Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade"

Transkript

1 K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen Version 2.0 December 2015

2 2 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December 2015 JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument er at hjælpe brugerne med at overholde deres forpligtelser i henhold til REACH-forordningen. Der gøres dog opmærksom på, at REACH-forordningen er den eneste gyldige juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Brugeren har fortsat det fulde ansvar for, hvordan oplysningerne bruges. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig intet ansvar for, hvordan oplysningerne i dette dokument anvendes. Reference: ED DA-N ISBN: Offentliggørelse: December 2015 Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er ved at udarbejde en række forenklede versioner af agenturets allerede udsendte vejledninger til REACH for at gøre disse lettere tilgængelige for industrien. De forenklede dokumenter er korte sammenfatninger, der nødvendigvis ikke kan indeholde alle detaljerne i de fuldstændige vejledninger. I tvivlstilfælde anbefales det derfor at henholde sig til de fuldstændige vejledninger for at få nærmere information. Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Det Europæiske Kemikalieagentur, 2015 Har du spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, bedes du sende dem ved hjælp af feedback-formularen om vejledningen (angiv dokumentreference, dato for offentliggørelse og kapitel og/eller side i det dokument, dine kommentarer drejer sig om). Formularen til feedback om vejledninger findes i afsnittet Støtte på ECHA s websted: comments.echa.europa.eu/comments_cms/feedbackguidance.aspx. Det Europæiske Kemikalieagentur Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December Version Ændringer Dato Version 1.0 Første udgave. December 2013 Version 2.0 Opdatering som følge af opdateringen af den fuldstændige vejledning til version 3.0. Opdateringen er begrænset til det følgende: (1) Tilføjelse i kapitel 1 af henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830. (2) Opdatering i kapitel 2.1 og 5 af oplysninger vedrørende en overgangsperiode i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830. (3) Sletning i kapitel 2.3 af henvisning til oversigten over ændringer som følge af REACH, som er blevet slettet i den fuldstændige vejledning. (4) Sletning i kapitel 3.1 af henvisning til direktivet om farlige præparater i forhold til blandinger. (5) Opdatering i kapitel 6 af kilderne til yderligere vejledning. December 2015

4 4 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FORKLARING AF VIGTIGE BEGREBER Sikkerhedsdatabladet (SDS) Hvem skal udarbejde et sikkerhedsdatablad? Sikkerhedsdatabladet og REACH FOR HVILKE PRODUKTER KRÆVES DER ET SIKKERHEDSDATABLAD? Sikkerhedsdatablade, der skal leveres uopfordret Sikkerhedsdatablade, der skal leveres på anmodning Oplysninger, der skal gives til den almindelige offentlighed Produkter, der ikke kræves sikkerhedsdatablad for HVORNÅR OG HVORDAN SKAL SIKKERHEDSDATABLADET LEVERES? HVILKE OPLYSNINGER SKAL SIKKERHEDSDATABLADET INDEHOLDE? Medtagelse af oplysninger om eksponeringsscenarie YDERLIGERE VEJLEDNING OG ANDEN RELEVANT INFORMATION... 9

5 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December Indledning Denne kortfattede vejledning giver en kort, enkel introduktion til de forpligtelser ved udarbejdelse og levering af et sikkerhedsdatablad (SDS), der er fastlagt i artikel 31 og bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), navnlig som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830. Den beskriver kort hovedprincipperne ved udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, og hvilke krav leverandører af stoffer og blandinger skal opfylde for at overholde forpligtelsen til at udlevere et sikkerhedsdatablad til deres kunder. Denne kortfattede vejledning henvender sig hovedsagelig til ledere og beslutningstagere i virksomheder, der leverer kemiske stoffer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 1 (EØS), navnlig i kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV). Denne vejledning vil give læseren indsigt i, hvad der kræves af dem, der har ansvaret for at udarbejde sikkerhedsdatablade for stoffer og blandinger, og den vigtige sammenhæng mellem oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og forpligtelserne i henhold til lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere. Læseren kan derefter tage stilling til, om han behøver læse den fuldstændige Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Bemærk, at oplysningerne i denne kortfattede vejledning ikke er tilstrækkelige for dem, der skal udarbejde et sikkerhedsdatablad de rådes kraftigt til at læse den fuldstændige vejledning. Dette dokument vil desuden gøre det lettere for modtagerne af et sikkerhedsdatablad at forstå, hvad de skal forvente, og hvad de skal bruge de modtagne oplysninger til. Virksomheder uden for EØS, hvis produkter eksporteres til EØS, kan bruge denne kortfattede vejledning til at få indblik i kravene til sikkerhedsdatablade og de forpligtelser, der påhviler deres agenter og kunder i EØS. 1 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde består af Island, Liechtenstein, Norge og EU s 28 medlemsstater.

6 6 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December Forklaring af vigtige begreber 2.1 Sikkerhedsdatabladet (SDS) Sikkerhedsdatabladet er et anerkendt og effektivt redskab til formidling af sikkerhedsoplysninger i leverandørkæden om stoffer og blandinger, der opfylder nærmere bestemte kriterier for klassificering. Kravene til sikkerhedsdatablade var allerede fastlagt før REACH-forordningens ikrafttrædelse, men med forordningen blev disse krav udbygget yderligere. De oprindelige krav, der blev indført ved REACH, er blevet yderligere tilpasset efter reglerne i det globale harmoniserede system (GHS) 2, hvad angår sikkerhedsdatablade og gennemførelsen af CLP-forordningen 3. Sikkerhedsdatabladet skal give fyldestgørende oplysninger om et stof eller en blanding, der anvendes i erhvervsmæssig eller industriel sammenhæng. Det er en kilde til information om både miljø- og sundhedsfarer og om sikkerhedsforanstaltninger. Indholdet og formatet af et sikkerhedsdatablad i EØS er fastlagt i bilag II til REACHforordningen. Grundlæggende består sikkerhedsdatabladet af 16 afsnit i et format, der er vedtaget internationalt, og det skal foreligge på det officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor stoffet eller blandingen markedsføres. Bemærk, at bilag II til REACH er blevet ændret, og at der gælder en særlig overgangsperiode for gennemførelsen af de enkelte krav. Bemærk navnlig, at SDS'er leveret til modtagere før den 1. juni 2015 under visse betingelser stadig kan anvendes indtil den 31. maj 2017, uden at de skal bringes i overensstemmelse med versionen i bilaget til forordning (EU) 2015/830. Den fuldstændige Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade indeholder yderligere oplysninger om dette. 2.2 Hvem skal udarbejde et sikkerhedsdatablad? Sikkerhedsdatabladet bliver normalt første gang udarbejdet af producenten, importøren eller enerepræsentanten (eller på disses vegne), men REACH-kravene om levering af sikkerhedsdatablade gælder i hvert led af leverandørkæden. For et stof eller en blanding, der opfylder nærmere bestemte betingelser, skal leverandøren levere et sikkerhedsdatablad, uanset hvor han er placeret i leverandørkæden. Hver af aktørerne i leverandørkæden skal ved udarbejdelse af deres egne sikkerhedsdatablade kontrollere tilstrækkeligheden af det sikkerhedsdatablad, de har fået fra deres leverandør, og bruge alle de relevante oplysninger til at udarbejde deres eget sikkerhedsdatablad. Hver aktør har ansvar for korrektheden af oplysningerne i det sikkerhedsdatablad, de leverer. Vær opmærksom på, at udarbejdelse af et godt sikkerhedsdatablad kræver omfattende viden på en række områder, da sikkerhedsdatabladet dækker en lang række aspekter vedrørende stoffets eller blandingens egenskaber, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, transportsikkerhed og miljøbeskyttelse. REACH fastslår, at sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes af en kompetent person, men siger ikke, hvad der nærmere skal forstås ved kompetent i denne sammenhæng. Den ansvarlige person kan behøve input fra en række interne eller eksterne kilder og skal samtidig sikre overensstemmelsen af sikkerhedsdatabladet. 2 Den reviderede version findes her: 3 Forordning (EF) nr. 1272/2008

7 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December Sikkerhedsdatabladet og REACH REACH-forordningen anvender i det store hele samme struktur og format som tidligere lovgivning. Den indfører dog visse vigtige ændringer med henblik på at forbedre kvaliteten og fuldstændigheden af de oplysninger, der skal formidles nedad i leverandørkæden. Et af de nye hovedelementer, der skal tages hensyn til, er REACH-kravet om registrering af stoffer, der produceres eller importeres i en mængde på over 1 ton årligt. For registrerede stoffer skal sikkerhedsdatabladets oplysninger om stoffet være i overensstemmelse med registreringsdossieret. Når det kræves, at registranter og downstream-brugere udarbejder en kemikaliesikkerhedsrapport (CSR), som fører til opstilling af et eksponeringsscenarie, skal de desuden vedhæfte det eller de relevante eksponeringsscenarier som bilag til sikkerhedsdatabladet. Når downstream-brugerne udarbejder deres sikkerhedsdatablade, skal de tage hensyn til relevante oplysninger om eksponeringsscenariet fra leverandørerne. Leverandører af blandinger kan vælge forskellige måder at formidle relevant information om sikker brug af blandingen på. Disse er beskrevet i kapitel 5.1 i denne kortfattede vejledning og mere detaljeret i den fuldstændige Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. 3. For hvilke produkter kræves der et sikkerhedsdatablad? 3.1 Sikkerhedsdatablade, der skal leveres uopfordret REACH indeholder konkrete regler for, hvornår der skal leveres et sikkerhedsdatablad for et stof eller en blanding. Der skal leveres et sikkerhedsdatablad for et stof eller en blanding, der opfylder kriterierne for klassificering som farligt på grundlag af CLP-forordningen ((EF) nr. 1271/2008). Derudover skal der leveres et sikkerhedsdatablad for stoffer, der ifølge bilag XIII til REACH er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb), eller som er optaget på kandidatlisten for stoffer til optagelse i godkendelseslisten 4. Bemærk, at kandidatlisten jævnligt opdateres med tilføjelse af nye stoffer. 3.2 Sikkerhedsdatablade, der skal leveres på anmodning Når stoffet eller blandingen ikke opfylder kriterierne 5 for klassificering som farligt, har leverandøren ikke pligt til at levere et sikkerhedsdatablad for stoffet eller blandingen. Men indeholder en blanding stoffer, der er klassificerede, stoffer, der er PBT, vpvb eller optaget på ovennævnte kandidatliste over en bestemt tærskel som fastsat i REACH-forordningen, eller stoffer, der er omfattet af EF-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen 6, kan kunden anmode om et sikkerhedsdatablad, og leverandøren har da pligt til at levere det. Kun en downstream-bruger (industriel eller erhvervsmæssig bruger) 7 eller en distributør 8 har ret til at anmode om et sikkerhedsdatablad for en blanding, der opfylder ovennævnte kriterier. 4 Du kan finde yderligere oplysninger om kandidatlisten og godkendelsesprocessen på det dedikerede ECHA-websted echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 5 Bemærk, at fra og med 1. juni 2015 gælder kriteriet for klassificering som farligt i overensstemmelse med CLPforordningen også for blandinger. 6 En relevant informationskilde er websiden om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (OEL) på OSHA s websted på adressen osha.europa.eu/en/topics/ds/exposure_limits. 7 Defineret i henhold til REACH (artikel 3, stk. 13). 8 Defineret i henhold til REACH (artikel 3, stk. 14).

8 8 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December Oplysninger, der skal gives til den almindelige offentlighed Når farlige stoffer eller farlige blandinger også udbydes eller sælges til den almindelige offentlighed, er det ikke nødvendigt at levere et sikkerhedsdatablad. Men for at henholde sig til denne undtagelse skal leverandøren levere tilstrækkelige oplysninger til, at brugeren kan træffe de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet. REACH angiver ikke, hvordan disse sikkerhedsoplysninger skal leveres; leverandøren kan derfor vælge den mest passende måde, afhængigt af det enkelte tilfælde og modtageren (f.eks. ved hjælp af mærkning eller indlægssedler). 3.4 Produkter, der ikke kræves sikkerhedsdatablad for For visse blandinger fritager REACH generelt for forpligtelsen til at levere oplysninger omfattet af afsnit IV Oplysninger i leverandørkæden, herunder sikkerhedsdatablade. Blandinger, der er omfattet af denne fritagelse, er blandinger, der er i brugsklar stand, bestemt til slutbrugeren, og som tilhører bestemte kategorier, for hvilke der findes anden lovgivning, og for hvilke overlapning med REACH-kravene bør undgås (f.eks. lægemidler, kosmetiske produkter, fødevarer og foderstoffer). Visse stoffer hører ikke ind under REACH-forordningen (radioaktive stoffer, stoffer under toldkontrol, ikke-isolerede mellemprodukter, produkter under transport med bane, ad vej, ad indre vandveje, til søs eller gennem luften osv.). Derfor gælder forpligtelserne vedrørende sikkerhedsdatablade ikke for dem. 4. Hvornår og hvordan skal sikkerhedsdatabladet leveres? Sikkerhedsdatabladet skal leveres gratis og senest, når stoffet eller blandingen første gang leveres. Det kan leveres på papir eller elektronisk. Under alle omstændigheder har leverandøren pligt til rent faktisk at levere sikkerhedsdatabladet til modtageren. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt bare at gøre det tilgængeligt på en webside. Det er ikke nødvendigt at levere ekstra eksemplar(er) af et sikkerhedsdatablad ved efterfølgende leverancer til den samme modtager, medmindre sikkerhedsdatabladet er blevet revideret. Sikkerhedsdatabladet skal imidlertid straks opdateres, når der foreligger konkrete nye oplysninger. REACH-forordningen angiver, hvilke nye oplysninger der udløser forpligtelse til opdatering: oplysninger, som kan påvirke risikohåndteringsforanstaltningerne, oplysninger om farer, når en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet, og når der er blevet pålagt en begrænsning. Leverandøren kan når som helst foretage opdateringer af andre grunde. Opdateringen skal desuden leveres til alle tidligere modtagere, som har modtaget stoffet eller præparatet inden for de foregående 12 måneder. 5. Hvilke oplysninger skal sikkerhedsdatabladet indeholde? Bilag II til REACH angiver de 16 afsnit og tilhørende underafsnit, som sikkerhedsdatabladet skal bestå af, og hvad hvert af dem skal indeholde. Der er fastsat en overgangsperiode for at lette overgangen til oplysninger baseret på CLPforordningen. F.eks. er der særlige bestemmelser for de oplysninger om klassificering og mærkning og identifikation af bestanddelene i stoffer eller komponenter i en blanding, der skal angives i sikkerhedsdatabladet. Fra den 1. juni 2015 skal der både for stoffer og blandinger kun gives oplysninger om klassificering i henhold til CLP (såvel i sikkerhedsdatabladet som i mærkningen). Der er

9 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December overgangsbestemmelser for sikkerhedsdatablade (og for mærkning) for stoffer og blandinger, der allerede er på markedet før 1. juni Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet skal dog altid stemme overens med oplysningerne i mærkningen. Den fuldstændige Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade indeholder nærmere vejledning om denne overgangsperiode. Ved udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet skal man være opmærksom på, at når der ikke anvendes specifikke data eller ikke foreligger data, skal dette klart angives i det tilsvarende afsnit eller underafsnit af sikkerhedsdatabladet, da der ikke må være blanke underafsnit i sikkerhedsdatabladet. Der skal gives gyldig begrundelse for manglende oplysninger. Da sikkerhedsdatabladet skal sætte brugerne i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed, sikkerhed på arbejdspladsen og beskyttelse af miljøet, kan der ikke anmodes om fortrolig behandling af oplysninger, der kræves angivet i et sikkerhedsdatablad med henblik på kommunikation i leverandørkæden. 5.1 Medtagelse af oplysninger om eksponeringsscenarie Et af de hovedbegreber, der indføres med REACH, og som har betydning for sikkerhedsdatablade, er eksponeringsscenariet. Enhver aktør, der har pligt til at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport indeholdende eksponeringsscenarier, skal vedhæfte det eller de pågældende eksponeringsscenarier til sikkerhedsdatabladet. Et eksponeringsscenarie beskriver, hvordan et stof kan fremstilles eller anvendes på en sikker måde (dvs. så beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet sikres), og skal omhandle de anvendelser, der angives i selve sikkerhedsdatabladet. I praksis udvider eksponeringsscenariet (-scenarierne) oplysningerne i selve sikkerhedsdatabladet. Eksponeringsscenariet og sikkerhedsdatabladet skal således betragtes sammen og skal være overensstemmende. Det er meget vigtigt, at leverandøren giver oplysningerne, så de er letforståelige for den umiddelbare downstreambruger, som skal fastlægge og anvende de relevante foranstaltninger og anbefale dem længere ned i leverandørkæden. Downstream-brugere og andre aktører, der skal levere et sikkerhedsdatablad for et stof eller en blanding, men ikke en kemikaliesikkerhedsrapport, skal tage hensyn til og medtage relevante oplysninger om sikker anvendelse fra det eller de eksponeringsscenarier, de har modtaget fra leverandøren, når de udarbejder deres sikkerhedsdatablad(e). De kan enten vedhæfte de relevante eksponeringsscenarier til sikkerhedsdatabladet, indsætte relevante oplysninger om eksponering i selve sikkerhedsdatabladet (dvs. afsnit 1-16 i sikkerhedsdatabladet) eller vedhæfte oplysninger om sikker anvendelse for blandingen, udledt af eksponeringsscenarierne for komponentstofferne. Der bør vælges det, der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde. Der bør tages hensyn til, at ikke alle muligheder er lige velegnede for den pågældende modtager, som desuden kun bør modtage oplysninger, der er relevante for vedkommende. Mere detaljerede oplysninger herom findes i kapitel 2.23 og tillæg 2 til selve vejledningen og i ECHA s Vejledning for downstream-brugere. I modsætning til sikkerhedsdatabladets format er eksponeringsscenariets format ikke fastlagt ved lovteksten. Et hjælperedskab til oprettelse af et egnet format er værktøjet til kemikaliesikkerhedsvurdering og -rapportering (Chemical Safety Assessment and Reporting tool, Chesar 9 ), der genererer eksponeringsscenarier klar til vedhæftning til sikkerhedsdatabladet. 6. Yderligere vejledning og anden relevant information Denne kortfattede vejledning giver en oversigt og en kort gennemgang af hovedprincipperne 9 Tilgængeligt på chesar.echa.europa.eu.

10 10 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December 2015 for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til artikel 31 og bilag II til REACHforordningen. Men de personer, der rent faktisk skal udarbejde sikkerhedsdatabladene, tilrådes kraftigt at søge oplysninger i den fuldstændige Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade for at opfylde kravene til kommunikation. Den er tilgængelig på: echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach. Den fuldstændige vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade giver mere detaljeret information om indholdet i hvert afsnit af sikkerhedsdatabladet og om særlige tilfælde samt eksempler på udfyldelse af underafsnittene. Yderligere forklaringer og relevante oplysninger fås især fra følgende dokumenter og websteder: - ECHA' elektroniske vejledning vedrørende sikkerhedsdatablade: - ECHA's database over registrerede stoffer: echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals/registered-substances - ECHA's fortegnelse over klassificeringer og mærkninger: echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database - ECHA s Vejledning for downstream-brugere: echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach

11 Kortfattet vejledning Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 2.0 December DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade VEJLEDNING Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 2 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering Version 3.0 - november 2016 1 VEJLEDNING November 2016 Version 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Version 3.0 - november

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

Introduktion til datadeling

Introduktion til datadeling Webinar for ledende registranter Datadeling og -spredning Introduktion til datadeling 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Nøgleprincipper - oversigt Hvorfor dele data? Hvem forventes at dele data?

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade til virksomheden. Anbefalinger til kommunikation af sikkerhedsdatablade

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet Projektet gik et niveau længere ned i leverandør-kæden i

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering December 2011 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del A: Introduktion til det vejledende dokument Version 1.1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Sikkerhedsdatablade fremover. MST dialogmøde 11. oktober 2010 Helle M. Andersen hma@dhigroup.com

Sikkerhedsdatablade fremover. MST dialogmøde 11. oktober 2010 Helle M. Andersen hma@dhigroup.com Sikkerhedsdatablade fremover MST dialogmøde 11. oktober 2010 Helle M. Andersen hma@dhigroup.com Det nye sikkerhedsdatablad Udvidet sikkerhedsdatablad 1. december 2010 31. maj 2018 REACH Annex II 1. december

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM 2017 Se hjemmesiden www.altox.dk Følg os på : http://dk.linkedin.com/company/altox-a-s Miljø Arbejdsmiljø Kemikalier Altox a/s Tonsbakken 16-18 2740 Skovlunde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring 31. maj 2010 I medfør af 4 a,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

Vejledning om sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier

Vejledning om sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier Vejledning om sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier SIKKERHEDS- DATABLADE Indledning EKSPONERINGS- SCENARIER Indledning SIKKERHEDS- DATABLADE Punkter EKSPONERINGS- SCENARIER Punkter Ansvarsfraskrivelse/juridisk

Læs mere

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier EU kemikalielovgivning 1967-2005 Hvad er der galt? for få data om stoffers egenskaber (fysisk-kemiske, sundhed,

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Mange konsulenter tilbyder generel lovgivningsmæssig støtte, men få giver den hurtige og høje kvalitetsservice, som JSC leverer. Vi har et enestående team

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende 17.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 14.6.2017 L 150/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/999 af 13. juni 2017 om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret Page 1 of 5 BEK nr 644 af 13/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2014 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 Formål og anvendelsesområde Definitioner Producenter og importørers

Læs mere