10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013"

Transkript

1 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning

2 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade Frederiksberg Tlf , Fax Girokonto: Danske Bank: Reg. nr: 4400 Konto: IBAN nr. DK SWIFT-BIC: DABADKKK Danske Bank: IBAN nr. DK Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef Tommy Liechti Landssekretær Anders Friis Knudsen Redaktør og informationsmedarbejder Bo Nygaard Larsen Fungerende formand Inge Kjær Andersen Velkommen til DSUKs årsberetning. På de følgende sider kan du læse om det store arbejde, der er sket i 2013 og her i begyndelsen af både ude og hjemme. Den 1. januar 2004 blev DSUK til i en fusion mellem Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet, og derfor tager beretningen afsæt i dette 10-års-jubilæum. I augustnummeret af NYT bringer vi små glimt fra vores kirker verden over. Protektor Dronning Margrethe II Forsidefoto Colourbox God læselyst Bestyrelsen 2

3 En af de store opgaver i var renoveringen af Den Danske Sømandskirke i Rotterdam. 3

4 10 år med DSUK D en 1. januar 2004 begyndte efter års forberedelse en ny æra i sømands- og udlandskirkernes historie med en fusion af Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne. Det blev fejret ved en stor fest på Hotel Nyborg Strand midt i december I fusionsmaterialet hedder det, at»formålet med fusionen er i fællesskab at styrke og udbygge det hidtidige arbejde, der er udført i hver organisation og forbedre dette i fremtiden.«begrundelserne for fusionen var blandt andet et ønske om at styrke hjemmeorganisationen og at sikre ens vilkår for kirker og medarbejdere i udlandet. Forskellene mellem sømandskirker og udlandskirker var blevet mindre, eftersom de fleste sømandskirker gennem mange år også var blevet udlandskirker for fastboende danskere i havnebyerne. I forvejen var der en del samarbejde med bl.a. fælles landslodseddel og samarbejde om kirkerne i Göteborg og ved erhvervelse af kirkebygning i Sydney. På den anden side var det to temmelig forskellige organisationer, som blev til DSUK. DKUs kirker er demokratisk opbyggede, mens sømandskirkernes kirkeråd har haft en anden rolle ikke mindst som følge af forskellige kirkesyn. Sømandskirker kunne åbnes og lukkes ved beslutninger i bestyrelsen i Danmark, idet man jf. vedtægterne var forpligtet til at være til stede i»de af danske skibe mest besøgte havne«. Men jo større koloni og dansk menighed, jo større lokal indflydelse. DKUs kirker var oprettet lokalt, på lokale initiativer og med en lokal indsats. Her kan en bestyrelse for hjemmeorganisationen ikke beslutte åbninger og lukninger. 4 Fusionen blev markeret ved en festgudstjeneste i Nyborg i Her er generalsekretær Margith Pedersen og DSUKs første formand, tidligere kirkeminister A.O. Andersen, i samtale med DSUKs protektor, Dronning Margrethe II.

5 10 år i samme organisation Fusionen var velforberedt. Men mange, væsentlige beslutninger lå til den ny bestyrelse og ny ledelse. Herunder ikke mindst placering af sekretariatet for den fælles organisation, og i de første år blev mange forhold drøftet og gennemført. Men det gik langsomt. Først i 2010 kom den nye kgl. resolution, som ligestiller præster i DSUK med folkekirkens præster på en række områder og fastlægger det biskoppelige tilsyn. Ét væsentligt punkt er endnu ikke nået: at opnå en større statslig finansiering af de delvist finansierede Europa-stillinger for slet ikke at tale om behovet for finansiering af nye tiltag og udsendelse af flere præster. De 10 år har medført betydelige organisatoriske udfordringer, herunder arbejdet med at få de meget forskellige kulturer til at eksistere i samme organisation. Det er ikke uden videre nogen enkel sag med forskellige typer kirker og forskellige økonomisk vilkår. Og håbet om, at en fælles udlandskirke-organisation kunne få større slagkraft og dermed politisk blive langt bedre i stand til at sætte udlandskirkerne på både den politiske og folkekirkelige dagsorden, har vist at være meget sværere end forventet. Derfor har bestyrelse, udvalg og medarbejdere fortsat mange opgaver foran sig. Efter vedtagelse af værdigrundlag for DSUK efter et grundigt forarbejde er handlingsplanerne for de enkelte år bygget op ud fra denne indtil nu i et treårigt perspektiv, som dækker Den nugældende handlingsplan er på nogle punkter kommet videre se i det følgende, men andre punkter har måttet nedprioriteres af mange forskellige grunde, men ikke mindst mangel på ressourcer til at gennemføre planerne. Torben E. Jørgensen er sømandspræst ved Den Danske Sømandskirke i Hull, der er den første sømandskirke. Kirken blev grundlagt i

6 Formandsposten Hans Skov Christensen Den 14. november 2013 kom meddelelsen om Hans Skov Christensens død. Hans Skov Christensen blev valgt til formand for DSUK på repræsentantskabsmødet i Han blev indsuppleret i bestyrelsen året før, og fik godt to år som formand. Hans Skov Christensens engagement for de danske sømands- og udlandskirker var stor. Han besøgte kirker, når og hvor han var i nærheden, og fik derigennem et godt kendskab til livet i sømands- og udlandskirkerne. Hans Skov Christensen gik helhjertet og dedikeret ind i opgaverne som formand med gode kontakter til politikere og erhvervsfolk, ministerier og samarbejdspartnere. Han var ærlig og redelig, og altid klar i mælet. Tillid avlede for Hans Skov Christensen tillid, og han fortalte med stolthed om DSUKs arbejde. Trods sin fremskredne kræftsygdom insisterede Hans Skov Christensen på at være en aktiv formand og deltog i de møder, helbredet tillod. Men netop det, siger måske mest om ham: han vidste, at han kørte på lånt tid, men at DSUK skulle fortsætte. Derfor satte han en ære i at gøre sit arbejde længst muligt, om end kræfterne til sidst var små. Hans Skov Christensen afløse A.O. Andersen som formand, og dermed var han blot den anden formand i DSUKs historie. Æret være hans minde. Fungerende formand Inge Kjær Andersen, Klarup, har siddet i DSUKs bestyrelse siden Bestyrelsen valgte forud for repræsentantskabsmødet at bruge den mulighed for indsupplering af Inge, som findes i vedtægterne, fordi Hans Skov Christensens tilstand hen over sommeren var forværret. Bestyrelsen fandt det nødvendigt at tage de nødvendige forholdsregler for DSUK, således at Inge kunne vælges til næstformand. Det blev nødvendigt, og frem til repræsentantskabsmødet er Inge Kjær Andersen været DSUKs fungerende formand. Inge Kjær Andersen er foruden posten i DSUK, formand for menighedsrådet i Hans Egedes Kirke i Aalborg, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd og medlem af Socialdemokraternes hovedbestyrelse. Inge arbejder til daglig som udviklingskonsulent i en kommunal sundhedsforvaltning. Ny formand for DSUK DSUKs nye formand vælges direkte af repræsentantskabet den 20. august. Bestyrelsen har arbejdet i en åben dialog om formandsprofil og formandskandidater, bl.a. ved at invitere til at stiftsbestyrelser, menighedsråd/kirkeråd og medarbejdere ved udlandskirkerne til at komme med forslag. Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni at spørge, Anne E. Jensen, Kalundborg, fhv. MEP, om at stille op som formand for DSUK på repræsentantskabsmødet til august. Inge Kjær Andersen er DSUKs fungerende formand. 6

7 Kirkestatistik Sømandsog udlandskirker Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser Skibsbesøg Sydslesvig Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser DSUK i alt Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser Skibsbesøg NB: Tallene for udlandskirkerne i 2012 er uden indberetninger fra de to argentinske menigheder Tandil og Tres Arroyos. Tallene for udlandskirkerne i 2013 er uden indberetninger fra de tre argentinske menigheder i Buenos Aires, Tandil og Tres Arroyos. 7

8 DSUK i de næste ti år Handlingsplanen for rummer blandt andet følgende punkter: 1. Udviklingen af eksisterende kirker og menigheder. Det er DSUKs ønske og mål at kunne opnormere eksisterende præstestillinger i storbykirker, således at de ligestilles med normeringen til sømandskirkerne, som har fuldt finansierede præstestillinger. Som bekendt er det en meget svær sag at få øgede bevillinger i disse år. Men bestyrelsen har ved møder med kirkeudvalg og kirkeministre fremlagt sagen igen og igen. Ét af argumenterne er DSUKs forslag om en ændring og forenkling af ordningen for overførsel af kirkeskat. På et møde med kirkeminister Marianne Jelved (R) i maj gentog ministeriet den mulighed for forenkling, som man første gang havde nævnt på møde med den daværende kirkeminister i september Forslaget går ud på, at SKAT kan opkræve kirkeskatten og videresende denne til DSUK, men fortsat kun i de tilfælde, hvor der er indgået en særlig skriftlig aftale om dette mellem den enkelte skatteyder og DSUK. Denne omlægning skal betales af DSUK et beløb på kr. 2. Etablering af nye arbejdssteder, opbygning af menigheder og kirker på steder, hvor der ikke er udlandskirker. Kina: Rejsepræstetjenesten til Shanghai og Beijing er genoptaget i efteråret 2013, idet én af assistentstillingerne ved sømandskirken i Hong Kong er kombineret med denne præstetjeneste. Pastor Maria-Louize Helbo, Odense, er ansat for en toårig periode. Dermed videreføres projekt fra tidligere, som var vanskeliggjort de særlige forhold, som Kina udgør. Det vil være en sådan rejsepræste-løsning, som også i fremtiden vil kunne lade sig gøre, på grund af vanskeligheder ved at få visum til en præst, som er bosiddende i Kina. Thailand: Forundersøgelser, som DSUK havde igangsat i 2013, dokumenterede behovet for en dansk kirkelig tilstedeværelse i Thailand. Og siden har der også vist sig en god opbakning blandt danskere i Thailand. Afhængig af den nødvendige, eksterne finansiering arbejdes der videre med etablering af mødested i Bangkok og udsendelse af præst og socialmedarbejder. Dubai er et af de andre steder, som står på dagsordenen. Her er der i maj måned etableret en underskriftindsamling på nettet for at få dansk præst tilknyttet den norske sømandskirke i Dubai. Men det er igen et spørgsmål om finansiering. 8 Analysearbejde og drøftelse af fremtidige tiltag I årets løb har bestyrelsen igangsat et arbejde gennem Udviklings- og projektudvalget med at: indsamle viden og følge tendenser og mønstre for danskere i globaliseringen, herunder beskrive behov for kirkelig betjening af særlige grupper af danskere: studerende, turister o.a. kortlægge arbejdet i de nuværende sømands- og udlandskirker med henblik på inspiration og udarbejdelse af redskaber til brug for den løbende udvikling Udvalget har indsamlet informationer og fået materiale fra alle kirker og menigheder. Det har sammen med årsberetninger, regnskaber osv. givet et godt billede af de enkelte kirker. Sammen med drøftelserne af fremtidens arbejde som sker på landsmødet vil disse analyser danne grundlag for nye visions- og handlingsplaner fra 2015 og for de nødvendige omlægninger.

9 Arbejdet i bestyrelsen Nye medlemmer af bestyrelsen I forbindelse med at biskop i Haderslev, Niels Henrik Arendt, fratrådte sit embede, udtrådte han også af DSUKs bestyrelse. I hans sted indtrådte biskop Marianne Christiansen, Haderslev, som er tilsynsførende biskop for de danske menigheder i Sydslevig. Landsforeningen af Menighedsråd valgte ny repræsentant til DSUKs bestyrelse. Provst Carsten Bøgh Pedersen, Vive Hadsund, afløste provst Gotfred Larsen, Rønne. Tak til Niels Henrik Arendt og Gotfred Larsen for årene i DSUKs bestyrelse. Indsupplering af medlem i DSUKs bestyrelse Bestyrelsen har drøftet og godkendt særlige bestemmelser for anvendelsen af indsuppleringsposten. Hidtil har der ikke været retningslinjer for dette. Bestyrelsen besluttede at indføje følgende i forretningsorden for bestyrelsen:»det medlem, der indsuppleres i bestyrelsen, sidder for en periode på tre år, således at medlemmet på det sidste repræsentantskabsmøde inden udløbet af de tre år skal vælges af repræsentantskabet eller udtræde af bestyrelsen. Det medlem, der indsuppleres i bestyrelsen, kan kun indsuppleres én gang. Genudpegning er ikke mulig. Bestyrelsen skal begrunde indsupplering af et medlem i bestyrelsen med personlige eller faglige kompetencer i forhold til bestyrelsens aktuelle sammensætning. På førstkommende repræsentantskabsmøde gives en orientering om indsuppleringen og begrundelsen herfor.«besøg i Sydslesvig Bestyrelsen havde henlagt sit novembermøde til Flensborg og omegn. Der var tale om to-dagesmøde, bl.a møde med Kirkerådet for Dansk Kirke i Sydslesvig på Jaruplund Højskole, besøg i Harreslev Danske Kirke, med foredrag om Dansk Kirke i Sydslesvig, besøg i Sct. Hans Kirke i Flensborg og bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fik derigennem et godt indtryk af dansk kirkeliv i Sydslesvig. Ændringer af udvalgsstruktur i 2013 ændredes udvalgsstrukturen i DSUK efter drøftelser i bestyrelse og udvalg. Opdelingen efter områder: Europa- og sømandskirkeudvalg, Udvalg for Emigrantmenigheder og DKS-udvalg. Derudover har der været ad hoc udvalg, pt. er der et udvalg for venskabsmenigheder. Behovet for at tænke på tværs af de regions-bestemte arbejdsområder medførte nedsættelse af hhv. Ansættelsesudvalg og Udviklings- og projektudvalg. DKS-udvalget fortsætter uændret. Ansættelsesudvalget har til opgave på bestyrelsens vegne er at ansætte medarbejdere til alle udlandskirker, drøfte forhold og vilkår for ansættelser, konventer osv. Udviklings- og projektudvalget er omtalt ovenfor. Møde med formænd og medarbejdere for sømands- og udlandskirkerne DSUKs organisation er global. Derfor er arbejdsformerne også anderledes end så mange steder. Bestyrelsen har gennem årene ønsket at prioritere de direkte møder og samtaler med repræsentanter for menighedsråd og kirkeråd for sømands- og udlandskirkerne og med medarbejderne. Det sker ved møder i forbindelse med lands- og repræsentantskabsmøder og ved særlige konventer, når økonomien tillader det. Samtidig søger DSUK at styrke muligheder for inspiration og samspil mellem kirker og medarbejdere. Det er vigtigt for bestyrelsen at få så nært et kendskab til forholdene for menighedsliv og for medarbejdere. Betjening af folkekirke- medlemmer i udlandet Danske Sømandsog Udlandskirker Brochure i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd har opfordret DSUK til at udarbejde en folder med information om Betjening af folkekirkemedlemmer i udlandet. Det er sket og folderen er udsendt til samtlige præster i Danmark. Folderen tager udgangspunkt i, at folkekirkemedlemmer i udlandet har ret til betjening i hjemsognet, men at man ved henvendelse til sømands- og udlandskirkerne har mulighed for kirkelig betjening. Reglerne er anderledes under ophold i udlande og folderen hjælper til at navigere. Den findes naturligvis også på dk/kirkelig-betjening. 9

10 Om regnskabsresultatet 2013 Vedrørende Sydslesvig udviser DSUKs regnskab både indtægter og udgifter for kr. Dette beløb er finanslovstilskuddet og tilskuddet fra Nordkirche samt anvendelsen af disse tilskud. Udover disse beløb indeholder DKS særskilte regnskab andre indtægter og udgifter. For området udenfor Sydslesvig blev årets indtægter uden arveindtægter - i alt på kr., hvilket er kr. (eller 2,8 %) mindre end budgetteret. Blandt de største negative afvigelser kan nævnes landslotteriet og renteposten. Dertil kommer mindre forskydninger i mange indtægtskilder. Indtægtstyper i 2013, udenfor Sydslesvig: Finanslovstilskud: kr. Sogne i Danmark, medlemskontingent og kollekt, i alt kr. Private enkeltpersoner inkl. lotteri: kr. Fondstilskud, fordelt på 24 fonde: kr. Hertil kommer en anonym donation på De samlede udgifter i Danmark var kr. (eller 6,8 %) under budgettet. Til selve arbejdet ved kirkerne er der brugt kr. (eller 2,7 %) mere end budgetteret, primært til flere hjem- og udflytninger af medarbejdere end planlagt. Der var indbygget en sikkerhedsmargin (forventet overskud) på kr. i budgettet, og det betyder, at vi trods færre indtægter end budgetteret har et overskud uden arveindtægter på kr. i Dertil kommer, at vi har modtaget arveindtægter for kr.; således at regnskabsresultatet ender på kr. Heraf foreslås det at henlægge kr. til kommende konventer for medarbejdere og medlemmer af kirkeråd/menighedsråd. Derefter stiger egenkapitalen med kr. i

11 11

12 Hjemmearbejdet Stiftsbestyrelser og årsmøderne i stifterne Ved hvert årsskifte er det spændende at få samlet den brede vifte af DSUK årsmøder i landets 10 stifter og på Bornholm. Spændende, fordi det er her vi har mulighed for at tage pulsen på hjemmearbejdet lokalt. I stifterne vælges mere end hvert tredje medlem af repræsentantskabet. Det er her, menighedsråd har mulighed for at komme til orde og få indflydelse på, hvilke opgaver, der arbejdes med det pågældende sted. Det er også vores håb, at tidligere medarbejdere og andre der er vendt hjem fra udlandet kan blive en del af DSUKs hjemmearbejde og være med til at forme dette. I løbet af marts-april 2014 deltog cirka 420 i de 11 årsmøder med store udsving fra sted til sted. Af og til tales om, at det er vanskeligt at få nye til at overtage poster i stiftsbestyrelserne. Erfaringen fra alle stifter viser, at det i virkeligheden har været muligt at finde nye, der er trådt ind og har taget over. Rejser til kirkerne Fra flere stifter har der været arrangeret kortere eller længere ture for interesserede til nogle af DSUKs kirker. Kirkerne i Sydslesvig får ofte besøg. I Ribe stift er der en tradition for en årlig tur med besøg i nogle af landsdelens mange danske kirker. Men også fra Lolland-Falster stift er der arrangeret en tur over tre dage med god tilslutning. På sådan en tur besøges nogle af de historiske steder, ligesom der også blev plads til besøg i Husums spændende danske kirke og om søndagen at deltage i gudstjenesten i kirkesalen på Uffe-skolen i Tønning. Fra Viborg og Aarhus stifter er der flere gange arrangeret ture til nogle af kirkerne længere væk. Der har således været stor tilslutning til ture til julekoncert i sømandskirken i Hamborg. I december var bussen fyldt (53 deltagere og venteliste). Deltagerne roste efterfølgende turen som en af de bedste. De havde ud over koncerten også fået mulighed for en havnerundfart og til på egen hånd at besøge byens traditionsrige julemarked. Roskilde Stift har også i flere omgange arrangeret ture til nogle af kirkerne senest i begyndelsen af april 2014, hvor der var 21 deltagere på en tur til Bruxelles naturligvis med en søndagsgudstjeneste i den danske Vor Frue kirke i Bruxelles, men med en overnatning i Münster på vejen fik deltagerne også denne by med og der var indlagt udflugter til de gamle flamske havnebyer Gent og Brügge. Nogle ture bliver hurtigt udsolgt, andre er vanskelige at fylde op. Uanset om få eller mange har været afsted, er de fleste kommet hjem efter et møde med en kirke eller flere og med en fornemmelse af hvad der sker på i denne del af DSUKs arbejde. 12 Menighedsrådenes medlemskab På stiftsårsmøderne møder vi også alle steder repræsentanter for menighedsrådene, der gennem et medlemskab har valgt at støtte DSUK. De er repræsentanter for en efterhånden stor del af DSUKs bagland. Herfra rekrutteres nye medlemmer af stiftsbestyrelserne. Og samtidig er der stor loyalitet overfor DSUK. I 2013 var der det hidtil højeste antal menighedsråd, nemlig 872, der var medlemmer af DSUK. Genbrug I april 2013 åbnedes genbrugsbutik på Solrød Strandvej i samarbejde med Jersie-Solrød menighedspleje. Det er vort håb, at butikken her og i Silkeborg snart kan suppleres med endnu en butik. Vi har foreløbig ladet en mulighed for at få en butik på Nørrebro gå fra os, men vi vil gerne i gang et sted i København/ Frederiksberg, når muligheden igen viser sig. Eller et helt fjerde sted. Trofaste givere og nye givere Forår og efterår sender vi breve med kort eller julemærker til givere i vores database. Ofte venner af DSUKs arbejde, der har givet i mange år. En af udfordringerne er at finde frem til nye givere. Vi ved, der er mange, der har glæde af kirkerne mens de er i udlandet mennesker, vi ikke får kontakt med, når de vender hjem. Det er kredsen i Kolding, der pakker de fleste af disse breve og har ydet denne store indsats gennem mange år. Landslodsedlen Årets landslodseddel er en anden traditionsrig indtægtskilde. Her forsøger vi løbende at trimme, evaluere og forbedre lodsedlen med henblik på at fastholde salget og sikre et fornuftigt overskud. Begge dele er lige vanskeligt og en tilbagevendende udfordring. En ting er helt klart: Uden præsternes opbakning og konfirmandernes medvirken, var det slet ikke muligt for os at have en landslodseddel. Fem ud af seks lodsedler sælges af konfirmander. Der er al mulig grund til at sige en stor tak til alle sælgere, konfirmander og andre, som gør en indsats for at skaffe denne indtægt til DSUK.

13 Kommunikation NYT NYT er DSUKs medlemsblad. Med et oplag på eksemplarer seks gange om året er bladet et af landets største folkekirkelige magasiner. Bladet bliver sendt til samtlige folkekirkepræster i Danmark samt til op mod menighedsråd. På den måde er NYT et blad, der bliver læst, og tilbagemeldingerne fra læsere verden over vidner om, at vi laver et godt blad. Bladet skal hele tiden udvikles, så det både i form og indhold kan matche de krav, der stilles til et moderne magasin med rod i historien. Twitter DSUK har en profil på Twitter. Her følger 157 personer med i vores arbejde. Twitter har ikke vores primære fokus; men det er et medie, vi vil udvikle os på de kommende år. Andre sociale medier Udviklingen går stærkt på de sociale medier. SnapChat og Instagram er udover Facebook og Twitter de meste populære. Vi holder løbende øje med udviklingen, så vi altid kan være synlige på de aktuelle sociale medier. Elekroniske medier Nyhedsbrev Cirka én gang om måneden udsender vi et elektronisk nyhedsbrev til omkring 360 abonnenter. Hjemmesiden DSUKs hjemmeside er vores elektroniske ansigt udadtil. I perioden 16. juni 2013 til 16. juni 2014 havde siden besøgende, hvoraf de var såkaldte unikke besøgende, altså besøg målt pr. hoved. I alt blev der i perioden set undersider. Hovedparten af de besøgende kommer fra Danmark, mens Tyskland, Storbritannien, USA, Singapore og Sverige kommer på de følgende pladser. Hjemmesidens indhold prøver i så vid udstrækning som muligt at fortælle om den brede vifte af aktiviteter, der sker i relation til DSUK. Øvrig kommunikation Vi arbejder løbende med udvikling af brochurer, flyers og udstillingsmateriale. Netop nu er vi ved at gennemgå vores materiale, så det kan fremstå i et nyt og mere ensartet design. På idéplan er udviklingen af en app, der skal afløse vores mobile hjemmeside. Sociale medier Indtil for godt et år siden var hjemmesiden det medie, der hurtigst kunne formidle vores arbejde. Men takket være en målrettet indsats, herunder kontinuerlig annoncering, har vores Facebookside overtaget den rolle. I 2013 satte vi os som mål, at vi skulle have likes på vores side. Det mål blev indfriet længe før årsskiftet, og i medio juli 2014 er antallet af likes på flere end Det må betegnes som en gedigen succes, og Facebooksiden er nu DSUKs største medie. Ved særlige lejligheder som for eksempel stillingsopslag og lodseddelsalg køber vi ekstra eksponering, så vores budskab kan blive set af op mod personer over to-tre dage. Bortset fra præstestillinger bliver langt de fleste stillinger opslået via Facebook. Det skaber en større berøringsflade, og antallet af ansøgninger har på visse stillinger været markant højere i forhold til avisannoncer alene. 13

14 Bestyrelsen Hans Skov Christensen, formand indtil 14. november 2013 Inge Kjær Andersen, næstformand, fungerende formand fra 15. november 2013 Marianne Christiansen, biskop, tilsynsførende for Dansk Kirke i Sydslesvig Bertil Hohlmann, valgt af Danmarks Rederiforening Else Hviid, medarbejdervalgt Peter Lynggaard Jacobsen, valgt af Dansk Kirke i Sydslesvig Preben Kortnum Mogensen, medarbejdervalgt Rikke Aagaard Nielsen Vibeke Nyborg Carsten Bøgh Pedersen, valgt af Landsforeningen af Menighedsråd Peter Skov-Jakobsen, biskop, tilsynsførende for Europa og sømandskirker Steen Skovsgaard, biskop, tilsynsførende for oversøiske kirker Peter B. Stentoft Ole Stevns Kirsten Termøhlen Anders Vestergaard Udvalg Økonomiudvalget Inge Kjær Andersen, formand Johannes Jacobsen Preben Kortnum Mogensen Tommy Liechti Margith Pedersen Viggo Jacobsen Lone Uldall Jørgensen Jørgen Kühl Ole Stevns Peter Lynggaard Jacobsen Margith Pedersen Ansættelsesudvalg Rikke Aagaard Nielsen, formand Mogens Lindhardt Jens Fage-Pedersen Pia Sundbøl Margith Pedersen DKS-udvalg Peter B. Stentoft, formand Lorentz Korsgaard A.O. Andersen Udviklings- og projektudvalg Inge Kjær Andersen, formand Erling Andersen Bodil Toftdahl Vibeke Nyborg Susanne Thilqvist (sept til februar 2014) Margith Pedersen 14

15 Stiftsbestyelser Fyens Stift Lene Crone Nielsen, formand Jørgen Frederiksen Conny B. Frederiksen A. L. von Lindern Anna Thorup Inge-Lise Mærsk-Møller Lilian Lotte Olsen Haderslev Stift Kirsten Vigen Clausen, formand Iver H. Ottosen Ulf Hedemann Lone Marie Lundsgaard Ingrid Lind Jørgensen Sigrid Petersen Borghild Larholm Helsingør Stift Otto Bendixen, formand Annemarie Lund Arne Kristophersen Jørgen Ingberg Henriksen Kirsten Tølbøl Kramhøft Anders Vestergaard Københavns Stift Birgitte Grøn, formand Frank B. Christensen Preben Miland Grønvald Karen-Lisbeth Rasmussen Susanne Jørgensen Birgitte Skov-Jakobsen Philip Nordstrøm Lolland-Falster Stift Bente Asschenfeldt Vandrup, formand Tom Friis Søren Winther Nielsen Knud E. Nissen Erna Marcussen Nils Christensen Roland Jens Arthur Lollike Ribe Stift Anne Mette Wind Gundesen, formand Bodil Toftdahl Jens Thue Harild Buelund Ellen Margrethe de Place Ib Ansgar Jensen Roskilde Stift Anne-Sophie Olander Christiansen, formand Søren Fahnøe Jørgensen Maria Harms Jens Arendt Jonna Strøyer Heefelt Signe Rasmussen Frede Jørgensen Tramm Viborg Stift Henrik Forman, formand Poul Lilleør Ole Rasmussen Mariane Fuglsang Thisgaard Krista og Hans Jørgen Jørgensen Hans Vestergaard Jensen Jens Lindinger Aalborg Stift Ole Stevns, formand Lotte Sandøe Heftye Annalise Andersen Line Skovgaard Pedersen Helle Rosendahl Andersen Jette Erbs Kurt Krone Aarhus Stift Erik Berre Eriksen, formand Henning Nielsen Kirsten Dissing Overgaard Ronald Pedersen Ruth Lerche Verner Holsegård-Rasmussen Gunnar Kasper Hansen 15

16 Landslodsedlen eventyrlige gevinster for ,- inkl. statsafgift 2 chancer 20 kroner Skrab nedenfor Serie A Serie B Danske Sømands- og Udlandskirker SERIE A Drømmerejse til eksotisk rejsemål (værdi ,-) 4 rejsegavekort Unitas Rejser (værdi á 8.000,-) 5 duge fra Georg Jensen (værdi á 1.460,-) 100 Smartbox (Happy Day - oplevelsespakke) (værdi á 199,-) 390 gavekort til Kop & Kande (værdi á 200,-) SERIE B Supergavekortet til mere end 100 butikker (værdi kr.) 300 gavekort til BR Legetøj (værdi á 200,-) 100 håndklæder fra Georg Jensen (værdi á 320,-) 100 gavekort til Coop Danmark (værdi á 250,-) Gevinsterne er skattefrie Landslodseddel-2014.indd 1 09/07/ For bare 20 kroner kan du støtte vores arbejde over hele verden 16

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

DSUK & fremtiden Debatoplæg

DSUK & fremtiden Debatoplæg 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012 SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERSRÅD 2012 17 folkemødet VELkoMMEn TiL årsberetningen 2012 26 DiALogkonfEREncE Samtale & samarbejde er titlen på årsberetningen for 2012. Her kan du læse om Danske Kirkers

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Herlev, 14. april 2015

Herlev, 14. april 2015 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Beretning 2014-2015 Herlev, 14. april 2015 1. Indledning DBf fyldte 75 år den 12. juni 2014. Det blev fejret

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere