Karakterbog for rådgivere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterbog for rådgivere"

Transkript

1 Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April 2008 Byggeriets Evaluerings Center

2 KOLOFON Titel: Karakterbog for rådgivere arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer. Udgave: 2. udgave Udgivet år: 2008 Forfatter (-e): Ebbe Lind Kristensen Peter Hesdorf Design og produktion: Byggeriets Evaluerings Center Foto: Ingen fotos Sprog: Dansk Format: Elektronisk Pris: Gratis download fra Udgiver: Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5 DK-1401 København K Tel Byggeriets Evaluerings Center har ophavsret til denne manual. Eftertryk i uddrag er tilladt, såfremt tydelig kildeangivelse fremgår. 2

3 FORORD Evaluering af rådgivere er blevet et krav i dansk byggeri. Kravet er indført i maj 2008 og gælder for ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder og lignende, som projekterer, udfører fagtilsyn eller byggeledelse for statslige og almene bygherrer. Evalueringen resulterer i nøgletal, som bygherrer anvender til udvælgelse af rådgivere til kommende opgaver. Evalueringssystemet er resultatet af et fælles udviklingsarbejde, hvor der fra myndighedernes side i høj grad er blevet lyttet til branchens aktører. Byggeriets Evaluerings Center har bistået i udviklingen af det nye system, som er gennemført med de regeludstedende myndigheder for bordenden. Med afsæt i 15 nøgletal afgiver bygherren sin bedømmelse af rådgiverens leverede ydelse. Det er Byggeriets Evaluerings Center, som tager sig af det praktiske i forbindelse med evalueringen, fx at registrere de forskellige byggeprojekter, udsende digitale spørgeskemaer, sammenfatte resultatet af evalueringen i de såkaldte faktablade og rådgivernes karakterbøger. Byggeriets Evaluerings Center har erfaring som evaluator, som følge af mere end 4 års drift af et nøgletalssystem for de udførende virksomheder. Og centret er nu parat til også at tilbyde sig som evaluator på rådgiveropgaver. Denne manual indeholder en beskrivelse af nøgletalssystemet for rådgivere, herunder eksempler på faktablade og karakterbøger for rådgivere. Manualen gennemgår endvidere, hvordan man som rådgiver kan komme i gang med at bruge evalueringssystemet i praksis. Ifølge regelsættet skal rådgivere fra den 1. oktober 2009 fremvise nøgletal fra tidligere opgaver for at komme i betragtning til statslige og almene byggeopgaver. Evalueringer skal tilmeldes, før ydelsen leveres. Byggeriets Evaluerings Center anbefaler derfor, at man allerede nu sætter sig grundigt ind i reglerne og tilmelder en eller flere opgaver til evaluering, så man klar med nøgletal, når kravet træder i kraft. Tidligere rapporter udarbejdet og offentliggjort i regi af Byggeriets Evaluerings Center om evaluering af rådgivere er ikke længere aktuelle, eftersom de omhandler et nøgletalssystem, der ikke blev sat i drift. Rådgivermanualen er skrevet af Byggeriets Evaluerings Center til centrets kunder og bygherrer i almindelighed. God læselyst. April 2008 Ebbe Lind Kristensen Byggeriets Evaluerings Center 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kort om Byggeriets Evaluerings Center Introduktion af rådgiverevaluering Ikke alle rådgivere omfattes Nøgletal offentliggøres Successiv evaluering Nøgletal i udvælgelsen Nøgletal for rådgivere Udvikling Nøgletal Faktablad og Karakterbog Faktablad for rådgivere Karakterbog for rådgivere Kort om regler for karakterbøger Hvordan kommer man i gang? Tilmelding Bygherren skal huske Rådgiveren skal huske Digital indberetning Evaluering af rådgivere ved alment byggeri Bilag 1: Eksempel på en karakterbog Bilag 2: Eksempel på et faktablad Bilag 3: Online tilmeldingsblanket Bilag 4: Online hjælpetekst til nøgletal

5 1 KORT OM BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER Byggeriets Evaluerings Center blev stiftet i 2002 med det formål at udvikle og drive et nøgletalssystem for byggeriet. Centret er stiftet af byggeriets organisationer, som en erhvervsdrivende fond og er som sådan en non-profit organisation. I centrets bestyrelse sidder i dag Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK), Dansk Byggeri, Tekniq, BAT-kartellet, Bygherreforeningen i Danmark (BiD), Byggematerialebranchen, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Realdania. I januar 2004 indførte staten regler om brug af nøgletal for udførende virksomheder via bekendtgørelse nr Bekendtgørelsen blev i december 2004 erstattet af bekendtgørelse nr. 1394, som nu erstattes af bekendtgørelse nr. 241 af 11. april Den 1. marts 2007 indførte Velfærdsministeriet (tidligere Socialministeriet) et parallelt krav om nøgletal for udførende virksomheder, der bygger alment støttede boliger, fx ældreboliger og plejeboliger, jf. bekendtgørelse nr Denne bekendtgørelse er nu erstattet af bekendtgørelse nr. 248 af 14. april Den 1. maj 2008 er regelsættet om brug af nøgletal blevet udvidet til ligeledes at omfatte rådgivere indenfor det statslige og almene byggeri, dvs. ingeniør- og arkitektvirksomheder og lignende. Byggeriets Evaluerings Center driver nøgletalssystemet for de udførende virksomheder og for rådgivere. Centret har indtil april 2008 indgået næsten 1600 aftaler om evaluering af udførende virksomheder. Heraf er knap 1200 sager færdigevalueret og overført til centrets database. Yderligere information om nøgletal kan findes på Byggeriets Evaluerings Centers hjemmeside ( og hos de regeludstedende myndigheder, dvs. Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Velfærdsministeriet. 5

6 2 INTRODUKTION AF RÅDGIVEREVALUERING Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere, jf. bekendtgørelse 241 af 11. april 2008 og bekendtgørelse 248 af 14. april Rådgivere omfatter i den forbindelse rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitekter og lignende, som forestår projektering, fagtilsyn og/eller byggeledelse på byggeopgaver. Kravene er en udmøntning af initiativet om synliggørelse af kvalitet i regeringens handlingsplan Bedre og Billigere Byggeri, som blev fremlagt af Økonomi- og Erhvervsministeriet i maj I handlingsplanen hedder det bl.a., at: Øget brug af nøgletal også for rådgivere og bygherrer skal sikre mere konkurrence på kvalitet, når det offentlige bygger De nye regler om brug af nøgletal for rådgivere indeholder to særskilte krav, som virksomheder og bygherrer skal overholde. Dels et krav om, at rådgivere på statslige og almene projekter skal lade sig evaluere ved en uafhængig evaluator som fx Byggeriets Evaluerings Center og dels, at resultatet af disse evalueringer - nøgletal - skal fremlægges ved udvælgelse på fremtidige byggeopgaver. Krav om evaluering af rådgivere på statslige og almene byggeprojekter træder i kraft den 1. maj Krav om fremvisning af nøgletal fra tidligere projekter gælder imidlertid først fra den 1. oktober Rådgivere har således god tid til at tilmelde opgaver til evaluering og få beregnet de nøgletal, som senere skal fremlægges. Nøgletallene må gerne stamme fra projekter, hvor bygherren ikke har stillet krav om evaluering, fx private, regionale eller kommunale opgaver. Vil man som rådgiver tilmelde en konkret opgave til evaluering, skal man henvende sig til centret, før opgaven påbegyndes. Drejer det sig om en opgave, som ikke er underlagt en af bekendtgørelserne, skal rådgiveren huske at få bygherrens accept om deltagelse, inden opgaven tilmeldes til evaluering. Læs mere herom i afsnit 5. På almene byggesager er tilmeldingsprocessen anderledes tilrettelagt. Her skal rådgiveren ikke selv tilmelde opgaven hos en evaluator, men i stedet meddele bygherren sit valg af evaluator. Bygherren vil herefter via det elektroniske informations- og forvaltningssystem, BOSSINF, overføre de påkrævede oplysninger til den valgte evaluator. Tilmeldingsprocessen for rådgiverevaluering i tilknytning til almene byggeprojekter er kortfattet gennemgået i afsnit 7. Reglerne om nøgletal for rådgivere er i stor udstrækning ens for såvel statslige som almene byggesager. I de tilfælde, hvor det ene regelsæt adskiller sig fra det andet, er det nævnt i teksten. 6

7 2.1 Ikke alle rådgivere omfattes I reglerne om nøgletal for rådgivere er der indført visse minimumsgrænser. Minimumsgrænserne er i god overensstemmelse med de nøgletalsregler, som gælder for udførende virksomheder. Reglerne om nøgletal finder anvendelse for rådgivere, når det samlede anslåede honorar til indkøb af rådgivere medfører annonceringspligt efter tilbudsloven eller medfører udbudspligt efter udbudsdirektivet. Generelt kan man regne med, at når den samlede rådgiverydelse overstiger kr. ekskl. moms, vil byggeprojektet være omfattet af krav om nøgletal for rådgivere. Når det samlede projekt er omfattet af regelsættet, betyder det, at alle rådgivere med et forventet honorar større end kr. dels skal evalueres og dels skal aflevere nøgletal i forbindelse med udvælgelsen. Sidstnævnte krav gælder, som tidligere nævnt, først fra 1. oktober Nøgletal offentliggøres Nøgletal for rådgivere, som beregnes af Byggeriets Evaluerings Center eller andre evaluatorer, skal overføres til myndighederne med henblik på offentliggørelse. Nøgletal, som er beregnet for rådgiverydelser leveret i forbindelse med opførelse af almene familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger samt friplejeboliger med offentlig støtte, skal overføres til det elektroniske støtte- og administrationssystem BOSSINF. Byggeskadefonden vil offentliggøre disse nøgletal fra den 1. juli Dog tidligst, når der er indsamlet nøgletal fra 100 rådgiverprojekter. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil på tilsvarende vis offentliggøre nøgletal beregnet indenfor det statslige byggeri. Skæringsdatoen er her annonceret til den 1. januar Successiv evaluering Rådgivere skal som minimum evalueres 1 eller 2 gange afhængig af omfanget af den leverede ydelse. Rådgiveren og dennes kunde kan dog frit aftale flere evalueringer undervejs i byggeprocessen. Ønsker rådgiveren at anvende nøgletallene som ledelsesværktøj i det konkrete projekt, kræver det, at man løbende monitorerer kundens prioritering på de enkelte nøgletal og samtidig også tilfredsheden med den leverede ydelse. Supplerende målinger, der indsamles for at støtte ledelsesindsatsen og dermed går videre end minimumskravene i bekendtgørelserne, kan enten foretages via Byggeriets Evaluerings Centers digitale system eller internt mellem rådgiver og kunde uden indblanding fra evaluator. Supplerende målinger vil ikke blive registreret i rådgiverens karakterbog. Ønsker man at bruge evalueringscentret til sådanne supplerende målinger, skal man indgå en særskilt aftale herom. 7

8 Ifølge minimumskravene i bekendtgørelserne skal der gennemføres 2 evalueringer, såfremt rådgiveren leverer en ikke uvæsentlig del af sin ydelse både før og efter byggestart på byggepladsen. Arbejder rådgiveren derimod enten fortrinsvis før eller efter byggestart er det tilstrækkeligt med 1 evaluering. Det er bygherren, som vurderer dette. 2.4 Nøgletal i udvælgelsen Formålet med etablering af nøgletal for rådgivere er at øge gennemsigtigheden og samtidig give rådgivervirksomhederne mulighed for at konkurrere på kompetencer frem for laveste pris. Fra 1. oktober 2009 bliver det et krav i såvel det statslige som det almene byggeri, at bygherrerne skal stille krav til rådgiverne om fremvisning af nøgletallene i forbindelse med udvælgelsen til konkrete opgaver. Rådgivere, der har nøgletal fra mindst 3 tidligere evalueringer, skal fremvise deres karakterbog. Hvis en rådgiver ikke kan fremlægge nøgletal på bygherrens anmodning, er kriterierne for udvælgelse til den konkrete opgave ikke overholdt. Det betyder i praksis, at rådgiverens tilbud ikke kan komme i betragtning når opgaven efterfølgende skal tildeles. Samme krav gælder i dag for udførende virksomheder, der ønsker at bygge for staten og fra den 1. oktober 2009 ligeledes for byggevirksomheder, der ønsker at byde på almene opgaver. Andre bygherrer, fx kommuner, regioner eller private kan naturligvis også stille krav om fremvisning af nøgletal i forbindelse med udvælgelse af rådgivere til opgaver. I takt med at nøgletallene bliver offentlige, forventer Byggeriets Evaluerings Center, at stadig flere bygherrer vil benytte nøgletallene, når de skal udvælge rådgivere. 8

9 3 NØGLETAL FOR RÅDGIVERE 3.1 Udvikling Nøgletalssystemet for rådgivere er blevet til i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Velfærdsministeriet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) samt bygherrerepræsentanter. Byggeriets Evaluerings Center har bistået i udviklingsforløbet med teknisk rådgivning og bistand. Centret har i rådgivningen benyttet de erfaringer, som er opnået gennem fire års evaluering af de udførende virksomheder samt de drøftelser, der har været i den nu opløste temagruppe for rådgivere, som centret nedsatte i Nøgletal Nøgletalssystemet er tilrettelagt som en måling af kundens tilfredshed indenfor 13 prioriterede områder samt 2 generelle nøgletal. I alt består systemet af 15 selvstændige nøgletal. For hvert af de 13 førstnævnte nøgletal, skal kunden både vurdere betydningen af nøgletallet og dernæst den enkelte rådgivers præstation. Betydningen skal ikke vurderes for de 2 generelle nøgletal. Ved at registrere betydningen af de enkelte nøgletal får rådgivere et godt og systematisk indblik i, hvilke forhold deres kunder prioriterer på de konkrete opgaver. Kundens vurdering foretages ud fra en skala, der spænder fra 1 til 5, jf. Tabel 1. Såfremt der eventuelt er nøgletal, som ikke har relevans i forhold til den konkrete rådgiverydelse, skal kunden angive, at det ikke er relevant at evaluere rådgiveren på det konkrete nøgletal, fx assistance og rådgivning i forbindelse med byggeriets aflevering. Hvis en kunde angiver, at et nøgletal ikke er relevant, skal kunden naturligvis ikke vurdere betydning og kundetilfredshed. Skala for betydning Skala for kundetilfredshed 1 Mindst vigtigt 1 Utilfreds 2 Mindre vigtigt 2 Mindre tilfreds 3 Vigtigt 3 Tilfreds 4 Mere vigtigt 4 Mere tilfreds 5 Særdeles vigtigt 5 Særdeles tilfreds Tabel 1: Skala til bedømmelse af betydning og tilfredshed Nøgletallene, som rådgiverne vurderes på, kan inddeles i fem overordnede kategorier. Det er henholdsvis: 1. Økonomi 2. Tid 3. Kommunikation, proces og samarbejde 4. Bygningens funktion, æstetik m.v. 5. Kvalitet 9

10 Indenfor hver af de fem kategorier måles et eller flere nøgletal. Nøgletallene er gengivet i Tabel 2. Kategori Nøgletal Økonomi Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter Tid Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog Kommunikation, proces og samarbejde Rådgiverens bidrag til et konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/ naboer under byggeriet Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning Bygningens funktion, æstetik m.v. Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning Kvalitet Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet Tabel 2: Oversigt over nøgletal i rådgiversystemet. Kundetilfredshedsmålingen gennemføres digitalt via et digitalt spørgeskema, som Byggeriets Evaluerings Center fremsender til rådgiverens kunde. Rådgiverens overordnede præstation vurderes i to selvstændige nøgletal. Der anføres ikke betydning for disse to nøgletal. Nøgletal 14: Din samlede tilfredshed med rådgiverens ydelse. Nøgletal 15: Vil du benytte samme rådgiver igen ved et lignende projekt eller anbefale virksomheden til andre. Kundens samlede tilfredshed (nøgletal 14) besvares ved hjælp af tilfredshedsskalaen angivet i Tabel 1. Kunden har her mulighed for at inddrage andre forhold end de, der specifikt nævnes i spørgsmålene 1 til 13. Det er således ikke på forhånd givet, at kundens generelle vurdering af tilfredshed er lig gennemsnittet af de øvrige nøgletal. 10

11 Kundens loyalitet overfor rådgiveren (nøgletal 15) besvares også med tal fra 1 til 5. Her går skalaen imidlertid fra udelukket til helt sikkert. De to overordnede nøgletal vil blive præsenteret særskilt i rådgiverens faktablad og karakterbog. Som supplement til nøgletallene indhenter Byggeriets Evaluerings Center også en kvalitativ beskrivelse af rådgiverprojektet. Den særlige projektbeskrivelse kan medvirke til at sikre, at nøgletallene sættes i perspektiv og ikke fejlfortolkes, når de senere skal fremlægges for potentielle kunder. Dette gennemgås i det følgende afsnit. 11

12 4 FAKTABLAD OG KARAKTERBOG Byggeriets Evaluerings Center laver faktablade og karakterbøger til de rådgivere, som er blevet evalueret. Faktablade udleveres, hver gang en evaluering er gennemført. Ifølge bekendtgørelsernes krav skal der altså udleveres op til to faktablade pr rådgiverevaluering. Når en evalueringssag er helt afsluttet, udarbejder centret et endeligt faktablad. Såfremt der kun gennemføres én evaluering af en konkret sag, vil resultatet heraf udgøre det endelige faktablad. På større rådgiverprojekter, som evalueres to gange, består det endelige faktablad af det gennemsnitlige resultat fra de to evalueringer. Faktablade registreres i centrets nøgletalsdatabase og vil indgå i beregningen af rådgiverens karakterbog. Rådgiverens karakterbog kan imidlertid først beregnes, når rådgiveren har gennemført tre evalueringer på tre forskellige byggesager. Dette er i overensstemmelse med de tilsvarende regler, som gælder for udførende virksomheder. Når en bygherre fra 1. oktober 2009 skal udvælge rådgivere på baggrund af de opnåede nøgletal, er det naturligvis fornuftigt at bruge nøgletallene i karakterbogen, da karakterbogen afspejler rådgivervirksomhedens samlede præstation. Som supplement til tallene i karakterbogen kan bygherren kræve at se nøgletal beregnet på projekter, som i type og omfang er sammenlignelige med det konkrete projekt, som udbydes. Således kan rådgiverens faktablade anvendes som referencer til tidligere projekter og dermed indgå i bygherrens bedømmelse. Rådgivere kan naturligvis også anvende faktabladene som reference på private og kommunale projekter, hvor bygherren ikke specifikt kræver nøgletal i henhold til bekendtgørelserne. I den forbindelse kan det have stor betydning for bygherren, at faktabladene også indeholder den mere kvalitative beskrivelse af rådgiverens ydelse. 4.1 Faktablad for rådgivere Faktabladet viser resultaterne af evalueringen af en konkret rådgiveropgave. Et eksempel på et faktablad er vedlagt i bilag 2. Faktabladet indeholder oplysninger om rådgiveropgaven, fx typen af rådgivning, der er leveret, projektets størrelse og anvendelse, oplysning om rådgiverens kunde etc. Derudover indeholder faktabladet naturligvis også resultatet af evalueringen i form af kundens vurdering af den leverede ydelse. Vurderingen omfatter dels det enkelte nøgletals betydning og dels bedømmelsen af tilfredshed med den leverede ydelse. Som supplement til de projektfakta og nøgletal, der oplyses i faktabladet, har rådgiveren endvidere mulighed for at tilføje sin egen kvalitative beskrivelse af projektet. Beskrivelsen kan fx uddybe særlige forhold vedrørende rådgiverens ydelse, eller præcisere forsøgselementer, fx nye samarbejdsformer, der har fundet anvendelse på projektet eller tilsvarende. 12

13 Rådgiverens beskrivelse kan på denne vis sætte nøgletallene i perspektiv og dermed gøre faktabladene mere anvendelige som referenceblade. Projektbeskrivelsen indsendes elektronisk til Byggeriets Evaluerings Center i forbindelse med, at opgaven tilmeldes til evaluering (se tilmeldingsblanketten vedlagt i bilag 3). På almene opgaver, som jf. afsnit 7 ikke tilmeldes via centrets online formular, skal rådgiverens projektbeskrivelse afleveres til bygherren, som herefter videresender den og de øvrige nøgletalsoplysninger til evaluator, fx Byggeriets Evaluerings Center. 4.2 Karakterbog for rådgivere Karakterbogen opgøres på virksomhedsniveau og beregnes af Byggeriets Evaluerings Center. Karakterbogen indeholder et vægtet gennemsnit af nøgletallene fra de opgaver, som den enkelte rådgiver har fået evalueret. Karakterbogen viser således rådgiverens samlede præstation målt på hvert af de 15 nøgletal. Derudover vil rådgiverens potentielle kunde ligeledes kunne se, hvordan rådgiveren præsterer sammenlignet med øvrige rådgivere. Denne relative sammenligning kaldes score i procent. De beregnede nøgletal i karakterbogen vægtes med rådgiverens honorar. Store opgaver tæller således mere end små opgaver. Denne fremgangsmåde sikrer, at de opgaver, hvor kunden har haft lejlighed til at samarbejde med rådgiveren gennem længere tid, og dermed opnået det bedst mulige grundlag til at gennemføre evalueringen på, også tæller mest. Omvendt bliver resultatet af mindre rådgiveropgaver ikke så synlige i karakterbogens gennemsnit. Som supplement til karakterbogen anbefaler Byggeriets Evaluerings Center derfor, at bygherrer i forbindelse med udvælgelse af rådgivere til konkrete projekter også efterspørger faktablade fra sammenlignelige sager, som rådgiveren har fået evalueret. Det kunne fx være faktablade for rådgiveropgaver udført indenfor samme type af byggeri eller i samme geografiske område, som det kommende byggeri. Faktablade kan dermed tjene som referenceblade, der understøtter nøgletallene i karakterbogen. Karakterbogens score i procent opgøres fra 0 til 100 %, hvor 100 % er bedst og betyder, at ingen andre rådgivere har opnået et bedre resultat. Scoren i procent beregnes for hvert af de 15 nøgletal. En score på 89 % betyder således, at 89 % af de evaluerede rådgivere har opnået en lavere bedømmelse end den konkrete rådgiver. Samtidig har 11 % ( %) opnået bedre resultater. Ved hjælp af scoren i procent kan rådgiveren benchmarke (sammenligne) sig mod andre rådgivere. Ligeledes vil kunden, der læser karakterbogen, få et indblik i, hvordan den enkelte rådgiver præsterer i forhold til de øvrige virksomheder i branchen. Et eksempel på en udfyldt karakterbog er vedlagt i bilag 1. Grundlaget for karakterbogen udgøres af de beregnede faktablade. Faktabladene kan være beregnet på både statslige, almene, kommunale, regionale og private byggerier i øvrigt. Karakterbogen vil derfor bestå dels af 13

14 projekter, som er evalueret som følge af krav fra bygherren og dels af projekter, som er evalueret på initiativ af rådgiveren selv. For at evalueringen kan foretages på samme vilkår for alle og for at sikre karakterbogens validitet, er det en forudsætning, at rådgiveren har tilmeldt opgaven til evaluering, inden den egentlige rådgivning påbegyndes. Derudover er det naturligvis en forudsætning, at rådgiveren og dennes kunde er forretningsmæssigt uafhængige, dvs. fx ikke er en del af samme virksomhed. Ud over oplysninger om resultatet for de enkelte nøgletal og virksomhedens score i procent vises også bedømmelsesgrundlaget samt kvartilerne for populationen på de enkelte nøgletal. Kvartilerne indikerer populationens spredning og fortæller fx bygherren noget om, hvor lidt eller hvor meget rådgiveren skal forbedre nøgletallet for at være placeret blandt de bedste virksomheder. I øvrigt henvises til eksemplet i bilag Kort om regler for karakterbøger Karakterbogen viser rådgiverens gennemsnitlige præstation. Der stilles derfor i bekendtgørelserne krav om, at karakterbøger først kan beregnes, når der er gennemført minimum 3 evalueringssager. Dette krav er i overensstemmelse med reglerne, der gælder for udførende virksomheder. Parallelt med kravene for udførende virksomheder, indeholder det nye regelsæt også bestemmelser vedrørende forældelse af faktablade. Karakterbogen indeholder derfor udelukkende nøgletal fra opgaver, hvor evalueringen er afsluttet indenfor de seneste 3 år. På denne vis sikres, at karakterbogen hele tiden viser et opdateret billede af rådgiverens præstation. 14

15 5 HVORDAN KOMMER MAN I GANG? Rådgiveropgaver kan evalueres enten som følge af krav fra rådgiverens kunde, eller fordi rådgiveren ønsker et konkret projekt vurderet og dermed medtaget i sin karakterbog. For alle evalueringssager gælder, at de skal tilmeldes hos en uafhængig evaluator som Byggeriets Evaluerings Center, inden arbejdet udføres, dvs. i forbindelse med indgåelse af kontrakt mellem rådgiver og dennes kunde. Ifølge regelsættet omfatter evalueringskravet udelukkende de rådgivere, som direkte indgår kontrakt med bygherren. Dvs. når rådgivningen organiseres som totalrådgivning, vil det udelukkende være totalrådgiveren, som evalueres efter krav fra bygherren. Evalueringen vil imidlertid omfatte alle de forhold, som totalrådgiverens kontrakt inkluderer, dvs. også arbejde udført at øvrige rådgivere, som indkøbes af totalrådgiveren. Øvrige rådgivere (underrådgivere) kan også evalueres ved hjælp af nøgletalssystemet, hvis man ønsker det. I så fald skal man som underrådgiver selv tilmelde opgaven hos Byggeriets Evaluerings Center. Totalrådgivere kan naturligvis vælge at stille krav om, at underrådgivere evalueres, ligesom totalrådgivere også kan kræve nøgletal som et led i udvælgelsen af underrådgivere. Projekter, som organiseres i totalentreprise, vil som hovedregel være undtaget evalueringskrav for så vidt gælder rådgiverydelserne. Totalentreprenører kan på tilsvarende vis vælge at stille krav om, at rådgivere evalueres. 5.1 Tilmelding Rådgivere skal selv tilmelde statslige, kommunale, regionale og private opgaver til evaluering. Tilmeldingen foretages via en formular på Byggeriets Evaluerings Centers hjemmeside ( For alment byggeri gælder specielle regler. Når de enkelte rådgiveropgaver omfattes af bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008, foregår tilmelding til evaluator via bygherren, se i øvrigt afsnit 7. Arbejder man som underrådgiver på et alment byggeprojekt, således at man ikke er omfattet af den almene bekendtgørelse, kan man naturligvis frivilligt tilmelde opgaven til evaluering. I så fald skal man bruge formularen på centrets hjemmeside. Når en opgave tilmeldes via centrets online formular, skal rådgiveren oplyse: Virksomhedens kontaktoplysninger og kontaktperson Kundens kontaktoplysninger og kontaktperson Projektets navn Det anslåede rådgiverhonorar for rådgiverens ydelse Rådgivningstype og organisering Milepælsdatoer Projektbeskrivelse (til brug i faktabladet) 15

16 Få dage efter formularen er udfyldt og indsendt til centret, vil rådgiveren modtage en evalueringsaftale, som skal underskrives og returneres. Herefter er evalueringen i gang. Tilmeldingsblanketten er vedlagt som bilag 3. Tilmelding af evalueringsopgaver kan også foregå ved telefonisk henvendelse til centret. Rådgiveren skal betale et honorar for hver tilmeldt evalueringsopgave. Honoraret vil fremgå på centrets hjemmeside under Priser. 5.2 Bygherren skal huske På de projekter, hvor bygherren ønsker at stille krav om nøgletal som en del af udvælgelsen, bør kravet fremgå af annonceringen/udbudsmaterialet. Kræver bygherren en konkret rådgiverydelse evalueret, skal det endvidere fremgå af den rådgiveraftale, der indgås, eller af eventuelle fællesbetingelser. En statslig, kommunal, regional eller privat bygherre kan fx i rådgiveraftalen skrive: Det regelsæt, som er fastlagt for rådgivere i det statslige byggeri jævnfør bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v., skal anvendes på denne byggesag. En almen bygherre skal derimod henvise til bekendtgørelse nr. 248 af 14. april Til forskel fra det statslige byggeri indberettes nøgletalsoplysningerne i det almene byggeri via administrationssystemet BOSSINF. Nøgletalsoplysninger skal indberettes, før kommunalbestyrelsen afgiver støttetilsagn til byggeriet (godkendelse af det såkaldte skema A). Er det ikke muligt, skal oplysningerne indberettes tidligst muligt derefter. Når oplysningerne er indberettet i BOSSINF, overføres de direkte til Byggeriets Evaluerings Center. Bygherren kan forlange at se evalueringsaftalen, der er indgået mellem rådgiver og evaluator i forbindelse med at rådgivningsaftalen underskrives. 5.3 Rådgiveren skal huske Aftaler om evaluering skal indgås, inden rådgiveren udfører arbejdet, dvs. i praksis umiddelbart forud for at rådgiveraftalen underskrives. Man kan som rådgiver ikke administrere evalueringen af projekter til karakterbogen selv, men skal indgå evalueringsaftalen med en evaluator, som fx Byggeriets Evaluerings Center. Centret kan evaluere alle byggeopgaver, og resultaterne vil indgå i rådgiverens karakterbog. Når først opgaven er tilmeldt, guides man automatisk gennem det videre forløb, indtil evalueringen afsluttes med faktablade og opdatering af karakterbogen. 16

17 6 DIGITAL INDBERETNING Evalueringen gennemføres med digitale indberetninger. Tilmeldingsformularen fungerer som første datakilde, hvor hovedparten af de såkaldte stamdata indberettes til evaluator. Når tilmeldingsblanketten er udfyldt og evalueringsaftalen underskrevet, skal rådgiveren typisk ikke indberette flere oplysninger vedrørende evalueringen af rådgiveropgaven. De resterende oplysninger indberettes digitalt af rådgiverens kunde, typisk bygherren. Når en evaluering skal gennemføres, vil rådgiverens kunde modtage en e- mail, der indeholder informationer om login til centrets digitale indberetningssystem. Figur 1: Log-in på indberetningssitet Kunden får efter angivelse af login vist en side med egne aktuelle spørgeskemaer. Skemaerne er inddelt efter byggesag og vist med en kort beskrivelse, som gør det nemt for bygherrer med flere igangværende byggesager at skelne mellem disse. 17

18 Figur 2: Eksempel på en statusside med 2 evalueringssager Hvis rådgiveren kun skal evalueres én gang, vil der naturligvis kun være et skema, som kunden skal udfylde vedrørende den pågældende virksomhed. I de tilfælde, hvor rådgiveren skal evalueres to gange i forbindelse med byggesagen, vil de to spørgeskemaer ikke fremgå samtidig af oversigten. Kunden vil under fanen kommende indberetninger, se hvornår den anden måling forventes udfyldt. Hvis der er flere rådgivere, der er underlagt krav om evaluering, vil der af statussiden fremgå et skema pr. rådgiver. Skemaerne vil først blive aktiveret, når kunden skal udfylde dem. På den måde sikres, at kundens vurdering af rådgiverens præstation afgives på de rigtige tidspunkter, dvs. i forbindelse med byggestart og/eller i forbindelse med at rådgiveren afslutter sin del af byggeopgaven. Spørgeskemaerne, som skal udfyldes, indeholder de nøgletal, som er gennemgået i afsnit 3.2. Der vil desuden være en forklarende hjælpetekst til de enkelte spørgsmål. Hjælpeteksten fremgår af bilag 4. Figur 3 viser det digitale spørgeskema, som skal udfyldes af rådgiverens kunde vedrørende rådgiverens præstation. 18

19 Figur 3: Eksempel på online spørgeskema om rådgiverens præstation. Bemærk, at der skal udfyldes både betydning og den egentlige bedømmelse for spørgsmålene 1 til

20 Når oplysningerne er registreret i spørgeskemaet og indsendt til Byggeriets Evaluerings Center, vil rådgiveren modtage resultatet i form af et faktablad fra centret. Såfremt der er registreret nøgletal fra tre eller flere sager for den pågældende rådgiver, vil karakterbogen ligeledes blive opdateret. Ud over nøgletallene om de enkelte rådgivere, skal kunden også oplyse få projektspecifikke oplysninger. Det drejer sig om, hvorvidt projektet udføres i partnering, hvilken entrepriseform, der er valgt for udførelsen, bygningens anvendelse, byggepladsens adresse samt oplysning om projektet er nybyggeri, om-/tilbygning eller renovering. Disse oplysninger skal kun registreres en gang pr. byggeprojekt. Oplysningerne indhentes via det første spørgeskema, som kunden udfylder på projektet. 20

21 7 EVALUERING AF RÅDGIVERE VED ALMENT BYGGERI Rådgivere, der omfattes af krav om nøgletal på det almene byggeri, jævnfør bekendtgørelse 248 af 14. april 2008, skal jævnfør afsnit 5.1 ikke tilmelde sig via centrets online formular. I stedet skal rådgiveren meddele bygherren sit valg af evaluator samt stamoplysninger i form af kontaktoplysninger, oplysning om forventet start og afslutning af opgaven m.v. Bygherrer registrerer elektronisk oplysningerne, som fremsendes til kommunalbestyrelsen. Oplysningerne om nøgletal indberettes i Velfærdsministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF, hvorfra oplysningerne digitalt overføres til den evaluator, som rådgiveren har valgt, fx Byggeriets Evaluerings Center. Når evalueringscentret har registreret bestillingen via BOSSINF oprettes sagen i centrets interne sagssystem, hvorefter der udsendes en skriftlig accept af valget af evaluator til de pågældende rådgivere. Når Byggeriets Evaluerings center har modtaget en underskrevet accept, fremsendes en faktura for evalueringen. Den almene bygherre vil modtage login til den digitale indberetningsside og deltage i evalueringen, som det er beskrevet i afsnit 6. 21

22 BILAG 1: EKSEMPEL PÅ EN KARAKTERBOG 22

23 23

24 24

25 BILAG 2: EKSEMPEL PÅ ET FAKTABLAD 25

26 26

27 BILAG 3: ONLINE TILMELDINGSBLANKET Rådgiverevaluering tilmeldes på ved at udfylde denne blanket. 27

28 28

29 BILAG 4: ONLINE HJÆLPETEKST TIL NØGLETAL Bilaget indeholder de spørgsmål, som kunden skal besvare inklusiv angivelse af vejledende tekster (anført i kursiv) for udvalgte spørgsmål. 1. Vurdér rådgivers evne til at opstille realistiske budgetter for sit ansvarsområde i projektet/byggeriet Vejledning: Du skal i besvarelsen vurdere rådgiverens ansvarsområde under ét, dvs. vurdere rådgiverens evne til at budgetter egne ydelser og budgettere de entrepriseaftaler / dele af byggeriet, som rådgiveren i øvrigt har haft ansvaret for. 2. Vurdér rådgivers evne til at opstille realistiske tidsplaner for sit ansvarsområde i projektet/byggeriet Vejledning: Du skal i besvarelsen vurdere rådgiverens ansvarsområde under ét, dvs. vurdere rådgiverens evne til at opstille tidsplaner for egne ydelser og for de entrepriseaftaler / dele af byggeriet, som rådgiveren i øvrigt har haft ansvaret for. 3. Vurdér rådgivers evne til at anskueliggøre sine forslag over for dig som kunde / kontraktholder 4. Vurdér rådgivers evne til at føre en konstruktiv dialog med dig som kunde / kontraktholder 5. Vurdér rådgivers bidrag til, at samarbejdet mellem projektets aktører forløber konstruktivt Vejledning: Med projektets aktører menes de øvrige rådgivere, entreprenører og håndværkere samt myndigheder. 6. Vurdér rådgivers bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning Vejledning: Dette er også aktuelt for ingeniørdisciplinerne, hvor rådgiver kan have medindflydelse på det æstetiske, fx i forbindelse med installationer, detaljer og finish mere generelt. 7. Vurdér rådgivers bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning Vejledning: En funktionel løsning kendetegnes ved at bygningen (løsningen) opfylder sit formål og funktion, fx i forhold til adgangsveje, indretning, fleksibilitet, ruminddeling, placering på grunden m.v. 8. Vurdér rådgivers bidrag til at opnå et godt indeklima Vejledning: Indeklima skal forstås bredt og dækker over forhold som fx temperatur, luftfugtighed, lysforhold, støj, lugt m.v. 9. Vurdér rådgivers bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi Vejledning: Spørgsmålet besvares ud fra dine (kundens) forventninger til bygningens driftsøkonomi, heriblandt de forvente- 29

30 lige omkostninger til renholdelse, vedligeholdelse og forsyning (varme, el og vand). 10. Vurdér rådgivers bidrag til at opnå en miljømæssigt fornuftig løsning Vejledning: Vurdér i hvilket omfang rådgiver har bidraget til valg af materialer og processer, som tager hensyn til miljøet i forbindelse med såvel tilvejebringelse og byggeproces som efterfølgende brug og bortskaffelse. Husk du skal vurdere rådgiverens ydelse i forhold til den kontrakt I har indgået. 11. Vurdér rådgivers evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet Vejledning: Med projektmaterialet menes tegninger, beskrivelser, arbejdsanvisninger m.v., som rådgiveren udarbejder. Du skal vurdere spørgsmålet på baggrund af dit kendskab til projektmaterialet eventuelt som følge af samtaler med de udførende, deltagelse i projektgranskning, møder eller på anden vis. Husk der er mulighed for at svare ikke relevant, hvis du ikke kan vurdere rådgiverens præstation på dette område. 12. Vurdér rådgivers håndtering af processer med beboere/ lejere/brugere/naboer under byggeriet 13. Vurdér rådgivers bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering og evt. mangelafhjælpning 14. Samlet kundetilfredshed: Angiv din samlede tilfredshed med den leverede rådgiverydelse. 15. Loyalitet: Vil du benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt eller anbefale rådgiveren til andre? 30

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører

Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning November 2005 Byggeriets Evaluerings Center FORORD I 2002 stiftede byggeriets parter Byggeriets Evaluerings Center.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere