af 31. august 1964 vedr. fredning af- arealer i Stenb jerg og ~orupsr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af 31. august 1964 vedr. fredning af- arealer i Stenb jerg og ~orupsr."

Transkript

1 af 31. august 1964 vedr. fredning af- arealer i Stenb jerg og ~orupsr.

2 OVERFREDNINGSNÆVNET. Amaliegade Kebenhavn K Telefon Viborg amts kommune, Teknisk forvaltning, Fredningskontoret, Skottenborg, Postbox 21, 8800 Viborg. Dato: 7. december J. nr.: 1444/61-1/ I Vedr. j.nr '81. I skrivelse af 15. april 1981 har Viborg amtskommune, amtsfredningskontoret, gjort opmærksom pi, at der i overfredningsnævnets kendelse af 31. august 1964 vedrarende fredning af arealer i Stenbjerg og Vorupar synes at være uoverensstemmelse med kendelse og kendelseskort. Ifalge kendelseskortet skulle kirkegårdsarealet syd for Vorup~r være om- fattet af fredningen, hvorimod dette ikke fremgir af kendelsen. I det til fredningsnævnets kendelse af 12.. december 1960 harende kendelses- kort er arealet ikke omfattet af fredningen. Ved overfredningsnævnets kendelse blev ingen.nye arealer inddraget under fredningssagen, men grænsen blev derimod visse steder regule- ret i vestlig retning. Fredningsgransen blev endvidere iinder'ovsrfredïiingsiiævi~ets beharicl- ling af sagen opmalt af en landinspektar. På landinspektarens kort er kirkegårdsarearet ikke medtaget under fredningen. Det mh herefter antages at bero på en fejl, at kirkegårdsarealet på kendelses kortet er inddraget under fredningen. ~rednin~s~rænsen forlaber, for så vidt angår denne del-af fredningen syd om kirkeghrdenmi 'dennes skel mod nabo= jendommene. L\,$& Lissi Marc i '

3 U D S K R I F T OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL f elgende h 1971, den 5. januar, afsagde Overfredningsmet.l i sagen nr. 1444/61 til Overfredningsnævnets kendelse af 31. ai&ust 1964 om fredning af arealer i Stenbjerg og Voruprar. Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hinder for forl~gning af "Stenbjergvejen", &ledes at denne paeserer Stenbjerghuae mod vest af sluttes med parkerings- anlæg p& dele af nmnte parcel samtspá matr.nr. 27 og 30 c 5 Stenbjerghuse - alt som vist p& det af Thisted (nu Viborg) amts vejinepaktorat uda-ejdede tegningsdiateriale,dateret august 1970, herunder situationsplan - tegning nr. 8.. I Udakriftens rigtighed bekræftes. 'b,. - a:.... P; -,/qo0iyd;* /c.*e ; :,. AiuIpm;.

4 OVERFREDNINGSNmTS RENDELSESPROTOKOL. dr 1964, den 5.november, afeagde Overfredninganawnet f elgende T.lllegskendelse - til Overfredningsnævnets kendelse af 3l.august 1964 vedrarende fredning af arealer i Stenbjerg og Voruper. Ved ovennmte.kendelae af 3l.auguat 1964 stadfæstede Overfredningsnævnet med visse ændringer den af fredninganrevnet for Thisted amterhdskreda den 12,december 1960 afaagte kendelse vedrarende fredning af nawnte arealer, idet om matr.nr. 58g Stenbjerg, tilherende fru Ellen Zimmermann (lb.nr. y), udtaltee, at særekilt kendelee ville blive afsagt, der dog for s& vidt angik fredningene indhold rille blive identisk med kendelsen af 31. au- gus t Der er herefter opnaet enighed med fru Zimmermann ved hen- des værge om fredning som anfart af matr.nr. 58 g Stenbjerg for. 750 kr. eller samme beleb som tilkendt ved fredningeneavnete ken- delse, T h i bestemmes: Ejendommen matr.nr. 58 g Stenbjerg tilherende fru Ellen Zimmermann fredes i overensstemmelee med de i Overfredningazgmpete....i:: ' '::'." kendelse af 3l.auguet 1964 angivne bestemmelaer.

5 Erstatningen med renter udredes som i kendelsen af 31.a~- gust 1964 beetemt. Udskriftens rigtighed

6 UDSKRIFT 1964, den 31. auguat, afsagde Overfredningsrmm6t k e n d e l s e i esgen nr, 1444/61 vedrarende fredning af arealer i Stenb jerg.og Vormpcar. I den af fredningsnævnet for Thisted amtsrlldslrrede den 12. december 1960 afsagte kendelse hedder det: "1 skrivelser af 22. maj og 27. maj 1959 blev frednings- nævnet for Thisted amtsr8dskreds anmodet om en udtalelse i anled-. ning af, at der fltænktes et omfattende byggeri af sommerhuse pb matr.nr. 31a D og 22 af Stenbjerghuae og Sognets klitter, Herha sogn. Med skrivelsen af 27. maj fulgte et prospekt, hvoraf fremgik', at ih p& et areal pll ca. 36 ha agtede8 opfert ca. 50 sommerhuse. Nawnet fremaendte den 30. maj 1959 de nævnte.skriveleer til averklitfagden i Thisted amt, der i skrivelse af 2. juni 1959 bl.a. udtalte: 1. At de ferete 500 m at regne fra strandbredden8 inder- ste side er underkastet beeternmeleerne i lov nr. 163 af 11. maj 1935 om tillæg til lov af 29. &te 1867 om sandflugtens dæmpning m.m. og 2. at den mige del af arealerne bestdr af ad haje og aandflugtsfarlige klitter, ac man fra sandflugtkommissionens eide har varet indstillet p&, at de egentlige klitpartier p& disse lodder,

7 abvel eom p& hele. det. melserae i lov 'af 29. tene dæmpning m.m. omgivende klitomrade skal fredes efter bestem-.. k t s 1867 om foranstaltninger.ti1 sandflug- I -skrivelsen anforte endvidere, at et byggeri som det p&- tænkte med den deraf falgende agede færdsel i klitterne ville 'med- fare vanskeligheder for eandflugtens dæmpning bhde i de omrhder, der tænktes. bebygget og i de tiletgdende klitomr&der. Overklit f ogden henstillede; herefter, at fredningenmnet e'sgte de omhandle-&e omrbder naturfrede t.. Fredning~nea~et berammede.herefter en '&stedsforretning, der fandt eted den 11. juni Under. denne repræsenteree ejerne :.af etr. nr.. 3la O og 2.2 af sagfsrer Johan Jakobsen, Hurup og landinspektar A. Prederiksen, endvidere Hurup. I wdet deltog' efter tilvarelingj det af.. etateminiateriet nedsatte udvalg- til udarbe jdelee' af fredningsplaner. i. H jorring.. ' og Thisted amter, Danmark8 -Naturffedningef orening,. Stat.ens. klitvæsen,..,. NsrU eogneriid og eandflugtskommiesionen for Narha. 8ogn., Under madet besigtigedes qhvel.matr. nr. og 22. eom.. I de omliggende arealer og det konetateredes., at disse omfattede.. I meget betyde'lige og ganske uberarte klitomr&der. Fredningenævnet 'besluttede herefter at re j se.fredningssag.. for de nævnte matr. ' nr. og omliggende arealer, ligesom der var -. enighed ' om, eventuelt at re jae. sag om fredning af et samlet klit-.. omráde, der etrækker sig ubrudt fra det sydlige sogneskel af Nsrha sogn til bebyggelsen i Narre Vorupar; Hundborg eogn. I skrivelee af' 3. Juli redeg jorde DCuzmarks Naturfred- ' ningsforening for hvorledee man fra. foreningens sidepnne tienke / d eig en fredning gennemfart. Foreningen fremhevede særligt, at area- C \......

8 lerne bade nord inddrages under arealer mod 0st og syd for de den 11. juni 1959 besigtigede burde. fredningen, der ligeledes burde omfatte betydelige langs vejene der fra Stenb jerg. f arer mod nord til I Sdr. og Narre Vorupar samt arealer, der ligger omkring disere bebyg- J gelser. Endvidere foresloges under henvisning til tidligere frem- satte forslag en del arealer omkring Vorup s0 hg nogle lidt nord- ligere beliggende amåsraer inddraget under sagen. Efter det saledes fremkomne besluttede fredningsnævnet, at inddrage samtlige de af naturfredningsforeningens forslag omfatteae arealer under Hagen, idet der derved ville kunne tilvejebringes en eamiet arealfredning sf et meget betydeligt og i. fredningsmæs- sig henseende værdifuldt omrade... F.redninganevne t blev af fredningsplanudvalge.t for Thi sted ' ' og Hjarring amter underrettet om, at dette udvalg agtede- at ud- L arbejde en fredningsplan for de omader, der. nu var inddraget under sagen, saledes, at der agtedes udarbejdet bestemmelser- m, hvilke arealer, der skulle underkastes fuldstændig fredning, hvilke der. kunne anvendes til.. udvidelse af de besthende bebyggelser og. hvilke, der tænktes udlagt til sommerhusbebyggelse, ligesom der med hensyn til de til bebyggelse udlagte arealer tænktes fastsat regler kontrol med byggeriets udseende pla- cering i terrænet m.v. Efter indkaldelse i statstidende nr. 195 for den 17. no-i vember 1959 og direkte indkaldelse pr. post -til..de if~lge ting-,. bogen berettigede afholdt fredningsnævnet forhandlingsmade med ' lodaejerne i Stenbjerghuse og Sognets klitter den 27. november' 1959 og efter tilsva.yende.indkaldelse i statstidende nr. 226 for den 23. december 1959 samt pr. post forhandlingsmade den 11..'

9 januar 1960 med lodsejerne i Vorupar,-Hundborg sogn. I disse mader deltog.ef.ter indkaldelse repræsentanter for de respektive sognerad og for Thisted.amtsr&d. Under disse m~der redegjordes der af fredningsnævnet for de t overfor fredninganmne t fremsatte fredningsf oralag og for. de af nævnet hidtil trufne bes1utninger:endvidere redegjorde - fredningsplanudvalge ts tekniske eagkyndige for hovedtrækkene i den Samtlige tilstedeværende deres arealer inddroges under fredningen. lodsejere protesterede imod, at.. Da den patænkte fredningsplan p& 'dette tidepunkt-endnu : var p& et forberedende stade, udsatte fredningsnmnet nærværende sag for efter forhandling med og bistand af fredningsplanudvalget at udarbejde et konkret forslag, som nmet mente at kunne g& ind for, for sgvidt angik de arealer, der strake.skulle underkastes fredning i henhold til naturfredningslovens 5 1. Efter at fredningsplanudvalgets materiale var færdigbe- arbe jdet. og forelagt bmet beeluttede rimet p& grundlag heraf under denne aag /alene at behandle sporrgsmålet om fredning af de arealer, der kan betegnes som egentlige klitarealer og som nedenfor gennemgaes nærmere. Med hensyn til de avrige arealer, der omfattes af natur- - fredningsforeningens forslag af 3. juli 1959, besluttede nievnet at udskyde disse til eventuel eenere behandling under een eller flere særakilte sager. Efter den saledes foretagne begrænsning af aagen omfatter den felgende arealer, hvorved bemærkes, 'atmatr. nr. nedenfor er anfrart i geografisk orden regnet fra syd mod nord:

10 - 5 - I Stenbjerghuse og Sognets klitter : 8b, la, o 22, 15a, D 31=, 65 og a, m &, b, I Vorupar, Hundborg sogn: &er disse arealer er der p& fredningsnævneta foranledning og i samarbejde med fredningsplanudvalget for H jarring og Thisted amter udarbejdet kort, hvorpa er indtegnet med en red streg sst- grænsen for den patænkte fredning, og 500 m-grænsen fra havklit-. tene veswodd. Endvidere er der med rad skravering afmket nogle arealer ved Vorupar, om hvilke det for 'fredningenævnet er oplyst, i marken at de er afmmket,tned ffdolerw og at de er underkastet fredning i henhold til fornmnte lov af 29. marts Nærværende fredningssag omfatt.er m 2 af hvilke m 2 er fredet i henhold til bestemmelserne i lov nr af 11. maj De arealer, der hidtil ikke har været underka- 2 etet nogen form for Fredning udgar akledes m. Arealerne er som anf~rt beliggende i 2 sogne. Under hensyn til at arealerne udgrar et samiet hele, at sagen i sin endelige udformning er rejst under eet for dem alle og at der tdes iværk- sat en ensartet fredning har frednlngsnmnet vedtaget at behandle sagen samlet. De sognevalgte medlemmer af fredningsnævnet i de respektive sogne har begge deltaget i hele sagens behandling fra det tidspunkt, da den8 samlede omfang var fastsat.

11 De nævnte ca. 677 ha udger som anfart et samlet hele, der er af storslbet akanhed. Overalt findes klitter af meget betydelig stpirrelse, bevokset med marehalm, hjelme.og lyng samt andre for disse barske egne karakteristiske planter. Der findes ingen be- plantninger, bortset fra ubetydelige ved Voruper, hvor Cler findes en del træer og buske. Enkelte steder er der mellem den yderste havklit og de sstligere liggende klitter flade arealer dækket af l=, græs og lignende. - - Der findes kun 2-3 til karse1 anvendelige veje-i retning ost-vest, af hvilke den betydeligste farer fra Stenb jerg.by ned til landingepladsen ved havet. I retning nord-syd, findes der ingen veje,. der ferer hele vejen igennem det til fredning bestemte om- rade. Omkring landingspladeen ved Stenbjerg findes en rednings- station, en del redskabshuse, en med ophalingsspil samt en etrarre bygning beregnet til modtagelse og sortering af fisk.. Denne bebyggelse er placeret samlet.omkring vejen fra Stenbjerg by ti1,landingeatedet. Endvidere findes p& nordsiden af denne vej, ca. midt imeilem byen og landingsetedet et anlaeg til sortering af sten, ral og grus. Bortset fra disae bebyggelser findes der ingen huse, ekure eller lignende p& hele det nævnte areal. Fredningsnævnet finder, at de foran omhandlede arealer, saledes som di8se.nu er begrnset, er af en shdan beskaffenhed, at betingelserne for en fredning i henhold til naturfredningsloven - lovbekendtgarelse nr. 106 af 21. marts skannes at være - opfyldt.

12 Det fremhmes særligt, at det drejer sig om et meget stort, sammenhængende omr&de, der be-star af ganske ubebyggede, negne klitter og dette vide uhindrede udsyn findes at burde bevares for fremtiden e& vidt muligt uberart. Af de oplyaninger, der er forelagt fredningsnmet om de patenikte frednings- og bebyggeleesplaner i det omrade, der ligger ast for de under nærværende kendelse behandlede arealer, fremgar, at der her tænkes afsat plads til et betydeligt sommerhusbyggeri. På dette grundlag må det efter fredningsnmnets opfattelse være af stor værdi, at de nærmest havet liggende arealer i videst muligt omfkng friholdes fra bebyggelse, saledes at de kan henligge. som et uberart naturomrhde. Af hensyn til at arealerne, der fredes, overvejende- beatar af klitter af temmelig 10s karakter vil der ved frednirigsbestemmel- sernes udformning være attage særlige hensyn, shledea at der gi- ves atatene klitvæsen og sandflugtskommissionerne adgang 'til at foretage de til enhver tid pakrmede foranstaltninger til'at hindre,.. ak klitterne adelægges ved sandflugt. Som foran anfrart har næsten alle de lodsejere, der har gi- vet made under sagen nedlagt protest mod fredning. Enkelte lode- ejeres standpunkt vil fa indflydelse p& fredningsbestemnielsernes udformning. Herom skal anpares f elgende : Savel i Stenbjerghuse og Sognets klitter som i Vorupar findes der -mindre arealer, der kan anvendes landbrugsmæsaigt, for-. trinavis til hraslæt og græsning for far. De lodsejere, der ejer &danne-arealer, har nedlagt pastand om at der ikke ved fredningen p&læggea arealerne bestemmelser; der kan hindre denne udnyttelse,.. ligeeom flere af dieee lodsejere har stillet krav om, at der ikke

13 sker indskrænkning i deres adgang til at hegne arealerne. Ejerne af matr. nr. 31a - Stenbjerg huse og Sognets klitter har nedlagt phstsnd om, at der uanset fredningen tillægge8 dem adgang til at etablere vejforbindelse fra allerede eksisterende vej over deres egen jord til det nordmtlige hjarne af parcellen, idet de forventer, at der vil.blive tilladt et vist byggeri p& dette sted. Ejeren af matr. nr. 27b II og 17e - Stenbjerghuse og Sognets klitter har. oplyst, at det fornævnte sortereværk for grus og sten er beliggende p& matr. nr. 27b og han nedlægger pastand om, at dette anlæg kan bevares. Ejeren af matr. nr. 65 Stenbjerghuse og Sognets klitter, hvis areal er indke~bt forinden denne sags fremkomst og som ialt er p& ha, heraf klitfredet ha, og som omfatter et af de aterste samlede flade arealer, der efter den foretagne be- grænaning af Bagen stadig er inddraget under denne, har erklæret sig enig i en fredning som den foreslaede uden erstatning p& betingelse af, at det tillades ham p& det flade areal at placere et enkelt sommerhus til eget brug, at det tillades ham at anlægge en vej til det sted, hvor huaetplaceres, samt at der bortset fra eventuel hævdserhvervelse ikke give s adgang til færdsel over arealet, Bom e jeren forbehblder sig at indhegne. SUedes som detbhus efter de af ejerne meddelte oplys- ninger agtee placeret, vil det hverken fra sst eller vest være eynligt fra noget for offentligheden tilgængeligt areal, hertil kommer, at huset agtes placeret ved foden af nogle meget haje klitter i arealets3 ostlige del, p& vest eller sydvest siden af disse. Under hensyn til at ejerens meget store areal giver mulighed

14 for en eærdeles velvalgt og diskret placering samt særligt under hensyn til at det kun drejer sig om et enkelt hus finder fredningsnævnet, at der bar meddeles tilladelse til denne ene bebyggelse. Arealet vil imrigt være'at frede i overensstemmelse med de nedenfor anfsrte fredningsbestemmelser. Under hensyn til de tidligere anfarte grunde vil.der ikke ievrigt blive tilladt bebyggelse i det fredede omrhde. Af hensyn til bevarelsen af det uhindrede udsyn over terr8zmet.d beplantning og indhegning med de nedenfor.anfarte enkelte wdtagelser ikke finde sted. Fredningsnævnet fastsætter herefter falgende fredningabestemmelser: 1. Arealerne skal i videst muligt omfang.bevares i. deres nuværende tilstand og der.d som falge heraf ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages nogen ændring i terrænnet ved-afgravning, opfyldning eller planering. I det omfang der ved denne kendelse eller senere måtte blive givet tilladelse til anlæg af par-. keringspladser, udvidelse af allerede bestaende veje eller lignende mindre indgreb i arealernes tilstand må arbejdet ikke pikbegyndes, forinden planer og tegninger er forelagt for og godkendt. af de p&- taleberettigede. II. Bortset fra' de. arealer, der allerede er under landbrugs-

15 mæeeig drift, må der ikke foretages plajning, harvning eller.iavrigt skridt til at opdyrke arealerne, ligesom arealerne ikke må tilfares kemikalier til.gadskning, ukrudtsbekæmpelse eller bekampelse af det vilde dyre- og planteliv overhovedet. Der.d ejheller foretages nyplantning med træer e.ller buske, alene med undtagelse af læplantning omkring dyrkede arealer, samt plantning p& en del af natr. nr. 65 Stenbjerghuse og Sognets klitter, jfr. bestemmelse.rne under IV. III. Disse bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at der til tid iværksætte s foranstaltninger, statens. klitvæsen og aandflugtskommiesionerne matte findes påkramede til sandflugtens dæmpning klitternes bevarelse. IV. Der fremtidig ikke foretages nogen f orm for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende vest for den rade linie, der p& det til brug under sagen udarbejdede kort angiver mtgrmsen for de af nærværende kendelse omfattede arealer. Ligeledes må der ikke opstilles boder, skure, beboelseevogne eller telte, e jheller master eller skilte, alene bortset fra de til redningsvæsenets signalsystem pakrmede installationer. Fra dette.bebyggelsesforbud undtages eventuelle udvidelser og ændringer af bebyggelsen ved landingsatedet i Stenbjerg, for e& vidt disse byggerier er pikkrævede af'hensyn til opbevaring af udstyr og redskaber til fiskeriet samt til modtagelse, be-

16 handling eller opbevaring af fisk. Endvidere tillader fredningsnævnet, at der p& matr. nr. 65 Stenb jerghuse og Sognets klitter indenfor det iavrigt fredede omrade placeres eet hus p& det flade areal veet eller sydveet for de ostligate klitformationer p& arealet. Bebyggelsens nærmere. udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet. I for- bindelse med denne bebyggelse tillades det ejeren at foretage en mindre beplantning i husets umiddelbare nærhed for at skabe læ omkring ligesom der opsættes af stand ind- til 40 m fra huset. Det tillades ejeren af.matr. nr. 65 Stenbjerghuse og Sog- ne t s klitter 'at anlægge adgangsve j til huset, men ve jens placering, udformning og den telmiske udfarelse skal godkendes 'ag statens klitvæsen og fredningsnavnet. P& samme betingelser tillades det ejerne af matr. nr. 31s D sammesteds at anlægge en vej over deres eget areal, shf'remt der ved den endelige frednings- og bebyggel- sesplan tillades bebyggelse af den del af arealet, der ikke fredes ved narvaerende kendelse. 3 Der tillægges almenheden ret til færdsel til fods ad de ekeisterende veje og stier, i det omfang dette kan ske uden 'at 8 krlenlre de ti1 enhver tid geldende regler om klitfredning og sandf lugt edæmpning. Der kan i tilslutning til eksisterende eje ved offentlig indrettes parkeringspiadaer op opfares de i for- * \ bindelse hermed p&krævede bygninger til toiletter, kiosk og lig- 3 r foranstaltning

17 \* nende. Anlægget og bebyggelsen skal godkendes af de nedennmte phtaleberettigede samt af statens klitvæsen. f Statens klitvæsen og aandflugtskommiseionerne kan til en- hver tid underkaste de fornmte færdselsrettigheder sddanne ind- $! / skrrwlminger, som.måtte findes påkrævet af hensyn til bekæmpelsen l LBf sandflugt, herunder eventuelt helt forbyde færdsel. pataleretten tilkammer fredningsnmet for Thisted arntsrkds- kreds og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig og i for- ening. Med hensyn til spargsmålet on faetsættelse af eratatning for ptllæggelse af fredningsservitut p& de af kendelsen omfattede arealer er fredningsnmet enig om, at der kun tillægges erstatning for abvidt a.n.g&r.de arealer, der ikke i forvejen er behæftet med rtldighedsindekramkninger, der i det store og hele svarer til bestemmelserne i fredningsservitutteq. De arealer, der er inddraget under denne sag og om hvilke der er faetsat radighedsindskrænhinger er dels strandbredden og klitstrækningen p& 500 m. regnet fra strandbreddens inderste. kant, som er fredet i henhold til 5 1 i lov nr. 163 af 11. maj 1935 om tillæg til lovaf 29. marts 1867 angående sandflugtens dmpning m.m., dels klitarealer, der er undergivet det offentliges tilsyn om sandflugtsdæmpning i medfm af lov af 29. marts Med hensyn til disse arealer er det i sidste punktum i 5 17 i loven af 1867 shledes.som dette er ændret ved. 5 3 i loven af 1935

18 beste.mt, at må camperes der i eller de af det offentlige fredede stræhinger ikke anbringes hegn og andre afspærringer, opfares bygninger eller anbringes andre til beboelse, udsalgssted eller lignende bestemte indretninger, dog bortset fra de for fiskeri- erhvervet ncadvendige pakhuse, ishuse, faresignalstationer samt tarrepladser. Der er dog ifalge loven en vis adgang til når sm- lige forhold foreligger, at meddele dispensation fra dette.forbud. Hvad an& arealerne, der er fredet ved loven af 1935, strandbredden og havklitten, er det i lovens 5 4 beatemt, at disse arealer ikke kan i.mod er der for &vidt hold til loven af 1867 at shdanne arealer kan e jeren. Fredningsnævnet frigives for den fastsatte fredning. Der- angår arealer, der alene er fredet i hen- i dennes 5 3, stk. 2 en vis hjemmel til, frigives og p& nærmere vilkar overleveres hm herefter forespurgt landbrugsministe- riet, hvorvidt en stidan frigivelseabestenmielse kan forventes bragt i anvendelse p& noget under denne sag behandlet areal. I en til sagen afgivet udtalelee af 8. august hvortil.. landbrugsministeriet har henholdt sig - har klitdirektmen blandt andet udtalt : "Der er saledes en forskel p& fredet havklit efter loven af 1935 og fredet klit efter loven af Fmstnævnte er der ikke mulighed for at udnytte udover gan- ske særlige tilfælde med klitdirektarens tilladelse - men sadanne tilfælde har endnu ikke foreligget - medens fredklit efter loven af 1867 kan overleveres ejeren, men dette vil sikkert i givet fald ske p& vilkår, der indekrænker eller &ske helt forbyder udnyttelse

19 til byggeri. Wedklit efter loven af 1867 kan ikke siges at have samme værdi for ejeren som ikke fredede klitarealer, men det kan ikke fragaea, at der kan være en mulighed for at de kan f& en mindre værdi for e jeren i modsætning til den fredede havklit, der ikke kan overleveres ejeren. I det foreliggende tilfælde vil jeg ikke skanne,. at fredklit efter lov 1867 vil blive overleveret ejerne til bebyggelse." Da det af det aillecles oplyste.fremgår, at muligheden for en akonomisk udnyttelse af arealer ' best~ende af sbvel havklit som fred- klit d anaes for praktisk talt udelukket, finder fredningsnævnet eom anfert ikke, at der bar ydes erstatning for den ved nærværende kendelse fastsatte fredning af ahdanne arealer, idet fredningen ikke skannes at medfrare væsentlige yderligere indskrænkninger i ejernes rbdighed over disse arealer. For de svrige arealers vedkommende finder fredningenme.t.. at der bar tillægges samtlige lodsejere erstatning, uanset on dia- se har g5vet made eller er udeblevet under Bagens behandling, dog - bortset fra ejere, der udtrykkelig har givet afkald p& erstatning. Med hensyn til beregningen af-starrelsen af erstatningerne er nævnet enig om, at erstatningsbelrabene, da arealerne, der er inddragne under sagen er ubebyggede og i alt væsentligt ganske ensartede, bar fastsættes som et fast belab pr. ha. n- Det har under sagens behandling ikke været muligt at opnb. forlig med lodsejerne om erstatningernes stmrelse, eller icavrigt. nogen rettesnor for beregningen heraf, idet de enkelte arealejere har nedlagt phetande öm erstatning, der varierer fra ca kr.. til ca kr. pr. ha,'og nævnet har herefter som udgangspunkt for beregningerne sagt at danne sig et skan over den prie, der umiddelbart far sagena rejsning og ogsa under dennes beuandling er op-..

20 det pr. ha. +ed normale, ikke-spekulationsprægede handler. Selvom starreleen af dette materiale er ret begrænset, har nmnet dog ment det rimeligt at bruge det som udgangspunkt. Uagtet de konetaterede handler har omfattet savel havklit som ikke fredet klitomalde under et, har nævnet henfmt overdragelsessummen, der har andraget loo kr. til 150 kr. pr. ha., som ydet alene for det ikke-fredede areal og nmnet, der finder at fredningserstatningen i 'det væsentlige bar fastsættes til.samme stmrelse 8om salgssummen, fasteætter herefter eretatningen,for paleggelse af fredningsservitut p& de ikke i for- vejen fredede arealer til 300 kr. pr. ha. Fra dette princip gares alene undtagelse for matr. ni , 3on o og Stenb jerghuse og Sognets klitter, idet dis~e' eealer er s& små, at de må betragtes som egentlige byggegrunde, hvorfor en er- statning efter de ovenfor anfmte retningslinier i disse tilfælde.-..s.. ville blive urimeligt lav..... Under sagens behandling er en del af de under 'denne inddrag- ne arealer afhændet til staten. Efter de for.fredningsnævnet fore- liggende oplysninger drejer det sig om arealer beliggende i Sten- b jerghuse og Sognets klitter, Nerhh sogn: -. Statsministeriet har i skrivelse af 23. januar 1960 meddelt, at landbrugsministeriet under 6. januar 1960 p& statskaesens vegne har frafaldet erstatning for den vednæmærende kendelse iværksatte fredning. Ejeren af matr. nr. 65'~tenbjerghuse og Sognets klitter, -. Narha sogn, overlæge K. Skadhauge, Statens serumsinsti tut, Kobenhavn S og ejeren af matr. nr. 26n, - eammesteda, Jens Chr. Mikkelsen,

21 Stenb jerg. pr. Snedsted har.frafaldet erstatning under sagen. ' stand t Under sagen har falgeride lodsejere nedlagt skriftlig p&- maler Jmgen Serensen, Jægersborg alle 197 'll, som ejer af matr. nr stenbjerghuse m.v. ' ~ent'of t e overbetjent Stanley Nielsen, Sct. L8urentiiv.e j. 38b, Skagen eom ejer af matr. nr. 3oh - smst. ghrdejerne Svend Pedersen, Sandby pr. Hinderup og Chr. Hansen, Aimtoft pr. Kjellerup som ejere af matr. nr. 31a I smst; fuldmeegtig Carl Nielsen, Hegnsvej 51, Nærum som ejer af matr. nr. 27f - Vorupar m.v. kabnand Jens Steensgaard, Jyllandsalle 26, Thisted som ejer af matr. nr. 3oa - Vorupar m.v. ghrdejer Chr. Nicolajsen, Mosevej 17, Risskov som ejer af matr. nr. 26d I Vorupar m.v. bankdirektar f i m Barup Hansen, Amicisvej l9,kabenhavn V som ejer af matr. nr. 23e, - 24e I og 25d w Vorupar m.v. De svrige lodsejere har i det omfang, de er'm~dt under sagen, nedlagt pilstand mundtligt overfor fredningsnævnet. Idet der med hensyn, til érstatningsphstandene henvises til det tidligere i kendelsen anferte bemærkes, at der iavrigt fra de enkelte lodse jeres side er nedlagt pbtande om tilladelse til at opfare sommerhuse fra et enkelt pr.parce1 og til et ikke nærmere an- givet areal. Endvidere er der af flere lodsejere taget' forbehold a om beplantning af parcellerne. Som tidligere i denne kendelse anfart har. fredningsncevnet ved sagens gennemfarelse lagt vægt p&, at der tilstræbes den stpiret mulige ensartethed over hele store terræn nævne t finder der-

22 for ikke anledning til at komme ind p& en gennemgang af de enkelte lodaejeres pastande i nænte henseende. Det skal herved anf 0re s, at de nævnte pastande alle refererer sig til foranstaltninger som lodsejerne havde p8tænkt udfert. i fremtiden og ikke om forsnstaltninger, som allerede er pabegyndt eller gennemfart. Eretatningerne udredes herefter i henhold til nedenstikende fortegnelse over de fredede arealer, lodsejerne og erstatriingsbelebene' saledes : Areal bestaende af Fredet Staten Aage Arnold Nieleen og Astrid Emilie Nielsen, Nsrh&g&rd,pr.Snedsted Ellen Zimmermann v/værge ekibsinspektpir J. J. &e, Sigridsvej 14, Hellerup Staten Knud E.Bojesen,Sdr.Vo- Trab Chris$ensen og Margrete K.Munk Thomeen Stenbjerg, presnedsted hver for 1/3 Transport :~ '7.2oj,oo!

23 Transport 8 16a - Staten do 12 loa - Chr. Sae Christensen Stenb jerg pr. Snedsted 13 9 Staten 14 8b I do l? 22 Louise &hsen, Stormarns $&d hohe 8, ~amburg-~obriigge, Vesttyskland ~ Svend eders sen, Sandby pr. lo J ,60 Hinderup og Chr, Hansen, Almtoft,.pr. Ejellerup Staten oJ , a - Anders Chr. Jensen, Sten-. bjerg, pr. Snedsted J li , n - Jens Chr.Mi.kkelsen, --.. Stenbjerg, pr.snedsted Maler Jsrgen Sorensen Jægersborgalle 197, III : Gentofte.. i , Astrid Hilda Poulsen Stenbjerg pr. Snedsted ,-....

24 Overbetjent Stanley Nielsen, Sct. Laurentiive j 388, Skagen Inge Lise Munk Madsen,Gl. Kage landevej 538,Hvidovre pr. S jerring og Jens Marthinus Jensen, Stenb jerg pr. Snedsted Knud E.Bo jeeen, Sdr.Vnnp~ir, pr. S j erring og Chr. Trab Christensen, ~tenb jerg pr. Snedsted K. Skadhauge, Statens seruminstitut, Eabenhavn S. rupar,pr. Snedsted samme Fr. Aarup Hansen, Axni cisvej 19, Kabenhavn V. samme samme Niels Pedersen, Sdr. Vorupar, pr. Sjarring Jene Idorbjerg Madsen, Sdr.Voruprar, pr.sjarring

25 Transport samme N-iels Pedersen, Sdr. Vo- Ernst Frieder1 chsen, Hoplenmarkt 31,Hamburg 11, Vesttyskland D.Marius Nielsen,MoeeT lund, Vorupar,pr. S jmring Sct. Georgegildet, Viborg (overinspektar Amt orp, Holbergsve j 7, Viborg) Barge Olsen, Ravnsborggade'12, ~nibdavn N Carl Nieleen,Hegnsvej 51 Nærum Niels Ihudeen Pedersen, Nr.Vorupar,pr.Sjmring Chr.Nikolajsen,Mosevej 17, Risskov Hans Nygaard Hansen, Nr.Vorup~ir, pr. S j arring Jens Steensgaard,Jyllandsalle,Thisted

26 Transport P. G. Haneen, Nr. Voruper, pr. Sjerring 48 32s Jens Peter Jensen,Nr. Voruper, pr..sjerring ~ Hans Hanaen Nielsen Nr.Vorupm,pr.Sjerring Niels Raemssen, Nr. Vorup~ir,pr. S j erring Ialt: Erstatningsbel~bene forrentes med 5% p.a. fra denne kendelses afsigelse.. Erstatningerne udredes af Thisted amt med 1/4 og statskassen med 3/40 Det bemærkes, at ingen af de iflg. tingbogen panthavere berettigede har rejst krav om andel i erstatningerne." Konklusionen er ahlydende : De fornævnte i Stenb jerghuse og Sognets klitter, Nmh& sogn...' : I :.- og Vorupm, Hundborg sogn beliggende arealer fredes som anfart. I erstatninger til lodsejerne udredes kr. og 30 sre, der phlægges Thisted amt med 1/4 og statskassen med 3/4. ses datomit Erstatningsbelebene forrente8 med 546 p.a. fra denne kendel- Kendelsen er forelagt Overf redningenævnet i me df 0r af naturfredningslovens 5 19, stk. 3, hvorhos den er pdanket af s& godt som alle private lodse jere.

27 Det bemaerkes, at de i kendelsen spm staten :.. $,ilherende l d,... I '.. i J ( L.. -te matr.numre 16=, (lb.nr. 8) 5a, W (lb.nr. 10) 3aa, - (lb.nr;,ll.) 8b O (lb.nr.14) og l - a (1b.m'. 15) alle af. Stenbjerg, i henhold til 'landbrugsministeriets approbation af 22. juli 1962 nu ar matriku- leret under henholdsvie 16r, w 5r, - 3v, - 8k O og Id W ibid. Under sagens behandling for Overfredningsnaavnet er der iwrigt sket Islgende matrikulære andringer indenfor det fredede areal r Matr.nr. 57a, - Stenbjerg (lb.nr. 7) er inddraget under et areal til parkeringsplads under betegneleenmatr.nr. 22d amstde. v,, r-ri L--.---C- ---i..- i w- * - Matr.nr. 29g Vorupsr (lb.nr. 45) og 31s smstds (lb.nr.47) har nu - I betegnelaerne matr.nr. 2% - emetde. og ae' smstds..; Det bemærkes, endvidere, af matr.nr. 15a,Stenbjerg (lb.nr. 16) ikke som anfert i fredningenævnets kendelse tiiherer. staten, men i fællesskab e jas af Jens Vang Jensen, Erik Chr. Vang Jensen, Dorthea Mikkelsen, Anne Jergensen og Mathea Pedersen. Ligeledes er matr.nr. 36c,Stenb L jerg (lb.nr.19) privat ejendom og eje8.i fælleaskab af Kristian Magnus Christensen, Graves Jensen Munk, Christian Eriksen Pedersen samt arvingerne i boet ef- ter Hjalmar Christensen. Medens sagen har veraeret for Overfredninganævnet har f elgende e jendomme ekif te t e jer : matr.nr. 26a, W Stenbjerg (lb.nr. 20) ejesnuaf Anders Chrietian Jensena efterlevende ægtefælle Marianne Munk, matr.numrene 23~, (lb.nr. 31) 278 (lb.nr. 41) og 270 (lb.nr. 42) alle af Voruper, ejes af fru Anne Rydeng, Ndr. Strand- vej 55, Helsinger, - L matr. numrene 24e og 25d ibid. (lb.nr. 32 og 33) ejes -

28 af seminarielærer Ihud Hermansen,' Ved Dammen 17, Bagsværd, Bage Graversen; Nr. Herlev pr. Bredeakov, matr.nr. 29g ibid. (lb.nr. 4.5) ejes af Hans N~pard Han- sens efterlevende ægtefælle Jensine Nygaard Hansen, og N.S.Ham, matr.nr. 30a W ibid. Lyngbyvej 403, Gentofte. (lb.nr. 46) ejes af ejendomsmægler Overfredninganævnet har den 21. september 1961 foretaget besigtigelse af de fredede arealer og dreftet sagen med de ankende lodse jere og andre interesserede. Da Overf redningsnanme t kan t iltræde,. at de omhandlede arealer i Stenb jerg og Vorupar er f redningsværdige, har man be- sluttet at stadfæste kendelsen med f slgende ændringer : Om matr.nr. 58g Stenb jerq, tilherende fru Ellen Zimmer- mann (lb.nr. 3)' afsiges særskilt kendelse, der dog for s& vidt angbr f redningens indhold er ident'isk med denne kendelse. Vedrorrende det fredede areals omfang. Efter besigtigelsen var aet Overfredningsnævnets opfattel- se, at den 'sstlige fredningsgrcen8.e for en række parcellere vedkom- mende burde rykkes iængere mod veet, og Overfredningsnævnet be- sluttede i den anledning' at lade foretage en fuldstændig opmaling i marken af det fredede omrade med samtidig fastsættelse af den Den setlige grænse for fredningen felger herefter, hvor den afviger fra den ved fredningsnævnets kendelse fastlagte grænse, den abne klit. Som felge af denne ændring af graenaen er matr.nr. 26~, Stenb jerg (lb.nr. 21) og matr.nr.e 235,.(lb.nr. 34) 24a (lb.nr.. t 35) og 37r m (lb.nr. 49) alle af V-oruper blevet undtaget fra fred- ningen m

29 24 - De -fra fredningen undtagne matr.numre eller dele. af matr. numre vil kunne optages p& den for de bag ved liggende arealer mldende fredningsplan. Vedrerrende fredningens indhold. 1) Den e jeren af matr.nr. 65, Stenb je,rg(lb.nr. 28) meddelte tilladelee til opferelse af et sommerhus p& den fredede del af nævnte matr.nr. ophæves. 2) Fredningsservituttens afsnit 1, stk. 1 affattes ''1 de ikke-klitfredede dele af de ved mrvmende kendelse fredede arealer tillægges der almenheden ret til færdsel til - fods og til ophold af kortere varighed. Ejeren af en strækning, t til hvilken der saledes er givet offentligheden adgang, kan dog, for s& vidt an& beboede bygninger, forbyde den del af arealerne, der ligger nærmest ved offentlig færdsel uden for vej eller - sti. Dette areal, hvis nærmere udstrækning fastsættes af fredningsnævnet, kan ligeledes hegne s. På de efter f oranstaende for almenheden tilgængelige a- realer kan.klit myndighederne dog af hensyn til fare for sandf iugt ' forbyde of f entlighedens færdsel og ophold. Safremt sandf lugtsf aren er blevet aktuel p& grund af almenheaens færdsel og ophold, skal vedkommende areal efter begæring af vedkommende lodsejer kunne klitfredee i henhold til lov nr. 84 af 25. marts " Stk. 2 i samme afsnit bibeholde8 urendret, medens stk. 3 m. ' 3) Medens sagen har vereeret for Overfredningsnmet m har dette t iltradt, at der af Hundborg-Jannerup kommune opf 0res et rensningsanlæg p& den del af matr..nr. ' 32æ, Vorupar (lb.nr. 49). som er omfattet af nærværende kendelse. Overf redningenevne t har lige le de s efter omstændighe derne kunnet

30 tiltræde, at rensningsanlægget forelabig udfmes som. mekanisk rensningsanlæg fi betingelse af, at anlægget fra begyndelsen pro- jekteres som et fuldt udbygget mekanisk og biologisk rensnin&an- hg, og at det fuldt udbyggede rensningsanlæg færdiggeres, nar dette mdtte blive nedvendigt.. a Under sagens behandling for Overf redningsnæ~e t har man endvidere tilladt, at hjemmeværnet foretager afspærring af dele af ejendommen matr.nr; 31a O Stenbjerghuse by og Sognets klitter, (lb. nr. 18) tiihmende Svend Petersen og Chr. Hansen, i det omfang afspærring mhtte være nedvendig under meleer i hanagranat kast p& den tilstedende skydebane. Afeparringen sker ved udstilling af poeter, og der f öretages ikke grave-be jder eller andre indgreb, som kan andre arealets karakter.af fredet naturomdde. e jertid. Tilladelsen gælder forelebigt for de nuværende ejeree Vedrarende eretatningerne. Under hensyn til den foretagne grænseændring og til, - - at kendelsen er blevet paanket af næeten alle lodsejere, har Over- fredningenævnet fremsat tilbud overfor samtlige lodsejere. Overfredningsnævnet har herefter opnaet mindelig over- enskomet med f elgende lodse jere : 7 Ejerne af matr.nr 578 Stenb jerg, Knud E. Bojesen, Chr.Trab Christeneen og Margrethe K. Munk Thomsen...e. Chriatenaen.; Ejeren af matr.nr. 10a ibid., Chr. See 210 kr Ejerne af matr.nr. 15a ibid., Jens Vang Jensen, Erik Chr. Vang ena ae ny Dorthea Mikkelsen, Anna Jergensen og Mathea Pedersen...l Ejeren af matr.nr. 22 ibid., Lucie ~&een

31 Zjerne af matr.nr. 31a - ibid., Svend Pedersen og Chr. Hansen...O kr. Ejeren af matr.nr. 302 ibid.,. Aktrid Hilda Poulsen... Ejeren af matr.nr. 30n ibid., Inge Lise ~unk stigma; f iadt masen... Ejerne af matr.nr. 27b ibid.,. Knud E. Bo jeaen, Niels eders sen' og Jens Marthinus Jensen... Ejerne af matr.nr. 17e ibid., Knud E. Bojesen og Chr.!i!rab ~nriatenaen'... Ejeren af matr.nr. 65 ibid., Knud Skadhauge. E jeren af matr.nr. 22s og 21a D begge af. Vorupar, Knud E.~ojesen... 25d -. ibid., Khud Hermansen... Ejeren af matr.nr. 24e D og B jeren af matr.nr. 28f - ibid., Niels Pedersen Ejeren af matr.nr. 19a - ibid., Kr. Marius Nielsen Moselund... E jeren af matr.nr. 28g ibid., Sct. Georgsgildet i Viborg... E jeren af matr. nr. 2 9 ibid., ~ Jensine ' Nygaard Hansen... %jeren af matr.nr. 31a ibid., P.Gade Hansen. 0 Ejeren af matr.nr. 32% ibid., Jens Peter Jensen... Ejeren af matr.nr. 32s ibid., Hans Hansen Nielsen... Med de mrige lodse jere har Overf redningsmet ikke kunnet opna mindelig overenskomst, og man har derfor 'i henhold til naturfredningslovens 5 20 anmodet taksatiorxkommissio- nen om at fastsætte eratatningerne til disse. Ved forretninger afholdt.-den 7. juni 1963 og 9. juni 1964 har taksationskommissionen derpa fastsat erstatningerne til de pagældende lodse jere saledes : -

32 Ejerne af matr.nr. 561 Stenbjerg, Aage Arnold... Nielsen og Astrid EmiTie,Nielsen kr. Ejerne af matr.nr. 36c ibid., Kristian mdagnus Chrietensen,Graves Jensen Munk, Chr.Eriksen Pedereen og boet.efter,h jqjmar Christensen Ejeren af matr.nr. 26a E jeren af matr.nr. 300 W ibid., - ibid., Marianne Munk Jargen Stadager '.. i Sarensen...e... Xjeren af matr.nr. 30h ibid., overbetjent.. Stanley Nielsen... -2, E jeren af mt.r. nr. 23~, 27g og 27O, alle af Vorupar, Anne Rydeng i3 jeren af matr.nr. 25a m ibid, Jens Morb jerg Madsen...m B jeren af matr.nr. 19b - ibid.,.ernst Friede- richsen... ; Ejeren af matr.nr. 27e Ejeren af matr.nr. 26d E jeren af mtr.nr. 30a W ibid., - ibid., Bage Graversen ibid., Chr..Nicolajsen N, S.Ham 7,500 - ' og Den e jeren af matr.nr. 23e - (lb.nr. 311, 27g (lb.nr. 41) (lb.nr. 42) af Vorupar tilkommende erstatning f ordeler sig med1.300 kr. p6 matr.nr. 23~'og Irr. p6 matr.nr.e 274 og. 27g. Matr.nr. 23e - er af den i kendelsen anfarte Fr.Aarup Hansen solgt til Petrus Meller og Jens Steensgaard, Thisted, der har videresolgt det til den nuværende ejer. I skadet vedrerende aidstnsavnte overdragelse er der optaget en bemærkning om, at fred- ningserstatningen skal udbetales til sælgerne som ekstraordinært afdrag p& et i forbindelse med handelen oprettet pantebrev. Erstatningen for matr.nr. 23e - vil herefter være at udbetale til de berettigede i henhold, til nævnte pantebrev. - I tilslutning til de fredede samt nogle af staten er- hvervede arealer og i overensstemmelse med den af Overfrednings-

33 navnet den 4, nwember 1961 godkendte fredningsplan I for en del af Hundborg-Jannerup kommune har Hundborg-Jann6rup sognerad ladet anbegge en asfalteret parkeringsplads for at skaffe parkerings- muligheder for det store antal turister, der i sommerhalv&ret be- aager Voruper. Da kommunen i forbindelse med etableringen af de' re.kreative områder har haft betydelige udgifter til denne parke-. ringsplada, har Overfredningsnmet besluttet aom tilskud til arealets erhvervelse at yde kommunen et belab p& kr.. To kort, TH. 109' og 110, visende grænserne for det fre-... dede omrade, der omfatter ca. 680 ha, er vedhæftet nærværende. -. kendelse, T h i bestemmes: Den af fredningsnævnet for.thisted amtsradskreds den 12. december 1960 af sagte kendelse vedrarende fredning af arealer i Stenbjerg og Voruper etadfæstes med de af det foranstaende f elgende ændringer. Lb.nr. I erstatning udbetales til: 2 Aage Arnold Nielsen og Astrid Emilie Nielsen, Nsrhdg&d, pr. Snedsted Ihud E.Bojesen, Sdr.Vorupar pr. Sjarring,. Chr.Trab Chrieteneen og Margrethe K.Miank Thomeen, Stenbjerg pr. Snedsted, hver for 1/ Chr. Sse Christensen,Stenbjerg prasnedeted , 16 Jens Vang Jensen, Erik Chr.Van.~ Jensen, Dorthea Uillkkelsen, Anna J~rgenoen og Mathea. Psdersen,Stenbjerg,pr. Snedeted, hve~ for 1/5 l.qm 17 mcie ~iihsen, S t ormarnshghe 8, Hamborg, i8 v/sagfarer Paul Hess, Blgod Svend Pedersen, Sandby pr. Hinnerup og Chr. Hansen, Almtoft pr. Kjellerup v/landsretssagfarer Laura PeGersen, Hadsten kr. -

34 19 Bistian Magnus Christensen, Graves Jensen Munk og Chr.Eriksen Pedersen, Stenbjerg pr. Snedsted, samt boet efter Hjalmar Christensen v/skifteretten i Thisted, hver for 1/ o. Marianne Munk, Stenbjerg prasnedsted Jsrgen Stadager Ssrensen, Jægersborg all6 997,111. sal, Gentofte...' Astrid Hilda Poulsen, Stenbjerg pr. Sned- sted..., Stanley Nielsen, Sct.Laurentiivej 38 A, Skagen Inge Lise Bunk Stignæs, G1.Kageve j 538, Hvidovre Ihud E.Bo jesen og Niels Pedersen, Sdr, Voruper pr. S jerring, samt Jens Marthinus Jensen, Stenbjerg pr. Snedsted, hver for 1/3 27 Knud E.Bo jesen, Sdr. Vorupar pr. S j arring og Chr.Trab Christensen, Stenbjerg pr, Snedsted, hver for 1/ Knud Skadhauge, ICystvej 17, Humlebæk og 30 Ihud E.Bojesen,Sdr.Yorupm prasnedsted Petrus Heller og Jens Steensgaard,Thisted. 32 og 33 Ihud Hermansen, Ved Dammen 17,Bagsværd Jens Morbjerg Madskn, Sdr.Vorupar pr. Sjarring Niels Pedersen, Sdr.Vorupar pr.sjsrring 38 Ernst Friedericheen, Hopf enmarkt 31, Hamborg 11...m...m.~ 39 Kristian Marius Nielsen Moselund, Vorupar pr. Sjarring...am... Sct. Georgsgildet, Viborg v/hr. disponent St.Heerfordt, Broparken 8, Viborg og 42 Anne Rydeng, Ndr.Strandvej 55, Helsinger Bage Graversen, Nr.Herlev pr. Bradeskov Chr. Nicolajsen,. M~seve j 17, Risskov Jensine Nygaard Hansen, Nr. ~orupk pr. Sjsrring...m...'...,,... 13,000 kr.

35 N.S.Hem, Lyngbyvej 403, Gentofte P.Gade Hansen, Nr. Vorupar pr. Sjerring Jens Peter Jensen, Nr. Voruper pr. S j arring Hans Hansen Nielsen, Nr. Vorupar pr.sjrarring Hundborg-Jannerup sognekommune pr. Sjmring'...8.ooo - Zratatningsudgifterne, ialt ' kr. med rente f. 5% p.a. fra 12. december 1960 til betaling sker, udredes med 9/10 af statskassen, medens den sidste tiendedel udredes af Thisted amtsfond og de i amtsrlidskredsen beliggende kebstadkornmuner i. henhold til den senest offentliggaorte folketælling.. Uds krif tens rigtighed Bent Christensen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVE DTÆ GT SOMMERHUSOMRÅDET VED EGSMARKEN FOR STYRBÆKS BORTRYKKKRI FM BO RO

BYPLANVE DTÆ GT SOMMERHUSOMRÅDET VED EGSMARKEN FOR STYRBÆKS BORTRYKKKRI FM BO RO BYPLANVE DTÆ GT FOR SOMMERHUSOMRÅDET VED EGSMARKEN KARL STYRBÆKS BORTRYKKKRI FM BO RO I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende særlige bestemmelser for det

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED BYPIANVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND 1966 BYPIJÅNVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND ii E K L A M ET RYK SVENDBORG 1966 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen.

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen. 03048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00 Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-02-1965 F'redningsnævnet 18-07-1963 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 6

Partiel byplanvedtægt nr. 6 HADSUND KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 6 for et erhvervsområde nord for Fabriksvej i Hadsund by Hadsund Bogtrykkeri AXI carl nasmussen I medf~lr af byplanloven (lovbekendtgarelse nr. 63 af 20. februar

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87.

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Godkendt af byrådet den 17 maj 1988 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lokalplantillæggets

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

om fredning af Vestervig kirkes omgi-

om fredning af Vestervig kirkes omgi- Overfredningsnævnets afgerelse af 21. november 1990 om fredning af Vestervig kirkes omgi- velser i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. -2760/89). Overfredningsnævneta afgarelse af 21. november 1990 om

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91 O9.MAR1~ 1Y2*OU 2.U 6 1 Aarup kommune S1TMPLLMÆRKE ~RETTE#I I~ ~ -_-t LOKÅLPLAN NR. 33 For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. : ~ KUN GtD~T.MEOACSTEMPLIFG~r~. i ØOMMKRXONTORETS

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

BYPLAN. Nr. 7. For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 7. For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 7 For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt for Rosenvænget Det vedtagcs i medfor af byplanloven, lov nr. 181 af 29. april 1938, at

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07446.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00 Fredningen vedrører: Kjul Strand Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-12-1981 Kendelser Deklarationer I FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplan nr. 103. (Lumby nr. 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING

Partiel byplan nr. 103. (Lumby nr. 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING Partiel byplan nr 103 (Lumby nr 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING HEDELUND i ODENSE KOMMUNE 4 2 3 For at sikre et godt og tiltalende haveboligområde træffer Lumby sogneråd herved -

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere