Danske Sømandsog Udlandskirker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Sømandsog Udlandskirker"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Danske Sømandsog Udlandskirker

2 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade Frederiksberg Tlf , Fax Protektor Dronning Margrethe II af Danmark Formand Hans Skov Christensen Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef Tommy Liechti Landssekretær Anders Friis Knudsen Solen går aldrig ned over de danske sømands- og udlandskirker. Altid er der masser af aktiviteter i én af vores kirker, og det vidner om, at vi gør en forskel. I denne årsberetning fortæller vi om det mere overordnede arbejde, der er sket i 2012 og i de første måneder af Redaktør og informationsmedarbejder Bo Nygaard Larsen Fotos Martin Munch, Kåre Gade, Bo Nygaard Larsen I NYT nummer 3 giver vi i små glimt indtryk af livet i de enkelte kirker. Forsiden Sømandspræst Jørgen Holm, Gøteborg 2

3 DSUK var med på Folkemødet I midten af juni blev Folkemødet afholdt på Bornholm. DSUK var med som en del af folkekirkens telt, og havde i den forbindelse inviteret Klaus Bondam, direktør for Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles, til en samtale med DSUKs redaktør Bo Nygaard Larsen. 3

4 Der er brug for en styrket kirkelig betjening af danskere ude i verden I evighedens perspektiv er et år ikke lang tid! Men i en broget verden kan der ske meget på et år. Det er absolut tilfældet i DSUKs kirker og organisation ude og hjemme. Det vigtigste for DSUK er at være støtte til sømands- og udlandskirkerne og forbindelsesled til Den Danske Folkekirke og til dansk kirkeliv. Men DSUKs muligheder for at give bedre støtte til både nuværende kirker og til etablering af nye kirker er langtfra tilfredsstillende. DSUK har også tidligere påpeget et stort misforhold mellem den bevilling, som DSUK får, og det behov, der er for at yde danskere i udlandet en kirkelig betjening i en internationaliseret verden og i en global tid. Arbejdet med at øge midlerne til at udsende flere præster og medarbejdere fortsætter. Ikke bare til nye steder, men også til at styrke arbejdet i de eksisterende sømands- og udlandskirker. De nedskæringer, DSUK har foretaget i de senere år, har været skrappe. De har betydet indskrænkning af aktiviteterne, vakancer ved stillingsskifte, lukninger af flere kirker i sommerperioden. Det har medført øget pres på medarbejdere og frivillige. Flere danskere rejser ud i verden i kortere eller længere perioder, flere unge rejser ud og opfordres til det af skiftende regeringer. DSUK ser det som sin opgave at være til stede flest mulige steder, men tidligere tiders praksis med at lukke en kirke ét sted for at kunne åbne en ny, er ikke nødvendigvis en gangbar løsning i dag - om end der konstant er fokus på, hvordan midlerne anvendes. Tiden er ikke til øgede finanslovsbevillinger, forlyder det. Reformer af overførsel af kirkeskatteordningen trækker ud, og diskussionen om midler fra folkekirkens midler til betjening af dens medlemmer ude i verden trænger sig på. 4

5 Øverst Pastor Else Hviid holder dåb i Den Danske Kirke i London. Nederst Konfirmation i Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor Frue Kirke. 5

6 Folkekirkens fremtid I disse måneder debatteres debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. I kommissoriet er den kirkelige betjening af danskere i udlandet nævnt. I debatoplægget fylder det ikke meget, men det er bemærkelsesværdigt, at der i ét af de seks pejlemærker om»folkekirkens tilstedeværelse overalt«fremgår:»i en globaliseret og international verden påtager folkekirken sig ligeledes sammen med Danske Sømands- og Udlandskirker et ansvar for at betjene danskere i udlandet samt dansksindede i Sydslesvig.«DSUK vil i denne debat komme med indspil til den kommende arbejdsproces og det kommende lands- og repræsentantskabsmøde i august er en del af dette fokus. Bestyrelsen har tilkendegivet over for udvalget, at det set fra DSUKs side er afgørende: at udlandskirkerne knyttes tæt til folkekirken at danske folkekirkemedlemmer/danskere uden for Danmark ydes den bedst mulige kirkelige betjening Der er i hele debatoplægget alene tale om at finde struktur og mekanismer til at styre de fælles anliggender i folkekirken - ikke til en adskillelse af stat og kirke. Men netop derfor skal også alle perspektiver med i disse drøftelser her i efteråret

7 Manu Sareen (R), minister for ligestilling og kirke, sammen med Hans Gammeltoft-Hansen, der er formand for Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. 7

8 Medarbejdere ansatte og frivillige Præster og medarbejdere rejser ud og kommer hjem. Derfor sker der nogle gange det, at der er mange ud- og hjemrejser, som tilfældet har været i 2012 og første halvår af Et par gange har vi været ude i genopslag af præstestillinger, hvilket heldigvis er sjældent. Det største problem er, at DSUK bliver nødt til at indlægge vakancer i stillingerne af økonomiske grunde. Det giver afbræk i arbejde og kontinuitet de enkelte steder; heldigvis har vi en række solide folk, pensionerede præster ofte, som gerne tager ud i en periode og gør en flot indsats. Der er al mulig grund til at sige tak til jer, der rejser hjem og til jer, der er på vej ud i verden. Betydningen af det frivillige arbejde Men: hvis ikke det var for de mange frivillige rundt omkring ved hver eneste kirke, var der ingen kirker. Det handler ikke bare om økonomi, men frivillighed betyder engagement og medejerskab til den forening eller den kirke, man er frivillig i. En frivillig indsats kan ikke nødvendigvis det samme, som professionelle kan; men noget andet. Livet i menighederne i udlandskirkerne lever af frivillighed. Mange steder er der kun præsten og en honorarlønnet organist; alt det øvrige står frivillige for: menighedsrådsarbejde, udviklingsopgaver, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, kirketjenerarbejde, køkkenarbejde, legestue, pasning af have og hvad der ellers hører til. Ikke mindst julemarkeder og basarer får rigtig mange frivillige på banen i flere døgn og i mange timer. Dertil kommer menigheder, som rækker ud og sørger for eks. madpakker til 500 hjemløse en gang om måneden. Alt dette har nogle sidegevinster: et arbejdsfællesskab, som er unikt, og som kan bære både den enkelte igennem tunge tider, og synliggør kirken som et helt særligt sted, hvor der er godt at være. Det er vel ikke rosenrødt alt sammen; der kan være mennesker, som har svært ved at finde ind i den bestemte måde, som tingene gøres på. Men der er et fælles, højere mål, der bærer igennem. For hvis ikke der gøres den indsats, som man har lovet, fjernes grund- 8

9 Paris Efter fem år som præst ved Den Danske Kirke i Paris, Frederikskirken, vender Marianne Gyldenkærne nu hjem til Danmark. laget for at der er en kirke. Hvis engagementet forsvinder, dør kirken, og hvis ejerskabet til kirken ikke bredes ud, bliver det svært at være kirke både ude og hjemme. Organisationen i Danmark I det forløbne år er der arbejdet med en ændring af den udvalgsstruktur, som har fungeret siden DSUKs start, 1. januar I stedet for de to udvalg, Emigrantudvalg og Europa- og Sømandskirkeudvalg, er der lavet to tværgående udvalg: ansættelsesudvalg og udviklings- og projektudvalg. En stor tak til de udvalgsmedlemmer, som har været med i de gamle udvalg og tak til dem, der vil være med og gøre en indsats i de nye udvalg. Også hjemmearbejdet har ændret struktur, således at et Stiftsformands-forum er oprettet bestående af stiftsformænd og DSUKs formand samt endnu et bestyrelsesmedlem. Også tak til jer, der har været med indtil nu og tak til jer, der fortsætter. 9

10 Visions- og handlingsplan En tre-årig visions- og handlingsplan blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Planen blev udarbejdet med baggrund i det værdigrundlag, som har været drøftet i de foregående år. Planen er grundlag for arbejdet i en treårsperiode, og derfor fremlægges ikke ny handlingsplan i Enkelte punkter vil blive kommenteret både i den skriftlige beretning og på repræsentantskabsmødet i august. Værdigrundlaget ligger som en klangbund i det samlede arbejde, også i kirkerne. Fordelen ved et fælles værdigrundlag kan være at styrke sammenhængen mellem det, vi bygger kirke og organisation på. Værdigrundlaget har været på dagsordenen i nogle kirke, og forhåbentlig kommer flere til i den kommende tid. Thailand I 2012 fik DSUK en bevilling fra Den folkekirkelige Udviklingsfond til forundersøgelser om muligheder for kirkelig betjening af danskere i Thailand, herunder undersøgelse af behov for en særlig diakonal indsats. Forprojektet er gennemført i vinter/forår 2013 ved spørgeskemaundersøgelser og ved udsendelse af en projektmedarbejder til Thailand i én måned. Konklusionen er klar: der er et behov, men der er også ressourcer at trække på blandt danskere i Thailand. De indsamlede data og de mange samtaler vil pege i retning af, at: 1. en dansk indsats i Thailand bør ske i Bangkok 2. samarbejde med de norske og svenske udlandskirker i Thailand rummer oplagte muligheder Fra forprojektet til et endeligt projekt er der et stykke vej, primært i at få tilvejebragt den fornødne finansiering. Dubai DSUK har arbejdet på en dansk præst til Dubai, som kan indgå i et samarbejde med Den Norske Sømandsklub i Dubai til betjening af danskere i Dubai, Qatar m.v. 10

11 Bangkok Den norske Sømandskirke er godt etableret i Thailands hovedstad. Blandt andet med en mobil vaffelbord, som DSUKs generalsekretær Margith Pedersen her besøger. 11

12 Hidtil har der været en rejsepræsteordning, men muligheden for at få en fast præst er til stede, idet samarbejdet med Den Norske Sømandsklub vil kunne finde sted i fælles faciliteter. Men DSUK har ikke lønmidlerne. Der er ikke uden videre grundlag for at nedlægge eksisterende kirker for at sende præst til Dubai. Men behovet er der; meldinger lyder på, at der fra i sommer vil være anslået 8000 danskere i området. Kina Efter udsendelse af dansk præst til Hong Kong og Kina i har det været ønsket at kunne følge indsatsen op, idet der fortsat er mange danskere bosiddende i Kina. I den mellemliggende periode har sømandspræst Hans Aage Koller Nielsen i Hong Kong igen været til rådighed; men der er tale om begrænsede muligheder for besøgsvirksomheden. En mulighed for kombination med præstestilling og én af assistentstillingerne i Hong Kong er nu til stede, således at ordningen kan etableres som en rejsepræsteordning med udgangspunkt i Hong Kong. I stillingen er ansat pastor Maria-Louize Helbo, Odense, som også tidligere har været assistent i Hong Kong. Hermed bliver der mulighed for at yde en kirkelig betjening i både Beijing og Shanghai igen, herunder konfirmandundervisning, gudstjenester, undervisning m.v. 12

13 Hong Kong Maria-Louize Helbo er vendt tilbage til Hong Kong, hvorfra hun som præst skal betjene danskerne i Kina. 13

14 Om regnskabsresultatet 2012 Årets indtægter blev i alt på kroner, hvilket er kroner (eller 2,6 %) mindre end budgetteret. Der var mindre forskydninger i mange indtægtskilder, men den manglende indtægt skyldes først fremmest landslotteriet, som havde en skuffende omsætning. De almindelige udgifter i Danmark ligger en smule under budgettet. Hertil kommer, at posten Regulering af hensatte feriepenge i 2012 optræder som en besparelse på kroner. Dette skyldes, at de mange udskiftninger af medarbejdere bevirker udbetaling af feriepenge, og der skal derfor være færre penge hensat. Til selve arbejdet ved kirkerne er der brugt kroner mere end budgetteret, primært til flere hjem- og udflytninger af medarbejdere end planlagt. Vi har i 2012 afholdt medarbejderkonventer, både i Argentina og i Spanien. Udgifterne hertil blev som planlagt dækket af henlagte midler til opgaven fra Ovenstående betyder, at vi efter vores normale opgørelsesmetode har et overskud på den almindelige drift i 2012 på kroner, mod et budgetteret overskud (sikkerhedsmargin) på kroner. Dertil kommer en ekstraordinær regnskabsmæssig udgift: DSUK har tidligere ydet et tilskud på kroner til Bruxelles i forbindelse med køb af nye bygninger. Beløbet har stået i regnskabet som et tilgodehavende, fordi vi forventede at kunne indsamle pengene gennem en særlig kampagne. Da dette ikke ser ud til at lykkes, skal beløbet nu udgiftsføres. Modsat har vi en gammel henlæggelse til byggeopgaver, som indtægtsføres: med kroner. Forskellen på disse to beløb, kroner, bliver regnskabsmæssigt en ekstra udgift i Derefter udviser regnskabet et underskud på kr. Men heldigvis har vi modtaget arveindtægter for kroner; så alt i alt stiger egenkapitalen i 2012 med kroner. 14

15 7.000 Udgifter 2012 i tusinde kr Løn, DK Øvrige, DK Afskrivning Sømandskirker Europa/ungdom Emig./besøg Indtægter 2012 i tusinde kr Finansloven Fonde, legater mv Private inkl lotteri Sogne inkl. kollekt 15

16 Hjemmearbejde Genbrug Ganske vist er der allerede masser af genbrugsbutikker. Mange organisationer, kirkelige, sociale eller sygdomsbekæmpende har i årtier været på genbrugsmarkedet. Men markedet for genbrug er langt fra udtømt. De seneste års finanskrise har ikke svækket mulighederne, og DSUKs bestyrelse har vedtaget, at det er et af flere indsatsområder i fundraising og hjemmearbejde. Silkeborg Genbrugsbutikken i Silkeborg har nu været i gang i to år. Butikken har vist sin berettigelse, og vi har forsøgt at bruge vores erfaringer herfra i forbindelse med åbningen af butik nummer to i Solrød Strand. Her blev en butik åbnet den 5. april 2013 efter et halvt års forudgående sonderinger og planlægning. Butikken i Silkeborg har været brugt som model for, hvordan vi kan gribe genbrug an andre steder i landet. Det gælder butikkens størrelse og indretning, varesortiment, antal medarbejdere på vagt m.v. Men der er også forskelle mellem de to butikker. Solrød Omkring genbrugsbutikkerne spiller det lokale og det globale tæt sammen. I Solrød Strand deles et overskud mellem DSUK og Menighedsplejen i Jersie og Solrød sogne. Det er en samarbejdsmodel, vi også vil være indstillet på at bruge andre steder i landet. Forudsætningen for at kunne drive en genbrugsbutik er en stabil gruppe frivillige gerne 25 eller flere. Vi har samtidig gjort den erfaring, at en butik på m2 er i underkanten af, hvad der kan lade sig gøre rent praktisk. I fremtiden må butikkerne gerne være på m2. Butikkerne skal ligge nogenlunde centralt, men samtidig er vi nødt til at se på huslejen. De skal kunne tjene sig ind og give overskud. 16

17 Glimt fra det hjemlige arbejde Øverst til venstre et indtryk fra et møde i DSUKs kreds i Kolding. Under det er Vibekke Pedersen i gang med at hænge tøj op i DSUK Genbrug i Solrød. Øverst til højre bliver der spillet bob på DSUKs stand på Danske Kirkedage i Aalborg. Nederst til venstre et indtryk fra årsmødet i DSUK i Fyens Stift

18 Menighedsråd Folkekirkens tørre tal siger kirker sogne menighedsråd. Gennem årene har noget over halvdelen (1.044) menighedsråd i et eller flere år valgt at støtte DSUK gennem et kontingent. For mange menighedsråd er det blevet en fast og naturlig post på budgettet det glæder vi os over. Der er dog også menighedsråd som, under henvisning til en stram økonomi, vælger DSUK fra igen. For indeværende år har 853 menighedsråd pr. 18. juni indbetalt kontingent til DSUK. Dermed vil vi i trods en stram økonomi i sognene og sognesammenlægninger - nå det hidtil højeste antal medlemmer nogensinde. Medvirkende til menighedsrådenes opbakning er også det frivillige arbejde man i stiftsbestyrelserne gør for at motivere menighedsrådene til fortsat medlemskab. Vi har ikke justeret satserne; det vigtigste for os lige nu er, at vi får flere medlemmer samtidig med, at vi gerne vil fastholde de medlemmer, vi har. Stiftsbestyrelserne Stiftsbestyrelserne har siden dannelsen af DSUK været et helt centralt element i hjemmearbejdet. Udover årsmøderne i stifterne er der flere steder også andre arrangementer, der året igennem er med til at sætte Danske Sømands- og Udlandskirker på dagsordenen. Navnlig i Aarhus og Fyens stifter er der år efter år holdt velbesøgte efterårsmøder skiftende steder i stifterne, så forskellige sogne ad den vej får mulighed for at stifte bekendtskab med DSUK. Lolland-Falster Stift har i flere omgange været engageret omkring en Argentina-aften. Viborg Stift har været primus motor, når det gælder rejser til kirkerne ude i verden. I Københavns og Helsingør stifter står man fortsat for de traditionelle

19 indsamlingsaktiviteter sommerens mini-café på Strøget og i november den årlige Verdensbasar. Landslodsedlen Trods et arbejde med at trimme Landslodsedlen og forenkle administrationen, kunne vi i 2012 konstatere fortsat tilbagegang både i salget og i overskuddet. Der skal gøres en kraftanstrengelse for at fastholde salget på det nuværende niveau. Tilbagegang er ikke nogen løsning, da mange af udgifterne er skåret helt ned til det absolut nødvendige. Vi håber ved nye former for belønning til de medvirkende sælgere og en øget frivillig indsats at det er muligt at få flere til at medvirke til salget, og dermed bibeholde Landslodsedlen - i hvert fald i den nærmeste årrække. Indtægten på kroner kan vi ikke undvære. Tak til frivillige Intet hjemmearbejde uden frivillige, heller ikke i DSUK. Uden frivillige til at sælge lodsedler, pakke kort, holde basar eller café, stå i genbrugsbutik eller sidde i en stiftsbestyrelse, ville det halte alvorligt. En beskrivelse af hjemmearbejdets status bør derfor slutte med en stor og varm tak til de mange frivillige, der bærer hjemmearbejdet.

20 Venskabsmenigheder I 2011 lancerede DSUK et projekt med venskabsmenigheder, hvor danske folkekirkemenigheder kan knytte forbindelse med én af de danske sømands- og udlandskirker. Interessen for projektet er stor, og der er løbende henvendelser om at få mere information. I januar besøgte NYT sammen med en delegation fra Taksigelseskirken i København Den Danske Kirke i Paris. Her blev venskabsforbindelsen formelt knyttet. I Hillerød har Frederiksborg Slotskirke etableret en venskabsforbindelse til Den Danske Sømandskirke i Singapore. I løbet af efteråret vil venskabsmenighedsudvalget arbejdere videre med projektet, så det kan blive udbredt endnu mere. To formænd Taksigelseskirken i København er venskabsmenighed med Den Danske Kirke i Paris. I januar holdt de to menigheder møde i byernes by. Her ses menighedsrådsformand Ingrid Gadager Jørgensen, København, og kirkerådsformand Søren Eskildsen, Paris. Den samlede oversigt over venskabsmenigheder ser p.t. således ud: Argentina Alle kirker Lolland-Falster Stift Argentina Tandil Horslunde Canada Grimsby DSUK i Aarhus Stift Canada Toronto Ågerup-Hvedstrup-Kirkerup Frankrig Paris Taksigelseskirken Grækenland Athen DSUK i Aarhus Stift Singapore Singapore Frederiksborg Slotskirke Spanien Algeciras DSUK i Aarhus Stift Sverige Gøteborg Frederikshavn Sydslesvig Husum Varnæs Tyskland Berlin Helligåndskirken, Aarhus, Helsinge, DSUK i Viborg Stift

21 Kirketal Statistik for vores kirker Sømands- og udlandskirker Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/velsignelser Begravelser Skibsbesøg Sydslesvig Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/velsignelser Begravelser DSUK i alt Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/velsignelser Begravelser Skibsbesøg Tallene for 2012 er uden indberetninger fra de danske menigheder i Tandil og Tres Arroyos.

22 Kommunikation Bladet NYT NYT er DSUKs kommunikative flagskib. Med et samlet oplag på eksemplarer er bladet et af de største folkekirkelige magasiner. Det er fortsat bladets intention at beskrive kirkelivet ude og hjemme, så vores forskelligartede arbejde bliver synliggjort. Annoncesalget er dog kraftigt faldende. For at kompensere for dette, er det nu også muligt at købe annoncer på vores hjemmeside. Nyhedsbrev Hver måned udsender DSUK nu et elektronisk nyhedsbrev med historier fra ind- og udland. Nyhedsbrevet har 350 abonnenter, hvilket er stort, nyhedsbrevets korte levetid taget i betragtning. Hjemmesiden er godt besøgt. Siden lands- og repræsentantskabsmødet i 2012 og frem til den 18. juni i år har siden haft besøgende med sidevisninger. Tallet for unikke brugere er I gennemsnit bruger hver besøgende tre minutter og syv sekunder på hvert besøg. Det er ganske flotte tal, der vidner om behovet for en god hjemmeside. 79 procent af de besøgende er fra Danmark. DSUKs hjemmeside er baseret på den skabelon, som også folkekirken. dk bruger. Derfor er DSUK med i arbejdet omkring folkekirkens nye designpolitik, og resultaterne af dette arbejde vil kunne ses på hjemmesiden i løbet af efteråret. Flere af DSUKs kirker har nu valgt samme hjemmesideløsning som DSUK. Det gælder Paris, Bruxelles, Sydslesvig og i 2013 også Sydney, Hong Kong og London. Det er med til at skabe en større sammenhæng mellem DSUK og kirkerne ude i verden. 18

23 Mobil hjemmeside DSUK er ikke længere væk end nærmeste lomme eller hånd. Med vores mobile hjemmeside leverer vi nyheder direkte til smartphonen. Siden er nu blevet forsynet med kort, der er leveret af Google Maps. Det betyder, at man nemt og hurtigt kan finde frem til den nærmeste kirke uanset, hvor i verden man befinder sig. I løbet af efteråret vil mobilhjemmesiden få en ansigtsløftning, så den bliver endnu nemmere at bruge. Sociale medier DSUK er også med på de sociale medier. Vores facebookside har siden foråret haft en tilgang af likes på mere end 100 procent. Den 10. juli havde siden 750 likes, og målet er, at vi inden årets udgang har mere end likes. I juni opslog vi forsøgsvis stillingen som juniorassistent ved Den Danske Kirke i Berlin, Christianskirken, som annonce. Den blev set af facebookbrugere. DSUK er også på Twitter, der ikke er så udbredt som facebook. Det er tanken, at vi her vil være mere målrettede for at få nye følgere, som det hedder på Twitter-sprog. Andet 2013 har været et travlt udstillingsår for DSUK. I Kristi Himmelfartsferien deltog vi med en stand på Danske Kirkedage i Aalborg. Det var en rummelig og særdeles velbesøgt stand, der på glimrende vis gav et godt indtryk af vores arbejde. DSUK var også med på årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd. Det blev afholdt i dagene 31. maj til 2. juni i Nyborg. Her blev der rig mulighed for at tale med flere hundrede menighedsrådsmedlemmer og præster, og på den måde kommer vi længere ud i de danske sogne. DSUK deltog for første gang på Folkemødet, der fandt sted i dagene 13. til 16. juni i Allinge på Bornholm. Vi var med som en del af folkekirkens telt, og havde lov til selv at stå for et programpunkt. Det blev til en samtale mellem Klaus Bondam, der er direktør for Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles og DSUKs redaktør, Bo Nygaard Larsen. Samtalen kan høres på Mødet var en succes for DSUK, og Klaus Bondam medvirkede i flere tv-interviews, og han gjorde en dyd ud af at rose det store arbejde, som vores kirker udfører hver dag. DSUKs evt. deltagelse fremover skal naturligvis evalueres, men erfaringen fra det første folkemøde var positiv og kalder på fortsættelse. 19

24 DSUKs bestyrelse Hans Skov Christensen, formand, direktør Johannes Jacobsen, næstformand, direktør Kirsten Termøhlen, kontorchef Peter Lynggaard Jacobsen, skoleleder, fra maj 2013, som afløser for Jørgen Kühl, rektor. Valgt af Dansk Kirke i Sydslesvig. Bertil Hohlmann, afdelingschef i Danmarks Rederiforening Peter Bisgaard Stentoft, sognepræst Rikke Aagaard Nielsen, sognepræst Gotfred Larsen, provst, udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd Preben Kortnum Mogensen, præst, medarbejdervalgt Else Hviid, præst, medarbejdervalgt Peter Skov-Jakobsen, tilsynsførende biskop for Europaog Sømandskirker Marianne Christiansen, tilsynsførende biskop for Dansk Kirke i Sydslesvig Steen Skovsgaard, tilsynsførende biskop for oversøiske menigheder Anders Vestergaard, sognepræst Inge Kjær Andersen, konsulent Suppleanter Ole Stevns, skoleinspektør Anne-Sophie Christiansen, sognepræst 20

25 Udvalg Økonomiudvalg Hans Skov Christensen, formand Johannes Jacobsen Preben Kortnum Mogensen Margith Pedersen Tommy Liechti Ansættelsesudvalg Hans Skov Christensen, formand Rikke Aagaard Nielsen Mogens Lindhardt Jens Fage-Pedersen Pia Sundbøll Margith Pedersen DKS-udvalg Peter Bisgaard Stentoft, formand Peter Lynggaard Jacobsen Viggo Jacobsen A. O. Andersen Lorentz Korsgaard Lone Uldall Jørgensen Margith Pedersen Udviklings- og projektudvalg Hans Skov Christensen, Inge Kjær Andersen Bodil Toftdahl Erling Andersen Susanne Thilqvist Margith Pedersen Udvalget for Venskabsmenigheder Viggo Jacobsen Michael Bendix Otto Hemming Larsen Ronald Pedersen Bo Nygaard Larsen Ungdomsnetværk Anders Vestergaard, formand Netværket består af nuværende og tidligere ungdomsrådgivere og -ungmedarbejdere 21

26 Stiftsbestyrelser Fyens Stift Lene Crone Nielsen, formand Anna Thorup Jørgen Frederiksen Conny Frederiksen A.L. von Lindern Inge-Lise Mærsk-Møller Lilian Lotte Olsen Københavns Stift Birgitte Grøn, formand Frank B. Christensen Preben Miland Grønvald Karen-Lisbeth Rasmussen Susanne Jørgensen Birgitte Skov-Jakobsen Ketty Christensen Haderslev Stift Kirsten Vigen Clausen, formand Ulf Hedemann Sigrid Petersen Iver H. Ottosen Lone Marie Lundsgaard Ingrid Lind Jørgensen Borghild Larholm Lolland-Falster Stift Bente Asschenfeldt Vandrup, formand Tom Friis Søren Winther Nielsen Knud E. Nissen Erna Marcussen Nils Christensen Roland Jens Arthur Lollike Helsingør Stift Otto Bendixen, formand Inge Bondo Annemarie Lund Jørgen Ingberg Henriksen Kirsten Tølbøl Kramhøft Anders Vestergaard Arne Kristophersen Ribe Stift Jens Thue Buelund, formand Ib Ansgar Jensen Ellen Margrethe de Place Anne Mette Wind Gundesen Bodil Toftdahl 22

27 Roskilde Stift Anne-Sophie Olander Christiansen, formand Signe Rasmussen Jonna Strøyer Heefelt Jens Arendt Niels Søren Fahnøe Jørgensen Aarhus Stift Erik Berre Eriksen, formand Ronald Pedersen Karsten Tügel Verner Holsegård-Rasmussen Ruth Lerche Kirsten Dissing Overgaard Henning Nielsen Viborg Stift Henrik Forman, formand Poul Lilleør Jens Erik Hvas Marianne Fuglsang Thisgaard Hans Jørgen Jørgensen Hans Vestergaard Jensen Jens Lindinger Aalborg Stift Ole Stevns, formand Line Skovgaard Pedersen Lotte Sandøe Heftye Annalise Andersen Helle Rosendahl Andersen Jette Erbs Kurt Krone 23

28 Never get lost Er du ung og på farten? Så kig ind i en af vores 53 kirker verden over, få en snak med andre unge eller konkret hjælp i det fremmede. Vi er folkekirken i udlandet, og vi er der for dig. DSUK - never get lost. Naya Fage-Pedersen, tidligere ansat, DSUK Get Naya at video: Produktion DSUK 2012 Tryk Glumsø Bogtrykkeri Foto Martin Munch Danske Sømands- og Udlandskirker m.dsuk.dk/ung

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 Årsberetning 2013 1 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Girokonto:

Læs mere

DSUK & fremtiden Debatoplæg

DSUK & fremtiden Debatoplæg 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid.

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker

Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker Revideret 19-05-2010 Talere på denne liste stiller sig vederlagsfrit til rådighed, dog mod godtgørelse af rejseomkostninger. De, som ønsker

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. september 2009 J.nr. 013 JSS/jn MKR 3/09 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. maj 2012 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 i foredragssalen. Fraværende: Kirsten Evald Grønbech (forhåndsafbud ) Per Knudsen (forhåndsafbud) Helle Øst (afbud) Bent Nielsen

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dato: 4. september 2012 Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dok.nr. XXXXXX Folkekirken.dk Referent: Jacob Rosenkrans Bøgh - JARB Mødedeltagere Inge Lise Pedersen,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Kisser Bjørn Madsen (forhåndsafbud) Jørgen Ingberg Henriksen (forhåndsafbud) 30.03.2011 10/11, 14 Init.:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup, Inger Toft (forlod mødet kl. 21.20),

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere