Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri"

Transkript

1 Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning Hvorfor nøgletal Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse Hvem er omfattet af bekendtgørelsen Hvilke kontrakter er omfattet af bekendtgørelsen Krav i udvælgelsesfasen Undtagelse af nye og mindre virksomheder Udformning af nøgletalskrav Krav i forbindelse med byggesagen og efter byggeriets udførelse Krav til de nøgletal, der vedrører det konkrete byggeri Krav om sammenlignelighed og uafhængig evaluator Dokumentation...14

3 3 1. Indledning I august 2003 offentliggjorde regeringen sin rapport Staten som bygherre vækst og effektivisering i byggeriet. Rapporten indeholder konkrete initiativer, der skal gøre det muligt for den statslige bygherre gennem sin tilrettelæggelse af byggeprocessen at bidrage til en udvikling af større produktivitet, lavere priser og bedre kvalitet. Et af initiativerne vedrører brugen af nøgletal og benchmarks, hvor bygherren ved at stille krav kan igangsætte en positiv udvikling. I Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og nøgletal er kravene til den statslige bygherre om brug af nøgletal udmøntet. Bekendtgørelsen er optrykt i sin helhed som bilag 1. Denne vejledning er udarbejdet i tilknytning til kravene i bekendtgørelsens 4-9 om nøgletal. Vejledningen omfatter anvendelsesområdet for bekendtgørelsen, dvs. byggeri omfattet af statsbyggeloven tillige med byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når dette udgør mindst 50 %. Vejledningen retter sig således til de statslige bygherrer og deres rolle i forbindelse med indhentning og brug af nøgletal, og omfatter ikke en beskrivelse af sagsgangene i et praktisk evalueringsforløb for de udførende virksomheder. Som det er tilfældet med en række vejledninger til de statslige bygherrer, vil også andre offentlige, offentligt støttede eller private bygherrer kunne have glæde af vejledningen. Også de udførende virksomheder i byggesektoren kan drage nytte af vejledningens afsnit om de nøgletal, der skal indhentes og afleveres, såfremt man ønsker at udføre større byggeopgaver for staten og kan gennem vejledningen få et indblik i, hvordan bygherrerne vil administrere bekendtgørelsen.vejledningen er således også skrevet med den større målgruppe for øje. Vejledningen henviser i øvrigt til Bygherrevejledning 2003 for så vidt angår fremgangsmåden i en byggesag, herunder krav til udbudsmateriale, valg af entrepriseform og gennemførelse af en byggesag. Vejledningen kan læses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside 2. Hvorfor nøgletal Der er gennem de seneste år udarbejdet en række analyser af den danske byggesektor. De har til fælles, at der for sektoren som helhed tegner sig et billede af et erhverv med en utilfredsstillende produktivitetsvækst.

4 4 Konkurrencen er i dag præget af manglende gennemsigtighed i forholdet mellem pris og kvalitet, hvorfor konkurrence om byggeopgaver ofte er karakteriseret ved ren priskonkurrence. Krav om nøgletal er et initiativ, der har til formål: At skabe større gennemsigtighed på markedet At give mulighed for at udvælge de bedste samarbejdspartnere At give sektoren et redskab, der gør det muligt for den enkelte bygherre og virksomhed at sammenligne sig selv med andre og lære af bedste praksis. At styrke virksomhedernes effektivitet og konkurrencedygtighed gennem en forbedring af forholdet pris/kvalitet. Ved brug af evaluerings- og nøgletalssystemer muliggøres en evaluering af tidligere gennemførte opgaver fra de bydende virksomheder. Herved gavnes effektive virksomheder, mens andre og mindre effektive aktører står svagere, når konkurrencen tillige vedrører kvalitet. Krav om indhentning af nøgletal tager udgangspunkt i bygherrens behov for at vurdere sine samarbejdspartnere. Bygherren har med en aktiv anvendelse af nøgletal mulighed for at supplere priskonkurrencen med en vurdering af tilbudsgiverens kompetencer i byggeprocessen i forbindelse med selve udvælgelsen af potentielle tilbudsgivere. På den måde kan bygherren få større sikkerhed for at opnå et byggeri med en tilfredsstillende kvalitet. Nøgletal og benchmarking giver endvidere bygherren øget mulighed for at benchmarke sig selv og sin bygherrerolle, herunder en vurdering af om bygherren har valgt gode samarbejdspartnere. Når der er målt et vist antal byggeprojekter, vil bygherren ligeledes kunne sammenligne en konkret byggesag med bygherrens øvrige sager på de områder, som nøgletallene omfatter. Der vil endvidere være mulighed for at måle byggeprojektet i forhold til benchmarks, som bygherren eventuelt har opstillet for projektet. Nøgletallene kan således for såvel byggeriets virksomheder som for bygherren anvendes som et ledelses- og udviklingsværktøj, for eksempel i forhold til at kvalificere eventuelle områder, hvor der er behov for at udvikle nye eller opgraderede kompetencer. Disse kan endvidere måles over tid. Endelig vil det være muligt for de statslige bygherrer at sammenligne sig direkte med hinanden. Dette kan for eksempel ske ved, at bygherrerne indgår aftaler om adgang til hinandens projektdata eller udvalgte nøgletal fra bygherrernes forskellige byggesager. I bekendtgørelsen er fastsat en række nøgletal, som bygherren dels skal lade indgå som udvælgelseskriterium i den fase, hvor der foretages udvælgelse af udførende,

5 5 dels nøgletal, som bygherren skal forlange registreret og indsamlet i forbindelse med den udførendes gennemførelse af det konkrete byggeprojekt. Disse seks grundliggende nøgletalsområder måler væsentlige forhold i en byggesag og giver derved et billede af, hvordan sagen er forløbet. Det drejer sig om nøgletal vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet i byggeprocessen målt ved antallet af fejl og mangler, pris, effektivitet, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. Nøgletallene er fastsat ud fra en vurdering af, hvilke indikatorer der er nødvendige for at evaluere byggeprocessen. Derudover er der foretaget en vurdering af en hensigtsmæssig balance mellem på den ene side at opnå tilstrækkelige og fornuftige oplysninger om byggeprocessen og på den anden side at sikre, at indberetningernes omfang begrænses. Bygherren skal forlange nøgletal fra de udførende virksomheder. Det er hensigten senere at udvide kravene til bygherren om yderligere at forlange nøgletal fra de projekterende rådgivere. Fremskaffelse af nøgletal er nærmere beskrevet nedenfor. 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse 3.1 Hvem er omfattet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er rettet mod byggerier omfattet af lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. som ændret ved 3 i lov nr. 484 af 9. juni 2004 og 1 i lov nr. 413 af 1. juni 2005 (statsbyggeloven ), samt byggerier til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 %. Statslige bygherrer Det betyder, at statslige myndigheder, styrelser, ministerier m.m., som udøver bygherrevirksomhed og, hvor byggeaktiviteten er finansieret fuldt ud over Finansloven eller statsinstitutioner omfattet af SEA-reformen, er direkte omfattet af bekendtgørelsen. Med bygherrevirksomhed forstås, at den pågældende statslige myndighed indtræder som bevillingsansvarlig og som kontraktpart i forhold til byggeriets parter. At være bygherre betyder, at myndigheden indtræder i en ledelsesrolle i forhold til byggeriets planlægning, organisering og gennemførelse, hvilket ikke udelukker et tæt samspil med de kommende brugere af byggeriet. En nærmere beskrivelse af den statslige bygherres rolle findes i bygherrevejledningen af december Driftstilskud 50 % Herudover er bygherrer, der gennemfører byggeri til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 %, ligeledes omfattet af bekendtgørelsen. Som eksempler kan nævnes institutioner vedrørende

6 6 erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, CVU er (Centre for Videregående Uddannelser) og seminarier. Kirkebyggeri OPP- projekter Menighedsråd er ordregivende myndigheder i henhold til udbudsdirektivet. Men da kirkebyggeri som udgangspunkt finansieres uden om Finansloven, er disse byggearbejder ikke omfattet af nøgletalsbekendtgørelsen. De regler, der gælder for det det statslige byggeri, er navnlig til for at sikre, at statsbyggeri og dermed byggeri med statslig finansiering opføres bl.a. i god kvalitetsmæssig stand, totaløkonomisk hensigtsmæssigt og samtidig for at sikre dækningen af et samfundsmæssigt behov, bl.a. til gavn for brugerne. Disse hensyn bør også iagttages, når staten dækker sit lokalebehov via OPP-projekter. Derfor må det anbefales, at det tilsikres, at tilbudsgiver/ OPP-leverandøren lever op til den nuværende bekendtgørelses krav om nøgletal så vidt, som det er muligt i processens forskellige faser. Dette vil ligeledes være gavnligt for den fremadrettede benchmarking mellem det traditionelle statsbyggeri og statsbyggeri organiseret i et OPP-projekt. 3.2 Hvilke kontrakter er omfattet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsens bestemmelser om indhentning af nøgletal gælder for byggeri omfattet af statsbyggeloven. Det betyder, at såvel nybyggeri, som om- og tilbygningsarbejder af bygninger samt vedligeholdsarbejder og renoveringsarbejder er omfattet. Tekniske anlægsprojekter, som f.eks. bro-, hav-ne-, jernbane-, ledningsog forsyningsanlæg, der typisk bevilges over en anlægslov, som traditionelt set altid har været holdt uden for statsbyggelovens bygge- og anlægsdefinition, er ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser. Bygge- og Et bygge- og anlægsarbejde må i dag defineres i overensstemmelse med de i bilag anlægsarbejde I i artikel 1, stk. 2, litra b) i udbudsdirektivet nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 omhandlede aktiviteter. Leverancer Undtagelser Rene (bygherre) leverancer anses således ikke for værende et bygge- og anlægsarbejde og er ikke omfattet af bekendtgørelsen på samme måde, som de ikke er omfattet af tilbudslovens bygge- og anlægsdefinition. Som undtagelse til hovedreglen om anvendelse af direktivets definition på byggeog anlægsarbejde og EU s CPV-nomenklaturs oplistning af bygge- og anlægsaktiviteter omfatter nærværende nøgletalsbekendtgørelse som anført ovenfor ikke

7 7 tekniske infrastrukturelle anlægsarbejder, der hyppigt bevilges ved lov samt entrepriser vedrørende anlægsgartneropgaver, nedrivnings- og stilladsopgaver. Det er således også direktivets bestemmelser om blandede aftaler og accessoriske ydelser, der finder anvendelse på dette regelsæt. Er aftalens hovedgenstand en tjenesteydelse, selv om der indgår bygge- og anlægsaktiviteter, udbydes opgaven som en tjenesteydelse. Der skal således ikke i denne situation kræves nøgletal for de underliggende bygge- og anlægsaktiviteter, som også er en del af kontraktens materielle indhold. Derimod vil der ved en bygge- og anlægskontrakt, hvor der også indgår tjenesteydelser, alene kræves nøgletal for den del, som vedrører bygge- og anlægsaktiviteten og ikke tjenesteydelsen. Entrepriseformer omfattet af reglerne Bygge- og anlægsarbejder, der indkøbes efter eksempelvis følgende entrepriseforer, er omfattet af bekendtgørelsen: Fagentreprise/storentreprise Hovedentreprise Totalentreprise (dvs. inkl. projekteringsydelse) Rammeaftaler Bagatelgrænse Eksempel Indkøbes byggearbejderne via rammeaftaler fritager denne indkøbsform ikke den statslige bygherre for sin forpligtelse efter bekendtgørelsen til at efterspørge nøgletal. Af bekendtgørelsens 6, stk. 3 fremgår, at pligten til ved udvælgelse at kræve nøgletalsoplysninger samt efterfølgende nøgletalsdokumentation i forbindelse med afleveringsforretning og 1 års gennemgang gælder for byggerier, hvor den samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr., ekskl. moms. Bygherren kan dog undlade at forlange oplysninger svarende til nøgletal for entrepriser, der er mindre end kr., ekskl. moms. Se nærmere herom under afsnit 4.1. Hvis en samlet byggeopgave på en anslået entreprisesum på 6 mio. kr. ekskl. moms eksempelvis påtænkes udbudt i 3 fagentrepriser, hvor to af de tre entrepriser anslås til henholdsvis kr. og kr., vil der for de to fagentreprisers vedkommende under hver kr. ikke være krav om nøgletal, selv om den samlede entreprisesum for hele byggeopgaven beløber sig til over 5 mio. kr., ekskl. moms. Tilbudslov/ EU-direktiv Nøgletalsbestemmelsen gælder, uanset om bygge- og anlægsarbejder skal indkøbes efter nationale regler (tilbudsloven) eller ovennævnte EU-direktiv.

8 8 Kravet om nøgletal gælder uanset, om tilbudsindhentning sker ved licitation eller ved underhåndsbud (efter tilbudsloven). 4. Krav i udvælgelsesfasen I bekendtgørelsen stilles dels krav om, at de udførende leverer nøgletal med henblik på udvælgelse, dels krav om, at de udførende leverer nøgletal vedrørende udførelsen af den konkrete byggeopgave. Generelle princip- Generelt kan det bemærkes, at de udbudsretlige regler i sagens natur skal per for udbud følges, og at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling skal iagttages i forbindelse med udbudet herunder prækvalifikationen. Det kan tilføjes, at kravene om nøgletal i forbindelse med udvælgelse generelt udbudsretligt må behandles som en del af kravene til dokumentation af virksomhedens tekniske og økonomiske formåen. Nøgletallene er således en del af udvælgelseskriterierne og må derfor ikke genanvendes i forbindelse med tildelingen af kontrakten eller i øvrigt sammenblandes med tildelingskriterierne. Selve tilbudet skal fortsat vurderes alene på baggrund af de opstillede tildelingskriterier. Udvælgelsesfasen Af 4, stk. 1, fremgår det at Bygherren skal i forbindelse med udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en byggeopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte opgaver. Ifølge 4, stk. 1, har bygherren pligt til at forlange nøgletal fra tilbudsgivere i forbindelse med udvælgelsen af tilbudsgivere til udførelse af en byggeopgave. Kravet gælder alene de udførende, og altså ikke f.eks. rådgivere. Der er tale om nøgletal fra tidligere udførte byggeopgaver. Kravet i stk. 1 indebærer, at bygherren ved annonceringen/opfordringen til at lade sig prækvalificere skal oplyse, at interesserede tilbudsgivere i forbindelse med anmodningen om prækvalifikation skal aflevere nøgletal. Konsortier Begrænset udbud uden prækvalifikation Hvis tilbudsgiver organiserer sig i et konsortium sammensat af flere virksomheder, bør der i opfordringen til at give bud eller til at lade sig prækvalificere stilles krav om, at samtlige konsortiedeltagere skal aflevere nøgletal. I praksis foretager bygherren altid en udvælgelse af bydende, inden selve tilbudene vurderes. Dette sker også ved begrænset udbud uden prækvalifikation efter tilbudsloven. Bygherren skal i denne fase vurdere, om de bydende opfylder kravene vedrørende teknisk og økonomisk formåen og bygherren undersøger også i disse udbudssituationer, om de bydende har vedlagt de relevante erklæringer og dokumentation herfor.

9 9 Således skal bygherren også sikre sig, at de bydende har vedlagt de relevante nøgletal og bygherren skal vurdere, om nøgletallene lever op til bygherrens krav til de bydende. Når denne vurdering er foretaget, og de egnede bydende på denne baggrund er valgt ud, skal bygherren vurdere de tilbud, som disse udvalgte bydende har afgivet. Nøgletallene, som virksomhederne skal levere, vedrører som nævnt tidligere udførte byggeopgaver. Nøgletal fra gennemførelsen Generelt set, uanset udbudsform, bør bygherren allerede på et tidligt tidspunkt, f.eks. i udbudsannoncen eller i udbudsbekendtgørelsen, endvidere gøre opmærksom på, at bygherren ved aflevering og 1-års eftersyn forlanger nøgletal, der er beregnet i forbindelse med gennemførelsen af det konkrete byggeri, der skal afgives tilbud på ( 5-nøgletal). Det anbefales, at det af udbudsbekendtgørelsen fremgår, at kravet om nøgletal er en del af udvælgelseskriterierne. Offentligt udbud Mindstekrav Udvælgelsesprocessen Udbydes et bygge- og anlægsarbejde i offentligt udbud foretages vurderingen af tilbudsgivers egnethed først efter modtagelse af bud. Bygherren skal i annonceringen oplyse bl.a. de tekniske egnethedskriterier, der vil blive krævet herunder nøgletalsoplysninger. Den omstændighed, at egnethedsbedømmelsen sker efter modtagelse af bud, er ofte mere kompliceret og ressourcekrævende for udbyder end, hvis vurderingen af egnethed var sket ved en prækvalifikation. Udbyder kan i udbudsbekendtgørelsen opstille mindstekrav/niveauer til nøgletalsoplysningerne som forudsætning for at komme i betragtning til prækvalifikation. Indtil der findes erfaringer med nøgletallenes værdi, bør udbyder ikke søge at begrænse sin adgang til at opnå så meget konkurrence som muligt på sine udbud, ved at skærpe kravene til dokumentationen, måske på et endnu uerfarent grundlag. Med tiden vil det ikke kunne udelukkes, at konkurrencen vil kunne skærpes, når tilbudsgiverne bliver mere bevidste om den score, som efterspørges. Anføres der ikke i udbudsannoncen andet end et krav til nøgletalsdokumentation, er processen, som ved andre typer af udvælgelsesdokumentation, at udbyder først konstaterer, når retmæssig dokumentation er fremsendt for derefter at foretage en kvalitativ vurdering blandt de ansøgere, der har fremsendt dokumentation i overensstemmelse med det krævede. Er der tale om et udbud uden prækvalifikation, kan det anbefales, at det af opfordringen til at afgive bud fremgår, at tilbud, som ikke ledsages af de af bygherren krævede nøgletal, indebærer, at tilbudsgiver ikke kan komme i betragtning, når bygherren skal beslutte, hvem der skal udføre arbejdet. Såfremt det er åbenlyst at nøgletalsoplysningerne ikke er overensstemmende med det krævede, skal ansøgningen behandles på tilsvarende måde, som hvis andet materiale i udvælgelsen ikke leveres/dokumenteres som efterspurgt.

10 Undtagelse af nye og mindre virksomheder 4, stk. 2. Oplysninger svarende til de i bilag 1 nævnte nøgletal, jf. stk. 1, skal forlanges fra tilbudsgivere, der er momsregistreret i Danmark eller tilsvarende i udlandet på et tidspunkt, der ligger mindst 2 år før udvælgelsen. Nye virksomheder Kravet om indhentning af nøgletal gælder ikke med hensyn til nystartede/yngre virksomheder. Begrundelsen herfor er, at disse virksomheder netop på grund af deres alder formentlig ikke har tilstrækkeligt med byggesager bag sig til at kunne levere nøgletal. Bestemmelsen skal således sikre, at kravet om nøgletal ikke får den virkning, at disse virksomheder holdes ude fra markedet. 4, stk. 2, er altså begrundet i generelle konkurrenceretlige hensyn. Bygherren har således ikke pligt til at forlange nøgletal fra virksomheder, der er under 2 år gamle. Såfremt tilbudsgiveren består af et til lejligheden oprettet selskab, konsortium el. lign., skal der imidlertid forlanges nøgletal fra de virksomheder, der deltager i konsortiet, i det omfang den enkelte virksomhed er mere end 2 år gammel. Udenlandsk Udenlandske virksomheder vil ligesom danske virksomheder kunne levere dokumentation, som det måtte findes hensigtsmæssigt, blot skal ansøger sikre sig, at de oplysninger om nøgletal/dokumentation, som fremsendes, er sammenlignelige med nøgletal beregnet efter "Byggeriets nøgletalssystem, dokumentation " eller tilsvarende. Mindre virksomheder Ligebehandling Bekendtgørelsen stiller endvidere krav om, at bygherren til brug for udvælgelse alene skal kræve nøgletalsoplysninger for tilbudsgivere med gennemsnitligt mere end 10 ansatte. Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) eller lignende type indberetning, danner grundlag for fastsættelse af det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden. Der er ikke i bekendtgørelsen et krav om, at bygherren skal efterprøve virksomhedernes størrelse. Ønskes denne efterprøvelse dog alligevel foretaget, vil tilbudsgiverne kunne opfylde dokumentationskravet ved at fremsende til bygherren en kopi af den indberetning, som virksomheden i anden ovennævnte sammenhæng har foretaget. Fritagelse fra nøgletalskravet fra de mindre virksomheder og nystartede virksomheder, skal ses i sammenhæng med bekendtgørelsens krav om i udvælgelsesfasen at sikre ligebehandling af samtlige potentielle bydende. Allerede i dag skal alle virksomheder, uanset størrelse levere oplysninger om virksomhedens økonomi, teknisk kapacitet m.m. i forbindelse med prækvalifikationer. De mindre og de nyere virksomheder vil dog, for oplysninger svarende til nøgletal, kunne dokumentere disse på en mere enkel måde end de større og etablerede virksomheder, der i dokumentationen skal sikre, at nøgletallene er sammenlignelige med nøgletal beregnet efter systematikken i "Byggeriets nøgletalsystem dokumentation" eller tilsvarende. De mindre og nystiftede virksomheder vil kunne løfte dokumentationskravet bl.a. ved hjælp af udtalelser fra tidligere bygherrer suppleret med f.eks. afleveringsprotokoller og mangellister, som allerede foreligger i byggesagerne.

11 Udformning af nøgletalskrav 4, stk. 3. De i stk. 1 nævnte nøgletal skal som minimum omfatte nøgletal vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet, arbejdsmiljø og kundetilfredshed, jf. bilag 1. Krav til nøgletal I udvælgelsesfasen skal oplysningerne som minimum vedrøre oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet, arbejdsmiljø, og kundetilfredshed for tidligere gennemførte byggeopgaver. I bekendtgørelsens bilag 1 er elementerne i nøgletalsoplysningerne uddybet nærmere. Bilag 1 er en minimumsliste. Ud fra et ressource- og proportionalitetsmæssigt synspunkt kan det anbefales, at der ved formuleringen af udbudsannoncen lægges vægt på, at det især er nøgletalsoplysninger vedrørende lignende opgaver, som den udbudte, at der ønskes oplysninger om. Kravet skal formuleres i udbudsannoncen/udbudsbekendtgørelsen eventuelt med henvisning til bekendtgørelsen. Nøgletalsoplysninger til brug for udvælgelsen skal være højst 3 år gamle. Der skal her kort nævnes et eksempel på, hvorledes en konkret formulering til brug for udvælgelse og efterfølgende formulering af udbudsmateriale kan udformes. Der er ved formuleringen af teksten til udvælgelse især taget hensyn til at sikre iagttagelse af ligebehandlingsprincipperne. Tekstforslag ved udvælgelse/annoncering: Tilbudsgivere, der er momsregistreret i Danmark eller tilsvarende i udlandet skal til ordregiver aflevere oplysninger svarende til de i bilag 1 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december 2004 nævnte nøgletal for tidligere gennemførte byggeopgaver herunder især fra tilsvarende byggeopgaver, som den udbudte. Der skal dog kun afleveres oplysninger om tidsfrister, kvalitet, arbejdsmiljø og kundetilfredshed, jf. nærmere beskrivelsen heraf i bilag 1. Der henvises nærmere til kravene i bekendtgørelsens 4 og 6, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås. Tekstforslag til udbudsmaterialet: Entreprenøren skal i forbindelse med byggeriets aflevering og i forbindelse med 1 års eftersyn aflevere nøgletal, der er beregnet i forbindelse med gennemførelsen af byggeriet, jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december , stk. 2. Beregningen af nøgletal skal ske under overholdelse af

12 12 bekendtgørelsens 5-6 og bilag 1, og skal således indeholde oplysninger om udførelsestid, overholdelse af tidsfrister, prisniveau, prisændringer i udførelsen, effektivitet, kvalitet, arbejdsmiljø og kundetilfredshed, jf. nærmere beskrivelsen i bilag 1. Senest samtidig med entrepriseaftalens underskrift er entreprenøren forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at en uafhængig person eller virksomhed vil evaluere entreprisen. 5. Krav i forbindelse med byggesagen og efter byggeriets udførelse 5, stk. 1. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at de udførende i forbindelse med aflevering og i forbindelse med 1 års eftersyn af det konkrete byggeri aflevere nøgletal, der er beregnet i forbindelse med gennemførelsen af byggeriet. Krav i udbudsmaterialet Ifølge 5 har bygherren pligt til at efterspørge nøgletal for den konkrete byggeopgave. Disse nøgletal skal leveres i forbindelse med afleveringen af byggeriet, og bygherren skal i udbudsmaterialet gøre opmærksom på dette krav. Ligeledes skal bygherren i udbudsmaterialet forlange, at de udførende leverer nøgletal i forbindelse med 1 års eftersyn af det konkrete byggeri. Nøgletal i forbindelse med 1 års eftersynet vedrører alene udbedring af mangler i det første år efter afleveringen. Ved begrebet mangel forstås den almindelige entrepriseretlige definition, som findes i ABT 92 og ABT 93, og som danner grundlag for de afleveringsprotokoller, som udarbejdes i statsbyggeriet. Kravet om nøgletal ved aflevering og 1 års eftersyn kan dog anbefales allerede oplyst i forbindelse med den annoncering, som sker på udvælgelsestidspunktet. På denne måde oplyses potentielle tilbudsgivere så tidligt som muligt tidspunkt om, at byggeriet forlanges evalueret og, at indhentning af nøgletal vil blive en del af aftalen om opførelse af byggeriet. Det må anbefales, at bygherren sikrer, at der i aftalen om udførelse af byggeopgaven tages stilling til proceduren i forbindelse med aflevering af nøgletal efter stk. 4. Kravene til nøgletalsdokumentation ved byggeriets aflevering og 1 års eftersyn skal i modsætning til udvælgelsesfasen afkræves af samtlige kontraktparter uanset virksomhedens størrelse og etableringstidspunkt. Dokumentation kan undlades på byggeopgaver under en samlet anslået entreprisesum på 5 mio. kr. samt for mindre entrepriser på under kr.

13 Krav til de nøgletal, der vedrører det konkrete byggeri 5, stk. 2. Oplysninger i forbindelse med aflevering og 1 års eftersyn skal som minimum omfatte oplysninger vedrørende udførelsestid, overholdelse af tidsfrister, prisniveau, prisændringer i udførelsen, effektivitet, kvalitet, arbejdsmiljø og kundetilfredshed, jf. bilag 1. Bestemmelsen opremser de nøgletal, der skal beregnes i forbindelse med den konkrete byggeopgave. Nøgletallene er yderligere beskrevet i bilag 1. Bilag 1 er en minimumsliste. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bygherren stiller krav om andre typer af nøgletal. 6. Krav om sammenlignelighed og uafhængig evaluator 6, stk. 1. Oplysninger svarende til de i bilag 1 nævnte nøgletal skal være sammenlignelige med nøgletal beregnet efter Byggeriets nøgletalssystem, dokumentation eller tilsvarende, jf. bilag 1. Formålet med bestemmelsen er at sikre sammenlignelighed mellem nøgletal, der kan være beregnet af forskellige evaluatorer. Bestemmelsen vedrører både nøgletal til brug for udvælgelse og nøgletal beregnet i forbindelse med den konkrete byggeopgave. Bestemmelsen skal desuden sikre udenlandske virksomheder mulighed for at levere nøgletal på lige vilkår med danske. Byggeriets nøgletalssystem, dokumentation, er offentlig tilgængelig og kan hentes på Habilitet 6, stk. 2. Bygherren skal forlange, at oplysninger svarende til de i bilag 1 nævnte nøgletal beregnes af en person eller virksomhed, der er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, nøgletallene vedrører. 6, stk. 2, er en habilitetsbestemmelse, der skal sikre, at den evaluator, der har beregnet nøgletallene, er uafhængig af interesser i den virksomhed og i den sag, nøgletallene vedrører. Fortolkningen heraf svarer til almindelige habilitetsfortolkninger i forvaltningsloven. Bygherren har således ikke en pligt til at efterspørge og efterprøve dokumentation for evaluators uafhængighed, men alene en pligt til at stille krav om uafhængighed hos evaluator i såvel udvælgelsesfasen som i udbudsfasen. Bygherrer vil dog som et kontraktvilkår kunne kræve en erklæring på tro og love om, at evaluator lever op til kravet om uafhængighed eller dokumentation for uafhængighed.

14 14 Udførelse af evaluering er en tjenesteydelse, der frit kan konkurreres om blandt private virksomheder, og der stilles derfor alene krav til systematikken i de data, som indsamles og ikke til evalueringsinstituttet. 7. Dokumentation 7. Bygherren skal på anmodning stille dokumentation, jf. 2, stk. 3 og 3, stk. 3, samt oplysninger, jf. 4 og 5 til rådighed for økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Dokumentationen efter stk. 1 skal stilles senest 4 uger efter anmodningen. Økonomi- og erhvervsministeren kan kræve dokumentation for, at bygherren har stillet krav om nøgletal samt oplysninger om anvendelsen af disse. Formålet med bestemmelsen er at give ministeren mulighed for at evaluere bekendtgørelsen og anvendelsen af nøgletal. meddele, at de udførende i denne periode i stedet for at aflevere oplysninger til brug for udvælgelse, jf. bekendtgørelsens 4, kunne vælge at dokumentere, at de har igangsat indsamlingen af oplysninger til brug for udvælgelse. Bilag Bilag 1. Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarede til nøgletal (Erhvervs- og Byggestyrelsens bek. nr af 17. december 2004).

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Prækvalifikationsskema

Prækvalifikationsskema Prækvalifikationsskema til brug for prækvalifikationsoplysninger vedrørende Det Kriminalpræventive Råds begrænsede udbud af kontrakt om hælerikampagne, jf. udbudsbekendtgørelse nr. [ ] Generelle oplysninger

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009 K E N D E L S E DPC Construction A/S (advokat Henrik Hauge Andersen, København) mod Universitets-

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Kan man gå med på flere teams som underrådgiver? Da udbudsbetingelserne foreskriver, at et rådgiverteam kun kan tildeles én opgave, er det ikke muligt for en virksomhed at være

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Byggeplads: Borup, Ll. Skensved, Bjæverskov og Herfølge Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: Adresse: Køge Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: By:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Jeg har nogle spørgsmål ang. materialet, der skal afleveres til prækvalifikationen, Nyt OUH, som jeg håber, du kan hjælpe med:

Jeg har nogle spørgsmål ang. materialet, der skal afleveres til prækvalifikationen, Nyt OUH, som jeg håber, du kan hjælpe med: Område: Sundhedsområdet Afdeling: Nyt OUH Journal nr.: Dato: 5. januar 2010 SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDSBEKENDTGØRELSEN I perioden til og med 4. januar 2010 er nedenstående repræsentative spørgsmål blevet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP Prækvalifikationsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Projektbeskrivelse 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Ny skole - Vision og funktioner 5 3. Organisering

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere