Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v."

Transkript

1 Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder med de bagatelgrænser, der er nævnt i 2 og 3, for byggeri omfattet af lov om statens byggevirksomhed. Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder tillige for byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 %. 2. Reglerne om nøgletal for rådgivere gælder, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning ekskl. moms medfører annonceringspligt efter tilbudsloven, eller hvis det samlede anslåede honorar ekskl. moms medfører udbudspligt efter udbudsdirektivet, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Der skal afleveres nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter 5, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms. Stk. 3. Der skal indsamles oplysninger til beregning af nøgletal efter 6 og 7, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms. 3. Reglerne om nøgletal for entreprenører gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Der skal afleveres nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter 8, hvis den konkrete entreprisesum overstiger 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 3. Der skal indsamles og oplysninger til beregning af nøgletal efter 9 og 10, hvis den konkrete entreprisesum overstiger kr. ekskl. moms. 4. Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger om kundetilfredshed, der fremgår af bilag 1 om definitioner af nøgletal for rådgivere, og som er indsamlet efter 6 og 7, og de oplysninger om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed, der fremgår af bilag 3 om definitioner af nøgletal for entreprenører, og som er indsamlet efter 9 og 10. Stk. 2. Ved rådgiver forstås den arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed eller lignende, som bygherren har indgået aftale med om projektering, byggeledelse eller fagtilsyn i tilknytning til byggeri. Stk. 3. Ved entreprenør forstås den udførende virksomhed, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en entrepriseopgave i tilknytning til byggeri. Stk. 4. Ved evaluator forstås en privat virksomhed eller anden privat juridisk person, der beregner nøgletal, og er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, oplysningerne vedrører. Kapitel 2 Nøgletal for rådgivere

2 Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 5. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af rådgivning forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Stk. 2. Nøgletal til brug for udvælgelse, jf. stk. 1, skal omfatte oplysninger vedrørende kundetilfredshed, jf. bilag 1. Nøgletal til brug for udvælgelse kan tilvejebringes efter bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en rådgivningsopgave forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst 3 tidligere gennemførte evalueringer, tillige afleverer et vægtet gennemsnit, jf. stk. 4, for nøgletallene, samt oplysninger om det samlede antal evalueringer. Hvis tilbudsgiver deltager i et byggeprojekt, hvor tilbudsgiver skal evalueres 2 gange, jf. 7, stk. 2, kan tilbudsgiver aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene til brug for udvælgelsen, hvori også indgår de af nøgletallene for den konkrete rådgiveropgave, der er beregnet efter den 1. evaluering, indtil alle nøgletallene er beregnet efter den 2. evaluering. Stk. 4. Ved beregning af gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed vægtes nøgletallene med honoraret for den evaluerede rådgiveropgave. Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere oplysninger svarende til nøgletal, der er udarbejdet af en evaluator. Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelse, jf. stk. 1-3, samt stk. 5, skal være højest 3 år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 6. Bygherren skal i annonceringen efter rådgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at rådgiveren ved opgavens påbegyndelse afleverer stamdata til brug for identifikation af virksomheden, oplysning om forventet startdato og forventet afslutning af de væsentlige dele af opgaven, samt oplysning om samlet forventet rådgiverhonorar og rådgivningens karakter, til evaluator, jf. bilag Bygherren skal i forbindelse med den konkrete rådgiveropgave aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletallene om kundetilfredshed, jf. bilag 1, til den evaluator som rådgiveren har valgt, jf. 11, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysningerne på op til 2 forskellige tidspunkter, jf. stk. 2, afhængig af, hvilke faser af byggeprojektet rådgiveren deltager i, herunder inden påbegyndelse af udførelsen af byggeriet, under byggeriets udførelse og efter byggeriets aflevering frem til 1-års eftersyn, dog senest i forbindelse med rådgiveropgavens afslutning. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt elektronisk spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren. Stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger, jf. stk. 1, 1. pkt., når den væsentligste del af den konkrete rådgiveropgave skønnes afsluttet. Hvis en rådgiver deltager i byggeprojektet på tværs af de faser, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal bygherren aflevere oplysninger på de 2 tidspunkter i byggeprojektet, hvor væsentlige dele af den konkrete rådgiveropgave skønnes afsluttet, dog skal der kun afleveres oplysninger én gang pr. fase. Stk. 3. Evaluator registrerer oplysninger efter stk. 1. Hvis bygherren har afleveret oplysninger på 2 tidspunkter i byggeprojektet, jf. stk. 2, og oplysningerne vedrører beregningen af det samme nøgletal, vægtes oplysningerne ligeligt, og evaluator registrerer dette gennemsnit. Stk. 4. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at rådgiveren efter evalueringens gennemførelse afleverer de beregnede nøgletal til bygherren.

3 Stk. 5. Evaluator overfører elektronisk oplysninger som nævnt i stk. 4 til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt efter evaluator har gennemført evalueringen af rådgiver. Kapitel 3 Nøgletal for entreprenører Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 8. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Stk. 2. Nøgletal til brug for udvælgelse, jf. stk. 1, skal omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed, jf. bilag 3. Nøgletal til brug for udvælgelse kan tilvejebringes efter bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v., når oplysningerne om mangler omregnes af en evaluator i overensstemmelse med bilag 3 i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst 3 tidligere gennemførte evalueringer, tillige afleverer et vægtet gennemsnit, jf. stk. 4, for nøgletallene, samt oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal evalueringer, der helt eller delvist er afbrudt på grund af uenighed om beregningen af et eller flere nøgletal, jf. dog stk. 6. Ved helt eller delvise afbrudte evalueringer skal tilbudsgiver desuden aflevere oplysning om bygherrens navn, byggeprojektets navn og om den entreprisetype, som tilbudsgiver har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer tillige oplysning om uenighedens genstand. Stk. 4. Ved beregning af gennemsnit for nøgletallene om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed vægtes nøgletallene med de evaluerede entrepriseopgavers entreprisesummer. Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere oplysninger svarende til nøgletal, der er udarbejdet af en evaluator. Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelse, jf. stk. 1-3 samt stk. 5, skal være højest 3 år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 9. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren før påbegyndelse af byggeriet afleverer stamdata til brug for identifikation af virksomheden, oplysninger om forventet påbegyndelses- og afleveringsdato, samt oplysning om forventet entreprisesum til evaluator, jf. bilag Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering og 1 års eftersyn af den konkrete entrepriseopgave afleverer oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og prisniveau til evaluator, jf. bilag 3. Stk. 2. Bygherren skal i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave elektronisk aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker, prisniveau, prisændring og kundetilfredshed, jf. bilag 3, til den evaluator, som entreprenøren har valgt, jf. 11, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt elektronisk spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren.

4 Stk. 3. Evaluator registrerer oplysninger efter stk. 1 og 2 og forelægger de registrerede oplysninger for den konkrete entrepriseopgave, som er afleveret af entreprenøren, for bygherren til udtalelse snarest muligt efter evalueringens gennemførelse. Hvis bygherren har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal evaluator registrere dette. Tilsvarende forelægges oplysninger for den konkrete entrepriseopgave, som bygherren har afleveret til evaluator, for entreprenøren til udtalelse. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal evaluator registrere dette. Bygherren og entreprenøren kan anmode den evaluator, som entreprenøren har valgt, jf. 11, stk. 2, om at iværksætte en høring af bygherren og entreprenøren om de oplysninger, der er gjort indsigelser imod med henblik på at opnå enighed mellem parterne om oplysningerne. Stk. 4. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering og 1 års eftersyn af den konkrete entrepriseopgave afleverer de nøgletal til bygherren, der er beregnet i forbindelse gennemførelsen af byggeriet, jf. bilag 3. Stk. 5. Evaluator overfører elektronisk oplysninger som nævnt i stk. 4 til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt efter evalueringens gennemførelse. Hvis bygherren eller entreprenøren har indsigelser til oplysningerne efter stk. 2, afbrydes evalueringen, og evaluator skal i stedet overføre oplysningerne om dette. Kapitel 4 Fællesbestemmelser om beregning, offentliggørelse og dokumentation 11. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at nøgletal samt vægtet gennemsnit for de enkelte nøgletal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, jf. 5 og 8, er beregnet af en evaluator. Stk. 2. Rådgiveren og entreprenøren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med bygherren, og giver bygherren meddelelse herom snarest muligt. 12. Nøgletal, der er indsamlet og overført af evaluator for opgaver udbudt efter 1. april 2008, offentliggøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. 13. Bygherren skal på anmodning dokumentere over for økonomi- og erhvervsministeren, at bygherren har stillet krav om nøgletal og give oplysninger om anvendelsen af disse. Stk. 2. Dokumentationen efter stk. 1 skal stilles senest 4 uger efter anmodningen. Kapitel 5 Ikrafttræden 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008, og gælder for byggeri, der udbydes efter denne dato, jf. dog stk. 2 og 3. Stk træder i kraft den 1. juli Stk træder i kraft den 1. januar , stk. 5, gælder dog først, når der er evalueret 100 konkrete rådgiveropgaver efter bekendtgørelsen, og har virkning også for allerede evaluerede rådgiveropgaver efter denne bekendtgørelse. For oplysninger indsamlet efter 10, stk. 2 gælder 10, stk. 5, tilsvarende først, når der er evalueret 100 konkrete entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver de valgte evaluatorer meddelelse, når de nævnte antal evalueringer er opnået. Stk. 4. 4, 5, 6, 8 og bilag 1 i bekendtgørelsen nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal ophæves.

5

6

7 Bilag 1 Definitioner af nøgletal for rådgivere, jf. 4, stk. 1 De nedenstående definitioner er enten identiske eller kompatible med definitionerne i bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens tilfredshed med rådgiverydelsen udgøres af en række spørgsmål samt et vægtet gennemsnit af spørgsmålene: Bygherrens vægtning af og tilfredshed med: 1) Evne til at opstille realistiske budgetter 2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner 3) Evne til at anskueliggøre sine forslag 4) Evne til at føre en konstruktiv dialog 5) Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 6) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 7) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 8) Bidrag til at opnå et godt indeklima 9) Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 10) Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 11) Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 12) Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet 13) Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering (kun ved byggeledelse og fagtilsyn) Kundeloyalitet: 14) Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt Samlet tilfredshed: 15) Samlet kundetilfredshed Nøgletallet beregnes som et vægtet gennemsnit af tilfredshedskaraktererne givet ved spørgsmål 1 til ) Bygherren vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer

8 Bilag 2 Indsamling af nøgletalsoplysninger for rådgivere, jf. 6 Stamdata 1) Rådgivers CVR nummer 2) Byggeriets/Projektets navn 3) Ejendomsnummer 4) Kundens/Bygherrens CVR-nummer 5) Byggeriet anvendelse 6) Opgavetype (nybyggeri eller tilbygning, ombygning, renovering) 7) Særlige forhold 8) Milepælsdatoer 9) Start- og slutdatoer 10) Projektpris og strørrelse 11) Rådgiverhonorar Datoer og økonomi Rådgivningens karakter 12) Rådgivningstype (hvis ingeniørrådgivning er ydet, angives typen) 13) Rådgivningsaftale (totalrådgivning eller delt rådgivning) 14) Partnering 15) Projekteringsledelse 16) Byggeledelse 17) Fagtilsyn

9 Bilag 3 Definitioner af nøgletal for entreprenører, jf. 4, stk. 1 De nedenstående definitioner er enten identiske eller kompatible med definitionerne i bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Selve nøgletallene er markeret med *. Overholdelse af tidsfrister * Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for ændringer i projektet, jf. nedenfor. * Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpning korrigeret for ændringer i projektet. Udførelsestiden defineres som perioden fra opstart af arbejdet på byggepladsen til den faktiske aflevering. Ved ændringer forstås: 1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren. 2) Ændringer begrundet i bygherrens forhold, når denne har udvist fejl eller forsømmelser. 3) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. 4) At nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 dage efter at fyldestgørende projektmateriale er indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt. 5) Usædvanligt vejrlig. 6) Forhold der ikke skyldes entreprenøren, og som denne ikke er herre over. Mangler * Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor. Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangel igen på flere bygningsdele, tælles denne type af mangel som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Mangler opgøres som antal mangler pr. million kr. og klassificeres som: 1) Kosmetiske mangler uden væsentlige økonomiske konsekvenser for bygherre og entreprenør. 2) Mindre alvorlige mangler uden indflydelse på bygningsdelens eller bygningskonstruktion eller funktion og som kun får mindre økonomisk betydning for bygherre og entreprenør. 3) Alvorlige mangler, som medfører at bygningsdelens funktion og/eller konstruktion svigter nu eller inden for overskuelig tid, at de økonomiske konsekvenser for bygherre/entreprenør er betydelige, men at et svigt ikke vil påvirke andre bygningsdele. 4) Kritiske mangler, hvor svigt vil medføre skade på andre bygningsdele. 5) Forhold, der behøver nærmere undersøgelse før klassificering. Hver af ovenstående alvorsklasser kan sidestilles med de tilsvarende alvorsklasser i bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Således sidestilles ingen ovennævnte alvorsklasser med alvorsklassen»mangler med betydning for personsikkerheden. Manglen medfører fare for liv og helbred og kræver omgående udbedring.«* Udbedring af mangler i det første år efter aflevering målt ved arbejdstimeindsatsen hertil. Nøgletal for udbedring af mangler kan omregnes til nøgletallet,»udbedring af mangler målt ved tilbageholdsbeløb fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen«, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. ved hjælp af en timelønsfaktor, som beregnes på grundlag af Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik.

10 Arbejdsulykker * Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr. Arbejdsulykker defineres som»pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikkepersonhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker. Prisniveau og prisændringer i udførelsen * Pris pr. m 2. * Relativ afvigelse mellem forventet og realiseret projektpris. Projektets pris, defineres eksklusiv grundkøb, moms, finansieringsomkostninger, løst inventar, procesanlæg/produktionsudstyr og bygherrerådgivning. Skatter og afgifter, bygherren betaler direkte til eksterne myndigheder medregnes ikke. Der medregnes udgifter til eventuel nedrivning af eksisterende konstruktioner samt byggemodning, hvis disse arbejder udføres i sammenhæng med de øvrige byggeentrepriser. Bygherreleverancer af materialer og materiel medregnes. *Ændringer i bygherrens omkostninger til entreprenørerne fordelt efter årsag. Årsager til ændringer i omkostninger til entreprenørerne kategoriseres efter: 1) Ændringer i arbejdets art og omfang krævet af bygherren. 2) Ændringer på grund af bygherrens forhold, når denne har udvist fejl eller forsømmelse. 3) Ændringer på grund af bestemmelser i aftalen om, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v. 4) Ændringer på grund af offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold. 5) Ændringer som følge af, at nødvendige tilladelser fra myndigheder ikke foreligger. 6) Ændringer på grund af sen prissættelse af arbejder, der ikke er entydigt prissat i de oprindelige kontrakter. 7) Ændringer på grund af uforudselige omkostninger, og som ikke kan henføres til nr Bygherrens omkostninger til entreprenørerne defineres som summen af de enkelte entreprisesummer for de entreprenører, som bygherren direkte har indgået kontrakt med. Kundetilfredshed *Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen. Bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med byggeprocessen måles ved at udspørge bygherren om hans vægtning af og tilfredshed med følgende 11 punkter: 1) Inddragelse i planlægningen af opgaveløsningen forud for opstarten på byggepladsen. 2) Imødekommelse af behov og ønsker indenfor de aftalte rammer. 3) Overholdelse af aftalte tidsplaner og aflevering af projektet til tiden. 4) Overholdelse af den aftalte pris. 5) Kommunikationen under hele sagsforløbet. 6) Opførelse med respekt for omgivelserne og byggeriets øvrige drift. 7) Opretholdelse og stimulering af en god personlig stemning blandt projektets nøglepersoner. 8) De øvrige parters mulighed for at profitere på sagen. 9) Fejl og mangler ved byggeriets aflevering. 10) Byggeriets kvalitet i forhold til prisen. 11) Information om byggeriets drift og vedligeholdelse.

11 Bilag 4 Indsamling af nøgletalsoplysninger for entreprenører, jf. 9 1) Entreprisetype 2) Opgavetype 3) Virksomhedstype 4) CVR-nummer 5) Kontaktperson, navn 6) Kontaktperson, telefonnummer 7) Kontaktperson, adresse 8) Forventet påbegyndelsesdato 9) Forventet afleveringsdato 10) Forventet entreprisesum Stamdata

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

For: LeanDesign ApS. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: LeanDesign ApS. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: LeanDesign ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 10. december 2016 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt... 5

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til BYGGE RATING

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til BYGGE RATING BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har BYGGE RATING, i forbindelse med udbud, hvor bygherren forlanger,

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Status for svigt/skader nøgletal for alment boligbyggeri v/ole Bønnelycke Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt E 5 evaluering(er) for BNKI Rådgiver A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion for Excellent

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Vanløse Alle Raundahl & Moesby ØST A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 0--08 ssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2

Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2 26. februar 2009 /jnj (EBST)/aou (VFM) Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2 Dette notat beskriver de kommende ændringer i nøgletalssystemet for entreprenører. Sammen med de ændringer, der blev gennemført

Læs mere

For: Rådgiveren A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 14. september 2011 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Peter Sabroes Gade Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: -07-08 Loyalitetssegmentering:

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Thorvaldsensgade 6, Aarhus Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 0-09-07 Bygherrevirksomhed Entreprisetype

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Boulevardhuset Raundahl & Moesby ØST A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: -09-09 Loyalitetssegmentering:

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: ERDAHUS Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 6-0-08 Loyalitetssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

BNKI Rapport. BNKI Projektrapport Godsbanen 7. Raundahl & Moesby A/S. Kernekunde. Bygge Rating. Byggerating for projektet: Loyalitetssegmentering:

BNKI Rapport. BNKI Projektrapport Godsbanen 7. Raundahl & Moesby A/S. Kernekunde. Bygge Rating. Byggerating for projektet: Loyalitetssegmentering: BNKI Projektrapport Godsbanen 7 Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: --06 Loyalitetssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 28. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 18. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19

Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19 Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 FORORD Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER

GENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER GBF 19 GENERELLE BESTEMMELSER I FORBRUGERAFTALER 2019 Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 GBF 19 Den 30. august 2019, version

Læs mere

Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)?

Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)? Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)? Markant vækst for byggeriet i 2017 - ny rekord er på vej i 2018! 1, Byggeriet fortsætter frem de kommende år 2. Flere prognoser og analyser

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri xx.xx.2010.

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri xx.xx.2010. Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri xx.xx.2010. Version: 2010-11-05 - til kommentering Bekendtgørelse om krav til anvendelse

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Marts 2019 IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Indgår som bilag til Rådgiveraftalen og kan anvendes, uanset om der er tale om totalrådgivning eller delt rådgivning IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og bygge- og anlægsopgaver på det tekniske område Fanø Kommune Februar 2018.

Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og bygge- og anlægsopgaver på det tekniske område Fanø Kommune Februar 2018. Fanø Kommune Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og byggeog anlægsopgaver på det tekniske område 1 Indhold 1. Formål...3 2. Lovhjemmel...3 3. Rådgivningsydelser...3 4. Valg af rådgiver...4 5.

Læs mere

AB18 og den almene bygherre. Rødovre den 31. januar 2019

AB18 og den almene bygherre. Rødovre den 31. januar 2019 AB18 og den almene bygherre Rødovre den 31. januar 2019 Michael Knudsen Byggeteknisk Chef Himmerland Boligforening Case Fyrkildevej Budget er 420 mio. kr. inkl. moms + 42 boliger i nybyggeri Fyrkildevej

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere