STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER"

Transkript

1 STUDIEORDNING DIF DIPLOMTRÆNER Danmarks Idrætsforbund

2 2 Studieordning DIF Diplomtræner Titel Studieordning DIF Diplomtræner Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team Uddannelse. DIF undervisere. Udgave Brøndby, Maj 2015 Udgiver Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby T: E: W: Gengivelse er tilladt med tydelig kildehenvisning

3 3 Studieordning DIF Diplomtræner INDHOLDSFORTEGNELSE DIF DIPLOMTRÆNER... 4 Praktiske kompetencer... 4 Teoretiske kompetencer... 4 Titel... 5 ANSØGERFORUDSÆTNINGER... 5 STUDIEKRAV OG FORVENTNINGER... 5 Studieaktivitet... 5 Fremmøde... 5 Restriktioner... 5 Afløsningsopgaver... 5 EKSAMINER... 5 Delopgaver... 5 Eksamensopgave... 5 Mundtlig eksamen eksamensforsøg eksamensforsøg... 6 Dispensation...7 Flere eksamensforsøg...7 Ikke afleveret forudgående opgaver...7 Udeblivelse fra mundtlig eksamen...7 STUDIELEDELSE OG ANSVARSOMRÅDER... 7 Merit og dispensationer...7 UDDANNELSENS STRUKTUR... 8 Del 1 DIF-delen... 8 Del 2 SPF-delen... 8 FAGBESKRIVELSER... 8 Uddannelsens studieelementer Den generelle idrætsteori (DIF-delen)... 8 Idrætspædagogik... 9 Psykologi Ledelse Anatomi og skadeforebyggelse Tekniktræning Doping og antidoping Ernæring Fysiologi og Træningslære ATK... 18

4 4 Studieordning DIF Diplomtræner DIF DIPLOMTRÆNER Formålet med DIF s diplomtræneruddannelse er, at trænerne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som træner med det overordnede ansvar i en eliteorienteret forening/organisation. PRAKTISKE KOMPETENCER Når træneren har gennemført uddannelsen er han i stand til at: - Analyser og igangsætte sportspsykologiske indsatser - Skabe gode læringsmiljøer med fokus på præstationsoptimering - Analysere egen underviserrolle ud fra teori og udpege indsatsområder o Formulere sin egen trænerfilosofi - Analysere egen organisation på baggrund af simple organisationsmodeller - Gengive og bruge forskellige organisatoriske og ledelsesmodeller til at analysere din forening - Anvende situationsbestemt ledelse i en idrætslig kontekst - Udvikle foreningens elitestrategi - Skabe et træningsmiljø som fordrer talentudvikling - Udvikle, gennemføre og evaluere målrettede idrætsspecifikke sæson-, periode- og træningsplaner med fokus på præstation o Tilrettelægge idrætsspecifik træning i henhold til det Aldersrelateret træningskoncept - Udarbejde en idrætsspecifik arbejdskravsanalyse - Udvælge og gennemføre kapacitetsanalyse o Anvende fieldtest til vurdering af udøvernes aktuelle kapacitet - Analysere og korrigere tekniske elementer i idrætten - Analysere og korrigere fysisk træning - Igangsætte skadesforebyggende specialtræning o Herunder at bistå udøveren i genoptræningsforløb i samarbejde med fysioterapeut/læge - Vejlede udøverne i ernæringsmæssige aspekter i forhold til træning, restitution og konkurrence TEORETISKE KOMPETENCER For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer der bør være på sin plads. Det medfører, at når uddannelsen er gennemfør, så skal trænerne kunne: - Diskutere hvordan idrætsspecifikke arbejdskravsanalyser bedst udformes - Diskutere målrettet træning inden for det fysiologiske, tekniske, taktiske og psykologiske område o Diskutere grundlæggende biomekaniske forhold i idrætten o Forstå sportspsykologisk aspekter af eliteidrætten - Med afsæt i fysiologi, anatomi og biomekanik, diskutere specialtræning (skadesforebyggende og præstationsoptimerende) - Diskutere hvordan en udøvers aktuelle kapacitet kan vurderes - Forstå hvordan optimal tekniktræning tilrettelægges - Diskutere makronæringsstoffer, væske og kosttilskud i forhold til træning, restitution og konkurrence - Beskrive forskellige ledelses og læringsstile - Kende organisatoriske- og ledelsesmæssige teorier i relation til forenings- og eliteidræt - Reflektere over egen praksis i forhold til videnskabeligt dokumenteret arbejde o Kende forskel på videnskabs- og erfaringsbaseret viden - Kende gængse dopingpræparater og tegn på misbrug - Forklare Antidoping Danmarks formål og deres arbejdsprocedurer

5 5 Studieordning Ansøgerforudsætninger Desuden vil trænerne have udvidet sit netværk til andre trænerkollegaer og have generel indsigt i andre idrætters træningskultur og principper. TITEL Diplomtræner ANSØGERFORUDSÆTNINGER Trænerne skal besidde kompetencer svarende til DIF s Træner 2 niveau. Desuden skal de kunne forstå, tale og skrive dansk på et niveau, så de kan møde forberedt til undervisningen, deltage aktivt i diskussioner i plenum og i grupper og bestå de afsluttende eksamener. STUDIEKRAV OG FORVENTNINGER STUDIEAKTIVITET Træneren skal deltage aktivt i undervisningen, hvilket kræver at træneren skal: - Være forberedt til undervisningen - Have sin opmærksomhed rettet mod undervisningen. - Aflevere opgaver mm. til aftalte deadlines Fremmøde Træneren skal være til stede i alle skemalagte undervisningstimer. Restriktioner Hvis træneren er væk i mere end 20 % af de skemalagte timer, udløser det en afløsningsopgave, hvis fraværet overskrider 40 % betragtes blokken som ikke bestået og træneren må tage blokken om. Ved grove tilfælde eller ved gentagende forsømmelser kan træneren bortvises af studielederen. Det koster kr at tage modulet om. Såfremt en afløsningsopgave eller en bortvisning fra kurset kommer på tale, orienteres relevante specialforbund. Afløsningsopgaver Bliver bedømt bestået/ikke bestået og den studerende får ingen feedback på opgaven. Afløsningsopgaverne skal bestås før uddannelsen er gennemført (diplom udleveres) EKSAMINER Ordinære skriftlige eksamener afleveres på Moodle. Andet og tredje eksamensforsøg afleveres pr. mail til studiesekretæren. DELOPGAVER Opgaverne vil blive bedømt bestået/ikke bestået og træneren vil få 5-10 linjers feedback. Afleveres delopgaverne ikke inden for den fastsatte tidsfrist, frafalder muligheden for feedback. Delopgaverne skal være bestået for at kunne få godkendt den afsluttende eksamen. Bedømmelse Opgaverne bedømmes af underviserne. EKSAMENSOPGAVE Hver blok afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen.

6 6 Studieordning Eksaminer Den skriftlige opgave har et omfang af 6-8 sider og skal skrives på baggrund af en udleveret opgaveformulering. Opgaven skal afleveres jf. eksamensplan. Afleveres den skriftlige opgave ikke til tiden betragtes opgaven som ikke bestået, og man har derved brugt sit 1. eksamensforsøg. Træneren skal have opgaveformuleringen til rådighed ved blokkens opstart og opgaven skal afleveres senest tre uger efter sidste undervisningsgang. MUNDTLIG EKSAMEN Den mundtlige eksamen gennemføres 5-6 uger efter sidste undervisningsgang. Mundtlig eksamen tilbydes kun ved første eksamensforsøg. Bedømmelse: Blokkens undervisere vil fungere som eksaminator og censor. På baggrund af eksamensopgaven og den mundtlige eksamen gives én samlet karakter. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 2. EKSAMENSFORSØG Hvis 1. eksamensforsøg ikke bestås. Der laves en udvidelse af 1. eksamensopgave med 4-5 sider. Opgaven skal afleveres jf. eksamensplan. Træneren skal efter den mundtlige eksamination, have været i kontakt med eksaminatoren før opgaven kan afleveres igen. Det er trænerens eget ansvar at kontakte eksaminatoren. Udvidelsen skal indeholde rettelser ift. undervisernes feedback, samt en uddybende argumentation. Bedømmelse Eksamensopgaven bedømmes af underviseren og en intern censor. 3. EKSAMENSFORSØG Hvis 2. forsøg ikke bestås. På baggrund af en ny problemformulering laves der en ny opgave med et omfang på sider, opgaven skal afleveres jf. eksamensplan. Opgaven skal afleveres senest 4 måneder efter mundtlig eksamen. Træneren skal selv rekvirere en ny problemformulering minimum 1 uge inden træneren vil i gang med at skrive opgaven Hvis 3. forsøg ikke bestås, betragtes blokken som ikke bestået og kursisten må tage kurset om, mod en ekstra betaling.

7 7 Studieordning studieledelse og ansvarsområder Bedømmelse Eksamensopgaven bedømmes af underviseren og en intern censor. DISPENSATION Flere eksamensforsøg Under særlige omstændigheder kan et 4. eksamensforsøg være en mulighed. Det koster 2000,- pr. yderligere eksamensforsøg. Prisen inkluderer én mundtlig vejledning samt eksamination. Ikke afleveret forudgående opgaver Såfremt træneren ikke har afleveret sit 1. og 2. eksamensforsøg, kan træneren aflevere en opgave som tager afsæt i den første problemformulering. Opgaven skal have et omfang på sider. Udeblivelse fra mundtlig eksamen Hvis træneren ikke har mulighed for at komme til den mundtlige eksamen, kan der afleveres en udvidet opgave som bedømmes udelukkende på baggrund af det skriftlige materiale. De ekstra sider skal indeholde; - Behandling af evt. spørgsmål til den mundtlige eksamen - En udvidet argumentation - En uddybning af et eller flere af de emner der er behandlet i opgaven - En perspektivering af opgavens mulige konsekvenser for træneren. Bedømmelse Eksamensopgaverne bedømmes af underviseren og en intern censor. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Hvis der sker afvigelser i forhold til de opstillede rammer for eksamenen (frister, opgavelængde etc.), er det til en hver tid muligt for studielederne at reducere den endelige karakter med et karakterpoint. STUDIELEDELSE OG ANSVARSOMRÅDER Studielederen er den, til en hver tid, af DIF udpegede person, der har ansvaret for diplomtræneruddannelsen. Studielederen har det overordnede ansvar for uddannelsen, mens underviserne har ansvaret for at de udstedte udbyttemål, for de enkelte moduler opnås. MERIT OG DISPENSATIONER Der kan søges merit for dele af den generelle del af diplomtræneruddannelsen. Alle henvendelser vedr. meritordninger sker skriftligt til studieledelsen. I forbindelse med meritsøgning skal ansøgerens kompetenceniveau skriftligt dokumenteres og begrundes. Alle ansøgninger behandles individuelt. Der findes et særskilt dokument ifm. merit.

8 8 Studieordning Uddannelsens struktur UDDANNELSENS STRUKTUR Diplomtræneruddannelsen består af 2 dele: DEL 1 DIF-DELEN DIF delen består af 165 timers undervisning, og der udbydes følgende to forløb: a) Ordinært forløb (ca. 1 ½ år): 3 blokke af 55 lektioner b) Komprimeret forløb (ca. ½ år): 3 blokke af 55 lektioner Denne del planlægges og udbydes af Danmarks Idrætsforbund. DEL 2 SPF-DELEN Specialforbundsdelen består af minimum 30 lektioner, og kan afvikles som en kombination af undervisning, praktik, selvstudie og projektarbejde. Denne del planlægges og gennemføres af specialforbundet. FAGBESKRIVELSER UDDANNELSENS STUDIEELEMENTER DEN GENERELLE IDRÆTSTEORI (DIF-DELEN) Blok 1 Ledelse Psykologi Pædagogik (18 lektioner) (18 lektioner) (18 lektioner) Blok 2 Anatomi og skadeforebyggelse (25 lektioner) Tekniktræning (15 lektioner) Ernæring (10 lektioner) Doping og antidoping (5 lektioner) Blok 3 Fysiologi ATK (45 lektioner) (10 lektioner)

9 9 Studieordning IDRÆTSPÆDAGOGIK Formål Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at redegøre for og anvende væsentlige pædagogiske og didaktiske teorier, samt identificere og vurdere væsentlige pædagogiske og didaktiske aspekter af trænerarbejdet. Desuden skal den studerende kunne redegøre for sin trænerfilosofi. Varighed 18 lektioner Indhold - Pædagogik i en idrætslig kontekst - Udøverniveauer og pædagogiske roller - Refleksion over egen idrætskultur og miljø - Trænerens værdier og etik - Praksis-sparring - Motivation og flow Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Redegøre for begreberne: læring, didaktik, pædagogik, supervision, coaching og trænerfilosofi. - Argumentere for og reflektere over egen rolle og rollevalgets konsekvenser i pædagogiske sammenhænge. - (Vurdere egen rolle i relation til den præstationsfremmende samtale) - Analysere grundlæggende pædagogiske problemstillinger i trænerjobbet. - Formulere eget grundlæggende værdisæt ift. træningsmiljøet og træning af udøverne Arbejdsform Undervisningen er organiseret som: Læreroplæg Samtale- og interviewøvelser Gruppearbejde og diskussioner Evalueringer Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur: Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

10 10 Studieordning PSYKOLOGI Formål Formålet med modulet er at forbedre trænernes evne til at håndtere de sportspsykologiske udfordringer de møder i forbindelse med træning af udøvere og når de bistår dem ved konkurrencer, hver enten der er tale om individuelle udøvere eller hold. Varighed 18 lektioner Indhold Følgende emner vil blive behandlet: - Det teoretiske fundament Hvad er idrætspsykologi - (Idrætspsykologi og kriser Hvilke kriser ses i sporten og hvordan kan en træner håndtere dem) - Hvad er mentale færdigheder og hvordan kan en træner forbedre dem - Hvad er et team og hvordan kan en træner udvikle det - Idrætspsykologi som trænerredskab Hvad er coaching og kommunikation og hvordan kan det bruges hensigtsmæssigt til udviklingen af mentale færdigheder og præstationsoptimering - Hvad er motivation og hvordan udvikles/bibeholdes det - Hvad er et mentalt talent og hvordan kan vi udvikle dem? Udbytte Når de studerende er færdig med modulet kan de: - Beskrive de idrætsrelaterede mentale udfordringer som en udøver/ står overfor i løbet af sin idrætskarriere (i og uden for idrætsmiljøet, hverdag og præstation) - Udvælge og igangsætte tiltag som kan forebygge og/eller afhjælpe en udøver eller et holds specifikke udfordringer. - Planlægge og igangsætte tiltag der kan udvikle individers og/eller holds mentale præstation Arbejdsform Undervisningen vil foregå gennem en vekslen mellem tavleundervisning, gruppediskussioner, opgaver og hjemmearbejde Evalueringer Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

11 11 Studieordning LEDELSE Formål Formålet med modulet er at træneren bliver bevidst om sin egen ledelsesrolle og hvilke ledelsesopgaver træneren må udfylde. Desuden skal trænerne have indsigt i de forskellige redskaber man kan benytte sig af, når emner som lederskab, forandringer, relationer og kompetenceudvikling, kommer i fokus. Varighed 18 lektioner Indhold - Hvad er ledelse og lederskab i idrætten - Trænerens ledelsesopgaver og roller - Den nære organisation og forretningsgange - Personprofil - Kommunikation og kommunikationsstrategier i forhold til primære interessenter - Konflikttyper og konflikthåndtering Udbytte - Efter modulet kan diplomtrænerne: - Perspektivere sin egen personprofil i relation til andre individer (RAFI) - Beskrive den nære organisation og forretningsgange - Udvælge en situationsbestemt kommunikationsstrategi - Beskrive og agere i henhold til situationsbestemt ledelse - Beskrive forskellige konfliktstile og agere i henhold til grundlæggende konflikthåndteringsredskaber Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, øvelser og diskussion. Evaluering Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

12 12 Studieordning ANATOMI OG SKADEFOREBYGGELSE Formål Formålet med modulet er, at gøre den studerende i stand til at analyserer bevægelse og ud fra dette, at udarbejde idrætsspecifikke træningstiltag (præstationsfremmende og skadesforebyggende). Varighed 25 lektioner Indhold - Anatomi - Terminologi - Vævslære - Ledlære - Bevægelsesanalyse - Skadeslære - Genoptræning - Profylaktisk træning Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Analysere bevægelserne i kroppens store led. - Redegøre for navne og funktioner, for de væsentlige kraftgivende og stabiliserende muskler i kroppen. - Analysere og forklare idrætsspecifikke bevægelser. o Ledbevægelser (fleksion/ekstension, abduktion/adduktion, indad- og udadrotation) o Muskelarbejde (eksentrisk, koncentrisk og statisk) o Specifikke muskler (pectoralis major, latissimus dorsi osv.) - Beskrive de overordnede kraftgivende og stabiliserende muskelkæder i kroppen (kinetic chains), og relaterer dette til almindelig bevægelser i idræt (kast, hop, løb, træk, skub osv.) - Beskrive mekanismerne bag de mest almindelig overbelastningsskader (mængde og intensitets indvirkning på restitution, skades provokerende bevægelser, inflammation) og akutte skader (vævsskader og heling, RICE osv.). - Redegøre for de periodemæssige krav i en generel genoptræning - Relaterer de forskellige vævstypers restitutions tid, til en skadesminimerende træningsplan. Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opgaveløsning. Evaluering Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

13 13 Studieordning TEKNIKTRÆNING Formål Kursisterne skal erhverve sig redskaber, så de er i stand til at beskrive og analysere tekniske momenter i deres idræt. Kursisterne skal på baggrund af deres analyser, kunne igangsætte træning som underbygger udviklingen af udøverens præstation. Varighed 10 lektioner Indhold - Biomekanik - Neurofysiologi - Motorik-, koordination- og tekniktræning - Teknikanalysemodeller og metoder Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Beskrive forskellene på motorik, koordination og teknik - Forstå og implementere forskellige tekniktræningsstrategier - Systematisere og begrunde idrætstekniske analyser - På baggrund af en beskrevet metode, udvikle og styre progressionen i nye tekniktræningsøvelser - Beskrive overordnede biomekaniske principper (vægtstangsarm, drejningsmoment osv.) og kunne anvende den viden i relation til kroppens opbygning og progression af øvelser (open chain/close chain øvelser, bøjet/strakte ben osv.) - Analysere udøveres individuelle bevægelsesmønstre, sammenligne analysen med idrættens bevægelsesmæssige arbejdskrav og udarbejde en muskelspecifik styrketrænings- og smidighedstræningsplan, til udvikling af muskelkraft (eksplosiv og/eller udholdende) og skadesforebyggelse. Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opgaveløsning. Evaluering Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

14 14 Studieordning DOPING OG ANTIDOPING Formål Formålet med modulet er at de studerende overvejer egen rolle i forhold til udøvernes eventuelle dopingspørgsmål, og hvordan de bør handle i forskellige situationer. Desuden skal den studerende opnå kendskab til dopinglisten, testmetoder, regler og retningslinjer, dopingkontrol samt de meste kendte dopingstoffers virkninger og bivirkninger og hvor de kan finde yderligere information om antidoping. Varighed 5 lektioner Indhold - Rundt om dopingen tal, sport og historik - Regler og retningslinjer - Anti Doping Danmark, formål og organisation - Etiske overvejelser i forbindelse med doping - Dopinglisten - Præparatfortegnelsen (medicinsk oversigt) - Hvad er TUE (Therapeutic Use Exemptions) - Dispensation fra dopinglisten - Hvorledes foregår en dopingkontrol - Doping præparater - effekter og bivirkninger - Kosttilskud og doping - Dopingkontrol i Danmark - Hvor finder jeg yderligere information? Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Demonstrere viden om institutionen Anti Doping Danmark samt hvor man kan søge yderligere information - Sætte brugen af doping samt antidopingarbejdet ind i en historisk kontekst - Redegøre for hvorfor brugen af doping er problematisk - Beskrive årsagerne bag doping samt dets omfang - Referere gældende regler og retningslinjer for idrætsudøvere, herunder dopinglisten og dispensationsregler - Redegøre for de enkelte procedurer i en dopingkontrol - Genkende doping etiske problemstillinger - og komme med forslag til håndtering af disse - Redegøre for samt skelne imellem de mest gængse dopingstoffer samt deres virkning og bivirkning - Beskrive risikoen ved diverse kosttilskud set ud fra et dopingperspektiv Arbejdsform Læreroplæg, gruppearbejde samt diskussion i plenum. Evaluering Faget vil blive bestået ved fremmøde. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

15 15 Studieordning ERNÆRING Formål Kursisterne skal erhverve sig viden om kost- og væskeindtagelsens betydning for trænings- og præstationsevnen. De skal efter kurset være i stand til at estimere daglig energiindtag og daglige energiforbrug, samt i denne forbindelse have kendskab til energibalancen betydning for vægtregulering. Desuden skal de tilegne sig viden om anbefalingerne for indtag af kulhydrater og protein (mængde, type, timing) i forbindelse med træning, præstation og restitution. Yderligere skal der opnås kendskab til metoder til vurdering af kropssammensætning. Varighed 10 lektioner Indhold: - Udøverens behov for kulhydrat, protein og fedt - Estimering af energiforbrug og indtag - Træning og hormonspejl - Kosttiming - Praktiske kostjusteringer - Væskeindtag og sammensætning - Spiseforstyrrelser - Vægtoptimering Udbytte Efter modulet kan den studerende: - Vurdere kulhydrat- og proteinbehov i forhold til specifikke idrætsgrene og målsætninger - Forstå hvad essentielle fedtsyrer er og forskellen mellem umættede, monoumættede og polyumættede fedtsyrer og kroppens behov for disse - Forstå hvordan kosten påvirker adaptationer i forbindelse med et træningsforløb. - Kunne vurdere behovet for indtag af næringsstoffer og væske i trænings- og under konkurrencesituationen. - Planlægge sin kost optimalt i forhold til træning og præstation - Vurderer (beregning) et energibehov - Kunne foretage praktiske kostjusteringer i forhold til målsætning om ændring af kropssammensætning - Forstå hvordan en væskesammensætning skal sammensættes i forhold til forskellige klimaforhold og type af idræt - Kender til forskellige metoder til vurdering af kropssammensætning - Kende typisk risikoadfærd i forbindelse med spiseforstyrrelser og hvordan der skal reageres - Vide hvordan man gennemføre en forsvarlig og effektiv vægtoptimering Arbejdsform Undervisningen vil primært være baseret på tavleundervisning, med mulighed for diskussion. Evalueringer Bestået ved fremmøde. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

16 16 Studieordning FYSIOLOGI OG TRÆNINGSLÆRE Formål De studerende skal opnå forståelse for de relevante fysiologiske mekanismer inden for områderne: åndedræts- og kredsløbsfysiologi, energiomsætning, muskelfysiologi, udspænding og opvarmning. Denne fysiologi skal danne afsæt til træningslære hvor de studerende skal forstå hvordan disse systemer kan trænes på forskellig vis alt efter det individuelle behov. Slutteligt skal de studerende med afsæt i egen idræt erhverve sig redskaber til at analysere kravene til deres udøvere, derefter teste udøvernes kapacitet samt planlægge et længere træningsforløb ud fra en given målsætning samt kendskab til ovennævnte arbejdskrav og kapacitetsanalyse. Varighed 45 lektioner Indhold På modulet vil der blive undervist i følgende emner: - Åndedræts og kredsløbsfysiologi - Energiomsætning - Muskelfysiologi - Styrketræning - Stræk og udspænding - Konditionstræning - aerob og anaerob træning - Opvarmning - Arbejdskravanalyse - Kapacitetsanalyse - Testning - Træningsplanlægning Udbytte Når forløbet er gennemført kan de studerende: - Overordnet beskrive kroppens fysiologi i relation til træning og hvordan kroppen påvirkes af træning - Overordnet forstå hvordan muskler og nervesystem fungerer samt hvordan muskelkraft udvikles og reguleres - Vurderer karakteristikas hos øvede og uøvede udøvere. - Forstå og praktisere træning på baggrund af puls- og laktatmålinger - Forstå og arbejde ud fra begreber som maksimal iltoptagelse, arbejdstærskel, aerob og anaerob produktion og kapacitet samt maksimal styrke, styrke udholdenhed, hypertrofi og RFD. - Forklarer og udvælge hensigtsmæssige udspændingsmetoder og forstå udspændingens betydning for en præstation - Analysere en given idræts arbejdskrav og en udøvers aktuelle kapacitet - Udvælge og gennemføre relevante tests - Udarbejde en langsigtet præstationsoptimerende træningsplan og dertilhørende formkurve

17 17 Studieordning Arbejdsform Undervisningen vil primært være teoretisk både som tavleundervisning, diskussion og gruppearbejde, dog vil træningslæren afprøves kortvarigt i praksis så de studerende selv kan mærke og blive forevist de forskellige træningsmetoder. Til både fysiologi og træningslære vil der også blive brugt tid på opgaveløsning Evalueringer Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

18 18 Studieordning ATK Formål Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i hvorledes træning skal tilrettelægges under hensyntagen til børn og unges udviklingstrin. Samtidigt skal de gøres i stand til at kunne reflekterer over eget talentarbejde i form af identifikation, rekruttering og udvikling af talenter. Varighed 10 lektioner Indhold - Et talents karakteristika - Børn og unges fysiske udvikling - Træningsplanlægning Udbytte Efter modulet kan diplomtrænerne: - Skelne mellem myter og fakta i forhold til fysisk træning af børn og unge - Genkende børn og unges udviklingstrin - Tilrettelægge træning under hensyntagen til ATK. - Reflektere over egen talentudviklingsstrategi. - Komme med konkrete ændringsforslag til eget træningsmiljø Arbejdsform Undervisningen vil ske via en vekslen mellem tavleundervisning, gruppearbejde, øvelser og diskussion. Evaluering Faget vil blive evalueret med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen efter blokkens afslutning. Eksamenerne er individuelle og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Litteratur Litteraturen er beskrevet i lektionsplanen for faget.

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN. Studieordning

DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN. Studieordning DIPLOMTRÆNER- UDDANNELSEN Studieordning Indholdsfortegnelse Diplomtræneruddannelsen...3 Kompetencer...3 Titel...4 Ansøgerforudsætninger...4 Studiekrav og forventninger...4 Studieledelse og ansvarsområder...5

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4 DIF Uddannelse Januar 2015 Titel Rammebeskrivelse DIF Træneruddannelser niveau 0-4 Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

DIF og DRF Træneruddannelse

DIF og DRF Træneruddannelse DIF og DRF Træneruddannelse Studieordning Trænerniveau 1 2012-2013 Træner niveau 1 1 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Kompetencer... 3 Social- og samarbejdskompetencer... 3 Idrætsfaglige

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse

RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4. DIF Uddannelse RAMMEBESKRIVELSE DIF TRÆNERUDDANNELSER NIVEAU 0-4 DIF Uddannelse April 2015 Titel Rammebeskrivelse DIF Træneruddannelser niveau 0-4 Forfatter Jakob Ovesen Danmarks Idrætsforbund Øvrige bidragere DIF Team

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt B Mathilde Kofoed-Hansen

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

DIF og DRF træneruddannelser

DIF og DRF træneruddannelser DIF og DRF træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

DRF/DIF Træneruddannelser

DRF/DIF Træneruddannelser DRF/DIF Træneruddannelser TRÆNER NIVEAU 2 Målgruppe Træner 2 uddannelsen retter sig mod personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Lasse Teisner

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis.

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis. Modul 4 FN2012se svarprocent 43% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 4? Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Hf Fag og niveau Idræt 0-B Lærer(e) Hold Lasse Teisner

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

DIF og DRF træneruddannelser

DIF og DRF træneruddannelser DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Modul 4. Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra august 2009

Modul 4. Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra august 2009 Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra august 2009 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod fysisk aktivitet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Her kan du se de hvilke emner som skal behandles, samt hvilke fokus DIF anbefaler der lægges i undervisningen. Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET Placering K-timer : 1. semester -70 timer 2. semester - 44 timer 3. semester - 4 timer : 118 timer ECTS : 9½ Vejledning : 1. semester: 9 timer til hele

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team

Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Klubbesøg Oksbøl Cykel Team Tak for indbydelsen Torben Henriksen Underviser Udvikling af kurser Klubbesøg Kaptajn Træner 1 Træner 2 DIF Diplomtræner Formand Træner Klubbesøg Oksbøl Cykel Team PROGRAM Kaptajnrollen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1

Uddannelsesprogram. Træner niveau 1. Træner niveau 1 Uddannelsesprogram 2013 1 DIF og DRF Træneruddannelse TRÆNER NIVEAU 1 Målgruppe Træner 1 uddannelsen henvender sig til ridesports interesserede personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere