Beskrivelse T-LINE. Oktober Eaton Electric ApS - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse T-LINE. Oktober 2011 - Eaton Electric ApS - tline@eaton.com - www.eatonelectric.dk"

Transkript

1

2 T-LINE Beskrivelse Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Med mindre Eaton Electric skriftligt har accepteret det, er ethvert forbehold, som indføjes i dokumenterne eller på anden måde fremsættes af køber, at betragte som ikke gældende. Tilbud og Ordrer Skriftlige tilbud er bindende for Eaton Electric i 30 dage fra tilbuddets dato. Ordrer, som ikke er baseret på forudgående skriftlige tilbud, er først bindende, når Eaton Electric's skriftlige ordrebekræftelse er køber i hænde. Katalog Alle informationer vedrørende dimensioner, vægt, mål, pris, tekniske eller andre data, anført i kataloger, brochurer, cirkulærer, annoncer, billeddokumentation og prislister er uforbindende. Sådanne informationer vil kun være bindende, når det klart fremgår af aftalen. Specialvarer Varer, der ikke er registreret i Eaton Electric's officielle kataloger, leveres medmindre andet er aftalt i henhold til Eaton Electric's standard tolerancer. Eaton Electric forbeholder sig ret til at afvige fra de på ordretidspunktet aftalte mængder med +/- 0%. Priser Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, er alle priser angivet eksklusive forsendelses emballage FCA Vejle/Glostrup (Incoterms 990), og eksklusive omsætningsafgifter, told og andre offentlige afgifter. Emballage Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, er emballage ikke inkluderet i prisen. Enhver returnering af ubeskadiget emballage må foretages indenfor 2 måneder fra fakturadato, frit leveret Eaton Electric's adresse. Såfremt returneringen er accepteret, vil faktura beløbet for emballage blive modkonteret i den udestående saldo, eller såfremt denne allerede er betalt, mod kontant afregning. Hvor andet ikke er aftalt, skal emballage være i en til enhver tid af Eaton Electric's anvendelig og godkendt standard. Betaling Betaling skal finde sted i henhold til de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Alle omkostninger i forbindelse med kredit køb, skal erlægges af køber. Hvis købsprisen eller dele deraf ikke afregnes til tiden, opkræves en rente på restance beløbet beregnet fra forfaldsdato svarende til.5% pr. måned. Såfremt forfaldent beløb ikke betales til tiden, forfalder restkøbs summen for alle leverede varer til omgående betaling, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. I sådanne tilfælde er Eaton Electric berettiget til, øjeblikkeligt at tilbageholde videre levering og annullere bestående kontrakter for varer, som endnu ikke er leveret helt eller delvist. Hvis levering har fundet sted inden betaling er modtaget fuldt ud, forbliver leverede varer i henhold til modtagerlandets love, Eaton Electric's ejendom, indtil betaling har fundet sted. Hvis loven ikke tillader Eaton Electric at forbeholde sig ejendomsretten i fuldt omfang, skal den pågældende lovgivning om beskyttelse af kreditors rettigheder i videst mulig omfang anvendes. Køber vil yde os enhver assistance i at træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte vore ejendoms rettigheder eller andre rettigheder som ovenfor anført. Køber vil være Eaton Electric behjælpelig i størst muligt omfang i sine bestræbelser på at opretholde sine ejendomsrettigheder eller ved at etablere sikkerhedsforanstaltninger. Levering og Forsendelse Leveringstider beregnes fra ordrebekræftelses dato og opgives efter Eaton Electric's bedste skøn. Med mindre særlige forsendelsesmåde er aftalt, foretages forsendelsen på den måde, Eaton Electric finder mest hensigtsmæssig. Såfremt - af årsager, som ikke er inkluderet under Force Majeure - Eaton Electric ikke leverer en varer i henhold til kontrakten til den aftalte leveringstid, kan erstatninger som Eaton Electric i denne forbindelse kunne være forpligtiget til at betale køber, aldrig overstige købers dokumenterede tab, i henhold til normale regler for erstatning i kontraktforhold indenfor international handel. Dette medfører, at en mulig kontrakt forpligtigelse, som køber eventuelt har overfor sin kunde eller andre, ikke kan danne basis for beregning af erstatning, som køber måtte påberåbe sig overfor Eaton Electric. Desuden kan Eaton Electric's forpligtelser til at betale erstatning, ikke overstige DKK ,- pr. specifik ordre. Reklamationer Leverancen skal undersøges straks ved ankomsten, og enhver mangel, der konstateres ved undersøgelsen, og som ønskes gjort gældende overfor Eaton Electric, skal meddeles Eaton Electric skriftligt inden 4 dage efter leverancens modtagelse. Returnering Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Eaton Electric. En sådan aftale forudsætter, at returneringen foretages senest 2 år efter levering, og at varerne stadig er opført i det på returnerings tidspunktet gældende sortiment. Ligeledes forudsættes det, at varen og emballagen er i samme stand som en tilsvarende ny. Således returnerede varer vil, frit leveret vor adresse, blive krediteret med fakturapris minus et ekspeditionsgebyr på 20% eller minimum DKK. 500,-. Rådgivning Eaton Electric påtager sig intet ansvar eller forpligtigelser for råd eller instruktion ydet af Eaton Electric i forbindelse med leveringer, med mindre en sådan rådgivning er et nødvendigt element i leveringen eller finder sted i henhold til speciel aftale. Ansvar for Fejl og Mangler i øvrigt Eaton Electric yder, for alle produkter fabrikeret hos Eaton Electric, en garanti på 2 måneder, regnet fra ibrugtagning respektive idriftsætning, men ikke ud over 8 måneder fra leveringsdagen. Såfremt der i garanti perioden påvises fejl i konstruktionen, materiale eller udførelse på nogen del, fremstillet af Eaton Electric, og den pågældende fejl ikke skyldes almindeligt slid, dårlig vedligeholdelse eller urigtig behandling / anvendelse, må materialet tilsendes Eaton Electric, hvorefter Eaton Electric hurtigst muligt og indenfor normal arbejdstid foretager reparation og / eller fornyelse i fornødent omfang. Garanti bortfalder, hvis køber gør indgreb i materiellet i garanti perioden. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i Eaton Electric's leverance, ydes alene samme garanti, som ydes af de pågældende underleverandører. Eaton Electric påtager sig intet ansvar for fejl i forbindelse med ovenstående og hæfter således ikke for nogen form for tab, tabt fortjeneste, rentetab eller andet indirekte tab. Mangler i varens kvalitet ved en dellevering kan ikke være årsag til købers ophævelse af den resterende ordre eller kontrakt. Force Majeure Eaton Electric forbeholder sig ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens opfyldelse: krig, uroligheder, revolution, sabotage, rekvirering, sørøveri, naturkatastrofer såsom voldsomme storme, cykloner, jordskælv, oversvømmelser, lynnedslag, epidemier og karantæner, boykot, eksplosioner, brand, destruktion af maskiner eller fabrikker eller andre installationer uden Eaton Electric's skyld, myndighedsakter, strejker under enhver form, herunder officielle strejker og sådanne, som ikke formelt medfører afbrydelse af arbejdet, lockout, driftsstop uanset af hvilken årsag, valutarestriktioner, restriktioner af drivkraft, mangel på transportmuligheder, mangler eller forsinkelser med leverancer fra Eaton Electric's leverandører eller andre lignende omstændigheder udenfor Eaton Electric's kontrol. I disse tilfælde udskydes leverings tidspunktet i samme omfang, som omstændighederne giver anledning til forsinkelse. Hvis disse omstændigheder udelukker eller medfører uoverskuelige vanskeligheder ved levering, vil Eaton Electric være berettiget til at annullere ordren uden ansvar. Produktansvar Eaton Electric er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Eaton Electric, eller andre, som Eaton Electric har ansvaret for. Eaton Electric er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse. Eaton Electric er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller produkter, hvori disse indgår. Eaton Electric er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Eaton Electric måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Eaton Electric skadesløs i samme omfang, som Eaton Electric's ansvar er begrænset overfor. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til foranstående, skal denne part underrette den anden herom. Begge parter er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Lovvalg og Værneting Alle tvistligheder i forbindelse med ordrer eller kontrakter er undergivet dansk lov og afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Eaton Electric skal dog være berettiget til efter eget skøn at vælge retten på købers hjemsted eller i modtagerlandets hovedstad som værneting. Kobbertillæg Grundet stor variation i råvarepriserne, herunder prisen på kobber - jf. London Metal Exchange har vi et kobbertillæg på alle T-line varer, hvori der indgår kobber. Disse varer, samt tillægget, fremgår af en liste, som kan downloades fra Tillægget beregnes på grundlag af kobberindholdet i den enkelte vare. Kobbertillægget vil blive opdateret primo hvert kvartal, med udgangspunkt i udviklingen på London Metal Exchange noteringen i det foregående kvartal. Vi forbeholder os ret til at opretholde kobbertillægget, så længe vi har markante udsving på vores gældende råvarepriser. Side 2 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

3 Indholdsfortegnelse T-LINE Side Generelle salgs- og leveringsbetingelser 2 Beskrivelse Gennemløbsstrømtransformere type HF 4 Målenøjagtighed VA forbrug 5 Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,5 3, type HF3A, HF3B og HF3DB 6 Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,5 3, type HF4C, HF4B og HF5 7 Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,5 3, type HF7A, HF6 og HF8A 8 Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,2S 0,2, type HF4B, HF5, HF6, HF7A og HF8A 9 Oversigtsskema Mætningstransformere type HF2A2 og HF2B2 0 Primærvikling, ved lave primærstrømme Oversigtsskema Delbar strømtransformere TS 2 Oversigtsskema Strømsensorer CS3B 3 Montageeksempler 4 Tilbehør 5-6 Dimensioner, type HF3A, HF2A2, HF3B, HF2B2 og HF3DB 7 Dimensioner, type HF4C og HF4B 8 Dimensioner, type HF5 og HF7A 9 Dimensioner, type HF6 og HF8A 20 Dimensioner, type TS 2 Oversigt Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 3 af 26

4 T-LINE Beskrivelse Generelt En strømtransformer udgør en central del af et målesystem. Der er mange grunde til, at Eaton Electric s gennemløbsstrømtransformere, type HF er noget ud over det sædvanlige. De er lette at montere - samme transformer kan bruges såvel til skinner som til rundleder. Indenfor det samme bestillings-nummer dækker de fleste af transformerne nøjagtigheds-klasserne og 3 i den ene standardserie og nøjagtig-hedsklasserne 0.2S og 0.2 i den anden standardserie. Et minimum af transformere kan derfor dække et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder og derved reducere de samlede udgifter til Deres investeringer og lagre. HFseriens små ydre dimensioner gør den særlig attraktiv til brug for moderne kompakt-anlæg med små faseafstande. Det meget store gennemløbshul kan også bruges til primærvikling. Ved meget smalle skinner og store gennemløbshuller (HF4B, HF5 og HF7A) monteres transformerne på skinne ved hjælp af et indlæg. Transformerne i HF-serien har egenskaber, der også gør dem velegnet for anvendelse under vanskelige driftsforhold. Sekundære klemmer De sekundære klemmer er modstandsdygtige overfor korrosion (legering af højt kobberindhold og forniklede) og vibrationssikre (Reakdyn-system). Tidligere var det dyrt og behæftet med mange fejlmuligheder at montere sekundære ledere. Nu kan lederen monteres direkte for et beskedent beløb (uden yderligere forberedelser såsom montering af kabelsko, lodning og lign.). Klemmerne kan bruges til såvel eentrådede og flertrådede som mangetrådede ledere. Sekundærklemmerne har dobbelt tilslutningsmulighed, hvilket muliggør tilslutning/kortslutning under drift; f.eks. i forbindelse med udskiftning af det eksisterende måleudstyr. Disse pålidelige klemmer er omsluttet af indkapslingen, således at utilsigtet berøring eller kortslutning af klemmerne undgås. Indkapslingen Indkapslingen er støbt i et termoplastmateriale (Polycarbonat/ Lexan 940), som er varmefast, slagfast og selvslukkende (V-0 i henhold til UL 94). Eftersom dette materiale også har fremragende krybestrømfasthed og elektrisk isolerende egenskaber, kan HF transformerne monteres med fuld sikkerhed selv under meget snævre pladsforhold. Termisk tåler de under kontinuerlig drift ved mærkestrømmen en omgivelsestemperatur på op til 55 C ved en samtidig primærledertemperatur på 90 C. Isolationsklasse B (IEC 85). Data skilt Endnu et punkt, der er værd at lægge mærke til, er data-skiltet, der giver alle nødvendige oplysninger, såsom polaritetsbetegnelserne P og P2 for primærsiden samt S og S2 for sekundærsiden. Tallene og 2 refererer til strøm-retningen. Skiltet er monteret på forsiden af transformeren - det er derfor let at identificere transformeren også efter, at den er blevet monteret. Dataskiltet er placeret bag en gennemsigtig rude, dataoplysningerne kan derfor ikke kradses af, vaskes af eller på anden vis beskadiges. Dataskiltet med rude er indbygget i transformeren og kan derfor ikke falde af. Tilbehør Tilbehøret udgør en meget væsentlig del af de kvalitets-mæssige sider ved en transformer. Eaton Electric bruger derfor kun omhyggeligt konstrueret tilbehør af høj kvalitet, som lever op til forventningerne om stor pålidelighed til en fornuftig pris. De væsentligste træk er følgende: nem montering uden brug af værktøj, vibrationssikkerhed og modstandsdygtighed overfor korrosion. Spændestykkerne, der bruges ved montering på skinne, er således udført i fjedrende rustfrit stål, de er derfor i stand til at klare termiske dimensionsændringer af skinne og transformerhus, hvorved det sikres, at opspændingen er stabil ved såvel temperaturvariationer som vibrationer. DIN-skinnebeslag samt beslag for montage på underlag er ligeledes udført i fjedrende rustfrit stål. Særlig anvendelse HF-transformerne bruges på grund af deres fremragende egenskaber i vid udstrækning om bord på skibe, der er godkendt af klassifikationsselskaberne. Generelle tekniske specifikationer Standard: IEC-publikation Cenelec HD 553 S2 Max driftsspænding: 0.72 kv Prøvespænding i minut: 3 kv Frekvens: Hz Sekundær mærkestrøm: 5A eller A Indkapsling selvslukkende: UL 94 klasse V-0 Produkt godkendelse: Produktoversigter Målenøjagtighed, va forbrug, se side 5. Strømtransformere klasse og 3, se side 6-8. Oversigten omfatter standardprogrammet for transformere, som almindeligvis anvendes i forbindelse med instrumenter og målere med et målenøjagtighedsområde indenfor -5%. Strømtransformere klasse 0.2S og 0.2, se side 9. Denne oversigt omfatter standardprogrammet for transformere, hvor der er brug for særlig præcision, eksempelvis ved brug at mekaniske/elektroniske kwh-målere med stor målenøjagtighed. Mætningstransformere, se side 0. Arbejder De med problemet: beskyttelse af motorer med lang starttid, finder De hos Eaton Electric et meget driftsikkert og konkurrencedygtigt program. Primærvikling, se side. Har De brug for strømtransformere med lave primærstrømme og større ydeevne, er løsningen at forsyne en standard transformer med en primærvikling. Delbare strømtransformere, se side 2. Hvor der i eksisterende anlæg er behov for eftermontering af strømtransformere, er løsningen at anvendes en delbar strømtransformer. Strømsensorer, se side 3. Hvor der er behov for et 4-20 ma output fra strømmålingen, kan der anvendes en strømsensor. Tilbehør til transformerne, se side 5-6. Transformernes dimensioner, se side 7-2. Speciel transformere Eaton Electric fremstiller gerne kundespecificerede kabellavspændingsstrømtransformere med stort gennemløbshul og primærstrøm i nøjagtighedsklasser fra 0,2S. Side 4 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

5 Målenøjagtighed VA forbrug T-LINE Nøjagtighedsklasse Omsætningsfejl +/- % % Mærkestrøm (lpn) Vinkelfejl +/- minutter % Mærkestrøm (lpn) Iht. IEC ,2S 0,75 0,35 0,2 0,2 0, ,2 0,75 0,35 0,2 0, ,5,5 0,75 0,5 0, , Af ovenstående tabel fremgår de nøjagtighedsklasser, som omfattes af HF-serien. De tilhørende grænser for henholdsvis omsætnings- som vinkelfejl er angivet ved den respektive procent af mærkestrømmen. Klassegrænserne skal i henhold til IEC overholdes ved mærkebyrden (VA angivet på transformerens dataskilt) samt ved 25% af mærkebyrden dog ikke mindre end VA. For alle Eaton Electric's transformere gælder, at den respektive nøjagtighedsklasse overholdes fra VA til mærkeydeevnen, selvom de 25% af mærkebyrden måtte tillade en værdi større end VA. En strømtransformers målenøjagtighed er afhængig af den aktuelle byrde transformeren i praksis tilsluttes, denne byrde er summen af VAforbruget i de tilledninger og instrumenter, der er tilsluttet transformerens sekundære klemmer. VA-forbruget skal altid beregnes ved nominel sekundær strøm (5 eller A). Denne samlede ydre byrde bør derfor holdes indenfor transformerens mærkebyrde (ydeevne) i den ønskede nøjagtighedsklasse. Som rettesnor for typisk egetforbrug kan de i nedenstående tabeller angivne værdier anvendes. Eget forbrug VA Sekundær Lednings- Dobbeltledning i meter* mærke- tværsnit 0,5,0 2,5 5 0 strøm VA-forbrug i kobberledning Blødtjernsinstrument 0,3-,2,5 mm 2 0,29 0,58,45 2,9 5,8 5A Drejespoleinstrument 0,3-,2 2,5 mm 2 0,8 0,35 0,88,75 3,5 Bimetalinstrument 2,0-3,2 mm 2 0,08 0,035 0,09 0,8 0,35 KWh-måler pr. strømkreds 0,3-4 A,5 mm 2 0,02 0,023 0,06 0,2 0,23 2,5 mm 2 0,007 0,04 0,035 0,07 0,4 * ved dobbeltledning forstås: Fra transformere til instrument og tilbage til transformere. Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 5 af 26

6 T-LINE Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,5 3 HF3A HF3B Primær Sekundær HF3A HF3B HF3DB mærke- mærke- Ydeevne i VA Ydeevne i VA Ydeevne i VA strøm A strøm A 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr B B00 74B B003 74B B003 74B0060-2,5-2,5 74B002 74B B002 74B006 -,5 3 -,5 3 74B B B B B B B004 74B 74B0063, B B B B B B0065 2, , B B B B006 74B B0066 2, ,5 3 2, B B B B007 74B008 74B0067 2,5 5 7,5 2,5 3 2,5 5 7,5 74B B B B B009 74B ,5 2,5 2, ,5 74B B B B0020 2, B B0022 2, B B0024 2, B B ,5 74B0040 HF3DB Max. dimension af primærskinne, mm 5 x 20 0 x 30 0 x 30 Rundleder mm (diameter) Sekundær klemmer max. 2,5 mm 2 max. 2,5 mm 2 max. 2,5 mm 2 Ith karms i sek Spændstykke (for montage på primærskinne) 74B B0233 Plomberbart dæksel 74B0232 Beslag (for montage på underlag) 74B0230 DIN-skinnebeslag 74B023 74B0243 Bøsning 74B032 74B0322 Kundespecificerede omsætningsforhold fremstilles efter ønske. Side 6 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

7 Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,5 3 T-LINE Primær Sekundær HF4C HF4B HF5 mærke- mærke- Ydeevne i VA Ydeevne i VA Ydeevne i VA strøm A strøm A 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr. HF4C HF4B HF C C2057 -, C C C C2058-2, C C C C2059, ,5 74C C C C C C2060 2,5 4 7,5 2,5 5 74C C C C C203 74C , C20 74C C C ,5 74C202 74C C C ,5 0 74C203 74C C E00 7, ,5 0 74C C E002 7, C E C E C E C E C E E E E E E E E E E E E E E E008 Max. Dimension af primærskinne, mm 0 x 20 0 x 40 2 x 60 6 x 30 Rundleder mm (diameter) Sekundær klemmer max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 Ith karms i sek Spændstykke* (for montage på primærskinne) 74C0256 Plomberbart dæksel 74C022 Indlæg 74C0329 Beslag (for montage på underlag) 74H0230 DIN-skinnebeslag 74C0243 * Tilbehøret leveres med transformeren (ordrenr. kun til reservedelsbestilling). Kundespecificerede omsætningsforhold fremstilles efter ønske. Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 7 af 26

8 T-LINE Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,5 3 Primær Sekundær HF7A HF6 HF8A mærke- mærke- Ydeevne i VA Ydeevne i VA Ydeevne i VA strøm A strøm A 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr H00 5 7,5 0 74H H002 7, H0025 HF7A 5 74H , H H H H H H006 74F H F H F H H F H HF H009 74F K H F K H F H H002 74F K H F K H F K H F K F K F K K K0025 HF8A K Max. dimension af primærskinne, mm 2 // 0 x 80 3 // 0 x 00 2 // 0 x 20 3 // 0 x 50 3 // 0 x 00 Rundleder mm (diameter) 65 2 // 55 8 Sekundær klemmer max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 Ith karms i sek. 20 >20 >20 Spændstykke* (for montage på primærskinne) 74C F0220 Plomberbart dæksel 74C022 Indlæg* 74H0240 Beslag (for montage på underlag) 74H0230 DIN-skinnebeslag 74C0243 * Tilbehøret leveres med transformeren (ordrenr. kun til reservedelsbestilling). Kundespecificerede omsætningsforhold fremstilles efter ønske. Side 8 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

9 Oversigtsskema Nøjagtighedsklasse 0,2S og 0,2 T-LINE Primær Sekundær HF4B HF5 HF7A HF6 HF8A mærke- mærke- Ydeevne i VA Ydeevne i VA Ydeevne i VA Ydeevne i VA Ydeevne i VA strøm A strøm A 0,2S 0,2 Nr. 0,2S 0,2 Nr. 0,2S 0,2 Nr. 0,2S 0,2 Nr. 0,2S 0,2 Nr. 00 5,25-74C ,25-74C ,5-74C C C ,5 74C C2086,5 2 74E ,5 4 74C E ,5 74C2090 2,5 5 74E ,5 74C ,5 74E ,5 74E ,5 74H ,5 74E ,5 74H ,5 0 74E0050 7,5 0 74H F E H F E H F E H F0056 7,5 0 74K E H F H F K H F H F K F K K K0038 Max. dimension af 0 x 40 2 x 60 2 // 0 x 80 3 // 0 x 00 2 // 0 x 20 primærskinne, mm 3 // 0 x 50 3 // 0 x 00 Rundleder mm (diameter) // 55 8 Sekundær klemmer max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 max. 6 mm 2 Ith karms i sek >20 >20 Spændstykke* 74C F0220 Plomberbart dæksel 74C022 Indlæg 74C H0240 Beslag (for mon. på underlag) 74H0230 DIN-skinnebeslag 74C0243 * Tilbehøret leveres med transformeren (ordrenr. kun til reservedelsbestilling). Målerapporter kan rekvireres ved opgivelse af varenr. og løbenr. Kundespecificerede omsætningsforhold fremstilles efter ønske. Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 9 af 26

10 T-LINE Oversigtsskema Mætningstransformere Motor Antal Mætningstransformere Nr. mærkestrøm primær Omsætnings- Type A vindinger forhold,3 2,0 25* 50/ HF2A2 74B09 2,0 3, 6* 50/ HF2A2 74B09 2,6 4,2 2* 50/ HF2A2 74B09 3,5 5,6 9* 50/ HF2A2 74B09 3,9 6,25 8* 50/ HF2A2 74B09 4,5 7,4 7* 50/ HF2A2 74B09 6,3 0,0 5* 50/ HF2A2 74B09 9,45 5,0 5* 75/ HF2A2 74B092 2,6 20,0 5* 00/ HF2A2 74B090 8,9 30,0 4* 20/ HF2B2 74B093 25,2 40,0 3* 20/ HF2B2 74B093 3,5 50,0 50/ HF2A2 74B09 47,25 75,0 75/ HF2A2 74B092 63,0 00,0 00/ HF2A2 74B090 75,6 20,0 20/ HF2B2 74B093 07,0 70,0 70/ HF2B2 74B094 32,0 20,0 20/ HF2B2 74B095 98,0 300,0 300/ HF2B2 74B ,0 400,0 400/ HF2B2 74B097 Mætningskarakteristik *Transformeren skal forsynes med primær vindinger, se ovennævnte antal, samt viklingsbeskrivelse side. Mætningstransformere for motorværn til motorer med tung start Motorer, der skal anvendes til start af store svingmasser, må være dimensioneret, så de termisk kan tåle de dertil hørende lange starttider. Ved at sætte strømtransformere med mætningskarakteristik, foran et termisk relæ med normal udløsekarakteristik, fremkommer en udløsekarakteristik, som tillader den lange starttid uden at påvirke relæbeskyttelsen i området for normale belastningsstrømme. HF2A2 og HF2B2 har samme ydre dimensioner som HF3A og HF3B samt tilbehør og montage-muligheder som disse (se side 2-4). Transformerne er dimensioneret for Amp. sekundært termisk relæ med en modstand per termokreds på,75-2,25 Ohm. Ved lange afstande mellem trans-former og termisk relæ, skal den samlede modstand (relæ + tilledninger) holdes inden-for ovennævnte område. Dette kan opnås ved anvendelse af et større tillednings-tværsnit end egentlig nødvendig for Amp. Se udløsekurve for sekundært termisk relæ med mætningstransformer type HF2A2 og HF2B2 her på siden. Side 0 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

11 Primærvikling ved lave primærstrømme T-LINE For at opnå et passende stort udslag på et givet amperemeter eller lign. kan det ved små driftsstrømme være ønskeligt at anvende strømtransformere med en primær mærkestrøm, som er mindre end 50 A. Ved mærkestrømme på 00 A og derunder kan den ydeevne, der kan opnås med en gennemløbstransformer, være for lav for en given anvendelse. I begge tilfælde er løsningen at forsyne en standard gennemløbs-transformer med en primær vikling. Principielt kan enhver gennemløbstransformer forsynes med en primær vikling. Af hensyn til pladsforhold og viklearbejde bør det dog i praksis tilstræbes at anvende en gennemløbstransformer med så lav en primær mærkestrøm som mulig. Derfor vælges her i eksemplerne strømtransformer type HF3A. Som primærvikling kan der anvendes almindelig installationsledning med et leder-tværsnit, der termisk er i stand til at føre de strømme, som kan forekomme i den primære kreds. Det primære vindingstal er det antal gange ledningen føres i samme retning gennem transformerens gennemløbshul. Primærviklingen har ud over ændringen i omsætningsforholdet ingen indflydelse på transformerens øvrige data. Ydeevne og sekundær mærkestrøm forbliver derfor uændret. Det nødvendige primære vindingstal bestemmes som forholdet mellem påstemplet og ønsket mærkestrøm. Primærvindingstal = Transformerens påstemplede primær mærkestrøm (Helt tal) Ønsket mærkestrøm I tabellen nedenfor er der angivet hvor mange primære vindinger, der skal påføres en HF3A, for at opnå en ønsket primær mærkestrøm. Når vindingstallet er fundet, kan det maksimalt mulige ledningstværsnit aflæses af nederste tabel. HF3A Vindingstal = antal gange ledningen Klasse Klasse Klasse føres gennem transformeren 0, , ,5 3 Påstemplet primær mærkestrøm i A , , ,5 5 5 Ønsket primær mærkestrøm i A Ydeevne i VA Primært vindingstal for type HF3A Stiv led. (-7 koret) mm 2, max ,5 2,5 2,5 2,5,5 Blød led. (over 7 koret) mm 2, max ,5 2,5 2, Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side af 26

12 TS Delbar strømtransformere Kort om Eaton TS50 og TS00 Delbare strømtransformere Primært til eftermontering i eksisterende anlæg Meget monteringsvenlige Indbygget kabelaflastning Overholder klassen ned til VA Extended 20 % In kontinuær drift Leveres sikkerhedsmæssigt kortsluttet Primær Sekundær TS50 TS00 mærke- mærke- Ydeevne i VA Ydeevne i VA Strøm A strøm A 0,5 3 Nr. 0,5 3 Nr ,5 74S S S S ,5 74S S567 5,5 74S ,5 74S S53 5 2,5 74S S ,5 74S S509 74S ,5 74S50 2,5 74S S5 5 74S S S ,5 74S ,5 74S S ,5 74S ,5 74S S ,5 74S ,5 74S S ,5 74S ,5 74S S ,5 74S S ,5 74S S S S S ,5 74S S S5283 Produktegenskaber Gennemgangshul for TS50 og TS00 er henholdsvis ø50 og ø00 mm Primær strømområde: 50A 600A Sekundær strøm: 5A eller A (A sekundær fås ved henvendelse) Nøjagtighedsklasse i henhold til IEC Maksimal driftsspænding: 0,72kV Transformerne åbnes let ved hjælp af en skruetrækker og klikkes herefter sammen rundt om den primære leder Leveres sikkerhedsmæssigt kortsluttet Overholder klassen for mærkebyrder ned til VA Extended, 20 % In kontinuær drift Dobbelte klemmer A sekundær fås ved henvendelse. Side 2 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

13 Strømsensorer T-LINE CS3B Primær mærkestrøm A Sekundær strøm ma HF2A HF3B Nr. 0-5A 4-20mA X 74D A 4-20mA X 74D A 4-20mA X 74D A 4-20mA X 74D A 4-20mA X 74D A 4-20mA X 74D A 4-20mA x 74D mA strømsensor 4-20 ma loop supplied strømsensor er til PLC tilslutning Lille og kompakt Monteringsvenlige Vibrationssikre og korrosionsbeskyttede beslag Kvalitet som T-line Høj performance og fleksibilitet Eaton CS3B er en serie strømsensorer med standard 4-20mA udgang direkte anvendelig i proces- /overvågningsudstyr m.m. Primærstrømmen konverteres lineært til 4-20mA. Serien er Loop powered og ekstern strømforsyning er derfor ikke nødvendig. Eaton CS3B serien er specielt velegnet til overvågning, registrering og måling i forbindelse med energibesparelser og produktionsoptimering, såvel i nye anlæg som til enkeltinstallering i eksisterende anlæg. Det lille kompakte transformerhus med stor åbning - HF3B - kendt fra T-line serien, anvendes i CS3B serien og gør kabelføringen nem. Det er derfor også muligt at anvende det samme vibrationsog korrosionssikre montage tilbehør, som hos T-line og der sikres derfor en nem og pålidelig montering. Produktegenskaber Konverterer primærstrømmen lineært til 4-20mA. (Max. udgangstrøm 22,5mA) Loop supplied og accepterer strømforsyning 0-60 Vdc Praktisk og kost-optimal montering på DIN-skinne, plade/væg, kabel m.m. Gennemgangshul ø23 eller skinne 0x30 mm (5A version: ø7 eller skinne 5x20) Robust og selvslukkende indkapsling Skrueklemmer som i T-Line. Korrosionsbeskyttede, kan anvendes uden brug af kabelsko o.l. 5A versionen (74D0600) kan anvendes direkte på sekundæren af alle typer i T-Line Beskyttet mod omvendt polarisering Lysdiode for visning af Power on Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 3 af 26

14 Montage eksempler T-LINE Ovenstående billeder viser forskellige former for anvendelse af montagetilbehør:. Spændestykke (fjedrende rustfrit stål) for montage på primærskinne: Spændestykket klipses på transformeren uden brug af værktøj. 2. Beslag (fjedrende rustfrit stål) for montage på DIN-skinne: Beslaget klipses på uden brug af værktøj. Der anvendes samme beslag til HF4B, HF4C, HF5, HF6, HF7A og HF8A. Tilsvarende beslag findes til typerne HF2A2, HF2B2, HF3A, HF3B og HF3DB. 3. Bøsning (fortinnet messing) for montage mellem to skinner eller mellem skinne (apparatterminal) og kabelsko. Bøsningen monteres uden brug af værktøj ved, at den presses ind i transformerens gennemløbshul. 4. Beslag (fjedrende rustfrit stål) for montage på underlag: Disse beslag monteres let ved, at man skubber dem ind i noter i transformerens kapsling. Der anvendes samme beslag til HF4B, HF4C, HF5, HF6, HF7A og HF8A. Tilsvarende beslag findes til typerne HF2A2, HF2B2, HF3A, HF3B og HF3DB. 5. Spændestykke (fjedrende rustfrit stål) for montage på primærskinne: Spændestykket klipses på transformeren uden brug af værktøj. Der anvendes samme beslag til typerne HF4B, HF4C, HF5 og HF7A. 6. Spændestykke (rustfrit stål) for montage på primærskinne: Disse beslag er kendetegnet ved kun at skulle fastspændes på en af de parallelle gennemgående skinner. Det betyder, at afstandsstykker og montering af sådanne mellem parallelle skinner kan undgås. Samtidig er beslaget vibrationssikkert, og det er muligt for primærskinnerne at bevæge sig frit indbyrdes f.eks. ved kort-slutning. Der anvendes samme beslag til typerne HF6 og HF8A. Side 4 af 26 Indlæg for smalle primærskinner i HF7A. Indlægget (spec. varme-bestandig plast) klipses på uden brug af værktøj og muliggør montering af en enkelt primærskinne i HF7A's store gennemløbshul. Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

15 Tilbehør T-LINE Til type: HF2A2, HF2B2, HF3A og HF3B Spændstykke til montage på skinne Nr. 74B B0030 ( stk. pr. pose) HF3DB 74B0233 ( stk. pr. pose) 74B C0256 *HF4B, HF4C, HF5 og HF7A ( stk. pr. pose) 74C0256 *HF6 og HF8A ( sæt = 2 stk. pr. pose) 74F F0220 *Tilbehøret leveres med transformeren (Ordernr. kun til reservedelsbestilling) Til type: HF2A2, HF2B2, HF3A, HF3B og HF3DB Beslag for montage på underlag Nr. 74B0230 (2 stk. pr. pose, 2 stk. pr. transformer) 74B0230 HF4B, HF4C, HF5, HF6, HF7A og HF8A 74H H0230 (2 stk. pr. pose, 4 stk. pr. transformer) Til type: HF2A2, HF2B2, HF3A og HF3B DIN-skinnebeslag Nr. 74B023 ( sæt = 2 stk. pr. pose) 74B023 HF3DB ( sæt = 2 stk. pr. pose) 74B B C0243 HF4B, HF4C, HF5, HF7A og HF8A ( sæt = 2 stk. pr. pose) 74C0243 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 5 af 26

16 T-LINE Tilbehør Bøsning til montage mellem skinne og kabelsko Nr. Til type 74B032 HF2A2 og HF3A, til M0 skrue ( stk. pr. pose) 74B032 74B0322 HF2B2 og HF3B, til M0 skrue ( stk. pr. pose) 74B0322 Indlæg Nr. 74C0329 Til type: HF4B og HF5 74C H0240 *HF7A * stk. leveres med transformeren (Ordrenr. kun til reservedelsog supplementbestilling) 74H0240 Plomberbare dæksler til sekundære klemmer Nr. Til type: 74B C022 HF2A2, HF2B2, HF3A og HF3B (2 stk. pr. pose, 4 stk. pr. transformer) HF4B, HF4C, HF5, HF6, HF7A og HF8A (2 stk. pr. pose, 4 stk. pr. transformer) 74B C022 Side 6 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

17 Dimensioner T-LINE HF3A og HF2A2 HF3B og HF2B2 HF3DB Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 7 af 26

18 T-LINE Dimensioner HF4C HF4B Side 8 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

19 Dimensioner T-LINE HF5 HF7A Oktober 20 - Eaton Electric ApS - - Side 9 af 26

20 T-LINE Dimensioner HF6 HF8A Side 20 af 26 Oktober 20 - Eaton Electric ApS - -

www.eaton.dk 2015 T-Line, Strømstransformere

www.eaton.dk 2015 T-Line, Strømstransformere www.eaton.dk 2015 T-Line, Strømstransformere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse Gennemløbsstrømtransformere type HF... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 e klemmer... 2 1.3 Indkapslingen... 2 1.4 Data

Læs mere

Type HF, primær strøm op til 5000 Amp., nøjagtighedsklasser fra 0,2S til 3, max. driftsspænding 720 volt. Katalog 2009. T-Line, Strømtransformere

Type HF, primær strøm op til 5000 Amp., nøjagtighedsklasser fra 0,2S til 3, max. driftsspænding 720 volt. Katalog 2009. T-Line, Strømtransformere Type HF, primær strøm op til 5000 Amp., nøjagtighedsklasser fra 0,2S til 3, max. driftsspænding 720 volt Katalog 2009 T-Line, Strømtransformere T-LINE Beskrivelse Generelt Nedenstående almindelige salgs-

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt - køleborde, kolde jomfruer og pizzakøleborde PRISKATALOG GYLDIGT FRA FEBRUAR 2014 www.daencker.dk 1 Køleborde er en serie rustfri

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. RIA-SKYDEVENTIL SVL PE Med tætningssystem ved spjældplade. Til inden- og udendørs brug i rørsystemer. Varenr. V130 74 110 Ø110 SVL PE Varenr. V130 74 125 Ø125 SVL PE Varenr. V130 74 160 Ø160 SVL PE Varenr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser Unit One

Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser Unit One Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Unit One Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Unit One v/per Ove

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere