Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf / mail: / Målsætning for institutionen 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf / mail: / Målsætning for institutionen 3"

Transkript

1 Børnehavenafdelingen Læreplan 2015

2 Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf / mail: / Indholdsfortegnelse Målsætning for institutionen 3 Pædagogikkens i praksis 4 Læreplanen for børnehaven 5 1. Barnets alsidige personlige udvikling og personlige kompetencer 5 2. Sociale kompetencer 7 3. Sprog 9 4. Krop og bevægelse Kendskab til naturen og naturfænomener Kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier 14 Børn med særlige behov 15 Elementer i pædagogikken 17 Vi anser det for vigtigt. 18 2

3 Overordnet målsætning for Børnehaven Solhjem: At barnet udvikler forudsætninger for at blive et harmonisk, alsidigt og selvstændigt menneske, der kan tage initiativer. Som mennesker er vi til dels af naturen, og gennem opdragelse / dannelse udvikler vi kultur. Bevægelsen er sprogets forudsætning, der igen giver grundlag for sociale kompetencer og personlig udvikling. Fokuspunkterne i lærerplanen udtrykker tilsammen en helhed og er hinandens forudsætning. Dannelsesmålet er frie, selvstændige mennesker, der kan være ansvarlige i fællesskabet. 3

4 Pædagogikken i praksis Når Rudolf Steiner-pædagogikken omsættes praktisk, er det i første omgang de grundlæggende kvaliteter vi holder os for øje. Gennem iagttagelse af barnets generelle udvikling finder vi en mængde fællestræk, som vi alment forsøger at tilgodese i udformningen af dagligdagen i børnehaven. I forhold til det enkelte barn iagttages de mere specielle udtryk, som behandles individuelt. I dagligdagen forholder vi os til, at barnet sanser verden og igennem sine efterlignings-kræfter, forvandler omgivelsernes indtryk i ydre bevægelse, sprog, leg etc. at barnet trives ved at leve i faste rytmer, og at genkendelighed og forudsigelighed i dagligdagen udvikler den tillid og tryghed, der er grundlaget for en harmonisk udvikling. at den lovmæssige udvikling af barnets bevægelse, sprog og tænkning, der kan iagttages gennem dets leg, kan opdeles i karakteristiske afsnit: Gå, tale, tænke / bevægelse, sprog, fantasi, forestilling, tænkning. Således er det barnets opgave indtil det 3. år at rejse sig op og få orientering i rummet, dernæst at erhverve sig sproget og dermed anlægget til tænkningen. Samtidig begynder barnet at efterligne omgivelserne på en legende måde. Fra det år er fantasien udviklet så vidt, at barnet ikke bare handler, men i efterlignende leg forvandler de ting, det oplever. På dette alderstrin udviser barnet stor fantasi, når det gælder forvandling af oplevelser. Ved 5. års alderen har barnet fået frigjort sin fantasi og forestillingsevne. Det kan nu begynde at danne indre billeder, som udformes i legen. Rollelegene får her deres store betydning. På dette alderstrin tager legen nu en anden form. Barnet kan forestille sig en legs forløb, inden det udfører den, og det er ikke længere bundet til et fast forløb, men ved på forhånd hvilke ting, det skal bruge i en leg. I erkendelse af barnets behov for rytme og genkendelighed, belivende sanseindtryk og efterligningsværdige voksne som forbilleder kan dagligdagen indrettes på mangfoldige måder alt efter omstændighederne. For at tilgodese rytme og genkendelighed opdeles dagens forløb, så den består af forskellige gøremål, der i princippet gentages hver dag. Ikke på en stiv og pedantisk måde, men i et levende åndedræt, der tager hensyn til, hvordan gruppen og de enkelte børn trives. 4

5 Tilrettelæggelse af dagen så den skifter mellem frie og mere samlede beskæftigelser, forstærker den rytmiske proces, og børnenes koncentration i de enkelte ting øges. Læreplanen i børnehaven Læreplanens fokusområder er: Barnets personlige udvikling og personlige kompetencer Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Børn med særlige behov Barnets alsidige personlige udvikling og kompetence: Selvoplevelse Selvfølelse Selvbevidsthed. Udgangspunktet for at kunne udvikle sig er tillid. Tillid til de voksne og til verden som sådan. Tillid opnås i en tryg, rytmisk dagligdag med forudsigelighed, hvor barnet i mødet med pædagoger oplever at tro på sig selv og sine evner til at møde verdens udfordringer. Det enkelte barn skal kunne føle sig set, forstået og anerkendt på egne forudsætninger. Ved at udvikle øvrige kompetenceområder understøttes samtidig dannelse af personligheden. Vi arbejder med udviklingen af de personlige kompetencer og dannelse af identitet gennem efterligning og ved - at opleve, - at kende, - at mestre: Barnets måde at opleve sine omgivelser på gør, at det naturligt lærer allerbedst gennem efterligning ved at lade sig inspirere af de voksne handlinger og meningsfulde gøremål i praktiske og kunstneriske arbejdsprocesser. 5

6 Barnet optager omgivelsernes gebærder og bevægelser, handlemåder og stemninger. Barnet sanser verden og forvandler den i nye udtryk. Vi lader barnet opleve begreberne gennem handling og iagttagelse, selvfølgeligt og ledsaget af sproget. At hvert barn føler sig set, hørt og forstået. Der hilses hver dag på det enkelte barn, og i samlingsstunden bliver alle børn nævnt ved navn også de børn, der er fraværende. Det viser børnene, at de også er med i børnehavens liv og bevidsthed, når de ikke er til stede - det er vigtigt at blive husket. I barnets børnehavetid arbejdes på at bibringe barnet de alsidige basiskompetencer, som er grundlag for dets videre udvikling i skolen. Gennem oplevelse af elementerne og legetøj i god kvalitet, og ved at indrette omgivelserne bevidst sansestimulerende og oplevelsesorienteret giver vi en impuls til udvikling af en velfungerende sanse- og oplevelsesevne. Gennem fortællinger, eventyr, sanglege og samtale i en varm atmosfære stimulerer vi udviklingen af en solid sprogkompetence hos barnet. Vi giver impulser til udvikling af fantasi ved eksempelvis at lade barnet deltage i rollespil, og således giver vi det mulighed for selv at udfolde sig skabende i sin leg. Vi lader børnene skabe frit ud fra deres ideer i situationer, hvor de eksperimenterer og arbejder med farver, bivoks og andre materialer eller selvopfundne lege, og vi hjælper på vej, hvis det er nødvendigt. Dette udvikler børnenes evne til at motivere sig selv og tro på egne evner. Vi samtaler og handler i fællesskab, men giver også rum til at handle alene eller i mindre grupper. Vi tager hensyn til de små og hjælper de store børn med at orientere sig i forhold til rettigheder og pligter. I løbet af børnenes ophold i børnehaven tilstræber vi at bibringe dem etiske normer, der kan styrke et stærkt indre liv og sunde værdier. Det gør vi gennem fortælling af eventyr og afholdelse af årstidsfester, hvor vi gennem bl.a. fortælling og handling viser almene idealer, der kan danne grundlag for egne værdier - det sande, det skønne og det gode. Barnet skal føle sig som en vigtig del af børnehavens daglige liv ved dagligt at deltage i alle børnehavens gøremål. Det kunne være at lave mad, dække bord, vaske op, rydde op samt deltage i pleje af legeplads og have. Barnet skal opleve de voksnes meningsfyldte handlinger. Børnene påskønnes for deres bidrag, og de opfordres til at deltage i forhold til deres alder og evner. De store børn opfordres til at tage vare på de mindre, lege med dem og hjælpe dem. De påskønnes for deres indsats og får ad den vej tro på egne evner og betydning. De små børn får ad den vej bedre kontakt til og lærer noget af de store og bliver set og værdsat. 6

7 Der fortælles dagligt eventyr og historier i børnehaven. Ud fra eventyrerne og historierne skaber børn og pædagoger med jævne mellemrum rollespil, hvor børnene frivilligt påtager sig forskellige roller. Her får de prøvet sig selv af i forskellige mere eller mindre krævende situationer og kan udvikle fantasi, selvfølelse og selvtillid i forhold til disse. Vi stimulerer gennem bevægelsesmuligheder, udøvelse af legeeurytmi og sangleg. I den frie leg med enkle materialer og simpelt, smukt legetøj udfordres børnenes evne til at skabe selv, og i sanglege øves børnenes evne til forestilling og kunstnerisk udtryk. 2. Sociale kompetencer Solhjems målsætning. Et grundlæggende mål for Solhjem er, at hvert barn udvikler sin egenart og individualitet i en social sammenhæng. At hvert barn bliver en unik personlighed, der kan og vil bidrage til fællesskabet. Hvert barn bliver betragtet og behandlet som et individ med eget temperament, egen livshistorie, egen skæbne. Sociale kompetencer øves: I den frie leg hvor børnene selv tilrettelægger og forvandler legetemaer i samspil med andre børn. Igennem deltagelse i sanglege og eurytmi, hvor børnene skal indgå i en større sammenhæng og forholde sig til at være en del af en større gruppe. Ved sammen med andre at deltage i daglige gøremål, måltider og festligheder. Børnene møder hinanden, samarbejder og får, under vejledning fra de voksne, mulighed for at lære at være en positiv del af en større helhed. Ved at vi gør ting i fællesskab og samtale under vejs øves børnene i at aflæse signaler fra andre og øver sig i samarbejdets kunst. Ved konflikter trøster de voksne og illustrerer med ord og bevægelse, hvordan man får en god kontakt til hinanden. De voksne hjælper børnene til at forklare sig / udtrykke sig, trøste eller smile. Pædagogerne sørger for i deres omgang med omverdenen at udvise tydelig omsorg for mennesker, dyr og planter, ja det skabte i almindelighed. Ligeledes sørges der for i valg af eventyr og fortællinger, at vælge tekster, hvor også empati og omsorg betones. Børnene, især de store, opfordres til omsorg og til at hjælpe de små. Respekt for egne og andres grænser. I børnehaven har vi få og enkle regler for, hvad der er tilladt og forbudt. I og med at børnene har forskellige grænser for, hvad de accepterer og afviser, hjælper pædagogerne børnene afhængigt af situationen til at udtrykke, hvad de vil, og 7

8 hvad de afviser. Dette øves især med de større børn. Sammenhæng: Lærerplanstema, - Baggrund, forudsætninger, ramme. Personlig udvikling og sociale kompetencer Mål: Tiltag: Tegn: Evaluering: Hvad vil vi opnå? Hvordan og hvorfor? Eksempler på hvad der sker undervejs Registrering / vurdering Barnet føler sig mødt og anderkendt Den voksne møder barnet med ægte nærvær opsøger selv barnet og er interesseret i hvad det føler og gør. Barnet er sig selv behøver ikke at agere på en bestemt måde for at blive anderkendt barnet har f.eks. lyst til at fortælle uopfordret Taler om barnets udvikling på stuemøder, personalemøder og ved forældresamtaler Barnet føler sig som en del af fællesskabet og kan på sin måde rumme de andre i fællesskabet Den voksne viser barnet at det er en vigtig del af fællesskabet, og at de andre børn er vigtige for fællesskabet Barnet opsøger selv de voksne og andre børn med forventning om at blive set og hørt barnet ønsker at være med i de andres lege og kan rumme at andre børn kommer med i de lege og aktiviteter barnet selv er i gang med

9 Barnets fantasi og indre liv stimuleres Barnet møder fantasifulde historier, lege, legetøj m.m. og fantasifuld og levende tilgang til aktiviteter Barnet kan forestille sig ting som ikke er (starten til selvstændig tænkning) kan selv sætte lege og handlinger i gang Sprog Solhjems målsætning er; at sproget øves, udvikles og beherskes. at barnet kan kommunikere sprogligt med omverdenen, og at det kan udtrykke sine behov. at barnet inden skolealderen kan udtrykke sig klart på et forståeligt dansk og har et passende ordforråd. at barnet får mulighed for at udvikle sit nonverbale sprog gennem mimik, kropssprog og andre udtryksmåder. (mimik, gestik, gebærde) at barnet udvikler en nysgerrighed over for sproget. Sproglige kompetencer øves: Ved dagligt at høre og selv fortælle historier og eventyr sige rim og remser lege sanglege og fingerlege. Ved at opmuntre barnet til at fortælle om oplevelser det har haft og lære at lytte når andre fortæller. Ved at lytte til barnet og opmuntre det til at formulere sig sprogligt og at opmuntre det til at give udtryk for dets behov. Ved at hjælpe barnet med dialogen med andre børn. Ved at prioritere dialogisk læsning. Ved at pædagogerne er bevidste om understøttende sprogstrategier. 9

10 Sammenhæng: At børnene udfordres til sproglig kreativitet både gennem strukturerede og spontane aktiviteter. Mål: Hvad vil vi opnå Tiltag: Hvad gør vi? Tegn: Hvad ser vi? Evaluering: Hvordan registrerer vi? Sproglig kompetence, hvor barnet kan udtrykke sine ønsker, tanker og behov verbalt At kommunikere: barn /barn og barn/voksen Bruge åbne spørgsmål i forhold til barnets formuleringer og handlinger opfordre dem til at fortælle Børnene vil gerne fortælle og forklare sig de formulerer sig sprogligt i stedet for at udtrykke sig nonverbalt (f.eks. i konflikter) Ved på stuemøder at konstatere om børnene har den sproglige kompetance Sprogbeherskelse hvor barnet kan formulere en fortælling sammenhængende Øver fortælling/formulering i f.eks. morgensamling. Spørge børnene på tur om oplevelser eller andet Børnene vil og kan fortælle en historie eller oplevelse sammenhængende _ _ Sprogbeherskelse hvor barnet oplever lyde og Vi synger, laver rim og remser, vrøvlevers ofte med ledsagende Børnene deltager aktivt, og begynder selv at lege _ _ 10

11 rytme i sproget bevægelser med sproget Udvikle børnenes receptive og produktive ordforråd Dialogisk læsning Samtaler i hverdagen både planlagte og spontane Børnene får et større ordforråd _ _ 4. Krop og bevægelse Solhjems målsætning er: At barnets oplevelse af at beherske og være godt tilstede i sin krop bliver styrket. At barnet udvikler lyst og mod til fysisk aktivitet og oplever glæden ved at bevæge og udfolde sig. At hoppe, danse, løbe, klatre, kravle og springe. At balance og koordination af egenbevægelse øves både fin - og grovmotorisk. Krop og bevægelse øves: Ved at børnene deltager I børnehavens daglige aktiviteter, der rummer mange gøremål, som er gavnlige for udvikling af barnets egenbevægelse. I køkkenaktiviteter såvel som i forberedelse til årstidsfester med klipning og klistring, samt fingerlege og modellering af bivoks m.m. styrkes og udvikles den finere egenbevægelse. I sanglege og udendørs leg øves og styrkes grovere egenbevægelse samtidig med, at sprogfærdighed og balance øves. Gennem sanglege og andre bevægelseslege gøres det at bevæge sig naturligt, tiltrækkende og morsomt. Inde og ude skaber vi muligheder for, at børnene kan bygge fx. huler. Legepladsen formes, så børnene kan bevæge sig i forskellige niveauer, gemme sig, løbe og klatre. Desuden får børnene mulighed for at hjælpe de voksne med at rive, feje og luge. Her øves brug af værktøjer. Indenfor vil der i forbindelse med årstidsfester være fremstilling af mange forskellige små håndværksting. Eksempelvis lanterner, træting, fremstilling af små håndarbejder eller fletning af halmkranse. Og der er fri adgang til farvekridt og papir, og børnene maler og tegner dagligt. 11

12 Børnene har mulighed for at deltage i madlavning og bagning, og det virker for de allerfleste børn meget motiverende på lysten til at bevæge sig i den finmotoriske sfære. Børnene kommer dagligt på legepladsen, der er indrettet som naturlegeplads med bakker, klatretræer og rigeligt med jord, vand, sand etc. Eller børnene kommer ud at gå tur, hvilket styrker deres bevægelsesorganisme og generelle sundhedstilstand. Vi sørger for at give plads til, at børnene kan hvile sig. Ved at have en afvekslende rytme, hvor vi dagen igennem veksler mellem tilrettelagt aktivitet og fri leg, sørger vi for, at børnene ikke stresses. 5. Kendskab til: Naturen og naturfænomener Solhjems målsætning er: At give barnet mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen på alle årstider og at udvikle respekt for natur og miljø. Kompetencemålet øves: Ved at gøre udflugter til en fornøjelig oplevelse for børnene, og derved grundlægge en basal glæde ved naturen. Det gøres bl.a. ved at sørge for, at børnene er godt klædt på, således at de får mulighed for under udflugten at bevæge sig frit og lege, og at turens længde tilpasses børnenes alder og vejrliget. Ved at respekten formidles ved små fortællinger om naturens væsener, dyr og planter og insekter, om deres glæde og smerte. Det er vigtigt, at de voksne opfører sig forbilledligt, både ude og hjemme ved for eks. ikke at kaste affald og vise medlidenhed med sårede dyr og planter. Ved at barnet får mulighed for at opleve naturen og de fire elementer med alle sanser. I løbet af børnenes tid i børnehaven og gennem de aktiviteter og oplevelses muligheder, der tilbydes, kommer børnene i kontakt med alle aspekter i ovennævnte. På legepladsen og udflugterne opleves jordelementet. På legepladsen gives der mulighed for gravning og formning i sand, oplevelser med jord i plejearbejdet i haven såning, lægning af blomsterløg og plantning leg med vådt ler og jord i regnvejr. Her kommer vandelementet med. Luftelementet mødes på ture i blæsevejr. Der laves papirflyvere, som børnene kan lege med ude som inde og ved høsttid skilles avnerne fra kornet udendørs i blæsevejr. 12

13 Ildens element mødes både ude og inde ved stearinlys, hvor de voksne viser forsigtighed, omhu og respekt. Udendørs laves bål til at bage snobrød og pandekager. Børnene får mulighed for at opleve naturen som kilde til æstetiske oplevelser og at opleve den som et rum for leg og fantasi. På vores udflugter udtrykker pædagogerne glæde og beundring ved, at vi sammen med børnene oplever og tilskynder børnene til at betragte livets ytringer, dyr og planter, med respekt og glæde. Vi samler fx smukke sten, blade, kogler, træstykker og kastanjer, som tages med hjem i børnehaven og bruges som legemateriale. At barnet har mulighed for at opleve naturen som kundskabsområde. De større børnehavebørn viser ofte en vågen interesse for en mere præcis viden om naturen med deres mange spørgsmål. De voksne tilstræber at tilfredsstille deres videbegærlighed med konkrete, korte forklaringer og opfordrer dem til selv at gøre iagttagelser. Sammenhæng: Lærerplanstema, - Baggrund, forudsætninger, ramme. De overordnede mål er beskrevet i lærerplanen Mål: Tiltag: Tegn: Evaluering: Hvad vil vi opnå? Hvordan og hvorfor? Eksempler på hvad der sker undervejs Registrering / vurdering Kendskab til og glæde ved naturen Ved dagligt at være i haven og jævnligt tage på ture i skoven, på engen og stranden. Børnene lærer naturen at kende på alle årstider og oplever elementernes virkninger i deres mangfoldige udtryk. Lære alle planter & væsner at kende, deres navne og egenskaber. Er børnene så glade og glæder de sig til turene? Giver de udtryk for genkendelse og kendskab til oplevelserne i naturen?færdes de hjemmevant og sikkert! Respekt for naturen De voksne er gode eksempler, affald samles, det smides aldrig. Fortælle og vise om livsbetingelserne for beboerne i nature. Plejekultur. Børnene fodrer fugle, planter og vander blomster, urter etc. Er forsigtig med de små væsener i skoven. Rydder op og bliver lyttende til lydende og følger vækst og forvandling. Hvornår sker det og hvornår er det mindre godt? 13

14 Fordybelse Bevægelse Ved at give god tid og plads. Gå lange ture, løbe, kravle, klatre, balancere, udforske nye områder, samle, bygge etc. At have særlige steder, hvor børnene kan være i lang tid, kende området i detaljer, skabe hjemstavn, - bygge huler etc. Børnene bestiger bakkerne, kravler i de væltede træer, hopper over vandløb, løber om kap til næste punkt.. Giver de udtryk for genkendelse og kendskab til oplevelserne i naturen? Færdes de hjemmevant og sikkert! Bevæger børnene sig frit i naturen, forbinder sig med den også udenfor de grusede stier? 6. Kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier Solhjems målsætning er: At barnet får en almen dannelse. At barnet udvikler en æstetisk sans. At barnet øver forskellige kulturelle udtryksformer så som sang, leg, dans, drama, musik og fortælling. At de voksne overordnet bestræber sig på at være gode forbilleder for børnene i deres sprog, handlinger og holdninger. Målet øves: I samtale og fortælling øves sprogets kunst og kunsten at lytte. I sanglegen eksempelvis forskellige årstiders udtryk eller håndværkets bevægelser og i sangens melodiske rytme og stemning. I eurytmien udtrykker vi sprogets lyde i harmoniske bevægelser. I tegning og malning skildrer børnene deres indtryk og sindsstemninger i farver. I legen efterligner, udtrykker og afprøver børnene deres indtryk af verden og livet, og deres behov for at forme det. Forældre og børn hilses ved ankomst og afsked, så vidt det er muligt med håndtryk og et godmorgen og et farvel. Vi prøver, efterhånden som børnene er parate til det også at få øjenkontakt, således at vi hver især ved, at vi har set hinanden. 14

15 Ved måltiderne øver vi os på at spørge om maden, række videre til de andre etc. Vi begynder sammen efter et lille vers og siger også tak for mad. Børnehavens indretning og farvevalg bestræbes at være smuk og hensigtsmæssig, og der udsmykkes med naturmaterialer i forhold til årstiden. Legetøjet er smukt bearbejdet og lavet af naturmaterialer (træ, glas, keramik, uld, silke m.m.) At børnene skal have tilstrækkelig tid til egen disposition. Børnehavens rytme, hvor vi veksler mellem planlagte aktiviteter og fri leg, gør, at børnene hver dag også har egen tid til rådighed og ikke stresses. Afhængig af det enkelte barns behov, er der mulighed for, at det for en kortere eller længere periode kan få lov at være sig selv eller hvile, udover den af pædagogerne for gruppen planlagte rytme. Børn med særlige behov: I en moderne verden med mange skift og forandringer vil mange børn på et tidspunkt have særlige behov. Ofte i forbindelse med forældrenes liv. I denne kontekst arbejder vi med temaet. Så vidt muligt arbejder vi med de særlige behov i den samlede pædagogik, da de almendannende elementer ofte kan udformes så behovene imødekommes. Derudover rettes særlig opmærksomhed på særligt truede børn. Børn med særlige livssituationer, udviklingsforstyrrelser eller sociale omstændigheder. Særlig opmærksomhed rettes mod forhold, hvor den skærpede underretningspligt kan komme i spil. På personalemøder / stuemøder følges og drøftes alle børns trivsel og sundhed, udvikling og læring. Børn med særlige behov kunne være: Adoptivbørn. Børn af enlige mødre / fædre. Børn, for tidligt født. Børn af forældre i krise / skilsmisse / depression / sygdom. Børn i familier med socialt ringere vilkår. Børn af alt for travle forældre. 15

16 Børn med mange flytninger og forskellige papmødre / fædre. Børn med særlig konstitution, der giver problemfyldt adfærd. Børn der får ringe kost hjemme. / Overvægtige børn. Børn hvor computerspil og fjernsyn fylder alt for meget. Sammenhæng: Børn med særlige behov: Hvor der ud fra en særlig bekymring iagttages og vurderes særlige behov iværksættes en strategi / handleplan for at imødekomme behovet. Der kan være tale om alm. utilpashed ved livssituationen, udviklingsforstyrrelser eller sociale omstændigheder. Særlig opmærksomhed rettes mod forhold hvor den skærpede underretningspligt kan komme i spil. Mål: Tiltag: Tegn: Evaluering: Hvad vil vi opnå? Imødekomme behovet! At blive opmærksom på og se, samt udvikle strategi, handleplan. Hvad gør vi? Iagttage, observere, samt i-talesætte det enkelte barns behov. Hvad ser vi? Lave delmål for fælles indsats, samtale med kolleger, samt forældre, evt. PPR. Registrering / vurdering Vurdere forløbet i fastlagte intervaller. Notere: 16

17 At pædagogerne har den viden og kompetence, der skal til for at yde støtte. Fælles bestræbelse sammen med forældrene. Samarbejde, trykke forældre. Ved kurser, gennem supervision og ved at søge faglig vejledning, råd. Samtaler, åbenhed / ærlighed, strategier, handleplaner. Særlig opmærksomhed på personalemøder (børnebehandling), stuemøder, supervision. Ved brug af SUSmateriale, Kuno Beller, Evt. ved brug af PPR etc. Talepædagog / læge Informere forældrene undervejs / inddrage den i processen, skabe tryghed omkring deres barn. Notere forløb: Notere forløb: Elementer i pædagogikken: Årets rytme, årstidsfesterne. Alt, hvad der sker i børnehaven, er præget af årstiden og sammen med børnene lægger vi et stort arbejde i årstidsfesterne: Høstfest, michaelsfest, lanternefest, advendtsfest, jul, hellig tre konger, fastelavn, påske, pinse og sommerfest. Der hører mange forberedelser med til festerne, og det er en stor dag for børnene, når en fest bliver fejret. Et år er lang tid for at barn. At noget fejres på samme måde år efter år giver genkendelsesglæde og er med til at skabe tryghed og tillid. Sanglege I sanglegen møder vi sprogets rytme og lyd og livets fænomener på en legende melodisk måde. Vi øver de forskellige roller i sanglegene. Børnene får prøvet sig selv af, og øver sproget og bevægelsen uforpligtede, da det er leg. Gruppens og de voksnes indsats bærer og hjælper også de børn, som måske i andre situationer er tilbageholdende eller har svært ved sproget eller bevægelsen. Eventyr De små børn i børnehavealderen lever i en billedverden. De forstår bedst billedsprog, fortællingens og eventyrets sprog. I børnehaven fortælles hver dag et remseeventyr eller et folkeeventyr, nogle gange ledsaget af et dukkespil. I eventyrernes malende beskrivelser oplever barnet i drømmende form menneskets møde med godt og ondt og muligheden for at udvikle identitet ved at medopleve fortællingernes drama. 17

18 Eurytmi Eurytmien er en bevægelsesform, hvor sprogets lyde og udtryk forbindes i smukke harmoniske bevægelser, og hvor sproget udtrykkes i bestemte gestus. I børnehaven har vi legeeurytmi, hvor bevægelser ledsager små sanglege, og hvor børnene spiller forskellige roller. Legetøj Legetøjet er hovedsageligt af naturmaterialer for at give børnene alsidige og gode sanseoplevelser. Samtidig fremstilles legetøjet så det giver barnet mulighed for at udfolde sin fantasi. Fællesskabsdannelse I børnehaven skabes en stor del af grundlaget for at danne relationer til andre. Vi lægger vægt på at lære børnene at tage hensyn til hinanden og dele glæden ved at skabe noget med hinanden. Vi tager hensyn til forskellige behov og fortæller børnene, at vi gør det. De voksne er børnenes forbilleder, og vi opfordrer også forældre til at komme i børnehaven til årstidsfester og fællesarbejdsdage, hvor man får mulighed for at lære andre forældre at kende. Samtidig får børnene den oplevelse, at forældre også drager omsorg for deres børnehavehus. Vi anser det for vigtigt at: At børnene bliver set! At børnene bliver hørt. At børnene bliver inspireret af meningsfyldte handlinger. At alle barnets sanser bliver stimuleret. At barnet oplever musik, sang, og rytme i sin hverdag. At der dagligt er sangleg børnehaven. At der dagligt er fri leg i børnehaven. At børnene dagligt får fortalt historier eller eventyr. At barnet møder betingelser, som støtter dets fysiske sundhed fx gennem ernæring med økologiske og biodynamiske produkter. 18

Børnehaven Solhjem Læreplan 2012

Børnehaven Solhjem Læreplan 2012 Børnehaven Solhjem Læreplan 2012 Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf. 86 140909 / mail: Post@solhjem-net.dk / www.solhjem-aarhus.dk Indholdsfortegnelse Målsætning for institutionen 3 Pædagogikkens i praksis

Læs mere

Vuggestuen Solhjem Læreplan 2015

Vuggestuen Solhjem Læreplan 2015 Vuggestuen Solhjem Læreplan 2015 Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf. 86 140909 /www.solhjem-aarhus.dk Vuggestuen: vu@solhjem-aarhus.dk Børnehaven: post@solhjem-aarhus.dk Indholdsfortegnelse Målsætning for

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan for børnehaven i Børnehuset Babuska Aldersgruppe 2,9 6 år

Pædagogisk læreplan for børnehaven i Børnehuset Babuska Aldersgruppe 2,9 6 år Pædagogisk læreplan for børnehaven i Børnehuset Babuska Aldersgruppe 2,9 6 år Læreplanens seks fokusområder: Barnets alsidige personlige udvikling og personlige kompetencer Sociale kompetencer Sprog Krop

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehaveklassens undervisningsplan

Børnehaveklassens undervisningsplan Børnehaveklassens undervisningsplan Dagligdagen i børnehaveklassen Livet i børnehaveklassen er tilrettelagt efter Rudolf Steiners tanker om barnet i den første 7-års-periode. Her er barnets efterligning

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere