10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013"

Transkript

1 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning

2 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade Frederiksberg Tlf , Fax Girokonto: Danske Bank: Reg. nr: 4400 Konto: IBAN nr. DK SWIFT-BIC: DABADKKK Danske Bank: IBAN nr. DK Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef Tommy Liechti Landssekretær Anders Friis Knudsen Redaktør og informationsmedarbejder Bo Nygaard Larsen Fungerende formand Inge Kjær Andersen Velkommen til DSUKs årsberetning. På de følgende sider kan du læse om det store arbejde, der er sket i 2013 og her i begyndelsen af både ude og hjemme. Den 1. januar 2004 blev DSUK til i en fusion mellem Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet, og derfor tager beretningen afsæt i dette 10-års-jubilæum. I augustnummeret af NYT bringer vi små glimt fra vores kirker verden over. Protektor Dronning Margrethe II Forsidefoto Colourbox God læselyst Bestyrelsen 2

3 En af de store opgaver i var renoveringen af Den Danske Sømandskirke i Rotterdam. 3

4 10 år med DSUK D en 1. januar 2004 begyndte efter års forberedelse en ny æra i sømands- og udlandskirkernes historie med en fusion af Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne. Det blev fejret ved en stor fest på Hotel Nyborg Strand midt i december I fusionsmaterialet hedder det, at»formålet med fusionen er i fællesskab at styrke og udbygge det hidtidige arbejde, der er udført i hver organisation og forbedre dette i fremtiden.«begrundelserne for fusionen var blandt andet et ønske om at styrke hjemmeorganisationen og at sikre ens vilkår for kirker og medarbejdere i udlandet. Forskellene mellem sømandskirker og udlandskirker var blevet mindre, eftersom de fleste sømandskirker gennem mange år også var blevet udlandskirker for fastboende danskere i havnebyerne. I forvejen var der en del samarbejde med bl.a. fælles landslodseddel og samarbejde om kirkerne i Göteborg og ved erhvervelse af kirkebygning i Sydney. På den anden side var det to temmelig forskellige organisationer, som blev til DSUK. DKUs kirker er demokratisk opbyggede, mens sømandskirkernes kirkeråd har haft en anden rolle ikke mindst som følge af forskellige kirkesyn. Sømandskirker kunne åbnes og lukkes ved beslutninger i bestyrelsen i Danmark, idet man jf. vedtægterne var forpligtet til at være til stede i»de af danske skibe mest besøgte havne«. Men jo større koloni og dansk menighed, jo større lokal indflydelse. DKUs kirker var oprettet lokalt, på lokale initiativer og med en lokal indsats. Her kan en bestyrelse for hjemmeorganisationen ikke beslutte åbninger og lukninger. 4 Fusionen blev markeret ved en festgudstjeneste i Nyborg i Her er generalsekretær Margith Pedersen og DSUKs første formand, tidligere kirkeminister A.O. Andersen, i samtale med DSUKs protektor, Dronning Margrethe II.

5 10 år i samme organisation Fusionen var velforberedt. Men mange, væsentlige beslutninger lå til den ny bestyrelse og ny ledelse. Herunder ikke mindst placering af sekretariatet for den fælles organisation, og i de første år blev mange forhold drøftet og gennemført. Men det gik langsomt. Først i 2010 kom den nye kgl. resolution, som ligestiller præster i DSUK med folkekirkens præster på en række områder og fastlægger det biskoppelige tilsyn. Ét væsentligt punkt er endnu ikke nået: at opnå en større statslig finansiering af de delvist finansierede Europa-stillinger for slet ikke at tale om behovet for finansiering af nye tiltag og udsendelse af flere præster. De 10 år har medført betydelige organisatoriske udfordringer, herunder arbejdet med at få de meget forskellige kulturer til at eksistere i samme organisation. Det er ikke uden videre nogen enkel sag med forskellige typer kirker og forskellige økonomisk vilkår. Og håbet om, at en fælles udlandskirke-organisation kunne få større slagkraft og dermed politisk blive langt bedre i stand til at sætte udlandskirkerne på både den politiske og folkekirkelige dagsorden, har vist at være meget sværere end forventet. Derfor har bestyrelse, udvalg og medarbejdere fortsat mange opgaver foran sig. Efter vedtagelse af værdigrundlag for DSUK efter et grundigt forarbejde er handlingsplanerne for de enkelte år bygget op ud fra denne indtil nu i et treårigt perspektiv, som dækker Den nugældende handlingsplan er på nogle punkter kommet videre se i det følgende, men andre punkter har måttet nedprioriteres af mange forskellige grunde, men ikke mindst mangel på ressourcer til at gennemføre planerne. Torben E. Jørgensen er sømandspræst ved Den Danske Sømandskirke i Hull, der er den første sømandskirke. Kirken blev grundlagt i

6 Formandsposten Hans Skov Christensen Den 14. november 2013 kom meddelelsen om Hans Skov Christensens død. Hans Skov Christensen blev valgt til formand for DSUK på repræsentantskabsmødet i Han blev indsuppleret i bestyrelsen året før, og fik godt to år som formand. Hans Skov Christensens engagement for de danske sømands- og udlandskirker var stor. Han besøgte kirker, når og hvor han var i nærheden, og fik derigennem et godt kendskab til livet i sømands- og udlandskirkerne. Hans Skov Christensen gik helhjertet og dedikeret ind i opgaverne som formand med gode kontakter til politikere og erhvervsfolk, ministerier og samarbejdspartnere. Han var ærlig og redelig, og altid klar i mælet. Tillid avlede for Hans Skov Christensen tillid, og han fortalte med stolthed om DSUKs arbejde. Trods sin fremskredne kræftsygdom insisterede Hans Skov Christensen på at være en aktiv formand og deltog i de møder, helbredet tillod. Men netop det, siger måske mest om ham: han vidste, at han kørte på lånt tid, men at DSUK skulle fortsætte. Derfor satte han en ære i at gøre sit arbejde længst muligt, om end kræfterne til sidst var små. Hans Skov Christensen afløse A.O. Andersen som formand, og dermed var han blot den anden formand i DSUKs historie. Æret være hans minde. Fungerende formand Inge Kjær Andersen, Klarup, har siddet i DSUKs bestyrelse siden Bestyrelsen valgte forud for repræsentantskabsmødet at bruge den mulighed for indsupplering af Inge, som findes i vedtægterne, fordi Hans Skov Christensens tilstand hen over sommeren var forværret. Bestyrelsen fandt det nødvendigt at tage de nødvendige forholdsregler for DSUK, således at Inge kunne vælges til næstformand. Det blev nødvendigt, og frem til repræsentantskabsmødet er Inge Kjær Andersen været DSUKs fungerende formand. Inge Kjær Andersen er foruden posten i DSUK, formand for menighedsrådet i Hans Egedes Kirke i Aalborg, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd og medlem af Socialdemokraternes hovedbestyrelse. Inge arbejder til daglig som udviklingskonsulent i en kommunal sundhedsforvaltning. Ny formand for DSUK DSUKs nye formand vælges direkte af repræsentantskabet den 20. august. Bestyrelsen har arbejdet i en åben dialog om formandsprofil og formandskandidater, bl.a. ved at invitere til at stiftsbestyrelser, menighedsråd/kirkeråd og medarbejdere ved udlandskirkerne til at komme med forslag. Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni at spørge, Anne E. Jensen, Kalundborg, fhv. MEP, om at stille op som formand for DSUK på repræsentantskabsmødet til august. Inge Kjær Andersen er DSUKs fungerende formand. 6

7 Kirkestatistik Sømandsog udlandskirker Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser Skibsbesøg Sydslesvig Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser DSUK i alt Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser Skibsbesøg NB: Tallene for udlandskirkerne i 2012 er uden indberetninger fra de to argentinske menigheder Tandil og Tres Arroyos. Tallene for udlandskirkerne i 2013 er uden indberetninger fra de tre argentinske menigheder i Buenos Aires, Tandil og Tres Arroyos. 7

8 DSUK i de næste ti år Handlingsplanen for rummer blandt andet følgende punkter: 1. Udviklingen af eksisterende kirker og menigheder. Det er DSUKs ønske og mål at kunne opnormere eksisterende præstestillinger i storbykirker, således at de ligestilles med normeringen til sømandskirkerne, som har fuldt finansierede præstestillinger. Som bekendt er det en meget svær sag at få øgede bevillinger i disse år. Men bestyrelsen har ved møder med kirkeudvalg og kirkeministre fremlagt sagen igen og igen. Ét af argumenterne er DSUKs forslag om en ændring og forenkling af ordningen for overførsel af kirkeskat. På et møde med kirkeminister Marianne Jelved (R) i maj gentog ministeriet den mulighed for forenkling, som man første gang havde nævnt på møde med den daværende kirkeminister i september Forslaget går ud på, at SKAT kan opkræve kirkeskatten og videresende denne til DSUK, men fortsat kun i de tilfælde, hvor der er indgået en særlig skriftlig aftale om dette mellem den enkelte skatteyder og DSUK. Denne omlægning skal betales af DSUK et beløb på kr. 2. Etablering af nye arbejdssteder, opbygning af menigheder og kirker på steder, hvor der ikke er udlandskirker. Kina: Rejsepræstetjenesten til Shanghai og Beijing er genoptaget i efteråret 2013, idet én af assistentstillingerne ved sømandskirken i Hong Kong er kombineret med denne præstetjeneste. Pastor Maria-Louize Helbo, Odense, er ansat for en toårig periode. Dermed videreføres projekt fra tidligere, som var vanskeliggjort de særlige forhold, som Kina udgør. Det vil være en sådan rejsepræste-løsning, som også i fremtiden vil kunne lade sig gøre, på grund af vanskeligheder ved at få visum til en præst, som er bosiddende i Kina. Thailand: Forundersøgelser, som DSUK havde igangsat i 2013, dokumenterede behovet for en dansk kirkelig tilstedeværelse i Thailand. Og siden har der også vist sig en god opbakning blandt danskere i Thailand. Afhængig af den nødvendige, eksterne finansiering arbejdes der videre med etablering af mødested i Bangkok og udsendelse af præst og socialmedarbejder. Dubai er et af de andre steder, som står på dagsordenen. Her er der i maj måned etableret en underskriftindsamling på nettet for at få dansk præst tilknyttet den norske sømandskirke i Dubai. Men det er igen et spørgsmål om finansiering. 8 Analysearbejde og drøftelse af fremtidige tiltag I årets løb har bestyrelsen igangsat et arbejde gennem Udviklings- og projektudvalget med at: indsamle viden og følge tendenser og mønstre for danskere i globaliseringen, herunder beskrive behov for kirkelig betjening af særlige grupper af danskere: studerende, turister o.a. kortlægge arbejdet i de nuværende sømands- og udlandskirker med henblik på inspiration og udarbejdelse af redskaber til brug for den løbende udvikling Udvalget har indsamlet informationer og fået materiale fra alle kirker og menigheder. Det har sammen med årsberetninger, regnskaber osv. givet et godt billede af de enkelte kirker. Sammen med drøftelserne af fremtidens arbejde som sker på landsmødet vil disse analyser danne grundlag for nye visions- og handlingsplaner fra 2015 og for de nødvendige omlægninger.

9 Arbejdet i bestyrelsen Nye medlemmer af bestyrelsen I forbindelse med at biskop i Haderslev, Niels Henrik Arendt, fratrådte sit embede, udtrådte han også af DSUKs bestyrelse. I hans sted indtrådte biskop Marianne Christiansen, Haderslev, som er tilsynsførende biskop for de danske menigheder i Sydslevig. Landsforeningen af Menighedsråd valgte ny repræsentant til DSUKs bestyrelse. Provst Carsten Bøgh Pedersen, Vive Hadsund, afløste provst Gotfred Larsen, Rønne. Tak til Niels Henrik Arendt og Gotfred Larsen for årene i DSUKs bestyrelse. Indsupplering af medlem i DSUKs bestyrelse Bestyrelsen har drøftet og godkendt særlige bestemmelser for anvendelsen af indsuppleringsposten. Hidtil har der ikke været retningslinjer for dette. Bestyrelsen besluttede at indføje følgende i forretningsorden for bestyrelsen:»det medlem, der indsuppleres i bestyrelsen, sidder for en periode på tre år, således at medlemmet på det sidste repræsentantskabsmøde inden udløbet af de tre år skal vælges af repræsentantskabet eller udtræde af bestyrelsen. Det medlem, der indsuppleres i bestyrelsen, kan kun indsuppleres én gang. Genudpegning er ikke mulig. Bestyrelsen skal begrunde indsupplering af et medlem i bestyrelsen med personlige eller faglige kompetencer i forhold til bestyrelsens aktuelle sammensætning. På førstkommende repræsentantskabsmøde gives en orientering om indsuppleringen og begrundelsen herfor.«besøg i Sydslesvig Bestyrelsen havde henlagt sit novembermøde til Flensborg og omegn. Der var tale om to-dagesmøde, bl.a møde med Kirkerådet for Dansk Kirke i Sydslesvig på Jaruplund Højskole, besøg i Harreslev Danske Kirke, med foredrag om Dansk Kirke i Sydslesvig, besøg i Sct. Hans Kirke i Flensborg og bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fik derigennem et godt indtryk af dansk kirkeliv i Sydslesvig. Ændringer af udvalgsstruktur i 2013 ændredes udvalgsstrukturen i DSUK efter drøftelser i bestyrelse og udvalg. Opdelingen efter områder: Europa- og sømandskirkeudvalg, Udvalg for Emigrantmenigheder og DKS-udvalg. Derudover har der været ad hoc udvalg, pt. er der et udvalg for venskabsmenigheder. Behovet for at tænke på tværs af de regions-bestemte arbejdsområder medførte nedsættelse af hhv. Ansættelsesudvalg og Udviklings- og projektudvalg. DKS-udvalget fortsætter uændret. Ansættelsesudvalget har til opgave på bestyrelsens vegne er at ansætte medarbejdere til alle udlandskirker, drøfte forhold og vilkår for ansættelser, konventer osv. Udviklings- og projektudvalget er omtalt ovenfor. Møde med formænd og medarbejdere for sømands- og udlandskirkerne DSUKs organisation er global. Derfor er arbejdsformerne også anderledes end så mange steder. Bestyrelsen har gennem årene ønsket at prioritere de direkte møder og samtaler med repræsentanter for menighedsråd og kirkeråd for sømands- og udlandskirkerne og med medarbejderne. Det sker ved møder i forbindelse med lands- og repræsentantskabsmøder og ved særlige konventer, når økonomien tillader det. Samtidig søger DSUK at styrke muligheder for inspiration og samspil mellem kirker og medarbejdere. Det er vigtigt for bestyrelsen at få så nært et kendskab til forholdene for menighedsliv og for medarbejdere. Betjening af folkekirke- medlemmer i udlandet Danske Sømandsog Udlandskirker Brochure i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd har opfordret DSUK til at udarbejde en folder med information om Betjening af folkekirkemedlemmer i udlandet. Det er sket og folderen er udsendt til samtlige præster i Danmark. Folderen tager udgangspunkt i, at folkekirkemedlemmer i udlandet har ret til betjening i hjemsognet, men at man ved henvendelse til sømands- og udlandskirkerne har mulighed for kirkelig betjening. Reglerne er anderledes under ophold i udlande og folderen hjælper til at navigere. Den findes naturligvis også på dk/kirkelig-betjening. 9

10 Om regnskabsresultatet 2013 Vedrørende Sydslesvig udviser DSUKs regnskab både indtægter og udgifter for kr. Dette beløb er finanslovstilskuddet og tilskuddet fra Nordkirche samt anvendelsen af disse tilskud. Udover disse beløb indeholder DKS særskilte regnskab andre indtægter og udgifter. For området udenfor Sydslesvig blev årets indtægter uden arveindtægter - i alt på kr., hvilket er kr. (eller 2,8 %) mindre end budgetteret. Blandt de største negative afvigelser kan nævnes landslotteriet og renteposten. Dertil kommer mindre forskydninger i mange indtægtskilder. Indtægtstyper i 2013, udenfor Sydslesvig: Finanslovstilskud: kr. Sogne i Danmark, medlemskontingent og kollekt, i alt kr. Private enkeltpersoner inkl. lotteri: kr. Fondstilskud, fordelt på 24 fonde: kr. Hertil kommer en anonym donation på De samlede udgifter i Danmark var kr. (eller 6,8 %) under budgettet. Til selve arbejdet ved kirkerne er der brugt kr. (eller 2,7 %) mere end budgetteret, primært til flere hjem- og udflytninger af medarbejdere end planlagt. Der var indbygget en sikkerhedsmargin (forventet overskud) på kr. i budgettet, og det betyder, at vi trods færre indtægter end budgetteret har et overskud uden arveindtægter på kr. i Dertil kommer, at vi har modtaget arveindtægter for kr.; således at regnskabsresultatet ender på kr. Heraf foreslås det at henlægge kr. til kommende konventer for medarbejdere og medlemmer af kirkeråd/menighedsråd. Derefter stiger egenkapitalen med kr. i

11 11

12 Hjemmearbejdet Stiftsbestyrelser og årsmøderne i stifterne Ved hvert årsskifte er det spændende at få samlet den brede vifte af DSUK årsmøder i landets 10 stifter og på Bornholm. Spændende, fordi det er her vi har mulighed for at tage pulsen på hjemmearbejdet lokalt. I stifterne vælges mere end hvert tredje medlem af repræsentantskabet. Det er her, menighedsråd har mulighed for at komme til orde og få indflydelse på, hvilke opgaver, der arbejdes med det pågældende sted. Det er også vores håb, at tidligere medarbejdere og andre der er vendt hjem fra udlandet kan blive en del af DSUKs hjemmearbejde og være med til at forme dette. I løbet af marts-april 2014 deltog cirka 420 i de 11 årsmøder med store udsving fra sted til sted. Af og til tales om, at det er vanskeligt at få nye til at overtage poster i stiftsbestyrelserne. Erfaringen fra alle stifter viser, at det i virkeligheden har været muligt at finde nye, der er trådt ind og har taget over. Rejser til kirkerne Fra flere stifter har der været arrangeret kortere eller længere ture for interesserede til nogle af DSUKs kirker. Kirkerne i Sydslesvig får ofte besøg. I Ribe stift er der en tradition for en årlig tur med besøg i nogle af landsdelens mange danske kirker. Men også fra Lolland-Falster stift er der arrangeret en tur over tre dage med god tilslutning. På sådan en tur besøges nogle af de historiske steder, ligesom der også blev plads til besøg i Husums spændende danske kirke og om søndagen at deltage i gudstjenesten i kirkesalen på Uffe-skolen i Tønning. Fra Viborg og Aarhus stifter er der flere gange arrangeret ture til nogle af kirkerne længere væk. Der har således været stor tilslutning til ture til julekoncert i sømandskirken i Hamborg. I december var bussen fyldt (53 deltagere og venteliste). Deltagerne roste efterfølgende turen som en af de bedste. De havde ud over koncerten også fået mulighed for en havnerundfart og til på egen hånd at besøge byens traditionsrige julemarked. Roskilde Stift har også i flere omgange arrangeret ture til nogle af kirkerne senest i begyndelsen af april 2014, hvor der var 21 deltagere på en tur til Bruxelles naturligvis med en søndagsgudstjeneste i den danske Vor Frue kirke i Bruxelles, men med en overnatning i Münster på vejen fik deltagerne også denne by med og der var indlagt udflugter til de gamle flamske havnebyer Gent og Brügge. Nogle ture bliver hurtigt udsolgt, andre er vanskelige at fylde op. Uanset om få eller mange har været afsted, er de fleste kommet hjem efter et møde med en kirke eller flere og med en fornemmelse af hvad der sker på i denne del af DSUKs arbejde. 12 Menighedsrådenes medlemskab På stiftsårsmøderne møder vi også alle steder repræsentanter for menighedsrådene, der gennem et medlemskab har valgt at støtte DSUK. De er repræsentanter for en efterhånden stor del af DSUKs bagland. Herfra rekrutteres nye medlemmer af stiftsbestyrelserne. Og samtidig er der stor loyalitet overfor DSUK. I 2013 var der det hidtil højeste antal menighedsråd, nemlig 872, der var medlemmer af DSUK. Genbrug I april 2013 åbnedes genbrugsbutik på Solrød Strandvej i samarbejde med Jersie-Solrød menighedspleje. Det er vort håb, at butikken her og i Silkeborg snart kan suppleres med endnu en butik. Vi har foreløbig ladet en mulighed for at få en butik på Nørrebro gå fra os, men vi vil gerne i gang et sted i København/ Frederiksberg, når muligheden igen viser sig. Eller et helt fjerde sted. Trofaste givere og nye givere Forår og efterår sender vi breve med kort eller julemærker til givere i vores database. Ofte venner af DSUKs arbejde, der har givet i mange år. En af udfordringerne er at finde frem til nye givere. Vi ved, der er mange, der har glæde af kirkerne mens de er i udlandet mennesker, vi ikke får kontakt med, når de vender hjem. Det er kredsen i Kolding, der pakker de fleste af disse breve og har ydet denne store indsats gennem mange år. Landslodsedlen Årets landslodseddel er en anden traditionsrig indtægtskilde. Her forsøger vi løbende at trimme, evaluere og forbedre lodsedlen med henblik på at fastholde salget og sikre et fornuftigt overskud. Begge dele er lige vanskeligt og en tilbagevendende udfordring. En ting er helt klart: Uden præsternes opbakning og konfirmandernes medvirken, var det slet ikke muligt for os at have en landslodseddel. Fem ud af seks lodsedler sælges af konfirmander. Der er al mulig grund til at sige en stor tak til alle sælgere, konfirmander og andre, som gør en indsats for at skaffe denne indtægt til DSUK.

13 Kommunikation NYT NYT er DSUKs medlemsblad. Med et oplag på eksemplarer seks gange om året er bladet et af landets største folkekirkelige magasiner. Bladet bliver sendt til samtlige folkekirkepræster i Danmark samt til op mod menighedsråd. På den måde er NYT et blad, der bliver læst, og tilbagemeldingerne fra læsere verden over vidner om, at vi laver et godt blad. Bladet skal hele tiden udvikles, så det både i form og indhold kan matche de krav, der stilles til et moderne magasin med rod i historien. Twitter DSUK har en profil på Twitter. Her følger 157 personer med i vores arbejde. Twitter har ikke vores primære fokus; men det er et medie, vi vil udvikle os på de kommende år. Andre sociale medier Udviklingen går stærkt på de sociale medier. SnapChat og Instagram er udover Facebook og Twitter de meste populære. Vi holder løbende øje med udviklingen, så vi altid kan være synlige på de aktuelle sociale medier. Elekroniske medier Nyhedsbrev Cirka én gang om måneden udsender vi et elektronisk nyhedsbrev til omkring 360 abonnenter. Hjemmesiden DSUKs hjemmeside er vores elektroniske ansigt udadtil. I perioden 16. juni 2013 til 16. juni 2014 havde siden besøgende, hvoraf de var såkaldte unikke besøgende, altså besøg målt pr. hoved. I alt blev der i perioden set undersider. Hovedparten af de besøgende kommer fra Danmark, mens Tyskland, Storbritannien, USA, Singapore og Sverige kommer på de følgende pladser. Hjemmesidens indhold prøver i så vid udstrækning som muligt at fortælle om den brede vifte af aktiviteter, der sker i relation til DSUK. Øvrig kommunikation Vi arbejder løbende med udvikling af brochurer, flyers og udstillingsmateriale. Netop nu er vi ved at gennemgå vores materiale, så det kan fremstå i et nyt og mere ensartet design. På idéplan er udviklingen af en app, der skal afløse vores mobile hjemmeside. Sociale medier Indtil for godt et år siden var hjemmesiden det medie, der hurtigst kunne formidle vores arbejde. Men takket være en målrettet indsats, herunder kontinuerlig annoncering, har vores Facebookside overtaget den rolle. I 2013 satte vi os som mål, at vi skulle have likes på vores side. Det mål blev indfriet længe før årsskiftet, og i medio juli 2014 er antallet af likes på flere end Det må betegnes som en gedigen succes, og Facebooksiden er nu DSUKs største medie. Ved særlige lejligheder som for eksempel stillingsopslag og lodseddelsalg køber vi ekstra eksponering, så vores budskab kan blive set af op mod personer over to-tre dage. Bortset fra præstestillinger bliver langt de fleste stillinger opslået via Facebook. Det skaber en større berøringsflade, og antallet af ansøgninger har på visse stillinger været markant højere i forhold til avisannoncer alene. 13

14 Bestyrelsen Hans Skov Christensen, formand indtil 14. november 2013 Inge Kjær Andersen, næstformand, fungerende formand fra 15. november 2013 Marianne Christiansen, biskop, tilsynsførende for Dansk Kirke i Sydslesvig Bertil Hohlmann, valgt af Danmarks Rederiforening Else Hviid, medarbejdervalgt Peter Lynggaard Jacobsen, valgt af Dansk Kirke i Sydslesvig Preben Kortnum Mogensen, medarbejdervalgt Rikke Aagaard Nielsen Vibeke Nyborg Carsten Bøgh Pedersen, valgt af Landsforeningen af Menighedsråd Peter Skov-Jakobsen, biskop, tilsynsførende for Europa og sømandskirker Steen Skovsgaard, biskop, tilsynsførende for oversøiske kirker Peter B. Stentoft Ole Stevns Kirsten Termøhlen Anders Vestergaard Udvalg Økonomiudvalget Inge Kjær Andersen, formand Johannes Jacobsen Preben Kortnum Mogensen Tommy Liechti Margith Pedersen Viggo Jacobsen Lone Uldall Jørgensen Jørgen Kühl Ole Stevns Peter Lynggaard Jacobsen Margith Pedersen Ansættelsesudvalg Rikke Aagaard Nielsen, formand Mogens Lindhardt Jens Fage-Pedersen Pia Sundbøl Margith Pedersen DKS-udvalg Peter B. Stentoft, formand Lorentz Korsgaard A.O. Andersen Udviklings- og projektudvalg Inge Kjær Andersen, formand Erling Andersen Bodil Toftdahl Vibeke Nyborg Susanne Thilqvist (sept til februar 2014) Margith Pedersen 14

15 Stiftsbestyelser Fyens Stift Lene Crone Nielsen, formand Jørgen Frederiksen Conny B. Frederiksen A. L. von Lindern Anna Thorup Inge-Lise Mærsk-Møller Lilian Lotte Olsen Haderslev Stift Kirsten Vigen Clausen, formand Iver H. Ottosen Ulf Hedemann Lone Marie Lundsgaard Ingrid Lind Jørgensen Sigrid Petersen Borghild Larholm Helsingør Stift Otto Bendixen, formand Annemarie Lund Arne Kristophersen Jørgen Ingberg Henriksen Kirsten Tølbøl Kramhøft Anders Vestergaard Københavns Stift Birgitte Grøn, formand Frank B. Christensen Preben Miland Grønvald Karen-Lisbeth Rasmussen Susanne Jørgensen Birgitte Skov-Jakobsen Philip Nordstrøm Lolland-Falster Stift Bente Asschenfeldt Vandrup, formand Tom Friis Søren Winther Nielsen Knud E. Nissen Erna Marcussen Nils Christensen Roland Jens Arthur Lollike Ribe Stift Anne Mette Wind Gundesen, formand Bodil Toftdahl Jens Thue Harild Buelund Ellen Margrethe de Place Ib Ansgar Jensen Roskilde Stift Anne-Sophie Olander Christiansen, formand Søren Fahnøe Jørgensen Maria Harms Jens Arendt Jonna Strøyer Heefelt Signe Rasmussen Frede Jørgensen Tramm Viborg Stift Henrik Forman, formand Poul Lilleør Ole Rasmussen Mariane Fuglsang Thisgaard Krista og Hans Jørgen Jørgensen Hans Vestergaard Jensen Jens Lindinger Aalborg Stift Ole Stevns, formand Lotte Sandøe Heftye Annalise Andersen Line Skovgaard Pedersen Helle Rosendahl Andersen Jette Erbs Kurt Krone Aarhus Stift Erik Berre Eriksen, formand Henning Nielsen Kirsten Dissing Overgaard Ronald Pedersen Ruth Lerche Verner Holsegård-Rasmussen Gunnar Kasper Hansen 15

16 Landslodsedlen eventyrlige gevinster for ,- inkl. statsafgift 2 chancer 20 kroner Skrab nedenfor Serie A Serie B Danske Sømands- og Udlandskirker SERIE A Drømmerejse til eksotisk rejsemål (værdi ,-) 4 rejsegavekort Unitas Rejser (værdi á 8.000,-) 5 duge fra Georg Jensen (værdi á 1.460,-) 100 Smartbox (Happy Day - oplevelsespakke) (værdi á 199,-) 390 gavekort til Kop & Kande (værdi á 200,-) SERIE B Supergavekortet til mere end 100 butikker (værdi kr.) 300 gavekort til BR Legetøj (værdi á 200,-) 100 håndklæder fra Georg Jensen (værdi á 320,-) 100 gavekort til Coop Danmark (værdi á 250,-) Gevinsterne er skattefrie Landslodseddel-2014.indd 1 09/07/ For bare 20 kroner kan du støtte vores arbejde over hele verden 16

Aktiviteter verden rundt døgnet rundt

Aktiviteter verden rundt døgnet rundt Aktiviteter verden rundt døgnet rundt Årsberetning 2011 Danske Sømandsog Udlandskirker Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk

Læs mere

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2010

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2010 Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK Årsberetning 2010 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Girokonto: 500-3660

Læs mere

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2009. folkekirken i udlandet www.dsuk.dk

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2009. folkekirken i udlandet www.dsuk.dk Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK Årsberetning 2009 folkekirken i udlandet www.dsuk.dk Danske Sømands- og Udlandskirker Smallegade 47, 2000 Frederiksberg tlf. 7026 1828, fax 7026 1824 e-mail: kontor@dsuk.dk

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker

Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2012 Danske Sømandsog Udlandskirker www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Protektor Dronning

Læs mere

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 Kirkeudvalget 2013-14 KIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Side 1 af 9 Til Folketingets Kirkeudvalg Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 1. Fremtidig udvikling

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Handlingsplan 2012-2015 www.dsuk.dk [ Værdi 1 ] [ Vi er den danske evangelisklutherske folkekirke i udlandet ] at vi tilbyder rammer for gudstjeneste, menighedsliv og kirkelige

Læs mere

Årsberetning 2015 Danske Sømands- og Udlandskirker

Årsberetning 2015 Danske Sømands- og Udlandskirker Årsberetning 2015 Danske Sømands- og Udlandskirker 1 Danske Sømands og Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf.: 7026 1828 Mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. april 2014 J.nr. 013 JSS/--- Protokol fra konstituerende møde i Folkekirkens

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Lørdag den 7. september 2013 i Sct. Hans Kirke, Odense DSUKs bestyrelse havde inviteret medlemmer af stiftsbestyrelser, repræsentanter for menighedsråd/kirkeråd

Læs mere

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Side 1 af 13 VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Danske Sømands- og Udlandskirker er etableret den 1. januar 2004 ved en sammenlægning

Læs mere

Foredragsholdere 2016

Foredragsholdere 2016 Foredragsholdere 2016 Navn: Emner: Område: Adresse: Mail: Jens Barfod, tidl. sømandspræst i Lissabon, præst i Schweiz og vikarierende sømandspræst I Rotterdam Bil Bregnevænget 4, 3050 Humlebæk jens.barfod@yahoo.dk

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Blad nr. 2888 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt, dog at pkt. 7. udgår. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Vikariat

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. december 2014 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Blad nr. 3009 Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Kirkeministeriet om Biskoppens

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Sømands og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Sømands og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Sømands og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 1. juni 2016 lørdag den 27. august 2016 kl. 14.00 17.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: Den 3. december 2015 Kl.: 17:00 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: Den 21. oktober 2015 Kl.: 17:00 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens

Læs mere

DSUK & fremtiden Debatoplæg

DSUK & fremtiden Debatoplæg 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Vejle, den 31. januar 2014 J.nr. 013 JSS/dlv Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Kisser Bjørn Madsen (forhåndsafbud) Jørgen Ingberg Henriksen (forhåndsafbud) 30.03.2011 10/11, 14 Init.:

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 4. september 2013 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag d. 4. september

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Til stede: William Grahn, Peter Fredgaard, Michael Tvede, Charlotte Malling, Erling Jensen, Stig Borg, Arne Larsen (Klubchef).

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Gjern Skannerup Kirker

Gjern Skannerup Kirker Gjern Skannerup Kirker Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2017 Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær, Peder Svindt, Majbritt Fabech,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Afbud: Minna Siegumfeldt & Troels Stummann. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2) Formanden. 2 a) Beretning.

Afbud: Minna Siegumfeldt & Troels Stummann. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2) Formanden. 2 a) Beretning. På mødet deltog: Per Rønager Bøjstrup; Susanne Sjølander, Kevin Bøgelund Pihl, Jakob Riis, Nanette Zahrtmann, Ole Winkler Pedersen, Jørn Johansen, Jens Andersen, Jan Friberg, Heidi Olsen, Michael Holtze

Læs mere

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed Referat af konstituerende menighedsrådsmøde, tirsdag den 27. november 2012 kl. 10.30 i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C Deltagere: Zofia Christensen (ZC) Kristiane Jensen (KJ) Bodil Brixen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 28. april 2016

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 28. april 2016 Blad nr. 3136 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 28. april 2016 Dagsorden Beslutning Afbud: Annie Larsen, Kirsten Christiansen, Rasmus Dreyer og Ulla Thorbjørn Hansen 1. Godkendelse af mødets dagsorden

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere