BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM KOMMUNIKATION OM SIKKER ANVENDELSE AF KEMIKALIER. (EØS-relevant tekst)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM KOMMUNIKATION OM SIKKER ANVENDELSE AF KEMIKALIER. (EØS-relevant tekst)"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 630 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM KOMMUNIKATION OM SIKKER ANVENDELSE AF KEMIKALIER (EØS-relevant tekst) DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM KOMMUNIKATION OM SIKKER ANVENDELSE AF KEMIKALIER (EØS-relevant tekst) Ordliste ECHA CLP GHS REACH RCN MSCA SDS Det Europæiske Kemikalieagentur Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Risikokommunikationsnetværk (Risk Communication Network) Medlemsstaternes kompetente myndigheder Sikkerhedsdatablad 1. Indledning Den Europæiske Union har udviklet systemer til at oplyse om farlige egenskaber ved og kontrolforanstaltninger i forbindelse med kemikalier siden for stoffer og siden for blandinger (tidlige kaldet "præparater"). De klassificeringssystemer, der anvendtes i andre lande, var imidlertid anderledes og ikke altid kompatible, hvilket ofte krævede flere forskellige etiketter og sikkerhedsdatablade for det samme kemiske produkt. Derfor gav De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i 1992 et internationalt mandat til at harmonisere fareklassificering inden udgangen af Dette resulterede i godkendelsen af den første udgave af det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) i 2002 og dettes offentliggørelse det følgende år. Siden da er GHS blevet opdateret hver andet år. GHS er et FN-system til angivelse af farer ved kemikalier og oplysning om disse farer til brugerne via standardiserede symboler (piktogrammer) og sætninger på emballageetiketterne og via sikkerhedsdatablade (SDS). 1 Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. (EFT 196 af , s. 1). 2 Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 187 af , s ).

3 CLP er EU's forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 3. Med den tilpasses tidligere EU-lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier til GHS. CLP-forordningen har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet bedre og samtidig sikre fri bevægelighed for kemiske stoffer og blandinger og fremme konkurrenceevne og innovation. CLP-forordningen trådte i kraft den 20. januar I henhold til forordningen var fristen for at tilpasse klassificeringen af stoffer til de nye regler den 1. december For blandinger er fristen den 1. juni CLP-forordningen erstatter på længere sigt de tidligere regler om klassificering, mærkning og emballering af stoffer (direktiv 67/548/EØF) og de nugældende regler for præparater (direktiv 1999/45/EF) efter denne overgangsperiode. CLP-forordningens artikel 34 fastlægger følgende: 1. Senest den 20. januar 2012 skal agenturet foretage en undersøgelse af formidling af information til offentligheden om den sikre anvendelse af stoffer og blandinger og det eventuelle behov for yderligere oplysninger på etiketter. Denne undersøgelse skal foretages i samråd med kompetente myndigheder og interessenter og, i det omfang det er relevant, på grundlag af den relevante bedste praksis. 2. Med forbehold af mærkningsbestemmelserne i dette afsnit skal Kommissionen på grundlag af undersøgelsen i stk. 1 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport og, hvis det er begrundet, et lovgivningsforslag med henblik på ændring af denne forordning. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har vurderet resultaterne af Eurobarometers Europa-dækkende undersøgelse og resultaterne af en mere målrettet undersøgelse af risikoopfattelse. Efterfølgende offentliggjorde ECHA sin undersøgelse i overensstemmelse med CLP-forordningens artikel 34, stk. 1, den 20. januar Denne rapport er blevet udarbejdet på grundlag af ECHA's undersøgelse i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2, i samme forordning. 2. Undersøgelse af formidling af information om kemikalier til offentligheden Med CLP-forordningen indarbejdes de klassificeringskriterier og mærkningsregler, der er fastsat på FN-niveau, i EU-lovgivningen. De grundlæggende principper ligger reelt meget tæt på den tidligere EU-lovgivning. Forordningen kræver, at virksomheder klassificerer, mærker og emballerer deres farlige kemikalier på en hensigtsmæssig måde, inden de markedsfører dem. Ifølge CLP-forordningen er kommunikation om farerne 4 ved kemikalier i form af mærkning den vigtigste måde at informere offentligheden om sikker anvendelse af kemikalier på. CLPfaremærkningen indeholder følgende specifikke elementer: 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EUT L 353 af , s Begrebet fare henviser til kemiske stoffers eller blandingers iboende egenskaber, der kan medføre negativ påvirkning af menneskers sundhed og miljøet jf. kriterierne i CLP-forordningen. 3

4 a) farepiktogrammet (der findes i bilag V i CLP-forordningen), som er en grafisk komposition, der omfatter et symbol samt andre grafiske elementer, der er beregnet til at give bestemte oplysninger om den pågældende fare b) signalordet, der angiver farens relative alvor for at gøre læseren opmærksom på en potentiel fare (dvs. Advarsel, Farlig) c) sikkerhedssætningen, der beskriver, hvilke foranstaltninger der anbefales for at minimere eller undgå skadelige virkninger som følge af eksponering for et farligt stof eller en farlig blanding ved brug eller bortskaffelse heraf (sikkerhedhedssætningerne er standardiseret og fastlagt i bilag IV i CLP-forordningen) d) faresætningen, der definerer arten af farerne ved et farligt stof eller en farlig blanding, herunder en eventuel grad af faren (faresætningerne er standardiseret og fastlagt i bilag IV i CLP-forordningen). I overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, i CLP-forordningen foretog ECHA en undersøgelse for at evaluere formidlingen af oplysninger til offentligheden om den sikre anvendelse af stoffer og blandinger og det eventuelle behov for yderligere oplysninger på etiketter. Undersøgelsen byggede på to hovedelementer: a) En Eurobarometer-undersøgelse fra 2010, som kortlagde de europæiske borgeres forståelse af mærkningen og de dertil hørende farepiktogrammer. Undersøgelsen inddrog mere end personer fra alle medlemsstaterne, og resultaterne, som blev offentliggjort i 2011, blev anset for at være repræsentative for EU's 500 mio. borgeres synspunkter. b) En supplerende kvalitativ undersøgelse, der var udført i 2011 af en gruppe europæiske forskere med ekspertise inden for risikoopfattelse, risikoundersøgelse og risikoanalyse, med henblik på at tilvejebringe yderligere viden om opfattelsen hos offentligheden og de individuelle adfærdsmønstre. Undersøgelsen bestod af interviews med over 240 borgere i tre medlemsstater og havde til formål at afdække, hvordan folk bedømmer kemiske produkter, og hvordan disse bedømmelser er forbundet med sikkerhedsrelevant adfærd. Den 20. januar 2012, fremsendte ECHA rapporten "Study on the Communication on Safe Use of Chemicals to the General Public" ("En undersøgelse af formidling til offentligheden om sikker anvendelse af kemikalier") til Kommissionen 5. I de følgende afsnit af denne rapport sammenfattes de vigtigste resultater af undersøgelsen, den sammenlignes med andre lignende rapporter fra internationalt anerkendte organisationer (FN, UNITAR osv.), og det konkluderes, om det er nødvendigt at ændre CLP-forordningen. 3. Undersøgelsesresultater angående formidling af information om kemikalier til offentligheden 3.1. Genkendelse og forståelse af CLP-piktogrammer og andre mærkningselementer De undersøgelser, der blev foretaget i forbindelse med ECHA's rapport, understregede, at genkendelse og forståelse af de nye farepiktogrammer varierer meget mellem medlemsstaterne, og at der generelt er en begrænset forståelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige ved brug af kemiske produkter. Derudover viste 5 Undersøgelsen findes på ECHA's websted: 4

5 undersøgelserne, at de fleste deltagere kun følte sig jævnt informeret eller ikke følte sig godt informeret om de farer, der er forbundet med kemiske produkter. Konkret har Eurobarometer-undersøgelsen vist, at den mest almindelige måde til at undersøge, om et kemisk produkt er farligt, er at læse sikkerhedsforskrifterne, hvilket gælder hele EU. Dette er blevet bekræftet for de produkter, der opfattes som mest farlige, f.eks. pesticider og insekticider (50 % af deltagerne læste sikkerhedsforskrifterne, inden de brugte dem). Derimod oplyste mindre end en tredjedel af deltagerne, at de læste sikkerhedsforskrifterne før brug, når det gjaldt produktkategorier som f.eks. bilplejeprodukter og husholdningsrengøringsmidler. Den anden undersøgelse om risikoopfattelse understregede, at sammenhængen mellem risikoopfattelse og sikker adfærd er relativt begrænset. Det betyder, at risikoopfattelsen ikke i sig selv er tilstrækkelig til at bevirke sikker adfærd. Derimod synes følelsesmæssigt betinget adfærd og tidligere erfaringer at spille en langt vigtigere rolle. Ifølge de to ovennævnte undersøgelser, der indgår i ECHA's undersøgelse, er nogle af farepiktogrammerne almindeligt kendte i offentligheden (se figur 1), mens andre ikke er det. Det er vigtigt at huske, at mange af de nye piktogrammer, der er blevet indført med CLPforordningen, er meget lig de eksisterende etiketter, som stammer fra den tidligere EUlovgivning. For nogle af dem er den eneste synlige forskel baggrundsfarven (orange på de gamle etiketter, hvid på de nye) og formen (de gamle piktogrammer var kvadratiske, de nye CLP-piktogrammer er rombeformede med rød kant). Figur 1: Det nye CLP-piktogram for brændbarhed og det tidligere piktogram meget høj grad af genkendelse i offentligheden (over 80 %). Betydningen af piktogrammer med en lignende forgænger forstås ligeledes ofte korrekt (se figur 2). 5

6 Figur 2: Det nye CLP-piktogram for "Eksplosiver" og det tidligere piktogram meget høj grad af forståelse i offentligheden (over 80 %). Det er ikke overraskende, at kendskabet til og forståelsen af de nye CLP-piktogrammer, der ikke har en lignende "forgænger" i den tidligere EU-lovgivning, er meget begrænset i offentligheden (se figur 3). Figur 3: Nyt CLP-piktogram for "alvorlig sundhedsfare" meget lav grad af genkendelse og forståelse af betydning i offentligheden (henholdsvis 20 % og 12 %). I enkelte tilfælde var resultaterne af undersøgelsen dog meget overraskende: Det nye piktogram med et udråbstegn (se figur 4) var kendt af 59 % af de interviewede, på trods af at der ikke var nogen lignende forgænger i EU-systemet. Betydningen (sundhedsfare) 6 blev dog kun forstået af 11 % af de interviewede. Kun en tredjedel af de interviewede forstod piktogrammet "dødningehoved og korslagte knogler" (se figur 5), men andre undersøgelser har dokumenteret en langt højere grad af forståelse 7. Figur 4: Nyt CLP-piktogram for sundhedsfare kendt af 59 % af offentligheden, men kun forstået af 11 %. 6 Det antages, at det store kendskab til symbolet skyldes, at udråbstegnet er kendt fra forskellige sammenhænge, f.eks. vejskilte. 7 Environmental research 108 (2008), s , og det spanske forbrugerinstituts (Instituto Nacional del Consumo) undersøgelse af de nye farepiktogrammer med titlen "Seguridad de los productos: Nuevos pictogramas de peligro y redes de alerta" (2011). Det bør bemærkes, at ECHA-undersøgelsen bad forbrugerne om at angive betydningen uden at give dem en liste med valgmuligheder, hvilket kan have været tilfældet i andre undersøgelser. 6

7 Figur 5: Nyt CLP-piktogram for akut toksicitet og det forrige piktogram begrænset offentlig forståelse (33 %). Med hensyn til signalordene viste Eurobarometer-undersøgelsen, at ordet "farlig" generelt opfattes som stærkere end ordet "advarsel" af de fleste EU-borgere. Resultaterne i nogle få medlemsstater var dog anderledes, hvilket understreger, at standardisering og oversættelse i 27 EU-medlemsstater med mange forskellige sprog fortsat er en udfordring. Til sidst bør det nævnes, at undersøgelserne ikke leverer nogen umiddelbare konklusioner om forståelsen af faresætninger og sikkerhedssætninger. Da disse elementer er vigtige for farekommunikationen, bør yderligere undersøgelser også vurdere graden af forståelse af fareog sikkerhedssætninger. 3.2 Behov for oplysningsaktiviteter og uddannelse Niveauet for genkendelse og forståelse af CLP-piktogrammer gør det først og fremmest klart, at der er behov for oplysningsaktiviteter for at øge genkendelsen og forståelsen af CLPetiketterne i offentligheden. Det bør dog nævnes, at den nye mærkning på nuværende tidspunkt kun er obligatorisk for kemiske stoffer, mens de fleste kemiske produkter, der sælges til offentligheden, faktisk er blandinger, som CLP-forordningen gælder for fra 1. juni Det er ikke desto mindre vigtigt at styrke den offentlige bevidsthed og øge forståelsen af fareetiketter og dertil hørende sikkerhedsforanstaltninger. ECHA's undersøgelse viser, at oplysningsaktiviteter bør tage nationale fareopfattelsesmønstre med i betragtning og rettes mod offentligheden generelt, men også mod konkrete modtagere som f.eks. familier, husstande bestående af en enkelt person, skolebørn osv. Det bør gøres ved hjælp af en række forskellige didaktiske værktøjer (websider, pjecer, audiovisuelle materialer osv.). Faktisk adskiller opfattelserne af farerne ved bestemte kemiske produkter sig i betydelig grad fra hinanden mellem medlemsstaterne og ligeledes mellem forskellige befolkningsgrupper i de enkelte medlemsstater. Som følge deraf bør kommunikations- og oplysningsaktiviteter henvende sig til nationale publikummer på forskellige måder, bl.a. under hensyntagen til sprogbarrierer og ved hjælp af hensigtsmæssige kommunikationskanaler, f.eks. smart mediaapplikationer og sociale medier. Det overordnede mål med disse aktiviteter bør være: 7

8 at genopfriske viden/gøre offentligheden bekendt med de nye piktogrammer og signalordene i oplysningsøjemed at opfordre offentligheden til rent faktisk at læse etiketten og se på piktogrammerne og fare- og sikkerhedssætningerne at informere om de mulige konsekvenser af forkert håndtering af farlige produkter med henblik på at mindske en falsk tryghedsfornemmelse. Oplysningsaktiviteterne skal være skræddersyet til den institutionelle kapacitet og de tilgængelige ressourcer hos de offentlige og private organer, der er involveret. De skal også tilpasses de forskellige omstændigheder med målrettede budskaber f.eks. ved salgssteder, i offentlige rum, på skoler eller i hjemmet. Blandt målgrupperne er børn nok en af de mest følsomme, og de bør være velinformerede om farerne ved produkter. Det er nødvendigt at udvikle særligt uddannelsesmateriale til omdeling i skoler nogle medlemsstater har allerede igangsat sådanne aktiviteter 8. Både i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af undersøgelsen konsulterede ECHA i omfattende grad agenturets risikokommunikationsnetværk (RCN), som blev oprettet i efteråret En af RCN's roller er at etablere en mekanisme til udveksling af oplysninger, erfaringer, case-studier og god praksis mellem dem, der har ansvaret for at koordinere risikokommunikation hos REACH-kompetente myndigheder (MSCA'er) og ECHA. Netværket kan således hjælpe medlemmerne med deres behov for at kommunikere til offentligheden vedrørende risiko og sikker anvendelse af kemikalier, så modstridende budskaber fra offentlige myndigheder undgås, og der kan etableres en bedste praksis inden for risikokommunikation. Derudover gør ECHA's jævnlige kontakter med MSCA'er og deres CLP-eksperter samt ECHA's opsøgende aktiviteter i forhold til nationale CLP-helpdeske (via nationale REACHog CLP-helpdeskes HelpNet-netværk), at agenturet har et godt udgangspunkt for at videreføre og koordinere oplysningsaktiviteter, der har relation til CLP Produktudseende og fareinformation på etiketten ECHA's undersøgelse viste, at de budskaber om farerne ved et kemisk produkt, som angives eksplicit eller implicit på emballagen, kan have større betydning end en CLP-etikets budskab. For eksempel kan følgende faktorer påvirke opfattelsen af farer betydeligt: emballagens form og farve (dvs. røde/sorte farver kontra grønne/hvide farver) tilstedeværelsen af "uskyldsprægede" visuelle elementer på et produkt (f.eks. billeder af et barn, en mor, en blomst, et træ osv.) genkendelse og værdsættelse af varemærket opfattelsen af et produkt som mere "naturligt" end industrielt på grund af tvetydige visuelle elementer (vilde dyr, skove osv.). 8 ECHA's risikokommunikationsnetværk er det institutionelle forum for udveksling af medlemsstaternes erfaringer inden for kommunikation om sikker anvendelse af kemikalier: 8

9 ECHA anbefaler i sin undersøgelse, at branchen opfordres til at tilpasse produkternes udseende og emballage til fareinformationen på etiketterne for på den måde at styre adfærden og styrke etikettens budskab og derved fremme sikker adfærd blandt forbrugerne. Ifølge ECHA bør en attraktiv emballage således ikke forlede forbrugeren til at ignorere eller tage let på de advarsler, som er blevet obligatoriske med CLP-forordningen. Derfor kan en indsats med henblik på at skabe sammenhæng mellem den fareinformation, der "meddeles" via emballagens udseende og etiketindholdet, være et potentielt middel til at øge opmærksomheden omkring mere sikker brug af kemikalier og forbedre adfærden i en forbindelse. Myndigheder, producenter og distributører kan gennem en frivillig, fælles offentlig-privat indsats fremme selvregulering på området (bemærk, at der allerede findes igangværende initiativer, hvor branchen har iværksat frivillige oplysningskampagner for at skabe større opmærksomhed blandt forbrugerne og fremme sikker anvendelse af deres produkter 9 ). Endelig bør det tages med i betragtning, at tidligere undersøgelser af forbrugernes opfattelse af fareadvarsler har vist, at forbrugernes opmærksomhed kan blive afledt, hvis der er mange informationer om alle potentielle farer på etiketten 10. Derimod kan advarsler mod specifikke farer (i form af piktogrammer) øge forbrugernes opmærksomhed på farerne og derved styrke forbrugerbeskyttelsen. Derfor bør eventuelle ændringer af kravene til mærkning fokusere på forenkling af indholdet og forbedring af layoutet i stedet for tilføjelse af yderligere informationer En ny analyse efter 2015 Som skrevet ovenfor gav begge undersøgelser feedback om genkendelse og forståelse (eller mangel på samme) af de vigtigste risikokommunikationselementer og de enkelte CLPpiktogrammer. Deres resultater viser, at kendskabet til og forståelsen af nogle farepiktogrammer er meget begrænset. Dette er ikke overraskende i betragtning af, at bestemmelserne i afsnit III og IV i CLPforordningen om "fareoplysninger i form af mærkning" og "emballage" først trådte i kraft for enkeltstoffer den 1. december 2010 (se artikel 62 i CLP forordningen). Derudover er langt hovedparten af de kemiske produkter, der bruges af forbrugerne, faktisk blandinger, som indeholder flere stoffer. CLP-bestemmelserne vil først blive bindende for blandinger fra den 1. juni I overgangsperioden vil det tidligere system for mærkning og farepiktogrammer for blandinger fortsat være gældende (direktiv 1999/45/EF). Forbrugerne vil derfor fortsat hovedsageligt se de gamle piktogrammer på de kemiske produkter, de køber. Da der ved artikel 34, stk. 1, i CLP-forordningen blev fastlagt en frist den 20. januar 2012, måtte ECHA's undersøgelse gennemføres en smule tidligt, og Eurobarometer-undersøgelsen måtte allerede gennemføres på et tidspunkt (i november og december 2010), hvor offentligheden knapt nok havde stiftet bekendtskab med de nye farepiktogrammer i hverdagen. Da man i forbindelse med den "kvalitative undersøgelse" begyndte at indsamle Study on Comprehensibility of labels based on Directive 88/379/EEC on Dangerous preparations, 1999, Europa-Kommissionen GD III; UN GHS 4 th Revised Edition, 2012 Annex 5 Consumer Product labelling based on the likelihood of injury. 9

10 yderligere oplysninger (i juli 2011), havde forpligtelsen til at bruge CLP-piktogrammer til mærkning og emballering af stoffer kun været i kraft i mindre end et år, mens blandinger stadig udelukkende var mærket i overensstemmelse med den tidligere lovgivning. Det synes derfor hensigtsmæssigt at se på graden af forståelse blandt de europæiske borgere på et senere tidspunkt, når deres erfaring og fortrolighed med piktogrammerne har udviklet sig, hvilket helst bør være efter, at CLP-piktogrammerne ligeledes er blevet obligatoriske for blandinger. Der bør foretages en ny analyse af CLP-piktogrammernes indvirkning på EUborgernes adfærd og forståelse et stykke tid efter juni Konklusion I lyset af resultaterne af ECHA's undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, i CLP-forordningen, og andre undersøgelser på samme område anbefales der ikke ændringer af selve CLP-piktogrammerne. Det er bedre at give offentligheden mulighed for at vænne sig til det nye globale system, således at den generelle forståelse af farerne ved kemikalier gradvist øges. I den forbindelse bør især sikker anvendelse af husholdningskemikalier fremmes. Da ændringer af CLP-piktogrammerne vil kræve en genforhandling af de pågældende bestemmelser under GHS i et multilateralt FN-regi, er der for øjeblikket ingen fordele ved at forsøge at ændre mærkningskonventionerne. I stedet bør der på nuværende tidspunkt lægges vægt på oplysningsaktiviteter og videnspredning. Kommissionen anser derfor ikke et lovgivningsforslag med henblik på ændring af CLPforordningen som begrundet på nuværende tidspunkt og anbefaler følgende: Der bør forberedes og gennemføres oplysningsaktiviteter med henblik på at fremme sikker anvendelse af kemikalier blandt EU's borgere. Det bør ske i samordning med og med støtte fra ECHA's risikokommunikations- og helpdesknetværk helst i perioden op til, at CLP-mærkningen bliver obligatorisk for kemiske blandinger (1. juni 2015). Producenter og importører kan opfordres til at tilpasse produkternes udseende og emballage til fareinformationen på etiketterne. Der bør arbejdes for en forenkling af indholdet og forbedring af layoutet på stoffer og blandingers etiketter (f.eks. yderligere vejledning om udeladelse af visse oplysninger og om forrangsbestemmelser). Der bør foretages en yderligere analyse af forståelsen af den sikre anvendelse af stoffer og blandinger et stykke tid efter 1. juni 2015 (fare- og sikkerhedssætninger bør også indgå). 10

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Til producenter, importører, downstream-brugere samt distributører af stoffer og blandinger JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs.

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Seahealth Denmark Hovedpunkter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt tt -ùt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.09.1997 KOM(97) 462 endelig udg. 96/0200 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM 2017 Se hjemmesiden www.altox.dk Følg os på : http://dk.linkedin.com/company/altox-a-s Miljø Arbejdsmiljø Kemikalier Altox a/s Tonsbakken 16-18 2740 Skovlunde

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet

Sikkerhed i laboratoriet Sikkerhed i laboratoriet Kemisk viden er baseret på eksperimenter og erfaring. Derfor er det eksperimentelle arbejde et særkende for kemiundervisningen. Det kan dog være farligt at arbejde i kemilaboratoriet,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere