Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering"

Transkript

1 Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune

2 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet, at følgende formulering skal tilføjes VVM-redegørelsen: Der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor projektområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27.

3 Gladsae Kommune, LAR ved Høje Gladsae - projektering Rekvirent Rådgiver NORDVAND A/S att. Tina Chawes Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projektnummer Medarbejdere Claus Goldberg, Bo Fisker Pedersen, Frederik Jensen, Thomas Aabling, Kristina Møbjerg Jensen, Brian Rosenkilde, Erik Mandrup Jakobsen, Jørn Bjarke Torp Petersen, Gitte Urhøj, Linda Andersen, Sara Birkmose Andersen, Amalie Enk og GHB Landskabsarkitekter A/S. Projektleder Kvalitetssikring Bo Fisker Pedersen Claus Goldberg

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ikke teknisk resume Indledning og baggrund Nordvand Projektbeskrivelse Indledning Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park Fremtidige forhold Oplande Regnvandssøer/bassin og vandets veje Beregning af det tekniske anlæg Teknisk beskrivelse af anlæg alternativ Alternativ til hovedprojekt udenfor Høje Gladsae Park Alternativ til hovedprojekt indenfor Høje Gladsae Park Lokalisering og planforhold Generel beskrivelse af området Planlægningsmæssige forhold Kommuneplan og fingerplan Lokalplaner Kommuneplantillæg til Kommuneplan Sociologi Natura Beskyttede naturtyper Naturbeskyttede områder i Høje Gladsae Park og Gyngemosen Beskrivelse af naturtypen overdrev Beskrivelse af naturtypen mose/eng Overdrevsarealerne i Høje Gladsae Park Moseområderne i Høje Gladsae Park... 51

5 5.5.6 Sø og moseområdet i Gyngemosen Kulturhistoriske interesser Habitatdirektivet, Bilag IV arter Bilag IV arter i Høje Gladsae Park Bilag IV-arter i Gyngemosen Fugle Pattedyr Andre dyr og dyregrupper i projektområdet Fredning Myndighedsbehandling Eksisterende miljøgodkendelser og tilladelser Nye miljøgodkendelser og tilladelser Kommentarer fra idefasen Detaljeret beskrivelse af projektet Rensemekanismer i regnvandssøer og bassin Ø-A Rensning ved tagrør Rensning i bassin/regnvandssøerne Ø-A, Ø-B, V-A og V-B Rensning i regnvandssøerne V-C (nedsivningssø) Vand på terræn Valg af model Næringsstoffer og andre stoffer i regnvandet Saltkoncentration i regnvandsbassiner og monitering for salt Koncentrationer i regnvandsbassiner Målinger Affaldsproduktion Arealanvendelse i anlægs- og driftsfasen Adgangsforhold til regnvandssøerne Sektionsopdelte regnvandssøer (Ø-A, Ø-B, V-A og V-C) Regnvandssø V-C (infiltrations sø) Formål med plejen (formålshierarki)

6 8.6.4 Konkrete plejetiltag og hyppighed Salt og vejvand Affaldsproduktion Anlægsfasen Driftsfasen Slamproduktion, nedsivningsbassin Andet affald Råvareforbrug Bassin Ø-A/regnvandssøer Ø-B, V-A, V-B og V-C Pumpestation inkl. trykledning Regnvandsledninger og brønde Vandløb Miljøpåvirkninger i anlægsfasen Luftforurening og trafik Støj, støv & luftforurening, lys Støj Støv og luftforurening Lys Energi Vand Affald Jord og Grundvand Risici Miljøpåvirkninger i driftsfasen Trafik Støj, støv og luftforurening, lys Støj Støv og luftforurening Lys Energi Vand Kloakeringen

7 Landskabelig oplevelse Biodiversitet Affald Jord og Grundvand Risici Landskab og visuelle forhold Klima og energi Natur Flora og beskyttede naturtyper Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Pattedyr Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Fugle Påvirkning i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Padder Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Andre arter og beskyttelsesinteresser Påvirkning i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Kulturhistoriske interesser Socioøkonomiske interesser Friluftsliv Boliger Afværgeforanstaltninger Anlægsfasen

8 Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen for støj, støv, lys, affald, jord og grundvand Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen flora og fauna Andre afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Driftsfasen Afværgeforanstaltninger i driftsfasen for støj, støv, lys, affald, jord og grundvand Afværgeforanstaltninger i driftsfasen flora og fauna Andre afværgeforanstaltninger i driftsfasen Katastrofer Kumulative effekter Sammenligning mellem hovedprojekt og alternativer Eventuelle mangler Referencer BILAGSFORTEGNELSE 1. Hovedprojekt skitseret i større målestok 2. Visualisering regnvandssø Ø-B 3. Visualisering bjergvandløb/vandløb fra regnvandssø Ø-B 4. Visualisering af regnvandssøer V-A, V-B og V-C. 5. Fugleliste for projektområdet 6. Planteliste for projektområdet 7. Ordforklaringer

9 1. IKKE TEKNISK RESUME Gladsae Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen, at få reduceret tilførslen af regnvand til kommunens kloaksystem så meget som muligt. Det kan bl.a. ske ved håndtering af regnvandet fra bygninger lokalt og ved at separere regnvand, så der ikke opblandes regnvand og spildevand i fællessystemer. Regnvandet kan i nogle tilfælde anvendes i boligområderne, det kan anvendes rekreativt andre steder eller det kan udledes til naturområder. Et af de prioriterede indsatsområder for kommunen vedrører oplandene ved Høje Gladsae Park. Områderne er i dag hovedsageligt separat kloakeret, det gælder dog ikke Grønnemosekvarteret. Det betyder at regnvand fra tage, gader, pladser m.m. og spildevand er adskilt. Oplandenes afgrænsning er nærmere beskrevet i redegørelsen her. Regnvandet håndteres i dag forskelligt fra oplandene. Fra Høje Gladsae Øst ledes regnvandet til et bassin i det nordøstlige hjørne af parken, hvor der også ledes spildevand. Der løber en fællesledning med spildevandet gennem parken og under Hillerødmotorvejen til en større kloakledning syd for Gyngemosen og videre til renseanlæg. Fra Høje Gladsae Vest ledes regnvandet fortsat frasepareret gennem en åben kanal/vandløb i Høje Gladsae Park under motorvejen og ind i vådområderne i den centrale del af Gyngemosen. Her fortsætter det gennem overløb til den nævnte større kloakledning. Denne krydser ved sydenden af det grønne område ved Gyngemosen Fæstningskanalen. Denne kanal er en del af det historiske forsvarsværk for København og løber nedstrøms ind i Utterslev Mose. Projektområdet er vist på figur 1.1. Figur 1.1 Figuren viser projektområdet. 8 / 156

10 Vandselskabet Nordvand A/S, der står for vandforsyningen og håndteringen af spildevand i Gladsae Kommune, ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at mindske belastningen af fællesledningen for regnvand og spildevand og forebygge de overløb af opspædet spildevand, der sker flere gange om året ved fællesledningens passage af Fæstningskanalen. En gennemførelse af projektet vil overordnet skabe bedre kapacitet i fællessystemet, mindske belastningen af det renseanlæg spildevandet føres til, reducere antallet af overløb til Fæstningskanalen, øge den rekreative værdi af Høje Gladsae Park og skabe en række yderligere levesteder for dyre- og planteliv tilknyttet vådområder. Det sidste omfatter blandt andet de strengt beskyttede arter stor vandsalamander og spidssnudet frø. Formålet med regnvandssøerne er desuden mere specifikt, at rense vandet for næringsstoffer og andre indholdsstoffer (opløst og partikulært form), så det opnår en tilstand, hvor det kan ledes ud i naturlige vandsystemer. Der opnås desuden ved projektet en forsinkelseseffekt gennem regnvandets passage af parken, som vil aflaste nedstrøms recipienterne i forbindelse med voldsomme skybrud. Det vil generelt have en positiv effekt på regnvandshåndteringen i området. Det fraseparerede regnvand vil i det beskrevne projekt blive reduceret ved fordampning og nedsivning under passagen gennem vandløb og regnvandssøer før tilbageføringen i fællesledningen. Projektet betyder også at et fællesbassin ændres til kun at være et regnvandsbassin. Nærværende rapport udgør en såkaldt VVM redegørelse omkring dette projekt. VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af det projekt, der ønskes gennemført (hovedprojektet), men også alternativer til projektet herunder 0-projektet, der beskrives følgerne af en udeladelse af gennemførelse af projektet. Hovedformålet med VVM redegørelsen er at belyse potentielle miljøpåvirkninger, sikre at forholdsregler tages for at sikre miljøet, minimere miljøbelastninger og sikre dialog med myndigheder og offentligheden. Redegørelsen tilvejebringer et beslutningsgrundlag for myndigheder og bygherrer og medvirker til en miljørigtig projektering. Parallelt med redegørelsen udarbejdes et kommuneplantillæg, og der sikres ansøgning omkring de nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse. I redegørelsens afsnit 4 er der givet en generel præsentation af projektet, og i afsnit 8 er der beskrevet detaljer omkring projektet, der har særlig betydning for vurdering af de eventuelle miljøpåvirkninger ved projektets gennemførelse. Der er først givet en detaljeret beskrivelse af de nuværende forhold i Høje Gladsae Park og Gyngemosen for bedre at kunne vurdere virkningen af gennemførelsen af projektet. Projektet medfører udvidelse af bassinet i nordøst hjørnet af området, der modtager både spildevand og regnvand fra det østlige opland nu, til et udelukkende regnvandsbassin. Der sker yderligere etablering af en række regnvandssøer, supplering af vandløbene i området, etablering af en række bygværket til styring af vandføringen gennem området, oprensning og forbedring af kanaler og rørføring under motorvejen og forbedring af bygværket i den sydlige del af Gyngemosen. 9 / 156

11 0-alternativets konsekvenser er beskrevet, det vil sige situationen, hvor der ikke gennemføres noget projekt. Der er desuden beskrevet flere alternativer herunder et alternativ, hvor overdækkede bassiner placeres på arealet med boldbaner lige syd for Høje Gladsae bebyggelsen, et alternativ hvor en eksisterende sø syd for de nævnte boldbaner anvendes som regnvandsbassin og en relativt radikal alternativ løsning for placering og udformning af regnvandssøerne i den vestlige del af Høje Gladsae Park. Centrale områder i parken, hvor projektet vil ændre den landskabelige oplevelse af stederne, er illustreret ved en række visualiseringer i redegørelsen. Der er som baggrund for vurderingerne i en række afsnit af området givet en beskrivelse af lokalisering, historie, planlægningsmæssige bindinger, sociologiske forhold, naturindhold i området og beskrivelse af den myndighedsbehandling, der kræves for gennemførelse af projektet. En stor del af området i Høje Gladsae Park og Gyngemosen, der vil blive påvirket direkte af projektet, er fredet og indeholder naturtyper, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. De beskyttede naturtyper udgøres af en mosaik af søer, moser, enge og overdrev. Der er registreret en længere række arter for området, men de arter der specielt skal tages hensyn til er padderne og flagermusene, der er omfattet af EU naturbeskyttelsesregulering, bilag IV i Habitatdirektivet. Det betyder, at der skal ske særlig hensyntagen til arterne, og at der ikke må ske forringelse af deres levesteder. Fredningen har som hovedformål at forbedre de biologiske. Landskabelige og rekreative værdier, der er tilknyttet området. Der er i oplandet til det grønne område et stort antal beboere og området er i høj grad udnyttet rekreativt eller som færdselsåre. Der er mange publikumsfaciliteter og stianlæg i området og sikret en plejeplanlægning, der både imødegår disse interesser og sikring af biodiversiteten i området. Der er i området relativt begrænsede kulturhistoriske interesser og ingen fredede fortidsminder i området. Disse forhold vurderes detaljeret i en række afsnit i redegørelsen, hvor vurderingerne både vedrører naturforhold, miljøaspekter og menneskelige forhold. Hvor det er relevant er vurderingerne opdelt i anlægsfasen og driftfasen, hvor søer, vandløb, stemmeværker m.m. er på plads. For anlægsfasen kan det særligt fremhæves, at den mindre mængde affald, specielt i form af afgravet jord, vil blive håndteret på en sådan måde at det vurderes ikke at have nogen påvirkning miljø- eller naturmæssigt. For driftsfasen kan det særligt fremhæves, at det vurderes at anlægget landskabeligt vil opleves positivt for de besøgene og vil falde naturligt ind i den mosaik af naturtyper, der i forvejen er i det grønne område. For både driftsfasen og anlægsfasen kan det i forhold til en række miljøaspekter vurderes, at påvirkningen vil være meget begrænset, i flere tilfælde på et niveau hvor 10 / 156

12 påvirkningen reelt ingen betydning vil have. Det gælder som beskrevet specielt forhold omkring støj, støv, lys, jord og grundvand og energianvendelse. Påvirkningerne sker ved kørsel, arbejdsmaskiner og de anvendte materialer, men er som beskrevet i redegørelsen vurderet til at være helt ubetydelige. I forhold til naturtyper og biodiversitet vil der ske en reduktion af et meget stort eksisterende areal af overdrev og mose og ske erstatning med vådere naturtyper. Det areal der udtages udgør en meget lille del omkring 3 % af de samlede overdrevsarealer og der er ikke tale om tab af naturareal men en forandring. Det vurderes, at det samlet ikke har betydning for sikring af arterne tilknyttet de tørrere naturtyper, men tværtimod vil fremme forholdene for nogle af de væsentligste arter området besidder, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ingen plantearter, fuglearter eller andre taksonomiske grupper, der vurderes at blive påvirket negativt af projektet. Det nærmeste internationale beskyttelsesområde, Gentofte Sø og Brobæk Mose, ligger i relativt stor afstand og vil ikke blive påvirket af projektet. Ved sammenligning mellem hovedprojektet og alternativerne, der er medtaget i redegørelsen er det først og fremmest vurderingen at hovedprojektet i forhold til 0- alternativet vil sikre de formål, der er nævnt i indledningen til dette afsnit. Hvis projektet ikke gennemføres, men den nuværende situation bibeholdes, vil belastning af fællesledning og renseanlægget, medføre de regelmæssige overløb af opspædet spildevand. Den generelle positive gevinst for regnvandshåndtering, forøgede rekreative værdi i området og sikring af yderligere levesteder for en række arter tilknyttet vådområder, vil selvfølgelig heller ikke opnås. Alternativet med placering af regnvandsbassiner under boldbanerne syd for Høje Gladsae bebyggelsen vurderes det, at det vil være langt dyrere end det beskrevne projekt, det vil reducere mulighederne for at rense vandet, og det vil ikke bidrage positivt i forhold til den landskabelige oplevelse og biodiversiteten. Alternativet i den østlige del med anvendelse af en eksisterende sø som regnvandssø er vurderet at være uhensigtsmæssig, fordi mulighederne for at styre vandføringen gennem området reduceres, og fordi der er tale om en i forvejen beskyttet sø, hvor tilladelse til anvendelsen eventuelt ikke kan opnås. Søen er kendt levested for spidssnudet frø, hvorfor der også af denne grund bør udvises forsigtighed med påvirkning af forholdene. Der er i den vestlige del undersøgt et alternativt med i nogen grad tilsvarende etablering af regnvandssøer, men med nødvendighed af at en pumpe installeres. Indgrebet i de beskyttede naturtyper ville også være større end den valgte løsning. Det vurderes generelt at løsningen ville virke landskabeligt mindre naturlig, så den landskabelige oplevelse ville være reduceret. 11 / 156

13 I forhold til risici er det vurderet, at det bør undersøges nærmere om vintersaltning vil kunne påvirke regnvandssøerne i den vestlige del. I den østlige del frakobles vintervandet. Ved loggere ved ind- og udløb til regnvandssøerne i den vestlige del, vil saltindholdet i vandet blive overvåget. Som en del af plejeprojektet for området vil forekomst af padder i regnvandssøerne ligeledes blive overvåget. Vurderingerne har ikke vist nogen risici for katastrofer eller afdækket væsentlige kumulative effekter, det vil sige påvirkninger sammen med andre aktiviteter, der kunne påvirke miljøforholdene i området negativt. Samlet er det vurderingen at hovedprojektet, som det er beskrevet, vil fremme formålene omkring regnvandshåndtering, sikring mod overløb af spildevand til Fæstningskanalen, forøgelse af områdets landskabelige værdi og fremme forholdene for paddearter i højere grad end de undersøgte alternativer. Der er i redegørelsen påvist visse mindre negative påvirkninger eller effekter, som f.eks. tab af en meget lille del af områdets overdrevsarealer, men det må vurderes at projektet generelt vil have påvirkninger der er neutrale eller positive i forhold til områdets miljøforhold.. 12 / 156

14 2. INDLEDNING OG BAGGRUND Vandselskabet Nordvand A/S ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at mindske belastningen af fællesledningen for regnvand og spildevand og forebygge de regelmæssige overløb af opspædet spildevand, der sker flere gange om året ved fællesledningens passage af Fæstningskanalen opstrøms Utterslev Mose. Formålet er desuden, at rense vandet for næringsstoffer og andre indholdsstoffer (opløst og partikulært form), så det opnår en tilstand, hvor det kunne ledes ud i naturlige vandsystemer.. Der opnås desuden ved projektet en forsinkelses effekt, som vil aflaste nedstrøms recipienterne i forbindelse med voldsomme skybrud i området og det vil generelt have en positiv effekt på regnvandshåndteringen i området. Det fraseparerede regnvand vil i det beskrevne projekt blive reduceret ved fordampning og nedsivning under passagen gennem vandløb og regnvandssøer før tilbageføringen i fællesledningen. Projektet vil påvirke naturområderne i Høje Gladsae Park og Gyngemosen, som det beskrives i redegørelsen her. Påvirkningen vil generelt være af neutral eller positiv karakter, Figur 2.1 Oversigtskort der viser placeringen af Høje Gladsae bebyggelsen, Høje Gladsae Park og Gyngemosen. Detaljer i projektområdet og omgivelserne er præsenteret i en række figurer, visualiseringer og fotografier i nærværende redegørelse. Gladsae Kommune har på baggrund af en VVM screening (undersøgelse af om der er behov for en egentlig VVM redegørelse) afgjort, at de forventede miljøpåvirkninger skal belyses i en VVM redegørelse før anlægget kan realiseres. Reglerne omkring en VVM redegørelse sikrer at bygge og anlægsprojekter, efter nærmere bestemte regler, først kan realiseres, når de miljømæssige påvirkninger er belyst. Det er et krav at miljøredegørelsen indeholder en beskrivelse af projektet og 13 / 156

15 væsentlige alternativer til projektet, har været undersøgt. Redegørelsen skal yderligere indeholde en beskrivelse af projektets mulige kortsigtede og langsigtede virkninger på mennesker, planter, dyr, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder samt kulturhistoriske interesser. I denne redegørelse er det valgt at belyse de kortsigtede effekter svarende til anlægsfasen og de langsigtede effekter svarende til driftsfasen. Redegørelsen indeholder ligeledes, svarende til de formelle krav, en beskrivelse af miljøforbedrende foranstaltninger, kumulative effekter og et ikke teknisk resumé indeholdt i afsnit 1 ovenfor. I afsnit 3 er givet en kort præsentation af Nordvand og i afsnit 4 en beskrivelse af hovedprojektet og alternativer til projektet, der har været vurderet. Der er desuden indeholdt et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den nuværende situation uden gennemførelse af et LAR projekt (Lokal Afledning af Regnvand). I afsnit 5 er projektområdet beskrevet herunder de gældende planforhold for området. Afsnit 6 indeholder beskrivelse af eksisterende miljøgodkendelser og tilladelser og de godkendelser og tilladelser, der kræves for gennemførelse af projektet. Afsnit 7 indeholder kommentarer fra idefasen og i afsnit 8 er specifikke forhold omkring projektet og alternativet gennemgået. Her er parametre med særlig betydning for redegørelsens vurderinger gennemgået. Afsnittene 9 til 15 indeholder de egentlige vurderinger i anlægs og driftsfasen ift. natur, miljø, kulturhistorie og socioøkonomiske interesser. Afsnit 16 til 18 indeholder beskrivelse af særlige afværgeforanstaltninger, katastrofer, der eventuelt kan forudses og kumulative effekter. Det sidste vedrører effekter affødt af projektet sammen med andre igangværende projekter og planer for området. Endelig er der i afsnit 19 foretaget en generel sammenligning mellem hovedprojektet og alternativer, samt eventuelle mangler ved redegørelsen specielt i forhold til eksisterende viden. Redegørelsen indeholder desuden en ordliste med forklaringer og en referenceliste. Ved forberedelsen og udarbejdelsen af redegørelsen har de almindelige procedurer været fulgt. Der har været gennemført den nævnte screening, fulgt af en fase, hvor ideer og forslag er blevet indkaldt. Parallelt med VVM redegørelsen er udarbejdet et kommuneplantillæg, der begge offentliggøres i en 8 ugers høringsperiode. Efter afsluttende høring og indarbejdelse af høringssvar kan det endelige planforslag vedtages. 3. NORDVAND Nordvand A/S er en forsyningsvirksomhed, der står for vandforsyningen og håndtering af spildevand i Gentofte og Gladsae Kommuner, der omfatter i alt forbrugere. Nordvand leverer drikkevand til yderligere forbrugere gennem lokale vandselskaber i Hørsholm, Lyngby-Tårbæk og Fredensborg kommuner. Vandet kommer fra tre vandværker i Gentofte og Gladsae Kommuner, samt fra det regionale vandværk ved Sjælsø. I alt producerer Nordvand selv mere end 10 millioner kubikmeter drikkevand om året, svarende til 10 milliarder liter vand. Nordvand driver og vedligeholder desuden 28 kloakpumpestationer, og under jorden er selskabet ansvarlig for 14 / 156

16 584 km vandledninger og 621 km kloakledninger. Nordvand A/S blev stiftet i 2008 og er fuldt ejet af Gentofte og Gladsae Kommuner. 1 Nordvand har tre hovedstrategier for optimal håndtering af regnvand i Gentofte og Gladsae Kommuner. Strategierne vedrører etablering af et separat regnvandssystem, udbygning af afløbssystemet og sikring af regnvandet, herunder imødegåelse af eventuelle negative påvirkninger. Nærværende projekt skal ses i tæt sammenhæng med denne strategi. Figur 3.1 Illustration fra Nordvands hjemmeside. Figuren illustrerer de steder i Gladsae Kommune, hvor der påtænkes nedsivning af regnvand, separering af regnvand eller udbygning af afløbssystemet. I afsnit 18 er beskrevet projektets kumulative effekter, det vil sige projektets samlede effekter sammen med effekter fra andre eksisterende aktiviteter, vedtagne planer m.m. Figuren skal også ses i denne sammenhæng / 156

17 4. PROJEKTBESKRIVELSE 4.1. Indledning Nordvand ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at rense regnvandet, fra separatkloakerede områder, inden det ledes ud i naturen. I det følgende redegøres for de nuværende forhold og de tiltænkte fremtidige forhold i Høje Gladsae Park og Gyngemosen før igangsættelse af projektet. Der gives en detaljeret beskrivelse af hovedprojektet, der tiltænkes gennemført, herunder detaljer omkring den tekniske udformning af dette. I underafsnit beskrives alternativer til gennemførelse af projektet, herunder alternative placering af regnvandssøer, rørforbindelser, åbne vandløbsstrækninger m.m. Der beskrives drift og vedligehold af de etablerede regnvandssøer og forbindelseslinier og nødvendige konkrete plejetiltag, herunder den påtænkte frekvens for plejen Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park Høje Gladsae Park gennemskæres i dag af et åbent vandløb, der på strækningen afbrydes af et bygværk. Det øvre vandløb begynder ved rørudløb under en sti syd for Høje Gladsae Skole. Vandløbet løber mod vest og slutter umiddelbart ved bygværket øst for Høje Gladsae Park. Efter bygværket fortsætter vandløbet, som løber mod syd. Umiddelbart før Hillerødmotorvejen fortsætter vandløbet i nordvestlig retning og krydser Hillerødmotorvejen i vestlig retning. Vandløbsforløbet nedstrøms motorvejsudløbet er vanskeligt at fastlægge præcist, da området er meget sumpet og ufremkommeligt, men vandet løber mod sydvest igennem Gyngemosen. Fra Gyngemosen fortsætter vandløbet til et udløbsbygværk ved stisystemet sydøst for Blaagaard Seminarium. Her løber vandet ned i eksisterende kloaksystem (der i rapporten her er benævnt fællesledning ). Vandløbet, som er adskilt af bygværket (overløbskant) i nordlige ende, betegnes som Hovedkanalen, idet nærværende projekt forudsætter at skaber hydrauliskforbindelse mellem de to vandløb. Bygværket vil blive erstattet med en ny svinerygsplanke, i forbindelse med nærværende projekt, som skal sikre en permanent vandspejl på bagsiden af svinerygsplanken til gavn for 3 vandhul beliggende opstrøms, umiddelbart efter starten af vandløbet. Der foreligger ingen regulativer for vandløbene, og de er ikke navngivet. Fra Hovedkanalen er der forbindelse via et lille tilløb til et vådområde øst for Hovedkanalen (Figur 4.1, Tilløb, lyseblå). Der er ligeledes forbindelse til en lille sø nord for motorvejen gennem et rør (Figur 4.1, Tilløb/afløb, gul). Den hydrauliske forbindelse mellem Hovedkanalen og den lille sø kendes ikke. Der findes også et mindre vådområde før 16 / 156

18 rørindløbet under motorvejen, samt en fugtig lavning ca. 100 m nedstrøms Hovedkanalens begyndelse i projektområdets nordlige del. Figur 4.1. Overblik over eksisterende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park. Se bilag 1 for stationeringer Fremtidige forhold Oplande Der skal i fremtiden etableres nye regnvandssøer i Høje Gladsae Park til håndtering af regnvand fra de nuværende og fremtidige separatkloakerede områder. De delområder/oplande regnvandet vil komme fra er vist på figur 4.2. Der er på figuren vist oplandene, Gladsae Idrætspark (grøn ramme), Marielyst (turkis ramme), Grønnemosekvarteret (gul ramme), samt Høje Gladsae (rød ramme = øst og blå ramme = vest). 17 / 156

19 Figur 4.2: Oversigt over oplande til nye regnvandssøer. Oplandene udgøres af Gladsae Idrætspark (grøn ramme), Marielyst (turkis ramme), Grønnemose kvarteret (gul ramme), samt Høje Gladsae Øst (rød ramme) og Høje Gladsae Vest (blå ramme) Oplandene Idrætsparken, Marielyst, Grønnemosekvarteret og Høje Gladsae Øst vil fremover blive tilledt til eksisterende bassin og ny regnvandssø ved/i den østlige del af Høje Gladsae Park. Bassin og regnvandssø vil blive benævnt hhv. Ø-A og Ø-B. Ø-A betyder dermed østlig del (Ø), første bassin (A), mens V-C betyder vestlig del (V), tredje bassin (C). Disse betegnelser er anvendt i det følgende i redegørelsen. Oplandet Høje Gladsae Vest (blå ramme på figuren) bliver allerede i dag tilledt Høje Gladsae Park i den vestlige del, men tilledningen sker uden rensning og forsinkelse hvilket sandsynligvis medfører uhensigtsmæssige forurening af naturen i parken. Fremover vil regnvandet blive tilledt nye regnvandssøer i den vestlige del af Høje Gladsae Park, som bliver benævnt V-A, V-B og V-C. 18 / 156

20 4.3.2 Regnvandssøer/bassin og vandets veje Bassinet Ø-A er i dag et fællesbassin, som modtager opblandet regn- og spildevand fra den østlige del af Høje Gladsae Park. Bassinet vil fremover kun modtage regnvand fra de ovennævnte oplande. I og med bassin Ø-A også fremover vil fremstå som et rent spildevandsteknisk anlæg, vil det gå under benævnelsen bassin, mens de øvrige nye søer (Ø-B, V-A, V-B og V- C) i Høje Gladsae Park også vil fremstå som rekreative anlæg og derfor gå under benævnelsen regnvandssøer. De vil have en vandkvalitet og udformning, så de vil kunne fungere som leve- og opholdssteder for en lang række vandlevende planter og dyr, herunder padder opført på Habitatdirektivets Bilag IV. I og med at regnvandssøerne, i modsætning til bassin Ø-A, vil være fuldt tilgængelig for publikum i Høje Gladsae Park, og dermed bliver anlagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt (i forhold til f.eks. risici for børn, der færdes ved søerne), er det vigtigt her i VVM redegørelsen at adskille disse to bassintyper. En væsentlig forskel er desuden at regnvandssøerne vil kunne bidrage til sikring af områdets biodiversitet, herunder de nævnte Bilag IV arter. Som det fremgår af beskrivelserne i dette afsnit vil regnvandsøerne og bassinet blive anlagt efter forskellige principper afhængig af om de er fuldt tilgængelig eller ej. Bassin Ø-A skal under hovedprojektet, i forhold til den nuværende situation, oprenses, udvides og sektionsopdeles, således der i fremtiden er plads til mere regnvand i bassinet, og at der kan ske en rensning af regnvandet ved bundfældning af partikler inden det ledes videre. Herefter pumpes regnvandet, via ny pumpestation som etableres i forbindelse med bassinet, via en trykledning op til en ny regnvandssø (Ø-B) der etableres på toppen af den store flade det grønne område. Denne regnvandssø vil blive etableret på et areal, der ikke udgøres af en beskyttet naturtype, som det er nærmere beskrevet i afsnit Herfra løber vandet via et nyt vandløb til det i dag eksisterende vandløb/rende i den nordligste del af parken. Tilledningen sker på en måde, så vandet ikke løber direkte ind i den i dag eksisterende sø/mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, men vandløbet og ny svinerygsplanke udformes således at vandet kan stuve tilbage i 3 søen/mosen, til gavn for dyre- og plantelivet. Herfra ledes vandet videre i det eksisterende vandløb forbi institutionen Børnehuset Mosen og ned til den sydlige del af Høje Gladsae Park. I forbindelse med detailprojektering skal det her vurderes, om der skal tages særlige hensyn ift. sikring af eksisterende skråningerne ned til vandløbet langs med institutionen. Det skal dog understreges at projektet kun vil medføre beskedne ændringer ift. eksisterende forhold. 19 / 156

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 Udgiver Herning Kommune Planafdelingen,

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere