10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013"

Transkript

1 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning

2 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade Frederiksberg Tlf , Fax Girokonto: Danske Bank: Reg. nr: 4400 Konto: IBAN nr. DK SWIFT-BIC: DABADKKK Danske Bank: IBAN nr. DK Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef Tommy Liechti Landssekretær Anders Friis Knudsen Redaktør og informationsmedarbejder Bo Nygaard Larsen Fungerende formand Inge Kjær Andersen Velkommen til DSUKs årsberetning. På de følgende sider kan du læse om det store arbejde, der er sket i 2013 og her i begyndelsen af både ude og hjemme. Den 1. januar 2004 blev DSUK til i en fusion mellem Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet, og derfor tager beretningen afsæt i dette 10-års-jubilæum. I augustnummeret af NYT bringer vi små glimt fra vores kirker verden over. Protektor Dronning Margrethe II Forsidefoto Colourbox God læselyst Bestyrelsen 2

3 En af de store opgaver i var renoveringen af Den Danske Sømandskirke i Rotterdam. 3

4 10 år med DSUK D en 1. januar 2004 begyndte efter års forberedelse en ny æra i sømands- og udlandskirkernes historie med en fusion af Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne. Det blev fejret ved en stor fest på Hotel Nyborg Strand midt i december I fusionsmaterialet hedder det, at»formålet med fusionen er i fællesskab at styrke og udbygge det hidtidige arbejde, der er udført i hver organisation og forbedre dette i fremtiden.«begrundelserne for fusionen var blandt andet et ønske om at styrke hjemmeorganisationen og at sikre ens vilkår for kirker og medarbejdere i udlandet. Forskellene mellem sømandskirker og udlandskirker var blevet mindre, eftersom de fleste sømandskirker gennem mange år også var blevet udlandskirker for fastboende danskere i havnebyerne. I forvejen var der en del samarbejde med bl.a. fælles landslodseddel og samarbejde om kirkerne i Göteborg og ved erhvervelse af kirkebygning i Sydney. På den anden side var det to temmelig forskellige organisationer, som blev til DSUK. DKUs kirker er demokratisk opbyggede, mens sømandskirkernes kirkeråd har haft en anden rolle ikke mindst som følge af forskellige kirkesyn. Sømandskirker kunne åbnes og lukkes ved beslutninger i bestyrelsen i Danmark, idet man jf. vedtægterne var forpligtet til at være til stede i»de af danske skibe mest besøgte havne«. Men jo større koloni og dansk menighed, jo større lokal indflydelse. DKUs kirker var oprettet lokalt, på lokale initiativer og med en lokal indsats. Her kan en bestyrelse for hjemmeorganisationen ikke beslutte åbninger og lukninger. 4 Fusionen blev markeret ved en festgudstjeneste i Nyborg i Her er generalsekretær Margith Pedersen og DSUKs første formand, tidligere kirkeminister A.O. Andersen, i samtale med DSUKs protektor, Dronning Margrethe II.

5 10 år i samme organisation Fusionen var velforberedt. Men mange, væsentlige beslutninger lå til den ny bestyrelse og ny ledelse. Herunder ikke mindst placering af sekretariatet for den fælles organisation, og i de første år blev mange forhold drøftet og gennemført. Men det gik langsomt. Først i 2010 kom den nye kgl. resolution, som ligestiller præster i DSUK med folkekirkens præster på en række områder og fastlægger det biskoppelige tilsyn. Ét væsentligt punkt er endnu ikke nået: at opnå en større statslig finansiering af de delvist finansierede Europa-stillinger for slet ikke at tale om behovet for finansiering af nye tiltag og udsendelse af flere præster. De 10 år har medført betydelige organisatoriske udfordringer, herunder arbejdet med at få de meget forskellige kulturer til at eksistere i samme organisation. Det er ikke uden videre nogen enkel sag med forskellige typer kirker og forskellige økonomisk vilkår. Og håbet om, at en fælles udlandskirke-organisation kunne få større slagkraft og dermed politisk blive langt bedre i stand til at sætte udlandskirkerne på både den politiske og folkekirkelige dagsorden, har vist at være meget sværere end forventet. Derfor har bestyrelse, udvalg og medarbejdere fortsat mange opgaver foran sig. Efter vedtagelse af værdigrundlag for DSUK efter et grundigt forarbejde er handlingsplanerne for de enkelte år bygget op ud fra denne indtil nu i et treårigt perspektiv, som dækker Den nugældende handlingsplan er på nogle punkter kommet videre se i det følgende, men andre punkter har måttet nedprioriteres af mange forskellige grunde, men ikke mindst mangel på ressourcer til at gennemføre planerne. Torben E. Jørgensen er sømandspræst ved Den Danske Sømandskirke i Hull, der er den første sømandskirke. Kirken blev grundlagt i

6 Formandsposten Hans Skov Christensen Den 14. november 2013 kom meddelelsen om Hans Skov Christensens død. Hans Skov Christensen blev valgt til formand for DSUK på repræsentantskabsmødet i Han blev indsuppleret i bestyrelsen året før, og fik godt to år som formand. Hans Skov Christensens engagement for de danske sømands- og udlandskirker var stor. Han besøgte kirker, når og hvor han var i nærheden, og fik derigennem et godt kendskab til livet i sømands- og udlandskirkerne. Hans Skov Christensen gik helhjertet og dedikeret ind i opgaverne som formand med gode kontakter til politikere og erhvervsfolk, ministerier og samarbejdspartnere. Han var ærlig og redelig, og altid klar i mælet. Tillid avlede for Hans Skov Christensen tillid, og han fortalte med stolthed om DSUKs arbejde. Trods sin fremskredne kræftsygdom insisterede Hans Skov Christensen på at være en aktiv formand og deltog i de møder, helbredet tillod. Men netop det, siger måske mest om ham: han vidste, at han kørte på lånt tid, men at DSUK skulle fortsætte. Derfor satte han en ære i at gøre sit arbejde længst muligt, om end kræfterne til sidst var små. Hans Skov Christensen afløse A.O. Andersen som formand, og dermed var han blot den anden formand i DSUKs historie. Æret være hans minde. Fungerende formand Inge Kjær Andersen, Klarup, har siddet i DSUKs bestyrelse siden Bestyrelsen valgte forud for repræsentantskabsmødet at bruge den mulighed for indsupplering af Inge, som findes i vedtægterne, fordi Hans Skov Christensens tilstand hen over sommeren var forværret. Bestyrelsen fandt det nødvendigt at tage de nødvendige forholdsregler for DSUK, således at Inge kunne vælges til næstformand. Det blev nødvendigt, og frem til repræsentantskabsmødet er Inge Kjær Andersen været DSUKs fungerende formand. Inge Kjær Andersen er foruden posten i DSUK, formand for menighedsrådet i Hans Egedes Kirke i Aalborg, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd og medlem af Socialdemokraternes hovedbestyrelse. Inge arbejder til daglig som udviklingskonsulent i en kommunal sundhedsforvaltning. Ny formand for DSUK DSUKs nye formand vælges direkte af repræsentantskabet den 20. august. Bestyrelsen har arbejdet i en åben dialog om formandsprofil og formandskandidater, bl.a. ved at invitere til at stiftsbestyrelser, menighedsråd/kirkeråd og medarbejdere ved udlandskirkerne til at komme med forslag. Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni at spørge, Anne E. Jensen, Kalundborg, fhv. MEP, om at stille op som formand for DSUK på repræsentantskabsmødet til august. Inge Kjær Andersen er DSUKs fungerende formand. 6

7 Kirkestatistik Sømandsog udlandskirker Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser Skibsbesøg Sydslesvig Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser DSUK i alt Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/Velsignelser Begravelser Skibsbesøg NB: Tallene for udlandskirkerne i 2012 er uden indberetninger fra de to argentinske menigheder Tandil og Tres Arroyos. Tallene for udlandskirkerne i 2013 er uden indberetninger fra de tre argentinske menigheder i Buenos Aires, Tandil og Tres Arroyos. 7

8 DSUK i de næste ti år Handlingsplanen for rummer blandt andet følgende punkter: 1. Udviklingen af eksisterende kirker og menigheder. Det er DSUKs ønske og mål at kunne opnormere eksisterende præstestillinger i storbykirker, således at de ligestilles med normeringen til sømandskirkerne, som har fuldt finansierede præstestillinger. Som bekendt er det en meget svær sag at få øgede bevillinger i disse år. Men bestyrelsen har ved møder med kirkeudvalg og kirkeministre fremlagt sagen igen og igen. Ét af argumenterne er DSUKs forslag om en ændring og forenkling af ordningen for overførsel af kirkeskat. På et møde med kirkeminister Marianne Jelved (R) i maj gentog ministeriet den mulighed for forenkling, som man første gang havde nævnt på møde med den daværende kirkeminister i september Forslaget går ud på, at SKAT kan opkræve kirkeskatten og videresende denne til DSUK, men fortsat kun i de tilfælde, hvor der er indgået en særlig skriftlig aftale om dette mellem den enkelte skatteyder og DSUK. Denne omlægning skal betales af DSUK et beløb på kr. 2. Etablering af nye arbejdssteder, opbygning af menigheder og kirker på steder, hvor der ikke er udlandskirker. Kina: Rejsepræstetjenesten til Shanghai og Beijing er genoptaget i efteråret 2013, idet én af assistentstillingerne ved sømandskirken i Hong Kong er kombineret med denne præstetjeneste. Pastor Maria-Louize Helbo, Odense, er ansat for en toårig periode. Dermed videreføres projekt fra tidligere, som var vanskeliggjort de særlige forhold, som Kina udgør. Det vil være en sådan rejsepræste-løsning, som også i fremtiden vil kunne lade sig gøre, på grund af vanskeligheder ved at få visum til en præst, som er bosiddende i Kina. Thailand: Forundersøgelser, som DSUK havde igangsat i 2013, dokumenterede behovet for en dansk kirkelig tilstedeværelse i Thailand. Og siden har der også vist sig en god opbakning blandt danskere i Thailand. Afhængig af den nødvendige, eksterne finansiering arbejdes der videre med etablering af mødested i Bangkok og udsendelse af præst og socialmedarbejder. Dubai er et af de andre steder, som står på dagsordenen. Her er der i maj måned etableret en underskriftindsamling på nettet for at få dansk præst tilknyttet den norske sømandskirke i Dubai. Men det er igen et spørgsmål om finansiering. 8 Analysearbejde og drøftelse af fremtidige tiltag I årets løb har bestyrelsen igangsat et arbejde gennem Udviklings- og projektudvalget med at: indsamle viden og følge tendenser og mønstre for danskere i globaliseringen, herunder beskrive behov for kirkelig betjening af særlige grupper af danskere: studerende, turister o.a. kortlægge arbejdet i de nuværende sømands- og udlandskirker med henblik på inspiration og udarbejdelse af redskaber til brug for den løbende udvikling Udvalget har indsamlet informationer og fået materiale fra alle kirker og menigheder. Det har sammen med årsberetninger, regnskaber osv. givet et godt billede af de enkelte kirker. Sammen med drøftelserne af fremtidens arbejde som sker på landsmødet vil disse analyser danne grundlag for nye visions- og handlingsplaner fra 2015 og for de nødvendige omlægninger.

9 Arbejdet i bestyrelsen Nye medlemmer af bestyrelsen I forbindelse med at biskop i Haderslev, Niels Henrik Arendt, fratrådte sit embede, udtrådte han også af DSUKs bestyrelse. I hans sted indtrådte biskop Marianne Christiansen, Haderslev, som er tilsynsførende biskop for de danske menigheder i Sydslevig. Landsforeningen af Menighedsråd valgte ny repræsentant til DSUKs bestyrelse. Provst Carsten Bøgh Pedersen, Vive Hadsund, afløste provst Gotfred Larsen, Rønne. Tak til Niels Henrik Arendt og Gotfred Larsen for årene i DSUKs bestyrelse. Indsupplering af medlem i DSUKs bestyrelse Bestyrelsen har drøftet og godkendt særlige bestemmelser for anvendelsen af indsuppleringsposten. Hidtil har der ikke været retningslinjer for dette. Bestyrelsen besluttede at indføje følgende i forretningsorden for bestyrelsen:»det medlem, der indsuppleres i bestyrelsen, sidder for en periode på tre år, således at medlemmet på det sidste repræsentantskabsmøde inden udløbet af de tre år skal vælges af repræsentantskabet eller udtræde af bestyrelsen. Det medlem, der indsuppleres i bestyrelsen, kan kun indsuppleres én gang. Genudpegning er ikke mulig. Bestyrelsen skal begrunde indsupplering af et medlem i bestyrelsen med personlige eller faglige kompetencer i forhold til bestyrelsens aktuelle sammensætning. På førstkommende repræsentantskabsmøde gives en orientering om indsuppleringen og begrundelsen herfor.«besøg i Sydslesvig Bestyrelsen havde henlagt sit novembermøde til Flensborg og omegn. Der var tale om to-dagesmøde, bl.a møde med Kirkerådet for Dansk Kirke i Sydslesvig på Jaruplund Højskole, besøg i Harreslev Danske Kirke, med foredrag om Dansk Kirke i Sydslesvig, besøg i Sct. Hans Kirke i Flensborg og bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fik derigennem et godt indtryk af dansk kirkeliv i Sydslesvig. Ændringer af udvalgsstruktur i 2013 ændredes udvalgsstrukturen i DSUK efter drøftelser i bestyrelse og udvalg. Opdelingen efter områder: Europa- og sømandskirkeudvalg, Udvalg for Emigrantmenigheder og DKS-udvalg. Derudover har der været ad hoc udvalg, pt. er der et udvalg for venskabsmenigheder. Behovet for at tænke på tværs af de regions-bestemte arbejdsområder medførte nedsættelse af hhv. Ansættelsesudvalg og Udviklings- og projektudvalg. DKS-udvalget fortsætter uændret. Ansættelsesudvalget har til opgave på bestyrelsens vegne er at ansætte medarbejdere til alle udlandskirker, drøfte forhold og vilkår for ansættelser, konventer osv. Udviklings- og projektudvalget er omtalt ovenfor. Møde med formænd og medarbejdere for sømands- og udlandskirkerne DSUKs organisation er global. Derfor er arbejdsformerne også anderledes end så mange steder. Bestyrelsen har gennem årene ønsket at prioritere de direkte møder og samtaler med repræsentanter for menighedsråd og kirkeråd for sømands- og udlandskirkerne og med medarbejderne. Det sker ved møder i forbindelse med lands- og repræsentantskabsmøder og ved særlige konventer, når økonomien tillader det. Samtidig søger DSUK at styrke muligheder for inspiration og samspil mellem kirker og medarbejdere. Det er vigtigt for bestyrelsen at få så nært et kendskab til forholdene for menighedsliv og for medarbejdere. Betjening af folkekirke- medlemmer i udlandet Danske Sømandsog Udlandskirker Brochure i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd har opfordret DSUK til at udarbejde en folder med information om Betjening af folkekirkemedlemmer i udlandet. Det er sket og folderen er udsendt til samtlige præster i Danmark. Folderen tager udgangspunkt i, at folkekirkemedlemmer i udlandet har ret til betjening i hjemsognet, men at man ved henvendelse til sømands- og udlandskirkerne har mulighed for kirkelig betjening. Reglerne er anderledes under ophold i udlande og folderen hjælper til at navigere. Den findes naturligvis også på dk/kirkelig-betjening. 9

10 Om regnskabsresultatet 2013 Vedrørende Sydslesvig udviser DSUKs regnskab både indtægter og udgifter for kr. Dette beløb er finanslovstilskuddet og tilskuddet fra Nordkirche samt anvendelsen af disse tilskud. Udover disse beløb indeholder DKS særskilte regnskab andre indtægter og udgifter. For området udenfor Sydslesvig blev årets indtægter uden arveindtægter - i alt på kr., hvilket er kr. (eller 2,8 %) mindre end budgetteret. Blandt de største negative afvigelser kan nævnes landslotteriet og renteposten. Dertil kommer mindre forskydninger i mange indtægtskilder. Indtægtstyper i 2013, udenfor Sydslesvig: Finanslovstilskud: kr. Sogne i Danmark, medlemskontingent og kollekt, i alt kr. Private enkeltpersoner inkl. lotteri: kr. Fondstilskud, fordelt på 24 fonde: kr. Hertil kommer en anonym donation på De samlede udgifter i Danmark var kr. (eller 6,8 %) under budgettet. Til selve arbejdet ved kirkerne er der brugt kr. (eller 2,7 %) mere end budgetteret, primært til flere hjem- og udflytninger af medarbejdere end planlagt. Der var indbygget en sikkerhedsmargin (forventet overskud) på kr. i budgettet, og det betyder, at vi trods færre indtægter end budgetteret har et overskud uden arveindtægter på kr. i Dertil kommer, at vi har modtaget arveindtægter for kr.; således at regnskabsresultatet ender på kr. Heraf foreslås det at henlægge kr. til kommende konventer for medarbejdere og medlemmer af kirkeråd/menighedsråd. Derefter stiger egenkapitalen med kr. i

11 11

12 Hjemmearbejdet Stiftsbestyrelser og årsmøderne i stifterne Ved hvert årsskifte er det spændende at få samlet den brede vifte af DSUK årsmøder i landets 10 stifter og på Bornholm. Spændende, fordi det er her vi har mulighed for at tage pulsen på hjemmearbejdet lokalt. I stifterne vælges mere end hvert tredje medlem af repræsentantskabet. Det er her, menighedsråd har mulighed for at komme til orde og få indflydelse på, hvilke opgaver, der arbejdes med det pågældende sted. Det er også vores håb, at tidligere medarbejdere og andre der er vendt hjem fra udlandet kan blive en del af DSUKs hjemmearbejde og være med til at forme dette. I løbet af marts-april 2014 deltog cirka 420 i de 11 årsmøder med store udsving fra sted til sted. Af og til tales om, at det er vanskeligt at få nye til at overtage poster i stiftsbestyrelserne. Erfaringen fra alle stifter viser, at det i virkeligheden har været muligt at finde nye, der er trådt ind og har taget over. Rejser til kirkerne Fra flere stifter har der været arrangeret kortere eller længere ture for interesserede til nogle af DSUKs kirker. Kirkerne i Sydslesvig får ofte besøg. I Ribe stift er der en tradition for en årlig tur med besøg i nogle af landsdelens mange danske kirker. Men også fra Lolland-Falster stift er der arrangeret en tur over tre dage med god tilslutning. På sådan en tur besøges nogle af de historiske steder, ligesom der også blev plads til besøg i Husums spændende danske kirke og om søndagen at deltage i gudstjenesten i kirkesalen på Uffe-skolen i Tønning. Fra Viborg og Aarhus stifter er der flere gange arrangeret ture til nogle af kirkerne længere væk. Der har således været stor tilslutning til ture til julekoncert i sømandskirken i Hamborg. I december var bussen fyldt (53 deltagere og venteliste). Deltagerne roste efterfølgende turen som en af de bedste. De havde ud over koncerten også fået mulighed for en havnerundfart og til på egen hånd at besøge byens traditionsrige julemarked. Roskilde Stift har også i flere omgange arrangeret ture til nogle af kirkerne senest i begyndelsen af april 2014, hvor der var 21 deltagere på en tur til Bruxelles naturligvis med en søndagsgudstjeneste i den danske Vor Frue kirke i Bruxelles, men med en overnatning i Münster på vejen fik deltagerne også denne by med og der var indlagt udflugter til de gamle flamske havnebyer Gent og Brügge. Nogle ture bliver hurtigt udsolgt, andre er vanskelige at fylde op. Uanset om få eller mange har været afsted, er de fleste kommet hjem efter et møde med en kirke eller flere og med en fornemmelse af hvad der sker på i denne del af DSUKs arbejde. 12 Menighedsrådenes medlemskab På stiftsårsmøderne møder vi også alle steder repræsentanter for menighedsrådene, der gennem et medlemskab har valgt at støtte DSUK. De er repræsentanter for en efterhånden stor del af DSUKs bagland. Herfra rekrutteres nye medlemmer af stiftsbestyrelserne. Og samtidig er der stor loyalitet overfor DSUK. I 2013 var der det hidtil højeste antal menighedsråd, nemlig 872, der var medlemmer af DSUK. Genbrug I april 2013 åbnedes genbrugsbutik på Solrød Strandvej i samarbejde med Jersie-Solrød menighedspleje. Det er vort håb, at butikken her og i Silkeborg snart kan suppleres med endnu en butik. Vi har foreløbig ladet en mulighed for at få en butik på Nørrebro gå fra os, men vi vil gerne i gang et sted i København/ Frederiksberg, når muligheden igen viser sig. Eller et helt fjerde sted. Trofaste givere og nye givere Forår og efterår sender vi breve med kort eller julemærker til givere i vores database. Ofte venner af DSUKs arbejde, der har givet i mange år. En af udfordringerne er at finde frem til nye givere. Vi ved, der er mange, der har glæde af kirkerne mens de er i udlandet mennesker, vi ikke får kontakt med, når de vender hjem. Det er kredsen i Kolding, der pakker de fleste af disse breve og har ydet denne store indsats gennem mange år. Landslodsedlen Årets landslodseddel er en anden traditionsrig indtægtskilde. Her forsøger vi løbende at trimme, evaluere og forbedre lodsedlen med henblik på at fastholde salget og sikre et fornuftigt overskud. Begge dele er lige vanskeligt og en tilbagevendende udfordring. En ting er helt klart: Uden præsternes opbakning og konfirmandernes medvirken, var det slet ikke muligt for os at have en landslodseddel. Fem ud af seks lodsedler sælges af konfirmander. Der er al mulig grund til at sige en stor tak til alle sælgere, konfirmander og andre, som gør en indsats for at skaffe denne indtægt til DSUK.

13 Kommunikation NYT NYT er DSUKs medlemsblad. Med et oplag på eksemplarer seks gange om året er bladet et af landets største folkekirkelige magasiner. Bladet bliver sendt til samtlige folkekirkepræster i Danmark samt til op mod menighedsråd. På den måde er NYT et blad, der bliver læst, og tilbagemeldingerne fra læsere verden over vidner om, at vi laver et godt blad. Bladet skal hele tiden udvikles, så det både i form og indhold kan matche de krav, der stilles til et moderne magasin med rod i historien. Twitter DSUK har en profil på Twitter. Her følger 157 personer med i vores arbejde. Twitter har ikke vores primære fokus; men det er et medie, vi vil udvikle os på de kommende år. Andre sociale medier Udviklingen går stærkt på de sociale medier. SnapChat og Instagram er udover Facebook og Twitter de meste populære. Vi holder løbende øje med udviklingen, så vi altid kan være synlige på de aktuelle sociale medier. Elekroniske medier Nyhedsbrev Cirka én gang om måneden udsender vi et elektronisk nyhedsbrev til omkring 360 abonnenter. Hjemmesiden DSUKs hjemmeside er vores elektroniske ansigt udadtil. I perioden 16. juni 2013 til 16. juni 2014 havde siden besøgende, hvoraf de var såkaldte unikke besøgende, altså besøg målt pr. hoved. I alt blev der i perioden set undersider. Hovedparten af de besøgende kommer fra Danmark, mens Tyskland, Storbritannien, USA, Singapore og Sverige kommer på de følgende pladser. Hjemmesidens indhold prøver i så vid udstrækning som muligt at fortælle om den brede vifte af aktiviteter, der sker i relation til DSUK. Øvrig kommunikation Vi arbejder løbende med udvikling af brochurer, flyers og udstillingsmateriale. Netop nu er vi ved at gennemgå vores materiale, så det kan fremstå i et nyt og mere ensartet design. På idéplan er udviklingen af en app, der skal afløse vores mobile hjemmeside. Sociale medier Indtil for godt et år siden var hjemmesiden det medie, der hurtigst kunne formidle vores arbejde. Men takket være en målrettet indsats, herunder kontinuerlig annoncering, har vores Facebookside overtaget den rolle. I 2013 satte vi os som mål, at vi skulle have likes på vores side. Det mål blev indfriet længe før årsskiftet, og i medio juli 2014 er antallet af likes på flere end Det må betegnes som en gedigen succes, og Facebooksiden er nu DSUKs største medie. Ved særlige lejligheder som for eksempel stillingsopslag og lodseddelsalg køber vi ekstra eksponering, så vores budskab kan blive set af op mod personer over to-tre dage. Bortset fra præstestillinger bliver langt de fleste stillinger opslået via Facebook. Det skaber en større berøringsflade, og antallet af ansøgninger har på visse stillinger været markant højere i forhold til avisannoncer alene. 13

14 Bestyrelsen Hans Skov Christensen, formand indtil 14. november 2013 Inge Kjær Andersen, næstformand, fungerende formand fra 15. november 2013 Marianne Christiansen, biskop, tilsynsførende for Dansk Kirke i Sydslesvig Bertil Hohlmann, valgt af Danmarks Rederiforening Else Hviid, medarbejdervalgt Peter Lynggaard Jacobsen, valgt af Dansk Kirke i Sydslesvig Preben Kortnum Mogensen, medarbejdervalgt Rikke Aagaard Nielsen Vibeke Nyborg Carsten Bøgh Pedersen, valgt af Landsforeningen af Menighedsråd Peter Skov-Jakobsen, biskop, tilsynsførende for Europa og sømandskirker Steen Skovsgaard, biskop, tilsynsførende for oversøiske kirker Peter B. Stentoft Ole Stevns Kirsten Termøhlen Anders Vestergaard Udvalg Økonomiudvalget Inge Kjær Andersen, formand Johannes Jacobsen Preben Kortnum Mogensen Tommy Liechti Margith Pedersen Viggo Jacobsen Lone Uldall Jørgensen Jørgen Kühl Ole Stevns Peter Lynggaard Jacobsen Margith Pedersen Ansættelsesudvalg Rikke Aagaard Nielsen, formand Mogens Lindhardt Jens Fage-Pedersen Pia Sundbøl Margith Pedersen DKS-udvalg Peter B. Stentoft, formand Lorentz Korsgaard A.O. Andersen Udviklings- og projektudvalg Inge Kjær Andersen, formand Erling Andersen Bodil Toftdahl Vibeke Nyborg Susanne Thilqvist (sept til februar 2014) Margith Pedersen 14

15 Stiftsbestyelser Fyens Stift Lene Crone Nielsen, formand Jørgen Frederiksen Conny B. Frederiksen A. L. von Lindern Anna Thorup Inge-Lise Mærsk-Møller Lilian Lotte Olsen Haderslev Stift Kirsten Vigen Clausen, formand Iver H. Ottosen Ulf Hedemann Lone Marie Lundsgaard Ingrid Lind Jørgensen Sigrid Petersen Borghild Larholm Helsingør Stift Otto Bendixen, formand Annemarie Lund Arne Kristophersen Jørgen Ingberg Henriksen Kirsten Tølbøl Kramhøft Anders Vestergaard Københavns Stift Birgitte Grøn, formand Frank B. Christensen Preben Miland Grønvald Karen-Lisbeth Rasmussen Susanne Jørgensen Birgitte Skov-Jakobsen Philip Nordstrøm Lolland-Falster Stift Bente Asschenfeldt Vandrup, formand Tom Friis Søren Winther Nielsen Knud E. Nissen Erna Marcussen Nils Christensen Roland Jens Arthur Lollike Ribe Stift Anne Mette Wind Gundesen, formand Bodil Toftdahl Jens Thue Harild Buelund Ellen Margrethe de Place Ib Ansgar Jensen Roskilde Stift Anne-Sophie Olander Christiansen, formand Søren Fahnøe Jørgensen Maria Harms Jens Arendt Jonna Strøyer Heefelt Signe Rasmussen Frede Jørgensen Tramm Viborg Stift Henrik Forman, formand Poul Lilleør Ole Rasmussen Mariane Fuglsang Thisgaard Krista og Hans Jørgen Jørgensen Hans Vestergaard Jensen Jens Lindinger Aalborg Stift Ole Stevns, formand Lotte Sandøe Heftye Annalise Andersen Line Skovgaard Pedersen Helle Rosendahl Andersen Jette Erbs Kurt Krone Aarhus Stift Erik Berre Eriksen, formand Henning Nielsen Kirsten Dissing Overgaard Ronald Pedersen Ruth Lerche Verner Holsegård-Rasmussen Gunnar Kasper Hansen 15

16 Landslodsedlen eventyrlige gevinster for ,- inkl. statsafgift 2 chancer 20 kroner Skrab nedenfor Serie A Serie B Danske Sømands- og Udlandskirker SERIE A Drømmerejse til eksotisk rejsemål (værdi ,-) 4 rejsegavekort Unitas Rejser (værdi á 8.000,-) 5 duge fra Georg Jensen (værdi á 1.460,-) 100 Smartbox (Happy Day - oplevelsespakke) (værdi á 199,-) 390 gavekort til Kop & Kande (værdi á 200,-) SERIE B Supergavekortet til mere end 100 butikker (værdi kr.) 300 gavekort til BR Legetøj (værdi á 200,-) 100 håndklæder fra Georg Jensen (værdi á 320,-) 100 gavekort til Coop Danmark (værdi á 250,-) Gevinsterne er skattefrie Landslodseddel-2014.indd 1 09/07/ For bare 20 kroner kan du støtte vores arbejde over hele verden 16

Danske Sømandsog Udlandskirker

Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2012 Danske Sømandsog Udlandskirker www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Protektor Dronning

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

DSUK & fremtiden Debatoplæg

DSUK & fremtiden Debatoplæg 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid.

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Kisser Bjørn Madsen (forhåndsafbud) Jørgen Ingberg Henriksen (forhåndsafbud) 30.03.2011 10/11, 14 Init.:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. september 2009 J.nr. 013 JSS/jn MKR 3/09 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dato: 4. september 2012 Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dok.nr. XXXXXX Folkekirken.dk Referent: Jacob Rosenkrans Bøgh - JARB Mødedeltagere Inge Lise Pedersen,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker

Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker Revideret 19-05-2010 Talere på denne liste stiller sig vederlagsfrit til rådighed, dog mod godtgørelse af rejseomkostninger. De, som ønsker

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 i foredragssalen. Fraværende: Kirsten Evald Grønbech (forhåndsafbud ) Per Knudsen (forhåndsafbud) Helle Øst (afbud) Bent Nielsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Kirsten Berth, Asger Holm, Jørgen

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup, Inger Toft (forlod mødet kl. 21.20),

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere