Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012"

Transkript

1 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1

2 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Indhold Indhold Side 2 1. Sports- og fritidspolitik Side 3 2. Vision Side 4 3. Sports- og fritidspolitiske hovedmål /effekter Side Aktiv deltagelse Side Attraktive faciliteter Side Udviklende eliteidrætsmiljøer Side Store sportsevents Side 8 4. Indsatsområder - Fra vision til handling Side Aktiv deltagelse Side Foreningsudvikling Side Sport, fritid - og sundhed Side Mennesker med handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter Side Aftenskoler Side Integration via foreningsaktiviteter Side Daghøjskoler Side Beboerhuse Side Amatørkultur Side Attraktive faciliteter Side Modernisering og udbygning af faciliteter Side Bevægelse i byen og i naturen Side Sport, bevægelse og motion - i og ved vandet Side Idrætsramblaen Side Skoler som faciliteter til idræt og folkeoplysning Side Skt. Annagade/N.J.Fjordsgade Skole Side Indendørs skaterfaciliteter Side Boldbaner Side Udviklende elitemiljøer Side Eliteidræt Århus - talentudvikling Side Store sportsevents Side Udvikling af sportseventområdet Side Eventhavn Side Multiarena Side 33

3 1. Sports- og fritidspolitik En stor del af den århusianske befolkning har et indholdsrigt fritidsliv, der udleves i idrætsforeninger, spejderforeninger, amatørkulturforeninger, aftenskoler, beboerhuse og daghøjskoler. De mange aktiviteter giver udfordringer for både hovedet og for kroppen, således at alle grupper af borgere har mulighed for at få en sund sjæl i et sundt legeme. Århus har en stærk tradition for folkeoplysende aktiviteter, idræt og bevægelse: Ca foreninger er godkendt efter folkeoplysningsloven. I alt har foreningerne over medlemmer. Foreningerne modtager aktivitetsstøtte til børn og unge mellem 5 og 24 år (man kan deltage i flere foreninger). 52 aftenskoler gennemfører kurser og foredrag for i alt ca deltagere. (Man kan være deltager i flere kurser/ foredrag). Alt i alt er det en meget stor del af den århusianske befolkning, som på en eller anden måde er involveret i folkeoplysende aktiviteter. Århus Kommunes sports- og fritidspolitik tager udgangspunkt i de folkeoplysende aktiviteters egenværdi. Vi deltager, fordi det er sjovt og udviklende. Udgangspunktet er glæden ved aktiviteten, bevægelse, leg, fællesskab, oplysning og selvudvikling. Samtidig indgår sports- og fritidspolitikken i et samspil med andre områder f.eks.: Sundhedsfremme og forebyggelse gennem aftenskolevirksomhed, spejder og idræt. Integration gennem foreningsaktiviteter. Folkeoplysningsaktiviteter for mennesker med handicap. Brug af naturen til sports- og fritidsaktiviteter. Muligheder for aktivitet og bevægelse i byens rum. Udlæg af arealer til idræts- og fritidsfaciliteter i forbindelse med kommuneplaner og lokalplaner. Uddannelse af dygtige ledere og trænere, der kan virke som rollemodeller i forhold til byens børn og unge. En del af sports- og fritidspolitikken vil være rettet mod at underbygge samspillet mellem Århus Kommunes tværgående politikker. Det gælder i særlig grad Integrationspolitikken, Handicappolitikken, Børn og Unge-politikken og Sundhedspolitikken. Sports- og fritidspolitikken vil støtte op om tilgrænsende politikområder med udgangspunkt i sine egne værdier og ved hjælp af sine egne virkemidler - f.eks. ved at bidrage til integrationsindsatsen ved at understøtte deltagelse i foreningsog folkeoplysende aktiviteter. Politikken er opbygget omkring en overordnet vision samt 4 hovedmål. Under hvert hovedmål er der en række konkrete indsatsområder. Høring og borgerinddragelse Som led i udviklingen af indsatsområder har Sport & Fritid haft en tæt dialog med interesseorganisationer m.v. inden for folkeoplysningsområdet. Derudover har der været afholdt et offentligt idémøde i foråret 2008, hvor både borgere, foreninger og interesseorganisationer var inviteret og bidrog med ideer til den kommende politik. Mange af de ideer som kom frem på idémødet er indeholdt i sports- og fritidspolitikken. F.eks. en foreningsportal, forbedring af faciliteter til foreninger og aftenskoler, bevægelsesmuligheder i byen og i naturen, synliggørelse af amatørkulturen samt sund mad i idrætshaller. I oktober/november blev et udkast til sports- og fritidspolitikken drøftet i Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Politikken er i offentlig høring i december. Sports- og fritidspolitik

4 2. Vision Visionen giver et billede af, hvordan sports- og fritidsområdet i Århus Kommune kunne udvikle sig i et fremtidsperspektiv. Visionens tidshorisont rækker flere år ud i fremtiden og repræsenterer således et overordnet sigtepunkt for den 4-årige politik. Århus er byen, hvor alle borgere har et aktivt og udviklende forenings- og fritidsliv, og hvor der findes, og er plads, til alle typer af fritidsaktiviteter. Århus overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser. Sports- og fritidsområdet giver Århus PULS gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur og baggrund Sportsevents med drama og intensitet Glæden ved og plads til bevægelse og kropslig udfoldelse Talentudvikling med Danmarks bedste elitemiljø Sports- og fritidsområdet giver Århus RØDDER gennem: Det forpligtende fællesskab, som giver tilhørsforhold og identitet Sports- og fritidsområdet giver Århus VIDEN gennem: Oplysende, reflekterende og demokratiske aktiviteter og fællesskaber Nye projekter og samarbejdsformer Tradition og forandring Forenings- og folkeoplysningsområdet danner rammen om fællesskaber på tværs af kultur og tilhørsforhold og udgør på mange måder rygraden og sammenhængskraften i lokalsamfundet. Samtidig er forenings- og folkeoplysningsområdet under forandring. Mange vil fortsat gerne deltage i afgrænsede opgaver i foreningerne. Men der er en tendens til, at det bliver vanskeligere for foreningerne at rekruttere ledere og bestyrelsesmedlemmer, som vil tage det lange seje træk 1 - for få ledere betyder, at foreningslivet sættes under pres. Foreningslivet står derfor i de kommende år overfor den udfordring at skulle forny sig, samtidigt med at grundlæggende foreningsværdier føres videre. Kommunen skal være en aktiv og relevant medspiller i den forandringsproces, og sports- og fritidspolitikken skal indeholde løsninger og udviklingsperspektiver i forhold til disse udfordringer. Et af de væsentligste sigtepunkter for Århus Kommune generelt og for Kultur og Borgerservice i særdeleshed, er ambitionen om at blive europæisk kulturhovedstad i Hvis den ambition skal lykkes, kræver det, at byen løfter i flok, og at alle ressourcer aktiveres. Sport & Fritid vil understøtte, at idrætten, aftenskolerne og det folkeoplysende foreningsliv involverer sig synligt i kulturbyprojektet. 1 DIF, DGI og Socialforskningsinstituttet 2005: Foreningsidrættens vilkår i Danmark. 4 Vision

5 3. Sports- og fritidspolitiske hovedmål/effekter Med udgangspunkt i visionen er sports- og fritidspolitikken opbygget omkring 4 hovedmålsætninger. Målene beskriver de resultater, vi ønsker at opnå. Aktiv deltagelse Århus skal være en aktiv fritids- og idrætsby - aktiv deltagelse giver et sundt og indholdsrigt liv. øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. styrke deltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Disse formål indeholder implicit flere elementer: For det første skal tilbuddene være af høj kvalitet. Der er ikke tale om passiv opbevaring eller tidsfordriv. Tværtimod skal der være noget at komme efter, noget der engagerer og river en med. Attraktive faciliteter I Århus skal foreningsfaciliteterne fremstå moderne, imødekommende og veldrevne. Århus skal have en god dækning af de almindelige foreningsfaciliteter. Som storby skal Århus råde over mange specialfaciliteter til idræts- og foreningsaktiviteter. Udviklende elitemiljøer Elitemiljøerne skal være kendetegnet ved langsigtet og helhedsorienteret talentudvikling. Store sportsevents Store sportsevents giver oplevelser og identitet til byen og har stor brandingværdi. Århus skal - nationalt og internationalt være anerkendt som en by, hvor det er attraktivt at placere og opleve store sportsevents. 3.1 Aktiv deltagelse Ambitionen er, at Århus skal være Danmarks mest aktive fritids- og idrætsby. Der skal være tilbud for enhver smag og interesse, således at så mange som muligt får lyst til at engagere sig i en sportseller fritidsaktivitet. Aktiv deltagelse giver sundhed, livskvalitet, identitet og fællesskab. De organiserede forenings- og folkeoplysningsaktiviteter Foreningerne og aftenskolerne er de vigtigste aktører i fritids- og idrætslivet. Jævnfør folkeoplysningsloven er formålet med den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde at Århus 1900 tennis For det andet skal deltagelse i folkeoplysende aktiviteter styrke deltagernes ansvarlighed for eget liv samt engagement i samfundslivet. Heri ligger en række grundlæggende demokratiske værdier, gensidig respekt og tolerance. Disse værdier gennemsyrer hele den danske foreningstradition. Foreningslivet er en vigtig del af det danske demokrati. Århus skal være en god by for alle. Vores mål er derfor, at alle grupper af borgere kan finde tilbud af høj kvalitet inden for folkeoplysningsområdet, som passer til behov, interesser og muligheder. Vi ønsker at understøtte et mangfoldigt udbud af fritids- og Sports- og fritidspolitiske hovedmål/effekter 5

6 idrætstilbud, som det kommer til udtryk i byens folkeoplysende foreninger og aftenskoler. Foreningslivet skaber samvær og forpligtende fællesskaber, hvilket er en vigtig ingrediens i kulturmødet mellem danskere og nydanskere. Sport & Fritid vil gøre en særlig indsats for, at danskere med anden etnisk baggrund introduceres til folkeoplysende aktiviteter. Dette sker i et tæt samarbejde med foreninger, skoler og institutioner omkring disse målsætninger. De fysisk inaktive Fysisk inaktivitet og overvægt er meget væsentlige risikofaktorer i forhold til helbred, livskvalitet, sygelighed og dødelighed. I Århus Kommunes sundhedspolitik udnævnes motion derfor til at være et særligt indsatsområde sammen med kost, rygning og alkohol. Via tilskudsmuligheder for foreninger og aftenskoler samt særlige tiltag i de kommunale idrætsfaciliteter vil Sport & Fritid fortsat arbejde for at flere går fra at være fysisk inaktive til at være aktive til gavn for den enkeltes sundhed og livskvalitet. 3.2 Attraktive faciliteter Gode fysiske rammer er en forudsætning for, at det frivillige foreningsliv samt aftenskolerne kan rekruttere medlemmer og ledere samt tilbyde aktiviteter med indhold og kvalitet. Sport & Fritid får løbende meldinger om, at foreninger og aftenskoler har problematiske lokaleforhold. F.eks. er der inden for nogle idrætsgrene periodevise flaskehalsproblemer, således at foreningerne må afvise nye medlemmer. Det er især ærgerligt, når det er børn og unge, som bliver afvist på grund af manglende kapacitet. Det er derfor en målsætning, at Århus skal have en god dækning af de almindelige foreningsfaciliteter. I Århus er der mange - og generelt set gode specialfaciliteter. Alligevel er der også her nedslidte faciliteter og flaskehalsproblemer, Århus Beachvolley Club 1900 f.eks. faciliteter til ishockey, curling og isdans, banecykling, udspringsbassiner samt til indendørsatletik. Som en regional storby bør Århus have mange specialfaciliteter til idræts- og foreningsaktiviteter. De kommende år vil der være fokus på modernisering og genopretning af faciliteter. En stor del af byens spejder- og idrætsfaciliteter er bygget for mere end 30 år siden. Mange faciliteter trænger til genopretning af de grundlæggende konstruktioner. Og mange faciliteter lever ikke op til dagens standard med hensyn til f.eks. omklædningsforhold, tilgængelighed og opholdsrum. En stor del af byens forenings- og aftenskoleaktiviteter foregår på skolerne. Det foreslås, at Børn og Unge ved de kommende moderniseringsprojekter medtænker fritidsbrugernes behov. Sport & Fritid vil generelt understøtte synergimuligheder omkring tværgående anvendelse af faciliteter. 6 Sports- og fritidspolitiske hovedmål/effekter

7 Ved nybyggeri og moderniseringer skal faciliteterne i det omfang det er praktisk muligt indrettes til at kunne imødekomme og opfylde flere forskellige behov. Vi ønsker multifunktionelle faciliteter, som kan bruges til flere formål, helst på samme tid, således at faciliteten kan fungere som rammen for familiens og lokalområdets fritidsaktiviteter. Dette stiller også krav til den arkitektoniske udformning. Den selvorganiserede idræt De seneste år har idrætsbilledet udviklet sig, således at en meget væsentlig del af den voksne befolkning nu også dyrker idræt og motion uden for foreningsregi. Det gælder særligt idrætsgrene og motionsformer som jogging, svømning og fitness 2. Aktiviteterne foregår dels i kommercielle idrætstilbud, primært inden for fitnessbranchen, og dels som selvorganiserede og spontane aktiviteter som f.eks. vandreture, løbeture og streetaktiviteter. Kommunens primære indsats for den selvorganiserede idræt består i at skabe fysiske rammer for udfoldelsen, og dernæst i at understøtte aktiviteter, som fremmer mulighederne og bygger bro til foreningsidrætten. Sport & Fritid vil fortsat prioritere udvikling af rammer og faciliteter til den selvorganiserede idræt. Dette skal foregå således, at den selvorganiserede og den organiserede idræt supplerer hinanden. 3.3 Udviklende eliteidrætsmiljøer Århus Kommune støtter udviklingen af eliteidrætten. Vores mål er, at Århus skal være Danmarks bedste by at dyrke eliteidræt i. Træningsmiljøerne for eliteidrætsudøvere skal være kendetegnet ved langsigtet og helhedsorienteret talentudvikling. Sara Petersen, Århus 1900 Bredde og elite hører sammen i det idrætspolitiske felt både kommunalt og nationalt. Elite skaber ikke pr. automatik bredde. Alligevel er der en sammenhæng, hvor eliten er med til at synliggøre sporten, stimulere konkurrencen samt fungere som rollemodel. I rapporten Eliteidræt i Danmark fra Kulturministeriet 2001 redegøres for de hensyn, som ligger til grund for at det offentlige skal beskæftige sig med eliteidræt. Disse hensyn kan kort sammenfattes i 2 punkter: Eliteidrætten har en samfundsmæssig kulturel betydning: Skaber identitet og fællesskab samt giver oplevelser for deltagere og tilskuere. Behovet for at sikre en etisk forsvarlig eliteidrætsudøvelse. Indsatsen for at støtte eliteidrætten sker via Elite Idræt Århus og ESAA (Elite Sports Akademi Aarhus): Elite Idræt Århus vejleder og yder økonomisk støtte til specialforbund og klubber, som arbejder seriøst med at udvikle deres eliteidrætsudøvere, så de kan være med i toppen af dansk og international eliteidræt. ESAA tilbyder morgentræning på eliteniveau i en række idrætsgrene for elever på ungdomsuddannelser samt klasse. De forskellige aktiviteter og støttemuligheder skal medvirke til, at eliteklubberne i højere grad kan fastholde og udvikle talenterne. 2 Idrættens Analyseinstitut 2008: Danskernes motions- og sportsvaner 2007 Sports- og fritidspolitiske hovedmål /effekter 7

8 Indsatsen tager udgangspunkt i et helhedssyn på den enkelte udøver, hvor skolegang/uddannelse skal gå op i en højere enhed med eliteidrætten. Århus har gennem tiderne fostret utallige idrætsfolk, som har vundet mesterskaber og deltaget i VM & OL 3. Med indsatsen i Elite Idræt Århus og ESAA er der basis for, at foreningerne i Århus også i fremtiden kan udvikle idrætsfolk, der kan gå helt til tops i nationale og internationale konkurrencer. 3.4 Store sportsevents Allerede i 1995 søsatte Århus Kommune sin satsning på at tiltrække store sportsevents til byen. Indsatsen er styrket gennem årene, senest og mest markant i 2002, hvor sekretariat Sport Aarhus Events blev oprettet. Afviklingen af store sportsevents har stor betydning for Århus på flere fronter: Store sportsevents giver mulighed for gode oplevelser for publikum. Deltagere og turister skaber omsætning i forretninger og på hoteller. Events giver byen identitet og har stor brandingværdi for byen gennem eksponering i nationale og internationale medier. Effekt- og cost/benefitanalyser fra Sport Event Denmark dokumenterer, at der er god samfundsøkonomisk fornuft i at investere i hvervning og afvikling af sportsevents. I dansk sammenhæng er Århus i førerpositionen på sportseventområdet 4, bl.a. takket være gode faciliteter på Atletion, Wilhelmsborg samt Århusbugten til sejlsport. Det er imidlertid en klar tendens, at konkurrencen både nationalt og internationalt er blevet VM i ungdomssejlads, Århus havn meget skærpet de seneste år. Det er således blevet både vanskeligere og mere omkostningstungt at gøre sig gældende på markedet for store sportsevents. For at Århus kan fastholde og udbygge sin position som Danmarks mest aktive eventby på sportens område skal en række forudsætninger være til stede: Et stærkt og mangfoldigt idrætsliv, som udgør den organisatoriske base for afvikling af events. Faciliteter i international klasse. Tilstrækkelige organisatoriske og økonomiske ressourcer i Sport Aarhus Events. Anlæggelse af en ny multiarena med plads til tilskuere vil bl.a. give Århus nye muligheder for at gøre sig gældende i konkurrencen om at tiltrække de største events. 3 På er alle århusianske medaljevindere ved store mesterskaber registreret. 4 Ultimate Sports Cities 2008, 8 Sports- og fritidspolitiske hovedmål/effekter

9 4. Indsatsområder - Fra vision til handling Et indsatsområde kan bidrage til at opfylde flere hovedmål. For oversigtens skyld er indsatsområderne placeret under det hovedmål, som det primært bidrager til at opfylde. Under hvert indsatsområde er der en række ydelser, hvor de konkrete handlinger beskrives. 4.1 Aktiv deltagelse Foreningsudvikling Sport & Fritid ønsker at sætte øget fokus på at synliggøre, styrke og udvikle de lokale foreninger. Foreningslivet er afhængigt af frivillige ulønnede ledere og instruktører. Ifølge Socialforskningsinstituttets frivillighedsundersøgelse fra 2004 udgør værdien af det frivillige ulønnede arbejde årligt ca. 35 mia. kr. svarende til ca. 2,5% af BNP. 5 For Århus Kommune svarer dette til en værdi på ca. 2 mia. kr. pr. år. Foreningslivet står i dag overfor en lang række fælles udfordringer, som går på tværs af foreningslivets traditionelle organisering. Der er behov for fælles løsninger og flere ressourcer. Sport & Fritid ønsker at udvikle samarbejdet på tværs af foreningstyper og interesseorganisationer med henblik på at skabe et forum, der har tilstrækkelige ressourcer til at være pro-aktiv i foreningsudviklingen. Det allerede eksisterende samarbejde Århus i Forening mellem Idrætssamvirket, DGI-Østjylland, Århus Ungdommens Fællesråd og Sport & Fritid skal styrkes og udvikles. Århus Kommune yder aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter til børn og unge. Det samlede budget udgør ca. 17,5 mio. kr. Budgettet har været uændret i en årrække, bortset fra almindelige prisfremskrivninger. Aktivitetsstøtten gives pr. aktivitetstime pr. deltager. For aldersgruppen 5-17 år er timesatsen 4,12 kr., for årige er satsen 1,37 kr. Samlet ydes der tilskud til ca. 5,1 mio. deltagertimer for børn og unge i århusianske foreninger. Ydelser Styrkelse af Århus i forening : Århus i Forening skal fortsat styrkes og udvikles. En kerneopgave er at udvikle og tilbyde relevante uddannelses- og kursustilbud til medlemsforeningerne. Emnerne skal være tværgående og åbne for alle foreninger uanset foreningstype. Ligeledes skal Århus i Forening tage initiativ til eksempelvis fælles PR-aktiviteter og netværksdannelse på tværs af foreninger. Det forudsættes, at Sport & Fritid og de deltagende interesseorganisationer bidrager med finansiering og/eller personalemæssige ressourcer. Aktiviteter for hele familien: Familierne i dag har travlt både med arbejde og fritidsaktiviteter. Det skal undersøges, om man i et tværgående samarbejde mellem foreninger og aftenskoler kan udvikle bedre muligheder for, at hele familien kan være aktiv på samme tid. Dette kan enten foregå ved fælles aktiviteter for hele familien, eller ved at der på et lille geografisk område er forskellige tilbud, der foregår på samme tid, og som appellerer til både børn og voksne. Der igangsættes en undersøgelse af behov og muligheder for at udvikle familieaktiviteter. FDF spejdere 5 Socialforskningsinstituttet 2006: Den frivillige sektor i Danmark omfang og betydning. Indsatsområder - Fra vision til handling 9

10 Foreningsportal: Sport & Fritid vil udvikle en web-portal for alle århusianske foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Portalen vil indeholde søgemuligheder og links til foreningernes hjemmesider samt oplysninger om foreningernes muligheder for at få konsulenthjælp fra interesseorganisationer m.v. På sigt undersøges mulighederne for at udvikle en dynamisk foreningsportal, som understøtter virtuel Rambla, kommunale og selvejende fritidsfaciliteter, nyhedsservice, åbne tilbud m.v. Forudsætter budgetudvidelse Udvidelse af aktivitetsstøtten til børn og unge: Det foreslås, at puljen til aktivitetsstøtte for børn og unge forøges. Forøgelse af aktivitetsstøtten vil styrke foreningernes driftsøkonomi og understøtte foreningernes organisation og aktiviteter. Permanentgørelse af fritidspasset: Århus Kommune har i en 2 årig forsøgsperiode fået en bevilling fra Socialministeriet til fritidspas. Forsøgsperioden udløber 1. august Det foreslås at gøre ordningen permanent. Efter nogle nærmere kriterier kan børn og unge fra mindrebemidlede hjem få refunderet op til kr. af kontingentet til folkeoplysende foreninger. Der foreligger en lang række positive tilkendegivelser fra både forældre, socialmedarbejdere og foreninger, som samstemmende giver udtryk for, at fritidspasordningen har aktiveret en række børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i en fritidsaktivitet. En permanentgørelse af fritidspasordningen vil give mulighed for at deltage i foreningslivet for en gruppe børn og unge, hvor kontingentet ellers kan udgøre en barriere Sport, fritid og sundhed Har du ikke tid til motion nu, skal du afsætte tid til sygdom senere. Edward Stanley ( ), engelsk premierminister En stigende del af befolkningen dyrker motion. Omvendt er der en betydelig del af befolkningen, som bliver stadig mere inaktiv. Der sker med andre ord en polarisering i en meget aktiv og en meget inaktiv del voksne århusianere dyrker idræt eller får anden regelmæssig motion (52 %) århusianere er fysisk inaktive århusianere er overvægtige. Kilde: Århus kommunes sundhedspolitik Konsekvenserne ved manglende fysisk aktivitet er store, både for det enkelte menneske og for samfundet. Fysisk inaktive har dobbelt så stor risiko for tidlig død end fysisk aktive (www.folkesundhed.dk). Århus Kommunes sundhedspolitik er bygget op omkring 4 indsatsområder: Kost, Rygning, Alkohol, Motion. Sundhedspolitikken lægger op til, at der gøres en særlig indsats for at udvikle motionstilbud til dem, som er inaktive, og som ikke er medlem af en idrætsforening. Generelt set er idrætsforeningernes almindelige tilbud til voksne målrettet mod dem, som allerede er aktive. Hvis man ikke har dyrket motion i mange år, kræves der stor personlig motivation for at komme ind på veletablerede idrætshold. Der er derfor behov for tilbud, som er målrettet personer, der skal have et ekstra skub for at komme i gang med at dyrke motion. Dette kan dels ske i aftenskoler, idrætsforeninger samt i særlige projekttilbud. 10 Indsatsområder - Fra vision til handling

11 På baggrund af erfaringer fra lignende projekter vurderes det, at en indsats på arbejdspladserne vil være effektiv i forhold til at få flere til at gå fra at være inaktiv til at være aktiv. Fra arbejdspladserne spores der allerede en stor interesse for at indgå i projekter, der fremmer medarbejdernes sundhed. Det foreslåede projekt om motion på arbejdspladserne supplerer den indsats, som sker i regi af Sundhed og Omsorg. I lighed med motion har sund kost stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt og kostrelaterede sygdomme som hjerte-karsygdomme, aldersdiabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. DHL-stafet Motion og sund kost bør høre sammen, og Sport & Fritid vil derfor arbejde for, at der bliver et sundt alternativ til den traditionelle frituremenu i kommunens idrætsanlæg. Ydelser Tilskud til aktivitets- og bevægelsesprojekter: Foreninger og aftenskoler kan ansøge Den lokale udviklingspulje om tilskud til særlige tiltag i forhold til at motivere borgere til at gå fra fysisk inaktivitet til aktivitet. Det foreslås, at der reserveres et årligt rammebeløb fra den lokale udviklingspulje til formålet. Særlige motionstilbud for overvægtige: Sport & Fritid vil igangsætte et pilotprojekt om motionstilbud for overvægtige voksne i de kommunale svømmehaller. Indsatsen koordineres med de tiltag, der iværksættes fra sundhedsstaben. Udbygning af By i bevægelse : By i bevægelse projektet udbygges, så det udover primært at rette sig mod mindre børn også rummer tilbud til såvel unge som voksne. Projektet sigter mod at skabe fleksible indholdsmæssige aktivitetstilbud på idrætsanlæggene. Projektet kan eksempelvis udbygges med vandgymnastik, aqua-jogging, svømmeteknik, instruktion i skøjteløb etc. Forudsætter budgetudvidelse Motionsaktiviteter på arbejdspladser: Det foreslås, at der afsættes midler til at understøtte og udvikle motionsaktiviteter på arbejdspladser. Formålet er dels at flere motiveres til at dyrke motion, og dels at disse motionsaktiviteter forankres i en foreningsstruktur, som er bæredygtig på længere sigt. Projektet tænkes gennemført i samarbejde med eksempelvis Dansk Firmaidræt, således at nyetablerede foreningsaktiviteter i de enkelte virksomheder får adgang til flere ressourcer, f.eks. faciliteter, trænere, rådgivning og uddannelse. Sund mad i idrætshaller: Der iværksættes forsøg med sund mad i idrætshaller m.v. Det foreslås, at der etableres en forsøgspulje med henblik på at understøtte foreninger og cafeterier i kommunale og private idrætshaller, som vil medvirke til at udvikle koncepter for at kombinere og integrere idræt og sund mad. Støtten skal primært bruges til at ændre vareudbuddet i hallernes cafeterier, etablere vandposter og til at udvikle en madpolitik i foreningerne. Indsatsområder - Fra vision til handling 11

12 4.1.3 Mennesker med handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter Der er ingen tvivl om, at gode fritidsmuligheder har særlig stor betydning på handicapområdet. Deltagelse i en folkeoplysende aktivitet i samvær med andre giver indhold i dagligdagen og er for mange en vej til at undgå isolation. Århus Kommunes handicappolitik fastslår vigtigheden af, at mennesker med handicap får gode muligheder for at deltage i sunde og udviklende fritids- og idrætsaktiviteter. På sports- og fritidsområdet er der allerede veletablerede tilbud og støttemuligheder til mennesker med handicap: Ekstraordinært tilskud til handicapidrætsforeningerne HASA og LAVIA på årligt kr. (2008). Mennesker med handicap får - i lighed med bl.a. arbejdsledige og pensionister - rabat på % af normalprisen for et aftenskoleforløb. Det samlede tilskud til deltagelse i aftenskolevirksomhed for mennesker med handicap udgjorde i 2007 ca. 3 mio. kr. Sport & Fritid yder et årligt tilskud på kr. til tolkebistand for døve og svært tunghøre. Sport & Fritid yder et årligt tilskud på kr. til transportudgifter for blinde og svagtseende. Århus Kommune ønsker, at bevare og styrke de gode tilbud inden for sports- og fritidsområdet til mennesker med handicap. Der skal være et bredt og varieret udbud, så alle borgere med handicap kan finde folkeoplysende aktiviteter, som er interessante og appellerende. Sport & Fritid vil i forbindelse med renovering, modernisering og nyanlæg have fokus på at optimere tilgængeligheden for mennesker med handicap. Værkstedet Århus Nord: Idræt & Friluft Ydelser Synliggørelse af eksisterende tilbud: De eksisterende tilbud skal i højere grad synliggøres, så personer med handicap lettere kan orientere sig om de relevante tilbud og støttemuligheder, herunder fortrinsret til lokaler der er særligt velegnede. Sport & Fritid tager initiativ til at udarbejde en pjece om tilbuddene. Endvidere samles relevante oplysninger på Århus Kommunes hjemmeside. Kortlægning af idræts- og bevægelsesmuligheder for mennesker med udviklingshæmning: Sport & Fritid vil - i samarbejde med relevante interessenter og myndigheder - udarbejde en kortlægning af idræts- og bevægelsesmuligheder for mennesker med udviklingshæmninger. 6 December 2007 blev Globus1 evalueret af Lokale- og Anlægsfonden. 12 Indsatsområder - Fra vision til handling

13 Råd og vejledning til nye initiativer: Sport & Fritid yder råd og vejledning til foreninger, som ønsker at skabe øget tilgængelighed til sine aktiviteter eller ønsker at udvikle nye tilbud rettet mod mennesker med handicap. Det foreslås, at et årligt beløb fra den lokale udviklingspulje prioriteres til understøttelse af nye initiativer. Eliteidræt for idrætsudøvere med handicap: Via Fonden Eliteidræt Århus støtter Århus Kommune eliteidrætten. Eliteidrætsudøvere med et handicap sikres gennem Eliteidræt Århus adgang til økonomisk støtte, rådgivning, styrketræningsfaciliteter og diverse arrangementer på lige vilkår med øvrige eliteidrætsudøvere. Eliteidræt Århus foretager løbende en vurdering og tilpasning af sit støtte- og rådgivningskoncept i relation til de tilknyttede udøveres behov. Forudsætter budgetudvidelse Forbedring af tilskudsmuligheder: Foreninger, der har tilbud til mennesker med handicap har ofte særlige udgifter, f.eks. til dyrt materiel, flere medhjælpere og særlige uddannelsesbehov. Det foreslås, at der oprettes en ny pulje, som foreninger kan søge til at dække deres ekstra omkostninger Aftenskoler Aftenskoleområdet er en væsentlig og værdifuld aktør i byens fritids- og kulturliv. Hvert år deltager borgere i et aftenskoleforløb på en af byens 52 aftenskoler. Dertil kommer ca deltagere i foredrag arrangeret af aftenskoler. Aftenskolerne udbyder en bred vifte af kurser, som f.eks. fremmedsprog, historie, litteratur, psykologi, håndværksfag, bevægelsesfag, madlavning, musik, edb og meget mere. Mange af kursisterne er handicappede og pensionister, hvis deltagelse i aftenskolernes aktiviteter er vigtig for deres livskvalitet og kompetenceudvikling som medborgere. FO computer for modne damer. Foto: Birgitte Laugesen Aftenskolerne bidrager gennem foredrag, projekter og en lang række andre kulturtilbud til byens kulturprofil, eksempelvis i forbindelse med Festugen. Aftenskolerne har desuden en vigtig rolle i forbindelse med kommunale borgerinddragelsesprocesser. Århus Kommune ønsker, at aftenskoleområdet fortsat skal udvikle sig og være et attraktivt tilbud til byens borgere. Ydelser Analyse af lokalesituation: I samarbejde med aftenskolerne vil Sport & Fritid foretage en nærmere analyse af aftenskolernes lokalebehov hvilke typer lokaler er der behov for, og på hvilke tidspunkter. Kan man udnytte de eksisterende lokaler bedre? Analysen skal indeholde forslag til at imødekomme aftenskolernes eventuelle lokalebehov f.eks. ved at indgå en samarbejdsaftale med Universitetet og/eller andre uddannelsesinstitutioner. Fælles internetportal til markedsføring af aftenskoletilbud: Der er udviklet en fælles internetportal, hvor borgere kan søge efter kursustilbud på tværs af aftenskolerne. Den fælles portal vil være en styrkelse af aftenskolernes markedsføring og synlighed. Indsatsområder - Fra vision til handling 13

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 ÅRETS IDRÆTSKOMMUNE 2010 ÅRETS INTEGRATIONSPRIS 2010 Fritid og Kultur Dok. 3080013 Fritidspas 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Forord Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Århus har i 2008-2009 fået et KRAM i form af Århus Kommunes sundhedspolitik - "Vi vil gi' Århus et KRAM". Med denne rapport gives en status på

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere