Rødlistede planter i Storstrøms Amt Natur- og Plankontoret Storstrøms Amt Teknik- og Miljøforvaltningen Parkvej Nykøbing F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødlistede planter i Storstrøms Amt Natur- og Plankontoret Storstrøms Amt Teknik- og Miljøforvaltningen Parkvej Nykøbing F."

Transkript

1

2 Rødlistede planter i Storstrøms Amt 1999 Natur- og Plankontoret 2000 Storstrøms Amt Teknik- og Miljøforvaltningen Parkvej Nykøbing F. Tekst: Niels Faurholdt Projektgruppe: Niels Faurholdt Gitte Olsen Jan Steen Andersen Illustrationer: Jens Christian Schou. Copyright. Layout: Anette Krøyer Tryk: Omslag Nysted Bogtrykkeri Storstrøms Amts trykkeri Oplag: 400 Pris: 100,- kr. ISBN nr.: Kortgengivelse med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD

3 Rødlistede planter i Storstrøms Amt 1999

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Indledning... 3 Målsætning... 7 Status og handlingsplan... 8 Bemærkninger til Status og handlingsplan Rød- og gullistede karplanter i Danmark Rød- og gullistede karplanter i Danmark angivet med deres nationale status samt status i Storstrøms Amt. Rødliste for Storstrøms Amt Gulliste for Storstrøms Amt Regionale ansvarsarter Forsvundne arter Arter, der sandsynligvis er forsvundet fra Storstrøms Amt efter 1850 (EX) Akut truede arter Arter, der anses for akut truede i Storstrøms Amt (E) Sårbare arter Arter, der anses for sårbare i Storstrøms Amt (V) Sjældne arter Arter, der anses for sjældne i Storstrøms Amt (R) Opmærksomhedskrævende arter Arter, der anses for at være opmærksomhedskrævende i Storstrøms Amt (X) Arter uden regional status Nationalt rød- og gullistede arter, hvor amtets mangel på viden forhindrer placering i statuskategori Apomiktiske arter Arter af særlig regional interesse Fredede arter Register for arter Register for lokaliteter

5 FORORD I naturbeskyttelseslovens formålsparagraf er de områder nævnt, som loven særligt tilsigter, herunder at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter og deres levesteder.... Senere i loven anføres det, at Miljøministeren overvåger i samarbejde med amtsrådene... naturens tilstand. Som regional myndighed har amtsrådet således en særlig forpligtigelse til at varetage naturbeskyttelse, herunder en sikring af fremtidig artsmangfoldighed i regionen. Natur- og Plankontoret eftersøger og registrerer løbende beskyttelsekrævende plantearter med henblik på at bevare en artsrig og varieret flora i regionen. Udgangspunktet for denne registrering er de nationale rød- og gullister fra 1997 samt amtets regionale rødliste fra I nærværende rapport er de særligt beskyttelseskrævende plantearter i regionen samlet på en rødliste og en gulliste for Storstrøms Amt. Disse lister fungerer i praksis som prioriteringslister for den fremtidige bevaringsindsats. Rapporten henvender sig til myndigheder og interesseorganisationer samt til enkeltpersoner med interesse for bevarelsen af den vilde danske flora. Det er håbet, at udsendelsen af denne anden amtsrødliste for plantearter kan medvirke til lokal ansvarlighed og foretagsomhed i naturbeskyttelsesarbejdet. 1

6 Læge - Stokrose 2

7 INDLEDNING Formål Formålene med udsendelsen af denne rapport er følgende: - At bevare en rig og varieret flora i amtet. - At skabe en overordnet plan for bevarelse af sjældne plantearter i amtet. - At informere om plantearter, der er beskyttelseskrævende i amtet. - At skabe overblik over botanisk argumentation i forbindelse med sagsbehandling og planlægning. - At få nye oplysninger på baggrund af amtets aktuelle viden. Metode og kilder For at få et klart overblik over arternes regionale status er de nationale lister, Rødliste 1997 og Gulliste 1997, ombrudt til regionale lister (se tabel 1-3). Rød- og gullistede arter af særlig regional interesse er oplistet i tabel 4. Denne tabel signalerer særlig ansvarlighed over for arter, der her i landet overvejende har tilknytning til Storstrøms Amt. Historiske oplysninger er kun anvendt i begrænset omfang, da det er arternes aktuelle forekomster, der har betydning for amtets naturforvaltning. Størsteparten af de historiske oplysninger stammer fra Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelses arkiv (TBU-arkivet) på Botanisk Museum i København. Som kilder til rapportens mange voksestedsangivelser er i temmelig stort omfang anvendt kontakt til planteinteresserede enkeltpersoner med stort lokalkendskab, professionelle såvel som amatører. Disse personer er opført bagest i rapporten. Flest nye samt verificerede voksesteder skyldes dog egen, målrettete eftersøgning af arter siden udgivelsen af den første regionale rødliste i Jens Chr. Schous vignetter viser arter med særlig tilknytning til Storstrøms Amt. Bortset fra enkelte nyligt ændrede navne følger navngivningen Dansk Feltflora (red. Kjeld Hansen, 1981). Prikkortene angiver i store træk, hvor vi har sikker, aktuel viden om arternes tilstedeværelse. Prikker og skraveringer relaterer til fremhævede lokalitetsnavne i teksten. 3

8 Oplysningspolitik Det er vores opfattelse at viden om de sjældne arter og deres voksesteder giver den bedste forståelse for den beskyttelse, der er så nødvendig i vort intensivt udnyttede landskab. På langt sigt er det den almindelige borgers engagement, der skal sikre en varieret og rig natur i regionen. Vi er således tilhængere af åbenhed - også når det gælder findesteder for sjældne og truede arter. Derfor er rapporten udstyret med index for såvel arter som lokaliteter. Kun voksesteder for enkelte, ekstremt truede arter er slørede. Efterlysning Natur- og Plankontoret er meget interesseret i oplysninger, der kan forbedre vores viden om de vilde planters voksesteder og dermed muligheder for at foretage målrettet naturforvaltning. Samtidig vil ny viden forbedre amtets fremtidige revisioner af den regionale rødliste. Oplysninger om plantefund meddeles til: Storstrøms Amt Natur- og Plankontoret Parkvej Nykøbing F. Tlf.: lokal OBS. Der bør hverken sendes friske eller pressede planter, men meget gerne fotos og kortskitse med angivelse af findested. Rødlister og gullister for planter Den vilde danske flora har det meget dårligt. De fleste arter er gået tilbage gennem de seneste hundrede år - og specielt i de sidste halvtreds år. Derfor er rød- og gullister vigtige redskaber i fremtidens naturbevarelse, og sådanne lister udarbejdes nu i et stigende antal lande. På rødlisten optages en art, hvis den med baggrund i fagbotanisk ekspertise skønnes at være uddød, akut truet, sårbar eller sjælden inden for det område listen dækker. På gullisten optages arter, der skønnes at være opmærksomhedskrævende eller så regionale i udbredelse, at et særligt lokalt ansvar er relevant. Rød- og gullistede arter er ikke nødvendigvis fredede. De aktuelt gældende nationale lister, Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark og Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark er redigeret af Michael Stoltze og Stefan Pihl og udgivet af Miljø- og Energiministeriet (Danmarks Miljøundersøgelser og Skovog Naturstyrelsen) i Statuskategorier I Rød- og gullistede planter i Storstrøms Amt 2000 er arterne inddelt i følgende statuskategorier, hvis definition, bortset fra den geografiske begrænsning, er næsten enslydende med definitionen i de nationale lister. 4

9 Rødlistekategorier Ex E V Uddød. Arter, som er forsvundet eller formodes at være forsvundet fra Storstrøms Amt efter Ex er en forkortelse af det engelske ord extinct, der betyder uddød. Akut truet. Arter med en så stærk negativ bestandsudvikling eller med så små og få bestande, at de er i fare for at forsvinde fra Storstrøms Amt i nær fremtid, såfremt de negative faktorer, der for tiden påvirker dem, fortsat får lov at virke. E er en forkortelse af det engelske ord endangered, der betyder truet. Sårbar. Arter med en så negativ bestandsudvikling eller med så begrænsede bestande, at de er i fare for at blive akut truede i nær fremtid, såfremt de negative faktorer, der for tiden påvirker dem, fortsat får lov at virke. V er en forkortelse af det engelske vulnerable, der betyder sårbar. Gullistekategorier R Sjælden. Arter med så små eller få bestande, at de er særligt følsomme for tilfældige menneskabte eller naturlige svingninger samt uagtsomhed. R er en forkortelse af det engelske rare, der betyder sjælden. X Opmærksomhedskrævende. Forholdsvis hyppige arter, men dog med så begrænsede bestande, at de kan forventes at blive sårbare i nær fremtid, såfremt de negative faktorer, der for tiden påvirker dem, fortsat får lov at virke; samt almindelige arter med en stærk negativ bestandsudvikling i Storstrøms Amt. A Regional ansvarsart. Arter, hvor Storstrøms Amt rummer en så stor del af den totale danske bestand, at amtet har et særligt ansvar for artens beskyttelse. I praksis regnes arter, der i Storstrøms Amt er repræsenteret med mindst 50% af deres samlede danske bestand for A-arter. Vi er meget interesseret i bemærkninger samt eventuelle begrundede forslag til ændringer i forbindelse med arternes placering i statuskategorier i nærværende rapport. 5

10 6

11 MÅLSÆTNING Målsætning for bevaring af rød- og gullistede karplanter i Storstrøms Amt. E- og V-arter R- og X-arter Nationale A-arter Regionale A-arter Regionale interessearter Arter, der er optaget på Rødliste for Storstrøms Amt 2000 som akut truede (E) og sårbare (V). - Alle bestande skal bevares. - Alle bestande af E-arter skal overvåges minimum hvert 2 år. - Alle bestande af V-arter skal overvåges minimum hvert 3 år. - Lodsejere skal oplyses om bestandenes tilstedeværelse. - Bestandene skal, om nødvendigt, bevares gennem aftaler om bevarende drift. Arter, der er optaget på Rødliste for Storstrøms Amt 2000 som sjældne (R) og på Gulliste for Storstrøms Amt 2000 som opmærksomhedskrævende (X). - Udvalgte bestande med god prognose skal bevares. - De udvalgte bestande skal overvåges minimum hvert 5 år. - Lodsejere skal oplyses om bestandenes tilstedeværelse. - Bestandene skal, om nødvendigt, bevares gennem aftaler om bevarende drift. Arter, der er optaget på Gulliste For Storstrøms Amt 2000 som nationale ansvarsarter (A). - Bestandene søges bevaret og overvåget i henhold til deres overordnede status. Arter, hvor amtet har særlige bevaringsforpligtigelser (tabel 4). - Bevaringsmæssigt prioriteres bestande af disse arter, alt andet lige, højest. - Hvis bevaring gennem aftaler om nødvendig bevarende drift ikke kan opnås, skal bestandene søges bevaret på anden måde, evt. gennem rejsning af fredningssag. Ikke rød - eller gullistede arter, der anses for vigtige i bevaringsmæssig sammenhæng. - Forekomst af disse arter skal registreres som vigtige elementer i den samlede vurdering af en lokalitets naturmæssige bevaringsværdi. - Ved kontakt til lodsejeren i bevaringsmæssigt øjemed skal forekomst af disse arter oplyses. 7

12 STATUS OG HANDLINGSPLAN Bemærkninger til STATUS OG HANDLINGSPLAN I planerne er medtaget samtlige kendte bestande af E- og V-arter samt udvalgte bestande med god prognose af R- og X-arter. Aftale (AFT): Oplysning (OPL): Amtet har indgået aftale om særlig drift på lokaliteten. Amtet har oplyst lodsejeren om forekomsten. Overvågning (OVÅ): Der foretages periodisk tilsyn med forekomsten. MÅL = Målsætning: Enten opfyldt (+) eller ikke opfyldt (-).? = Amtets viden om den pågældende forekomst er meget mangelfuld. OBS: Målsætningen kan udmærket være opfyldt for en forekomst, selvom der ikke er indgået aftale om særlig drift, idet en forekomst kan anses for selvbevarende. I sjældne tilfælde er målsætningen ikke opfyldt, fordi indgåede aftaler ikke overholdes, eller fordi den aktuelle pleje ikke har den ønskede effekt. Seksradet Stenurt 8

13 STATUS OG HANDLINGSPLAN STATUS FOR BEVARINGSMÅLSÆTNING FOR RØD- OG GULLISTEDE KARPLANTER I STOR- STRØMS AMT 2000 Art/lokalitet AFT OPL OVÅ MÅL Betonie E (A) Sydvestlolland x x x + Rødbyhavn x x x - Bugtet Frøstjerne E Ulvshale - Gedesby Dige - Enblomstret Fladbælg E Møns Klint - Engblomme E Sønderskov Overdrev x x x + Stubbene - Lystrup v. Fakse? Fladaks E NV-del af amtet? Hartmanns Star E Vindeholme? Høst-Troldurt E Maribo Søndersø? Hårfin Vandaks E (A) Stubberup Gadekær x x x + Toreby Gadekær x x x + Kost-Nellike E Knudshoved Odde? Stubbetykke x - Krat-Vikke E Glumsø Østerskov x x x + Lyng-Silke E Vejrø - Mistelten E Store Elmue x x x + Mygblomst E Holmegårds Mose x x x - Even x x - Nordisk Radeløv E Horbelev x x x + Otteradet Ulvefod E Holmegårds Mose? Mandemarke Bakker? Rosmarin-Pil E 9

14 Art/lokalitet AFT OPL OVÅ MÅL Staunstrup Mose - Seksradet Stenurt E (A) Hårbølle x x - Fanefjord Kirke - Sod-Siv E (A) Holmegårds Mose x - Tætblomstret Hullæbe E Korselitse Mellemskov x x + Vejbred-Vandaks E Holmegårds Mose x - Vår-Ærenpris E Jydelejet? Blåtoppet Kohvede V Præstø Fed x x x + Marienlyst Dyrehave x x x + Dyndurt V Nyord By x x x + Eng-Ensian V Ved Glumsø Vesterskov x - Ulstrup Kær x x - Barmosen x - Ulvshale Hede + Maribo Søndersø x x x + Eng-Hejre V Vemmetofte Strandskov x - Roden Fed - Eng-Troldurt V Ræveholms Mose x x x + Even x x - Bekkasinmose x x - Filtet Soløje V Stevns Klint x x + Glinsende Vandaks V Maribo Søndersø? Gul Star V Staunstrup Mose x x x + Frejlev Mose x x x + Hjertelæbe V Holmegårds Mose x x x + Horreby Lyng - Lancet-Skeblad V Lolland? Liden Kæruld V Holmegårds Mose x x x + Kantet Kohvede V Højstrup x x x + Karrebækstorp Skov x x - Busene Have x x x + 10

15 Art/lokalitet AFT OPL OVÅ MÅL Orenæs x x x + Knopnellike V Busene Have x - Klintemøllen x - Lillehøj? Kær-Fladbælg V Langebæk Skov x - Østerskov v. Langebæk x - Musse Mose - Godsø Mose? Kølet Løg V Bønnet Ruin x x x + Murrude V Ålholm - Nikkende Kobjælde V Stejlebanke x x x + Stejlehøj x Pukkellæbe V Møns Klint x x x + Rank Viol V Torpe Mose x x x + Syd for Sønderskov x - Skærm-Elm V (A) Krenkerup Haveskov - Maltrup Vænge - Tømmerholt - Spæd Kløver V Vigsø? Borret x x x + Roden Fed? Vindenæs? Storblomstret Hullæbe V (A) Møns Klint x x x + Viemose Skov x x + Vintersbølle Skov x x + Korselitse Østerskov? Korselitse Mellemskov - Merretskov x - Sværd-Skovlilje V (A) Glumsø Østerskov x x - Engelstofte Skov x x + Teglstrup Skov x - Oreby Skov - Vintersbølle Skov x x x + Vibefedt V Holmegårds Mose x x x + Marbjerg Mose x x x + Stejlebanke x x x + 11

16 Art/lokalitet AFT OPL OVÅ MÅL Møns Klint x x + Blodstillende Bibernelle R Ulslev Elkenøre x x x + Eng-Skær R Nagelsti Ellemoser x - Lundehøje I x x x + Røgbølle Sø - Finger-Lærkespore R Vemmetofte Strandskov x x + Nordfelt Strand x - Grønsund Strandkrat - Horndrager R (A) Jydelejet x x x + Hvidgul Skovlilje R (A) Faxe Kalk x x x + Viemose Skov x x + Langebæk Skov x x + Lilleskov x - Korselitse Østerskov x x x + Håret Kartebolle R (A) Næsgård x x + Hjelm Dyrehave/Kransen - Indtægten v. Maglemer - Vesterroder x - Tasken v. Vesterborg - Skovene v. Pederstrup - Kongebregne R (A) Holmegårds Mose x x - Horreby Lyng x x x + Bøtø - Stokkemarke Mose x - Kronløs Springklap R Hannenov Skov x - Grænge Skov x - Kongeskov v. Rudbjerggård x - Kvast-Høgeurt R (A) Stevns Klint x x + Kær-Fnokurt R Maribo Søndersø x - Røgbølle Sø x - Langbladet Bakketidsel R (A) Stevns Klint x x + Klinteby Klint - Leverurt R Even x x + Ræveholms Mose x x x + Liden Sneglebælg R Aase Feilbergs Høj (Myrup) x - 12

17 Art/lokalitet AFT OPL OVÅ MÅL Ormehøj v. Busene - Læge-Stokrose R (A) Stenvængegård - Ålholm - Høvængerne x - Løgurt R (A) Enø x x x + Knudsskov x x + Lyngmosen x x x + Idalund Teglværk x x x + Fuglse Mose - Vesterborg Sø x x x + Rank Hjørneklap R (A) Møns Klint x x + Ræve-Star R Stubbene v. Fakse - Rød Hullæbe R (A) Møns Klint x x + Rød Skovlilje R (A) Møns Klint x x + Salep-Gøgeurt R Bønsvig x x - Dybsø Fjord x x x + Fanefjord - Sandkarse R Stevns Klint x x + Sort Rævehale R (A) Bredemade Eng, Bogø x - Sortsø Nor x - Øst f. Stubbekøbing - Storbladet Lind R Lindø i Røgbølle Sø - Stor Gyvelkvæler R Stevns Klint x x + Stor Gøgeurt R (A) Lilleskov x - Spidshale R Lundehøje - Strudsvinge R (A) Denderup Vænge x x + Leestrup Skov x x + Sump-Nælde R (A) Knudsskov x x + Svømmende Sumpskærm R Ulvshale - Søpryd R 13

18 Art/lokalitet AFT OPL OVÅ MÅL Lundehøje - Tangurt R Svinø - Vester Kippinge Mader - Tarmvrid-Røn R Ulvshale x x + Vand-Portulak R Knudshoved Odde? Ager-Kohvede X Klinteby Klint x - Møn Fyr - Almindelig Månerude X Uglehøj Grusgrav x - Bakke-Gøgelilje X Musse Mose - Hyldtofte Østersøbad x - Eng-Guldstjerne X (A) Vemmetofte Strandskov x x + Hårbølle x - Nr. Kirkeby Kirkegård x - Tingsted Kirkegård - Strand-Loppeurt X Stensby Skov x x + Langebæk Skov x x + Bogø Østerskov - Strand-Rødtop X Stege Nor x - Fanefjord x - Bogø Østerskov x - Vild Selleri X (A) Præstø Fjord - Dybsø Fjord - Langebæk Skov x - Alslev Skov x - Ålholm x - Høvængerne x - 14

19 RØD- og GULLISTEDE KARPLANTER I DANMARK TABEL 1. Rød- og gullistede karplanter i Danmark (iflg. Rødliste 1997 og Gulliste 1997) angivet med deres nationale status (DK) samt status i Storstrøms Amt (SA). Ex : Uddød E : Akut truet V : Sårbar R : Sjælden X : Opmærksomhedskrævende A : National ansvarsart - : Aldrig registreret i Storstrøms Amt. * : Ikke sjælden mv. i Storstrøms Amt.? : Uden regional status pga. manglende viden. ARTER, SOM ER FORSVUNDET FRA DANMARK ART DK SA Bittermælk-Gyvelkvæler Ex Ex Bjerg-Kløver Ex - Bjerg-Melbærris Ex - Bjerg-Ulvefod Ex - Farvemysike Ex - Fladhoved-Brøndsel Ex - Hestetunge Ex - Hvas Klokke Ex - Hørbladet Nålebæger Ex - Kantet Løg Ex - Kalk-Øjentrøst Ex Ex Klæbrig Norel Ex Ex Kongescepter Ex - Kortskaftet Skeblad Ex - Krybende Sumpskærm Ex - Lund-Ranunkel Ex - Poselæbe Ex Ex Ridder-Gøgeurt Ex - Risgræs Ex - Skorem Ex - Skrueaks Ex Ex Topspirende Pileurt Ex - Tysk Visse Ex - 15

20 ARTER, DER ER AKUT TRUEDE I DANMARK ART DK SA Bakke-Gøgeurt E Ex Bakke-Potentil E - Betonie E E Bruskbæger E - Enkelt Månerude E (A) Ex Finsk Røn E - Fin Kæruld E - Fladaks E E Foldfrø E - Fåblomstret Star E - Himmelblå Lungeurt E - Hvid Sækspore E - Kamillebladet Månerude E Ex Knælæbe E E Korsarve E - Krum Star E - Kølle-Star E Ex Liden Najade E - Langstilket Filtrose E - Mur-Draba E - Mistelten E E Priklæbet Gøgeurt E - Rødlig Vandaks E - Skjoldbregne E Ex Småfrugtet Vandstjerne E Ex Sod-Siv E E Stilk-Månerude E Ex Stor Najade E Ex Storblomstret Brunelle E - Strand-Pileurt E - Strand-Star E - Strand-Vortemælk E - Sylblad E - Tidsel-Gyvelkvæler E - Tørve-Viol E Ex 16

21 ARTER, DER ER SÅRBARE I DANMARK ART DK SA Afbidt Høgeskæg V - Bakke-Stilkaks V Ex Baltisk Ensian V Ex Bjerg-Mangeløv V Ex Blomstersiv V Ex Bredbladet Kæruld V Ex Bredbægret ensian V Ex Bægerbregne V Ex Cypres-Ulvefod V Ex Dyndurt V V Dværgulvefod V - Eng-Ensian V (A) V Eng-Hejre V V Forskelligblomstret Viol V Ex Grenet Edderkopurt V - Grenet Star V - Gulgrøn Brasenføde V - Gul Star V V Gul Stenbræk V - Hvidgul Gøgeurt V Ex Hårfin Vandaks V E Kantet Kohvede V V Klit-Øjentrøst V (A) - Kortsporet Blærerod V - Kost-Nellike V E Krat-Vikke V E Krybende Ranunkel V Ex Kæmpe-Rapgræs V Ex Kølet Løg V V Lancet-Skeblad V? Langakset Trådspore V Ex Lav Kogleaks V Ex Langbladet Soldug V Ex Liden Kæruld V V Løgurt V R Mose-Vintergrøn V Ex Mygblomst V E Nordisk Radeløv V E Norsk Pileurt V - Norsk Potentil V - Pilledrager V (A) - Pukkellæbe V V Rank Viol V V Rosmarin-Pil V E Rust-Skæne V Ex Seksradet Stenurt V E 17

22 ART DK SA Skrænt-Star V - Smalfliget Brandbæger V Ex Sortgrøn Brasenføde V - Spidsbladet Vandaks V Ex Spydbladet Skjolddrager V Ex Spæd Kløver V V Stilk-Siv V - Stilkfrugtet Vandstjerne V - Strand-Hornskulpe V - Svensk Øjentrøst V Ex Sværd Skovlilje V V Trekløft-Alant V - Tæt Vandaks V - Ugrenet Edderkopurt V - Vandpeber-Bækarve V - Vandranke V (A) - Vejbred-Vandaks V E Vellugtende Skabiose V - Vår-Kobjælde V (A) - Vår-Spergel V - ARTER, DER ER SJÆLDNE I DANMARK ART DK SA Bakke-Svovlrod R Ex Baltisk svingel R (A) - Blegblå Anemone R (A) - Blodstillende Bibernelle R R Blå Iris R (A) Ex Brændeskærm R - Bugtet Frøstjerne R E Dansk Kambunke R - Dansk Rundbælg R (A) - Dynd-Skræppe R - Enblomstret Fladbælg R E Enblomstret Vintergrøn R Ex Eng-Guldstjerne R X Filtet Soløje R V Fin Bunke R (A) - Flod-klaseskærm R (A) - Flueblomst R - Flydende Kogleaks R - Fruesko R Ex Grønlig Vintergrøn R - Guldskæl-Mangeløv R? 18

23 ART DK SA Hartmanns Star R E Hjortetunge R Ex Horndrager R R Hvidgrå Draba R - Hvidgul Skovlilje R R Hvidplettet Lungeurt R Ex Hylde-Gøgeurt R Ex Håret Kartebolle R R Klippe-Røn R - Klippe-Skræppe R - Klit-Star R (A) - Klokke-Vintergrøn R - Knopnellike R V Kongebregne R R Kronløs Springklap R R Kvast-Høgeurt R R Kvæsurt R - Kæmpe-Star R - Langbladet Bakketidsel R R Langsporet Gøgelilje R - Lav Rapgræs R - Liden Padderok R Ex Liden Sneglebælg R R Liden Åkande R - Limfjords-Vorterod R - Lugtløs Æblerose R Ex Lyng-Silke R E Lyng-Star R - Læge-Stokrose R R Mosepost R - Multebær R - Murrude R V Nordisk Øjentrøst R - Otteradet Ulvefod R E Purløg R - Purpur-Gøgeurt R (A) - Rank Hjørneklap R R Rød Hullæbe R R Rød Skovlilje R R Røllike-Gyvelkvæler R - Salep-Gøgeurt R R Sandkarse R R Sand-Pileurt R - Sekshannet Bækarve R - Skotsk Lostilk R - Skærmarve R? Skærm-Elm R V Skærm-Vintergrøn R - 19

24 ART DK SA Smalbægret ensian R Ex Småbladet Elm R R Sort Dværgmispel R - Sort Pil R - Sort Radeløv R - Sort Rævehale R R Sort Skæne R - Stivhåret Hønsetarm R Ex Storbladet Lind R R Storblomstret Hullæbe R V Stor Gyvelkvæler R R Stor Gøgeurt R R Strand-Skjaller R (A)? Strand-Snerle R - Strudsvinge R R Sump-Nælde R R Sump-Viol R - Taks R - Tangurt R (A) R Tarmvrid-Røn R R Trådstænglet Løvefod R Ex Tyndakset Star R - Tætblomstret Hullæbe R E Vedvarende Måneskulpe R - Vendsyssel-Gøgeurt R (A) - Øresunds-Hønsetarm R (A) - ARTER, DER ER OPMÆRKSOMHEDSKRÆVENDE I DANMARK ART DK SA Ager-Kohvede X X Almindelig Månerude X X Bakke-Gøgelilje X X Blåtoppet Kohvede X V Brodbladet Vandaks X Ex Bændel-Vandaks X Ex Dværg-Siv X - Engblomme X E Eng-Skær X R Eng-Troldurt X V Fin Siv X - Glinsende Vandaks X V Guldblomme X - Hjertelæbe X V 20

25 ART DK SA Høst-Troldurt X E Hår-Tusindblad X Ex Kattefod X Ex Knudearve X? Krans-Tusindblad X Ex Krat-Snerre X (A) - Kær-Fladbælg X V Kær-Fnokurt X (A) R Langbladet Vandaks X Ex Leverurt X R Lyng-Vikke X (A) - Mark-Tusindgylden X * Melet Kodriver X (A) - Nåle-Sumpstrå X Ex Pilblad X - Rundfinnet Radeløv X Ex Ræve-Star X R Skælrod X * Småblomstret Siv X - Spidshale X R Spæd Mælkeurt X Ex Stivtoppet Rørhvene X - Storlæbet Blærerod X Ex Strandbo X Ex Strand-Loppeurt X X Strand-Rødtop X (A) X Svømmende Sumpskærm X R Syl-Firling X - Søpryd X R Trefliget Ærenpris X Ex Tråd-Vandaks X Ex Tusindfrø X? Tvepibet Lobelie X - Tæppegræs X Ex Vandportulak X R Vedbend-Vandranunkel X - Vibefedt X V Vild Selleri X X Vår-Ærenpris X E 21

26 ARTER, DER ER NATIONALE ANSVARSARTER I DANMARK (Arter, der ikke har anden listestatus) Finger-Lærkespore A R Fjer-Knopurt A - Glat Hullæbe A * Lav Hindebæger A Ex Nikkende Kobjælde A V Opret Kobjælde A - SAMLET OVERSIGT A: Overdrev, hede og strandvolde B: Kær og eng C: Strandeng og strandsump D: Skov E: Fersk- og brakvand F: Andet Rød- og gullistede plantearter. Diagrammet illustrerer samtlige arters fordeling til naturtyper. Det ses at overdrev og enge er de naturtyper, hvortil flest truede arter er knyttet. Det skal samtidig bemærkes, at vore skovarter er højt repræsenteret. 22

27 RØDLISTE FOR STORSTRØMS AMT 2000 TABEL 2. Nationalt rød- og gullistede karplanter, der gennem tiden har vokset i Storstrøms Amt, angivet med deres aktuelle status i amtet. Ex: Forsvundet E: Akut truet V: Sårbar R: Sjælden ARTER, DER TILSYNELADENDE ER FORSVUNDET FRA STORSTRØMS AMT Bakke-Gøgeurt Bakke-Stilkaks Bakke-Svovlrod Baltisk Ensian Bittermælk-Gyvelkvæler Bjerg-Mangeløv Blomstersiv Blå Iris Bredbladet Kæruld Bredbægret Ensian Brodbladet Vandaks Bægerbregne Bændel-Vandaks Cypres-Ulvefod Enblomstret Vintergrøn Enkelt Månerude Forskelligblomstret Viol Fruesko Hjortetunge Hvidgul Gøgeurt Hvidplettet Lungeurt Hylde-Gøgeurt Hår-Tusindblad Kalk-Øjentrøst Kamillebladet Månerude Kattefod Klæbrig Norel Krans-Tusindblad Krybende Ranunkel Kæmpe-Rapgræs Kølle-Star Langakset Trådspore Langbladet Soldug Langbladet Vandaks Lav Hindebæger Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex 23

28 Lav Kogleaks Liden Padderok Lugtløs Æblerose Mose-Vintergrøn Nåle-Sumpstrå Poselæbe Rundfinnet Radeløv Rust-Skæne Skjoldbregne Skrueaks Smalbægret Ensian Smalfliget Brandbæger Småfrugtet Vandstjerne Spidsbladet Vandaks Spydbladet Skjolddrager Spæd Mælkeurt Stilk-Månerude Stivhåret Hønsetarm Storlæbet Blærerod Stor Najade Strandbo Svensk Øjentrøst Trefliget Ærenpris Trådstænglet Løvefod Tråd-Vandaks Tæppegræs Tørve-Viol Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex ARTER, DER ER AKUT TRUEDE I STORSTRØMS AMT Betonie Bugtet Frøstjerne Enblomstret Fladbælg Engblomme Fladaks Hartmanns Star Høst-Troldurt Hårfin Vandaks Knælæbe Kost-Nellike Krat-Vikke Lyng-Silke Mistelten Mygblomst Nordisk Radeløv Otteradet Ulvefod Rosmarin-Pil E E E E E E E E E E E E E E E E E 24

29 Seksradet Stenurt Sod-Siv Tætblomstret Hullæbe Vejbred-Vandaks Vår-Ærenpris E E E E E ARTER, DER ER SÅRBARE I STORSTRØMS AMT Blåtoppet Kohvede Dyndurt Eng-Ensian Eng-Hejre Eng-Troldurt Filtet Soløje Glinsende Vandaks Gul Star Hjertelæbe Liden Kæruld Kantet Kohvede Knopnellike Kær-Fladbælg Kølet Løg Murrude Nikkende Kobjælde Pukkellæbe Rank Viol Skærm-Elm Spæd Kløver Storblomstret Hullæbe Sværd-Skovlilje Vibefedt V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ARTER, DER ER SJÆLDNE I STORSTRØMS AMT Blodstillende Bibernelle Eng-Skær Finger-Lærkespore Horndrager Hvidgul Skovlilje Håret Kartebolle Kongebregne Kronløs Springklap Kvast-Høgeurt Kær-Fnokurt Langbladet Bakketidsel Leverurt R R R R R R R R R R R R 25

30 Liden Sneglebælg Læge-Stokrose Løgurt Rank Hjørneklap Ræve-Star Rød Hullæbe Rød Skovlilje Salep-Gøgeurt Sandkarse Sort Rævehale Storbladet Lind Spidshale Stor Gyvelkvæler Stor Gøgeurt Strudsvinge Sump-Nælde Svømmende Sumpskærm Søpryd Tangurt Tarmvrid-Røn Vandportulak R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Arter, der ikke anses for rød- eller gullisteværdige i Storstrøms Amt: Mark-Tusindgylden, Skælrod, Glat Hullæbe (= Nikkende Hullæbe). 26

31 GULLISTE FOR STORSTRØMS AMT 2000 TABEL 3. Nationalt rød- og gullistede karplanter, der i Storstrøms Amt vurderes at være opmærksomhedskrævende (X) eller som anses for at være nationale ansvarsarter (A). Ager-Kohvede X Almindelig Månerude X Bakke-Gøgelilje X Eng-Guldstjerne X Strand-Loppeurt X Strand-Rødtop X Vild Selleri X Eng-Ensian A (V) Finger-Lærkespore A (R) Glat Hullæbe A (-) Kær-Fnokurt A (R) Nikkende Kobjælde A (V) Strand-Rødtop A (X) Tangurt A (R) Arter, hvor amtets viden er så mangelfuld, at de ikke har kunnet placeres i en statuskategori. Guldskæl-Mangeløv? Knudearve? Lancet-Skeblad? Skærmarve? Strand-Skjaller? Tusindfrø? 27

32 28 Bentonie

33 REGIONALE ANSVARSARTER 2000 TABEL 4. Nationalt rød- og gullistede arter, hvis forekomster i Storstrøms Amt er af afgørende betydning for deres nationale status - og hvor amtet har særlige bevaringsmæssige forpligtigelser. For disse arter gælder, at mindst 50% af den samlede danske bestand vurderes at vokse i Storstrøms Amt. * = arter, der i dag udelukkende har spontane forekomster i Storstrøms Amt. Betonie A (E) * Eng-Guldstjerne A (X) Hvidgul Skovlilje A (R) Horndrager A (R) * Håret Kartebolle A (R) Hårfin Vandaks A (E) Kongebregne A (R) Kvast-Høgeurt A (R) Kølet Løg A (V) Langbladet Bakketidsel A (R) Læge-Stokrose A (R) Løgurt A (R) Mistelten A (E) * Rank Hjørneklap A (R) * Rød Hullæbe A (R) Rød Skovlilje A (R) Sandkarse A (R) * Seksradet Stenurt A (E) Skærm-Elm A (V) * Sod-Siv A (E) Sort Rævehale A (R) Storblomstret Hullæbe A (V) * Stor Gøgeurt A (R) Strudsvinge A (R) Sump-Nælde A (R) Sværd-Skovlilje A (V) Vild Selleri A (X) 29

34 ANSVARSARTER A-arter A: Overdrev, hede og strandvolde B: Kær og eng C: Strandeng og strandsump D: Skov E: Fersk- og brakvand F: Andet Diagrammet illustrerer arternes fordeling til naturtyper. Bemærk at amtets skove er meget vigtige voksesteder og at traditionel (moderne) skovdrift er svært forenelig med arter, der er afhængige af oprindelig skovnatur. 30

35 FORSVUNDNE ARTER ARTER, DER SANDSYNLIGVIS ER FORSVUNDET FRA STORSTRØMS AMT EFTER 1850 (EX) Bakke-Gøgeurt (Orchis ustulata) Ex Vokser på kalkrig jordbund på tørre skrænter og overdrev. Senest set på Aborrebjerg på Møns Klint (Møn) i Bakke-Stilkaks (Brachypodium pinnatum) Ex Hører til på kalkrig jordbund i krat og skovbryn samt på overdrev. Seneste sikre fund er fra Langebæk Skov (Sjælland) i Der findes en usikker angivelse fra Høvblege (Møn) uden år. Bakke-Svovlrod (Peucedanum oreoselinum) Ex Vokser på tørre, sandede overdrev og bakker. Eneste danske fund uden for Bornholm er fra Ulvshale (Møn), hvor den sidst blev set i Baltisk Ensian (Gentianella campestris ssp. baltica) Ex Findes overvejende på strandnære overdrev og heder samt på skrænter. Seneste fund er fra Keldernæs (Lolland) i I dette århundrede er den ligeledes fundet i Jydelejet (Møn) (1947) og i Flintinge Byskov (Lolland) (1922). Bittermælk-Gyvelkvæler (Orobanche picridis) Ex Planten snylter på Bittermælk og vokser på kalkrige overdrev og skrænter. Eneste voksested i amtet er Fakse Kalkbakke (Sjælland), hvor der senest er set 6 blomstrende skud i Voksestedet er i dag en del af industriområdet i Fakse Kalkbrud. Bjerg-Mangeløv (Thelypteris limbosperma) Ex Vokser på skrænter og langs vandløb i skyggefulde skove. Uverificerede angivelser i TBU-arkivet nævner Sparresholmskovene (Sjælland) samt Hyde Skov og Hamborgskoven (Lolland). Blomstersiv (Scheuchzeria palustris) Ex Vokser i fattigkær på våd tørvebund og i hængesæk. Arten er tidligere kendt fra Søholm (Sjælland) på Stevns i 1830erne og senest fra Tvede Mose på Falster i Blå Iris (Iris spunia) Ex Vokser på strandenge. Arten voksede tidligere ved Nakskov Fjord (Lolland), hvorfra den blev meldt første i gang i Hvornår den forsvandt vides ikke. Bredbladet Kæruld (Eriophorum latifolium) Ex Vokser i kalkrige kær. Arten, der forveksles noget med Smalbladet Kæruld, er gennem tiden samlet flere steder i Sydsjælland samt på Møn og Falster. Bredbladet Kæruld er senest set ved Sømarke på Møn i

36 Bredbægret Ensian (Gentianella campestris s.str.) Ex Vokser på overdrev og hede samt i hedekær. Fra Lolland kendes følgende tre gamle voksesteder: Fyrrevænget (1910), Langgårds Hede (1920) og Hydesby (1930). Fra Falster kendes et fund fra Klodskov i Brodbladet Vandaks (Potamogeton friesii) Ex Vokser i næringsrigt, lavt vand i vandhuller og småsøer samt i vandløb med langsomt flydende vand. Alle fund i amtet er fra 1800 tallet. Blandt fundene kan nævnes Fakse Å (1822) (Sjælland) og Pederstrup Sø (1879) (Lolland) samt Ulse Sø, Tubæk og Suså (Sjælland) alle fra 1890 erne. Bægerbregne (Cystopteris fragilis) Ex Vokser på fugtig, skygget bund i skove samt på stendiger og mure. Arten er sidst set i Knudsskov (Sjælland) i Andre fund fra 1900-tallet er: Farnæs Skov (Falster) 1968, Krenkerup Slotspark (Lolland) 1963, Sømarke (Møn) 1960 og Leestrup Skov (Sjælland) Bægerbregne bør stadig eftersøges i amtet. Bændel-Vandaks (Potamogeton zosterifolius) Ex Vokser i søer og vandløb i næringsrigt vand. Arten er senest set i 1890 erne i de sjællandske søer Hulemose Sø, Ravnstrup Sø og Nielstrup Sø. Cypres-Ulvefod (Lycopodium tristachyum) Ex Vokser på heder, især lavheder. Arten er angivet fra et område vest for Præstø (Sjælland) uden år og belæg. Måske Staunstrup Mose?Arten er sidst set i Bøtø Plantage (Falster) i Der kendes yderligere et gammelt fund fra Kalby Ris ved Næstved. Enblomstret Vintergrøn (Moneses uniflora) Ex Vokser på fugtig, skygget bund i mosrige nåleskove. Fra tallet kendes forekomster fra Bregninge Skov (Lolland), Aborrebjerg (Møn) og Stubbekrogen på Stevns (Sjælland). Fra tallet kendes fund fra Sæbyholm Skov (Lolland) senest i 1942 samt fra Marielyst/Bøtø (Falster), hvor arten endnu kunne ses langs skyggefulde stier omkring Enkelt Månerude (Botrychium simplex) Ex Vokser på lysåben, ofte fugtig sandbund på heder og strandoverdrev. Arten har haft forekomster i digegrave både på Falster og Lolland. Sidst er arten set i 1918 vest for Rødbyhavn (Lolland) og i 1917 ved Gedesby (Falster). 32

37 Forskelligblomstret Viol (Viola mirabilis) Ex Vokser i åbne skove og lunde, ofte i gamle stævningsskove. Der kendes et gammelt fund fra Stevns Klint (Sjælland). Indtil for få år siden fandtes der en lille bestand i Købelev Skov (Lolland). Herfra er den nu tilsyneladende forsvundet på grund af tilgroning. Fruesko (Cypripedium calceolus) Ex Vokser på kalkrig bund i lyse skove og på skrænter. Arten er angivet fra Møns Klint i henholdsvis 1688 og Hjortetunge (Phyllitis scolopendrium) Ex Vokser på fugtige, skyggefulde skrænter i skov samt på diger og mure. Den er sidst set på Aborrebjerg (Møn) i Hvidgul Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca) Ex Vokser i meget kalkrige kær. Der foregår for tiden undersøgelser, der skal klarlægge, om Hvidgul Gøgeurt forekommer i Danmark med sikkerhed. I Grevindeskov ved Tureby (Sjælland) er underarten muligvis fundet i Hvidplettet Lungeurt (Pulmonaria officinalis) Ex Vokser på muldbund i åbne løvskove. I Storstrøms Amt er arten udelukkende fundet i kystskovene ved Korselitse, hvor den stadig bør eftersøges. Sidst er den set ved Stubbehage i Korselitse Østerskov i Hylde-Gøgeurt (Dactylorhiza sambucina) Ex Vokser på bakkede overdrev og næringsrige heder. Arten er kendt fra egnen ved Vordingborg i midten af forrige århundrede. Seneste fund er fra Ganneskov ved Fakse (Sjælland) i Hår-Tusindblad (Myriophyllum alterniflorum) Ex Vokser på næringsfattig bund i søer og vandløb. Eneste fund fra amtet er fra Kettinge Sø (Lolland). Kalk-Øjentrøst (Euphrasia rostkoviana) Ex Vokser på kalkholdige enge. Fra Storstrøms Amt kendes et enkelt fund i 1952 i Odden Skov på Lolland. Kamillebladet Månerude Botrychium matricariifolium) Ex Arten vokser på sandet, kystnær bund på overdrev, heder og i klitter. I Storstrøms Amt har arten haft to voksesteder. I Bøtø Plantage er planten sidst set i 1939 (1) og vest for Rødbyhavn i 1926 (1) Kattefod (Antennaria dioica) Ex Vokser på mager, sandet bund på overdrev og heder. På Lolland er den senest set i digeterrænnet mellem Kramnitze og Bredfjed i 1961, på Falster ved Hesnæs i 1942 og på Møn i Jydelejet i Klæbrig Norel (Minuartia viscosa) Ex Vokser på sandede, kalkrige overdrev og skrænter. I Danmark anses arten udelukkende for spontan på Østmøn, hvor den sidst er set i Jydelejet i

38 Krans-Tusindblad (Myriophyllum verticillatum) Ex Vokser i fersk- eller brakvand i småsøer, grøfter og udtørrende vandhuller. Arten er senest set ved Borgø i Maribo Søndersø (Lolland) og ved Kristiansminde (Falster), begge steder i På Sjælland var den tidligere kendt fra Holmegårds Mose og Ræveholms Mose. Krybende Ranunkel (Ranunculus reptans) Ex Vokser på tidvis oversvømmet grus- og sandbund ved næringsfattige søer. Fra Falster er arten angivet fra Bøtø i Seneste fund fra amtet er fra Borgø i Maribo Søndersø i Kæmpe-Rapgræs (Poa remota) Ex Vokser i fugtige, skyggefulde skove på næringsrig bund. Arten er senest set i 1936 i Porsmose ved Holmegårds Mose. Kølle-Star (Carex buxbaumii) Ex Vokser i kalkrige kær og fugtige krat. Arten var tidligere kendt fra den store, nu opdyrkede, Køng Mose mellem Næstved og Vordingborg. Senest er Kølle-Star set i et kær i Vindeholme Skov på Lolland i Langakset Trådspore (Gymnadenia conopsea) Ex Vokser i ekstremrigkær og hører til skillearterne for denne kærtype. I Storstrøms Amt har arten været fundet på ca. 15 lokaliteter gennem tiden, flest på Lolland. Arten er senest set i en mose ved Hejringe (Lolland) i I amtets sjællandske del er denne orkide sidst set i Holmegårds Mose i Langbladet Soldug (Drosera anglica) Ex Kødædende plante, der vokser på fugtig til våd bund i fattigkær og højmoser. Arten er tidligere fundet i Holmegårds Mose og Kongsted Lyng på Sjælland samt i Stubberup Mose på Lolland. Senest er set en enkelt plante i Staunstrup Mose (Sjælland) i midten af 1980 erne. Langbladet Vandaks (Potamogeton prarlongus) Ex Vokser på sandbund i klart, næringsrigt vand i søer og vandløb. På Lolland voksesde arten i Maribo Søndersø i I amtets sjællandske del er den sidst set i Snesere Sø ved Præstø samt i Ulse Sø i starten af 1900 tallet. Lav Hindebæger (Limonium humile) Ex Vokser på våd, dyndet bund på strandenge. I Storstrøms Amt har den udelukkende været fundet på små øer og holme i Guldborgsund mellem Lolland og Falster. Ud for Fuglsang og ved Sødringholm er arten set i slutningen af 1800 tallet. Senest er den set på øer ved Majbølle i

39 Lav Kogleaks (Eleocharis parvula) Ex Vokser ved brakvandede til næsten ferske bugter og fjorde. Ofte kun som steril plante. I forrige århundrede har arten haft forekomster ved Nakskov Fjord (1891) og ved Fuglsang Storskov (1875) på Lolland samt ved Grønsund (1882) på Møn. Liden Padderok (Equisetum variegatum) Ex Vokser på fugtig bund ved damme og i grusgrave. I nyere tid har arten haft forekomster ved Vordingborg (Sjælland), hvor den sidst er set i I en grusgrav ved Nr. Taastrup på Falster voksede arten i 1950 erne. Lugtløs Æble-Rose (Rosa elliptica ssp. inodora) Ex Vokser på tør bund på overdrev og i krat. Fra Storstrøms Amt har arten været kendt fra Næstved-egnen. Amtet er ikke bekendt med det præcise findested samt forekomstens aktuelle status. I 1960 voksede Lugtløs Æblerose syd for Næsgård (Falster), oven for kystskrænten. Mose-Vintergrøn (Pyrola rotundifolia s.str.) Ex Vokser på fugtig bund i kær og mosekrat samt i vældprægede skovpartier. I Storstrøms Amt er arten senest set i Tredegårdsmose på Falster i Gamle fund kendes fra Hamborgskoven (Lolland) i 1907, den nu afvandede Røddinge Sø (Møn) i 1915 og fra Holmegårds Mose (Sjælland) i Nåle-Sumpstrå (Eleocharis acicularis) Ex Vokser på våd sand- og grusbund ved sø- og åbredder samt i brakvand. Arten er sidst set ved Keldervig på Lolland i På Lolland er den også fundet ved Maribo Nørresø (1870) og ved Engestofte (1863). På Sjælland har den vokset ved Denderup Sø i 1893 og ved Møllesø ved Søholm i Poselæbe (Coeloglossum viride) Ex Vokser på overdrev. Arten er sidst set i Danmark i I Storstrøms Amt har Poselæbe vokset ved Liselund på Møn i 1873 og ved Stubbekøbing på Falster i Rundfinnet Radeløv (Asplenium trichomanes s.str.) Ex Vokser på skyggefulde stendiger og mure. I Storstrøms Amt er arten sidst set på et stendige ved Fuglsang (Lolland) i midten af 1970 erne. Herfra forsvandt den, da vegetationen på stendiget blev bekæmpet med flammekaster. Blandt tidligere fund kan nævnes Iselingen Skov ved Vordingborg i 1881, Flintinge (Lolland) i 1918 samt Idestrup, Horbelev og Orupgård på Falster i henholdsvis 1890, ca og Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus) Ex Vokser i ekstremrigkær hvor den hører til skillearterne for denne kærtype. Eneste forekomst i Storstrøms Amt er fra Grønsund (Møn), hvor den voksede omkring

40 Skjoldbregne (Polystichum aculeatum) Ex Vokser i fugtige skove og krat samt mellem klipper (Bornholm). I Storstrøms Amt har arten været fundet i Guldborg Storskov (Lolland) i 1918 og i Korselitseskovene (Falster) i Skrueaks (Spiranthes spiralis) Ex Vokser på overdrev, især nær kysten. Måske har arten vokset i Jydelejet i 1970 erne, men det er ikke fastslået med sikkerhed. Fra Sjælland kendes fund fra Stensved Overdrev v. Kulsbjerg og fra Høj ved Præstø, begge fra 1860 erne. På Falster har Skrueaks været fundet ved Næsgård omkring 1841 og mellem Øverup og Kraghave i 1870 erne. Smalbægret Ensian (Gentianella amarella) Ex Vokser på kalkholdig, fugtig bund på overdrev og i kær. Arten menes tidligere at have haft flere voksesteder på Lolland, men de nærmere omstændigheder kendes ikke. Smalfliget Brandbæger (Senecio erucifolius) Ex Vokser på lerjord på vejkanter, skrænter og overdrev. I Storstrøms Amt har arten udelukkende haft voksesteder på Lolland. Seneste fund er fra ca ved Christianssæde. Fra forrige århundrede kendes et fund ved Bjærgemark fra Småfrugtet Vandstjerne (Callitriche palustris) Ex Vokser ved søbredder samt i vandhuller og gadekær. På Falster er den fundet i Halskov Krat i 1853 og i Horreby Lyng i Fra Sydsjælland kendes et gammelt fund. Spidsbladet Vandaks (Potamogeton acutifolius) Ex Vokser i næringsrigt, klart vand i småsøer. Seneste fund i amtet er fra Korselitse Mellemskov omkring midten af 1900 tallet. Tidligere fund kendes fra Vejrø i 1898 og Birket (Lolland) i Spydbladet Skjolddrager (Scutellaria hastifolia) Ex Vokser på stenet bund på strandenge og strandvolde. I 1980 er fundet 17 planter nær stranden ved Gedser (Falster). Forekomsten må anses for spontan samt som en vestlig udpost af artens bestande i Botniske Bugt og Østersøen. Spæd Mælkeurt (Polygala serpyllifolia) Ex Vokser i lysåbne moser og enge, i Danmark fortrinsvis i hedeegne. Eneste voksested uden for Jylland lå indtil for nylig på Lolland. Ved Store Brunddrag er arten sidst set i 1992, og her bør den stadig eftersøges. Stilk-Månerude (Botrychium multifidum) Ex Vokser på sandet bund på strandoverdrev og høje enge. I Storstrøms Amt har arten vokset på Østersødigerne på Falster og Lolland. Senest er den set på Mygfjed (Lolland) i

41 Stivhåret Hønsetarm (Cerastium brachypetalum) Ex Vokser på tør, næringsrig bund på skrænter,diger og vejkanter. I 1800 tallet voksede arten i Store Klinteskov vest for Sommerspiret. Senest er den meldt fundet på Høje Møn i Storlæbet Blærerod (Utricularia intermedia) Ex Vokser i lavt, klart vand i fattigkær og højmoser. Fra Holmegårds Mose foreligger en tvivlsom angivelse, uden belæg, fra Stor Najade (Najas marina) Ex Vokser i brak- eller ferskvand på vanddybder indtil 1,5 meter. I Storstrøms Amt er arten senest set i Jungshoved Vig (Sjælland), hvor den er set i 1969 og Arten bør stadig eftersøges i vige og nor omkring Jungshoved. Ved Gavnø (Sjælland) er Stor Najade fundet i Strandbo (Litorella uniflora) Ex Vokser på næringsfattig sandbund ved søbredder og i damme. Seneste fund fra Storstrøms Amt er fra Ulvshale (Møn) i På Lolland er Strandbo fundet i Maribo Søndersø i 1903 og i Hejrede Sø i Et rygte vil vide, at arten er fundet ved Lindø i Maribo Søndersø under en vandkvalitetsundersøgelse i 1980 erne. Svensk Øjentrøst (Euphrasia stricta var. suecica) Ex Vokser på fugtig bund på enge. Arten er senest set ved Hunosøgård på Møns Klint i Tidligere angivet fra Sydsjælland. Trefliget Ærenpris (Veronica triphyllos) Ex Vokser på tør, kalkrig sandbund på overdrev og agerjord samt i grusgrave. På Stejlebanke (Sjælland) er Trefliget Ærenpris samlet i 1991, og her vokser den måske endnu? Arten har især været kendt fra Lolland, hvor den senest er set på Enehøje i Blandt andre fund kan nævnes Sundby (1944), Fuglsang (1923), Maribo (1902), Nakskov (1859) og Vesterborg (1849). Fra Møn er den kendt fra Høvblege og Mandemarke Bakker i 1926, og fra Falster fra Ovre og Masnedsund i henholdsvis 1949 og Trådstænglet Løvefod (Alchemilla filicaulis s.str.) Ex Vokser i skove og krat. På Falster er arten kendt fra Orupgård Park (1955), Mellem Taarup og Gunslev (1941) og fra Nr. Vedby Vesterskov (1940). På Bogø voksede arten i Østerskov i 1925, og fra Møn kendes forekomster fra Aborrebjerg (ca. 1915) og Røddinge Sø (1913). Tråd-Vandaks (Potamogeton filiformis) Ex Vokser i næringsrigt, klart vand, på sand- og grusbund i damme, søer og vandløb. Senest er arten set i Maribo Søndersø og Røgbølle Sø på Lolland i henholdsvis 1947 og Fra Sjælland kendes fund fra 1800 tallet fra Søtorup Sø, Ulse Sø og Suså. 37

42 Tæppegræs (Catabrosa aquatica) Ex Vokser på næringsrig dynd- eller lerbund i væld og grøfter samt ved søbredder. Arten forventes stadig at have voksesteder i amtet, men er formentlig noget overset. De fleste tidligere voksesteder findes på Nordfalster, hvor Tæppegræs senest er fundet i Vedby Mose (1955) og Skovby Nor (1934). Yderligere har den været kendt fra Ore Strand, Bondens Nakke, Grønsund og Næsgård. Tæppegræs bør stadig eftersøges på Nordfalster. På Møn er Tæppegræs bl.a. fundet ved Maglevandsfald i 1950 og i Borremose i Fra Sjælland kendes den bl.a. fra Dybsø Fjord (1940) og Kongsted Lyng. Tørve-Viol (Viola epipsila) Ex Vokser i krat i moser på humusrig bund. Arten er sidst set i Stubberup Mose (Lolland) i På Falster voksede arten i Horreby Lyng i UDDØDE ARTER Ex-arter A: Overdrev, hede og strandvolde B: Kær og eng C: Strandeng og strandsump D: Skov E: Fersk- og brakvand F: Andet Diagrammet illustrerer uddøde (Ex) arters fordeling til naturtyper. Det ses tydeligt at især arter knyttet til overdrev og enge samt søer og vandløb er forsvundet gennem de seneste 150 år. 38

43 AKUT TRUEDE ARTER ARTER, DER ANSES FOR AKUT TRUEDE I STORSTRØMS AMT (E) A: Regional ansvarsart. Betonie (Stachys officinalis) E (A) Betonie vokser på fugtig, næringsrig jordbund i lyse egeskove samt på vejkanter. Gennem tiden har de Syd- og Vestlollandske egeskove udgjort artens højborg i Danmark, og her findes da også landets to eneste, aktuelt kendte forekomster. Skov på Sydvestlolland. I udkanten af en egebevoksning findes en lille bestand, der i 1999 talte 3 planter med tilsammen 8 blomstrende skud. Vejkant øst for Rødbyhavn (Lolland). Langs en kommunevej findes 2 adskilte bestande, der i 1999 talte 11 planter med ialt 40 blomstrende skud. Bugtet Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. majus) E Vokser kystnært på skrænter og overdrev, ofte på områder under tilgroning. Arten bør eftersøges ved Fakse Ladeplads (Sjælland), hvor der i 1980erne blev set en enkelt plante. Ulvshale (Møn). På Mågenakken findes et enkelt, stort individ med mange blomstrende skud. Gedesby Dige (Falster). På et område bag diget kendes ét, livskraftigt individ med mange blomstrende skud. Enblomstret Fladbælg (Lathyrus sphaericus) E Arten foretrækker varme, tørre skrænter nær kysten i landets nedbørsfattigste egne. Møns Klint. Nær Hundevængsfald er der i 1999 set to blomstrende planter. Voksestedet er formentlig identisk med den lokalitet, hvor arten blev samlet i

44 Engblomme (Trollius europaeus) E Vokser på middelfugtige, ofte noget kalkrige enge og i fugtige kratskove. Engblomme har altid været meget sjælden i amtet, hvor den aldrig har været fundet på Lolland. Sønderskov Overdrev (Sjælland). Fra udkanten af overdrevet kendes en ganske lille forekomst. Stubbene (Sjælland). Et par enkelte individer findes i en fugtig lavning på overdrevet. Lystrupområdet ved Fakse (Sjælland). Udover bestanden i Stubbene har arten været fundet i ganske små bestande i Godthåbsdalen og på en lille skoveng i Åstrup Skov i 1980erne. Det bør undersøges, om de stadig findes på disse lokaliteter. Fladaks (Cyperus fuscus) E Vokser på til tider udtørret dynd- og sandbund ved damme og søer. Optræder meteorisk. Det vides, at Fladaks i de senere år er fundet på en enkelt lokalitet i den nordvestlige del af amtet. Amtet har ikke kendskab til det eksakte voksested eller til bestandens størrelse. Hartmanns Star (Carex hartmanii) E Vokser på fugtig bund i kystnære kær og på enge. Indtil for nylig anset for uddød på følgende voksested. Vindeholme (Lolland). Genfundet med ganske få individer på eller nær sit tidligere voksested. Kæret er i dag nærmest ødelagt ved omdannelse til andedam. Høst-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. opsiantha) E Vokser på våd, tørveholdig bund i frodige kær og på dyndenge. Maribo Søndersø (Lolland). Forventes stadig at have voksesteder omkring søen, hvor den senest er set for en halv snes år siden. Senere års eftersøgning har været forgæves. Tilbagegangen skyldes uden tvivl dannelsen af tætte, mørke rørskove langs bredzoner, der tidligere var græsset. 40

45 Hårfin Vandaks (Potamogeton trichoides) E (A) Vokser i klart, næringsrigt vand i damme og gadekær. Var tidligere primært knyttet til landets sydøstlige egne, hvorfra den især er forsvundet på grund af eutrofiering af voksestederne. Stubberup Gadekær (Sjælland). Nyfundet i 1993 og findes her stadig i stor mængde. Toreby Gadekær (Lolland). Her findes en livskraftig bestand, der er nyfundet i Knælæbe (Epipogium aphyllum) E Vokser i fugtige, mørke og kalkrige bøgenaturskove. Denne meget sjældne orkide er tidligere fundet på følgende lokaliteter i Amtet (alle på Lolland): Slotsparken ved Krenkerup (1883), Teglskoven (1896), Lysemose Skov ved Maribo Nørresø og Vindeby Skov ved Nakskov (1944). Arten er fredet. Møns Klint. Her er Knælæbe fundet første gang i Seneste sikre fund er fra Abildgårds Fald i Der er dog med stor sandsynlighed set en blomstrende plante i Maglevandsfaldet i midten af 1970erne. På grund af artens særlige biologi forventes den stadig at forekomme på Møns Klint. Kost-Nellike (Dianthus armeria) E Vokser på tørre skrænter og i krat, oftest nær kysten. Arten har gennem tiden været kendt fra omkring et halvt hundrede lokaliteter i amtet, men nu er den meget sjælden. Af nyere fund kan nævnes Madses Klint på Sydvestmøn (1981), Vindeby Skov på Lolland (1963) og Hasselø Nor på Falster (1990). Knudshoved Odde. Her findes Kost-Nellike formentlig stadig to steder på sydskrænter. Bestandene er tilset i 1990erne. Stubbetykke. Her dukkede arten op efter stævning i Det er for nylig konstateret, at den stadig findes i skoven, hvor der i tråd med fredningen stadig stævnes med mellemrum. 41

46 Krat-Vikke (Vicia dumetorum) E Vokser på næringsrig muldbund i lyse skove og skovbryn samt i krat. Krat-Vikke forventes at have haft sin storhedstid i forbindelse med stævningsskovdriften. I amtet kendes tidligere forekomster fra Korselitse Have (Falster) (1876), Vintersbølle Skov (Sjælland) (1923) og Rosenfelt Park (Sjælland) (1986). Sidstnævnte sted er arten forgæves eftersøgt i Glumsø Østerskov (Sjælland). Langs den offentlige vej gennem skoven findes en meget lille bestand, der har overlevet en vejudvidelse i midten af 1990erne. To andre steder langs vejen er arten forsvundet på grund af tilgroning. Lyng-Silke (Cuscuta epithymum s.str.) E Vokser på tør, sandet jordbund hvor den snylter på bl.a. Hedelyng Timian-arter og arter af Snerre. Lyng-Silke er tidligere fundet ved Lundehøje (Lolland) (1942) og i Mandemarke Bakker (Møn) (1906). Vejrø (nord for Lolland). Her er nyfundet en bestand i Planterne snylter her på Gul Snerre. Mistelten (Viscum album) E (A) Ernærer sig som halvsnylter på løvtræer. Arten har været fundet adskillige steder i den sydlige del af landet, men på grund af kunstig udsåning på træer, antages det i dag at være umuligt at skelne mellem spontane og ikke spontane forekomster. Kun følgende forekomst anses i dag for spontan i landet. Store Elmue ved Fakse (Sjælland). Her findes en lille bestand i en gammel, affældig Skov-Æble i et smukt, vedplanterigt markhegn. Når denne bestand forsvinder, vil Mistelten, jvf. ovenstående, aldrig mere kunne opfattes som en naturlig del af den danske flora. Vokser i kalkrige kær - de såkaldte ekstremrigkær eller kalkkær. 42

Rødlistede planter 2006

Rødlistede planter 2006 Rødlistede planter 2006 En revision af Rødlistede planter 1999 Teknik og Miljøforvaltningen Rødlistede planter i Storstrøms Amt 2006 En revision af Rødlistede planter 1999 - Storstrøms amt 2006 Natur-

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

RØDLISTEDE ARTER I VORDINGBORG KOMMUNE

RØDLISTEDE ARTER I VORDINGBORG KOMMUNE RØDLISTEDE ARTER I VORDINGBORG KOMMUNE 15. MAJ 2017 1. Formål med udarbejdelse af rødlister 2. Eksempler fra rødlisterne 3. Hvordan anvendes rødlisterne Foredragsholder: Carsten Horup Bille Formål med

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2006 Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004-2006

Læs mere

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL?

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? 12. NOVEMBER 2014 BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? BETTINA NYGAARD & RASMUS EJRNÆS, INSTIUT FOR BIOSCIENCE NATURA 2000 OMRÅDERNE Ud fra kendte forekomster af arter og naturtyper,

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Naturguide Nysted og omegn

Naturguide Nysted og omegn Naturguide Nysted og omegn Galler på lindeblade Pjecens formål og indhold Dette lille hæfte henvender sig til personer, der bor på Sydøstlolland eller kommer på besøg og som ønsker, at få en fornemmelse

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Den danske Rødliste. Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind. Seniorbiolog

Den danske Rødliste. Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind. Seniorbiolog AARHUS UNIVERSITET Den danske Rødliste Rødlistevurdering af plante-, svampe- og dyrearter v. Peter Wind Seniorbiolog Danmarks Miljøundersøgelser, Vildtbiologi og Biodiversitet pwi@dmu.dk Hvad er en rødlistevurdering?

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing.

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing. fladen er ekstremt næringsfattig, idet den er hævet over grundvandet og modtager sit vand som nedbør. vegetationen er lysåben og består af tuer, som er højereliggende partier med dværgbuske, og høljer,

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

1.5 Biologiske forhold

1.5 Biologiske forhold 1.5 Biologiske forhold Sikring og forbedring af de naturmæssige værdier er et væsentligt aktivitetsformål for Thy Statsskovdistrikt. Det gælder for såvel skovarealer som åbne naturarealer. Et helt særligt

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med foreninger og kommuner. Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med foreninger og kommuner. Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014 Natura 2000-planproces (2016-21) Dialog med foreninger og kommuner Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Det sker der nu proces 3. Forpligtigelser

Læs mere

Kender du naturen i Halsnæs?

Kender du naturen i Halsnæs? Kender du naturen i Halsnæs? Natur og Udvikling Hvor lever rørhøgen? Rørhøgen hører til i det åbne land, hvor den yngler i rørskove. Rørhøge kan slå sig ned i alle typer af vådområder med en veludviklet

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Moser og enge. Højtstående grundvand

Moser og enge. Højtstående grundvand Moser og enge Enge kan være meget artsrige biotoper, mens moser ofte er fattigkær og har få forskellige arter. Her er tale om biotoper i tilbagegang på grund af bl.a. dræning. Moser og enge kan underinddeles,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder. Peter Witt, Linnea Consult

Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder. Peter Witt, Linnea Consult Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder Peter Witt, Linnea Consult Hvorfor lave plejeplaner? Lovkrav (ved naturpleje på fredede, ikke statsejede naturområder) Et godt redskab i naturpleje

Læs mere

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. kenes fællestræk er, at de er dannet flydende i vandskorpen af søer og vandhuller. Efterhånden danner hængesækken et tykt tørvelag, der kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Langt de fleste

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet Irina Goldberg Miljøstyrelsen Sjælland Hjemmel Skovloven, 25 stk. 1: Miljøministeren kan registrere

Læs mere

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger Jesper Fredshavn Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger FOTO: JESPER FREDSHAVN Gode resultater kræver god planlægning Kortlægning Dokumentation Målopfyldelse Tilstandsvurdering Behovsanalyse

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Kulturskove Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 19 1 Sammenfatning

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Samsø den 24. 26. maj 2013. Vi var i alt 11 deltagere på turen, som var

Læs mere

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Søerne 5 målsatte søer i vanddistriktet afvander til Køge Bugt: Gjorslev Møllesø og Dybsø har afløb via Møllerenden og Sigerslev Mose, Ejlemade Sø samt Ulse Sø indgår i Tryggevælde Å-systemet. Tabel 2.9.3

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013

AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013 AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013 Nedenfor finder du de kurser, som AGLAJA tilbyder i foråret og sommeren 2013. I år er der flere nye kurser bl.a. til Småland (sommerfugle- og sphagnumkurser) samt kursus i udarbejdelse

Læs mere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere Ansøger/sagsrejser i 3 afgørelser for 2006 Det er undersøgt, hvem der er oplyst som ansøger eller sagsrejser i hver enkel 3 afgørelse for 2006. Ansøgerne og sagsrejserne til samtlige 1391 3 afgørelser

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

68. Munkebjerg Strandskov

68. Munkebjerg Strandskov 68. Munkebjerg Strandskov 1. Beskrivelse af området Natura 2000-området Munkebjerg Strandskov er udpeget som et habitatområde (nr. 68) med et samlet areal på 307 ha (se tabel 1.1). Nr. Navn Areal (ha)

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland.

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland. Våde hede findes typisk som større eller mindre flader i lavninger på heder eller som fugtige bælter mellem mose og hede på indlandsheder og klitheder og i kanten af højmoser. Typen omfatter således både

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

Referenceliste over leverede solcellesystemer

Referenceliste over leverede solcellesystemer Referenceliste over leverede solcellesystemer Flemmingvej 2650 Hvidovre 4,4 kw Lundager 2670 Greve 4,4 kw Tanggårdsvej 2680 Solrød Strand 7,2 kw Mariannevej 2690 Karlslunde 3,92 kw Rønnevej 2791 Dragør

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009

Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009 Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009 Oversigt over kort Forklaring 1 Tabel: Kvælstofdeposition hidrørende fra ammoniak samt andre bidrag 3 Anholt 5 Frederiksborg 6 Keldsnor 7 Lindet 8

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Husby Sø og Nørresø Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan. Husby Sø og Nørresø. Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Emneord:

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med lodsejere Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 9. april 2014

Natura 2000-planproces ( ) Dialog med lodsejere Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 9. april 2014 Natura 2000-planproces (2016-21) Dialog med lodsejere Naturstyrelsen Storstrøm Nykøbing F den 9. april 2014 Tamosen, Tystrup Sø, Suså (N163) Dagsorden 1. Velkomst og indledning v/ Claus Jespersen 2. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat

Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat Side 1 af 8 BEK nr 11332 af 28/05/2000 Gældende (Maribo Reservat) Offentliggørelsesdato: 06-07-2000 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby 1 of 6 Fredningsnævnet for Midtjylland Østlig del 04-12-2015 Retten i Randers Sagsnr.: 15/621 Nørregade 1 Sagsbehandler: 8900 Randers Hanne Henriksen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Ansøgning

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere