Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering"

Transkript

1 Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune

2 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet, at følgende formulering skal tilføjes VVM-redegørelsen: Der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor projektområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27.

3 Gladsae Kommune, LAR ved Høje Gladsae - projektering Rekvirent Rådgiver NORDVAND A/S att. Tina Chawes Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projektnummer Medarbejdere Claus Goldberg, Bo Fisker Pedersen, Frederik Jensen, Thomas Aabling, Kristina Møbjerg Jensen, Brian Rosenkilde, Erik Mandrup Jakobsen, Jørn Bjarke Torp Petersen, Gitte Urhøj, Linda Andersen, Sara Birkmose Andersen, Amalie Enk og GHB Landskabsarkitekter A/S. Projektleder Kvalitetssikring Bo Fisker Pedersen Claus Goldberg

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ikke teknisk resume Indledning og baggrund Nordvand Projektbeskrivelse Indledning Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park Fremtidige forhold Oplande Regnvandssøer/bassin og vandets veje Beregning af det tekniske anlæg Teknisk beskrivelse af anlæg alternativ Alternativ til hovedprojekt udenfor Høje Gladsae Park Alternativ til hovedprojekt indenfor Høje Gladsae Park Lokalisering og planforhold Generel beskrivelse af området Planlægningsmæssige forhold Kommuneplan og fingerplan Lokalplaner Kommuneplantillæg til Kommuneplan Sociologi Natura Beskyttede naturtyper Naturbeskyttede områder i Høje Gladsae Park og Gyngemosen Beskrivelse af naturtypen overdrev Beskrivelse af naturtypen mose/eng Overdrevsarealerne i Høje Gladsae Park Moseområderne i Høje Gladsae Park... 51

5 5.5.6 Sø og moseområdet i Gyngemosen Kulturhistoriske interesser Habitatdirektivet, Bilag IV arter Bilag IV arter i Høje Gladsae Park Bilag IV-arter i Gyngemosen Fugle Pattedyr Andre dyr og dyregrupper i projektområdet Fredning Myndighedsbehandling Eksisterende miljøgodkendelser og tilladelser Nye miljøgodkendelser og tilladelser Kommentarer fra idefasen Detaljeret beskrivelse af projektet Rensemekanismer i regnvandssøer og bassin Ø-A Rensning ved tagrør Rensning i bassin/regnvandssøerne Ø-A, Ø-B, V-A og V-B Rensning i regnvandssøerne V-C (nedsivningssø) Vand på terræn Valg af model Næringsstoffer og andre stoffer i regnvandet Saltkoncentration i regnvandsbassiner og monitering for salt Koncentrationer i regnvandsbassiner Målinger Affaldsproduktion Arealanvendelse i anlægs- og driftsfasen Adgangsforhold til regnvandssøerne Sektionsopdelte regnvandssøer (Ø-A, Ø-B, V-A og V-C) Regnvandssø V-C (infiltrations sø) Formål med plejen (formålshierarki)

6 8.6.4 Konkrete plejetiltag og hyppighed Salt og vejvand Affaldsproduktion Anlægsfasen Driftsfasen Slamproduktion, nedsivningsbassin Andet affald Råvareforbrug Bassin Ø-A/regnvandssøer Ø-B, V-A, V-B og V-C Pumpestation inkl. trykledning Regnvandsledninger og brønde Vandløb Miljøpåvirkninger i anlægsfasen Luftforurening og trafik Støj, støv & luftforurening, lys Støj Støv og luftforurening Lys Energi Vand Affald Jord og Grundvand Risici Miljøpåvirkninger i driftsfasen Trafik Støj, støv og luftforurening, lys Støj Støv og luftforurening Lys Energi Vand Kloakeringen

7 Landskabelig oplevelse Biodiversitet Affald Jord og Grundvand Risici Landskab og visuelle forhold Klima og energi Natur Flora og beskyttede naturtyper Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Pattedyr Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Fugle Påvirkning i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Padder Påvirkninger i anlægsfasen og afværgeforanstaltninger Påvirkninger i driftsfasen og afværgeforanstaltninger Andre arter og beskyttelsesinteresser Påvirkning i anlægsfasen Påvirkning i driftsfasen Kulturhistoriske interesser Socioøkonomiske interesser Friluftsliv Boliger Afværgeforanstaltninger Anlægsfasen

8 Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen for støj, støv, lys, affald, jord og grundvand Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen flora og fauna Andre afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Driftsfasen Afværgeforanstaltninger i driftsfasen for støj, støv, lys, affald, jord og grundvand Afværgeforanstaltninger i driftsfasen flora og fauna Andre afværgeforanstaltninger i driftsfasen Katastrofer Kumulative effekter Sammenligning mellem hovedprojekt og alternativer Eventuelle mangler Referencer BILAGSFORTEGNELSE 1. Hovedprojekt skitseret i større målestok 2. Visualisering regnvandssø Ø-B 3. Visualisering bjergvandløb/vandløb fra regnvandssø Ø-B 4. Visualisering af regnvandssøer V-A, V-B og V-C. 5. Fugleliste for projektområdet 6. Planteliste for projektområdet 7. Ordforklaringer

9 1. IKKE TEKNISK RESUME Gladsae Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen, at få reduceret tilførslen af regnvand til kommunens kloaksystem så meget som muligt. Det kan bl.a. ske ved håndtering af regnvandet fra bygninger lokalt og ved at separere regnvand, så der ikke opblandes regnvand og spildevand i fællessystemer. Regnvandet kan i nogle tilfælde anvendes i boligområderne, det kan anvendes rekreativt andre steder eller det kan udledes til naturområder. Et af de prioriterede indsatsområder for kommunen vedrører oplandene ved Høje Gladsae Park. Områderne er i dag hovedsageligt separat kloakeret, det gælder dog ikke Grønnemosekvarteret. Det betyder at regnvand fra tage, gader, pladser m.m. og spildevand er adskilt. Oplandenes afgrænsning er nærmere beskrevet i redegørelsen her. Regnvandet håndteres i dag forskelligt fra oplandene. Fra Høje Gladsae Øst ledes regnvandet til et bassin i det nordøstlige hjørne af parken, hvor der også ledes spildevand. Der løber en fællesledning med spildevandet gennem parken og under Hillerødmotorvejen til en større kloakledning syd for Gyngemosen og videre til renseanlæg. Fra Høje Gladsae Vest ledes regnvandet fortsat frasepareret gennem en åben kanal/vandløb i Høje Gladsae Park under motorvejen og ind i vådområderne i den centrale del af Gyngemosen. Her fortsætter det gennem overløb til den nævnte større kloakledning. Denne krydser ved sydenden af det grønne område ved Gyngemosen Fæstningskanalen. Denne kanal er en del af det historiske forsvarsværk for København og løber nedstrøms ind i Utterslev Mose. Projektområdet er vist på figur 1.1. Figur 1.1 Figuren viser projektområdet. 8 / 156

10 Vandselskabet Nordvand A/S, der står for vandforsyningen og håndteringen af spildevand i Gladsae Kommune, ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at mindske belastningen af fællesledningen for regnvand og spildevand og forebygge de overløb af opspædet spildevand, der sker flere gange om året ved fællesledningens passage af Fæstningskanalen. En gennemførelse af projektet vil overordnet skabe bedre kapacitet i fællessystemet, mindske belastningen af det renseanlæg spildevandet føres til, reducere antallet af overløb til Fæstningskanalen, øge den rekreative værdi af Høje Gladsae Park og skabe en række yderligere levesteder for dyre- og planteliv tilknyttet vådområder. Det sidste omfatter blandt andet de strengt beskyttede arter stor vandsalamander og spidssnudet frø. Formålet med regnvandssøerne er desuden mere specifikt, at rense vandet for næringsstoffer og andre indholdsstoffer (opløst og partikulært form), så det opnår en tilstand, hvor det kan ledes ud i naturlige vandsystemer. Der opnås desuden ved projektet en forsinkelseseffekt gennem regnvandets passage af parken, som vil aflaste nedstrøms recipienterne i forbindelse med voldsomme skybrud. Det vil generelt have en positiv effekt på regnvandshåndteringen i området. Det fraseparerede regnvand vil i det beskrevne projekt blive reduceret ved fordampning og nedsivning under passagen gennem vandløb og regnvandssøer før tilbageføringen i fællesledningen. Projektet betyder også at et fællesbassin ændres til kun at være et regnvandsbassin. Nærværende rapport udgør en såkaldt VVM redegørelse omkring dette projekt. VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af det projekt, der ønskes gennemført (hovedprojektet), men også alternativer til projektet herunder 0-projektet, der beskrives følgerne af en udeladelse af gennemførelse af projektet. Hovedformålet med VVM redegørelsen er at belyse potentielle miljøpåvirkninger, sikre at forholdsregler tages for at sikre miljøet, minimere miljøbelastninger og sikre dialog med myndigheder og offentligheden. Redegørelsen tilvejebringer et beslutningsgrundlag for myndigheder og bygherrer og medvirker til en miljørigtig projektering. Parallelt med redegørelsen udarbejdes et kommuneplantillæg, og der sikres ansøgning omkring de nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse. I redegørelsens afsnit 4 er der givet en generel præsentation af projektet, og i afsnit 8 er der beskrevet detaljer omkring projektet, der har særlig betydning for vurdering af de eventuelle miljøpåvirkninger ved projektets gennemførelse. Der er først givet en detaljeret beskrivelse af de nuværende forhold i Høje Gladsae Park og Gyngemosen for bedre at kunne vurdere virkningen af gennemførelsen af projektet. Projektet medfører udvidelse af bassinet i nordøst hjørnet af området, der modtager både spildevand og regnvand fra det østlige opland nu, til et udelukkende regnvandsbassin. Der sker yderligere etablering af en række regnvandssøer, supplering af vandløbene i området, etablering af en række bygværket til styring af vandføringen gennem området, oprensning og forbedring af kanaler og rørføring under motorvejen og forbedring af bygværket i den sydlige del af Gyngemosen. 9 / 156

11 0-alternativets konsekvenser er beskrevet, det vil sige situationen, hvor der ikke gennemføres noget projekt. Der er desuden beskrevet flere alternativer herunder et alternativ, hvor overdækkede bassiner placeres på arealet med boldbaner lige syd for Høje Gladsae bebyggelsen, et alternativ hvor en eksisterende sø syd for de nævnte boldbaner anvendes som regnvandsbassin og en relativt radikal alternativ løsning for placering og udformning af regnvandssøerne i den vestlige del af Høje Gladsae Park. Centrale områder i parken, hvor projektet vil ændre den landskabelige oplevelse af stederne, er illustreret ved en række visualiseringer i redegørelsen. Der er som baggrund for vurderingerne i en række afsnit af området givet en beskrivelse af lokalisering, historie, planlægningsmæssige bindinger, sociologiske forhold, naturindhold i området og beskrivelse af den myndighedsbehandling, der kræves for gennemførelse af projektet. En stor del af området i Høje Gladsae Park og Gyngemosen, der vil blive påvirket direkte af projektet, er fredet og indeholder naturtyper, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. De beskyttede naturtyper udgøres af en mosaik af søer, moser, enge og overdrev. Der er registreret en længere række arter for området, men de arter der specielt skal tages hensyn til er padderne og flagermusene, der er omfattet af EU naturbeskyttelsesregulering, bilag IV i Habitatdirektivet. Det betyder, at der skal ske særlig hensyntagen til arterne, og at der ikke må ske forringelse af deres levesteder. Fredningen har som hovedformål at forbedre de biologiske. Landskabelige og rekreative værdier, der er tilknyttet området. Der er i oplandet til det grønne område et stort antal beboere og området er i høj grad udnyttet rekreativt eller som færdselsåre. Der er mange publikumsfaciliteter og stianlæg i området og sikret en plejeplanlægning, der både imødegår disse interesser og sikring af biodiversiteten i området. Der er i området relativt begrænsede kulturhistoriske interesser og ingen fredede fortidsminder i området. Disse forhold vurderes detaljeret i en række afsnit i redegørelsen, hvor vurderingerne både vedrører naturforhold, miljøaspekter og menneskelige forhold. Hvor det er relevant er vurderingerne opdelt i anlægsfasen og driftfasen, hvor søer, vandløb, stemmeværker m.m. er på plads. For anlægsfasen kan det særligt fremhæves, at den mindre mængde affald, specielt i form af afgravet jord, vil blive håndteret på en sådan måde at det vurderes ikke at have nogen påvirkning miljø- eller naturmæssigt. For driftsfasen kan det særligt fremhæves, at det vurderes at anlægget landskabeligt vil opleves positivt for de besøgene og vil falde naturligt ind i den mosaik af naturtyper, der i forvejen er i det grønne område. For både driftsfasen og anlægsfasen kan det i forhold til en række miljøaspekter vurderes, at påvirkningen vil være meget begrænset, i flere tilfælde på et niveau hvor 10 / 156

12 påvirkningen reelt ingen betydning vil have. Det gælder som beskrevet specielt forhold omkring støj, støv, lys, jord og grundvand og energianvendelse. Påvirkningerne sker ved kørsel, arbejdsmaskiner og de anvendte materialer, men er som beskrevet i redegørelsen vurderet til at være helt ubetydelige. I forhold til naturtyper og biodiversitet vil der ske en reduktion af et meget stort eksisterende areal af overdrev og mose og ske erstatning med vådere naturtyper. Det areal der udtages udgør en meget lille del omkring 3 % af de samlede overdrevsarealer og der er ikke tale om tab af naturareal men en forandring. Det vurderes, at det samlet ikke har betydning for sikring af arterne tilknyttet de tørrere naturtyper, men tværtimod vil fremme forholdene for nogle af de væsentligste arter området besidder, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er ingen plantearter, fuglearter eller andre taksonomiske grupper, der vurderes at blive påvirket negativt af projektet. Det nærmeste internationale beskyttelsesområde, Gentofte Sø og Brobæk Mose, ligger i relativt stor afstand og vil ikke blive påvirket af projektet. Ved sammenligning mellem hovedprojektet og alternativerne, der er medtaget i redegørelsen er det først og fremmest vurderingen at hovedprojektet i forhold til 0- alternativet vil sikre de formål, der er nævnt i indledningen til dette afsnit. Hvis projektet ikke gennemføres, men den nuværende situation bibeholdes, vil belastning af fællesledning og renseanlægget, medføre de regelmæssige overløb af opspædet spildevand. Den generelle positive gevinst for regnvandshåndtering, forøgede rekreative værdi i området og sikring af yderligere levesteder for en række arter tilknyttet vådområder, vil selvfølgelig heller ikke opnås. Alternativet med placering af regnvandsbassiner under boldbanerne syd for Høje Gladsae bebyggelsen vurderes det, at det vil være langt dyrere end det beskrevne projekt, det vil reducere mulighederne for at rense vandet, og det vil ikke bidrage positivt i forhold til den landskabelige oplevelse og biodiversiteten. Alternativet i den østlige del med anvendelse af en eksisterende sø som regnvandssø er vurderet at være uhensigtsmæssig, fordi mulighederne for at styre vandføringen gennem området reduceres, og fordi der er tale om en i forvejen beskyttet sø, hvor tilladelse til anvendelsen eventuelt ikke kan opnås. Søen er kendt levested for spidssnudet frø, hvorfor der også af denne grund bør udvises forsigtighed med påvirkning af forholdene. Der er i den vestlige del undersøgt et alternativt med i nogen grad tilsvarende etablering af regnvandssøer, men med nødvendighed af at en pumpe installeres. Indgrebet i de beskyttede naturtyper ville også være større end den valgte løsning. Det vurderes generelt at løsningen ville virke landskabeligt mindre naturlig, så den landskabelige oplevelse ville være reduceret. 11 / 156

13 I forhold til risici er det vurderet, at det bør undersøges nærmere om vintersaltning vil kunne påvirke regnvandssøerne i den vestlige del. I den østlige del frakobles vintervandet. Ved loggere ved ind- og udløb til regnvandssøerne i den vestlige del, vil saltindholdet i vandet blive overvåget. Som en del af plejeprojektet for området vil forekomst af padder i regnvandssøerne ligeledes blive overvåget. Vurderingerne har ikke vist nogen risici for katastrofer eller afdækket væsentlige kumulative effekter, det vil sige påvirkninger sammen med andre aktiviteter, der kunne påvirke miljøforholdene i området negativt. Samlet er det vurderingen at hovedprojektet, som det er beskrevet, vil fremme formålene omkring regnvandshåndtering, sikring mod overløb af spildevand til Fæstningskanalen, forøgelse af områdets landskabelige værdi og fremme forholdene for paddearter i højere grad end de undersøgte alternativer. Der er i redegørelsen påvist visse mindre negative påvirkninger eller effekter, som f.eks. tab af en meget lille del af områdets overdrevsarealer, men det må vurderes at projektet generelt vil have påvirkninger der er neutrale eller positive i forhold til områdets miljøforhold.. 12 / 156

14 2. INDLEDNING OG BAGGRUND Vandselskabet Nordvand A/S ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at mindske belastningen af fællesledningen for regnvand og spildevand og forebygge de regelmæssige overløb af opspædet spildevand, der sker flere gange om året ved fællesledningens passage af Fæstningskanalen opstrøms Utterslev Mose. Formålet er desuden, at rense vandet for næringsstoffer og andre indholdsstoffer (opløst og partikulært form), så det opnår en tilstand, hvor det kunne ledes ud i naturlige vandsystemer.. Der opnås desuden ved projektet en forsinkelses effekt, som vil aflaste nedstrøms recipienterne i forbindelse med voldsomme skybrud i området og det vil generelt have en positiv effekt på regnvandshåndteringen i området. Det fraseparerede regnvand vil i det beskrevne projekt blive reduceret ved fordampning og nedsivning under passagen gennem vandløb og regnvandssøer før tilbageføringen i fællesledningen. Projektet vil påvirke naturområderne i Høje Gladsae Park og Gyngemosen, som det beskrives i redegørelsen her. Påvirkningen vil generelt være af neutral eller positiv karakter, Figur 2.1 Oversigtskort der viser placeringen af Høje Gladsae bebyggelsen, Høje Gladsae Park og Gyngemosen. Detaljer i projektområdet og omgivelserne er præsenteret i en række figurer, visualiseringer og fotografier i nærværende redegørelse. Gladsae Kommune har på baggrund af en VVM screening (undersøgelse af om der er behov for en egentlig VVM redegørelse) afgjort, at de forventede miljøpåvirkninger skal belyses i en VVM redegørelse før anlægget kan realiseres. Reglerne omkring en VVM redegørelse sikrer at bygge og anlægsprojekter, efter nærmere bestemte regler, først kan realiseres, når de miljømæssige påvirkninger er belyst. Det er et krav at miljøredegørelsen indeholder en beskrivelse af projektet og 13 / 156

15 væsentlige alternativer til projektet, har været undersøgt. Redegørelsen skal yderligere indeholde en beskrivelse af projektets mulige kortsigtede og langsigtede virkninger på mennesker, planter, dyr, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder samt kulturhistoriske interesser. I denne redegørelse er det valgt at belyse de kortsigtede effekter svarende til anlægsfasen og de langsigtede effekter svarende til driftsfasen. Redegørelsen indeholder ligeledes, svarende til de formelle krav, en beskrivelse af miljøforbedrende foranstaltninger, kumulative effekter og et ikke teknisk resumé indeholdt i afsnit 1 ovenfor. I afsnit 3 er givet en kort præsentation af Nordvand og i afsnit 4 en beskrivelse af hovedprojektet og alternativer til projektet, der har været vurderet. Der er desuden indeholdt et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den nuværende situation uden gennemførelse af et LAR projekt (Lokal Afledning af Regnvand). I afsnit 5 er projektområdet beskrevet herunder de gældende planforhold for området. Afsnit 6 indeholder beskrivelse af eksisterende miljøgodkendelser og tilladelser og de godkendelser og tilladelser, der kræves for gennemførelse af projektet. Afsnit 7 indeholder kommentarer fra idefasen og i afsnit 8 er specifikke forhold omkring projektet og alternativet gennemgået. Her er parametre med særlig betydning for redegørelsens vurderinger gennemgået. Afsnittene 9 til 15 indeholder de egentlige vurderinger i anlægs og driftsfasen ift. natur, miljø, kulturhistorie og socioøkonomiske interesser. Afsnit 16 til 18 indeholder beskrivelse af særlige afværgeforanstaltninger, katastrofer, der eventuelt kan forudses og kumulative effekter. Det sidste vedrører effekter affødt af projektet sammen med andre igangværende projekter og planer for området. Endelig er der i afsnit 19 foretaget en generel sammenligning mellem hovedprojektet og alternativer, samt eventuelle mangler ved redegørelsen specielt i forhold til eksisterende viden. Redegørelsen indeholder desuden en ordliste med forklaringer og en referenceliste. Ved forberedelsen og udarbejdelsen af redegørelsen har de almindelige procedurer været fulgt. Der har været gennemført den nævnte screening, fulgt af en fase, hvor ideer og forslag er blevet indkaldt. Parallelt med VVM redegørelsen er udarbejdet et kommuneplantillæg, der begge offentliggøres i en 8 ugers høringsperiode. Efter afsluttende høring og indarbejdelse af høringssvar kan det endelige planforslag vedtages. 3. NORDVAND Nordvand A/S er en forsyningsvirksomhed, der står for vandforsyningen og håndtering af spildevand i Gentofte og Gladsae Kommuner, der omfatter i alt forbrugere. Nordvand leverer drikkevand til yderligere forbrugere gennem lokale vandselskaber i Hørsholm, Lyngby-Tårbæk og Fredensborg kommuner. Vandet kommer fra tre vandværker i Gentofte og Gladsae Kommuner, samt fra det regionale vandværk ved Sjælsø. I alt producerer Nordvand selv mere end 10 millioner kubikmeter drikkevand om året, svarende til 10 milliarder liter vand. Nordvand driver og vedligeholder desuden 28 kloakpumpestationer, og under jorden er selskabet ansvarlig for 14 / 156

16 584 km vandledninger og 621 km kloakledninger. Nordvand A/S blev stiftet i 2008 og er fuldt ejet af Gentofte og Gladsae Kommuner. 1 Nordvand har tre hovedstrategier for optimal håndtering af regnvand i Gentofte og Gladsae Kommuner. Strategierne vedrører etablering af et separat regnvandssystem, udbygning af afløbssystemet og sikring af regnvandet, herunder imødegåelse af eventuelle negative påvirkninger. Nærværende projekt skal ses i tæt sammenhæng med denne strategi. Figur 3.1 Illustration fra Nordvands hjemmeside. Figuren illustrerer de steder i Gladsae Kommune, hvor der påtænkes nedsivning af regnvand, separering af regnvand eller udbygning af afløbssystemet. I afsnit 18 er beskrevet projektets kumulative effekter, det vil sige projektets samlede effekter sammen med effekter fra andre eksisterende aktiviteter, vedtagne planer m.m. Figuren skal også ses i denne sammenhæng / 156

17 4. PROJEKTBESKRIVELSE 4.1. Indledning Nordvand ønsker at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsae Park. Formålet er at rense regnvandet, fra separatkloakerede områder, inden det ledes ud i naturen. I det følgende redegøres for de nuværende forhold og de tiltænkte fremtidige forhold i Høje Gladsae Park og Gyngemosen før igangsættelse af projektet. Der gives en detaljeret beskrivelse af hovedprojektet, der tiltænkes gennemført, herunder detaljer omkring den tekniske udformning af dette. I underafsnit beskrives alternativer til gennemførelse af projektet, herunder alternative placering af regnvandssøer, rørforbindelser, åbne vandløbsstrækninger m.m. Der beskrives drift og vedligehold af de etablerede regnvandssøer og forbindelseslinier og nødvendige konkrete plejetiltag, herunder den påtænkte frekvens for plejen Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park Høje Gladsae Park gennemskæres i dag af et åbent vandløb, der på strækningen afbrydes af et bygværk. Det øvre vandløb begynder ved rørudløb under en sti syd for Høje Gladsae Skole. Vandløbet løber mod vest og slutter umiddelbart ved bygværket øst for Høje Gladsae Park. Efter bygværket fortsætter vandløbet, som løber mod syd. Umiddelbart før Hillerødmotorvejen fortsætter vandløbet i nordvestlig retning og krydser Hillerødmotorvejen i vestlig retning. Vandløbsforløbet nedstrøms motorvejsudløbet er vanskeligt at fastlægge præcist, da området er meget sumpet og ufremkommeligt, men vandet løber mod sydvest igennem Gyngemosen. Fra Gyngemosen fortsætter vandløbet til et udløbsbygværk ved stisystemet sydøst for Blaagaard Seminarium. Her løber vandet ned i eksisterende kloaksystem (der i rapporten her er benævnt fællesledning ). Vandløbet, som er adskilt af bygværket (overløbskant) i nordlige ende, betegnes som Hovedkanalen, idet nærværende projekt forudsætter at skaber hydrauliskforbindelse mellem de to vandløb. Bygværket vil blive erstattet med en ny svinerygsplanke, i forbindelse med nærværende projekt, som skal sikre en permanent vandspejl på bagsiden af svinerygsplanken til gavn for 3 vandhul beliggende opstrøms, umiddelbart efter starten af vandløbet. Der foreligger ingen regulativer for vandløbene, og de er ikke navngivet. Fra Hovedkanalen er der forbindelse via et lille tilløb til et vådområde øst for Hovedkanalen (Figur 4.1, Tilløb, lyseblå). Der er ligeledes forbindelse til en lille sø nord for motorvejen gennem et rør (Figur 4.1, Tilløb/afløb, gul). Den hydrauliske forbindelse mellem Hovedkanalen og den lille sø kendes ikke. Der findes også et mindre vådområde før 16 / 156

18 rørindløbet under motorvejen, samt en fugtig lavning ca. 100 m nedstrøms Hovedkanalens begyndelse i projektområdets nordlige del. Figur 4.1. Overblik over eksisterende hydrologiske forhold i Høje Gladsae Park. Se bilag 1 for stationeringer Fremtidige forhold Oplande Der skal i fremtiden etableres nye regnvandssøer i Høje Gladsae Park til håndtering af regnvand fra de nuværende og fremtidige separatkloakerede områder. De delområder/oplande regnvandet vil komme fra er vist på figur 4.2. Der er på figuren vist oplandene, Gladsae Idrætspark (grøn ramme), Marielyst (turkis ramme), Grønnemosekvarteret (gul ramme), samt Høje Gladsae (rød ramme = øst og blå ramme = vest). 17 / 156

19 Figur 4.2: Oversigt over oplande til nye regnvandssøer. Oplandene udgøres af Gladsae Idrætspark (grøn ramme), Marielyst (turkis ramme), Grønnemose kvarteret (gul ramme), samt Høje Gladsae Øst (rød ramme) og Høje Gladsae Vest (blå ramme) Oplandene Idrætsparken, Marielyst, Grønnemosekvarteret og Høje Gladsae Øst vil fremover blive tilledt til eksisterende bassin og ny regnvandssø ved/i den østlige del af Høje Gladsae Park. Bassin og regnvandssø vil blive benævnt hhv. Ø-A og Ø-B. Ø-A betyder dermed østlig del (Ø), første bassin (A), mens V-C betyder vestlig del (V), tredje bassin (C). Disse betegnelser er anvendt i det følgende i redegørelsen. Oplandet Høje Gladsae Vest (blå ramme på figuren) bliver allerede i dag tilledt Høje Gladsae Park i den vestlige del, men tilledningen sker uden rensning og forsinkelse hvilket sandsynligvis medfører uhensigtsmæssige forurening af naturen i parken. Fremover vil regnvandet blive tilledt nye regnvandssøer i den vestlige del af Høje Gladsae Park, som bliver benævnt V-A, V-B og V-C. 18 / 156

20 4.3.2 Regnvandssøer/bassin og vandets veje Bassinet Ø-A er i dag et fællesbassin, som modtager opblandet regn- og spildevand fra den østlige del af Høje Gladsae Park. Bassinet vil fremover kun modtage regnvand fra de ovennævnte oplande. I og med bassin Ø-A også fremover vil fremstå som et rent spildevandsteknisk anlæg, vil det gå under benævnelsen bassin, mens de øvrige nye søer (Ø-B, V-A, V-B og V- C) i Høje Gladsae Park også vil fremstå som rekreative anlæg og derfor gå under benævnelsen regnvandssøer. De vil have en vandkvalitet og udformning, så de vil kunne fungere som leve- og opholdssteder for en lang række vandlevende planter og dyr, herunder padder opført på Habitatdirektivets Bilag IV. I og med at regnvandssøerne, i modsætning til bassin Ø-A, vil være fuldt tilgængelig for publikum i Høje Gladsae Park, og dermed bliver anlagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt (i forhold til f.eks. risici for børn, der færdes ved søerne), er det vigtigt her i VVM redegørelsen at adskille disse to bassintyper. En væsentlig forskel er desuden at regnvandssøerne vil kunne bidrage til sikring af områdets biodiversitet, herunder de nævnte Bilag IV arter. Som det fremgår af beskrivelserne i dette afsnit vil regnvandsøerne og bassinet blive anlagt efter forskellige principper afhængig af om de er fuldt tilgængelig eller ej. Bassin Ø-A skal under hovedprojektet, i forhold til den nuværende situation, oprenses, udvides og sektionsopdeles, således der i fremtiden er plads til mere regnvand i bassinet, og at der kan ske en rensning af regnvandet ved bundfældning af partikler inden det ledes videre. Herefter pumpes regnvandet, via ny pumpestation som etableres i forbindelse med bassinet, via en trykledning op til en ny regnvandssø (Ø-B) der etableres på toppen af den store flade det grønne område. Denne regnvandssø vil blive etableret på et areal, der ikke udgøres af en beskyttet naturtype, som det er nærmere beskrevet i afsnit Herfra løber vandet via et nyt vandløb til det i dag eksisterende vandløb/rende i den nordligste del af parken. Tilledningen sker på en måde, så vandet ikke løber direkte ind i den i dag eksisterende sø/mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, men vandløbet og ny svinerygsplanke udformes således at vandet kan stuve tilbage i 3 søen/mosen, til gavn for dyre- og plantelivet. Herfra ledes vandet videre i det eksisterende vandløb forbi institutionen Børnehuset Mosen og ned til den sydlige del af Høje Gladsae Park. I forbindelse med detailprojektering skal det her vurderes, om der skal tages særlige hensyn ift. sikring af eksisterende skråningerne ned til vandløbet langs med institutionen. Det skal dog understreges at projektet kun vil medføre beskedne ændringer ift. eksisterende forhold. 19 / 156

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Tillæg 19 Kommuneplan 2009. Forslag

Tillæg 19 Kommuneplan 2009. Forslag Tillæg 19 Kommuneplan 2009 Forslag Hvad er en ny retningslinje? Gladsae Kommuneplan 2009 blev endeligt vedta get i juni 2009. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur for kommunen, byde lene og kvartererne,

Læs mere

Hvad er en ny retningslinje? Hvad er VVM?

Hvad er en ny retningslinje? Hvad er VVM? Tillæg 19 Kommuneplan 2009 Hvad er en ny retningslinje? Gladsae Kommuneplan 2009 blev endeligt vedta get i juni 2009. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur for kommunen, byde lene og kvartererne,

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan infiltrationsbassiner dimensioneres. Faktabladet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Lasse Petersen, Projektet berører følgende kommuner Stevns Kommune

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Lasse Petersen, Projektet berører følgende kommuner Stevns Kommune Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Anlæg af regnvandsbassin på del af areal 5o Bjælkerup By, St. Heddinge

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø

VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø VVM-SCREENINGEN FOR ERSTATNING AF OLIEUDSKILLER Projekt VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø Projektnummer 3631200010 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder HOFOR A/S VVM-screening

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak.

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak. Bilag 3 Screening efter VVM-reglerne Forøgelse af eksisterende regnvandsudløb ved Søsportshavnen VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Den eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune NOTAT TMC - Natur og Miljø 06-11-2014 Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune Nye basseiner/regnvandssøer Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. KristineTh AcadreDocumentUniqueNu14/27467

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2017-100105 Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Herunder beskrives tiltag på 24 undersøgte udløb. Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Udledninger belaster vandløbet hydraulisk og hygiejnisk. Vandløbet er okker-belastet. Derudover er vandløbet kraftigt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere