Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering"

Transkript

1 Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune

2 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet, at følgende formulering skal tilføjes VVM-redegørelsen: Der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor projektområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27.

3 Gladsae Kommune, LAR ved Høje Gladsae - projektering Rekvirent Rådgiver NORDVAND A/S att. Tina Chawes Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projektnummer Medarbejdere Claus Goldberg, Bo Fisker Pedersen, Frederik Jensen, Thomas Aabling, Kristina Møbjerg Jensen, Brian Rosenkilde, Erik Mandrup Jakobsen, Jørn Bjarke Torp Petersen, Gitte Urhøj, Linda Andersen, Sara Birkmose Andersen, Amalie Enk og GHB Landskabsarkitekter A/S. Projektleder Kvalitetssikring Bo Fisker Pedersen Claus Goldberg

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ikke teknisk resume Indledning og baggrund Nordvand Projektbeskrivelse Indledning Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park Fremtidige forhold Oplande Regnvandssøer/bassin og vandets veje Beregning af det tekniske anlæg Teknisk beskrivelse af anlæg alternativ Alternativ til hovedprojekt udenfor Høje Gladsae Park Alternativ til hovedprojekt indenfor Høje Gladsae Park Lokalisering og planforhold Generel beskrivelse af området Planlægningsmæssige forhold Kommuneplan og fingerplan Lokalplaner Kommuneplantillæg til Kommuneplan Sociologi Natura Beskyttede naturtyper Naturbeskyttede områder i Høje Gladsae Park og Gyngemosen Beskrivelse af naturtypen overdrev Beskrivelse af naturtypen mose/eng Overdrevsarealerne i Høje Gladsae Park Moseområderne i Høje Gladsae Park... 51

5 5.5.6 Sø og moseområdet i Gyngemosen Kulturhistoriske interesser Habitatdirektivet, Bilag IV arter Bilag IV arter i Høje Gladsae Park Bilag IV-arter i Gyngemosen Fugle Pattedyr Andre dyr og dyregrupper i projektområdet Fredning Myndighedsbehandling Eksisterende miljøgodkendelser og tilladelser Nye miljøgodkendelser og tilladelser Kommentarer fra idefasen Detaljeret beskrivelse af projektet Rensemekanismer i regnvandssøer og bassin Ø-A Rensning ved tagrør Rensning i bassin/regnvandssøerne Ø-A, Ø-B, V-A og V-B Rensning i regnvandssøerne V-C (nedsivningssø) Vand på terræn Valg af model Næringsstoffer og andre stoffer i regnvandet Saltkoncentration i regnvandsbassiner og monitering for salt Koncentrationer i regnvandsbassiner Målinger Affaldsproduktion Arealanvendelse i anlægs- og driftsfasen Adgangsforhold til regnvandssøerne Sektionsopdelte regnvandssøer (Ø-A, Ø-B, V-A og V-C) Regnvandssø V-C (infiltrations sø) Formål med plejen (formålshierarki)

6 8.6.4 Konkrete plejetiltag og hyppighed Salt og vejvand Affaldsproduktion Anlægsfasen Driftsfasen Slamproduktion, nedsivningsbassin Andet affald Råvareforbrug Bassin Ø-A/regnvandssøer Ø-B, V-A, V-B og V-C Pumpestation inkl. trykledning Regnvandsledninger og brønde Vandløb Miljøpåvirkninger i anlægsfasen Luftforurening og trafik Støj, støv & luftforurening, lys Støj Støv og luftforurening Lys Energi Vand Affald Jord og Grundvand Risici Miljøpåvirkninger i driftsfasen Trafik Støj, støv og luftforurening, lys Støj Støv og luftforurening Lys Energi Vand Kloakeringen

7 Landskabelig oplevelse Biodiversitet Affald Jord og Grundvand Risici Landskab og visuelle forhold Klima og energi Natur Flora og beskyttede naturtyper Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Pattedyr Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Fugle Påvirkning i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Padder Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Andre arter og beskyttelsesinteresser Påvirkning i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Kulturhistoriske interesser Socioøkonomiske interesser Friluftsliv Boliger Afværgeforanstaltninger Anlægsfasen

8 Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen for støj, støv, lys, affald, jord og grundvand Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen flora og fauna Andre afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Driftsfasen Afværgeforanstaltninger i driftsfasen for støj, støv, lys, affald, jord og grundvand Afværgeforanstaltninger i driftsfasen flora og fauna Andre afværgeforanstaltninger i driftsfasen Katastrofer Kumulative effekter Sammenligning mellem hovedprojekt og alternativer Eventuelle mangler Referencer BILAGSFORTEGNELSE 1. Hovedprojekt skitseret i større målestok 2. Visualisering regnvandssø Ø-B 3. Visualisering bjergvandløb/vandløb fra regnvandssø Ø-B 4. Visualisering af regnvandssøer V-A, V-B og V-C. 5. Fugleliste for projektområdet 6. Planteliste for projektområdet 7. Ordforklaringer

9 1. IKKE TEKNISK RESUME Gladsae Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen, at få reduceret tilførslen af regnvand til kommunens kloaksystem så meget som muligt. Det kan bl.a. ske ved håndtering af regnvandet fra bygninger lokalt og ved at separere regnvand, så der ikke opblandes regnvand og spildevand i fællessystemer. Regnvandet kan i nogle tilfælde anvendes i boligområderne, det kan anvendes rekreativt andre steder eller det kan udledes til naturområder. Et af de prioriterede indsatsområder for kommunen vedrører oplandene ved Høje Gladsae Park. Områderne er i dag hovedsageligt separat kloakeret, det gælder dog ikke Grønnemosekvarteret. Det betyder at regnvand fra tage, gader, pladser m.m. og spildevand er adskilt. Oplandenes afgrænsning er nærmere beskrevet i redegørelsen her. Regnvandet håndteres i dag forskelligt fra oplandene. Fra Høje Gladsae Øst ledes regnvandet til et bassin i det nordøstlige hjørne af parken, hvor der også ledes spildevand. Der løber en fællesledning med spildevandet gennem parken og under Hillerødmotorvejen til en større kloakledning syd for Gyngemosen og videre til renseanlæg. Fra Høje Gladsae Vest ledes regnvandet fortsat frasepareret gennem en åben kanal/vandløb i Høje Gladsae Park under motorvejen og ind i vådområderne i den centrale del af Gyngemosen. Her fortsætter det gennem overløb til den nævnte større kloakledning. Denne krydser ved sydenden af det grønne område ved Gyngemosen Fæstningskanalen. Denne kanal er en del af det historiske forsvarsværk for København og løber nedstrøms ind i Utterslev Mose. Projektområdet er vist på figur 1.1. Figur 1.1 Figuren viser projektområdet. 8 / 156

10 Vandselskabet Nordvand A/S, der står for vandforsyningen og håndteringen af spildevand i Gladsae Kommune, ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at mindske belastningen af fællesledningen for regnvand og spildevand og forebygge de overløb af opspædet spildevand, der sker flere gange om året ved fællesledningens passage af Fæstningskanalen. En gennemførelse af projektet vil overordnet skabe bedre kapacitet i fællessystemet, mindske belastningen af det renseanlæg spildevandet føres til, reducere antallet af overløb til Fæstningskanalen, øge den rekreative værdi af Høje Gladsae Park og skabe en række yderligere levesteder for dyre- og planteliv tilknyttet vådområder. Det sidste omfatter blandt andet de strengt beskyttede arter stor vandsalamander og spidssnudet frø. Formålet med regnvandssøerne er desuden mere specifikt, at rense vandet for næringsstoffer og andre indholdsstoffer (opløst og partikulært form), så det opnår en tilstand, hvor det kan ledes ud i naturlige vandsystemer. Der opnås desuden ved projektet en forsinkelseseffekt gennem regnvandets passage af parken, som vil aflaste nedstrøms recipienterne i forbindelse med voldsomme skybrud. Det vil generelt have en positiv effekt på regnvandshåndteringen i området. Det fraseparerede regnvand vil i det beskrevne projekt blive reduceret ved fordampning og nedsivning under passagen gennem vandløb og regnvandssøer før tilbageføringen i fællesledningen. Projektet betyder også at et fællesbassin ændres til kun at være et regnvandsbassin. Nærværende rapport udgør en såkaldt VVM redegørelse omkring dette projekt. VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af det projekt, der ønskes gennemført (hovedprojektet), men også alternativer til projektet herunder 0-projektet, der beskrives følgerne af en udeladelse af gennemførelse af projektet. Hovedformålet med VVM redegørelsen er at belyse potentielle miljøpåvirkninger, sikre at forholdsregler tages for at sikre miljøet, minimere miljøbelastninger og sikre dialog med myndigheder og offentligheden. Redegørelsen tilvejebringer et beslutningsgrundlag for myndigheder og bygherrer og medvirker til en miljørigtig projektering. Parallelt med redegørelsen udarbejdes et kommuneplantillæg, og der sikres ansøgning omkring de nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse. I redegørelsens afsnit 4 er der givet en generel præsentation af projektet, og i afsnit 8 er der beskrevet detaljer omkring projektet, der har særlig betydning for vurdering af de eventuelle miljøpåvirkninger ved projektets gennemførelse. Der er først givet en detaljeret beskrivelse af de nuværende forhold i Høje Gladsae Park og Gyngemosen for bedre at kunne vurdere virkningen af gennemførelsen af projektet. Projektet medfører udvidelse af bassinet i nordøst hjørnet af området, der modtager både spildevand og regnvand fra det østlige opland nu, til et udelukkende regnvandsbassin. Der sker yderligere etablering af en række regnvandssøer, supplering af vandløbene i området, etablering af en række bygværket til styring af vandføringen gennem området, oprensning og forbedring af kanaler og rørføring under motorvejen og forbedring af bygværket i den sydlige del af Gyngemosen. 9 / 156

11 0-alternativets konsekvenser er beskrevet, det vil sige situationen, hvor der ikke gennemføres noget projekt. Der er desuden beskrevet flere alternativer herunder et alternativ, hvor overdækkede bassiner placeres på arealet med boldbaner lige syd for Høje Gladsae bebyggelsen, et alternativ hvor en eksisterende sø syd for de nævnte boldbaner anvendes som regnvandsbassin og en relativt radikal alternativ løsning for placering og udformning af regnvandssøerne i den vestlige del af Høje Gladsae Park. Centrale områder i parken, hvor projektet vil ændre den landskabelige oplevelse af stederne, er illustreret ved en række visualiseringer i redegørelsen. Der er som baggrund for vurderingerne i en række afsnit af området givet en beskrivelse af lokalisering, historie, planlægningsmæssige bindinger, sociologiske forhold, naturindhold i området og beskrivelse af den myndighedsbehandling, der kræves for gennemførelse af projektet. En stor del af området i Høje Gladsae Park og Gyngemosen, der vil blive påvirket direkte af projektet, er fredet og indeholder naturtyper, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. De beskyttede naturtyper udgøres af en mosaik af søer, moser, enge og overdrev. Der er registreret en længere række arter for området, men de arter der specielt skal tages hensyn til er padderne og flagermusene, der er omfattet af EU naturbeskyttelsesregulering, bilag IV i Habitatdirektivet. Det betyder, at der skal ske særlig hensyntagen til arterne, og at der ikke må ske forringelse af deres levesteder. Fredningen har som hovedformål at forbedre de biologiske. Landskabelige og rekreative værdier, der er tilknyttet området. Der er i oplandet til det grønne område et stort antal beboere og området er i høj grad udnyttet rekreativt eller som færdselsåre. Der er mange publikumsfaciliteter og stianlæg i området og sikret en plejeplanlægning, der både imødegår disse interesser og sikring af biodiversiteten i området. Der er i området relativt begrænsede kulturhistoriske interesser og ingen fredede fortidsminder i området. Disse forhold vurderes detaljeret i en række afsnit i redegørelsen, hvor vurderingerne både vedrører naturforhold, miljøaspekter og menneskelige forhold. Hvor det er relevant er vurderingerne opdelt i anlægsfasen og driftfasen, hvor søer, vandløb, stemmeværker m.m. er på plads. For anlægsfasen kan det særligt fremhæves, at den mindre mængde affald, specielt i form af afgravet jord, vil blive håndteret på en sådan måde at det vurderes ikke at have nogen påvirkning miljø- eller naturmæssigt. For driftsfasen kan det særligt fremhæves, at det vurderes at anlægget landskabeligt vil opleves positivt for de besøgene og vil falde naturligt ind i den mosaik af naturtyper, der i forvejen er i det grønne område. For både driftsfasen og anlægsfasen kan det i forhold til en række miljøaspekter vurderes, at påvirkningen vil være meget begrænset, i flere tilfælde på et niveau hvor 10 / 156

12 påvirkningen reelt ingen betydning vil have. Det gælder som beskrevet specielt forhold omkring støj, støv, lys, jord og grundvand og energianvendelse. Påvirkningerne sker ved kørsel, arbejdsmaskiner og de anvendte materialer, men er som beskrevet i redegørelsen vurderet til at være helt ubetydelige. I forhold til naturtyper og biodiversitet vil der ske en reduktion af et meget stort eksisterende areal af overdrev og mose og ske erstatning med vådere naturtyper. Det areal der udtages udgør en meget lille del omkring 3 % af de samlede overdrevsarealer og der er ikke tale om tab af naturareal men en forandring. Det vurderes, at det samlet ikke har betydning for sikring af arterne tilknyttet de tørrere naturtyper, men tværtimod vil fremme forholdene for nogle af de væsentligste arter området besidder, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ingen plantearter, fuglearter eller andre taksonomiske grupper, der vurderes at blive påvirket negativt af projektet. Det nærmeste internationale beskyttelsesområde, Gentofte Sø og Brobæk Mose, ligger i relativt stor afstand og vil ikke blive påvirket af projektet. Ved sammenligning mellem hovedprojektet og alternativerne, der er medtaget i redegørelsen er det først og fremmest vurderingen at hovedprojektet i forhold til 0- alternativet vil sikre de formål, der er nævnt i indledningen til dette afsnit. Hvis projektet ikke gennemføres, men den nuværende situation bibeholdes, vil belastning af fællesledning og renseanlægget, medføre de regelmæssige overløb af opspædet spildevand. Den generelle positive gevinst for regnvandshåndtering, forøgede rekreative værdi i området og sikring af yderligere levesteder for en række arter tilknyttet vådområder, vil selvfølgelig heller ikke opnås. Alternativet med placering af regnvandsbassiner under boldbanerne syd for Høje Gladsae bebyggelsen vurderes det, at det vil være langt dyrere end det beskrevne projekt, det vil reducere mulighederne for at rense vandet, og det vil ikke bidrage positivt i forhold til den landskabelige oplevelse og biodiversiteten. Alternativet i den østlige del med anvendelse af en eksisterende sø som regnvandssø er vurderet at være uhensigtsmæssig, fordi mulighederne for at styre vandføringen gennem området reduceres, og fordi der er tale om en i forvejen beskyttet sø, hvor tilladelse til anvendelsen eventuelt ikke kan opnås. Søen er kendt levested for spidssnudet frø, hvorfor der også af denne grund bør udvises forsigtighed med påvirkning af forholdene. Der er i den vestlige del undersøgt et alternativt med i nogen grad tilsvarende etablering af regnvandssøer, men med nødvendighed af at en pumpe installeres. Indgrebet i de beskyttede naturtyper ville også være større end den valgte løsning. Det vurderes generelt at løsningen ville virke landskabeligt mindre naturlig, så den landskabelige oplevelse ville være reduceret. 11 / 156

13 I forhold til risici er det vurderet, at det bør undersøges nærmere om vintersaltning vil kunne påvirke regnvandssøerne i den vestlige del. I den østlige del frakobles vintervandet. Ved loggere ved ind- og udløb til regnvandssøerne i den vestlige del, vil saltindholdet i vandet blive overvåget. Som en del af plejeprojektet for området vil forekomst af padder i regnvandssøerne ligeledes blive overvåget. Vurderingerne har ikke vist nogen risici for katastrofer eller afdækket væsentlige kumulative effekter, det vil sige påvirkninger sammen med andre aktiviteter, der kunne påvirke miljøforholdene i området negativt. Samlet er det vurderingen at hovedprojektet, som det er beskrevet, vil fremme formålene omkring regnvandshåndtering, sikring mod overløb af spildevand til Fæstningskanalen, forøgelse af områdets landskabelige værdi og fremme forholdene for paddearter i højere grad end de undersøgte alternativer. Der er i redegørelsen påvist visse mindre negative påvirkninger eller effekter, som f.eks. tab af en meget lille del af områdets overdrevsarealer, men det må vurderes at projektet generelt vil have påvirkninger der er neutrale eller positive i forhold til områdets miljøforhold.. 12 / 156

14 2. INDLEDNING OG BAGGRUND Vandselskabet Nordvand A/S ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at mindske belastningen af fællesledningen for regnvand og spildevand og forebygge de regelmæssige overløb af opspædet spildevand, der sker flere gange om året ved fællesledningens passage af Fæstningskanalen opstrøms Utterslev Mose. Formålet er desuden, at rense vandet for næringsstoffer og andre indholdsstoffer (opløst og partikulært form), så det opnår en tilstand, hvor det kunne ledes ud i naturlige vandsystemer.. Der opnås desuden ved projektet en forsinkelses effekt, som vil aflaste nedstrøms recipienterne i forbindelse med voldsomme skybrud i området og det vil generelt have en positiv effekt på regnvandshåndteringen i området. Det fraseparerede regnvand vil i det beskrevne projekt blive reduceret ved fordampning og nedsivning under passagen gennem vandløb og regnvandssøer før tilbageføringen i fællesledningen. Projektet vil påvirke naturområderne i Høje Gladsae Park og Gyngemosen, som det beskrives i redegørelsen her. Påvirkningen vil generelt være af neutral eller positiv karakter, Figur 2.1 Oversigtskort der viser placeringen af Høje Gladsae bebyggelsen, Høje Gladsae Park og Gyngemosen. Detaljer i projektområdet og omgivelserne er præsenteret i en række figurer, visualiseringer og fotografier i nærværende redegørelse. Gladsae Kommune har på baggrund af en VVM screening (undersøgelse af om der er behov for en egentlig VVM redegørelse) afgjort, at de forventede miljøpåvirkninger skal belyses i en VVM redegørelse før anlægget kan realiseres. Reglerne omkring en VVM redegørelse sikrer at bygge og anlægsprojekter, efter nærmere bestemte regler, først kan realiseres, når de miljømæssige påvirkninger er belyst. Det er et krav at miljøredegørelsen indeholder en beskrivelse af projektet og 13 / 156

15 væsentlige alternativer til projektet, har været undersøgt. Redegørelsen skal yderligere indeholde en beskrivelse af projektets mulige kortsigtede og langsigtede virkninger på mennesker, planter, dyr, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder samt kulturhistoriske interesser. I denne redegørelse er det valgt at belyse de kortsigtede effekter svarende til anlægsfasen og de langsigtede effekter svarende til driftsfasen. Redegørelsen indeholder ligeledes, svarende til de formelle krav, en beskrivelse af miljøforbedrende foranstaltninger, kumulative effekter og et ikke teknisk resumé indeholdt i afsnit 1 ovenfor. I afsnit 3 er givet en kort præsentation af Nordvand og i afsnit 4 en beskrivelse af hovedprojektet og alternativer til projektet, der har været vurderet. Der er desuden indeholdt et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den nuværende situation uden gennemførelse af et LAR projekt (Lokal Afledning af Regnvand). I afsnit 5 er projektområdet beskrevet herunder de gældende planforhold for området. Afsnit 6 indeholder beskrivelse af eksisterende miljøgodkendelser og tilladelser og de godkendelser og tilladelser, der kræves for gennemførelse af projektet. Afsnit 7 indeholder kommentarer fra idefasen og i afsnit 8 er specifikke forhold omkring projektet og alternativet gennemgået. Her er parametre med særlig betydning for redegørelsens vurderinger gennemgået. Afsnittene 9 til 15 indeholder de egentlige vurderinger i anlægs og driftsfasen ift. natur, miljø, kulturhistorie og socioøkonomiske interesser. Afsnit 16 til 18 indeholder beskrivelse af særlige afværgeforanstaltninger, katastrofer, der eventuelt kan forudses og kumulative effekter. Det sidste vedrører effekter affødt af projektet sammen med andre igangværende projekter og planer for området. Endelig er der i afsnit 19 foretaget en generel sammenligning mellem hovedprojektet og alternativer, samt eventuelle mangler ved redegørelsen specielt i forhold til eksisterende viden. Redegørelsen indeholder desuden en ordliste med forklaringer og en referenceliste. Ved forberedelsen og udarbejdelsen af redegørelsen har de almindelige procedurer været fulgt. Der har været gennemført den nævnte screening, fulgt af en fase, hvor ideer og forslag er blevet indkaldt. Parallelt med VVM redegørelsen er udarbejdet et kommuneplantillæg, der begge offentliggøres i en 8 ugers høringsperiode. Efter afsluttende høring og indarbejdelse af høringssvar kan det endelige planforslag vedtages. 3. NORDVAND Nordvand A/S er en forsyningsvirksomhed, der står for vandforsyningen og håndtering af spildevand i Gentofte og Gladsae Kommuner, der omfatter i alt forbrugere. Nordvand leverer drikkevand til yderligere forbrugere gennem lokale vandselskaber i Hørsholm, Lyngby-Tårbæk og Fredensborg kommuner. Vandet kommer fra tre vandværker i Gentofte og Gladsae Kommuner, samt fra det regionale vandværk ved Sjælsø. I alt producerer Nordvand selv mere end 10 millioner kubikmeter drikkevand om året, svarende til 10 milliarder liter vand. Nordvand driver og vedligeholder desuden 28 kloakpumpestationer, og under jorden er selskabet ansvarlig for 14 / 156

16 584 km vandledninger og 621 km kloakledninger. Nordvand A/S blev stiftet i 2008 og er fuldt ejet af Gentofte og Gladsae Kommuner. 1 Nordvand har tre hovedstrategier for optimal håndtering af regnvand i Gentofte og Gladsae Kommuner. Strategierne vedrører etablering af et separat regnvandssystem, udbygning af afløbssystemet og sikring af regnvandet, herunder imødegåelse af eventuelle negative påvirkninger. Nærværende projekt skal ses i tæt sammenhæng med denne strategi. Figur 3.1 Illustration fra Nordvands hjemmeside. Figuren illustrerer de steder i Gladsae Kommune, hvor der påtænkes nedsivning af regnvand, separering af regnvand eller udbygning af afløbssystemet. I afsnit 18 er beskrevet projektets kumulative effekter, det vil sige projektets samlede effekter sammen med effekter fra andre eksisterende aktiviteter, vedtagne planer m.m. Figuren skal også ses i denne sammenhæng / 156

17 4. PROJEKTBESKRIVELSE 4.1. Indledning Nordvand ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at rense regnvandet, fra separatkloakerede områder, inden det ledes ud i naturen. I det følgende redegøres for de nuværende forhold og de tiltænkte fremtidige forhold i Høje Gladsae Park og Gyngemosen før igangsættelse af projektet. Der gives en detaljeret beskrivelse af hovedprojektet, der tiltænkes gennemført, herunder detaljer omkring den tekniske udformning af dette. I underafsnit beskrives alternativer til gennemførelse af projektet, herunder alternative placering af regnvandssøer, rørforbindelser, åbne vandløbsstrækninger m.m. Der beskrives drift og vedligehold af de etablerede regnvandssøer og forbindelseslinier og nødvendige konkrete plejetiltag, herunder den påtænkte frekvens for plejen Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park Høje Gladsae Park gennemskæres i dag af et åbent vandløb, der på strækningen afbrydes af et bygværk. Det øvre vandløb begynder ved rørudløb under en sti syd for Høje Gladsae Skole. Vandløbet løber mod vest og slutter umiddelbart ved bygværket øst for Høje Gladsae Park. Efter bygværket fortsætter vandløbet, som løber mod syd. Umiddelbart før Hillerødmotorvejen fortsætter vandløbet i nordvestlig retning og krydser Hillerødmotorvejen i vestlig retning. Vandløbsforløbet nedstrøms motorvejsudløbet er vanskeligt at fastlægge præcist, da området er meget sumpet og ufremkommeligt, men vandet løber mod sydvest igennem Gyngemosen. Fra Gyngemosen fortsætter vandløbet til et udløbsbygværk ved stisystemet sydøst for Blaagaard Seminarium. Her løber vandet ned i eksisterende kloaksystem (der i rapporten her er benævnt fællesledning ). Vandløbet, som er adskilt af bygværket (overløbskant) i nordlige ende, betegnes som Hovedkanalen, idet nærværende projekt forudsætter at skaber hydrauliskforbindelse mellem de to vandløb. Bygværket vil blive erstattet med en ny svinerygsplanke, i forbindelse med nærværende projekt, som skal sikre en permanent vandspejl på bagsiden af svinerygsplanken til gavn for 3 vandhul beliggende opstrøms, umiddelbart efter starten af vandløbet. Der foreligger ingen regulativer for vandløbene, og de er ikke navngivet. Fra Hovedkanalen er der forbindelse via et lille tilløb til et vådområde øst for Hovedkanalen (Figur 4.1, Tilløb, lyseblå). Der er ligeledes forbindelse til en lille sø nord for motorvejen gennem et rør (Figur 4.1, Tilløb/afløb, gul). Den hydrauliske forbindelse mellem Hovedkanalen og den lille sø kendes ikke. Der findes også et mindre vådområde før 16 / 156

18 rørindløbet under motorvejen, samt en fugtig lavning ca. 100 m nedstrøms Hovedkanalens begyndelse i projektområdets nordlige del. Figur 4.1. Overblik over eksisterende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park. Se bilag 1 for stationeringer Fremtidige forhold Oplande Der skal i fremtiden etableres nye regnvandssøer i Høje Gladsae Park til håndtering af regnvand fra de nuværende og fremtidige separatkloakerede områder. De delområder/oplande regnvandet vil komme fra er vist på figur 4.2. Der er på figuren vist oplandene, Gladsae Idrætspark (grøn ramme), Marielyst (turkis ramme), Grønnemosekvarteret (gul ramme), samt Høje Gladsae (rød ramme = øst og blå ramme = vest). 17 / 156

19 Figur 4.2: Oversigt over oplande til nye regnvandssøer. Oplandene udgøres af Gladsae Idrætspark (grøn ramme), Marielyst (turkis ramme), Grønnemose kvarteret (gul ramme), samt Høje Gladsae Øst (rød ramme) og Høje Gladsae Vest (blå ramme) Oplandene Idrætsparken, Marielyst, Grønnemosekvarteret og Høje Gladsae Øst vil fremover blive tilledt til eksisterende bassin og ny regnvandssø ved/i den østlige del af Høje Gladsae Park. Bassin og regnvandssø vil blive benævnt hhv. Ø-A og Ø-B. Ø-A betyder dermed østlig del (Ø), første bassin (A), mens V-C betyder vestlig del (V), tredje bassin (C). Disse betegnelser er anvendt i det følgende i redegørelsen. Oplandet Høje Gladsae Vest (blå ramme på figuren) bliver allerede i dag tilledt Høje Gladsae Park i den vestlige del, men tilledningen sker uden rensning og forsinkelse hvilket sandsynligvis medfører uhensigtsmæssige forurening af naturen i parken. Fremover vil regnvandet blive tilledt nye regnvandssøer i den vestlige del af Høje Gladsae Park, som bliver benævnt V-A, V-B og V-C. 18 / 156

20 4.3.2 Regnvandssøer/bassin og vandets veje Bassinet Ø-A er i dag et fællesbassin, som modtager opblandet regn- og spildevand fra den østlige del af Høje Gladsae Park. Bassinet vil fremover kun modtage regnvand fra de ovennævnte oplande. I og med bassin Ø-A også fremover vil fremstå som et rent spildevandsteknisk anlæg, vil det gå under benævnelsen bassin, mens de øvrige nye søer (Ø-B, V-A, V-B og V- C) i Høje Gladsae Park også vil fremstå som rekreative anlæg og derfor gå under benævnelsen regnvandssøer. De vil have en vandkvalitet og udformning, så de vil kunne fungere som leve- og opholdssteder for en lang række vandlevende planter og dyr, herunder padder opført på Habitatdirektivets Bilag IV. I og med at regnvandssøerne, i modsætning til bassin Ø-A, vil være fuldt tilgængelig for publikum i Høje Gladsae Park, og dermed bliver anlagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt (i forhold til f.eks. risici for børn, der færdes ved søerne), er det vigtigt her i VVM redegørelsen at adskille disse to bassintyper. En væsentlig forskel er desuden at regnvandssøerne vil kunne bidrage til sikring af områdets biodiversitet, herunder de nævnte Bilag IV arter. Som det fremgår af beskrivelserne i dette afsnit vil regnvandsøerne og bassinet blive anlagt efter forskellige principper afhængig af om de er fuldt tilgængelig eller ej. Bassin Ø-A skal under hovedprojektet, i forhold til den nuværende situation, oprenses, udvides og sektionsopdeles, således der i fremtiden er plads til mere regnvand i bassinet, og at der kan ske en rensning af regnvandet ved bundfældning af partikler inden det ledes videre. Herefter pumpes regnvandet, via ny pumpestation som etableres i forbindelse med bassinet, via en trykledning op til en ny regnvandssø (Ø-B) der etableres på toppen af den store flade det grønne område. Denne regnvandssø vil blive etableret på et areal, der ikke udgøres af en beskyttet naturtype, som det er nærmere beskrevet i afsnit Herfra løber vandet via et nyt vandløb til det i dag eksisterende vandløb/rende i den nordligste del af parken. Tilledningen sker på en måde, så vandet ikke løber direkte ind i den i dag eksisterende sø/mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, men vandløbet og ny svinerygsplanke udformes således at vandet kan stuve tilbage i 3 søen/mosen, til gavn for dyre- og plantelivet. Herfra ledes vandet videre i det eksisterende vandløb forbi institutionen Børnehuset Mosen og ned til den sydlige del af Høje Gladsae Park. I forbindelse med detailprojektering skal det her vurderes, om der skal tages særlige hensyn ift. sikring af eksisterende skråningerne ned til vandløbet langs med institutionen. Det skal dog understreges at projektet kun vil medføre beskedne ændringer ift. eksisterende forhold. 19 / 156

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere