Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl i Højmark forsamlingshus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl i Højmark forsamlingshus."

Transkript

1 Fjordkredsen Generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til styrelsesmedlemmer og ansat personale. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for perioden 1/ til 31/ Valg, jf. 7 og Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Fjordkredsen, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing senest mandag den 7. marts 2016 kl Endelig dagsorden vil blive udsendt til tillidsrepræsentanterne senest 5 dage før generalforsamlingen.

2 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Konsulenten optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsmænd, til at bistå konsulenten med stemmeoptælling. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, foretages afstemning om den samlede beretning efter behandlingen af disse punkter. 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg, begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 8. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog vedtægternes 5 om personvalg, 12 og 13 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 medlem begærer skriftlig afstemning. 10. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde 1

3 1. Indledning Den skriftlige beretning følger den samme opdeling, som normalt anvendes af DLF. Opdelingen af debatten på generalforsamlingen vil ske på følgende måde: A. 1. Indledning 2. Pædagogik B. 3. Faglige forhold C. 4. Organisation D. 5. Fremtidigt arbejde 6. Tak for samarbejdet 2. Pædagogik Skolens indhold og struktur Året 2015 blev såvel kommunalt som nationalt et meget spændende år. På Ringkøbing-Skjern Kommunes byrådsmøde den 17. marts blev den kommunale Børne- og Familiepolitik endelig vedtaget. En politik, der med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om Naturens Rige og en politisk vision om, at: Alle børn og unge trives, udvikler sig og bliver så dygtige de kan, opstiller mål for otte nedenstående målsætninger: 1. Fælles børne- og ungesyn 2. Faglighed 3. Overgange og helhed 4. Aktive medborgere 5. Fællesskaber og trivsel 6. Sundhedsfremme og forebyggelse 7. Innovation 8. Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne Overordnet set en meget interessant og ambitiøs politik, der med spænding ses udmøntet i praksis. På den nationale front blev skoleåret 2015/2016 året, hvor vi påbegyndte år to med Folkeskolereformen. Allerede den 26. august blev der fra forligskredsen bag Folkeskolereformen, bortset fra de Konservative, fremsendt et hyrdebrev til kommunerne. Brevet løste desværre ikke det grundlæggende problem omkring reformens manglende finansiering; men indeholdt et håndtag, der kunne give en lettelse af den udfordring, som de lange skoledage har givet mange steder. Dette blandt andet ved at anvende folkeskolelovens 16 b langt mere fleksibelt end hidtil. En åbning for muligheden for, at større eller mindre del af den understøttende undervisning erstattes af tolærerordninger i den fagopdelte undervisning. Yderligere har syv kommuner nu ansøgt Undervisningsministeriet om dispensation for to af grundpillerne i Folkeskolereformen, nemlig lektiecafeen og den understøttende undervisning. Gives denne dispensation må man så håbe, at de afsatte ressourcer forbliver i folkeskolen og i stedet bliver brugt til faglige og pædagogiske initiativer, som kan styrke elevernes undervisning. En deraf øget fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Styrelse og ledelse I et forsøg på at sikre fokus på skolens kerneopgave, kvalitet i undervisningen, er der behov for klare og fælles prioriteringer af ledelsesopgaven. Til brug herfor præsenterede Danmarks Lærerforening i august 2014 et debatoplæg om skoleledelse. Oplægget bestod af fire målsætninger og syv bud på god skoleledelse. Omdrejningspunktet er den nærværende leder, som understøtter 2

4 læringsprocesser og fungerer som en faglig sparringspartner for lærerne. Debatoplægget blev godt modtaget og en række samarbejdspartnere, herunder KL og Skolelederforeningen, blev efterfølgende inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe for at drøfte, hvordan grundtanken i oplægget kan understøttes gennem fælles tiltag. Lad os håbe på et positivt og brugbart resultat af dette arbejde. I Ringkøbing-Skjern Kommune skete der i 2015 en del rokeringer på ledelsesområdet. Materielle vilkår Ved offentliggørelsen af resultatet af byrådets budgetkonference oplyste borgmester Iver Enevoldsen, at det var et enigt byråd, der stod bag budgettet for På Dagtilbud-Undervisnings områder var der afsat extra 3,4 mio. kr. til de nye modtagerklasser, ligesom der på anlægsområdet var tildelt 18 mio. kr. extra til at forbedre bygningsfaciliteterne samt 12 mio. kr. yderligere til renovering af Tim skole og Fresiahaven, hvilket betyder, at renoveringen fremrykkes, og der i alt afsættes 20,5 mio. kr. til den samlede renovering. Spændende at se, hvorledes projektet udmøntes i praksis, idet det oprindelige forslag medfører en udgift på ca. det dobbelte. Danmarks Lærerforening offentliggjorde i 2015 en analyse, der viser, at på seks år er udgiften pr. undervisningstime faldet med 26 procent. I skoleåret 2009/2010 var udgiften pr. time nemlig 77 kroner pr. elev. I Skolereformens første skoleår 2014/2015 var udgiften faldet til 57 kroner. Dette medførte en udtalelse fra skoleforsker, Andreas Rasch-Christensen VIA, om, at manglende finansiering af Folkeskolereformen kan have negative konsekvenser for elevernes udbytte. Når man gennemfører en så stor reform uden den nødvendige finansiering, så bliver det endnu vanskeligere at få visionerne og intentionerne til at fungere i praksis. Andre steder, hvor man har lavet større reformer af skolen f.eks. i Tyskland og Ontario i Canada, har man fulgt op med investeringer. Skolens udvikling Et emne, der har fyldt meget i de sidste års skoledebat, er inklusion. I ministeriets officielle statusredegørelse er det generelle billede fra forvaltningsniveauet, at det går rigtig godt med inklusionen. Skolelederne er positive, om end de ser nogle udfordringer, mens vurderingen fra lærere og forældre er betydelig mere negativ. Men det er de samme børn, vi taler om. Der er børn, som ikke får det undervisningstilbud, de har brug for, der er børn, som bliver holdt hjemme fra skole og, der er forældre, som vælger folkeskolen fra. Derfor er det positivt, at den nye minister, Ellen Trane Nørby, nu iværksætter et eftersyn for at få gjort status. Pr. 1. august 2015 overtog Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern driften af kommunens 10. klasse-center. Det lykkedes heldigvis via Virksomhedsoverdragelsesloven at få de hidtidige medarbejdere overført til den nye arbejdsgiver. 3

5 Fælles mål fælles rammer Fælles mål skulle være trådt i kraft allerede fra skoleåret 2014/2015, men det lykkedes, bl.a. efter pres fra Danmarks Lærerforening, at få det udskudt et år, så målene i stedet trådte i kraft fra 1. august Med de nye fælles mål er målene for fagene ændret fra undervisningsmål til læringsmål. Med den ændrede folkeskolelov opleves det, at folkeskolens styring er ensidigt fokuseret på det, der relativt enkelt kan måles, hvilket er en helt forkert udvikling. Alle skolens fag, samt folkeskolelovens brede formålsparagraf, bør ligge til grund for en vurdering af folkeskolens resultatopfyldelse. Skolens kvalitet kan ikke alene vurderes ud fra testresultater. Efter-/videreuddannelse Ringkøbing-Skjern Kommune var én af de kommuner, der fik tildelt midler fra A. P. Møller-fondens gave til Folkeskolen. VIA har derfor i indeværende skoleår afviklet et kursus for kommunens lærere. Der har ligeledes været udbudt nogle undervisningskompetencemoduler for at forsøge opnåelse af Folkeskolereformens 2020-målsætning. 3. Faglige forhold Arbejdstidslov og OK15 forlig I foråret var der forhandlinger mellem KL og LC, og ved afstemningen blandt medlemmer blev det et ja til overenskomsten. På den baggrund blev der fra administrationen lavet en indstilling til Børne- og Familieudvalget i marts med ønske om at administrationen skulle bemyndiges til at iværksætte en undersøgelse af behovet for en lokalaftale 4 på lærerområdet. Dermed blev vi indkaldt til et møde med fagchefen og formanden for skolelederforeningen. Der kunne ikke opnås enighed i skoleledergruppen om indgåelse af en fælles aftale, men indstillingen til udvalget blev bl.a., at der skulle være et forpligtende samarbejde mellem Fjordkredsen og skolelederne om indfrielse af forligets tekst. På mødet i Børne- og Familieudvalget den 28. april 2015 kunne der ikke opnås enighed i forhold til administrationens indstilling. John G. Christensen ønskede, der skulle være en drøftelse med medarbejdere og skoleledere med henblik på indgåelse af en aftale, så sagen blev sendt videre til behandling i Byrådet dog med et udtrykt ønske om at lave en fælleskommunal aftale. Ved Byrådsmødet den 12. maj 2015 var punktet på til debat, men det blev desværre nedstemt med stemmerne otte mod 19. I den mundtlige beretning omtales det nærmere forløb, der - på baggrund af beslutningen i Byrådet den 12. maj har været iværksat i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune. Lokale lønaftaler Vi har i forbindelse med vores forhåndsaftale oplevet nogle uenigheder, hvilket førte til en forespørgsel fra vores side, om et forhandlingsmøde med forvaltningen. Dette møde blev afholdt den 12. november. Ved mødet deltog afdelingsleder, Anette Ørskov, personale juridisk konsulent, Karin Klausen, og formand for skolelederne, Ole Graversen. Vores punkter drejede sig om selve forhandlingsproceduren, det økonomiske råderum, den teambaserede organisering,

6 skiftende arbejdssteder og definitionen af relevant videreuddannelse. I forbindelse med den sidste forhåndsaftale indgået med kommunen blev alle skoleledere forpligtet på at udforme lønkriterier i MED udvalgene til fremtidige decentrale forhandlinger. Det ønskede vi en afklaring af, om var sket. Der vil blive orienteret nærmere om forløbet i den mundtlige beretning. For UU området blev der efter forhandlingsmøder indgået en lokalaftale gældende pr. 1. august For PPF og Dagtilbud og Undervisning er der lavet lønkriterier, hvilket vil være udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Beskæftigelsesforhold I Ringkøbing-Skjern Kommune var der pr. 18. december 2015 otte ledige lærere. Vi oplever i stigende grad, at der ansættes uuddannede og studenter til varetagelse af lærerjob i kommunen. I øjeblikket er 11 % af de ansatte ikke læreruddannede. Sidste år blev der vedtaget en forflyttelsesprocedure, der allerede er indledt. Proceduren ligner den fra sidste år, hvilket betyder, der ikke indledes med en frivillig runde. I forbindelse med højesteretsdommen, som faldt i efteråret 2014, havde vi en dialog med forvaltningen om de medarbejdere, der opsagde deres stilling på en skole i kommunen for at flytte til en anden skole. Der er blevet rettet/ændret for næsten alle. Kongres 2015 Denne blev afholdt fra den september Fra begyndelsen blev der lagt op til en kongres med mere dialog end tidligere. Derudover var der valg af formand og næstformand. Der var en livlig debat og kongressen var mere dynamisk end tidligere. Anders Bondo Christensen tog i sin beretning fat i den udvikling organisationen er i grundet de nye vilkår, lov 409 og arbejdstiden, skolepolitikken og arbejdsmiljøet. Desuden var der besøg af undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, og selvfølgelig også Michael Ziegler, men ingen af de to kunne hamle op med et oplæg fra Pasi Sahlberg, som i de sidste par år har studeret uddannelsessystemer og reformer i mange dele af verden særligt Finland kan begejstre ham. Pasi Sahlberg mener, at fokus skal være på lærernes professionalisme og egen viden og ikke på konkurrence, privatisering og markedsbaserede reformer. Vi kan da kun være enige med ham, hvis bare vi så også kan få politikerne til at lytte. Foreningen har skullet gentænke sine strategier for at sikre fremskridt. Både i forhold til foreningens traditionelle indflydelse på skolepolitikken i Danmark og i forhold til foreningens muligheder for at aftale rammer, der sikrer lærerne muligheder for at kunne udføre det bedst mulige arbejde i den daglige undervisning af eleverne. Derfor har foreningens fokus været på at udvikle nye måder at søge indflydelse og varetage medlemmernes interesse. 5

7 Inden reformen trådet i kraft, var det svært at vinde lydhørhed i forhold til uoverensstemmelse mellem ressourcer og krav, men efter det første år med reformen er der en spirende erkendelse både blandt Folketingets politikere og i kommunerne af, at der var hold i Danmarks Lærerforenings indvendinger mod reformen. Der har siden OK15 været et øget fokus på at hjælpe de medlemmer, som ikke har udsigt til at blive omfattet af en lokalaftale. Der arbejdes med materialer og kursusvirksomhed, som kan understøtte medlemmer, TR og kredse i kommuner, som enten notorisk nægter at indgå aftaler, eller som har afsluttet forhandlingerne uden indgåelse af aftaler, men hvor parterne har fået fælles ideer til den videre udfoldning af Bilag 4 om arbejdstid på skoleniveau. Foreningen arbejder videre med de fem politiske indsatsområder: Fastholde og styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne og institutionerne kan lykkes med opgaven. Konkrete forbedringer af medlemmernes arbejdssituation. Forsvarer medlemmernes ytringsfrihed og mulighed for at påpege problemerne over for ledelsen. Sikre TR s og AMR s vilkår for at kunne løse opgaven. Derudover er der stadig fokus på de mindre medlemsgrupper. I forbindelse med OK15 krav blev lønforbedringerne opnået for LC-gruppen, mens kravet om rammer, der sikrer 6 lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene ikke blev imødekommet, da der var en tydelig politisk styring fra finansministeriet der måtte ikke indgås en aftale. Parterne forpligtede sig i stedet på at fremme 15 initiativer, som skal bidrage til at lærere og ledere kan lykkes med deres vigtige opgave. I debatten var det særligt arbejdsmiljøet, der var i spil, både for medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det blev tilkendegivet, at foreningen fortsat har arbejdsmiljøet som fagpolitisk satsningsområde. 4. Organisation Kredsstyrelsesarbejdet Der har i det forgangne år været et tættere samarbejde med Hovedstyrelsen. I forbindelse med OK15 og det videre arbejde, har der været afholdt flere kredsformandsmøder, hvor de fremadrettede politiske tiltag diskuteres. På baggrund af den politiske beslutning den 12. maj har vi brugt en del tid på møder på skolerne med ledelse og TR. Der har på flere skoler været både første, andet og tredje møde, og sidst har der været evalueringsmøde for alle tillidsrepræsentanter og skoleledere. Alle medlemmer har også deltaget i et evalueringsskema af indfrielsen af bilag 4. Dette arbejder fortsætter for kredsen i den kommende periode.

8 Der har også været afholdt møder vedr. arbejdstiden for UU, og en fælles forståelse blev underskrevet. Vi har valgt at bruge to dage på et kredsseminar. Her var fokus i år på de kommunale budgetter og lokale lønforhandlinger, så vi bedst muligt kan varetage medlemmernes interesser. Grundet OK15 og nye tillæg igen har vi brugt en del tid på at tjekke opgaveoversigter og lønsedler på alle skolerne. Opgaveoversigterne ser mere ensartede og gennemskuelige ud i år, og umiddelbart er der på mange skoler reduceret i det gennemsnitlige undervisningstimetal i år sammenlignet med sidste år. Vores bekymring for om alle fik den rette løn, da en del tillæg først blev udbetalt ved normperiodens afslutning, viste sig desværre at holde stik. For alle medarbejdere i kommunen har der været fejl i ulempeydelsen, men lønkontoret har lovet, det bliver rettet med tilbagevirkende kraft. Der har også i år været en del medlemshenvendelser i forbindelse med sygdom. Det er desværre stadig et problem, og ofte er det arbejdsrelateret stress. På nogle skoler har vi lavet aftale for den enkelte medarbejder for at forebygge en reel sygemelding. Vi oplever desværre oftere, at kommunen ser på den økonomiske situation i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb, end vi tidligere har set. Det er tydeligt, at skolernes økonomi presses bl.a. grundet faldende børnetal. Folkeskolen har lavet en undersøgelse, der viser, at 12% af lærerne i Ringkøbing- Skjern kommune siden 1. januar har skiftet job til en anden skole i en anden kommune eller helt ud af Folkeskolen. Derudover kommer jobskifte internt i kommunen og lærere, der har sagt op uden andet job på hånden. Der har været ledige stillinger gennem hele 2015, så vi har arbejdet på at løfte rekrutteringsproblematikken både lokalt og centralt. I øjeblikket er der otte ledige lærerstillinger, så arbejdet fortsætter. Dialogen med forvaltningen er blevet en reel mulighed, og vi er ikke uenige om, at tillid, dialog og samarbejde er bærende for et godt skolevæsen. Kredssamarbejdet Midt Vest (KMV) Også i 2015 har Fjordkredsen indgået i et forpligtende samarbejde med Viborg Lærerkreds, Skiveegnens Lærerforening, Herningegnens Lærerforening og Vestjysk Lærerkreds. Den nye struktur, hvor det er kredsenes formand samt næstformænd, der deltager i dette samarbejde, har vist sig at være en opkvalificering. Ydermere er det særdeles positivt, at det lokale hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup deltager i KMV-arbejdet. Hovedstyrelsen I 2015 var der valg til hovedstyrelsen, og heldigvis blev vores lokale hovedstyrelsesmedlem, Niels Lynnerup, genvalgt. 89% af Fjordkredsens stemmer gik til Niels. Vi deltager ca. én gang om måneden i hovedstyrelsesforberedende møder forud for de egentlige hovedstyrelsesmøder. 7

9 MED-aftale Pr. 1. februar 2015 trådte Ringkøbing- Skjern Kommunes nyreviderede MEDaftale i kraft. Revisionen, samt den kommunalt vedtagne besparelse på kr. på MED-systemet, medførte bl.a. en ændret arbejdsmiljøorganisering, reduktion på fem medarbejderrepræsentanter i FagMED Dagtilbud- Undervisning og ændring fra seks årlige møder til fem. Ændringen har medført væsentlige længere dagsordener til de ordinære FagMED-møder og et betydeligt vanskeligere baglandsarbejde i forhold til arbejdsmiljøområdet. Personalepolitik I henhold til Retningslinjer for MEDsystemets deltagelse i udformningen af personalepolitikker skal Ringkøbing- Skjern Kommunes personalepolitikker revideres hvert 4. år. I 2015 var fem nedenstående områder til revision: Elev og praktikpolitik Kompetence og udviklingspolitik Ligestillingspolitik Lønpolitik Arbejdsmiljøpolitik En arbejdsgruppe fremsendte revisionsforslag til høring i MED-systemet. Resultatet af høringsrunden omtales nærmere i den mundtlige beretning. Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø Der blev i 2015 indført en ny praksis i Ringkøbing-Skjern Kommune, idet Trivselsundersøgelsen og den Psykiske APV blev slået sammen. Resultaterne giver de enkelte institutioner et udmærket billede af, hvorledes det står til med arbejdsmiljøet. Ved opfølgningen på 8 institutionens DBA med Kommunen er der ligeledes stor fokus på undersøgelsens resultater. Fagbladet Folkeskolen gennemførte i 2015 en undersøgelse med et noget overraskende resultat. Seks procent af landets lærere har fundet job i en anden kommune eller uden for folkeskolen. Tallene synes at bekræfte oplevelsen af, at langt flere lærere kaster sig ud i et jobskifte efter indførelsen af Folkeskolereformen og L409. Antallet af pensionister er pr. 1. januar 2015 på 263 medlemmer, hvilket er det samme som på samme tid sidste år. Den 17. februar 2015 blev der afholdt generalforsamling. Pensionistforeningen har stadig damp under kedlerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. hvert kvartal. Udsendelse af en aktivitetsplan vil fortsætte. Heri er der en beskrivelse af årets arrangementer. Onsdag den 20. maj 2015 var der planlagt en forårstur til Herning. Efter en guidet rundtur på biblioteket, der er et tidligere supermarked ombygget i en rå New Yorker stil, blev der spist frokost, hvor der var frit valg mellem medbragte klemmer eller en af byens mange restauranter. Efter frokost var der rundvisning på kunstmuseet Heart. Tirsdag den 1. september 2015 var dagen for den årlige og traditionsrige udflugt for Fjordkredsens pensionister.

10 Udflugten var en tur Mors rundt, hvor der var tilbud til diverse sanser i form af kulturelle/historiske input samt god mad og drikke. Dagen blev afsluttet på Hotel Pinenhus. Desværre måtte årets golfturnering aflyses grundet manglende tilmelding. Torsdag den 26. november 2015 fik vi en rundvisning på Innovest i Skjern med efterfølgende julefrokost på Bechs Hotel i Tarm, hvilket afsluttede endnu et godt år. Møder og kurser TR-/ medlemsmøder I 2015 er der afholdt følgende møder: Den 19. februar regionalt TR-møde i Herning. Ordinær generalforsamling afholdt den 5. marts. Der blev afholdt KS-seminar den august. Desuden månedlige TR-møder. Lokale TR og TR-suppleant kurser. TR-kursus sammen med Herning, på Skarrildhus den januar. 5. Fremtidigt arbejde Med udgangspunkt i principprogrammet for DLF og kompetencefordelingen mellem kreds og hovedforening vil de primære arbejdsopgaver i Fjordkredsen i 2016 omfatte flg. områder: 1. Første instans for alle medlemshenvendelser. 2. Pædagogiske forhold. 9 a. Folkeskolelov og kommende ændringer heri. b. Kommunale budgetter. c. Efter- og videreuddannelse af lærere. d. Skoleudvikling herunder ledelsesstruktur. e. Fælles mål fælles rammer og den digitale platform. 3. Faglige forhold. a. Arbejdstidsforhold b. Lønaftaler. c. Rammeaftale om seniorpolitik, flexog skånejob. d. Beskæftigelsesforhold. e. Kongres Organisation. a. Kredsstyrelsesarbejdet. b. Sagsbehandling. c. HovedMED og FagMED. d. Personalepolitik. e. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. f. Pensionistarbejdet. g. Kredssamarbejdet Midt Vest (KMV). h. Nyhedsinformation. i. TR-/medlemsmøder. j. Lokale TR- og TR-suppleantkurser. k. Vedligeholdelse af TR-uddannelsen koordineret af KMV. 6. Tak for samarbejdet Forhandlinger om bilag 4, opfølgning på løn og opgaveoversigter, Folkeskolereformarbejdet, sagsbehandling og repræsentation i MED-systemet har været hovedarbejdsområder for Fjordkredsen i Alle yder et stort stykke arbejde, så der skal her lyde en stor tak til alle for indsatsen. Til alle medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer, bestyrelsen for

11 Fjordkredsens Pensionistforening og personalet på kredskontoret skal der herfra lyde en stor tak for samarbejdet. På kredsstyrelsens vegne Kirsten Busk 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 7 7 Stk. 1. Kredsstyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer: 2 delegerede og 3 suppleanter for kredsens 2. delegerede. Kassererfunktionen varetages af næstformanden. Derudover evt. formanden for Ringkøbing- Skjern Lederforening jfr. 9, stk. 1. Kredsstyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode. Stk. 1. Kredsstyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer: 2 delegerede og 3 suppleanter for kredsens 2. delegerede. Kassererfunktionen varetages af næstformanden. Derudover evt. formanden for Ringkøbing- Skjern Lederforening jfr. 9, stk. 1. Kredsstyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Valgperiode er sammenfaldende med kongressens valgperiode. Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter til styrelsen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Stk. 3. Valg af delegerede og suppleanter for disse foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget. Valgmetode B 1 i hovedstyrelsens fastsatte regler anvendes. Stk. 4. Valgrækkefølgen er: 1. Der vælges 2 delegerede. Begge delegerede, som er valgt af kredsgeneralforsamlingen, er samtidig valgt som kredsstyrelsesmedlemmer. 2. Der vælges kredsformand blandt de 2 delegerede. Den anden delegerede er automatisk valgt som næstformand. 3. Der vælges 3 suppleanter for kredsens 2.- delegerede. De er samtidig valgt til kredsstyrelsen. 4. Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen. 5. Der vælges 2 kritiske revisorer. I samme valgomgang vælges 1 revisorsuppleant. Stk. 2. Der vælges kredsformand, som samtidig er kongresdelegeret. Stk. 3. Der vælges næstformand, som samtidig er kongresdelegeret. Stk. 4. Der vælges 3 kredsstyrelsesmedlemmer. De er samtidig suppleanter for den 2. kongresdelegerede. 25

27 Stk. 5. Procedure ved valg af kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse: Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter til styrelsen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Stk. 6 Procedure ved valg af kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse: Der indkaldes kandidatforslag. Kandidatforslag er kun gyldig, såfremt kandidaten på mødet erklærer sig villig til valg eller skriftligt tilsagn foreligger. Forslag kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De forud for generalforsamlingen indkomne forslag udsendes samtidig med den endelige dagsorden. Afstemningsmetode: Valg af én person: Er der kun opstillet én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer. Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater,der opnåede flest og samtidig lige mange stemmer. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg. Der indkaldes kandidatforslag. Kandidatforslag er kun gyldig, såfremt kandidaten på mødet erklærer sig villig til valg eller skriftligt tilsagn foreligger. Forslag kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De forud for generalforsamlingen indkomne forslag udsendes samtidig med den endelige dagsorden. Afstemningsmetode: Valg af én person: Er der kun opstillet én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer. Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater,der opnåede flest og samtidig lige mange stemmer. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg. 26

28 Valg af flere personer: Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på det antal kandidater, der skal vælges. Navnene på kandidaterne anføres i den rækkefølge, man ønsker kandidaterne valgt. En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på stemmesedlen. På stemmesedlen kan der anføres færre kandidatnavne end det antal, der i alt skal vælges. Optælling: Ved stemmeoptællingen får den kandidat, der på stemmesedlen er opført som nr. 1 det antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater og evt. suppleanter, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning. Nr. 2 på stemmesedlen tildeles 1 stemme mindre end antallet af kandidater og evt. suppleanter, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning og så fremdeles. Valg af flere personer: Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på det antal kandidater, der skal vælges. Navnene på kandidaterne anføres i den rækkefølge, man ønsker kandidaterne valgt. En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på stemmesedlen. På stemmesedlen kan der anføres færre kandidatnavne end det antal, der i alt skal vælges. Optælling: Ved stemmeoptællingen får den kandidat, der på stemmesedlen er opført som nr. 1 det antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater og evt. suppleanter, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning. Nr. 2 på stemmesedlen tildeles 1 stemme mindre end antallet af kandidater og evt. suppleanter, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning og så fremdeles. 27

29 Forslag vedr. tildeling af frikøbs-, konsulent- og sekretærtimer samt timer til rengøring. Budget 1/ /3-16 1/ /3-17 Kredsformand (Kongresdel.) Kredskontor Konsulent Rengøring Sekretær Kredsstyrelsesmedlemmer Næstformand (Kongresdel., sagsbehandler) Kasserer 0 0 Grundbeløb KS (-formand og næstformand) TR-mentorer, incl. formand I alt

30 Kontingent pr. måned for perioden 1. august juli / / / / / 2017 Kr. 122 DLF I alt Kr. 122 DLF I alt Fraktion 1 og Pensionister, F Særlige medl., F Kontingentet tilbageføres til mindst nuværende niveau efter den 31. juli

31 Budget 1/ / Den 4. februar 2016 Kontonr. Regnskab Budget Budget Note 3 dages kongres i INDTÆGTER: Kontingent: Kredskontingent (alm. medlemmer) DLF hovedkassen I alt Kontingent (- tilbagebetaling og afregningsdif) AKUT-fonden Renteindtægter Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Frikøbstimer (excl. formand) Formand Næstformand (omlagt kørsel) Forpligtelse ved fratrædelse 34 Konsulent Lønninger m.v. 1450, 1458, KS-diæter KS-gaver KS-kørsel KS-kørsel, A-indkomst 2110, TR-diæter TR-gaver TR-kørsel Møder og kurser - TR, KS og ansatte Faglige klubber Budgetudgifter Lokaleomkostninger (husleje) Udgifter til kredssamarbejdet MidtVest (KMV) Fortæring Nyanskaffelser og vedligeholdelse Kontorartikler Porto Andre omkostninger UDGIFTER IALT OVER-/UNDERSKUD

32 Noter, budget 1/ / Den 4. februar 2016 Regnskab Budget Budget Kontonr Formand: Note 1 Frikøbstimer Løn Pensionsbidrag ferieuge I alt Næstformand: Note 2 Frikøbstimer Løn/pension (omlagt kørsel) Pensionsbidrag 0 6. ferieuge 0 0 I alt Konsulent: Note 3 Konsulentløn Pensionsbidrag I alt Lønninger mv: Note 4 Sekretær Rengøring Pensionsbidrag, sekretær Andre lønninger (Kursusgodtgørelse) Arbejdsgiverbidrag (ATP, AER, gr. Liv, lønsum) Refusion rengøring, Særlig Fond I alt Budgetudgifter: Note 5 Gaver og blomster Generalforsamling Kongres KS-fest Pensionistforening PR Henlæggelser til åbent medlemskursus Revision og regnskabsassistance I alt Andre omkostninger: Note 6 Bladhold Bøger og tidsskrifter Forsikringer , 8400 Gebyrer Leasing kopimaskine, AC-Soft licens IT-abonnement (bredbånd) Telefoni, fastnet og mobil Øvrige omkostninger Administrationsbidrag fra Særlig Fond I alt

33 Særlig Fond, Kreds 122 Den 5. februar 2016 Budget 2016 Indtægter: Regnskab 2015 Budget 2015 Budget 2016 Huslejeindtægt incl. lys og varme Renteindtægter Udbytte Indtægter i alt: Udgifter: Ejendomsudgifter: Ejendomsskat Erhvervsaffaldsgebyr Renovation Vand, forbrug og vandafledningsafgift Bygningsforsikring Erhvervsforsikring El Varme Rengøring Diverse Vedligeholdelse ud over hensættelse Hensættelse til vedligeholdelse, 8% Andre udgifter: Administrationsandel til kreds Revision- og regnskabsassistance Nyanskaffelser Gebyrer Udgifter i alt Resultat, overskud

34 Kirsten Busk Genopstiller som kredsformand og kongresdelegeret Formand siden 1. april 2014 Medlem af KS siden 1. april 2010 Kristian Nilsson Opstiller som næstformand og kongresdelegeret Medlem af KS siden 1. april 2008 TR-mentor Lærer på Ringkøbing skole Frederik R. Noesgaard Opstiller som næstformand og kongresdelegeret Lærer på Videbæk skole siden 2008 TR siden 2010 Lærerrepræsentant i skolebestyrelsen Mette Skov Jensen Genopstiller som kredsstyrelsesmedlem Lærer på Ringkøbing skole siden 2002 TR siden august 2008 Lærerrepræsentant i skolebestyrelsen siden 2006 Vicki D. Pedersen Opstiller som kredsstyrelsesmedlem Lærer på Lem Stationsskole siden 2003 TR siden august 2014 Ny kandidat?? Ny kandidat?? 33

35 Formand Kirsten Busk Fasanvej Skjern Næstformand Preben Huus Rønnealle 17, Troldhede 6920 Videbæk KS-medlem Kristian Rahbæk Nilsson Kongevejen Ringkøbing KS-medlem Mette Skov Jensen Skolevej Ringkøbing KS-medlem Kirsten Marie Kristensen Kirkevænget Ølgod Fjordkredsen Kontorets åbningstider Nørregade 22 A Mandag * 6950 Ringkøbing Tirsdag * Telefon Onsdag * Torsdag * Fredag * *Eller efter aftale Konsulent: Sam Schwartz Jensen Sekretær: Rie Kanneworff Madsen 34

36 35

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Fjordkredsen Generalforsamling 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 5. marts 2015 kl. 16.00 i Højmark forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl i Højmark forsamlingshus.

Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl. 16.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ 8 4000 ROSKILDE ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Møllehusvej 8 4000 Roskilde 041@dlf.org www.roskildelaererforening.dk -Tlf. 4635 0418 - 2 - ROSKILDE LÆRERFORENINGS

Læs mere

Referat fra: Danmarks Lærerforening. Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Pensionistforum. Nyborg d

Referat fra: Danmarks Lærerforening. Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Pensionistforum. Nyborg d Danmarks Lærerforening Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn Pensionistforum Nyborg d. 31.01.2013 Referat fra: Møde i Pensionistforum mandag den 14. januar 2013 kl. 10.00 12.00 I Odense Lærerforenings

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne.

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Vejledende forretningsorden for KLF-afdelingerne Forslag: 1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Lærere med tilknytning til flere skoler er medlem af KLF-afdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere