DSUK & fremtiden Debatoplæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSUK & fremtiden Debatoplæg"

Transkript

1 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014

2 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid. På landsmødet inviteres til en bred debat. DSUKs generealsekretær, Margith Pedersen, skriver her nærmere om tankerne. Debatoplæg DSUK og fremtiden Tekst Margith Pedersen, generalsekretær, DSUK Fotos Frank de Roo, Bo Nygaard Larsen Mere end ti år er gået siden etableringen af Danske Sømands- og Udlandskirker. Verden forandrer sig. Menneskers liv ændres, og nok er evangeliet det samme, men der er til stadighed brug for at gentænke de rammer, som sømands- og udlandskirkerne arbejder ud fra, og de opgaver, som vi som sømands- og udlandskirker har i fremtiden. At justere kursen på et stort skib kræver tid, forberedelse og ikke mindst at man ved, hvor skibet skal hen. At definere, hvordan DSUK skal arbejde og udvikle sig i fremtiden, kræver at man får en fælles forståelse af hvad opgaven går ud på, og et fælles grundlag for at styre skibet i den rigtige retning. Det er formålet med de oplæg og drøftelser, som vil foregå på landsmødet den 20. august. Det er drøftelser, som vil komme til at danne grundlaget for tiltag, for prioriteringer og udvikling i DSUK og i udlandskirkerne. I det følgende er de sidste fire punkter yderligere belyst: 1. DSUK og folkekirken. Temaet er behandlet i tidligere numre af NYT, men konsekvensen af det igangværende arbejde om en ny styringsstruktur i folkekirken har betydning for DSUK som ét af folkekirkens fælles anliggender. DSUK som den organisation, der løser folkekirkens opgaver for danskere i udlandet. Hvad vil det sige? Hvilke konsekvenser har det? 2. Betjeningen af søfolk i fremtiden. Hvordan skal det udvikles? Hvad er opgaven i fremtiden? 3. DSUKs opgave for unge, som rejser ud som aldrig før. Hvordan skal det se ud? 4. DSUKs sociale arbejde med fokus på den sociale dimension i kirkerne og i nye arbejdsområder. Der kunne nævnes andre væsentlige punkter. Men det er disse, som er medtaget i denne omgang. Drøftelserne vil danne grundlag for bestyrelsens videre arbejde og handlingsplaner og nødvendige omlægninger.

3 DSUKs opgave som folkekirken i udlandet I DSUKs værdigrundlag, værdi nr. 1, hedder det:»vi er den danske evangelisk-lutherske folkekirke i udlandet.«det betyder, at DSUK skal være til stede i de lande/byer, hvor danskere og danske folkekirkemedlemmer har bosat sig for kortere eller længere tid. Hvis formuleringen om, at DSUK er folkekirken i udlandet skal stå til troende, kan det have forskellige konsekvenser både i forhold til det eksisterende arbejde og i forhold til prioritering af ressourcer i fremtiden. DSUK står i dag som folkekirkens repræsentation i udlandet. Præsterne ansat af DSUK er folkekirkepræster og under dansk biskoppeligt tilsyn. DSUK er en privat organisation og grundlagt af private, folkekirkelige organisationer i DKU og Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Gennem årene har staten ydet tilskud til arbejdet, og på denne måde er Sømandskirkerne blevet sømændenes kirke i udlandet, og storbykirker betjener danskere på midlertidigt ophold i udlandet, expats og lignende. Dansk Kirke i Sydslesvig betjener det danske mindretal. Begrebet Folkekirken i Udlandet rummer en forståelse af, at danske folkekirkemedlemmer har adgang til dansk, folkekirkelig betjening i tilknytning til de øvrige funktioner, som de danske udlandskirker påtager sig, for eksempel betjening af søfolk, særlige funktioner i forhold til danske unge etc. Vilkårene er anderledes i forhold til finansiering, hvilket kræver en konstant indsats om oplysning i kirkerne. Forventningen om, at folkekirken følger med danskerne til udlandet, er udbredt. Der er meget få, præcise tal for danskere, der opholder sig i udlandet. Pr. 1. jan. 2013: viser statistikken danske statsborgere. Fra 1983 til udgangen af 2011 har danskere meldt flytning til udlandet. Der findes ikke tilgængelige tal på, hvor mange danskere, der pt. opholder sig i udlandet, men det anslås, at tallet er omkring Hvor danskerne er bosat, er der heller ikke præcise oplysninger om. Information om antal danskere indhentes ad forskellige kanaler: via ambassader og konsulater, som kan give et kvalificeret skøn, eller gennem handelskamre og andre organisationer, som har egentligt medlemskab. Tilsammen får vi dermed et kvalificeret bud på antal danskere for byer/områder/lande. Tallene viser, at danskernes mobilitet er stor. Danskere rejser ud for få år ad gangen, og vender tilbage igen, - en tendens, som ser ud til at være anderledes end for år siden, hvor udvandringen ofte blev til en egl. emigration fra Danmark. Organisatorisk er DSUK som privat organisation ikke Folkekirken i udlandet, men DSUK løser en opgave på folkekirkens vegne, og derfor giver det mening at anvende betegnelsen. DSUK har ansvar for den folkekirkelige betjening med gudstjenester, dåb, konfirmandundervisning og konfirmationer, kirkelige velsignelser, sjælesorg, mv. for danskere bosiddende i udlandet for kortere eller længere tid. At være Folkekirken i Udlandet bør betyde, at der tilbydes kirkelig betjening, hvor der er mange danskere, og hvor der er efterspørgsel efter denne kirkelige betjening. Dermed kan der være basis for en ændret indsats fra DSUKs side i fremtiden. 1. Hvordan vil I beskrive DSUKs opgave som folkekirken i udlandet? Såfremt danskere i udlandet skal have mulighed for kirkelige handlinger, gudstjenester og undervisning, er der brug for anderledes ordninger, f. eks. rejsepræster, fjernundervisning, etc. 2. I hvilken udstrækning bør den store stigning i antallet af danskere med midlertidig ophold i udlandet studieophold, erhverv, organisationer, etc. få betydning for DSUKs arbejde - også set i forhold til et faldende antal danske søfolk? 3. Hvordan får man danskere ude til at bidrage til finansieringen af en kirkelig betjening?

4 DSUKs betjening af søfolk på danske skibe i fremtiden Sømandskirkernes arbejde er en del af velfærdstjenesten for danske søfolk. Sømandspræster udsendt af DSUK har til opgave at være de søfarendes præst med tid til nærvær og samtale. Der er tale om en særlig opgave med en historie, der går tilbage til Gennem årene åbnedes nye sømandskirker og andre blev lukket, idet mottoet:»hvor danske skibe sejler, bør den danske kirke være«fik det konkrete udtryk, at når der var brug for en sømandskirke i en havn og i et land, hvortil den danske skibstrafik var vokset, måtte prioriteringen ændres, og en sømandskirke kunne nedlægges for at tilgodese behovet andre steder. Med udviklingen af verdenshandlens og dermed skibsfartens udvikling til større og større skibe, etablering af større havneanlæg længere væk fra de steder, hvor kirkerne ligger, og tilsvarende kortere liggetider i havn ændres sømandskirkernes arbejde. Denne udvikling har medført, at søfolkene har færre og færre muligheder for at besøge sømandskirkerne, således at sømandspræster og -assistenter i stedet tager på skibsbesøg. Dermed ændrer medarbejdernes arbejde sig med megen kørsel, og dermed en anderledes brug af sømandskirkernes faciliteter. I DSUKs vedtægter er det fortsat opgaven at udsende sømandspræster og andre medarbejdere samt indrette kirker og samlingssteder i de af danske skibe mest besøgte havne i udlandet. De af danske skibe mest besøgte havne har igennem alle årene været rettesnoren for, hvor sømandskirkerne blev placeret, ofte efter konkret forespørgsel fra rederier. Så længe der ikke var nogen større dansk koloni omkring en sømandskirke, var det også muligt at nedlægge en sømandskirke og oprette en ny i en havn, hvor behovet var større. Men i de største byer har voksende danske kolonier gjort det sværere at fortsætte en sådan praksis. Der er uomtvisteligt, at den nuværende betjening af danske skibe kun har kunnet lade sig gøre i det eksisterende omfang, fordi der har været en dansk koloni til at støtte drift af bygninger, m.v. Og samtidig er sømandspræstens opgave også at være præst for den stedlige danske koloni, som i store havnebyer er stærkt præget af shipping virksomheder. Spørgsmålet om DSUKs betjening af søfolk er udfordret på flere punkter. Men det modsvares i nogen grad af, at søfartserhvervets fortsat har meget stor betydning og for de samlede danske erhvervsinteresser i en globaliseret tid. Samtidig er der flere udenlandske søfolk på danske skibe. Antallet af danske søfolk er faldende. I Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), hvor passagerskibe ikke er medtaget, er 2012 registreret danske søfolk (og 139 færøske søfolk). Disse tal er udtryk for de pt. påmønstede. Normalt regner man med, at det reelle antal danske søfolk skal ganges med en faktor på godt 2, idet dem, der er på orlov og hjemmeophold hører med til det samlede antal danske søfolk. For 2012 er det tilsvarende antal danske søfolk på færinger. Det samlede antal søfolk på danske skibe var i 2000 i alt Det samlede antal søfolk af alle nationaliteter - på skibe registreret i DIS i samme opgørelse er 7100, det vil sige, at de er pt. påmønstet jf. ovenfor. I 2013 er antallet af skibe i DIS (tankskibe, tørlastskibe og andre skibe) opgjort til godt 600 skibe efter et lavpunkt i 2008, hvor der var 500 danskflagede skibe. Behovet for sømandskirker og deres opsøgende virksomhed. DSUK har gennemført en undersøgelse gennem Maskinmestrenes Forening, Søfartens Ledere og CO-søfart. Undersøgelsen rummede svar fra 253 søfolk. Undersøgelsen kan ikke alene anvendes til at vurdere behovet for de enkelte sømandskirker og deres placering, men fortæller om en værdsat tjeneste fra alle sømandskirkers side. Løbende indberetninger fra sømandskirkerne om deres arbejde understreger dette. DSUK har fortsat til opgave at betjene søfolk ombord på danske skibe, hvilket også udtrykkeligt fremgår af DSUKs statslige bevilling. Samarbejdet med Handelsflådens Velfærdsråd er fortsat væsentligt for betjeningen af skibene med aviser, bøger, osv. Hvis udgangspunktet var en ny begyndelse, ville mulighederne for mere mobile løsninger være til stede, f. eks. øget satsning på Sailing Chaplains, hvor præsten sejler med på et skib fra én havn til en anden et koncept udviklet og igangsat af ICMA (International Christian Maritime Association) og afprøvet gennem en årrække. Der kan tænkes et udvidet samarbejde med nordiske og andre sømandskirker og missioner i forhold til den opsøgende virksomhed i havnene. Fordelene er klare: en målrettet og synlig indsats. Ulemperne er lige så klare: der er tale om løsninger, som er økonomisk ganske belastende, idet (næsten) al finansiering vil skulle ske fra DSUK. Dog må det bemærkes, at der fra rederiside ydes ganske pæne driftstilskud til både sømandskirkerne og til DSUK pga. kirkernes betjening af danske skibe. Såfremt DSUK skal leve op til at være placeret i de af danske skibe mest besøgte havne er der fortsat store udfordringer. Fra rederiside nævnes Sao Paolo, Los Angeles eller San Francisco, Japan (Tokyo, Yokohama, Kobe) og endelig Salalah/Oman. 1. Hvordan kan den fremtidige betjening af søfolk på danske skibe ske? 2. Hvilke muligheder er der for mere fleksible løsninger, når betjeningen af søfolk primært sker om bord på skibene? 3. Er der opgaver sømandspræsterne og -assistenterne bør holde op med?

5 DSUKs opgave i forhold til de unge, der rejser ud Siden 1980erne har DKU haft en særlig del af bevillingen til ungdomsarbejde i London, Bruxelles og Paris. Midlerne blev anvendt til ansættelse af ungdomssekretærer i de tre byer, dog som løntilskud for leder af Dansk KFUK i London, som siden 1936 organisatorisk har været tilknyttet DKU. Ungdomsarbejdet var i sin oprindelse fokuseret på au pair-arbejde, det vil sige dels formidling af danske au pair-piger til familier i de tre områder, dels støtte og hjælp til pigerne under deres au pair ophold i udlandet. I årenes løb er flere og flere danske unge rejst ud med forskellige formål: studieophold, arbejdsophold af blandet art (caféer og restauranter, call-centre, au pairs), men også rygsækrejsende, m.fl. Rigtig mange danske unge rejser ud i disse år, og opfordres til det af politikerne ikke mindst som del af uddannelsen. Fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser blev der i marts 2013 udgivet en rapport om»mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/2012«. Her fremgår antallet af danske studerende (Universitetsuddannelser, professionsbachelor-uddannelser, Erhvervsakademiuddannelser og kunstneriske uddannelser): Ungdomssekretærernes arbejde har ændret sig over årene. Dels ændredes titlen for nogle år siden til ungdomsrådgivere, dels er deres arbejde blevet mere integreret i kirkernes arbejde som et udtryk for kirkernes større opmærksomhed på området. Flere udlandskirker har taget initiativer i forhold til danske unge i deres område, blandt andet: oprettelse af netværksgruppe ved Sømandskirken i New York udbygning af kontakter til danske unge i vintermånederne i Sydney au pair-aftener i Luxembourg etablering af kollegium i Bruxelles for danske unge, som er i praktik ved EU-institutioner og andre organisationer unge-aftener i Berlin på fredag aftener i kirkens lokaler 2000/ / / Tallene dækker for studerende med udlandsstipendium med en varighed på tre måneder eller derover. Flest unge (62%) har studieophold på fire-seks måneder. Fra Statistikbanken, Danmarks Statistik, kan følgende tal findes for danske unge, der rejser ud. For aldersgruppen år er tallene i unge. I 2013 var det unge. Man registreres som udvandret, når man er udrejst for mere end seks måneder og registreret i tilflytningslandet. Når mange studerende er udrejst for kortere tid, registreres de ikke i udvandringstabellen. Det er ikke muligt at få samlede tal, men tallene er høje, idet de to statistikker tilsammen giver et billede af antal danske unge i udlandet og kun i mindre grad overlapper hinanden. I statistikken over studerende er der 9%, som angives at være ude i længere end seks måneder. Kun disse 9% er medregnet i tallene fra Danmarks statistik. 1. Hvordan skal DSUK vægte dette arbejdsområde i fremtiden? 2. Hvilke konkrete muligheder er der for at være kirke for danske unge i udlandet? 3. Hvilke tiltag kan støtte kirkerne i deres kontakt med danske unge?

6 DSUKs sociale arbejde Diakoni som kirkens sociale arbejde er en uadskillelig del af enhver kirkes selvforståelse. Den konkrete handling for et medmenneske i nød har til alle tider betydet, at kirker har ydet hjælp og støtte til dem, der måtte have behov for hjælp. Ofte varetages kirkens sociale arbejde af diakonale, private organisationer, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, og mange andre, som kan arbejde specialiseret for bestemte målgrupper inden for eller uden for Danmark. Hele dette arbejdsområde er på dagsordenen i folkekirken i disse år. I 2001 udkom rapporten Diakoni - en integreret dimension i Folkekirkens liv som det officielle resultat af et udvalgsarbejde, gennemført af et udvalg nedsat i foråret 1999 af Den Danske Folkekirkes biskopper i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd i Danmark. Siden da er bevidstheden om sognemenigheders forpligtelser øget med fokus på området og af gode fortællinger om indsatsen, fælles tiltag i sognemenighederne i forhold til deres sogne. Mange udlandskirker har taget tilsvarende initiativer, enten for nødstedte i de samfund, de eksisterer i, og/eller med en særlig indsats til danskere i udlandet, som har brug for hjælp. Eksemplerne er mange: samarbejde med lokale kirker om bespisning af hjemløse, overnatningsmuligheder for danskere, som havde mistet penge og pas, omsorg for danske unge, som havner i problemer. Ofte kan kirker og præster træffes, når de officielle danske kontorer i udlandet er lukkede. Enhver udlandspræst kender til at blive opsøgt af danskere, som har brug for hjælp, eller blive tilkaldt til hospitaler, fængsler mv. En del præster har status af social-attacheer ved danske ambassader og konsulater, hvilket blot understreger, at de står til rådighed for danskere, der måtte have hjælp behov. I samtaler med blandt andre Borgerservice, Udenrigsministeriet, er DSUK blevet gjort opmærksom på behovet for tilstedeværelse i lande/byer, hvor der er behov for en større social/ diakonal indsats. Således med klar adresse til Thailand. I forundersøgelser fra 2013 findes følgende tal: I vinterperioden er der minimum danskere i Thailand, fastboende og danskere på længere ophold. Dette bekræftes af det Thailandske Konsulat i Hvide Sande, der skønsvis udsteder visa hvert år, og ambassaden i København udsteder cirka visa. Det vil sige i alt danskere rejser til Thailand i over 30 dage. Hertil kommer turisme i en størrelsesorden på ca (2012 tal). Forundersøgelser viser, at nogle danskere i Thailand er socialt udsatte, og der vil er et stort behov for en særlig indsats. Det er et klart indtryk, at der ud - af den gruppe af danskere i Thailand på til er en betydeligt højere andel af socialt udsatte end tilfældet er i befolkningen som helhed. Den danske Ambassade i Bangkok oplyste i 2013, at der er i gennemsnit er et dansk dødsfald om ugen i Thailand. Der er ingen tvivl om, at en dansk kirkelig tilstedeværelse bør prioriteres, hvorfor der er udarbejdet projekt og søgt samarbejde med eksterne partnere. Med erfaringer fra Norge og Sverige ved vi, at situationen i Filippinerne er at sammenligne med Thailand. Her har DSUK foreløbig ikke taget initiativer, men fra efteråret 2014 er der mulighed for at en dansk præst kan undersøge behov og muligheder i et ikke nærmere defineret omfang. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen danske diakonale organisationer ser det som deres opgave at fokusere på danskere i udlandet. Der er ikke andre end DSUK til opgaven. Et øget fokus på dette vil betyde 1. en indsats i lande og områder, hvor der er særlige behov, som eks. Thailand, Filippinerne. DSUK har besluttet at søge midler til et pionerprojekt i Thailand, hvilket pt. sker i samarbejde med Kirkens Korshær, Århus. 2. en styrkelse af alle udlandskirkers sociale profil evt. gennem drøftelser og best practises på konventer el. lign. Et eksempel fra Den norske Sjømannskirke i Sydspanien viste endnu større økonomisk opbakning til kirken, efter at man besluttede at søndags-kollekterne skulle deles mellem støtte til kirkens drift og støtte til særligt udsatte grupper og sociale projekter i lokalområdet. 3. erfaringsopbygning inden for sømands- og udlandskirkers sociale indsats i hele organisationen. 1. På hvilke områder ser I et stigende behov for, at udlandsmenighederne (eller hvad du nu vil kalde dem) øver en social indsats? 2. Hvad betyder det for DSUKs prioritering af ressourcerne? 3. Hvilke konkrete muligheder ser I for at fremme det sociale arbejde i udlandskirkerne?

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 Kirkeudvalget 2013-14 KIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Side 1 af 9 Til Folketingets Kirkeudvalg Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 1. Fremtidig udvikling

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Handlingsplan 2012-2015 www.dsuk.dk [ Værdi 1 ] [ Vi er den danske evangelisklutherske folkekirke i udlandet ] at vi tilbyder rammer for gudstjeneste, menighedsliv og kirkelige

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Side 1 af 13 VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Danske Sømands- og Udlandskirker er etableret den 1. januar 2004 ved en sammenlægning

Læs mere

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Lørdag den 7. september 2013 i Sct. Hans Kirke, Odense DSUKs bestyrelse havde inviteret medlemmer af stiftsbestyrelser, repræsentanter for menighedsråd/kirkeråd

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD:

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: I. Samlet opgørelse over perioden 2004-2008 1. Fordelingen af de 2060 forskellige præsters kursusaktivitet beregnet ud fra antal dage

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015 Aktivitetsoversigt Internationaliseringsudvalgets 2015 projektoversigt 2015 TILTRÆKNING, MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT OG STUDERENDE Aktivitet/idé - generelt Indhold - konkret

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Foredragsholdere 2016

Foredragsholdere 2016 Foredragsholdere 2016 Navn: Emner: Område: Adresse: Mail: Jens Barfod, tidl. sømandspræst i Lissabon, præst i Schweiz og vikarierende sømandspræst I Rotterdam Bil Bregnevænget 4, 3050 Humlebæk jens.barfod@yahoo.dk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Masterplan. Odder Provsti 2016

Masterplan. Odder Provsti 2016 Masterplan Odder Provsti 2016 Hvorfor nye pastorater i Odder Provsti? Fra 8 til 3 pastorater Et pastorat er et antal sogne, som deler en eller flere præster. Der er nu 8 pastorater i Odder Provsti, fremover

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger Menighedsrådsmøde nr. 324, 18.02.2015 kl. 17.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Sigfred Lauridsen, Kirsten D. Sejthen, Lise-Lotte Hovgaard, Steen Victor Christensen Dagsordens punkter Kort redegørelse

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Personale på de kommunale færgefarter

Personale på de kommunale færgefarter Juni 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOA Søfart Personale på de kommunale færgefarter kundeservice øboernes livsnerve miljø- og klimabevidste turisme tur-arrangører vitaminer til små samfund brand og

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

DOK DIAKONALE ORGANISATIONER I KØBENHAVN

DOK DIAKONALE ORGANISATIONER I KØBENHAVN DOK DIAKONALE ORGANISATIONER I KØBENHAVN Til September 2016 Socialudvalget, Københavns Kommune Invitation til dialog og vidensudveksling DOK Diakonale Organisationer i København, er et fællesforum for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Kirkelig betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Rapport fra Arbejdsgruppen om betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning Indledning Af den politiske

Læs mere