Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86"

Transkript

1 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune xx december 2016

2 Indhold Forord... 3 Formål og mål for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens Hvem kan få træning?... 4 Hvad får man genoptræning/vedligeholdelsestræning til?... 5 Hvordan bevilges træningen?... 6 Hvornår påbegyndes træningen?... 7 Hvordan udføres træningen?... 7 Hvad koster træningen?... 8 Kørsel til træning... 8 Forventninger til dig... 8 Arbejdsmiljø... 9 Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen... 9 Klagemuligheder Relevante adresser og kontaktmuligheder Ydelsesbeskrivelser Døgnrehabilitering Genoptræning Genoptræning Vedligeholdende træning, individuel Ufrivillig vandladning - individuel Vedligeholdende træning, hold. Selvtræning Hjemmetræning Screening forløb Borgere der har eller søger om praktisk bistand eller personlig pleje genoptræning på hold Vurdering ved træningsterapeuter Vurdering i hjemmet

3 Forord Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler genoptræning efter Servicelovens 86, der omfatter: Genoptræning efter sygdomsforløb, som ikke har krævet hospitalsindlæggelse Vedligeholdende træning til personer med nedsat funktionsevne som følge af kroniske sygdomme. Det kommunale genoptræningstilbud indgår sammen med øvrige tilbud fra kommunen i en samlet indsats for at bringe borgeren op på det bedst mulige funktionsniveau. Denne kvalitetsstandard godkendes politisk én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. 3

4 Formål og mål for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Formålet med genoptræningen er: At forhindre, at din funktionsnedsættelse bliver varigt At du genvinder dine tabte funktioner At nedsætte behov for støtte/hjælp, f.eks. i form af personlig og praktisk hjælp i hjemmet At du selv bliver i stand til at fastholde eller bedre dit funktionsniveau. Formålet med den vedligeholdende træning er. At fastholde og stabilisere dit opnåede funktionsniveau efter genoptræning At du selv bliver i stand til at fastholde dit funktionsniveau. Målet med genoptræningen er; At du, indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode, opnår et så højt funktionsniveau som muligt, ud fra de forudsætninger du har, i relation til alder, sygdom og/eller anden skade m.m. At du opnår færdighederne til - og får lagt en plan for - hvordan du selv kan vedligeholde dit funktionsniveau. Hvem kan få træning? 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Målgruppen for genoptræning efter Serviceloven vil typisk være ældre borgere. Genoptræning kan bevilges: Til dig, der har en midlertidig funktionsnedsættelse, der skyldes sygdom, der ikke har krævet indlæggelse på sygehus, og som har behov for hjælp/støtte til at genvinde dine tabte funktioner Til dig der over tid har mistet funktionsniveau og har behov for hjælp/støtte til at genvinde dine funktioner til et niveau, som kan forventes af din alder og køn. Det er vigtigt, at du er motiveret for at træne og samarbejder med ergo- og fysioterapeuter om træningen. Der er en forventning om, at du træner hjemme mellem behandlingerne, hvis det vurderes, at det vil gavne genoptræningen. 4

5 Du har pligt til og ansvaret for at følge din plan for at vedligeholde dit opnåede funktionsniveau, efter træningens afslutning. Vedligeholdende træning kan bevilges: Til dig der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der gør træningen nødvendig Til dig med kroniske sygdomme, og skal ofte ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Målet er at fastholde det hidtidige funktionsniveau og omfatter vedligeholdelse af både fysiske og psykiske færdigheder. Genoptræningen vedrører din funktionsnedsættelse. Det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningen ydes efter en konkret individuel vurdering af træningsbehovet. I forbindelse med din opstart af træningen udarbejdes der i samarbejde imellem dig og træningsterapeuten individuelle mål på kropsaktivitets- og deltagelsesniveau. Hvad får man genoptræning/vedligeholdelsestræning til? Du kan få genoptræning til at opnå dit tidligere funktionsniveau, eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt. Det kan f.eks. dreje sig om selv at kunne klare praktiske opgaver i hjemmet, klæde sig af og på, rejse sig fra en stol, færdes sikkert med eller uden gangredskab, klare trappen til din bolig, samt deltagelse i sociale aktiviteter mv. Du kan få vedligeholdelsestræning i en afgrænset periode for at bevare det nuværende funktionsniveau. Der vil altid i forbindelse med afslutning af et træningsforløb, blive lagt en plan sammen med dig for, hvordan du selv vedligeholder dit opnåede funktionsniveau. Samarbejde på tværs af kommuner om genoptræning. Har du specifikke problemstillinger i forhold til genoptræning omkring nedsat funktion i ryg, knæ eller hjerte, kan der tilbydes genoptræning i Brøndby- eller Albertslunds kommunes træningscenter, som har speciel viden på disse områder. Det kan du få mere viden om af din visitator. Tilbud om træning efter Serviceloven skal ifølge Retssikkerhedslovens 5 koordineres med andre tilbud efter den sociale lovgivning, så der foretages en helhedsvurdering af din situation. Det vil sige, at en ansøgning om hjælp skal behandles med et bredt sigte, så der foretages en vurdering af, om der er behov for anden støtte/hjælp end det, der er ansøgt om. Det kan blandt andet være rådgivning eller hjælp, der ydes af en anden afdeling i kommunen. 5

6 Hvordan bevilges træningen? Når du skal ansøge kommunen om genoptræning efter Servicelovens 86 kan du ringe eller maile direkte til kommunens visitationsenhed og aftale et besøg. Henvendelse kan også komme fra dine pårørende, forebyggende konsulent, din praktiserende læge eller hjemmeplejen, hvis det sker med dit samtykke. Bevillingen sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af dit behov. Træning og hjemmehjælp Hvis du søger Glostrup Kommune om praktisk hjælp og/eller personlig pleje, kan du visiteres til: Et træningsforløb Hverdagsrehabilitering (se mere herom i kvalitetsstandarden for støtte/hjælp efter Servicelovens 83 og 83a). Formålet er at sikre, at du genvinder dit funktionsniveau og forbliver så selvstændig og selvbestemmende i din hverdag som muligt. Hvis du ikke tager imod tilbuddet, på grund af manglende motivation til selv at gøre en indsats, kan det have indflydelse på bevilling af praktisk hjælp og personlig pleje. Træning og inkontinens Hvis du, søger om inkontinenshjælpemidler, kan du ligeledes blive henvist til træning, såfremt der er en træningsmulighed for at undgå brugen af inkontinenshjælpemidler eller nedsætte forbruget. Kan du bevilges træning? Visitator vurderer, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at kunne træffe afgørelse om et træningsforløb. Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger, indhentes disse fra eksempelvis dig, hjemmeplejen eller din praktiserende læge. Visitator vurderer sammen med dig, om der er behov for kørsel. Er dette tilfældet, bevilges kørsel efter gældende regler og de aktuelle kommunale tilbud. Se også afsnittet om kørsel til træning. Senest 10 hverdage efter at Glostrup Kommune har modtaget en ansøgning fra dig, skal der foreligge en afgørelse. Afgørelsen indeholder oplysninger om: Du er bevilget træning Hvilken form for træning, der er bevilget Du er bevilget kørsel. Eventuelt samtykke sikres fra dig ved behov for indhentning af yderligere oplysninger. 6

7 Hvornår påbegyndes træningen? Senest 7 hverdage efter at træningsstedet har modtaget afgørelsen, vil du blive kontaktet skriftligt og eventuelt telefonisk om tidspunkt og sted for opstart. Træningen skal senest være påbegyndt 20 hverdage efter afgørelsen er truffet. Hvordan udføres træningen? Træningen foregår på Glostrup Kommunens træningscenter eller kommunale træningscentre i Albertslund og Brøndby (se adresselisten), eventuelt i dit hjem. Du bliver orienteret fra træningscentret om, hvornår og hvor træningen kommer til at foregå. Træningsstedet er ansvarlig for, at træningen udføres efter almindeligt anerkendte faglige standarder. Træningsforløbet skal altid tilpasses dit behov og andre særlige forhold. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at det er vurderet, at træningen foregår mest hensigtsmæssigt i dit eget hjem. Træningen tilrettelægges i samarbejde med dig ud fra din fysiske og psykiske formåen. Du og terapeuten sætter fælles mål for træningen, så det tilpasses din hverdag og en faglig vurdering af, hvad der er realistisk opnåeligt. Som en del af træningen kan indgå forskellige hjælpemidler/ hjælperedskaber, som kan medvirke til, at du bl.a. igen kan varetage opgaver og/eller færdes mere sikker. De enkelte træningsydelser er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne. Træningen vil altid starte med en undersøgelse og relevante tests. Såfremt undersøgelsen viser, at du ikke forventes at kunne få gavn af træningen, meldes dette tilbage til Visitationsenheden med henblik på en revurdering og evt. afslutning. I ydelsesbeskrivelserne er hyppighed og varighed beskrevet for de enkelte ydelser. Dette er vejledende udmålinger, og der kan være individuelle forskelle. Såfremt der er behov for at forlænge træningsforløbet, kontakter træningsstedet Visitationsenheden med henblik på revurdering og/eller godkendelse af ændringen. Ved ændringer i kørselsbehovet under genoptræningen meddeler træningscentret Glostrup Kommunes visitationsenhed, det ændrede behov med henblik på revisitation til kørsel. Træningsstedet må som udgangspunkt ikke foretage ændringer og/eller aflysninger af den planlagte træning. 7

8 Sker der aflysninger, skal der tilbydes erstatningstræning. Sker der ændringer af aftalt træningstid, skal dette meddeles dig senest om morgenen samme dag. Hvad koster træningen? Der er ingen egenbetaling for genoptræning eller vedligeholdelsestræning, der ydes efter bestemmelserne i Serviceloven 86, der er et visiteret tilbud. Ved døgnrehabilitering betales for opholdet med xx kr. om dagen. Dette beløb er gældende for 2017 og reguleres årligt. Der er mulighed for at søge tilskud via sagsbehandler i Center for Social Service. Kørsel til træning Kommunen kan vælge at yde støtte til individuel befordring (kørsel) efter Servicelovens 117, når der er tale om personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor det ikke er muligt for den pågældende selv at sørge for transporten. Det er ikke muligt at medtage en ledsager. Din visitator vurderer, i forbindelse med at du bevilges et træningsforløb, om du også er berettiget til kørsel. Terapeuten vurderer, hvornår det igen er muligt for dig at sørge for transporten og meddeler dette til Visitationsenheden. Glostrup Kommune opkræver xx kr. for transport til genoptræning. Beløbet er gældende for 2017 og reguleres årligt. Der fremsendes et girokort til dig på betalingen. Hvis du udebliver fra træningen uden afbud eller melder afbud for sent, opkræves tilsvarende beløb Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Forventninger til dig I løbet af træningsforløbet er det vigtigt at: Du møder til de aftalte træningsgange Du kommer til tiden Du melder afbud på grund af egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, så hurtigt som muligt og senest samme dag om morgenen. Der kan i disse tilfælde blive tale om erstatningstræning Du melder afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt og senest kl. 12 dagen før træningen. 8

9 Det forventes at træningsforløb prioriteres og der ikke meldes unødigt afbud. Disse afbud medfører ikke erstatningstræning Du meddeler forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over en halv time kan medføre, at træningen vil blive aflyst Du informerer om smitsomme sygdomme herunder multiresistente bakterier. Det forventes af dig, at du prioriterer din træning, da pauser i træningsperioden nedsætter effekten af din træningsindsats og derved muligheden for at bedre dit funktionsniveau. Udeblivelser og afbud Udeblivelser uden afbud medfører ikke erstatningstræning. Ved gentagne udeblivelser det vil sige mere end to gange vil genoptræningsforløbet blive revurderet af din visitator og formentligt afsluttet. Ved gentagne afbud tager din terapeut stilling til årsagen til afbuddene og vurderer om: Du forsat har motivationen til at gennemfører træningsforløbet Du kan opnå effekt af træningen på nuværende tidspunkt Det kan forventes, at dit fremmøde bliver mere stabilt fremover. Afhængigt af terapeutens vurdering aftaler I forsættelse af træningsforløbet eller at forløbet afsluttes. Arbejdsmiljø Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har alle implicerede parter, det vil sige kommune, træningssted og du i forbindelse med træning en forpligtelse til at sikre, at gældende regler for arbejdsmiljøet overholdes. Arbejdsmiljølovgivningen skal ligeledes overholdes, hvis træningen foregår i dit hjem. Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen Når træningen afsluttes, udarbejder terapeuterne på træningscentret en slutstatus, der sendes til Visitationsenheden. Visitationsenheden foretager en revisitation, hvis du er bevilget andre ydelser. Slutstatus sender terapeuten også til din praktiserende læge. Terapeuten beskriver i slutstatus din plan for, hvordan du sammen med terapeuten har aftalt, at du vedligeholder den opnåede funktion. I forhold til dig afsluttes genoptræningen med: Evaluering og opfølgning på de individuelle mål, der blev fastsat ved træningens start 9

10 Vejledning og plan til dig om hvordan det opnåede funktionsniveau kan bevares og vedligeholdes, og der udleveres efter behov hjemmetræningsprogram At der ved behov ydes hjælp, støtte og vejledning til at fortsætte træning/aktivitet i eget hjem eller nærmiljøet Terapeuten gennemgår de ydelser, du er bevilget for at se om, der er overensstemmelse mellem dit opnåede funktionsniveau og de ydelser, du i øvrigt modtager. Det kan være hjælp til praktisk hjælp og/eller personlig pleje efter Servicelovens 83. Terapeutens vurdering vil fremgå at den slutstatus, som sendes til Visitationsenheden. Visitationsenheden tilser, at dit opnåede funktionsniveau stemmer overens med de ydelse, du evt. modtager fra kommunen Klagemuligheder Du har ret til at klage over: Serviceniveauet i forhold til genoptræningen og vedligeholdestræningen Det faglige indhold i genoptræningen og vedligeholdelsestræningen. Klager over serviceniveauet eller sagsbehandlingen, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræning eller vedligeholdelsestræning, i forhold til den genoptræning der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Glostrup Kommunes Visitationsenhed. Relevante adresser findes under afsnittet Relevante adresser og kontaktmuligheder. Hvis du har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse oplyses sammen med klagen. Hvis Visitationsenheden efter den fornyede behandling giver medhold i klagen, giver Visitationsenheden besked til dig om dette. Hvis klagen herefter stadig ikke kan imødekommes, vil Glostrup Kommune sende den videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil da behandle klagen og træffe en endelig afgørelse. Klager over kvaliteten af den træning, der leveres skal derimod rettes direkte til træningscentret. Hvis problemet ikke kan løses mellem dig og træningscentret, kontaktes visitator. Klager over det faglige indhold i genoptræningen eller vedligeholdelsestræningen, herunder sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen eller vedligeholdelsestræningen, og om svarer til almindeligt anerkendte faglige standarder, skal rettes til Patientombuddet. (Se adresseliste). 10

11 Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. 11

12 Relevante adresser og kontaktmuligheder Glostrup Kommune, Visitationsenheden. Rådhusparken Glostrup Telefon: Telefontid: Hverdage kl Mail: Træningscentret Dommervangen 4. 1.sal Glostrup Tlf.: Telefontid dagligt: kl Mail: Albertslund Kommune Træningscentret Skolegangen Albertslund Tlf Mail: Brøndby Kommune Træningscenter Brøndby Horsedammen 36A 2605 Brøndby Tlf Mail: Ankestyrelsen Aalborg Eventuelt att. navn på kontor, afdeling eller person 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Telefon: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt: kl ) Fax: Hjemmeside: 12

13 Ydelsesbeskrivelser Døgnrehabilitering Lovgrundlag Serviceloven 86, stk.1. Formål At tilbyde intensiv individuel genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. At bringe dig op på det funktionsniveau du havde inden sygdom/ulykke, eller et funktionsniveau så højt som muligt, og derved gøre dig i stand til at klare dig bedst muligt i eget hjem. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre: Der midlertidigt ikke kan fungere i eget hjem på grund af funktionsnedsættelse. Der har et omfattende genoptræningsbehov på grund af almen svækkelse efter længere tids sygdom Der vurderes til at have genoptræningspotentiale og kan genvinde de tabte funktioner. Undersøgelse herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter herunder træning i brug af hjælpemidler/ hjælperedskaber. Op til 10 timers træning ugentligt fordelt på 5 hverdage. Opholdet kan vare op til 3 måneder. For dig som er meget funktionssvækket kan der være behov for træning ved 2 terapeuter. Der udarbejdes en fælles plan for træningen døgnet igennem, som udføres af: Fysioterapeuter og ergoterapeuter fra træningscentret i Glostrup Kommune. Terapeuten udarbejder et forslag til, hvordan personalet på De Midlertidige Pladser på Ældrecenter Dalvangen kan bidrage til genoptræningen resten af døgnet. 13

14 Genoptræning 1 Lovgrundlag Serviceloven 86, stk.1. Formål At tilbyde individuel genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom og/eller almen svækkelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse At bringe dig op på det tidligere funktionsniveau eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt At du genvinder og/eller bevarer flest mulige ressourcer til at klare dagligdagens opgaver selv. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre: Der har en funktionsnedsættelse Der har et genoptræningsbehov på grund af almen svækkelse og/eller efter sygdom Der vurderes til at have genoptræningspotentiale og kan genvinde de tabte funktioner. Undersøgelse, herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter, herunder træning i brug af hjælpemidler/ hjælperedskaber. Op til 16 timer, der fordeles med overvejende 2 træningsgange om ugen. Hver trænings-gang berammes til 45 min. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune samt på Brøndby eller Albertslunds kommunale træningscenter. 14

15 Genoptræning 2 Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Formål At tilbyde individuel genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom og/eller almen svækkelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse At bringe dig op på det tidligere funktionsniveau eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt At du genvinder og/eller bevarer flest mulige ressourcer til at klare dagligdagens opgaver selv. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis dig der er ældre: Der midlertidigt kan have vanskeligt ved at fungere i eget hjem på grund af svær funktionsnedsættelse Der har et genoptræningsbehov på grund af almen svækkelse og/eller efter længere tids sygdom. Der vurderes til at have genoptræningspotentiale og kan genvinde de tabte funktioner. Undersøgelse herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter herunder træning i brug af hjælpemidler/ hjælperedskaber. Op til 24 timer der fordeles med overvejende 2 træningsgange om ugen. Hver træning berammes til 45 minutter. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune samt på Brøndby eller Albertslunds kommunale træningscenter. 15

16 Vedligeholdende træning, individuel Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 2. Formål Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Er at vedligeholde færdigheder hos dig der har nedsat funktionsevne. Fortrinsvis for dig der er ældre med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for en individuel trænings og vejledningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde færdigheder. Undersøgelse, herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter, herunder træning i brug af hjælpemidler. Op til 16 timer der overvejende fordeles 1-2 træningsgange om ugen i maksimalt 3 måneder. Hver træning berammes til 45 minutter. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 16

17 Ufrivillig vandladning - hold Lovgrundlag Serviceloven 86 Formål Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Du skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt ud fra de forudsætninger, du har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. Du er inkontinent. Du skal være undersøgt/udredt af egen læge (gynækologisk undersøgelse, urinstix) Det er en forudsætning, at du ikke har konkurrerende lidelser, hverken fysisk eller psykisk, som kan forhindre dig i at deltage på hold. Fysisk træning samt vejledning i diverse hjælpemidler. En individuel startundersøgelse af 45 min. varighed Op til 10 ugers holdtræning af 45 min. varighed 1 gang ugentligt (5 ugers holdtræning - 5 ugers pause - 5 ugers holdtræning) En individuel midtvejsundersøgelse af 15 min. varighed En individuel slutundersøgelse af 45 min. varighed. Fysioterapeuter i Glostrup kommune. 17

18 Ufrivillig vandladning - individuel Lovgrundlag Servicelovens 86 Formålet Målgruppe Du skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt ud fra de forudsætninger, du har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. Retter sig mod dig: med inkontinens som har stærkt nedsat eller ingen knibefunktion, hvor der er behov for facillitering af muskulaturen med smerter i bækkenregionen som på grund af psykisk eller fysiske årsager ikke kan deltage på hold som på grund af sprogbarriere har behov for tolk Du skal være undersøgt/udredt af egen læge (gynækologisk undersøgelse, urinstix). Resultatmål Indhold i 80 % af borgerne med stressinkontinens opnår en forbedring. 30 % af borgere med urgeinkontinens opnår en forbedring. Kropsniveau: Anamnese Undersøgelse med relevante tests Styrke- og udholdenhedstræning af bækkenbundsmuskulaturen Udspænding af bækkenbundsmuskulatur Smertebehandling. Aktivitetsniveau: Undervisning om hensigtsmæssig væskeindtagelse og vandladningsvaner. Deltagelsesniveau: Instruktion i hjemmetræningsøvelser Vejledning i diverse hjælpemidler. Hyppighed og varighed En individuel startundersøgelse af 45 min varighed. Op til 6 gange individuel træning af 45 min varighed 1 individuel slutundersøgelse af 45 min varighed 18

19 Når du har opnået en bedre funktionsevne af bækkenbundsmuskulaturen, kan du fortsætte til bækkenbundstræning på hold. Hvem leverer Fysioterapeuter i Glostrup Kommune. 19

20 Vedligeholdende træning, hold. Selvtræning Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 2. Formål At tilbyde hjælp til at vedligeholde færdigheder opnået ved genoptræning efter Serviceloven 86 eller Sundhedslovens 140 At bevare det opnåede funktionsniveau. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre: Der har gennemført et tilbud om træning efter Serviceloven eller Sundhedsloven Der vil være i stand til selv at transportere sig til træningsstedet og benytte træningsfaciliteterne. Fysisk træning. Individuelt planlagt efter vejledning. Du træner 2 gange om ugen min. Tilbuddet gælder i op til 3 måneder. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup kommune. 20

21 Hjemmetræning Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Serviceloven 86, stk. 2. Formål At bringe dig op på et funktionsniveau så du evt. kan fortsætte træning på træningscentret At du bliver i stand til at varetage vanlige gøremål i dit eget hjem eller nærområde At du bliver fortrolig med at bruge et givent hjælpemiddel/hjælperedskab i din dagligdag. Målgruppe Indhold i Fortrinsvis for dig der: har behov for genoptræning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom og/eller almen svækkelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse har gennemført et træningsforløb og har opnået et bedre funktionsniveau, men har behov for støtte til at overføre din opnåede funktion til dine vanlige gøremål hvor træning af terapeut i de vante omgivelser er afgørende for om du kan opnå et bedre funktionsniveau/blive selvhjulpen i forhold til dine vanlige gøremål i hjemmet har behov for at opnå et funktionsniveau, der gør dig i stand til at fortsætte træningen på træningscentret. Undersøgelse herunder relevante tests. Fysisk træning og vejledning. Træning i forbindelse med hverdagsrehabilitering når der er behov for specielle terapeutfaglige kompetencer Der kan være behov for anskaffelse af andre hjælperedskaber eller hjælpemidler, som kan indgå i træningen. Du oplyses herom, og der kan være egen betaling. Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Afhængig af en konkret individuel vurdering. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup kommune. 21

22 Screening forløb Borgere der har eller søger om praktisk bistand eller personlig pleje genoptræning på hold Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Formål At undersøge om du har et funktionstab, og om dette kan afhjælpes ved hjælp af træning At undersøge om du er i risiko for funktionstab, og om dette kan afhjælpes ved hjælp af træning Kortlægning af problemer i forbindelse med dagligdagsaktiviteter (ADL) At bringe dig op på det tidligere funktionsniveau eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt At gøre dig i stand til at varetage daglige gøremål selv Målgruppe Målgruppen for screeningen er dig der: Har eller søger om hjælp efter Servicelovens 83 Hvor det er vurderet, at træning kan afhjælpe dit funktionstab eller forebygge yderligere funktionstab Har eller søger om personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83 Borgere der ikke tilbydes screening: Modtager aflastende hjælp efter Servicelovens 84 Terminale Svært hjertesyg Svær KOL, stratificeringsgrad 3-4 Har genoptræningsplan Sundhedslovens 140. Indhold i Konklusion af samtale og tests Hyppighed og Screening herunder relevant samtale og tests på alle niveauer. Fysisk træning. Ergoterapeutisk træning ex. i at tage offentlige transportmidler, trappegang, forskellige praktiske opgaver m.m. Besøg på aktivitetscentret. Hvis du ligger under gennemsnittet i testene og har problemer i forbindelse med dine dagligdagsaktiviteter og vurderes til at have et træningspotentiale, vil du efterfølgende modtage træning. Tests: 2 gange Vurdering af aktiviteten: aftales individuelt. 22

23 varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Holdtræning, 2 gange om ugen á 90 min. i op til 3 måneder. Terapeuten vil løbende sammen med dig følge op på, om du bedrer dit funktionsniveau og derved kan varetage flere af dine daglige gøremål selv eller har behov for anden støtte hertil ex. hverdagsrehabilitering eller hjemmetræning. Herunder hvornår din træning kan afsluttes. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 23

24 Vurdering ved træningsterapeuter Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1 Serviceloven 86, stk. 2 Formål Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer At afklare om: Du kan have gavn af et tilbud om træning Du har ressourcer til at gennemføre et træningsforløb Hvilket træningsforløb vil være egnet, og hvor kan træningen foregå. Fortrinsvis for dig som er ældre: Der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Der har få ressourcer og der er tvivl, om du vil kunne gennemføre et træningsforløb Der har behov for en nærmere faglig uddybning for at afklare formålet. Undersøgelse herunder relevante tests samt vurdering af træningspotentiale. Afhængig af en konkret individuel vurdering. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 24

25 Vurdering i hjemmet Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Serviceloven 86, stk. 2. Formål Målgruppe At afklare: Om du kan have gavn af et tilbud om træning Om du har ressourcer til at gennemføre et træningsforløb Hvilke problemer du har i forhold til dine daglige gøremål, herunder evt. vejlede dig i andre måder at varetage dem på Hvilket træningsforløb der evt. vil være egnet, og hvor træningen skal foregå. Fortrinsvis for dig som er ældre: Der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Der har behov for en faglig vurdering i hjemmet af din evne til at varetage daglige gøremål i og udenfor hjemmet Der har behov for en nærmere faglig uddybning for at afklare videre træningsforløb Der ikke har ressourcer til at komme til træningsstedet. Indhold i Vurdering af din evne til at udføre de aktiviteter, du har søgt om hjemmehjælp til med henblik på vurdering af dit træningspotentiale Vejledning i hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan varetage dine daglige gøremål Undersøgelse herunder relevante tests med henblik på vurdering af dit træningspotentiale Konklusion af vurdering Hvis du har problemer med at udføre daglige gøremål og/eller ligger under gennemsnittet i testene og vurderes til at have et træningspotentiale, forventes du at deltage i et træningsforløb, således at du øger dine ressourcer og bliver i stand til at mestre dagligdagen med mindre hjælp eller uden hjemmehjælp. Træningsforløbet kan foregå på træningscentret, som hjemmetræning - se ydelsesbeskrivelse i nærværende standard og/eller som et hverdagsrehabiliteringsforløb. Dette er nærmere beskrevet i Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 83 og 84. Hyppighed og Afhængig af en konkret individuel vurdering. 25

26 varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 26

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Gældende fra maj 2016 Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Træning vedligeholdelse af færdigheder Kvalitetstandarden giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 2017 Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD...1 GENOPTRÆNING...1 EFTER...1 Forord...3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...4 2.

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx.

1 of 7. Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx. 1 of 7 Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx. 1 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere