Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv København Ø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø."

Transkript

1 Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv København Ø. 1. april 2014 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 23. ordinære generalforsamling. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNERS 23. ordinære generalforsamling blev afholdt i aulaen på Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Allé, Nyholm, 1439 København K, onsdag den 19. marts 2014 kl med følgende dagsorden i h. t. vedtægternes 4 stk. 3 med tilføjelse af pkt. 9 og 10: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge. 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud 6. Evt. valg af formand og næstformand. 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Orientering. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i Eventuelt. Selskabets formand, kontreadmiral Lars Kragelund, bød hjertelig velkommen til den 23. ordinære generalforsamling i Selskabet Danske Tordenskiold - Venner og gennemgik aftenens program: Først generalforsamling. Herefter vil bachelor i Historie og Medievidenskab Bue Kindtler-Nielsen med sit foredrag Tordenskiold som dansk erindringssted, give os et indblik i, hvordan danskerne har betragtet søhelten i perioden Afsluttende vil der være skafning i søofficersskolens spisesal for tilmeldte, og vi påregner at afslutte aftenens program senest kl Formanden opfordrede forsamlingen til at give foredragsholderen modspil med spørgsmål til foredraget og fortsatte: Det er godt at se igen i år, at så mange har kunnet afse tid til at møde op her i dag. En særlig velkomst skal lyde til chefen for Søværnets Officersskole, kommandørkaptajn Gustav Lang, der er mangeårigt medlem af Selskabet - 24 år - og som venligst har stillet skolens faciliteter til rådighed for afvikling af vor generalforsamling, foredrag og ikke mindst hyggeligt samvær i disse fantastiske omgivelser på Holmen. Vi vil dernæst overgå til generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingens dagsorden pkt. 1 er i henhold til vore vedtægter 4 stk. 3 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog kontreadmiral Poul Schriver. Formanden spurgte, om forsamlingen ønskede at stille en anden kandidat. Der var ingen ønsker herom. Poul Schriver valgtes med akklamation.

2 - 2 - Herefter overgav formanden ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, samt at beslutninger afgøres ved simpel afstemning. Ingen i forsamlingen udtalte sig derimod. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. Ad dagsordenens pkt. 2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretning. Den 22. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 13. marts 2013 og referatet herfra er udsendt til samtlige medlemmer i maj En særlig tak skal i den forbindelse lyde til Søværnets Officersskole for at vi også i 2013 kunne gennemføre generalforsamlingen m.v. i skolens faciliteter. En stor tak skal også lyde til chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang for det interessante og indsigtsfulde foredrag han holdt efter generalforsamlingen over emnet Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte, hvor der blev stillet skarpt på udviklingen i Arktis, herunder den sikkerhedspolitiske situation og det nye internationale magtspil som det danske Rigsfællesskab skal håndtere. Efter generalforsamling og foredrag nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, Søe-Cadet Compagniet, havde stillet deres hjælpsomhed til rådighed, og dækket op i de tilstødende lokaler med kold og lun buffet, øl, vand samt vin og afsluttende med kaffe og småkager. Underholdningen stod vort æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork for - med et smukt indlæg vedrørende Axel Juels prolog ved Det Kgl. Teaters opførelse af Oehlenschlägers skuespil Tordenskiold den 12. november 1920 på 200-årsdagen for søheltens død. I alt 73 medlemmer og ledsagere var mødt op til generalforsamlingen og det efterfølgende traktement. Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder samt tre forretningsudvalgsmøder i forsamlingsåret 2013/2014. Møderne har hovedsagelig været afholdt i Marineforeningens Landskontors lokaler på Østerbro. Herfra skal lyde en stor tak til Marineforeningen for at dette kan lade sig gøre. På det 75. bestyrelsesmøde den 4. april 2013 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således: Lars Kragelund, formand og kontakt til søværnet Per Lorents Nielsen, næstformand Henry Qvamme, kasserer, kontakt til Den Norske Forening og kontakt til Hvite Ørn Søren Konradsen, sekretær og kontakt til Marineforeningen Chris Dam, arrangementskoordinator Haraldur Joensen, bestyrelsesmedlem Christian Ankerstjerne Rønneberg, bestyrelsesmedlem Klaus Thiesen, bestyrelsesmedlem Ejgil Bank Olesen, bestyrelsesmedlem Fru Friisager er fortsat observatør, og bistår formand og bestyrelse med kontakt til Holmens Kirke, råd og dåd og praktiske gøremål. Desuden løser vort medlem Vibeke Møller opgaven som Webmaster, ligesom medlemmerne kontreadmiral Niels Mejdal og ingeniør Peer Bent Nielsen er aktive medlemmer af Selskabets fundraiser gruppe til jubilæet i Forretningsudvalget konstituerede sig således: Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, arrangementskoordinatoren og fru Friisager. Ansvaret for planlægning af de faste årlige opgaver blev fordelt som følger: Sommerudflugten: Chris Dam, Søren Konradsen og Klaus Thiesen Tordenskiolds fødselsdag: Chris Dam, Henry Qvamme, Eigil bank Olesen og Inge Friisager. Generalforsamling: Chris Dam og Søren Konradsen. Yderligere emner på mødet omhandlede opfølgning på den 22. ordinære generalforsamling, Sommerudflugten i 2013, 50-års Jubilæet i 2015, Selskabets hjemmeside samt indledende drøftelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års fødselsdag, herunder eventuel tildeling af Tordenskiold-prisen. Endvidere fremlagde kassereren nøgletal vedrørende økonomi og medlemstal. På forretningsudvalgsmødet den 12. juni drøftedes budgetopfølgning, ændring og replanlægning af Sommerudflugten 2013 samt planlægning af markeringen af Tordenskiolds 322 årsfødselsdag i 2013 og Selskabets 50-års jubilæum i På det 76. bestyrelsesmøde den 26. august drøftedes budgetopfølgning, medlemstal, kontingentrestancer, sommerudflugten samt program for og forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års

3 - 3 - fødselsdag i Holmens kirke og det efterfølgende arrangement i Den Norske Forenings lokaler i Norges Hus. Søværnets Operative Kommando havde samtidig meddelt, at de ikke havde nogen kandidat til Tordenskiold prisen i Sommerudflugten 2013 skulle have gået til Museum for Søfart i Helsingør, men på grund af vandskader og udsættelse af åbningen af museet blev sommerudflugten henlagt til Tøjhusmuseet og udstillingen Danmark i Krig. Udflugten blev gennemført på den oprindelig planlagte dato lørdag den 31. august, hvor 44 deltagere mødtes i Tøjhuset og fik en flot guided rundvisning i den nye udstilling. Udflugten afsluttedes på vanlig vis med et fint frokost-arrangement og hyggeligt samvær; denne gang i den nærliggende Kanalcafeen. En rigtig hyggelig dag med højt humør og en god stemning. På forretningsudvalgsmødet den 30. september drøftedes regnskab, budget og medlemstal, program for og forberedelse af markeringen af Tordenskiolds 323 års fødselsdag, status i forberedelserne til Selskabets 50 års jubilæum, oplæg til Selskabets domæne navn og mailadresse samt oplæg til policy vedr. kranselægning m.v. Fredag den 28. oktober højtideligholdt Selskabet Tordenskiolds 323-års fødselsdag i Holmens Kirke med andagt ved Holmens Provst og Orlogsprovst Eigil Bank Olesen ledsaget af musik og sang ved Holmens organist og kantor Jakob Lorentzen og Graabrødre Kammerkor med solist Monica Stevns. Markeringen i kirken blev afsluttet med kranselægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapelsalen af Norges Ambassadør, H.E. Ingvard Havnen, af kommandørkaptajn Gustav Lang på vegne af Søværnet, af Formanden for Marineforeningen Jens Ole Løje Jensen, af Tordenskioldselskabets formand og af overlæge Kaare Svartveit for Selskabet Hvite Ørn i Norge. Formanden fremsagde herefter en morgenbøn fra Søofficersskolen og udtalte mindeord. Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal, og markeringen i Holmens Kirke afsluttedes med Kongernes Konge sunget af sopran Monica Stevns akkompagneret af Jacob Lorentzen. Ca.130 medlemmer og inviterede gæster, og ca. 70 øvrige deltog i højtideligholdelsen i Holmens Kirke, der endnu en gang var en stor oplevelse. Herefter trodsede 104 af os orkanen og forlagde til Den Norske Forening til et godt traktement, hyggeligt samvær, anekdoter, foredrag af Lene Wessel Falk vedr. Tordenskiolds portræt malet af Balthasar Denner, og en fødselsdagsskål for vores søhelt. Også formanden blev kort markeret på sin 62-års fødselsdag med en brændevins skål, som blev drukket af Tordenskiolds originale bæger i sølv. På det 77. bestyrelsesmøde den 25. november 2013 drøftedes opfølgning og evaluering af sommerudflugten og markeringen af Tordenskiolds fødselsdag. Endvidere drøftedes budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse for 2013, medlemsstatus herunder kontingentrestancer (229 medlemmer, heraf 6 kontingent restanter), beslutning om Selskabets navn, domænenavn og mailadresse, julebrev 2013 samt ansøgninger til fonde vedr. støtte til Selskabets 50-års jubilæum i På forretningsudvalgsmødet den 20. januar 2014 behandledes regnskab for 2013 samt forslag til budget for 2014, medlemstal, planlægning af Selskabets 23. generalforsamling og planlægning af sommerudflugten På det 78. bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 behandledes regnskab for 2013, oplæg til budget for 2014, forberedelse af den 23. ordinære generalforsamling, forberedelse af sommerudflugten 2014 samt status i jubilæumsforberedelserne for 2015 og status for hjemmesiden. Vedrørende medlemstallet har vi også i 2013 haft en lille netto tilbagegang fra 232 til 223 medlemmer. Bag tallet gemmer sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald, kontingentrestance og udmeldelse, men også en tilgang af nye medlemmer, så vi nu i alt er 223 medlemmer. Vi skal ikke nødvendigvis være mange flere medlemmer, men der skal hvert år rekrutteres for at holde det nuværende antal, og som vi skal vende tilbage til senere, er det bestyrelsens mål at nå 250 medlemmer i Dette afslutter formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, som herefter overgives til generalforsamlingens behandling. Ingen ønskede at ytre sig, og dirigenten erklærede, at beretningen var godkendt. Forsamlingen tilsluttede sig dette med applaus. Ad dagsordenens punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge.

4 - 4 - Dirigenten konstaterede, at regnskabet var udleveret på generalforsamlingen, og at det var behørigt underskrevet. Kassereren gennemgik regnskabet og pointerede det mindre overskud på kr. Fru Ebba Backman Johnsen foreslog at Selskabet dropper den årlige julehilsen for at spare den dyre porto. Fru Kirsten Borck meddelte, at julebrevet kunne udsendes med B-post, hvorved vi kunne opnå en besparelse på kr. 2,50 pr. julebrev. Afsluttende udtalte fru Vibeke Møller, at Selskabets julehilsen med stor besparelse kunne udsende pr. . Formanden konkluderede, at julebrevet fortsat skal udsendes, idet opkrævning af årskontingent udsendes sammen med dette, og at vi allerede gør det med billigste porto. Kassereren opfordrede afsluttende, at medlemmerne oplyser adresser. Dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskabet var godkendt, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus. Ad dagsordenens punkt 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til behandling. Der var fra bestyrelsen modtaget budgetforslag med et mindre underskud på kr for det kommende år, som blev gennemgået og godkendt. Kassereren oplyste, at indkomne jubilæumsgaver til Selskabet er ved at eliminere underskuddet. Budgettet blev godkendt med applaus. Ad dagsordenens punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen allerede med indkaldelsen til generalforsamlingen havde oplyst, at medlemskontingentet fastsættes uændret til kr. 200, og for medlemmer over 67 år og unge under uddannelse til 150 kr. Der betales ikke indskud. Dirigenten efterlyste bemærkninger hertil fra forsamlingen. Der var ingen bemærkninger. Dirigenten konstaterede herefter, at medlemskontingentet forbliver uændret. Ad dagsordenens punkt 6. Evt. valg af formand og næstformand. Formanden var ikke på valg. Næstformanden, orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af kommandørkaptajn Gustav Lang. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som foreslået med applaus fra forsamlingen. Ad dagsordenens punkt 7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Arrangementskoordinator Chris Lippert Dam var på valg og villig til genvalg. Seniorsergent Søren Konradsen var på valg og villig til genvalg. Administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af ingeniør Peer Bent Nielsen. Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen var ikke på valg. Ingeniør Henry Qvamme var ikke på valg. Civilingeniør Klaus Thiesen var ikke på valg. Orlogskaptajn Haraldur Joensen var ikke på valg. Suppleanter til bestyrelsen. Kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen var på valg og villig til genvalg. Læge Flemming Neelmeyer var ikke på valg. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater var valgt som foreslået med stor applaus til følge. Ad dagsordenens punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Statsaut. revisor, oberstløjtnant K. J. Krogsgaard var ikke på valg. Revisorsuppleant, direktør Niels Hansen var på valg og villig til genvalg.

5 - 5 - Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at den opstillede kandidat var valgt som foreslået. Forsamlingen gav stor applaus. Ad dagsordenens punkt 9. Information om planer for fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum i Formanden indledte med at præsentere de nye bestyrelsesmedlemmer henholdsvis kommandørkaptajn Gustav Lang og ingeniør Peer Bent Nielsen med applaus fra salen. Arrangementskoordinator Chris Dam gennemgik herefter oplæg til planerne for jubilæumsåret Der er tilsagn fra Holmens Kirke og der er kontakt til diverse andre myndigheder og organisationer vedr. projektet. Der planlægges med festgudstjeneste, kranselægning samt mindeord i kirken med deltagelse af Søværnets Tamburkorps og om muligt uropførelse af en kantate om Tordenskiold ved Holmens Kirkes organist, kantori og blæsere fra Søværnets Tamburkorps. Herefter sejlads til Elefanten på Holmen, hvor Tamburkorpset under musik fører os til Søværnets Officersskole, hvor der vil være festtaler og tildeling af Tordenskiold-prisen. Kongehuset er inviteret til at deltage. Afslutningsvis vil der være en reception. Et stort jubilæumsarrangement vil koste ca. kr og et mindre men stadig flot arrangement ca. kr Selskabet har p.t. selv opsparet lidt over kr , og kr. er venligst doneret af Kai Houmann Nielsens Fond. Forsamlingen blev anmodet om at oplyse kendskab til eventuelle yderligere potentielle fonde. Holmen har i øvrigt 325 års jubilæum samme år. Forsamlingen kvitterede med applaus. Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt. Formanden takkede herefter de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og bad administrationschef Christian Ankerstjerne Rønneberg om at komme op på podiet, hvor han fik overrakt en vingave. Stor applaus. Den tidligere næstformand, orlogskaptajn Per Lorents Nielsen var ikke til stede på generalforsamlingen, og formanden vil overrække en vingave til ham senere. Formanden sagde herefter velkommen til de nyvalgte samt genvalgte bestyrelsesmedlemmer til endnu et spændende år i Selskabets historie og udtrykte en stor tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Afsluttende takkede formanden dirigenten - kontreadmiral Poul Schriver - for endnu en gang at udføre hvervet på fortrinlig vis: Vi er igen i år bragt sikkert gennem generalforsamlingen, uden en eneste kollision med Selskabets medlemmer eller grundstødning med Selskabets er. Dirigenten fik overrakt en vingave med applaus. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden gav herefter ordet til Bachelor i Historie og Medievidenskab Bue Kindtler-Nielsen, som holdt foredrag over emnet Tordenskiold som dansk erindringssted. Bue Kindtler indledte med at udnævne Peter Tordenskiold til Danmarks mest kendte søhelt, idet han snart 300 år efter sin død stadig er en del af vor bevidsthed. Litteratur, tændstikker og Johs. Ewalds kongesang ( Kong Christian stod ved højen mast fra 1778), Tordenskiold-dage-festival samt produktion af kommende film om søhelten viser, at Peter Wessel har en rolle som dansk erindringssted. Bue fokuserede på tre perioder, besættelsestiden , efterkrigstiden og nyere tid Hver periode indeholdt en case med Nordisk Films Tordenskiold går i land fra 1942 med Hans Kurt i hovedrollen, bogen Tordenskiold - Peter Wessel og hans samtid af Per Eilstrup fra 1967 samt musicalen fra 1993 Tordenskiold af James og Adam Price med Stig Rossen i hovedrollen. Interessen for Tordenskiold i Norge medførte oprettelsen af det norske Tordenskioldselskab i 1959, og i 1965 krævede nordmændene søheltens jordiske rester udleveret, så han kunne blive begravet i Norge. Dette førte til oprettelsen af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, som en modreaktion på det norske krav om at få søhelten udleveret til Norge. Stridsøksen mellem nordmænd og danskere er

6 - 6 - længst begravet, og Tordenskiold kan i dag hvile i fred i Holmens Kirke. I øvrigt er både Zentropa og Nimbus Film nu i gang med historiske spillefilm om søhelten med forventet premiere i efteråret Et yderst interessant foredrag om Tordenskiold som dansk erindringssted, og de op- og nedture og senest optur igen, der har været for den dansk-norske søhelt i perioden fra 1940 og frem til i dag. Formanden takkede for foredraget og overrakte en lille vingave, og forsamlingen takkede med applaus. Efterfølgende meddelte formanden, at Selskabet havde sendt julehilsen til Støtteskibet ESBERN SNARE, som opererede udfor Somalias kyst. Chefen for ESBERN SNARE, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen, havde kvitteret med hilsen og billede af hele besætningen i Operation Ocean Shield Hold 11 under varme himmelstrøg og teksten: Glædelig jul fra alle os til alle jer. Forsamlingen kvitterede med rørende applaus. Efter generalforsamlingen nød forsamlingen et traktement, hvor kadetter fra Søværnets Officersskoles Kadetforening, Søe-Cadet Compagniet, havde dækket op til de 91 deltagere i spisesalen med lidt sild, fiskefilet, lidt mørbradboeuf og ost, øl, vand samt rødvin af det sædvanlige gode mærke "Ad libitum" afsluttende med kaffe. Herunder underholdt æresmedlem, viceadmiral Jørgen Bork - støttet af flere andre - med muntre indlæg om livet til søs med grundstødning og næsten forlis ved Norges kyst ud for Stavern. Sign. Haraldur R. Joensen orlogskaptajn referent Lars Kragelund kontreadmiral formand Poul Schriver kontreadmiral dirigent

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014

Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014 Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg

Læs mere

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 49 Feb. 2015 Årets udlandstur går til Kroatien Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart Læs referatet fra generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere