[jj. træetageadskillelses lydisolation med gipspladebeklædt underloft SBI MEDDELELSE 11. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[jj. træetageadskillelses lydisolation med gipspladebeklædt underloft SBI MEDDELELSE 11. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982"

Transkript

1 ~.løi - Fobi Forbedring af en traditionel træetageadskillelses lydisolation med gipspladebeklædt underloft [jj SBI MEDDELELSE 11. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982

2 t "\" i. FQrbedrin9 af en tr~ditionel træetageadskillelses lydisolation med gipspladebeklædt underloft Jørgen Kristensen Leonard Juul Petersen STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. ~ Il )( J. a 9 NOV SBl-MEDDELELSE 11. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITU1 1982

3 3 SBI-meddelelser er foreløbige rapporteringer, delrapporteringer og beretninger om forundersøgelser, konferencer, symposill m.v. Indholdsfortegnelse SBI-publikationer statens Byggeforskningsinstituts publikationer udgives i følgende serier: Anvisninger, Rapporter, Meddelelser, Landbrugsbyggeri, Byplanlægning, Pjecer, YdeevnebeskriveIser, Særtryk og Nomogrammer. Salg sker gennem boghandelen eller direkte fra SBI. Instituttets årsberetning og publikationsliste er gratis og kan rekvireres fra SBI. SBI-abonnement Instituttets publikationer kan også fås ved at tegne et abonnement. Det sikrer samtidig løbende orientering om alle nye udgivelser. Der kan vælges mellem fire abonnementer omfattende forskellige af de udgivne serier. Information om abonnementernes omfang og vilkår fås hos SBI. Forord... ~.. 4 Indledning. 5 Måleobjekt og målebetingelser. 5 Underlofter... 6 Måleresultater Konklusion 8 9 Figurer og diagrammer Oversigtskema ISBN ISSN Pris: Kr. 32,95 iru~l. 22 pct. moms. Oplag: 500. Tryk: SBI, HØrsholm. Statens Byggeforskningsinstitut: Postboks 119, 2970 HØrsholm. 'l'elefon Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: ~!=~~~~~!~!~~_ll~_~~~~~~~i~g_~f_~~_!~~~i~i~~~!_~~~~!~g~= ~~~~i!!~!~~~_!l~i~~!~!i~~_~~~_gie~e!~~~~~~!~~!_~~~~~!~f!~ 12 g:.

4 Forord Den foreliggende SBI-meddelelse udgør et delresultat af en undersøgelse af lydisolationen mellem ældre boliger. Den refererede undersøgelse omfatter nogle forsøg på forbedring af traditionelle etageadskillelsers lydisolation ved lydisolering med forskellige gipspladebeklædte underlofter. UndersØgelsen er blevet en rea.litet, fordi der meget hyppigt stilles spørgsmål om forbedring af træetagea.dskillelsers lydisolation. Selvom forbedringsmetoden er ensidig, idet den kun omfatter beklædning af etageadskillelsers underside, må resultaterne formodes at have interesse for projekterende teknikere ved at give et fingerpeg om de opnåelige forbedringer med pladebeklædte underlofter opsat under træetageadskillelser i ældre bygninger. Januar 1982 STATENS BYGGEFORSKNINGSINS'l'I'l'lJT Byggerjets Akustiske Målestation

5 5 Loftsrenovering ofte et valg mellem beklædning eller større reparationer Indledning Ved renovering af ældre bygninger er lofterne i de enkelte rum ofte i en tilstand, Gom stiller bygherren o ver for valget mellem at foretage betydelige reparationer af loftspuds, rosetter og stuk eller at opsætte pladebeklædte underlofter. Når bygherren v!p.lger det sidste, er det ofte ud fra clen antagelse, at underlo:fter forbedrer lydisolationen mellem holiger. I forbindelse med en ImdersØgelse af lydisolation J. ældre byggeri har BAM-SBT foretaget en undersøgelse af nogle træetageadskillelsers lydisolering med gipspladebeklædte underlofter. Forr:Øgene er foretaget i en ældre ejendom på NØrrebro, som på måletidspunktet lå på en grund, ejet af Det almennyttige 8nnPI-j Ilf',;,s~lskab. Valg af ophængningssystem er foretaget i S:culIClTbe,jde med A/S Danogips, som også har leveret materialerne. A. Jespersen & SØn I\/S har foretae;et prissætningen og opsætningen af underlofterne. UndersØgelserne er udført i en saneringsejendom Lejlighedernes tilstand Måleobjekt og målebetingelser UndersØgelsen er foretaget i ej entlollunen Slot.sga.lle nr. 7 i opholdsrum mod ga.den i tre over hinanden liggende boliger, se planskitse af prøverum r'i r~ur I. Hygningen, der ligrser :i. et saneringsomrn.de, ~;I<al Ilpriri ves i løbet af 1981, og bar på undersøgelsestidspunktet t.ydeligt præg af at være overtaget til nedrivning. Bl.a.. var fodpaneler i et betydeligt omfanp; hnldl~ ned og bes]<adiget. Det var derfor nødvendigt ar. fo,"ei'..<tge en vis

6 6 "Genopretning af fodpanel" Tætning bag lyspaneler Nedtagning af stuk Vinduerne ikke tætte retablering af rummene, før de kunne anvendes til undersøgelsen. Rest,en af fodpanelerne blev fjernet, og der blev tætnet mellem gillv og vægge med mineraluld og fugemasse. Da fodpanelerne ikke mere var brugbare, blev der i I stedet for anvendt lægter. de fleste tilfælde var indfatninger omkring lysninger nedtaget, og lysningspanelerne var enten fjernet eller løse. Det var derfor nødvendigt at tætne enkelte huller ved gulv og/eller loft, som normalt ville være tildækket af lysningspanalerne. For at nedsætte lydtransmissionen gennem skorstenen blev hullerne i skorstens væggen udfyldt med mineraluld og tildækket med to lag gipsplade. For at kunne opsætte de valgte typer af underlofter var det nødvendigt at nedtage rosetter og stule, hvilket medførte, at en del huller og revner måtte tætnes før opsætning af underlofter. Etageadskillelserne bestod af bjælkelag udført af 7" bjælker, se snit i etageadskillelsen figur 2. De omgj. vende vægge bestod af l/l-sten mellem boliger, og 3/4 sten mellem bolig og trappe. Hovedskillevæggen var af 1~sten, se figur 1. Facadevæggens tykkelse var i de bejlyttede rum 2~ og 2 sten. Vinduerne var normale dannebrogsvinduer med ruder af et lag glas. Vinduesrammerne lukkede rimeligt tæt~ medens tætningei1 mellem vinduer I og facadevæg Ikke var særlig gode. Dvs. fugemørtlen var stort set intakt, men stopnine:en med værk manglede i fleste fuger. de Underlofter Bedre lydisolering med nedhængt underloft Valget af underlofter vil sammen med hensynet til J?rlsen ofte være et kompromis mellem loftsh95j de og underloftets lydtekniske effekt. Et Illlderlofts lydisolerende virkning forøges normalt med voksende afstand mellem etageadskillelsens underside og underloftets pladebeklædning, men også ophængningssystemet kan influere p~ underloftets lydisolerende virkning. Erfaringer med lydisolerende forsatsbeklærlningers virkning stammer J. det væsentlige fra opsætningen af pladebeklædte for-

7 7 satsvægge foran vægge og underlofter under støbte etageadskillelser, medens erfaringer med opsætning af underlofter under træetageadskillelser er få. Det har derfor været undersøgelsens formål at belyse, hvor effektive pladebeklædte underlofter er under traditionelle træetageadskillelser. Gipspladebeklædningerne på underlofterne bestod af et eller to lag 13 mm gipsplader med bredde på 1,2 m. Langs de omgivende vægge var der tætnet med fugemasse Erfaringer fra lydisolering af træetageadskillelser med underlofter Placering af fugemasse i forsøgsobjekterne mellem pladebeklædning og væg. Ved beklædninger med to lag gipsplader var fugemassen anbragt mellem det yderste lag gipsplade og væg, således at det første lag gipsplade udgjorde et underlag for fugemassen. Denne placering af fugemasse er lettere at kontrollere, men den kan kun benyttes, når der anvendes skyggeliste. Ved opsætning af dobbelt gipspladebeklædning placeres 'fugemassen normalt mellem det første lag gipsplader og væg; derved nedsættes risikoen for, at fur.emasse udsmøres på loft eller væg og derved vanskeliggør senere overfladebehandling af disse. Normal placering af fugemasse Forsatsbeklædning på underlag fastgjort direkte på loft!!~~~!:~~tl~ Et lag 13 mm gipspla.de opsat på 25 x 50 mm lister pr. 0,6 m. Listelllderlaget var fa.stgjort på træetageadskillelsens underside. I hulrwnjnet. mellem listerne var anbragt 15 mm pladebatts nr. I, se skitse i figur 3. Forsatsbeklædning på underlag med lille afstand til loft!!~~~!:~~f:l~ To lag 13 mm gipsplader opsat på 16 x h5 mm specialprofiler pr. 0,6 m. Profilerne var af stål fastgjort på træetageadskillelsens underside. I hulrummet mellem profilerne var anbragt. 15 mm pla.deba.t tf'; nr. 1, se skitse i figur h. Underloft 3 To lag 13 mm gipsplader opsat på 38 x 56 mm lægter pr. 0,6 m. Lægterne var fastholdt af stålbøjler pr. 1,0 m. BØjlerne var fastp;jort til træetageadskillelsens underside. I hulrummet mellem lægterne var anhragt 50 mm A-

8 8 batts, se skitse l figur 5. Forsatsbeklædning på underlag med større afstand til loft Underloft 4 To lag 13 mm gipsplader opsat på 25 mm monteringsprofiler af stål pr. 0,6 m. Profilerne var fastholdt med specielle stålbeslag, der pr. 1,0 m var fastgjort i lægter eller lægtestumper, som var skruet fast til træetageadskillelsens underside. Afstanden mellem loftet og pladeheklædningens overside var 120 mm. I hulrummet var anbragt 50 mm A-batts, se skitse i figur 6. Underloft 5 Normal udførelse af gipspladebeklædt underloft To lag 13 mm gipsplader opsat på monteringsprofiler pr. 0,6 m. Monteringsprofilerne var pr. 1,20 m fastgjort til bæreprofiler, som pr. 1,0 m var fastgjort til træetageadskillelsens underside med stålstropper. Afstanden mellem loftet og pladebeklædningens overside var 120 mm. I hulrummet var anbragt 50 Jmn A-batts, se skitse i figur 7. "Genoprettet" etageadskillelses lydisolation Lydisolationen forringes af huller i loftspuds Bestemmelse af den maksimalt opnåelige lydisolation med en forbedret træetageadskillelse Måleresultater Etageadskillelsernes lydisolation blev målt, efter at der var tætnet langs oversiden af gulvene. Resultaterne var stort set ens for begge etageadskillelser og stemte overens med resultater af målinger på andre tilsvarende etageadskillelser, som BAM-SBI har målt i KØbenhavn. Derefter blev rosetter og stuk nedtaget, og nye målinger foretaget, lydisolationen var forringet. Efter tætning af huller og revner i loftspuds viste resultaterne af fornyede målinger, at lydisolationen svarede til udgangsværdierne, se figur 2. For at bestemme den Øvre grænse for luftlydisolation blev gulvet tildækket med 50 mm A-batts og herpå blev udlagt et lag 13 mm gipsplader, desuden blev vinduerne tildækket. En yderligere forøgelse af luftlydisolationen lnmne ikke opnås, hverken ved yderligere isolering af etageadskillelse eller vinduer. Det opnåede resultat, se figur 8, må derfor betragtes som grænsen for den luftlydisolation, der kan opnås uden lydisolerende

9 9 Grænsen for den maksimale lydisolation sættes af omgivende vægge Krav til luftlydisolation og trinlydniveau i bolig anført i BR-H Træetageadskillelser med underlofter kan opfylde BRts krav til boligers lydisolation Materialepriser fra 1981 Priser for arbejdsudførelse omfatter kun tømrerarbejdet forsatsvæg foran 3/4-stens væggen mod trapperum, se figur 1. En skematisk oversigt over de opnåede resultater og forbedringer samt priserne for disse findes i figur 9. Ved forbedring forstås for luftlydisolationen forskellen mellem det med den pågældende foranstaltning opnåede resultat og resultatet for den genoprettede etageadskillelse, for trinlydniveauet er det omvendt, nemlig forskellen mellem resultatet for den genoprettede etageadskillelse o~ det opnåede resultat. Bygningsreglementets krav til etageadskillelser i bygninger med boliger i flere beboelseslag er for luftlydisolationen I == 53 db og for trinlydniveauet I. == 63 db. a l Med tre af de fem typer underlofter er forbedringerne af den w1dersøgte træetageadskillelse tilstrækkelige til at opfylde de i BR-H anførte krav til luftlydisolation mellem etageboliger, og med to af underlofterne er også forbedringen af trinlydniveauet tilstrækkeligt i forhold til de i BR-n anførte krav til trinlydniveauet i etageboliger. De anførte prlser er fra juli Materialepriserne er indhentet hos tømæerhandlere og kan derfor være lidt afllængige af indkøbsstedet. Priser for materiale plus arbej dslldførelse er baseret på udførelse af underlofter i 5-6 lejligheder. De omfatter ileke el-arbejde, malerarbejde eller arbej de med nedtagning af rosetter og stule, samt det dermed forbundne reparationsarbejde. Konklusion Forskelle i loftspriser Resultaterne af undersøgelsen Vlser, at bygningsreglementets krav til luft- og trinlyd kan opfyldes med relativt beskedne foranstaltninger, når der er tilstrækkelig rumhøjde, og at prisforskellen mellem den lydteknisk set bedste og dårlib;ste loftsbeklædning stort set svarer til forskel i materialepris.

10 10 Figur 308 lofthøjde 255 E ::J... Q) a. a. ~... 1/1 sten 2 1 /2 sten facade Plan af de benyttede rum, opholdsrum, i to værelses lejligheder i en nu nedrevet bygning i Slotsgade, KØbenhavn N.

11 I I Figur 2 Traditionel træetageadskillelse r g Luftlydisolation og trinlydniveau la ::: 50 db, I. ::: 68 db l en 50 ~ ~ 40 c - --.Ja: ::J - 30 ctl ro Q)... /....~ 20 "O~ ~ ::J 10 C "O.- Q> ~ er: O Frekvens, Hz / r---.. r I-- i'-.. ~... k""'- v "- / 1"'-,/ "- - "- n' L' n

12 12 Figur 3 Underloft 1 ~~~!~~~~~!_~~~ ~~! 25 x 50 rrml lister 15 mm pladebatts nr mm gipsplade fugemasse Tværsnit Lister pr. 0,6 m lj JlJlfLrlfOU1J ljuhffijltmnjm: N lf) ~ Luftlydisolation og trinlydniveau I == 50 db a I. == 73 db l Resonansfrekvens ca. 120 Hz ~co -...JO: ""O 40 c - æ ~ 30 Q) -.~ 20 ""O~ >- ::J 10 c "O V - V / r-... Lo. Q) o 1-0: Frekvens, Hz 7 \ -- -V t--. t'-. ~... I>< I-'" i--..' Y '\ V -..../ t'-... 1/ '\ V R' L' n

13 Underloft 2 ~~~g~~~~~~-:,:,:~~ :,:,:~g 16 x 45 nun specialprofil af stål 15 nun pladebatts nr. 1 2 x 13 nun gipsplade fugemasse Tværsnit Profiler pr. 0,6 m Figur 4 1\ ffu1j UU1MMJ1JlflJWlJ1JLJlM. ~ 13 CD N CD N '\ CD N Luftlydisolation og trinlydniveau I 52 db a ' I. = 69 db l Resonansfrekvens ca. 110 Hz al l:jco l:j 40 c: - ""-.JO: :J - 30 ro ro Q) -- e 20 / fo- '" J\\ / /v l:j ~ ~ :J 10 C l:j.- Q).= Cl: O Frekvens, Hz ["'... V ~ v L.-- V ~ """ / --- ~ I.-- HI L' n

14 14 Figur 5 Underloft 3 Længdesni~_~~~ y~g 50 mm A-batts 2 x 13 JIDD gipsplade fugemasse [><JlnJ1JlIUlJ ffi Tværsnit StålbØjler pr. 1,0 ID 38 x 56 Dun lægte pr. 0,6 m ID N r lllrnr m ~ ~ l. ~ ID N LUftlydisolation og trinlydniveau la = 55 db, r. = 67 db l Resonansfrekvens ca. 60 Hz m "O rg 40 c - ":...lå: ::J - ca co 30 Q) ~.> 20 c._ "O ~ 10 >- ::J C... "'O Q) ~a: 1/ o Frekvens, Hz \ v t--v / V " '>...r-::,. I-- "'" "- to... f'-.- / ~ "'" R' ],1 n

15 Figur 6 15 Underloft 4 ~~~g~~~~i!:_~~~ ~~g 70 rrun vægskinne 50 rrun A-batts 25 rrun monteringsprofil pr. 0,6 m 2 x 13 rrun gipsplade fugemasse ID N ~~~g~~~~g Stålbeslag pr. 1,0 TIl -L-- ID N Tværsnit ved ~~g Stålbeslag pr. 0,6 m C--- I----- M Jlnfu TI ~\ I ~ -- o N Luftlydisolation og trinlydniveau i~ : ~~ :' l Resonansfrekvens ca. 40 Hz CD ~ ~ 40 c: - "".-Ja: ~ ro.. ro Q) en > C C O "O~ >. ~ C "O.- Q) t=a: ~ O /,/ Frekvens, Hz "'-... '" ~ "" --,.L. ""' ,,/" / "\. -...i'..,,/"- "'-... ID N H' L' n

16 16 Figur, Underloft 5 ~~!:!g~~~!:!~!_~~~ y'!!g,o mm vægskinne 50 mm A-batts 25 mm monteringsprofil pr. 0,6 m 2 x 13 mm gipsplade fugemasse I 'rffijttuuljlf ~ <D '" ~~!:!g~~~!:!~! Strop i modul 1,0 x 1,2 m l~5 mm bæreprofil pr. 1,2 III <D N ru o uutitfvrn O \! <D N Luftlydisolation og trinlydniveau I ::: 56 db I. a ::: 58 db ' l Resonansfrekvens ca. L~O Hz CD ~ ~40 c: - ""-.Ja: ::J ~ 30 ~. Q) en > c:: 20 c:: O "O~ >- ::J 10 c:: U ~ Q) O t-a: t-- t---t-v 1/ ~ V " ~ r--... V Frekvens, Hz "'- J l/ r-- ":7 ~ l\. ni L' Cl

17 n Figur 8 Eksisterende etageadskillelse 13 mm gipsplade 50 mm A-batts. '.: o', '.. ',," o:'.' ::..," :.. '.,", ::..'... o",', :.: ~ ",:..:.', :; ':_.' Underlaft 3 ' ' ". : :.:.",:.:". ~....: " :'" :... '.: ~.::.::.,: ;,: :"",:;,,:;,~.'..""'.'.< Luftlydisalatian I =:: 57 db a ~_40 Cl: - 30 ro- ~ 20 v 1/ 1/ O ~ ::J 10 "'O æ o Frekvens, Hz t ~ V /v.-- e

18 Figur Luftlyd- - Forbedring Opfylder Trinlyd- - Forbedring Opfylder Materiale- - Materialepris + isolation t>i db BR-H niveau t>li' db BR-H pris a' Arbejdspris la' db Ii' db kr. 1m 2 kr. 1m2 2 Etageadskillelse Lydteknisk genoprettet x 13 mm gipsplader på 25 x 50 mm lister 15 mm pladebatts nr O nej 73-5 nej x 13 mm gipsplader på 16 mm stålprofil 15 mm pladebatts nr nej 69-1 nej x 13 mm gipsplader på 38 x 56 mm lægter fastholdt af stålbøjler 50 mm A-ba"l;ts ja nej x 13 mm gipsplader på 25 mm monteringsprofil fastholdt af stålbeslag monteret på. lægter, 50 mm A-batts ja ja T 2 x 13 mm gipsplader på mon"l;eringsprofiler fastholdt af bæreprofiler stroppet til loftet, 50 mm A-batts ja ,ja Som 5, gulvet tildækket med 50 mm A-batts, som er dækket med 1 x 13 mm gipsplader '"'l fj Oll ~ 'D co

19 Meddelelsen redegør for resultatet af en undersøgelse af forskellige underlofters lyd isolerende effekt, når de opsættes under en traditionel træetageadskillelse. Foruden sammenligning mellem målt lydisolation er også foretaget sammenligning mellem priserne for de målte underlofter.

Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN

Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN SBI-ANVISNING 159 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1988 SBI-anvisninger er egne eller andres forskningsresultater bearbejdet til praktiske vejledninger til

Læs mere

BYGNINGERS LYDISOLERING

BYGNINGERS LYDISOLERING BYGNINGERS LYDISOLERING NYERE BYGNINGER JØRGEN KRISTENSEN SBI-ANVISNING 172 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32 Nabostøj 32 Indhold Nedhængte lofter... 4 Væg... 6 Bærende gulve... 8 Stålbeslag (Hatteprofiler)... 8 Vibrationsdæmpere... 11 Gulvstrøer på tværs af bjælker... 13 Svømmende gulve... 15 Træfiberunderlag

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

PLA EBEKL D E STÅ SKELE VÆ G

PLA EBEKL D E STÅ SKELE VÆ G UDK 699.844:69.022.5 PLA EBEKL D E STÅ SKELE VÆ G dob elte l Jørgen Krist nsen og Filip Wanning vandret snit Lydisolation mellem naborum afhænger ikke alene af de adskillende vægge, men også af de omgivende

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMÅHUSE Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189

Læs mere

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musik Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard er bl.a. velegnet til biografer, musiklokaler

Læs mere

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 7 S,B/1'A'P/' Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 I Bygningers lydisolering JØRGEN KRISTENSEN HENRIK NISSEN ERIK WIUFF (J{) rff'tj? STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT.ey:.

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Lydisolering mod nabostøj

Lydisolering mod nabostøj forside > publikationer > 1998 > her Lydisolering mod nabostøj - hvad kan man gøre? Pjecen kan fås på biblioteket. "Lydisolering mod nabostøj hvad kan man gøre?" er udarbejdet for Boligministeriet af DELTA

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning UDK 699.844:69.022.53 PLA,EBEK TR SKELE e k 'lte Jørgen Kristensen g Filip Wanning DTE VÆGGE pstalt 00 i lil ttpp cijlj Cl li dl f l l 1M, i rtl ) li'iii lj u l!li i "'! ()(] iiii i ii i (J li"'"') i l

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

Forblad. Bedre lydisolation ved hensigtsmæssig planløsning. Fritz Ingerslev og Jørgen Petersen. Tidsskrifter. Arkitekten 1952, Ugehæfte

Forblad. Bedre lydisolation ved hensigtsmæssig planløsning. Fritz Ingerslev og Jørgen Petersen. Tidsskrifter. Arkitekten 1952, Ugehæfte Forblad Bedre lydisolation ved hensigtsmæssig planløsning Fritz Ingerslev og Jørgen Petersen Tidsskrifter Arkitekten 1952, Ugehæfte 1952 BEDRE LYDISOLATION 699.011 VED HENSIGTSMÆSSIG PLANLØSNING Af civilingeniørerne

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

En undersøgelse i ældre bygninger med træetageadskillelser

En undersøgelse i ældre bygninger med træetageadskillelser ~131 " ~. Lydisolation mellem boliger En undersøgelse i ældre bygninger med træetageadskillelser SBI-RAPPORT 188. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1987 LYDISOLATION MELLEM BOLIGER En undersøgelse i ældre

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag AFSKRIVNINGSREGLER På de efterfølgende sider bringer vi ABF-håndbogens katalog over forbedringer og løsøre. Heraf fremgår de anvisninger AST s bestyrelse bruger som vejledning ved vurderingen. Enkelte

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag Emne Tilpasset løsøre Alm. løsøre Ingen værdi Forbedring Ekstraordinær opretning Forringelse Fradrag Afskrivningsår Skal være udført autoriseret Byggetilladelse skal foreligge Bemærkninger GULV Afslibning

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ Projektering / Etagedæk og Lofter / Konstruktionerne i dette afsnit er brandklassificerede og indeholder datablade og typedetaljer på såvel ikkebærende loftkonstruktioner som bærende loftkonstruktioner.

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen Rapport Lydisolation af tilslutningser i glas- og alufacader Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen TC-101033 rev. 1 Sagsnr.: 116-33729 Side 1 af 19 24. april 2017 DELTA a part of FORCE Technology

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Varmeanlæg. med vand som medium SBI-ANVISNING 175 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Varmeanlæg. med vand som medium SBI-ANVISNING 175 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Varmeanlæg med vand som medium SBI-ANVISNING 175 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 VARMEANLÆG med vand som medium Teknisk redaktion: KAJ OVESEN SBI-ANVISNING 175 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer. Installationer. Hultagning

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer. Installationer. Hultagning Projektering / Komplettering til konstruktioner / Hultagning Det er ofte nødvendigt at udføre hultagning i en væg for at skabe passage for installationer af forskellig art. Denne hultagning vil i et vist

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

AFLØBSINSTALLATIONER INDHOLD KAJ OVESEN INGE FALDAGER VIGGO NIELSEN

AFLØBSINSTALLATIONER INDHOLD KAJ OVESEN INGE FALDAGER VIGGO NIELSEN AFLØBSINSTALLATIONER INDHOLD KAJ OVESEN INGE FALDAGER VIGGO NIELSEN 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997 INDHOLD SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Havblik 004 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006352-009 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

~ /-tø~ 8:JJ. Bygningers Iydisol~ring ÆLDRE BYGNINGER SBI-ANVISNING 173. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 II II II II II II II II II

~ /-tø~ 8:JJ. Bygningers Iydisol~ring ÆLDRE BYGNINGER SBI-ANVISNING 173. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 II II II II II II II II II ~ /-tø~ Bygningers Iydisol~ring ÆLDRE BYGNINGER 8:JJ SBI-ANVISNING 173. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 II II II II II II II II II I, Bygningers lydisolering' Ældre bygninger BYGNINGERS LYDISOLERING

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 3 Konklusion 5 Projektbeskrivelse 8 Projektorganisation 9 Resultater 10 - beskrivelse

Læs mere

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer Kant A - Synligt skinnesystem Gyptone plader med kant A monteres i et synligt skinnesystem T- eller T-, som består af galvaniserede stålprofiler. Stålprofilernes underside er lakeret i hvid farve (snow

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Etageadskillelsens udvikling1850-1950 Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Perioden 1850-1890 (type 1) Tagfod Langsgående detalje Overlukning af kældervindue Konstruktionsopbygning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere