ADVOKATFiRMAET JON PALLE BUHL. Sags id.: 16/948 Notat cm mulige milj0effekter i Lillebselt og tilstodende havomrader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFiRMAET JON PALLE BUHL. Sags id.: 16/948 Notat cm mulige milj0effekter i Lillebselt og tilstodende havomrader"

Transkript

1 ADVOKATFiRMAET JON PALLE BUHL Fredericia Kommune Milj Att.: Sagsbehandler Metre Schjodt juni 2016 MB J /mf j.nr Cc: Miljostyrelsen Art.; Vicedirektor Michel Schilling Vedr.: Sags id.: 16/948 Notat cm mulige milj0effekter i Lillebselt og tilstodende havomrader Med henvisning til Fredericia Kommunes brev af 1. juni 2016 skal jeg hermed fremkomme med Dan Godning A/S' ("Dan Godning") forelobige bema^rkninger til Fredericia Kommunes udkast til afgorelse om overhsengende fare for miljoskade. Indledningsvis finder jeg dog anledning til at udtrykke bekymring for, om der er foretaget en grundig og uhildet vurdering af de faktiske og retlige forhold af betydning for sagen. Kommunens direktion har saledes - ifolge Jyllandsposten - den 16. april 2016 meddelt formanden for Fredericia Kommunes Teknik- og Miljoudvalg, at kommunen ikke besidder "faglige kompetencerpa det marinbiologiske felt" (bilag A). Peter Krongaard-Kruse, chef for Miljo og Teknik i Fredericia Kommune, har endvidere den 20. april 2016 udtalt folgende (bilag B): "Kommunens sigte er, at fa sagen afklaret sa hurtigt som muligt, sa den feres over til Miljostyrelsen og Naturstyrelsen, der tilsammen har ressourcerne og de ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL, ADVOKATAKTIESELSKAB - CVR-NR. DK-I VALKENDORFSGADE K0BENHAVN K TELEFON FAX DANSKE BANK BAN DK BIC: DABADKKK

2 ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL faglige kompetencer pa feltet. Vores advokater mener, at man ud fra viden om udslippets belt eksorbitante omfang... kan sandsynliggore medfuldt tilsimkkeligfagligt be lag, at der er overhcengende risiko for omjattende miljoskade. Og det er pmcis det, der ska I til, for at sagen er omfattet af milfoskadeloven. " Udtalelsen er foruroligende, idet kommunen syncs at have lagt sig fast pa sin konklusion, for sagen var undersogt og afklaret. Dan Godnings bekymring afkra^ftes ikke, nar det kan konstateres, at de notater fra Aarhus Universitet og Naturstyrelsen, som Fredericia Kommune i udkastet til afgorelse tillsegger afgorende betydning, er dateret den 12. og 25. maj Hertil kommer, at Fredericia Kommunes droftelser med Aarhus Universitet i forbindelse med kommunens bestilling af notatet tydeligt viser, at kommunen havde lagt sig fast pa sin konklusion, for notatet fra Aarhus Universitet forela, jf. den som bilag C vedlagte af 28. april 2016 fra Fredericia Kommune til Aarhus Universitet, hvor kommunen bl.a. anforer folgende: "Vi skal amende notatet som en del af kommunens dokumentation for, at der er risiko for overhcengende fare for milfoskade som folge af kvcelstofudledningen fra Dan Godning Aj S, og for ma let med notatet er derfor hlandt andet at fa en vurdering af hvor der er "tilstrcekkelig sandsynlighed" for, at en milfoskade vil indtmde i "ncer fremtid", hvilket fegforstod pa dig, er indeholdt i den konklusion, du bar beskrevet i dit op lag ". Fredericia Kommune har saledes over for Aarhus Universitet meget klart tilkendegivet, at kommunen ikke var interesseret i at hore, om det var tilstr^kkeligt sandsynligt, at en miljoskade ville indtriede. Kommunen ville have et notat, som stottede kommunens allerede fastlagte konklusion om, at der var en tilstrsekkelig sandsynlighed herfor. Det er en dristig tilgang til det forvaltningsretlige krav om en saglig sagsbehandling. Bem^erkninger til Fredericia Kommunes udkast til afgorelse Der er intet grundlag for Fredericia Kommunes konklusion i udkastet til afgorelse af 1. juni 2016, hvorefter "udledningen... medforer overhcengende fare for, at en milfoskade pa vandmilfoet vil indtrcede i ncer fremtid".

3 ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL Det fremgar af miljeskadelovens 11, at der ved "overhangende fare for en miljoskade forstas, at der foreligger en tilstmkkelig sandsynlwhed for, at en miljoskade vil indtmde i ncerfremtid" (min understregning). Det fremgar endvidere af miljostyrelsens vejledning om "Miljoskadelovens Skadebegreb" (vejledning nr af 2. juli 2008), at det i liver enkelt situation vil "afhamge af en belt konkret vurdering af, om der er en overhcengende fare for en miljoskade " (min understregning). Nar Fredericia Kommunes konklusion sammenholdes med miljoskadelovens 11 og Miljostyrelsens vejledning star det klart, hvorfor kommunens konklusion savner grundlag. Kommunens konklusion bar folgende ordlyd: "Pa baggrund af notaterne fra Naturstvrelsen og A arhus Universitet... vurderer Fredericia Kommune imidlertid, at de meget store mcengder kvcelstof udledt direkte til JJllehailt vil kunne medfore en betydelig negativ pdvirkning af vandforekomsterne og at udledningen derfor medforer overhcengende fare for, at en miljoskade pa vandmiljoet vil indtmde i nar fremtid. Det vurderes sdledes, at udledningen indebcurer tils tree kkelig sandsynlighed for, at vandforekomster i de herorte kystvande... vil ijkke en tilstandsklasse ned i ncer fremtid" (mine understregninger). I relation til konklusionens forste afsnit bemasrkes det, at det forhold, at kv^elstofudledningen "vil kunne medfore en betydelig negativ pdvirkning" af vandmiljoet, pa ingen made udgor " tils tree kkelig sandsynlighed for, at en miljoskade vil indtmde i ncer fremtid". Der benvises til Miljostyrelsens vejledning om "Miljoskadelovens Skadebegreb", pkt om "Definitionen af en overhsengende fare for en miljoskade", hvor folgende er anfort: "Pa den anden side er det ikke tilstraikkeligt, at de udlosende begivenheder m.v. indebcerer, at der er en muhghed for, at der vil opstd en negativ pdvirkning^ og at denne pdvirkning i sd fald ville vccre en miljoskade. Det er heller ikke tilstmkkehgt, at der som folge af begivenheden?n.v. belt sikkert vil ske no get og at dette no get muligvis kunne vcere eller blive til en miljoskade." (min understregning). For sa vidt angar koblingen mellem konklusionens forste og andet afsnit bemserkes det, at en eventuel risiko for, at et vandomrade skulle rykke en tilstandsklasse 3

4 ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ned, ikke nodvendigvis indebsrer, at der foreligger risiko for cn skade i miljoskadelovens forstand, jf. Miljostyrelsens vejledning, pkt om "Skadens omfang", hvor folgende er anfert; "Omvendt behover en skade ikke at vcere omjattet af miljoskadeloven, selvom den medforer, at et vandomrdde shifter fra en tilstandsklasse til en lavere. " Fredericia Kommune kan saledes ikke som det er gjort - uden videre konkludere, at der vil foreligge en "betydelig negativpavirkning af vandforekomsterne" og dermed en miljoskade, selv hvis et vandomrade skulle rykke en tilstandsklasse ned. Hertil kommer, at Naturstyrelsens notat under alle omst^endigheder ikke indeholder nogen form for omtale eller vurdering af sandsynligheden for, at "vandforekomster i de herorte kystvande vil tykke en tilstandsklasse ned i ncer jremtid". Naturstyrelsens notat kan med andre ord ikke danne grundlag for konklusionens andet afsnit. Notatet fra Aarhus Universitet kan heller ikke danne grundlag for andet afsnit i Fredericia Kommunes konklusion. Notatet er saledes ikke udtryk for "en belt konkret vurdering", men denmod en abstrakt analyse baseret pa la^reboger og data, som ikke relaterer sig til ulykken den 3. februar Folgende fremgar saledes af notatet og opfolgningsnotatet fra Aarhus Universitet:.. Analyserne i notatet erforetagetpa haggrund af eksisterende viden omkring effekter af kvailstof pa havmiljoet. " Yin dyhere analyse af problemstillingen med analyser af de konkrete data, ligger ud over na;rva;rende notats rammer. " "... hn konkret beregning bor inkludere data ira alle stationer i de herorte omrader. og med de nyeste data. " (mine understregninger). Desuden er det under alle omsta^ndigheder ikke i notatet fra Aarhus Universitet konkluderet, at de berorte vandforekomster vil rykke en tilstandsklasse ned. Det er saledes alene angivet, at der er en risiko for, at det vil ske, jf. opfolgningsnotatet fra Aarhus Universitet, hvor folgende er anfort: " Der er en risiko for en forringelse af milfotilstanden i havet, som kan betyde etfald til en lavere tilstandsklasse. " (mine understregninger). 4

5 ADVOKATFIRM AET JON PALLE BUHL Der er med andre ord hverken i Naturstyrelsens eller Aarhus Universitets notater grundlag for konklusionen i Fredericia Kommuncs udkast til afgorelse, som allerede af denne grund afvises. *** Udover det ovenfor anforte har Dan Godning en rzekke yderligere bemserkninger til udkastet til afgorelse. For det forste fremgar det udtrykkeligt af Naturstyrelsens notat, at der kun ved 3 ud af 13 overvagningsstationer har kunnet males kvaslstofkoncentrationer efter ulykken den 3. februar Det fremgar endvidere udtrykkeligt af Naturstyrelsens notat, at der ikke lamgere kan males forhojede kvselstofkoncentrationer ved de pagaeldende 3 overvagningsstationer. Det kan saledes selv hvis det skulle kunne pavises, at de 3 malinger af "ussedvanlige" kva^lstofkoncentrationer er en folge af ulykken konkluderes, at en sadan direkte pavirkning af vandforekomsterne ikke Ifengere er til stede, og den kan derfor ikke lamgere begrunde igangsastning af sagsbehandling efter miljoskadeloven, jf. pkt i Miljostyrelsens vejledning om "Miljoskadelovens Skadebegreb". Supplerende bem^erkes, at dataene i Naturstyrelsens notat ikke kan danne grundlag for en beskrivelse af malingerne fra de 3 overvagningsstationer som vserende "usadvanlige ". Der henvises til, at Naturstyrelsen i sine illustrationer i notatet, herunder illustrationerne af malingerne fra de 3 overvagningsstationer, anvender et '''range (10- og 90 % fraktiler!grent omrader) som Naturstyrelsen beskriver som omradet for det "scedvanlige". Det er imidlertid ikke i forhold til en miljoskadesag hvor det er afgorende, om der er sammenhamg mellem udledning og en efterfolgende konstateret miljoma^ssige tilstand - retvisende at beskrive de 20 % af malingerne, som ligger uden for "rangen", som vasrende "uscedvanlige ". Dette guelder sasrligt, nar der med 24 arlige malinger med sikkerhed ligger 2,4 malinger over 90 %-"rangen" og 2,4 malinger under 10%- "rangen" hvert eneste ar. 5

6 ADVOKATF1RMAET JON PALLE BUHL For det andet, er det i Naturstyrelsens notat hverken konkluderct, vurderet eller skonnet, at den i notatet nsevnte "forarsopblomstring af planteplankton" i Helna^s Bugt og Haderslev Fjord, det tidligt opstaede iltsvind i Sydlige Lillebailt og det "tidligt begyndende iltsvind i Nordlige Lillebselt" skyldcs udledningen af kvslstof den 3. februar Det er saledes i notatet alene konstateret, at "forarsopblomstringen" i Helna^s Bugt og Haderslev Fjord ma betegnes som hojere end, hvad der normalt kan konstateres. Pa samme made er det tidligt opstaede iltsvind i Sydlige Lillebaslt og det "tidligt begyndende iltsvind i Nordlige Lillebadt" alene konstateret. Beskrivelserne "hojere end, hvad der normalt", "tidligt opstaede" og "tidligt begyndende" skal i ovrigt ses i lyset af Naturstyrelsens anvendelse af "rangen" baseret pa "10- og 90 % fraktiler". Der er endvidere ikke i Fredericia Kommunes udkast til afgorelse redegjort tilstraskkeligt for, hvorfor "forarsopblomstringen af planteplankton" i Helnss Bugt og Haderslev Fjord, det tidligere iltsvind i Sydlige Lillebadt og det "tidligt begyndende iltsvind i Nordlige Lilleba^lt" skulle kunne danne grundlag for en afgorelse om, at udledningen den 3. februar 2016 medforer overhasngende fare for, at en miljoskade pa vandmiljoet vil indtra:de i nser fremtid. Desuden er der ikke redegjort for, hvorfor de i Naturstyrelsens notat nsevnte forhold, som er geografisk afgr^ensede, skulle medfore en overhasngende risiko for, at en miljoskade vil indtra^de i den "Vestlige Qsterso, Sydfynsk 0hav, 'Lillehalt og bcelthavet me Hem Fyn og Djursland". For det tredje kan notatet fra Aarhus Universitet aldrig danne grundlag for en afgorelse om, at den i Naturstyrelsens notat narvmte "forarsopblomstring" i Helna^s Bugt og Haderslev Fjord og det omtalte tidligere iltsvind/tidligt begyndende iltsvind skyldes udledningen den 3. februar 2016, ligesom notatet heller ikke kan danne grundlag for en overordnet konklusion om, at udledningen medforer overhamgende fare for, at en miljoskade pa vandmiljoet vil indtrasde i nasr fremtid. Notatet er som det fremgar ovenfor en teoretisk gennemgang af de negative pavirkninger, som kan forekomme, hvilket ikke er tilstriekkeligt til at danne grundlag for en afgorelse i forhold til miljoskadeloven, jf. Miljostyrelsens vejledning, hvor folgende som an fort ovenfor - udtrykkeligt er angivet: 6

7 ADVOKATFIRMAET ON PALLE BUHL "Pa den an den side er det ikke tilstraikkeliqt, at de udlosende benvenheder m. v. indeharer, at der er en mulighed for, at der vil opsid en negaiiv pamrkning oj? at denne pdvirkning i sd fa Id ville voire en miljoskade. " Det er endvidcre udtryk for en forsimpling og forenkling, nar det i notatet fra Aarhus Universitet anferes, at transport af kv^lstof i sydgaende retning fra Fredericia vil ske i bundlaget, mens transport i nordgaende retning vil ske i overfladelaget, jf. det som bilag D vedlagte notat fra Dansk Miljo Radgivning, som ogsa indeholder bemasrkninger til Naturstyrelsens notat. Den forsimplede analyse fra Aarhus Universitet er uegnet til anvendelse i en konkret sag, jf. ogsa notatet fra Aarhus Universitet, hvor folgende anfores:.. En dybere analyse af problem stillingen med analyser af de konkrete data, ligger ud over ncervccrende no tats rammer. Forholdet omkring hvor dan kvadstoj er indlejret i vandsejlen, vil krceve analyser af overvdgningsdata for 2016 og eventuelt anvendelse af dynamiske spredningsmodeller som beskrevet i tilbud til Fredericia Kommune den 25. april " Som det fremgar af citatet, har Aarhus Universitet gjort opmasrksom pa, at de generelle betragtninger i notatet ikke er tilstr^ekkelige, og det kan derfor undre, at Fredericia Kommune alligevel patamker at tr^ffe afgorelse baseret pa notatets generelle betragtninger. Uden malinger fra perioden umiddelbart efter ulykken er det ganske enkelt ikke muligt at kortlaigge, hvorledes det udledte kva^lstof blev transporteret rundt og opblandet i havet efter ulykken, og uden en sadan kortlaigning kan det ikke med tilstra;kkelig sandsynlighed fastslas, at udledningen er arsag til vandmiljomsessige forhold som f.eks. den af Naturstyrelsen omtalte "forarsopblomstring af planteplankton" i Helna;s Bugt og Haderslev Fjord. *** Udkastet til afgorelse ma - som det fremgar ovenfor allerede pa det foreliggende grundlag afvises som v^rende uden hjemmel i miljobeskyttelseslovens 73f, stk. 1, jf. miljobeskyttelseslovens 73a, jf. miljoskadelovens 11. Det har endvidere enhver formodning imod sig, at en domstol pa det grundlag, som indgar i Fredericia Kommunes udkast til afgorelse, ville kunne na frem til. 7

8 ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL at der som folge af udledningen den 3. februar 2016 er overhasngende fare for, at en miljoskade pa vandmiljoet vil indtrasde i nser fremtid. Det vil selvsagt va^re i strid med grundlxggende forvaltningsretlige og retssikkerhedsma^ssige principper, hvis Fredericia Kommune trods manglende grundlag trasffer afgorelse om, at udledningen den 3. februar 2016 liar medfort en overhamgende fare for, at en miljoskade pa vandmiljoet vil indtr^de i nser fremtid. En iagttagelse af de forvaltningsretlige og retssikkerhedsm^ssige principper ma ga:lde med sa^rlig styrke, nar notatet fra Aarhus Universitet (bilag 10 til kommunens afgorelse) ganske vist helt loseligt og uden n^ermere grundlag kaster mulige "tab" pa op til 1,5 mia. kr. pa bordet. *** Fredericia Kommunes udkast til afgorelse med tilhorende bilag er baseret pa et meget begrsenset og udvalgt datagrundlag, hvilket i sig selv er sasrdeles retssikkerhedsm^ssigt bet^enkeligt, ligesom det kan undre i betragtning af sagens karakter. Som folge af det begr^ensede datagrundlag har Dan Godning indhentet yderlige data fra Naturstyrelsen og forberedt yderligere analyser. Dataindsamlingen og analysearbejdet kan ikke gennemfores inden for den af Fredericia Kommune fastsatte horingsfrist, idet jeg bl.a. bemserker, at Dan Godnings radgivere forst fredag den 10. juni 2016 modtog Naturstyrelsens data, som indeholder over malinger. Dan Godning er endvidere ved at undersoge, i hvilket omfang den beredskabsm^ssige handtering af ulykken har haft betydning for udledningen, hvorfor jeg venligst anmoder Fredericia Kommune om at sende kopi af den af Fredericia Kommune og politiet udarbejdede eksterne beredskabsplan, jf. bekendtgorelse om kontrol med risikoen for storre uheld med farlige stoffer, 15. Den afgorelse, som Fredericia Kommune har udarbejdet udkast til, er af vsesentlig betydning for Dan Godning, og det vil nar udkastet er baseret pa et begrasnset datagrundlag stride mod almindelige forvaltningsretlige principper, hvis der tra^ffes en afgorelse til ugunst for Dan Godning, uden at Dan Godning har haft mulighed for at afgive et indla^g baseret pa det igangsatte analyse- og undersogelsesarbejde. 8

9 ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL Jeg skal derfor anmode om, at der ikke trasffes afgorelse til ugunst for Dan Godning, for Dan Godning liar lejlighed til at fremkomme med et yderligere indl^eg baseret pa den dataindsamling og det analyse- eg undersogelsesarbejde, som Dan Godning har igangsat. Dataindsamlingen og det efterfolgende meget komplekse analyse- og undersogelsesarbejde forventes fcerdiggjort primo august 2016, hvorefter jeg vil udarbejde Dan Godnings supplerende indlseg, som derfor kan forventes afgivet 15. august *** Sammenfattende skal jeg anmode om, at Fredericia Kommune meddeler, at der ikke er overhamgende fare for indtrasden af en miljoskade, og at den patsenkte afgorelse derfor ikke vil blive truffet. Hvis udkastet til afgorelse fastholdes, anmoder jeg om, at Fredericia Kommune meddeler Dan Godning frist for et supplerende indlseg til den 15. august Med venlig hilsen /(K ^ Morten Boe Jakobsen Bilag: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Artikel fra Jyllandsposten den 16. april Fredericia Kommunes kommentar af 20. april 2016 til Miljostyrelsens pressemeddelelse. af 28. april 2016 fra Fredericia Kommune til Aarhus Universitet. Notat fra Dansk Miljoradgivning A/S. 9

10 7/6/2016 jyilands-posten.dk/indiand/ece /udskaeldt-miljoelov-sender-kommune-og-miljoestyrelsen-i-tovtraekkeri/?service=printversion Indland kl. 15:40 gpsgr mjcjb S=S=3«S < - '- BS«^f gft. tu- 7T_-* isbii i i!-'" /$< ft \Vi.? ; : rtf-;:.t'"^ ;f i f ~i f ^ J'acTrou- fia*3wi>i. '. s '. I "\>l _z.;<0! r,.anm fe...:k: A..Si: Jp ' Udskaeldt miljelov sender kommune og Miljestyrelsen i tovtraekkeri AF MORTEN BRUHN Fredericia Kommune far ingen hjaelp til at bevise milj0skade. Professor kalder milj0lov»skandal0s«, mens politikere vil have den gransket. Det er en»skandal0s og grotesk«lovgivning, som skal ligge til grand for, om det massive lask af kvaelstof i Lillebaelt efter silobranden pa Fredericia Havn kan betegnes som en stor miljoskade. Det mener professor i milj0ret ved Kobenhavns Universitet, Peter Pagh, der langer hardt ud efter den sakaldte milj0skadelov, som Fredericia Kommune nu vil bringe i spil.»denne lov er en skandale. Man bureaukratiserer en alvorlig hasndelse, som man naermest i rundkreds sidder og diskuterer, om man skal kalde en milj0skade eller ej, og der sker mgenting«siger Peter Pagh. Kommuner kritiserer lovforslag:»risiko for flere milj0katastrofer«miljoskadeloven skal bruges til at placere et ansvar pa den virksomhed, hvis siloer i begyndelsen af februar brad i brand og laskkede mellem og tons ren kvaslstof ud i Lillebaelt. Udslippet overgik pa et d0gn den maengde forurening, der finder sted i omradet pa et helt ar. ferpriprl^ os, HOiEYtBSTTYIlASDSPOUTl UHAMCHWiKi-UKAWD 2qom isafepsftnfer"^;' lived havpfemrsdet i > - 'i VEfLEVEJ. i m - w a A I!,:REDER C,A. HAVN frederidavoldi ' I Branden spredtew sighurtlgtlde >5 taetplacerede tanks For at bringe loven i spil er det Fredericia Kommunes opgave at fremlaegge dokumentation for en milj0skade. Men i et notat kalder kommunen det»en lapsus i dt-miljoelov-sender-kommune-og-miljoestyrelsen-i-tovtraekkeri/?service=printversion 1/2

11 7/6/2016 jyllands-posten.dk/indland/ece /udskaeldt-miljoelov-sender-kommune-og-miljoestyrelsen-i-tovtraekkeri/?service=printversion lovgivningen«, at det er dens opgave. >>At det er kommune, der star som milj0myndighed i en sadan situation, er helt forkert og uhensigtsmaessigt. Kommunen besidder ikke faglige kompetencer pa det marinbiologiske felt, og her er der ingen hjaelp at hente fra Naturstyrelsen«star der i notatet, der er sendt fxa kommunens direktion til Christian Bro, socialdemokratisk formand for Teknik- og Miljgfudvalget i Fredericia Kommune. Kommune efter oliekatastrofe i Fredericia: Vi bar bmg for hjaelp udefra Peter Pagh bakker op om, at kommunen mangier ressourcer til at komme med en vurdering. Han mener, at loven ikke tager hensyn til kommunens opgave.»milj0skadeloven er lavet af hensyn til en eneste part, og det er Miljoministeriet og dets udgifter. Det ferste, der sker, nar den lov tages i bmg, er, at Milj0ministeriet skal udstilles en sikkerhed for, at det ikke har nogen udgifter. Jeg kan ikke se, at der er nogle andre, der har glaede af det system,«siger Peter Pagh. Lykkes det imidlertid kommunen at pavise en stor skade pa eksempelvis vandmilj0et eller naturen, sa aendrer det ikke pa den uoprettelige skade pa Lillebaelt, hvor kvaelstoffet for lasngst har opkfst sig i vandet. Men det sender et signal om, at en forurenende virksomhed skal sta til regnskab for en miljoskade, siger Peter Pagh, der dog har svasrt ved at se, hvordan man omregner det til et belab.»det er jo magi, for hvordan saetter man kroner og 0rer pa et 0delagt vandhul? Selvfeflgelig kan man sige, at det koster "sa og sa meget", sa grundtanken er fin, men vi har intet fortilfaelde for en erstatning pa baggrund af milj0skadeloven.«dronevideo Kommunen far nu ekstem hjaelp til at fremlaegge dokumentationen for en miljoskade, og det arbejde ventes ferdigt til maj. Herefter er det op til Milj0styrelsen at beslutte, om man er enig i vurderingen. Sker det, er det f0rste gang, at loven tages i brag, siden den blev indf0rt i 2008 pa baggrund af et krav fraeu. Men i notatet fra Fredericia Kommune skriver kommunen yderligere, at Miljostyrelsen har vetoret til at forkaste beslutningen. Og if0lge Peter Pagh kan okonomiske hensyn hos Milj0styrelsen udlose denne ret.»der er jo tydeligvis tale om en milj0skade her, men Milj0styrelsen er bange for at sta med regningen, hvis forureneren skynder sig at rydde op efter sig, hvor det er muligt. Det har Miljostyrelsen pr0vet at gore alt for at undga,«siger Peter Pagh. Nu vil milj0ordf0rer fra begge floje i Folketinget have gransket loven.»disse udtalelser giver mig anledning til at bede milj0- og fodevareministeren om en evaluering af lovgivningen og at fa en vurdering af, om loven skal aendres, hvis den fungerer uhensigtsmaessigt. Det lyder da bekymrende, hvis ikke kommunen har en fomemmelse af det reelle redskab,«siger Mette Abildgaard, miljoordforer for de Konservative. Radikale Venstres miljoordforer Ida Auken kalder kvaelstofudslippet en kaempe forarening og beder nu ministeren skride ind.»ministeren bor ga ind og sikre sig, at hans styrelse ikke traeflfer beslutninger ud fra 0konomiske interesser, men ud fra miljoets hensyn. Det er en rigtig uheldig situation, og sa meget desto mere en grand til at fa ryddet op i disse love,«siger Ida Auken. dt-miljoelov-sender-kommune-og-miljoestyrelsen-i-tovtraekkeri/?service=printversion 2/2

12 Kommentar til Miljøstyrelsens pressemeddelelse Miljøstyrelsen og Fredericia Kommune bør sammen få miljøskadeloven aktiveret hurtigst muligt Fredericia Kommune skal træffer afgørelse om, hvorvidt sagen er omfattet af miljøskadeloven og derved overgår til Miljøstyrelsen (og Naturstyrelsen). Men inden vi kan træffe en sådan afgørelse, skal vi have en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, da de har vetoret. Men den vejledning vi har fået fra dem har ene og alene handlet om, at vi skulle påbyde Dan Gødning få foretage meget detaljerede undersøgelser af forureningens udbredelse. Udfordringen er, at der vil kunne gå måneder eller endnu værre år, før der foreligger resultater, der kan lede til en afgørelse af, om sagen er omfattet af miljøskadeloven, udtaler Peter Krongaard-Kruse, chef for Miljø og Teknik i Fredericia Kommune. Kommunens sigte er, at få sagen afklaret så hurtigt som muligt, så den føres over til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, der tilsammen har ressourcerne og de faglige kompetencer på feltet. Vores advokater mener, at man ud fra viden om udslippets helt eksorbitante omfang (8-10% af den samlede årlige danske udledning af kvælstof til havmiljøet). Denne information samt generel veldokumenteret viden om kvælstofs negative indvirkning på havmiljøet og viden fra diverse målinger mv. efter uheldet, kan sandsynliggøre med fuldt tilstrækkelig fagligt belæg, at der er overhængende risiko for omfattende miljøskade. Og det er præcis det, der skal til, for at sagen er omfattet af miljøskadeloven, oplyser Peter Krongaard-Kruse. Naturstyrelsen er miljømyndighed på de marine områder herunder Lillebælt Fredericia Kommune har deltaget i 3 møder om sagen med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Her har vi stort set alene fået juridisk vejledning baseret på Miljøstyrelsens vurdering af, hvad der skal til for, at kommunen kan træffe afgørelse om, hvorvidt sagen er omfattet af miljøskadeloven. Vi har ikke modtaget vejledning og rådgivning af nogen særlig betydning på det marinbiologiske felt. Her står vi mao. noget alene og med betydelige udfordringer, for da en kommune ikke har miljømyndighedsopgaver på de marine områder, har vi heller ingen fagkompetencer på dette felt. Men sagen er, at kommunen og Miljøstyrelsen er nødt til at finde sammen om det nødvendige og tilstrækkelige, for kommunen kan ikke træffe afgørelse, før der er enighed om en sådan med Miljøstyrelsen. Derfor hilser jeg det meget velkomment, at Miljøstyrelsen er indstillet på en fortsat og snarlig drøftelse af sagen, for vi er nødt til at finde sammen om en løsning, slutter Peter Krongaard-Kruse. Teknik og Miljø, den 20. april 2016.

13 From: Sent: To: Cc: Subject: Sfflpdt SChjOdt Mette Schj0dt Schjodt Schi0dt ApreeteCLtS3r29: :53: 'Stiig Markager' Markager' Peter KsaHgaard-KEUse;Henfikse;Henrik Krongaard-Kruse;Henrik Melchior OlaenilngerOlsen^nger Olsen;lnger Pabst Sfi5d6getriet SV: MOdetliadet M0det i i morgen Stiig Kasre e Stiig fbaldifor Tak for dit af tilbud 2fidapfi af L6 april rimbistand 2016 om n bistand ftarhus fra Aarhus runiveredtefetil Universitet itet til afiredning udredning af iifflakhbslhhotlidslfppetr frfflkkaslhtofimippetr marine miljoeffekter fra MMhddtfeM kvaslstoflidslippet kvaslstofudslippet fdib^hdelfeel i fdib^hdelfeei forbindelse medied medred branden paanden pa EJaginingd Dan DadnSngd Godning. K^fflnoeavil. K^mttaervdl Fredericia Kommune gbrheimodtaggaarhusi gbrnermodtaggaarhuei vil gerne modtage iuhivscsitete Uhvecsitets Aarhus ItilbUd itilbud Universitets tilbud atrldsd tilbud UB^^JaHiatdsie atrldse om lose 10 I0se 1)gave opgave 1) nhomewmifjg^m^ihjfffiiiercdlmebsil^d^dsicodiwoiinkadomhaderiirader. Notim tat om nmligem^ijoeffpkterililidbcdltebgiilstgdekdschawomkademrader. miljoeffekter i Lillebcelt og tilstodende havomrader. SkklikhVehdeehdtatetiSdmiBom Ekai: Vi skal khvehdeehdtatetrsdte anvende notatet t som m fln en fl df del 1 dfllbdkidjieatfliatlj^hifij^titdataeri af ddknmentatidhifdrjiati kommunens dokumentation detsit cisikddddidder risikd for, rfdri at der er foriko risiko for farefb9jbiaijiljdskadaisdm:ifdiga_a^ikvaiistdfbdfed,hi^gfhifraidahlgddhilhgngen overhasngende fdcmjskad'arsdmfdighafikvaimstdmfedhingfhfardahffldttnihgngen for miljoskade som folge af kvaelstofudledningen fra Dan Gedning Godning dgformalal A/S, fotmall3l og formalet imed rmed mederdeeiiblatidfe errtatet notatet er r blathdt' blaridfr derfor blandt blaiidt btefikdat atrfkrt cftufaatddrilg^slfjiij^jeiifig andet at fa vurderihgraf,g en vurdering af, derrarder det hvor atdcr er tandsyallighodv^fattiiitighighed" "tilstrcekkelig sandsyntigked^' 'fds,iatreviighed" sandsynlighed" for, for. at en vii vij miljoskade ijoskade Jpskkdekii vil vii 1 iisiiit^jdtiiifijtirldviiliavilkbt indtrasde i: "Aceefremtid"/hvilketiff" i "ncerfremtid", ; hviiker hvilket ferstddistod IdrstddiStod jeg forstod di^degihdehnldtibldt pa dgdeg dig, indehnidtibldt er indeholdt i kibiikiliihisldriinduibardu kdhkiusidh.idttibardu den konklusion, du bar har beskrevet dpiiiil^il^lsfceg. i dpia^glasg. dit opla^g. ftemgatlafailibaddeill;)dad fcemgar: Det fremgar afitiibaddeit;> tilbuddet, atidct. det, at 1 ititi i at forventer ibvbrbehdtatbti^ll.e levbreihqlatet'lllr levere notatet noialel 11. i L62 maj G i o. Sflgteefiidg fakthre^:ihg Vedr. fakturering Bkai sksai il eghijngehisendeg iregnihgehrsehdeg skal regningen cl^kttdhiskiliteanthik rel^ktrdniskitit sendes elektronisk EANinri 3^l9E99Bft89LLL,la8i^it^iSOl 3^f9S00^6ft891LL,iatl^ til EAN-nr , eips0111, 11, att: att; teip. d^^lllila]rdd ie!t8sma4^rgsrnai, Hvis flfebarispdr.gsma4,rgsrnai, du sporgsmal, dkidhdeligidelig dkidndeligrdelig skal du endelig ell^d^ktijvff. elierskriivff. ringe eller skrive. Venlig Vertlig hilsen Mette Sciij sd;t3cl-i;ipct SchjodtSchJpd; Milj0sagsbehandler Milj0sagsbefiandler Milj0 EoMteuie Fredericia i a Kommune nufflmdrli Direkte nummer: CI7S48 Mobil: Adresse: 20: ; 20;irh-?rE:gc:de Gothersgade lersgade 20, :-:0,?.0, Fraaa^id^a 7000 Ftea^iidi a Fredericia egericia ^IsnFreoerir.:;; VisitFredericia ^ FREDERICIAKOHHUNE FREDERICrAKOHMUNE mm Stiigr Fra: Stiig Efeailt {ma««l^tebsiaki blilidsiakbi8^15u^d:k}los.au.dk] Markager 562aprilr 253 Sendt: apfil r 25. apii 25, april BpiJS aprii BE51B LLiJ9 11:50 11;50

14 Til: ffimsijdathjodl Mette Schj0dt Emne: RE: RE; M0det i morgen Mette Ka^re Mette fbrfetseintetoode Tak for fint m0de hwde i Jeg tirsdags. haber Jeg leg haber I fik ivarspa svar r pa afcjefces^pergsmaisrgsmal nogle jeres spergsmal. attalt Som pasait attalt pa haejfeg modet lavet har jeg lavet lave! et tiibud tilbud ata pa at desopgaver lose opgaver gisnakkede vi snakkede ;dd.eieg om. Jeg haber detsaare;tiljeres svare til forgentningersfraj jeres forventninger linger fra Du medet. ecselvfotgetig Du er selvfolgelig vfslgeiig tit velkommen Ikommen til at for ringe jsporgsmal for sporgsmal eller en eller snak ; om en snak om.-r iendringer. Eristerne for Fristerne leve^ing.;;jspecielt for levering, for ;>g. specielt spccst '! for fur opgave opi.;;hc 1, afhcenge af; afhcenger af, atjl; at U' 1 i beskedjc^ ;i^^ giver besked r 1 om ;onsker 1 onsker JopgavEn: opgaven iu inden-fon udfort inden eth for fv 1 ' et e? par dage. Mvh Siigj Stiig Sinp Mcrkagsc, Stiig Mcrkager, Professor Professor -: f i:;;- Dept. of;r : of cf Bioscience K'Or... Acrhus Hnigersity University Ji ivc- iry Frederiksborgvej 392,:S;O;JBox:i"q«e 399, J99. P.O Box Bex 358 ;r Roskiide; DK-4000 DEnmart j Roskiide, ;, Denmark ir v a: / Phone: e0 ;>»S T^0O, , or^ps S1«-0OS1617t or taarkaqerrncjr^ager'ebi markaqer bios.au.dk p5,ay.uk From: MettBs; Mette Meite Schjodt [mai1to:m f ;'e(ierl cia. d K1 Sent: 185 ap;cil 18. april aprii :30 Stiig To: Stiig StiiG Markager Subject: MadBtcsct: l^odet; Modet i morgen Stiig Kasre e Stiig Som iiaevnt nasvnt i far telefonen -du far du Hoks her links -tilknoglatafgle nogle af artikleiidg de artikler rtv>indslagddfershad og tv-indslag, der bar har handlet hmidlet om aflkvaelstof udslippet af f kvaelstof i Lillebaelt. Jeg Barjdgsa har ogsa v^hceftebe^^el vedhceftet et ei notat, som er som :udlaveratd!cverel; udleveret til JyllaridajRosten: Jyllands Posten (der (der ^afarerer:,;rcre^ refererer til vores notatet), J;nabokommuriE vores nabokommuner Jsamtj Miljostynelsen samt Miljostyrelsen / Og ^NaturstyrEls0n. og Naturstyrelsen. N;! u i i su rc i sc [ :. RagnedleBstdEmda Jeg har nedenstaende foiislagltil::slag forslag til tihmodatd/mo^ga0:d^ag/ dagsorden til modet i morgen. Jeg vil megatgarna meget gerne hore, bore, d«i om du dii enignig. er enig. til :dagsorden;agso! dell: Forslag dagsorden; af 1)Presentation Uheldet/d)$ti/3n februar af uheldet /Zfi^16den 3. februar 2016 pa MollebUgtgag7'ej Mollebugtvej 7 Kommunens 2) vurdering/afjudslippets: udslippets omfahg/ omfang m n g

15 VUidejjngiafiTdokumentatibnsbd^hOveiLiiifOiihditi 3)Kommunens vurdering dokumentationsbehovet onsbehovet i forhold a^l til fattihffettfifgbfdlgeiam truffet afgorelse e om fare overhaengende tfoitmiljosfcade fare t'e for miljoskade mi:j0s1vadc VUideringtafl 4)Din vurdering ramigeeonsekverisen af mulige konsekvenser sofctfelige afodslippett som felge af udslippet bravtiiv og krav til dokumentationsbehov - herunder hviike ibidrag, hvilke dot bidrag, du bar mulighed for at udarbejde. 5) rilfbni Plan dettvidere for videre V arbcjde. arbejde. til Links pressedaskningis; til pressedaskning: KJ ; i n g; j oekatastrofe r/ w.mx.dk/'n\'hcdcr/danmark/it o /! S Venlig hilsen Schjodtscf-osdt Mette Miljosagsbehandler Milj0sagsbetiandler Milj0 Direkte nummer: Mobil: Adresse: mette.schiodtofredericia.dk Gothersgade 20.I Hiersgade 20, C0 Fr^dericis Fredericia FREDERIC ERIC! IAKOHMUNE AKOMMUNE $ Si o DNV-GL A HP. % U- w: s 99Q1tv:.: ISO 9001 : WW /.' KaSWESS: SL KaSWESS ' OMOWK *«^

16 DMR Dansk Miljørådgivning A/S Jon Palle Buhl Advokatfirma/Law Firm Valkendorfsgade 16 DK-1151 København K. Sagsnr. 13. juni Kommentarer til notat og datamateriale fra Naturstyrelsen og Aarhus Universitet Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er af Jon Palle Buhl på vegne af Dan Gødning A/S blevet bedt om at kommentere på skrivelser fra Aarhus Universitet og Naturstyrelsen. I Naturstyrelsens notat (J. nr. NST ) dateret fremgår, at den pelagiske del af NOVANA-overvågningsprogrammet omfatter profiler (hver cm fra top til bund) af bl.a. salt, temperatur og ilt samt vandprøver til koncentrationsbestemmelse af næringssalte - kvælstof (totalkvælstof, ammonium og nitrat) og fosfor (total og uorganisk fosfor). Hertil kommer vandprøver til koncentrationsbestemmelse af klorofyl (direkte mål for den fotosyntetisk aktive biomasse af planteplankton). Vandprøverne bliver typisk indsamlet i overflade- og bundvand for næringssaltene og som minimum i overfladevand for klorofyl. Prøvetagning Pr0 foregår 24 gange årligt, dvs. ca. hver anden uge. Det er uvist om der foreligger data for hele profilet (hver cm) eller blot vandprøver fra overflade- og bundvand for analyse af Total-N, Nitrat-N, Ammonium-N og klorofyl (1 meters dybde). Det samlede, og ikke bearbejdede, datagrundlag er rekvireret ved Naturstyrelsen i mail fra DMR den 3. juni 2016 [kl. 12:18] og modtaget fredag den 10. juni 2016 [10:09]. 13 målestationer 3 målestationer udvalgt ift. kvælstof Naturstyrelsen har gransket data fra 13 udvalgte målstationer. I notatet er måleresultater for Total-N, Nitrat-N og Ammonium-N udvalgt og kommenteret for kun tre målestationer. Dette tolkes som, at der kun i de tre udvalgte målestationer er påvist indikationer på overskridelser. Nedenfor gennemgås og kommenteres det statistiske datamateriale for disse tre stationer. Nordlige målestationer ved en transport af kvælstof via overfladevand Naturstyrelsen har kun udvalgt og fremhævet én målestation beliggende nord for skade stedet, dvs. der i én enkelt målestation er påvist indikationer på en transport via overfladevandet. Denne målestation er Nordlige Lillebælt ud for Vejle Fjord (VEJ ), overfladevand. Nordlige Lillebeelt Lillebaslt ud for Vejle Fjord (VEJ ), (VEJ X overfladevand: TdM U > -. A -WljrtfcA < : ::a 1 1 j 1... * % 1 > M. j ; 4 : I. * 1.f* 'k J På graferne sammenholdes enkeltmålinger med medianer (50% fraktilen) og 10-90% fraktiler. I fraktilerne er outliners dermed frasorteret, og 10% af dataene ved 90% fraktilen fremgår derfor ikke. De grønne områder burde i stedet være de målte minimum og maksimum værdier i dataserien. Det opfattes ikke som statistisk retvisende, at sammenligne enkeltværdier med vægtede og sorterede data som fraktiler. Det betyder, at 10% af dataene eksempelvis vil overskride den angivne 90% fraktil. Ved 24 målinger om året, må det derfor forventes, c at der reelt sker overskridelser af denne 90 % fraktil årligt. Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Din rådgiver gør en forskel Kolding Karup J Nyborg

17 Naturstyrelsen har oplyst, at NOVANA datagrundlaget omfatter en periode på år. I denne periode vil der være påvist 10% højere indhold af Total N og Nitrat-N N end 90% fraktilen i samme målestationer. Opmærksomheden henledes på, at Total-N, Nitrat-N og Ammonium-N i moniteringsrunderne udført i 2016 i flere tilfælde er under medianen og under 10% fraktilen, dvs. en række målinger er lavere end 10% af datagrundlaget statistisk et signifikant og entydigt resultat. For Total-N er der i 6 ud af de 7 foreliggende målinger for 2016 påvist et indhold enten på niveau med eller under medianen, samt 3 målinger under 10% fraktilen. Det betyder, at der i den foreliggende dokumentation i 86% af prøverne efter skadestidspunktet ikke er påvist overskridelser over medianen. Statistisk vurderedes dette som en signifikant tendens, hvorimod den ene overskridelse kan være udtryk for statistik usikkerhed. Der er således ikke påvist en signifikant stigning i koncentrationen af Total-N i moniteringsperioden i denne målestation. Den samme tendens er tydelig og signifikant for også Nitrat-N og Ammonium-N. For målestation Nordlige Lillebælt har Naturstyrelsen kun medtaget data for Total-N, Nitrat-N og Ammonium-N i overfladevand. Det antages derfor, at der i bundvandet ligeledes ikke er påvist en signifikant ændring i indholdet af Total-N m.v. Trods dette forhold fremhæves der i notatet et begyndende iltsvind i bundvandet i denne målestation. En påvirkning af målestation Nordlige Lillebælt vil ifølge Aarhus Universitet ske ved opblanding og transport i overfladelaget. Det er først ved en eventuelt efterfølgende algeopblomstring og sedimentering af alger, at et iltsvind i det nedre bundlag kan registreres. Da der hverken er påvist forhøjet klorofyl indhold i Nordlige Lillebælts øvre vandlag eller et øget indhold af Total-N m.v. i bundlaget, kan det påviste iltindhold i maj under 10% fraktilen ikke nødvendigvis tilskrives en ekstraordinær udledning fra Fredericia Havn. Derimod er 11 ud af 12 iltmålinger, dvs. 92% af målingerne, inden for 10-90% fraktilen. At 1 ud af 12 iltmålinger (8%) er under 10% fraktilen er forventeligt. I notatet fremhæves et indhold af klorofyl i målestation Nordlige Lillebælt. 15 ' r 12 Kloroiyl KJorofyl a, a ( 1 m (pgfl.) (pg/l) I f % 3 fx * ' Notatets konklusion I dette område ses et forhøjet niveau i forhold til medianen, men ikke unormalt højt for årstiden vurderes at være misvisende og vildledende. Som det fremgår af grafen er der netop i februar og marts måned generelt høje indhold af klorofyl. Alle enkeltmålinger er under 90% fraktilen. Det målte indhold af klorofyl i moniteringsperioden i 2016 derbygger, at der ikke har været en signifikant tilførsel af kvælstof via overfladevandet ved denne målestation med deraf øgede klorofylindhold. Sydlige målestationer ved en transport af kvælstof via bundvand Naturstyrelsen har omtalt og fremhævet to målestationer beliggende syd for skadestedet, dvs. der i to målestationer er påvist indikationer på en transport via un- bundvandet. Først kommenteres målestation Gamborg Fjord (FYN ), bundvand. Side 2

18 Gamborg Fjord (FYNooi8ii2),bundvand; retail N t^sx-l N«T»1-N >jf- Aj T-CO I i ' i m I W l A 5«- j 1 tx-. i Igen sammenholdes enkeltmålinger med medianer og 10-90% fraktiler. Det er ikke retvisende at sammenligne enkeltværdier med vægtede og sorterede data. Det kan således ikke udelukkes, at der i februar måned i gennem de seneste år er tilsvarende og/eller højere indhold af Total-N og Nitrat-N i målestationen. Indholdet af Total-N, Nitrat-N og Ammonium-N N er i flere tilfælde i moniteringsperioden for 2016 under medianen og under 10% fraktilen. For Total-N er der i de 7 foreliggende målinger for 2016 påvist 6 ud af 7 målinger der enten er på niveau med eller under medianen samt 3 målinger under 10% fraktilen. Det betyder, at der i den foreliggende dokumentation i 86% af prøverne efter skaden ikke er påvist overskridelser over medianen. Statistisk vurderes dette som en signifikant tendens, hvorimod den ene overskridelse derimod kan være udtryk for statistisk usikkerhed og eventuelt på niveau med tidligere målte koncentrationer. Ved en databehandling ville måleresultatet for februar kunne udgå ved 90% fraktilen. Den samme tendens er tydelig og signifikant for også Nitrat-N og Ammonium-N. Såfremt der i bundvandet for Gamborg Fjord var en signifikant påvirkning og forøgelse af Total-N, burde det kunne dokumenteres via lavere iltmålinger i bundvandet i denne målestation. Dette fremgår ikke af Naturstyrelsens notat, og vurderes af denne grund ikke at være tilfældet. Dataserien for målestationen Gambjorg Fjord indikerer dermed ikke en transport via bundvandet. Der er dermed ikke korrelation eller evidens i de sammenhørende dataserier. Neden for er vist dataserien for Kolding Fjord(VEJ ), bundvand: Kolding Fjord (VEJ ), bundvand; -am *:«/.! I Ntit44 ^Ai NPt44 l^-i : JQ X %* vu JK 1 in '.i ' ,. >. I målestation Kolding Fjord opfattes målinger af Total-N og Nitrat-N at være så tæt på 90% fraktilen, at de enkeltstående målinger må betegnes som værende typiske. I måleserien for Total-N er der påvist indhold under medianen i 7 ud af 9 målinger, dvs. 78% af målingerne. Det vurderes som statistisk dokumenteret i det foreliggende datamateriale, at der ikke er registreret en signifikant påvirkning af bundlaget ved Kolding Fjord. Denne vurdering underbygges af, at der i målestationen er påvist et normalt iltindhold og dermed ingen tegn på påvirkning. Side 3

19 I Naturstyrelsens notat fremhæves station FYN i Sydlige Lillebælt. Naturstyrelsen vurderer, at det første iltsvind i 2016 blev registreret d. 4. april 2016 og at iltsvindet er opstået usædvanlig tidligt i forhold til tidligere års målinger. lit, profilmaling. bund <m^l) is - 12 w Sydlige Lillebaelt (FYN ) I målestation Sydlige Lillebælt er der i 2016 udført 10 iltmålinger i 2016, hvoraf 5 målinger er inden for 10-90% fraktilen. Fra april er der i 5 målinger påvist et indhold under 10% fraktilen, dog med et stigende indhold. At sammenligne enkeltmålinger fra foråret 2016 med sorterede fraktiler er ikke statistisk repræsentativt, og en revurdering bør ske på baggrund af et komplet datamateriale uden frasortering af outliners (fraktiler). I målestationen Sydlige Lillebælt er der ikke påvist forhøjet indhold af Total-N N eller klorofyl, så en årsagssammenhæng mellem udledning af kvælstof og iltsvindet fremgår ikke af datamaterialet. Klorofylindhold syd for skadested ved Haderslev Fjord (SJYHADF0008) og Helnæs Bugt (FYN ) Klorofyl måles i overfladevandet i typisk 1 meters dybde. Resultater for de to målestationer fremgår nedenfor. Kiorofyi Kioratyl 3,1 m i^i; ipyl) (Oorofyi a, 1 m m > 3* I ift t IT- ' ; i? J 1 I \ 1 1 J 1 gt (FYN ) T T T T T M M V M O D Haderslev Fjord (SJYHADF0008) Helnses Bugt (FYN ) Notatets konklusion er at forårsopblomstringen i 1 meters dybde på stationerne Haderslev Fjord (SJYHADF0008) og Helnæs Bugt (FYN ) er usædvanlig høje i forhold til tidligere år. Ifølge udtalelserne fra Aarhus Universitet, vurderer professor Stiig Markager, at en transport sydpå sker ved transport i bundlaget. Opløsning i det øvre vandlag vil udelukkende medføre en transport nordpå. En påvirkning af de øvre vandlag syd for skadesstedet er dermed ikke teknisk muligt ifølge den konceptuelle opfattelse skitseret ved professor Stiig Markager, hvor en transport sydpå i den konceptuelle opfattelse sker ved transport i bundlaget. Aarhus Universitet vurderer selv, at Hvis udslippet primært er tilført bundlaget, vil det ikke umiddelbart Side 4

20 stimulere algevæksten, da der ikke er lys nok til en væsentlig algevækst i bundlaget. Det er DMR s vurdering, at der ikke er overensstemmelse mellem den konceptuelle modelopfattelse beskrevet af Aarhus Universitet og Naturstyrelsens tolkning af de faktuelle måleresultater. Da der hverken er påvist unormale indhold af kvælstof i bundlaget i målestation Haderslev Fjord og Helnæs Bugt, er der ikke evidens for at indholdet af klorofyl i overfladelaget er relateret til skaden. Da indholdet af klorofyl i Haderslev Fjord samtidig i 5 ud af 7 målinger (71%) er under medianen (50% fraktilen) eller endda under 10% fraktilen synes datagrundlaget til gengæld at dokumentere ingen signifikant effekt eller skade - selv i den udvalgte målestation Haderslev Fjord. For Helnæs Bugt er indholdet af klorofyl i 7 ud ad 8 målinger i 2016 inden for fraktilerne, svarende til 88 %. Den konceptuelle transportmodel for Lillebælt Ifølge notatet fra Aarhus Universitet, sker transport sydpå ved transport i bundlaget og transport nordpå i overfladelaget. Dette vurderes i grove træk at være korrekt, som årsgennemsnit for et farvand som Storebælt, men i Lillebælt vil passage af Snævringen stort set blande lagene ved sydgående strøm. Et spild fanget i sydgående strøm må derfor ventes blandet over hele den sydgående vandsøjle i områderne syd for Lillebæltsbroerne. Der er ikke fremlagt målinger, foretaget i perioden umiddelbart efter ulykken, der kunne vise en sådan blanding syd for Snævringen. Det generelle årstidsgennemsnit (middelstrømmen) gennem Lillebælt kan umiddelbart ikke anvendes til at beskrive situationen i de 14 dage efter spildet, hvor fremlagte målinger jo viser, at kvælstofmængderne igen faldt til medianværdierne. De fremlagte data fra bl.a. Fredericia Kommune forholder sig ikke til de faktiske strømforhold i perioden under og umiddelbart efter ulykken. Disse strømforhold vurderes som afgørende for, hvor udslippet ender - og dermed i hvor stort et område det fortyndes over og om der kan påvises en effekt. Specialtogtet, 29. februar 2016 Resultaterne (middelværdi og standardafvigelse) fra de 9 stationer, der udgjorde specialtogtet den 29. februar er omtalt i notatet. Resultaterne viser ikke unormale niveauer af kvælstof eller klorofyl. Naturstyrelsen vurderer, at der dermed ikke er påvist indikationer på overskridelser i overflade- eller bundvand for hverken kvælstof (primær dokumentation/måling) eller en algeopblomstring (symptom på skade). Med venlig hilsen Dansk Miljørådgivning A/S IA^V I Lars Mortensen Civilingeniør, kontorleder Hans.Henrik Clausen Civilingeniør, kvalitetssikring Side 5

16. november 2016: Advokatfirmaet Jon Palle Buhl sender på vegne af Dan Gødning A/S supplerende partshøringssvar til Fredericia Kommune (vedlagt).

16. november 2016: Advokatfirmaet Jon Palle Buhl sender på vegne af Dan Gødning A/S supplerende partshøringssvar til Fredericia Kommune (vedlagt). Bilag 13. Oversigt over tidligere partshøringsindlæg. Fredericia Kommune har tidligere fremsendt tre udkast til afgørelse om overhængende fare for miljøskade i forbindelse med udslip af kvælstof til Lillebælt.

Læs mere

Notat om overvågningsresultater i Lillebælt efter gødningsudslip. J.nr.: NST-409-0o326 Fyn Dato: 25. maj 2016 Ref. MIHJE/INHOL

Notat om overvågningsresultater i Lillebælt efter gødningsudslip. J.nr.: NST-409-0o326 Fyn Dato: 25. maj 2016 Ref. MIHJE/INHOL J.nr.: NST-409-0o326 Fyn Do: 25. maj 2016 Ref. MIHJE/INHOL Not om overvågningsresulter i Lillebælt efter gødningsudslip Overvågningsstioner i Lillebælt-området Den pelagiske del af NOVANA-overvågningsprogrammet

Læs mere

Notat om overvågningsresultater i Lillebælt efter gødningsudslip. J.nr.: NST-409-0o326 Fyn Dato: 25. maj 2016 Ref. MIHJE/INHOL

Notat om overvågningsresultater i Lillebælt efter gødningsudslip. J.nr.: NST-409-0o326 Fyn Dato: 25. maj 2016 Ref. MIHJE/INHOL J.nr.: NST-409-0o326 Fyn Dato: 25. maj 2016 Ref. MIHJE/INHOL Notat om overvågningsresultater i Lillebælt efter gødningsudslip Overvågningsstationer i Lillebælt-området Den pelagiske del af NOVANA-overvågningsprogrammet

Læs mere

Iltrapport. Notat Iltforhold 1. juli august Sammenfatning af periodens iltsvind. Datagrundlag. Miljøcenter Odense

Iltrapport. Notat Iltforhold 1. juli august Sammenfatning af periodens iltsvind. Datagrundlag. Miljøcenter Odense INHOL/MIHJE/BIVIN, 21. august 2008 Notat Iltforhold 1. juli - 21. august 2008 Sammenfatning af periodens iltsvind Der er i øjeblikket udbredt iltsvind i Sydlige Lillebælt og det dybe Ærøbassin i Det Sydfynske

Læs mere

Fredericia Kommune Miljø Gothersgade 20. Att.: Henrik Aagaard Jørgensen. Partshøring vedrørende varsel af påbud om undersøgelser af jordforurening

Fredericia Kommune Miljø Gothersgade 20. Att.: Henrik Aagaard Jørgensen. Partshøring vedrørende varsel af påbud om undersøgelser af jordforurening 99L600 1. 6 LOLOt.909 l Fredericia Kommune Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Henrik Aagaard Jørgensen 3. marts 2016 Advokatfirma Nørregade 21 1165 København K Telefon 33 34 50 00 Direkte 20 46

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Notat om kvælstofudslip på Fredericia Havn den 3. februar 2016

Notat om kvælstofudslip på Fredericia Havn den 3. februar 2016 Notat om kvælstofudslip på Fredericia Havn den 3. februar 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. maj 2017 Stiig Markager Institut for Bioscience Rekvirent: Fredericia Kommune

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen Modtager(e): Miljøstyrelsen NOTAT FAQ med beregningseksempler på overgang fra foderkvote til udlederkontrol, daglig og årlig udledning, kontrol af udledninger m.v. (bilag 2 i Bekendtgørelse om miljøgodkendelse

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2006 vender jeg hermed tilbage til sagen om Aldershvile

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2006 vender jeg hermed tilbage til sagen om Aldershvile FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Gladsaxelisten v/ John Damm Sørensen Stenkrogen 6 2800 Lyngby Dato: J.nr.: 2003-4082-120

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne.

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. Notat Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. 20. februar 2015 Projekt nr. 214379 Udarbejdet af JAD, LKP, MXJ Kontrolleret af LKR

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Strandgade København K Sags id.: 16/948 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Strandgade København K Sags id.: 16/948 Sagsbehandler: Mette Schjødt Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K 13-06-2017 Sags id.: 16/948 Sagsbehandler: Mette Schjødt Udkast til afgørelse om overhængende fare for miljøskade i forbindelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Sammenfatning. Målinger

Sammenfatning. Målinger Sammenfatning Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A. (2000): Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 120 s. Faglig rapport fra DMU nr. 332 Denne rapport præsenterer resultater

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Næringsstoffer i vandløb

Næringsstoffer i vandløb Næringsstoffer i vandløb Jens Bøgestrand, DCE AARHUS Datagrundlag Ca. 150 målestationer / lokaliteter 1989 2013, dog med en vis udskiftning. Kun fulde tidsserier analyseres for udvikling. 12-26 årlige

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr.

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 9 7000 Fredericia E-post: info@dangodning.dk 22-02-2016 Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Inger Pabst Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. 13495173,

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

I dette notat kigger jeg ikke på debatten om diverse definitioner etc. Jeg ser på, om EU har den rigtige opfattelse af grundvandet i Danmark.

I dette notat kigger jeg ikke på debatten om diverse definitioner etc. Jeg ser på, om EU har den rigtige opfattelse af grundvandet i Danmark. Notat om falske tal i Note 5. I dette notat kigger jeg ikke på debatten om diverse definitioner etc. Jeg ser på, om EU har den rigtige opfattelse af grundvandet i Danmark. Baggrunden er, at Esben Lunde

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001 Iltsvind i de danske farvande Iltrapport oktober 2001 DMU's Afdeling for Havmiljø udsender rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder den sidste fredag i august, september og oktober måned.

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere