DSUK & fremtiden Debatoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSUK & fremtiden Debatoplæg"

Transkript

1 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014

2 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid. På landsmødet inviteres til en bred debat. DSUKs generealsekretær, Margith Pedersen, skriver her nærmere om tankerne. Debatoplæg DSUK og fremtiden Tekst Margith Pedersen, generalsekretær, DSUK Fotos Frank de Roo, Bo Nygaard Larsen Mere end ti år er gået siden etableringen af Danske Sømands- og Udlandskirker. Verden forandrer sig. Menneskers liv ændres, og nok er evangeliet det samme, men der er til stadighed brug for at gentænke de rammer, som sømands- og udlandskirkerne arbejder ud fra, og de opgaver, som vi som sømands- og udlandskirker har i fremtiden. At justere kursen på et stort skib kræver tid, forberedelse og ikke mindst at man ved, hvor skibet skal hen. At definere, hvordan DSUK skal arbejde og udvikle sig i fremtiden, kræver at man får en fælles forståelse af hvad opgaven går ud på, og et fælles grundlag for at styre skibet i den rigtige retning. Det er formålet med de oplæg og drøftelser, som vil foregå på landsmødet den 20. august. Det er drøftelser, som vil komme til at danne grundlaget for tiltag, for prioriteringer og udvikling i DSUK og i udlandskirkerne. I det følgende er de sidste fire punkter yderligere belyst: 1. DSUK og folkekirken. Temaet er behandlet i tidligere numre af NYT, men konsekvensen af det igangværende arbejde om en ny styringsstruktur i folkekirken har betydning for DSUK som ét af folkekirkens fælles anliggender. DSUK som den organisation, der løser folkekirkens opgaver for danskere i udlandet. Hvad vil det sige? Hvilke konsekvenser har det? 2. Betjeningen af søfolk i fremtiden. Hvordan skal det udvikles? Hvad er opgaven i fremtiden? 3. DSUKs opgave for unge, som rejser ud som aldrig før. Hvordan skal det se ud? 4. DSUKs sociale arbejde med fokus på den sociale dimension i kirkerne og i nye arbejdsområder. Der kunne nævnes andre væsentlige punkter. Men det er disse, som er medtaget i denne omgang. Drøftelserne vil danne grundlag for bestyrelsens videre arbejde og handlingsplaner og nødvendige omlægninger.

3 DSUKs opgave som folkekirken i udlandet I DSUKs værdigrundlag, værdi nr. 1, hedder det:»vi er den danske evangelisk-lutherske folkekirke i udlandet.«det betyder, at DSUK skal være til stede i de lande/byer, hvor danskere og danske folkekirkemedlemmer har bosat sig for kortere eller længere tid. Hvis formuleringen om, at DSUK er folkekirken i udlandet skal stå til troende, kan det have forskellige konsekvenser både i forhold til det eksisterende arbejde og i forhold til prioritering af ressourcer i fremtiden. DSUK står i dag som folkekirkens repræsentation i udlandet. Præsterne ansat af DSUK er folkekirkepræster og under dansk biskoppeligt tilsyn. DSUK er en privat organisation og grundlagt af private, folkekirkelige organisationer i DKU og Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Gennem årene har staten ydet tilskud til arbejdet, og på denne måde er Sømandskirkerne blevet sømændenes kirke i udlandet, og storbykirker betjener danskere på midlertidigt ophold i udlandet, expats og lignende. Dansk Kirke i Sydslesvig betjener det danske mindretal. Begrebet Folkekirken i Udlandet rummer en forståelse af, at danske folkekirkemedlemmer har adgang til dansk, folkekirkelig betjening i tilknytning til de øvrige funktioner, som de danske udlandskirker påtager sig, for eksempel betjening af søfolk, særlige funktioner i forhold til danske unge etc. Vilkårene er anderledes i forhold til finansiering, hvilket kræver en konstant indsats om oplysning i kirkerne. Forventningen om, at folkekirken følger med danskerne til udlandet, er udbredt. Der er meget få, præcise tal for danskere, der opholder sig i udlandet. Pr. 1. jan. 2013: viser statistikken danske statsborgere. Fra 1983 til udgangen af 2011 har danskere meldt flytning til udlandet. Der findes ikke tilgængelige tal på, hvor mange danskere, der pt. opholder sig i udlandet, men det anslås, at tallet er omkring Hvor danskerne er bosat, er der heller ikke præcise oplysninger om. Information om antal danskere indhentes ad forskellige kanaler: via ambassader og konsulater, som kan give et kvalificeret skøn, eller gennem handelskamre og andre organisationer, som har egentligt medlemskab. Tilsammen får vi dermed et kvalificeret bud på antal danskere for byer/områder/lande. Tallene viser, at danskernes mobilitet er stor. Danskere rejser ud for få år ad gangen, og vender tilbage igen, - en tendens, som ser ud til at være anderledes end for år siden, hvor udvandringen ofte blev til en egl. emigration fra Danmark. Organisatorisk er DSUK som privat organisation ikke Folkekirken i udlandet, men DSUK løser en opgave på folkekirkens vegne, og derfor giver det mening at anvende betegnelsen. DSUK har ansvar for den folkekirkelige betjening med gudstjenester, dåb, konfirmandundervisning og konfirmationer, kirkelige velsignelser, sjælesorg, mv. for danskere bosiddende i udlandet for kortere eller længere tid. At være Folkekirken i Udlandet bør betyde, at der tilbydes kirkelig betjening, hvor der er mange danskere, og hvor der er efterspørgsel efter denne kirkelige betjening. Dermed kan der være basis for en ændret indsats fra DSUKs side i fremtiden. 1. Hvordan vil I beskrive DSUKs opgave som folkekirken i udlandet? Såfremt danskere i udlandet skal have mulighed for kirkelige handlinger, gudstjenester og undervisning, er der brug for anderledes ordninger, f. eks. rejsepræster, fjernundervisning, etc. 2. I hvilken udstrækning bør den store stigning i antallet af danskere med midlertidig ophold i udlandet studieophold, erhverv, organisationer, etc. få betydning for DSUKs arbejde - også set i forhold til et faldende antal danske søfolk? 3. Hvordan får man danskere ude til at bidrage til finansieringen af en kirkelig betjening?

4 DSUKs betjening af søfolk på danske skibe i fremtiden Sømandskirkernes arbejde er en del af velfærdstjenesten for danske søfolk. Sømandspræster udsendt af DSUK har til opgave at være de søfarendes præst med tid til nærvær og samtale. Der er tale om en særlig opgave med en historie, der går tilbage til Gennem årene åbnedes nye sømandskirker og andre blev lukket, idet mottoet:»hvor danske skibe sejler, bør den danske kirke være«fik det konkrete udtryk, at når der var brug for en sømandskirke i en havn og i et land, hvortil den danske skibstrafik var vokset, måtte prioriteringen ændres, og en sømandskirke kunne nedlægges for at tilgodese behovet andre steder. Med udviklingen af verdenshandlens og dermed skibsfartens udvikling til større og større skibe, etablering af større havneanlæg længere væk fra de steder, hvor kirkerne ligger, og tilsvarende kortere liggetider i havn ændres sømandskirkernes arbejde. Denne udvikling har medført, at søfolkene har færre og færre muligheder for at besøge sømandskirkerne, således at sømandspræster og -assistenter i stedet tager på skibsbesøg. Dermed ændrer medarbejdernes arbejde sig med megen kørsel, og dermed en anderledes brug af sømandskirkernes faciliteter. I DSUKs vedtægter er det fortsat opgaven at udsende sømandspræster og andre medarbejdere samt indrette kirker og samlingssteder i de af danske skibe mest besøgte havne i udlandet. De af danske skibe mest besøgte havne har igennem alle årene været rettesnoren for, hvor sømandskirkerne blev placeret, ofte efter konkret forespørgsel fra rederier. Så længe der ikke var nogen større dansk koloni omkring en sømandskirke, var det også muligt at nedlægge en sømandskirke og oprette en ny i en havn, hvor behovet var større. Men i de største byer har voksende danske kolonier gjort det sværere at fortsætte en sådan praksis. Der er uomtvisteligt, at den nuværende betjening af danske skibe kun har kunnet lade sig gøre i det eksisterende omfang, fordi der har været en dansk koloni til at støtte drift af bygninger, m.v. Og samtidig er sømandspræstens opgave også at være præst for den stedlige danske koloni, som i store havnebyer er stærkt præget af shipping virksomheder. Spørgsmålet om DSUKs betjening af søfolk er udfordret på flere punkter. Men det modsvares i nogen grad af, at søfartserhvervets fortsat har meget stor betydning og for de samlede danske erhvervsinteresser i en globaliseret tid. Samtidig er der flere udenlandske søfolk på danske skibe. Antallet af danske søfolk er faldende. I Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), hvor passagerskibe ikke er medtaget, er 2012 registreret danske søfolk (og 139 færøske søfolk). Disse tal er udtryk for de pt. påmønstede. Normalt regner man med, at det reelle antal danske søfolk skal ganges med en faktor på godt 2, idet dem, der er på orlov og hjemmeophold hører med til det samlede antal danske søfolk. For 2012 er det tilsvarende antal danske søfolk på færinger. Det samlede antal søfolk på danske skibe var i 2000 i alt Det samlede antal søfolk af alle nationaliteter - på skibe registreret i DIS i samme opgørelse er 7100, det vil sige, at de er pt. påmønstet jf. ovenfor. I 2013 er antallet af skibe i DIS (tankskibe, tørlastskibe og andre skibe) opgjort til godt 600 skibe efter et lavpunkt i 2008, hvor der var 500 danskflagede skibe. Behovet for sømandskirker og deres opsøgende virksomhed. DSUK har gennemført en undersøgelse gennem Maskinmestrenes Forening, Søfartens Ledere og CO-søfart. Undersøgelsen rummede svar fra 253 søfolk. Undersøgelsen kan ikke alene anvendes til at vurdere behovet for de enkelte sømandskirker og deres placering, men fortæller om en værdsat tjeneste fra alle sømandskirkers side. Løbende indberetninger fra sømandskirkerne om deres arbejde understreger dette. DSUK har fortsat til opgave at betjene søfolk ombord på danske skibe, hvilket også udtrykkeligt fremgår af DSUKs statslige bevilling. Samarbejdet med Handelsflådens Velfærdsråd er fortsat væsentligt for betjeningen af skibene med aviser, bøger, osv. Hvis udgangspunktet var en ny begyndelse, ville mulighederne for mere mobile løsninger være til stede, f. eks. øget satsning på Sailing Chaplains, hvor præsten sejler med på et skib fra én havn til en anden et koncept udviklet og igangsat af ICMA (International Christian Maritime Association) og afprøvet gennem en årrække. Der kan tænkes et udvidet samarbejde med nordiske og andre sømandskirker og missioner i forhold til den opsøgende virksomhed i havnene. Fordelene er klare: en målrettet og synlig indsats. Ulemperne er lige så klare: der er tale om løsninger, som er økonomisk ganske belastende, idet (næsten) al finansiering vil skulle ske fra DSUK. Dog må det bemærkes, at der fra rederiside ydes ganske pæne driftstilskud til både sømandskirkerne og til DSUK pga. kirkernes betjening af danske skibe. Såfremt DSUK skal leve op til at være placeret i de af danske skibe mest besøgte havne er der fortsat store udfordringer. Fra rederiside nævnes Sao Paolo, Los Angeles eller San Francisco, Japan (Tokyo, Yokohama, Kobe) og endelig Salalah/Oman. 1. Hvordan kan den fremtidige betjening af søfolk på danske skibe ske? 2. Hvilke muligheder er der for mere fleksible løsninger, når betjeningen af søfolk primært sker om bord på skibene? 3. Er der opgaver sømandspræsterne og -assistenterne bør holde op med?

5 DSUKs opgave i forhold til de unge, der rejser ud Siden 1980erne har DKU haft en særlig del af bevillingen til ungdomsarbejde i London, Bruxelles og Paris. Midlerne blev anvendt til ansættelse af ungdomssekretærer i de tre byer, dog som løntilskud for leder af Dansk KFUK i London, som siden 1936 organisatorisk har været tilknyttet DKU. Ungdomsarbejdet var i sin oprindelse fokuseret på au pair-arbejde, det vil sige dels formidling af danske au pair-piger til familier i de tre områder, dels støtte og hjælp til pigerne under deres au pair ophold i udlandet. I årenes løb er flere og flere danske unge rejst ud med forskellige formål: studieophold, arbejdsophold af blandet art (caféer og restauranter, call-centre, au pairs), men også rygsækrejsende, m.fl. Rigtig mange danske unge rejser ud i disse år, og opfordres til det af politikerne ikke mindst som del af uddannelsen. Fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser blev der i marts 2013 udgivet en rapport om»mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/2012«. Her fremgår antallet af danske studerende (Universitetsuddannelser, professionsbachelor-uddannelser, Erhvervsakademiuddannelser og kunstneriske uddannelser): Ungdomssekretærernes arbejde har ændret sig over årene. Dels ændredes titlen for nogle år siden til ungdomsrådgivere, dels er deres arbejde blevet mere integreret i kirkernes arbejde som et udtryk for kirkernes større opmærksomhed på området. Flere udlandskirker har taget initiativer i forhold til danske unge i deres område, blandt andet: oprettelse af netværksgruppe ved Sømandskirken i New York udbygning af kontakter til danske unge i vintermånederne i Sydney au pair-aftener i Luxembourg etablering af kollegium i Bruxelles for danske unge, som er i praktik ved EU-institutioner og andre organisationer unge-aftener i Berlin på fredag aftener i kirkens lokaler 2000/ / / Tallene dækker for studerende med udlandsstipendium med en varighed på tre måneder eller derover. Flest unge (62%) har studieophold på fire-seks måneder. Fra Statistikbanken, Danmarks Statistik, kan følgende tal findes for danske unge, der rejser ud. For aldersgruppen år er tallene i unge. I 2013 var det unge. Man registreres som udvandret, når man er udrejst for mere end seks måneder og registreret i tilflytningslandet. Når mange studerende er udrejst for kortere tid, registreres de ikke i udvandringstabellen. Det er ikke muligt at få samlede tal, men tallene er høje, idet de to statistikker tilsammen giver et billede af antal danske unge i udlandet og kun i mindre grad overlapper hinanden. I statistikken over studerende er der 9%, som angives at være ude i længere end seks måneder. Kun disse 9% er medregnet i tallene fra Danmarks statistik. 1. Hvordan skal DSUK vægte dette arbejdsområde i fremtiden? 2. Hvilke konkrete muligheder er der for at være kirke for danske unge i udlandet? 3. Hvilke tiltag kan støtte kirkerne i deres kontakt med danske unge?

6 DSUKs sociale arbejde Diakoni som kirkens sociale arbejde er en uadskillelig del af enhver kirkes selvforståelse. Den konkrete handling for et medmenneske i nød har til alle tider betydet, at kirker har ydet hjælp og støtte til dem, der måtte have behov for hjælp. Ofte varetages kirkens sociale arbejde af diakonale, private organisationer, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, og mange andre, som kan arbejde specialiseret for bestemte målgrupper inden for eller uden for Danmark. Hele dette arbejdsområde er på dagsordenen i folkekirken i disse år. I 2001 udkom rapporten Diakoni - en integreret dimension i Folkekirkens liv som det officielle resultat af et udvalgsarbejde, gennemført af et udvalg nedsat i foråret 1999 af Den Danske Folkekirkes biskopper i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd i Danmark. Siden da er bevidstheden om sognemenigheders forpligtelser øget med fokus på området og af gode fortællinger om indsatsen, fælles tiltag i sognemenighederne i forhold til deres sogne. Mange udlandskirker har taget tilsvarende initiativer, enten for nødstedte i de samfund, de eksisterer i, og/eller med en særlig indsats til danskere i udlandet, som har brug for hjælp. Eksemplerne er mange: samarbejde med lokale kirker om bespisning af hjemløse, overnatningsmuligheder for danskere, som havde mistet penge og pas, omsorg for danske unge, som havner i problemer. Ofte kan kirker og præster træffes, når de officielle danske kontorer i udlandet er lukkede. Enhver udlandspræst kender til at blive opsøgt af danskere, som har brug for hjælp, eller blive tilkaldt til hospitaler, fængsler mv. En del præster har status af social-attacheer ved danske ambassader og konsulater, hvilket blot understreger, at de står til rådighed for danskere, der måtte have hjælp behov. I samtaler med blandt andre Borgerservice, Udenrigsministeriet, er DSUK blevet gjort opmærksom på behovet for tilstedeværelse i lande/byer, hvor der er behov for en større social/ diakonal indsats. Således med klar adresse til Thailand. I forundersøgelser fra 2013 findes følgende tal: I vinterperioden er der minimum danskere i Thailand, fastboende og danskere på længere ophold. Dette bekræftes af det Thailandske Konsulat i Hvide Sande, der skønsvis udsteder visa hvert år, og ambassaden i København udsteder cirka visa. Det vil sige i alt danskere rejser til Thailand i over 30 dage. Hertil kommer turisme i en størrelsesorden på ca (2012 tal). Forundersøgelser viser, at nogle danskere i Thailand er socialt udsatte, og der vil er et stort behov for en særlig indsats. Det er et klart indtryk, at der ud - af den gruppe af danskere i Thailand på til er en betydeligt højere andel af socialt udsatte end tilfældet er i befolkningen som helhed. Den danske Ambassade i Bangkok oplyste i 2013, at der er i gennemsnit er et dansk dødsfald om ugen i Thailand. Der er ingen tvivl om, at en dansk kirkelig tilstedeværelse bør prioriteres, hvorfor der er udarbejdet projekt og søgt samarbejde med eksterne partnere. Med erfaringer fra Norge og Sverige ved vi, at situationen i Filippinerne er at sammenligne med Thailand. Her har DSUK foreløbig ikke taget initiativer, men fra efteråret 2014 er der mulighed for at en dansk præst kan undersøge behov og muligheder i et ikke nærmere defineret omfang. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen danske diakonale organisationer ser det som deres opgave at fokusere på danskere i udlandet. Der er ikke andre end DSUK til opgaven. Et øget fokus på dette vil betyde 1. en indsats i lande og områder, hvor der er særlige behov, som eks. Thailand, Filippinerne. DSUK har besluttet at søge midler til et pionerprojekt i Thailand, hvilket pt. sker i samarbejde med Kirkens Korshær, Århus. 2. en styrkelse af alle udlandskirkers sociale profil evt. gennem drøftelser og best practises på konventer el. lign. Et eksempel fra Den norske Sjømannskirke i Sydspanien viste endnu større økonomisk opbakning til kirken, efter at man besluttede at søndags-kollekterne skulle deles mellem støtte til kirkens drift og støtte til særligt udsatte grupper og sociale projekter i lokalområdet. 3. erfaringsopbygning inden for sømands- og udlandskirkers sociale indsats i hele organisationen. 1. På hvilke områder ser I et stigende behov for, at udlandsmenighederne (eller hvad du nu vil kalde dem) øver en social indsats? 2. Hvad betyder det for DSUKs prioritering af ressourcerne? 3. Hvilke konkrete muligheder ser I for at fremme det sociale arbejde i udlandskirkerne?

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Kirkelig betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Rapport fra Arbejdsgruppen om betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker

Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2012 Danske Sømandsog Udlandskirker www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Protektor Dronning

Læs mere

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 Årsberetning 2013 1 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Girokonto:

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker

Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker Liste over foredragsholdere i Danske Sømands- og Udlandskirker Revideret 19-05-2010 Talere på denne liste stiller sig vederlagsfrit til rådighed, dog mod godtgørelse af rejseomkostninger. De, som ønsker

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

ÅRSBERETNING. A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM s UNDERSTØTTELSESFOND FOTO: DANSK SEJLUNION; FLEMMNING PEDERSEN

ÅRSBERETNING. A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM s UNDERSTØTTELSESFOND FOTO: DANSK SEJLUNION; FLEMMNING PEDERSEN ÅRSBERETNING 2013 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM s UNDERSTØTTELSESFOND FOTO: DANSK SEJLUNION; FLEMMNING PEDERSEN FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev i 2013 på 1,1 mio. kr. og årets resultat

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere