Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv København Ø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø."

Transkript

1 Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv København Ø. 1. april 2014 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 23. ordinære generalforsamling. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 23. ordinære generalforsamling blev afholdt i aulaen på Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Allé, Nyholm, 1439 København K, onsdag den 19. marts 2014 kl med følgende dagsorden i h. t. vedtægternes 4 stk. 3 med tilføjelse af pkt. 9 og 10: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge. 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud 6. Evt. valg af formand og næstformand. 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Orientering. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i Eventuelt. Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, bød hjertelig velkommen til den 23. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold - Venner og gennemgik aftenens program: Først generalforsamling. Herefter vil bachelor i Historie og Medievidenskab Bue Kindtler-Nielsen med sit foredrag Tordenskiold som dansk erindringssted, give os et indblik i, hvordan danskerne har betragtet søhelten i perioden Afsluttende vil der være skafning i søofficersskolens spisesal for tilmeldte, og vi påregner at afslutte aftenens program senest kl Formanden opfordrede forsamlingen til at give foredragsholderen modspil med spørgsmål til foredraget og fortsatte: Det er godt at se igen i år, at så mange har kunnet afse tid til at møde op her i dag. En særlig velkomst skal lyde til chefen for Søværnets Officersskole, kommandørkaptajn Gustav Lang, der er mangeårigt medlem af Selskabet - 24 år - og som venligst har stillet skolens faciliteter til rådighed for afvikling af vor generalforsamling, foredrag og ikke mindst hyggeligt samvær i disse fantastiske omgivelser på Holmen. Vi vil dernæst overgå til generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingens dagsorden pkt. 1 er i henhold til vore vedtægter 4 stk. 3 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog kontreadmiral Poul Schriver. Formanden spurgte, om forsamlingen ønskede at stille en anden kandidat. Der var ingen ønsker herom. Poul Schriver valgtes med akklamation.

2 - 2 - Herefter overgav formanden ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, samt at beslutninger afgøres ved simpel afstemning. Ingen i forsamlingen udtalte sig derimod. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. Ad dagsordenens pkt. 2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. Den 22. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 13. marts 2013 og referatet herfra er udsendt til samtlige medlemmer i maj En særlig tak skal i den forbindelse lyde til Søværnets Officersskole for at vi også i 2013 kunne gennemføre generalforsamlingen m.v. i skolens faciliteter. En stor tak skal også lyde til chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang for det interessante og indsigtsfulde foredrag han holdt efter generalforsamlingen over emnet Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte, hvor der blev stillet skarpt på udviklingen i Arktis, herunder den sikkerhedspolitiske situation og det nye internationale magtspil som det danske Rigsfællesskab skal håndtere. Efter generalforsamling og foredrag nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, Søe-Cadet Compagniet, havde stillet deres hjælpsomhed til rådighed, og dækket op i de tilstødende lokaler med kold og lun buffet, øl, vand samt vin og afsluttende med kaffe og småkager. Underholdningen stod vort æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork for - med et smukt indlæg vedrørende Axel Juels prolog ved Det Kgl. Teaters opførelse af Oehlenschlägers skuespil Tordenskiold den 12. november 1920 på 200-årsdagen for søheltens død. I alt 73 medlemmer og ledsagere var mødt op til generalforsamlingen og det efterfølgende traktement. Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder samt tre forretningsudvalgsmøder i forsamlingsåret 2013/2014. Møderne har hovedsagelig været afholdt i Marineforeningens Landskontors lokaler på Østerbro. Herfra skal lyde en stor tak til Marineforeningen for at dette kan lade sig gøre. På det 75. bestyrelsesmøde den 4. april 2013 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således: Lars Kragelund, formand og kontakt til søværnet Per Lorents Nielsen, næstformand Henry Qvamme, kasserer, kontakt til Den Norske Forening og kontakt til Hvite Ørn Søren Konradsen, sekretær og kontakt til Marineforeningen Chris Dam, arrangementskoordinator Haraldur Joensen, bestyrelsesmedlem Christian Ankerstjerne Rønneberg, bestyrelsesmedlem Klaus Thiesen, bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, bestyrelsesmedlem Fru Friisager er fortsat observatør, og bistår formand og bestyrelse med kontakt til Holmens Kirke, råd og dåd og praktiske gøremål. Desuden løser vort medlem Vibeke Møller opgaven som Webmaster, ligesom medlemmerne kontreadmiral Niels Mejdal og ingeniør Peer Bent Nielsen er aktive medlemmer af Selskabets fundraiser gruppe til jubilæet i Forretningsudvalget konstituerede sig således: Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, arrangementskoordinatoren og fru Friisager. Ansvaret for planlægning af de faste årlige opgaver blev fordelt som følger: Sommerudflugten: Chris Dam, Søren Konradsen og Klaus Thiesen Tordenskiolds fødselsdag: Chris Dam, Henry Qvamme, Eigil bank Olesen og Inge Friisager. Generalforsamling: Chris Dam og Søren Konradsen. Yderligere emner på mødet omhandlede opfølgning på den 22. ordinære generalforsamling, Sommerudflugten i 2013, 50-års Jubilæet i 2015, Selskabets hjemmeside samt indledende drøftelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års fødselsdag, herunder eventuel tildeling af Tordenskiold-prisen. Endvidere fremlagde kassereren nøgletal vedrørende økonomi og medlemstal. På forretningsudvalgsmødet den 12. juni drøftedes budgetopfølgning, ændring og replanlægning af Sommerudflugten 2013 samt planlægning af markeringen af Tordenskiolds 322 årsfødselsdag i 2013 og Selskabets 50-års jubilæum i På det 76. bestyrelsesmøde den 26. august drøftedes budgetopfølgning, medlemstal, kontingentrestancer, sommerudflugten samt program for og forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års

3 - 3 - fødselsdag i Holmens kirke og det efterfølgende arrangement i Den Norske Forenings lokaler i Norges Hus. Søværnets Operative Kommando havde samtidig meddelt, at de ikke havde nogen kandidat til Tordenskiold prisen i Sommerudflugten 2013 skulle have gået til Museum for Søfart i Helsingør, men på grund af vandskader og udsættelse af åbningen af museet blev sommerudflugten henlagt til Tøjhusmuseet og udstillingen Danmark i Krig. Udflugten blev gennemført på den oprindelig planlagte dato lørdag den 31. august, hvor 44 deltagere mødtes i Tøjhuset og fik en flot guided rundvisning i den nye udstilling. Udflugten afsluttedes på vanlig vis med et fint frokost-arrangement og hyggeligt samvær; denne gang i den nærliggende Kanalcafeen. En rigtig hyggelig dag med højt humør og en god stemning. På forretningsudvalgsmødet den 30. september drøftedes regnskab, budget og medlemstal, program for og forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års fødselsdag, status i forberedelserne til Selskabets 50 års jubilæum, oplæg til Selskabets domæne navn og mailadresse samt oplæg til policy vedr. kranselægning m.v. Fredag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskiolds 323-års fødselsdag i Holmens Kirke med andagt ved Holmens Provst og Orlogsprovst Eigil Bank Olesen ledsaget af musik og sang ved Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen og Graabrødre Kammerkor med solist Monica Stevns. Markeringen i kirken blev afsluttet med kranselægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapelsalen af Norges Ambassadør, H.E. Ingvard Havnen, af kommandørkaptajn Gustav Lang på vegne af Søværnet, af Formanden for Marineforeningen Jens Ole Løje Jensen, af Tordenskioldselskabets formand og af overlæge Kaare Svartveit for Selskabet Hvite Ørn i Norge. Formanden fremsagde herefter en morgenbøn fra Søofficersskolen og udtalte mindeord. Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal, og markeringen i Holmens Kirke afsluttedes med Kongernes Konge sunget af sopran Monica Stevns akkompagneret af Jacob Lorentzen. Ca.130 medlemmer og inviterede gæster, og ca. 70 øvrige deltog i højtideligholdelsen i Holmens Kirke, der endnu en gang var en stor oplevelse. Herefter trodsede 104 af os orkanen og forlagde til Den Norske Forening til et godt traktement, hyggeligt samvær, anekdoter, foredrag af Lene Wessel Falk vedr. Tordenskiolds portræt malet af Balthasar Denner, og en fødselsdagsskål for vores søhelt. Også formanden blev kort markeret på sin 62-års fødselsdag med en brændevins skål, som blev drukket af Tordenskiolds originale bæger i sølv. På det 77. bestyrelsesmøde den 25. november 2013 drøftedes opfølgning og evaluering af sommerudflugten og markeringen af Tordenskiolds fødselsdag. Endvidere drøftedes budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse for 2013, medlemsstatus herunder kontingentrestancer (229 medlemmer, heraf 6 kontingent restanter), beslutning om Selskabets navn, domænenavn og mailadresse, julebrev 2013 samt ansøgninger til fonde vedr. støtte til Selskabets 50-års jubilæum i På forretningsudvalgsmødet den 20. januar 2014 behandledes regnskab for 2013 samt forslag til budget for 2014, medlemstal, planlægning af Selskabets 23. generalforsamling og planlægning af sommerudflugten På det 78. bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 behandledes regnskab for 2013, oplæg til budget for 2014, forberedelse af den 23. ordinære generalforsamling, forberedelse af sommerudflugten 2014 samt status i jubilæumsforberedelserne for 2015 og status for hjemmesiden. Vedrørende medlemstallet har vi også i 2013 haft en lille netto tilbagegang fra 232 til 223 medlemmer. Bag tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald, kontingentrestance og udmeldelse, men også en tilgang af nye medlemmer, så vi nu i alt er 223 medlemmer. Vi skal ikke nødvendigvis være mange flere medlemmer, men der skal hvert år rekrutteres for at holde det nuværende antal, og som vi skal vende tilbage til senere, er det bestyrelsens mål at nå 250 medlemmer i Dette afslutter formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, som herefter overgives til generalforsamlingens behandling. Ingen ønskede at ytre sig, og dirigenten erklærede, at beretningen var godkendt. Forsamlingen tilsluttede sig dette med applaus. Ad dagsordenens punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge.

4 - 4 - Dirigenten konstaterede, at regnskabet var udleveret på generalforsamlingen, og at det var behørigt underskrevet. Kassereren gennemgik regnskabet og pointerede det mindre overskud på kr. Fru Ebba Backman Johnsen foreslog at Selskabet dropper den årlige julehilsen for at spare den dyre porto. Fru Kirsten Borck meddelte, at julebrevet kunne udsendes med B-post, hvorved vi kunne opnå en besparelse på kr. 2,50 pr. julebrev. Afsluttende udtalte fru Vibeke Møller, at Selskabets julehilsen med stor besparelse kunne udsende pr. . Formanden konkluderede, at julebrevet fortsat skal udsendes, idet opkrævning af årskontingent udsendes sammen med dette, og at vi allerede gør det med billigste porto. Kassereren opfordrede afsluttende, at medlemmerne oplyser adresser. Dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskabet var godkendt, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. Ad dagsordenens punkt 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til behandling. Der var fra bestyrelsen modtaget budgetforslag med et mindre underskud på kr for det kommende år, som blev gennemgået og godkendt. Kassereren oplyste, at indkomne jubilæumsgaver til Selskabet er ved at eliminere underskuddet. Budgettet blev godkendt med applaus. Ad dagsordenens punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen allerede med indkaldelsen til generalforsamlingen havde oplyst, at medlemskontingentet fastsættes uændret til kr. 200, og for medlemmer over 67 år og unge under uddannelse til 150 kr. Der betales ikke indskud. Dirigenten efterlyste bemærkninger hertil fra forsamlingen. Der var ingen bemærkninger. Dirigenten konstaterede herefter, at medlemskontingentet forbliver uændret. Ad dagsordenens punkt 6. Evt. valg af formand og næstformand. Formanden var ikke på valg. Næstformanden, orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af kommandørkaptajn Gustav Lang. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som foreslået med applaus fra forsamlingen. Ad dagsordenens punkt 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Arrangementskoordinator Chris Lippert Dam var på valg og villig til genvalg. Seniorsergent Søren Konradsen var på valg og villig til genvalg. Administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af ingeniør Peer Bent Nielsen. Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen var ikke på valg. Ingeniør Henry Qvamme var ikke på valg. Civilingeniør Klaus Thiesen var ikke på valg. Orlogskaptajn Haraldur Joensen var ikke på valg. Suppleanter til bestyrelsen. Kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen var på valg og villig til genvalg. Læge Flemming Neelmeyer var ikke på valg. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater var valgt som foreslået med stor applaus til følge. Ad dagsordenens punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Statsaut. revisor, oberstløjtnant K. J. Krogsgaard var ikke på valg. Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen var på valg og villig til genvalg.

5 - 5 - Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som foreslået. Forsamlingen gav stor applaus. Ad dagsordenens punkt 9. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i Formanden indledte med at præsentere de nye bestyrelsesmedlemmer henholdsvis kommandørkaptajn Gustav Lang og ingeniør Peer Bent Nielsen med applaus fra salen. Arrangementskoordinator Chris Dam gennemgik herefter oplæg til planerne for jubilæumsåret Der er tilsagn fra Holmens Kirke og der er kontakt til diverse andre myndigheder og organisationer vedr. projektet. Der planlægges med festgudstjeneste, kranselægning samt mindeord i kirken med deltagelse af Søværnets Tamburkorps og om muligt uropførelse af en kantate om Tordenskiold ved Holmens Kirkes organist, kantori og blæsere fra Søværnets Tamburkorps. Herefter sejlads til Elefanten på Holmen, hvor Tamburkorpset under musik fører os til Søværnets Officersskole, hvor der vil være festtaler og tildeling af Tordenskiold-prisen. Kongehuset er inviteret til at deltage. Afslutningsvis vil der være en reception. Et stort jubilæumsarrangement vil koste ca. kr og et mindre men stadig flot arrangement ca. kr Selskabet har p.t. selv opsparet lidt over kr , og kr. er venligst doneret af Kai Houmann Nielsens Fond. Forsamlingen blev anmodet om at oplyse kendskab til eventuelle yderligere potentielle fonde. Holmen har i øvrigt 325 års jubilæum samme år. Forsamlingen kvitterede med applaus. Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt. Formanden takkede herefter de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og bad administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg om at komme op på podiet, hvor han fik overrakt en vingave. Stor applaus. Den tidligere næstformand, orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var ikke til stede på generalforsamlingen, og formanden vil overrække en vingave til ham senere. Formanden sagde herefter velkommen til de nyvalgte samt genvalgte bestyrelsesmedlemmer til endnu et spændende år i Selskabets historie og udtrykte en stor tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Afsluttende takkede formanden dirigenten - kontreadmiral Poul Schriver - for endnu en gang at udføre hvervet på fortrinlig vis: Vi er igen i år bragt sikkert gennem generalforsamlingen, uden en eneste kollision med Selskabets medlemmer eller grundstødning med Selskabets er. Dirigenten fik overrakt en vingave med applaus. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden gav herefter ordet til Bachelor i Historie og Medievidenskab Bue Kindtler-Nielsen, som holdt foredrag over emnet Tordenskiold som dansk erindringssted. Bue Kindtler indledte med at udnævne Peter Tordenskiold til Danmarks mest kendte søhelt, idet han snart 300 år efter sin død stadig er en del af vor bevidsthed. Litteratur, tændstikker og Johs. Ewalds kongesang ( Kong Christian stod ved højen mast fra 1778), Tordenskiold-dage-festival samt produktion af kommende film om søhelten viser, at Peter Wessel har en rolle som dansk erindringssted. Bue fokuserede på tre perioder, besættelsestiden , efterkrigstiden og nyere tid Hver periode indeholdt en case med Nordisk Films Tordenskiold går i land fra 1942 med Hans Kurt i hovedrollen, bogen Tordenskiold - Peter Wessel og hans samtid af Per Eilstrup fra 1967 samt musicalen fra 1993 Tordenskiold af James og Adam Price med Stig Rossen i hovedrollen. Interessen for Tordenskiold i Norge medførte oprettelsen af det norske Tordenskioldselskab i 1959, og i 1965 krævede nordmændene søheltens jordiske rester udleveret, så han kunne blive begravet i Norge. Dette førte til oprettelsen af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, som en modreaktion på det norske krav om at få søhelten udleveret til Norge. Stridsøksen mellem nordmænd og danskere er

6 - 6 - længst begravet, og Tordenskiold kan i dag hvile i fred i Holmens Kirke. I øvrigt er både Zentropa og Nimbus Film nu i gang med historiske spillefilm om søhelten med forventet premiere i efteråret Et yderst interessant foredrag om Tordenskiold som dansk erindringssted, og de op- og nedture og senest optur igen, der har været for den dansk-norske søhelt i perioden fra 1940 og frem til i dag. Formanden takkede for foredraget og overrakte en lille vingave, og forsamlingen takkede med applaus. Efterfølgende meddelte formanden, at Selskabet havde sendt julehilsen til Støtteskibet ESBERN SNARE, som opererede udfor Somalias kyst. Chefen for ESBERN SNARE, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen, havde kvitteret med hilsen og billede af hele besætningen i Operation Ocean Shield Hold 11 under varme himmelstrøg og teksten: Glædelig jul fra alle os til alle jer. Forsamlingen kvitterede med rørende applaus. Efter generalforsamlingen nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, Søe-Cadet Compagniet, havde dækket op til de 91 deltagere i spisesalen med lidt sild, fiskefilet, lidt mørbradboeuf og ost, øl, vand samt rødvin af det sædvanlige gode mærke "Ad libitum" afsluttende med kaffe. Herunder underholdt æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork - støttet af flere andre - med muntre indlæg om livet til søs med grundstødning og næsten forlis ved Norges kyst ud for Stavern. Sign. Haraldur R. Joensen orlogskaptajn referent Lars Kragelund kontreadmiral formand Poul Schriver kontreadmiral dirigent

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Aftenens program Velkomst 23. ordinære generalforsamling Tordenskiold som dansk erindringssted fra 1940 2000 v/bue Kindtler-Nielsen,

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER København

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER København Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER København Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1, 1.tv. 2100 København Ø April 2013 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 22. ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 17.30 på Søværnets Officersskole - Nyholm.

Referat af 20. ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 17.30 på Søværnets Officersskole - Nyholm. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD- VENNER København www.danske-tordenskiold-venner.dk post@danske-tordenskiold-venner.dk Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1, 1 tv. 2100 København Ø. I april 2011 Referat

Læs mere

Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 21. ordinære generalforsamling.

Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 21. ordinære generalforsamling. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER København Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1, 1.tv. 2100 København Ø I maj 2012 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 21. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 25. ordinære generalforsamling.

Referat af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 25. ordinære generalforsamling. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER København. Kontreadmiral Lars Kragelund, Østerled 1, 1.tv., 2100 København Ø. 31. marts 2016 Referat af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 25. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 24. ordinære generalforsamling 18. marts 2015 Jubilæumsåret Aftenens program Velkomst 24. ordinære generalforsamling Fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag samt

Læs mere

Information om jubilæumsåret 2015 I anledning af

Information om jubilæumsåret 2015 I anledning af I anledning af Tordenskiold har 325 års fødselsdag Selskabet har 50 års jubilæum Besluttede vi på generalforsamlingen i 2013, at det skulle fejres Jubilæumskomité og interessenter DT-Vs Bestyrelse Lars

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere