Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv København Ø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø."

Transkript

1 Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv København Ø. 1. april 2014 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 23. ordinære generalforsamling. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 23. ordinære generalforsamling blev afholdt i aulaen på Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Allé, Nyholm, 1439 København K, onsdag den 19. marts 2014 kl med følgende dagsorden i h. t. vedtægternes 4 stk. 3 med tilføjelse af pkt. 9 og 10: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge. 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud 6. Evt. valg af formand og næstformand. 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Orientering. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i Eventuelt. Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, bød hjertelig velkommen til den 23. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold - Venner og gennemgik aftenens program: Først generalforsamling. Herefter vil bachelor i Historie og Medievidenskab Bue Kindtler-Nielsen med sit foredrag Tordenskiold som dansk erindringssted, give os et indblik i, hvordan danskerne har betragtet søhelten i perioden Afsluttende vil der være skafning i søofficersskolens spisesal for tilmeldte, og vi påregner at afslutte aftenens program senest kl Formanden opfordrede forsamlingen til at give foredragsholderen modspil med spørgsmål til foredraget og fortsatte: Det er godt at se igen i år, at så mange har kunnet afse tid til at møde op her i dag. En særlig velkomst skal lyde til chefen for Søværnets Officersskole, kommandørkaptajn Gustav Lang, der er mangeårigt medlem af Selskabet - 24 år - og som venligst har stillet skolens faciliteter til rådighed for afvikling af vor generalforsamling, foredrag og ikke mindst hyggeligt samvær i disse fantastiske omgivelser på Holmen. Vi vil dernæst overgå til generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingens dagsorden pkt. 1 er i henhold til vore vedtægter 4 stk. 3 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog kontreadmiral Poul Schriver. Formanden spurgte, om forsamlingen ønskede at stille en anden kandidat. Der var ingen ønsker herom. Poul Schriver valgtes med akklamation.

2 - 2 - Herefter overgav formanden ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, samt at beslutninger afgøres ved simpel afstemning. Ingen i forsamlingen udtalte sig derimod. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. Ad dagsordenens pkt. 2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. Den 22. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 13. marts 2013 og referatet herfra er udsendt til samtlige medlemmer i maj En særlig tak skal i den forbindelse lyde til Søværnets Officersskole for at vi også i 2013 kunne gennemføre generalforsamlingen m.v. i skolens faciliteter. En stor tak skal også lyde til chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang for det interessante og indsigtsfulde foredrag han holdt efter generalforsamlingen over emnet Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte, hvor der blev stillet skarpt på udviklingen i Arktis, herunder den sikkerhedspolitiske situation og det nye internationale magtspil som det danske Rigsfællesskab skal håndtere. Efter generalforsamling og foredrag nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, Søe-Cadet Compagniet, havde stillet deres hjælpsomhed til rådighed, og dækket op i de tilstødende lokaler med kold og lun buffet, øl, vand samt vin og afsluttende med kaffe og småkager. Underholdningen stod vort æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork for - med et smukt indlæg vedrørende Axel Juels prolog ved Det Kgl. Teaters opførelse af Oehlenschlägers skuespil Tordenskiold den 12. november 1920 på 200-årsdagen for søheltens død. I alt 73 medlemmer og ledsagere var mødt op til generalforsamlingen og det efterfølgende traktement. Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder samt tre forretningsudvalgsmøder i forsamlingsåret 2013/2014. Møderne har hovedsagelig været afholdt i Marineforeningens Landskontors lokaler på Østerbro. Herfra skal lyde en stor tak til Marineforeningen for at dette kan lade sig gøre. På det 75. bestyrelsesmøde den 4. april 2013 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således: Lars Kragelund, formand og kontakt til søværnet Per Lorents Nielsen, næstformand Henry Qvamme, kasserer, kontakt til Den Norske Forening og kontakt til Hvite Ørn Søren Konradsen, sekretær og kontakt til Marineforeningen Chris Dam, arrangementskoordinator Haraldur Joensen, bestyrelsesmedlem Christian Ankerstjerne Rønneberg, bestyrelsesmedlem Klaus Thiesen, bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, bestyrelsesmedlem Fru Friisager er fortsat observatør, og bistår formand og bestyrelse med kontakt til Holmens Kirke, råd og dåd og praktiske gøremål. Desuden løser vort medlem Vibeke Møller opgaven som Webmaster, ligesom medlemmerne kontreadmiral Niels Mejdal og ingeniør Peer Bent Nielsen er aktive medlemmer af Selskabets fundraiser gruppe til jubilæet i Forretningsudvalget konstituerede sig således: Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, arrangementskoordinatoren og fru Friisager. Ansvaret for planlægning af de faste årlige opgaver blev fordelt som følger: Sommerudflugten: Chris Dam, Søren Konradsen og Klaus Thiesen Tordenskiolds fødselsdag: Chris Dam, Henry Qvamme, Eigil bank Olesen og Inge Friisager. Generalforsamling: Chris Dam og Søren Konradsen. Yderligere emner på mødet omhandlede opfølgning på den 22. ordinære generalforsamling, Sommerudflugten i 2013, 50-års Jubilæet i 2015, Selskabets hjemmeside samt indledende drøftelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års fødselsdag, herunder eventuel tildeling af Tordenskiold-prisen. Endvidere fremlagde kassereren nøgletal vedrørende økonomi og medlemstal. På forretningsudvalgsmødet den 12. juni drøftedes budgetopfølgning, ændring og replanlægning af Sommerudflugten 2013 samt planlægning af markeringen af Tordenskiolds 322 årsfødselsdag i 2013 og Selskabets 50-års jubilæum i På det 76. bestyrelsesmøde den 26. august drøftedes budgetopfølgning, medlemstal, kontingentrestancer, sommerudflugten samt program for og forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års

3 - 3 - fødselsdag i Holmens kirke og det efterfølgende arrangement i Den Norske Forenings lokaler i Norges Hus. Søværnets Operative Kommando havde samtidig meddelt, at de ikke havde nogen kandidat til Tordenskiold prisen i Sommerudflugten 2013 skulle have gået til Museum for Søfart i Helsingør, men på grund af vandskader og udsættelse af åbningen af museet blev sommerudflugten henlagt til Tøjhusmuseet og udstillingen Danmark i Krig. Udflugten blev gennemført på den oprindelig planlagte dato lørdag den 31. august, hvor 44 deltagere mødtes i Tøjhuset og fik en flot guided rundvisning i den nye udstilling. Udflugten afsluttedes på vanlig vis med et fint frokost-arrangement og hyggeligt samvær; denne gang i den nærliggende Kanalcafeen. En rigtig hyggelig dag med højt humør og en god stemning. På forretningsudvalgsmødet den 30. september drøftedes regnskab, budget og medlemstal, program for og forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års fødselsdag, status i forberedelserne til Selskabets 50 års jubilæum, oplæg til Selskabets domæne navn og mailadresse samt oplæg til policy vedr. kranselægning m.v. Fredag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskiolds 323-års fødselsdag i Holmens Kirke med andagt ved Holmens Provst og Orlogsprovst Eigil Bank Olesen ledsaget af musik og sang ved Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen og Graabrødre Kammerkor med solist Monica Stevns. Markeringen i kirken blev afsluttet med kranselægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapelsalen af Norges Ambassadør, H.E. Ingvard Havnen, af kommandørkaptajn Gustav Lang på vegne af Søværnet, af Formanden for Marineforeningen Jens Ole Løje Jensen, af Tordenskioldselskabets formand og af overlæge Kaare Svartveit for Selskabet Hvite Ørn i Norge. Formanden fremsagde herefter en morgenbøn fra Søofficersskolen og udtalte mindeord. Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal, og markeringen i Holmens Kirke afsluttedes med Kongernes Konge sunget af sopran Monica Stevns akkompagneret af Jacob Lorentzen. Ca.130 medlemmer og inviterede gæster, og ca. 70 øvrige deltog i højtideligholdelsen i Holmens Kirke, der endnu en gang var en stor oplevelse. Herefter trodsede 104 af os orkanen og forlagde til Den Norske Forening til et godt traktement, hyggeligt samvær, anekdoter, foredrag af Lene Wessel Falk vedr. Tordenskiolds portræt malet af Balthasar Denner, og en fødselsdagsskål for vores søhelt. Også formanden blev kort markeret på sin 62-års fødselsdag med en brændevins skål, som blev drukket af Tordenskiolds originale bæger i sølv. På det 77. bestyrelsesmøde den 25. november 2013 drøftedes opfølgning og evaluering af sommerudflugten og markeringen af Tordenskiolds fødselsdag. Endvidere drøftedes budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse for 2013, medlemsstatus herunder kontingentrestancer (229 medlemmer, heraf 6 kontingent restanter), beslutning om Selskabets navn, domænenavn og mailadresse, julebrev 2013 samt ansøgninger til fonde vedr. støtte til Selskabets 50-års jubilæum i På forretningsudvalgsmødet den 20. januar 2014 behandledes regnskab for 2013 samt forslag til budget for 2014, medlemstal, planlægning af Selskabets 23. generalforsamling og planlægning af sommerudflugten På det 78. bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 behandledes regnskab for 2013, oplæg til budget for 2014, forberedelse af den 23. ordinære generalforsamling, forberedelse af sommerudflugten 2014 samt status i jubilæumsforberedelserne for 2015 og status for hjemmesiden. Vedrørende medlemstallet har vi også i 2013 haft en lille netto tilbagegang fra 232 til 223 medlemmer. Bag tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald, kontingentrestance og udmeldelse, men også en tilgang af nye medlemmer, så vi nu i alt er 223 medlemmer. Vi skal ikke nødvendigvis være mange flere medlemmer, men der skal hvert år rekrutteres for at holde det nuværende antal, og som vi skal vende tilbage til senere, er det bestyrelsens mål at nå 250 medlemmer i Dette afslutter formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, som herefter overgives til generalforsamlingens behandling. Ingen ønskede at ytre sig, og dirigenten erklærede, at beretningen var godkendt. Forsamlingen tilsluttede sig dette med applaus. Ad dagsordenens punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge.

4 - 4 - Dirigenten konstaterede, at regnskabet var udleveret på generalforsamlingen, og at det var behørigt underskrevet. Kassereren gennemgik regnskabet og pointerede det mindre overskud på kr. Fru Ebba Backman Johnsen foreslog at Selskabet dropper den årlige julehilsen for at spare den dyre porto. Fru Kirsten Borck meddelte, at julebrevet kunne udsendes med B-post, hvorved vi kunne opnå en besparelse på kr. 2,50 pr. julebrev. Afsluttende udtalte fru Vibeke Møller, at Selskabets julehilsen med stor besparelse kunne udsende pr. . Formanden konkluderede, at julebrevet fortsat skal udsendes, idet opkrævning af årskontingent udsendes sammen med dette, og at vi allerede gør det med billigste porto. Kassereren opfordrede afsluttende, at medlemmerne oplyser adresser. Dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskabet var godkendt, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. Ad dagsordenens punkt 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til behandling. Der var fra bestyrelsen modtaget budgetforslag med et mindre underskud på kr for det kommende år, som blev gennemgået og godkendt. Kassereren oplyste, at indkomne jubilæumsgaver til Selskabet er ved at eliminere underskuddet. Budgettet blev godkendt med applaus. Ad dagsordenens punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen allerede med indkaldelsen til generalforsamlingen havde oplyst, at medlemskontingentet fastsættes uændret til kr. 200, og for medlemmer over 67 år og unge under uddannelse til 150 kr. Der betales ikke indskud. Dirigenten efterlyste bemærkninger hertil fra forsamlingen. Der var ingen bemærkninger. Dirigenten konstaterede herefter, at medlemskontingentet forbliver uændret. Ad dagsordenens punkt 6. Evt. valg af formand og næstformand. Formanden var ikke på valg. Næstformanden, orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af kommandørkaptajn Gustav Lang. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som foreslået med applaus fra forsamlingen. Ad dagsordenens punkt 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Arrangementskoordinator Chris Lippert Dam var på valg og villig til genvalg. Seniorsergent Søren Konradsen var på valg og villig til genvalg. Administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af ingeniør Peer Bent Nielsen. Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen var ikke på valg. Ingeniør Henry Qvamme var ikke på valg. Civilingeniør Klaus Thiesen var ikke på valg. Orlogskaptajn Haraldur Joensen var ikke på valg. Suppleanter til bestyrelsen. Kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen var på valg og villig til genvalg. Læge Flemming Neelmeyer var ikke på valg. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater var valgt som foreslået med stor applaus til følge. Ad dagsordenens punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Statsaut. revisor, oberstløjtnant K. J. Krogsgaard var ikke på valg. Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen var på valg og villig til genvalg.

5 - 5 - Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som foreslået. Forsamlingen gav stor applaus. Ad dagsordenens punkt 9. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i Formanden indledte med at præsentere de nye bestyrelsesmedlemmer henholdsvis kommandørkaptajn Gustav Lang og ingeniør Peer Bent Nielsen med applaus fra salen. Arrangementskoordinator Chris Dam gennemgik herefter oplæg til planerne for jubilæumsåret Der er tilsagn fra Holmens Kirke og der er kontakt til diverse andre myndigheder og organisationer vedr. projektet. Der planlægges med festgudstjeneste, kranselægning samt mindeord i kirken med deltagelse af Søværnets Tamburkorps og om muligt uropførelse af en kantate om Tordenskiold ved Holmens Kirkes organist, kantori og blæsere fra Søværnets Tamburkorps. Herefter sejlads til Elefanten på Holmen, hvor Tamburkorpset under musik fører os til Søværnets Officersskole, hvor der vil være festtaler og tildeling af Tordenskiold-prisen. Kongehuset er inviteret til at deltage. Afslutningsvis vil der være en reception. Et stort jubilæumsarrangement vil koste ca. kr og et mindre men stadig flot arrangement ca. kr Selskabet har p.t. selv opsparet lidt over kr , og kr. er venligst doneret af Kai Houmann Nielsens Fond. Forsamlingen blev anmodet om at oplyse kendskab til eventuelle yderligere potentielle fonde. Holmen har i øvrigt 325 års jubilæum samme år. Forsamlingen kvitterede med applaus. Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt. Formanden takkede herefter de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og bad administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg om at komme op på podiet, hvor han fik overrakt en vingave. Stor applaus. Den tidligere næstformand, orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var ikke til stede på generalforsamlingen, og formanden vil overrække en vingave til ham senere. Formanden sagde herefter velkommen til de nyvalgte samt genvalgte bestyrelsesmedlemmer til endnu et spændende år i Selskabets historie og udtrykte en stor tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Afsluttende takkede formanden dirigenten - kontreadmiral Poul Schriver - for endnu en gang at udføre hvervet på fortrinlig vis: Vi er igen i år bragt sikkert gennem generalforsamlingen, uden en eneste kollision med Selskabets medlemmer eller grundstødning med Selskabets er. Dirigenten fik overrakt en vingave med applaus. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden gav herefter ordet til Bachelor i Historie og Medievidenskab Bue Kindtler-Nielsen, som holdt foredrag over emnet Tordenskiold som dansk erindringssted. Bue Kindtler indledte med at udnævne Peter Tordenskiold til Danmarks mest kendte søhelt, idet han snart 300 år efter sin død stadig er en del af vor bevidsthed. Litteratur, tændstikker og Johs. Ewalds kongesang ( Kong Christian stod ved højen mast fra 1778), Tordenskiold-dage-festival samt produktion af kommende film om søhelten viser, at Peter Wessel har en rolle som dansk erindringssted. Bue fokuserede på tre perioder, besættelsestiden , efterkrigstiden og nyere tid Hver periode indeholdt en case med Nordisk Films Tordenskiold går i land fra 1942 med Hans Kurt i hovedrollen, bogen Tordenskiold - Peter Wessel og hans samtid af Per Eilstrup fra 1967 samt musicalen fra 1993 Tordenskiold af James og Adam Price med Stig Rossen i hovedrollen. Interessen for Tordenskiold i Norge medførte oprettelsen af det norske Tordenskioldselskab i 1959, og i 1965 krævede nordmændene søheltens jordiske rester udleveret, så han kunne blive begravet i Norge. Dette førte til oprettelsen af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, som en modreaktion på det norske krav om at få søhelten udleveret til Norge. Stridsøksen mellem nordmænd og danskere er

6 - 6 - længst begravet, og Tordenskiold kan i dag hvile i fred i Holmens Kirke. I øvrigt er både Zentropa og Nimbus Film nu i gang med historiske spillefilm om søhelten med forventet premiere i efteråret Et yderst interessant foredrag om Tordenskiold som dansk erindringssted, og de op- og nedture og senest optur igen, der har været for den dansk-norske søhelt i perioden fra 1940 og frem til i dag. Formanden takkede for foredraget og overrakte en lille vingave, og forsamlingen takkede med applaus. Efterfølgende meddelte formanden, at Selskabet havde sendt julehilsen til Støtteskibet ESBERN SNARE, som opererede udfor Somalias kyst. Chefen for ESBERN SNARE, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen, havde kvitteret med hilsen og billede af hele besætningen i Operation Ocean Shield Hold 11 under varme himmelstrøg og teksten: Glædelig jul fra alle os til alle jer. Forsamlingen kvitterede med rørende applaus. Efter generalforsamlingen nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, Søe-Cadet Compagniet, havde dækket op til de 91 deltagere i spisesalen med lidt sild, fiskefilet, lidt mørbradboeuf og ost, øl, vand samt rødvin af det sædvanlige gode mærke "Ad libitum" afsluttende med kaffe. Herunder underholdt æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork - støttet af flere andre - med muntre indlæg om livet til søs med grundstødning og næsten forlis ved Norges kyst ud for Stavern. Sign. Haraldur R. Joensen orlogskaptajn referent Lars Kragelund kontreadmiral formand Poul Schriver kontreadmiral dirigent

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København DI s PENSIONISTFORENING Formand: Henning Fokdal Næstformand: Jens Neuert-Knudsen Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Lis Maurer samt Niels Overgaard Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere