præstekald. Kalv, en. ^ Aiserne, en, i Frugt. K<r rne, en, til Dmsr. K a m m e r e t, af et Kammer. Ksmrnerre t. Net i Kam«merkollegium..- Kane, en, at kirre i. K an de, en, P l. Kander. K a n t, en, Pl-Kam er. Kanon, (Tsneholdet paa den fsrste), en Regel, P l. Kanoner, (Toneh. paa fsrste). Kano n, (Tonrholdet paa den sidste), at fyre af, P l. Kanoner, Toneh. paa midterste). Kap, k. t., som: paa Kap, om Kap. Kop, l. t., Gode Haabs Forbierg. ^kapper, jeg, afhnqger. kaprer, gaaerpaa Kaperie. Karakter, (Tonh. paa den midterste), Naturbestaf«fenhed- Karakter,(Toneholdet paa den sidste), Titel. Karte, (kort' eller klart a), Landkarte. Karte, (langt a), til Uld. Karse, en. Urt, Kasse, atgiemme i. Kiqert, en. Seror. Kikkert, Zidkikkerr. Kilde, Vandkilde. Kile, en, til ar flakke Stene, Brande med. K is, l. r., grov Sand. K i s, k. t., en Kat. K is lle, Kakkelovn<kioke» K s ll e, at jiaae med. klarer, gi-r klar, somr V iin. klarerer. Regninger. Klase, af Viindruer. Klasse, en vis Afdeling. Klister, et, af Meel. Klister, (Tonen paa sidste). k lo c r, (to Stav.), harklse. Klsr, P l. af Klo. Klsver eller Klever, igras. klyv e r, klatrer, klover, floekker,son>dramde. klynger, samler i Klynge, klynker, beklager mig. g nakker, griner med Lyd«, kna kker, vrakker i tn.

32 O n ak, et, Orkn med Lyd. Knak, et, Stsd, Brak. knapper, Kladerne. knepper, paa Nasen it. slaarr Knep. K n i b e, en, vare i Knibe. Knive, Pl. af en Kniv. Knippe, et K n «b, et, l. t. ^ Knep, et, k. t., med Fin» grene. K n o p, paa Trcrer. K n n b, Traknub. knoppet, med Knoppe, knubbet eller knuppet, med Kuudbe. K se r, (to Stav.), P l afen Ks. kisr eller kis rer, jeg. Kogger, et, Pilekogger, koger, jeg, Mad. Korr-, Knud- paa Teaadcn. Kurv- en, PI. Kurve. Kost, l. r., ak seie rned. K y st. k. t.. Spise; rettere Kaast. k r «nger, trakker et Kladestykke vranat af. kranker. Sindet. -» E M M Krage, en, ffugl. K rave, Hallkrave. K r i e, (to Stav.), i Tind in- " gen. ' Krige, Pl. af Krig. krybe, Jnsinit.alkr y be r. K ry b de, en, til Heste. K u l, k. t., at brande. Kuld, l.i t., Kttlde^r. Kuld Dsrn. Lule, i Aorden, kuld, omkuld.» M M»» d ^ kunde, Jmperf. af kan. ku nu e, Jirdsinit af kan. --- E knrer, ligger stillekurre r, soiu en Due. kurerer, helbreder. k y se r, strcrkker bort. kysser, med Muuden. ^Kys, k. t., et, k y S, l. r., Zmperat. af kyser. Kampe, modsat Hvarg. Kamper, eu, Fegrer. kusse, «n Hund, faae den ril at lagge stg. kudsse, agere Kudss, kisre ru Vvgil. 8., ' V ' Laad, Fsn i Blomster it. Uldsom falder afkaarene om Koraaret. Lod, et, i en Vagtssaal it. i Lotteriet, tkort o). Lsd, eu, k. t., Deel, som Systersod, Droderlod. lob,

33 ! lod, (langt o), Imperf«af ' lader. k Lab, k. r«, Foden paa en Hnnr>. i Lap, k. t., Papiir. i laber, som Hunde«t Labber, P l. af en Lab. ^ l Lapper, P i. af en Lap. l lad, Adj., (lanat a), boven.! Lad.', er, (kort a), som Len. gelad. Ler, l. t., et, Leret. Leer, en, som leer,(tohtav.) leer, jea. ^oltav ), it. P l. af en Le- Lea a t, et, som er legeret. Legat, en, Gesant. Leie, et, Leiersteb. Sete, en, Huusleie.^ Leide. Ledsagelse, Folgeskab. ^ _ Lem, et, paa Le-emee. Lem, en, ak lukke til. I la mm e r, halter, l Hammer, faaer Lam. i Lampet, at satt«ly i. k Lamp.rel, Nrgenougen. l laber. Melk som Hunde.! laver, tillaver. i Lin, l. t., et. Daan- at l binde om Haaret. k Lin«, k. t., som i Linklade. k lind, Adj., k.t., blsd. k Lind, en, Lindetr«. s Led, et, Lrdrmod, (korte), it. Lukke paa et Gierde. l led, (langt r), ked af noget ir. styg. Lend. en, k. t., P l. Len«der. L an ellerle h n, et, hvoraf Lensmand. Leen eller Lane, paa en Skol, deraf låner mig, Line, en. Snor. Linie, en/ som drages paa Papiret. ^ - Linned, Lerret, linnet, Adz. lvtser, agerer Loks. losser, laffer af. Loks, (langt o), som lotser. Los, t'kork o), ek D yr. t'l e g, en, l. t., S prg. k-lagv en, paa Denet, it. Fold raa Klsder. k L «gd, er. Inddeling afsol, -arer. Matroser rc. l lak, Adj., k. t., om et Kar. t L «g eller L a i g, Lagmand. L n, en,'paa Klsder. L u e, en, (ro Stav.) Lud, l. t., bil Vask. Lude, Sour til Vogne. Luge, en, liden Lem. Lund, en, liden Skov.

34 22 Ortografiff Register. - v lun, Adj, (langt u), varmagrig.! lu sig, gnieragtig. luset, A dj., fuld af Lus. lyder, jeg, adlyder, it. klin«ger, giver Lyv. lyd^er, sarver. - lytter, horer efter. Lykke, en,-ond, god. Lokke, en, Knude, it. et Stykke indhegnet Land. lyst, (langty), Neut. af Adj. lys. Lyst, k. t., en Degierkighed. L«gd, et Lcrg, en, paa Foden. Lag, et, i en Bog. *- X» - leger, jeg, spoger. lager, helbreder. / Las, et, k. t., H -, Brande rc. las, l. t., Jmper. af laser, laser, jeg,! en Bog. lasser, af, paa, en Vogn. Last, (kort»), til en Tko. last, (langt a),part.pajs. af laser. Lsn, en, k. t., Vetalning. Lon, er, k. t., Lsnrr«. Lsn, uden Art-, Londons, i Lsn. Lag, et, k. t., et Lag Sten. leret, Adj., fuldt af Leer. Ler red. Linned. Lov, en, Forordning. Lov, et, Dcremmclse. Laag, et, til et Kar. Log, en Urt. l o i, Zinperf. af lyver. lugt, Jmperat. af lugter, lukt. Part. Pajs. af lukker, luget, Part. Pass.af luger. Lob, et, Lsbea. Lov, et, paa Traer. M.» M aane', paa Himmelen. Maaned, en, i Aaret. Majoran, en Blomst, majoren, myndige man, som: man seer, veed, (kort a). Man, en, (langt a). M anke paa en Hest. Mand, en, P l. Mand. mandig, kiak, tapper, mandlig, som horer til Manbkisnnrt. Mage, en Mav«, en. Bug. / 4-' ' Lang, et lav, Adj., l. t» men, P a rt., (kort r) ' M rn, er, (langt r). Lyde. M and,

35 M and, Pl. af Mand. Med, l. t. / Aiemed. Mjteld, smaa Tappe paa Mus, l. t., en, Dyr. Haster rc.. Mvs, k. t., paatraer, it. Mel, (langt e). ZLblrmos. Mrnnesk.ehed eller M en«ne skhed. Menneskers Narur. Menneske li ghed, endyd. mi d r, k. t., i Midten, mit, Pronom. af min. M i l, (langt i), mil-, Adj-, (kort l). M ilt, i Menncffek. M on, l.t-, Kornmon, Var» sel modkornrtsmobenhed. moden, Adj. mon, k. t., Spsrgsmaals Part. M or, (langt o). M erian. Moer, (to S tav.), for M o- der, Mord, et. Drab. murer, fsrer M u r op. murrer, knurrer. Myg, en, Znsrct, (kort y). myg, Adj, smidig, (langt y). > - E. Mode, en. Genvordighed. Mode, et, Sammenkomst. Msie, Lesverlighed, msze, Znfiuit. af moger, krsrer M»g paa. med, P r«p., k. t. -myrder, begaaer Mor.d. Myrer, P l. af en Myre. moderne eller modrene, Adj. moderne, (Tonen paa den midterste), som er. efter Mosen. naar, Conjunstion. naaer, jeg, (ro Stav.). Nagle, en Navle, en Nor, l. t., lille Barn. Nord, Norden. nyt, Adj., Neut. af ny. Nyet,(ro Skav ), paahimmelen. ^ nydt. Part. Pass.afnydex. Nykke, en. Kaprise. Nokke, en, len Bygning. Nys, et, sm noget, k t-, it. nyssen, Abv. nys, l. t.) Zmperat. af nyser. N sd, en, k. t., paa et Tror, P l. Nsdder. 'Nsd, er k. t., Qvsgshoved. 8?od, en, (langts). Trang.., Nsd» ^

36 N sd b e, en,kolletilbr«nde Nsdder, P l. af ennsd. noder, jeg, tvinger. Nsgle, en, tis en Dsr. Negle, et, af Traad. -- Node, en, Fakte, Grbcerbe, it. ril Musik. Note, en, Aumcerkning.. O., ' Od,k.t.,paasnKniv.- a ad, Jmperf. af sdrr. i Odde, i Havet. Ode, en, P l. Oder. Odder-en. D yr i Vandet. Ovn, en. Kakkelovn, oven, Preep., ovenpaa. " ophidser, gior heed. ^»ph isser, Ankere. oplukker, aabner. opplukker, sankrr op. op pudser, opsrnykker. op pudsler, gisr ril Rette, som en Seng. Opsigt, et> noget som alle see op ved. ' > Opsigt, en, Opsyn. O verdsk, et, paa et Skid. Overdcrkke, et, i en Seng O verha and, faae, tage Overhaand. overhaands, Adv.. O s, l. t., eller O o s. Emme af kaagende Vand it.safk af Urter. os, k.t., afvi. Ope, en ogsaa, Adv.. Ost, en, k.t., at spise. Ost, (langto), O sien, > P. Palads, et, stor. Bygning. P alladsk, enrytterkaarde. Pas, en, k.t., snerrer V ri. Pas/ et, Rejsepas. p sen ell. pen, Adj., Pl. p«ne ell.pene. P en, k. t«, en> Pl. Penne. P ig e, en, Pl. Piger. P ig e, Pl. af en Ptq. P ik k e, Pl. af et Pik paa en Dsr. P i l e>, Pl. af en Pil. P ille, enoret ell.»rret, som Meel Pinlel, en, (langt i), Pine. Ordet, aford. ^ Pen selven, atridse med. ordret, eftrc Ordene. Politi, et. < Poli.

37 - <. ^» Politik, e n, Statskonst. s. politisk, Adj., s»m hsrer ^ tilsrarskonst,(tvnen paa dcn^nxkem-ir) i p o li sk, Adj-, snedig (To«nen paa dnr sidste). Positur, en, Skilling. Postyr, et Pr «ken ell.p rcedike n,en. Prak, en, Snak. - P r»g, et, paa Penge.. i ' pr»ger, jeg, fatter Prag paa. proeker eller p^rcrdiker, holder Prikken.» Prasidcnt, en Pra sidents, et. Forfade. praler, jeg, hvoraf Praleris.. '. pr at ler, flaaer tilbage. privat, Adj.^ Priver, er,,, E» pndser, pynter. ( p u d sier, med noget. puqrr, sparer paa.. pukke r, trodser. * ^ ^? P u d s, et,paafund it.pynt. Pus, et, k. t., Vandpus. - Potte, en >Pote, en. Hundelap. Pode, Plante. Pral, -Hlangt a)> Pralerie. P r a l, (korta), af praller. / t. / st, ^ Qvad, (langt a), S aft af Traer. -, O.vab- ct, (korta), Sang. Qvalni, en, Dunst. Qvalme, en, Opblasen i Maven. Q v i de, en,l Plage. Q.vie, en, (to.stav.) ^ Qvinde, en, O.vindespcrson. Q v in d,.rn, liderligt eller gement Fruentimmer. Q vin t, en, ki t. ^ qvalder, om Vand, udspringer. qvaler, Jmperf. qvalte., qveller) lakker modaflrn. ^, Q.vag, et Q v a k, e t, Lyden a f en F r o. ' ' r C - - ^ ^ ' R. ' Naad, et, som man giver. Naad, en. Titel, Kammer, raad. - ^ Rabat, Afsiag i cnreqning. Rabat te. Bed i cn Have. Ran, Nov, (langt a).> Rand, (korta), Kant. R a n g

38 , ^ R a n g, en r a n k, A d j., h s i og sm al. Ranke, en, Vitnranke4 r a p, A d j., h u rtig t il Fods. r a p sk, som har Kcerdighcd i rappe eller stikle, rask, A d j., vever. redder, frelser, r e d e r, tilla v e r, råd d e s, bliver bange. R e d n i n g, Frelse. R e t n i n g, L ir e c t io n. revne, (la n g t e i fs rs te S ta - v r ls r -. P a r t. Pass. a f riv e r. R e v n e, e n, (k o rt e). R e v l e, i H a v e t. Ribte. Skade efter StSd. r i d e r, je g, red. R i d d e r, en.» /» W» W» N i d s, et, A frid s n in g. N i d s e, en, S p ra k k e. R i m, et, (la n g t i ), L V e r s. R i m, en, (la n g t i). R im «frost. ^ ridser, a fm a le r, risser. H u d e n op., rister, steger>aa N is t.»»» N o, en. H v ile. R o e, (ro S ta v e ls e r ), U r t it. paa et S v a r. Rod, l. t. Pl. Rsdder. N o d, " k. t., E d d er. R o r, e t, l. t., S k ib s r o r. roer, jeg, (to S ta v e ls e r), i V a n d e t., ^ «N o s, en, (la n g t v), B e rs m «melse. N o s, (k o rt o ), hvad som a f falder a f T o m m e r v e d B y q - n in g e r, tr. en H est, h v o ra f N rstjencste. r u r v, det, (to S t a v. ), smaaregner. r u g e r, je g, over noget. ruller, V o g n e n, r u lierer, som et R y g te, r u l l e r, ffu m p e r.. N u s,(la n g tu ),a fs tc e rk D rik. N u s, (k o rt u ), fra N u S la n d, id- D epositurus. R u s k, S m a a re g n. ruser, som en B «k. rusker, sm aaregner, it. ru^ f?er E n i Kloederne. r y g e r, d e t, i S t u e n, r s g e r, jeg, h<rnger i R s g. R y g, e n, a f j e t D y r, R y -» R y k, et, f. E x. i K jo r d e lm.. R s g, en. rsgtes, pleies. rygtes, det. Rygtet ganer. r o v e r, jeg, p ly n d re r, r o b e r, jeg, fo rra a d e r. S.

39 S. I.S a a r, et, paa Kropven. - S aaer, P lur., Kiid,Avner, (ro Stavelser). S a a l eller Saale, paa en Sko. -Saaid, et, at falde i. -S o ld, en. Soldaters. -S o l, en, (langt 0), Him» mels Legemet, Solen. ) Sagen, en Sag. > Sagn, et. Sigende, Rygte.» Sankt, somsankrmorten, Sankt Pedersstrsdet. s sandt, Neut. af sand. l Sal, (langt a). Spisesal, l Salg, (korta), rr^ - l saa, Part., k. t. > Saa, en, Dygesaa.! saae, Jmperf. af seer. > Sandernand, en, Sand» siger. > Sand mand, en, som so«rer Sand.» Segel ell.^g egl, en, Lee. l Segl, et, paa Breve. > Seil, et, paa et Skib. segl er, forsegler. se iler, farer til Skibs. Seer, en, (to Stavelser), som har Syner, seer, jeg, (en Stavelse). sid. Udi-, (langti), lav. sid, (k o rli), Zmprrat. a f ' sidder.., ' i Sigte, en. til Ne-et. Sigte, et, Maal. Skaren, as en Ekare. Skarn, (cnstavllse),uren«iigyed. sin, (langt i), Pronom.. Sind, er, (kort i). Skab, et, (langt a), at > giemme noget i. Skab, (korra). Fnat. skeer, det, (en Stavelse). Skeer, (to Stavelser), P l. af en Ske. Skin, Glands. Skind, er. Hudskotter, jea, tager Vare. skytter, beskytter, sk yd ser, giver Skyds eller Befordring. S krift, et, en Bog. S krift, en) Haand som skrives. Skur, (langt u ). Vogna skur. Skurv, et, (kortu). Sky, Frygt, Banghed. - Tkye, en, P l. Skyer, (to Stavelser). ' 1 ^ skylder, er skyldig. styk«

40 -. ^ - j Ortografi;? Register. ' il 1' ' - ^ ^ skyller, jeg, et Kar..- skinner, giver Skin. skindsr, tafter Huden af. S t t,i n er, P l. afenskinn e paa Hliul: ^ / Skibe, P>afetSk!b. Skive, cn, som Sol ffive. V.»» Ske l eller Ski«l, k. t., Sksel. ' S k«l ell. S ki«l, paa Fiff. Sker,7et, Glands. S k i«r, et, Kllppe i Havet. sk s r t. A d i., l. t. S k s r t, k. r., et skulde, Im p rrf. af ffal. skulle, In fin it. af ffal. skule, Znf. af ffuler. skyld, Jmperat. afffyldrr, k. r. skyl, Im p. af ffyller. skjul, Zmperat. afffjuler. - -»' skurede,zmpecf.afffurer, spolerer. sk urred e, Zmperf. af ffur«rer, giver Mislyd, skurvede, som skurvede Hoveder. Sorg, en. Bekymring. S orri g, en, Bedrsvelse. ', so l' t. (langt o), Adj. Sort, eir, (kort^o)'.,, Spasn, en Spand, en. Vandspand. Spand, et. Hefte. Spån, er, saa vidt man kan spcendr. ^, sp -?e r, (to Stavelser), fortynder med Vaud^. spiger, «jsr spag. spcekker^, med Flaff. spilder. Vinen, spiller, K orr, it. et Zn«strumenr. spiler, udsir«kker. Spy, Hundenes. Spyd, et, (langt y). 'Spyt, et^ (kort y). S l aan^ (enstav.), Frugt af Slaankrs?. S laaen, (ro Stavelser), med Dmen. S o k, l. t., som Guldsot. Sot, en, k. t., Tosse. Stads, (langt a), Pynt, som St/ldsjomfru.- Stads, (kort g), Genitiv af Stad, som Stadsport, Stads lu ft. Stats, Genit. af S tat, som Statsmand. S ta d, k. t., P l. Stseber. Stat, l. t., P l. Stater. Stemme, en, Noft. Stemme, er. Votum. S ri, en, smal Vei, P l. S rrrr. (to Stavekscr)., S t i-»

41 ' E ' '. s "7 '-4-' x ' Ortografiff Register. 29 -Stige, en. P i. Stiger.' - S lig, en, som^svinestig stil, k. t., Jm;,erat. afstil«ler. ' - Stift eller Stifte, en, skover, som cujagthund, at h«nge rrogcr paa. ' ' sr ober, i Metal. - S t i f t, et, semsi.llandssttst, Am. S ligt. -? st ivt,^)teut. Adj. af stiv. Strffng, en streng, Aoj., kaard. _ V ) stiler, stetter i S til 's stiller, omstiller. svter, Adsk, tung. svar g, Imv<rat. af sværger. Z Strid, (langt i), en f stetd, Atj., (korr i-, som Uld, H^or, Haar. ^ Stof, en, Tsi.? ' / z> S t o f, et. Materie kil noget. - S v a r, en, paa Fless. - Svoerd, er, Glavind. "f svier, det, aisr ondt. ) sviger, bedrager. - S u ffe l, en, Forretning. -Syssel, rr, H«rred.' - S S ru, e^t, Nagek. / Tien.de, en-afgi-'t af no» ger... ^ T id en de,,en. Budskab.? T o l, en, ril en Flasse.. T o! d, en Afgift. Ta a l, Taalmodighed. rv lv, 12. ' ' ^ tolker, jca, en Flasse. tolder, j.g, giver Told. ^, V t. Traad, en, l. k. Traad, er, k. t., en Hostes. - S v m, cu, paa Klader. T r i lde, et. Hjul som Dorn ' lege med. i fonder,modsonden ir.itu. Trille, en, i Mustken. -Synder, P i. as Synd, ir. en.^ - Stcedor, P l. var Stad- - Steder, P l. af et Sted. E - S tjerne, en, (to Stav ). " il Stjerne, (rre Stav.), P l. af en S ti. - S til, en, (langt i). Tromle, en, til en Kokke«lovn. Trumle, til Jorden. / trumler, jeg. Jorden, tro n, m er, flaaer paq Trom«me. - Tryk, en, Skrifters.' Tryk, et, Legems Tryk. ' ' tryg,

42 tryg, l. t., Adj., sikker. u. To-, et, Krigstog. T v»6. er. Reb. T aa r, Draade, P l: d. s. Taare, en Draade Graad, P l. r. thi, Conjunck. r i, ro. / tor, Adj., s. e. ror, jeg, k. t. ^. lser, der, (ts Stavelser). Torv, en Trin, et trind, Adj., rund. Trods, tik Trods. / Tros, k. r., som horer til Armeen, v ' ' I trygt, Adj. Neut. af tryg. trykt, Parr. af trykker. tyer, jeg, <to Stavelser), rager min Tilflugt kil. tyder, forklarer,- udlagg«r. Tyr, en. D yr. 1'. tygges, Maden, tykkes, der, mig. / Tonde, en ynde, Adj. P l. af tynd. Tog e r, et, til Heste. Tsier, P l. a ft s i, S tof. I ttdestaaende, som Penge, udstå a ende, have noget mes En. it. frem stagen de. Udla de lse, en, Pttring. Udeladelse, at noget for» digaaes. U d fs rslse, -t Forsats. ' Udfors«!, Varers. uforligelig, A d j.,, fo ni ikke kan forliges. uforlignelig, som ikke > kan sammenlignes. uvan, som en Tyr. uvant, ikke vcmt til. G uviis, ikke viis. uvis, Adj-, (ksrt i), ikke vis. ^, V. vaad, A d j l. t. Vvd, et, Flffergarnvan, en Partikel, vantre«ven, vanvittig. var, k. t., Im perf. af jeg er. >v aer, U't., ten Stav.), som: ^bliver råer. ^ vog, Adj., svag, daarlig. vov, Zmperat«af vover. ^ vaager, jeg, er vaagen. vover. /, <

43 Ottograsist Register. / - < Z r t vover, drister mig til.»»» ^» B o-n, en, P l. Vogne., vaagen, Adj-, P l. raagne. e V o l eller Vaal, som: S ild. k V o ld, M agt it. Indvold. l Vaar, et, Foraar. j hvor, Adv. t vor, Prvnom. " r Vor, l.t., som: Dynevor. l hvad, Pronom.? Vad, et. Vadsted. ' ' veed, jeg Ved, Drandeved'. ved, k. t., Prapos. van., en uadffilleliq Praps«sirion som- saltes foran, ^ som : Vanart, vanvittig rc- ^ Vand, Vandet.. ' V»-, en. vek, k. t. Vage, en, i Lyset.! - -7' ---- V Vard, Vardie. Var' eller Veir. hver, enhver, Pronom. veer, Zmpcrar. af er. hvaser, som Katten, hv-esser, giorhvas, ffarp. v i, P l. af jeg. hv i? hvorfor. / - V «! Znterj. hv i d, A d j., af Farve. ^ ' V e, cn,s m erte,p l. Veer. vid, Imperat. afveed, l. t.,, Vid, k. t., Forband. k voeder, jeg^, gjsr vaad. vio, Ad>, af Omfang. ' Vader, en, Kaar s ve d de r, jeg,staaer til V'ds. vil, k. e, jeg., > ' vi I d, Adj., l. t. e v ener mia, jeg, jamrer miq. h v i l, Iinperar. af hviler, r v«n e r ellerva n n e r, bringer i Vane., vilde, Jrnp-rf. af vil. v ille. In fin ir. af vil. ' Varge, en, som Kirke«V i li e eller V i ll i e, en. varke. vild,!. t., som : fare vild. ' Varje, Kaaarde. ^, Vildt, er, vildt D yr. e vare, Jn f. af jeg er. V is, Adj., k. t., hvoraf: r varre, Cowp. af ond. Vished. ' V a le ll.v a lq,e t,a fv«lg e r. viis, l.t,hvoraf:viisdom. Vis, en, Maade. - Vald, s-m^ Valdnsd. > hvis, Genir. af hvo.. Hval, en, l. t.. Hvalfisk.. visker, torrer af. - hvilket

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen Skabningens Tinde Johannes V Jensen AAEN Fra okkerrandet Grødesig i Bakken, gennem Kær og Eng, de brede Dales Blomsterseng, til Sommerspejl i Fjordens Vig... Den tager alle Bugter med, den blanke Aa, thi

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

brygge 81, Underretning en fordeelagtig Maade man afen Tonde Malt stal til veyebringe 6 Tender førsvarlig godt Maaltids, eller saa kaldet Bord-01,

brygge 81, Underretning en fordeelagtig Maade man afen Tonde Malt stal til veyebringe 6 Tender førsvarlig godt Maaltids, eller saa kaldet Bord-01, Underretning om en fordeelagtig Maade at brygge 81, hvorved man afen Tonde Malt stal til veyebringe 6 Tender førsvarlig godt Maaltids, eller saa kaldet Bord-01, udgiven af KIOBENHAVN, 1759. Trykt hos AndrcasHartvig

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Prædiken til Pinse, 1941

Prædiken til Pinse, 1941 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011 bokselskap.no 2011 Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers Tekstene i bokselskap.no følger J.H. Wessels samlede Digte fra 1862. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Rita og Krokodille. Pindsvinet. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior)

Rita og Krokodille. Pindsvinet. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) Rita og Krokodille Pindsvinet Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) 18.maj 2011 1 EXT. FARMORS HAVE -DAY En lille overgroet have. Et lille hus med

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Læring om mad og måltider i dansk og natur/teknologi

Læring om mad og måltider i dansk og natur/teknologi OPGAVESÆT Læring om mad og måltider i dansk og natur/teknologi INDHOLDSFORTEGNELSE IEAT MAD Min og klassens IEAT uge side 3 Kostråd..side 5 Kostråd pjece side 13 Kostråd hjemmeopgaver side 14 IEAT MÅLTIDER

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Kære Ati, Snefnug daler blidt skispormønstre brydes brat hér lavinen bed.

Kære Ati, Snefnug daler blidt skispormønstre brydes brat hér lavinen bed. Kære Ati, Engang i slutningen af nittenfirserne sagde min bekendte, Jens Voertmann, pludselig disse ord: Snefnug daler blidt skispormønstre brydes brat hér lavinen bed. Det, han havde sagt var et japansk

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte vel være en dronning fin. "Du skal dig, Svend Vonved, udride med andre kæmper at stride.

Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte vel være en dronning fin. Du skal dig, Svend Vonved, udride med andre kæmper at stride. Svend Vonved Svend Vonved sidder i bure, han slår guldharpen prude; han slår guldharpen under skind, hans moder kom der gangende ind. Se dig ud, Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere