Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Fremlæggelse af regnskab Valg til bestyrelsen. På valg er - formand Per Aagaard, der modtager genvalg - bestyrelsesmedlem Bent Holm, der modtager genvalg - bestyrelsesmedlem Flemming Toft, der modtager genvalg - suppleant Sigrid Friis, - suppleant Ole Kjær Poulsen, - revisor Niels Juul-Hansen. 7. Fremlæggelse af budgetforslag for regnskabsåret Behandling af indkomne forslag. - Ansvars- og arbejdsskadeforsikring. På generalforsamlingen 2006 blev spørgsmålet om ansvars- og arbejdsskadeforsikring godkendt for 1 år, og at spørgsmålet om forsikring skal optages på næste års generalforsamling (2007). Der henvises til Informa, december 2006, hvor bestyrelsen orienterede om forsikringstyperne og årsagen til tegning af forsikring. 9. Eventuelt. 1. og 2. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød de fremmødte velkommen og oplyste at der til at lede generalforsamlingen skal udpeges en dirigent, og at Bestyrelsen foreslog Steen Christiansen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, jf. vedtægtens 7, idet indkaldelsen var uddelt den 20. august 2007og at vedtægterne kræver et varsel på 3 uger at indkaldelsen indeholdt de punkter der er nævnt i vedtægtens 7 at der var fremmødt 21, hvoraf 13 var stemmeberettigede medlemmer ud af 131 mulige. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var bemærkninger til indkaldelsen, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede således, at generalforsamlingen var lovlig. Dirigenten gik derefter til dagsordenspunkt Side 1 af 5

2 3. Valg af referent Dirigenten spurgte om nogle af de fremmødte medlemmer ville påtage sig referentopgaven. Da dette ikke var tilfældet, påtog Bestyrelsens sekretær sig opgaven. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning, der indeholdt følgende hovedpunkter: Generelt om bestyrelsesarbejdet Grundejerforeningens økonomi Forsikring af bestyrelsen Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Vejsyn Snerydning Kloaknettet Grundejerforeningens hjemmeside Velkomstskrivelse. Formandens beretning er indlagt på Foreningens hjemmeside hvortil henvises. De grundejere der ikke har adgang til internettet, kan rekvirere årsberetningen ved henvendelse til formanden. Efter fremlæggelsen spurgte dirigenten om der var kommentarer/spørgsmål til bestyrelsens beretning. Der fremkom følgende bemærkninger: Flemming Schneider fremførte, at der tidligere kun havde været tegnet forsikring mod kassesvig, men at man havde fundet det unødvendigt med en sådan forsikring, hvorfor denne var blevet opsagt. Jørgen Kristensen oplyste, at der tidligere har været en fast snerydningsordning, men at den blev opsagt, fordi den var al for dyr i de vinterperioder, hvor der kun faldt lidt eller ingen sne. Preben Arentoft spurgte om Bestyrelsen havde hørt noget fra Kommunen om snerydning jf. Stenløse Kommunens henstilling/krav sidste år. Formanden kvitterede for oplysningerne jf. de 2 første punkter, og til Preben Arentofts spørgsmål oplyste han, at der ikke er modtaget nogen meddelelse fra Kommunen efter den kraftige henstilling, som Stenløse Kommune fremsatte i 2006 efter den lange periode først på året 2006, hvor området var uden renovation på gr. sne og is på vejene. Egedal Kommune har tilsyneladende ikke fulgt op på Stenløse Kommunes henstilling. Da der ingen andre kommentarer eller spørgsmål var, konstaterede dirigenten at Bestyrelsens beretning er godkendt. Side 2 af 5

3 5. Fremlæggelse af regnskab Regnskabet var uddelt til grundejerne d. 24. september. Dirigenten gav herefter orden til kassereren, der gennemgik regnskabet og uddybede nogle af regnskabsposterne. Kassereren fremhævede at årets overskud henlægges på vejfonden, at anbringelse af en del af Foreningens midler i danske obligationer giver en væsentlig bedre rente, som på årsbasis forventes at indbringe ca kr. Dirigenten takkede kassereren for fremlæggelsen og efterlyste kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Da der ikke var nogle spørgsmål eller ønske om afstemning, konstaterede dirigenten at Regnskab er godkendt. 6. Valg til bestyrelsen og revisor Dirigenten oplyste, at formanden vælges selvstændigt jf. vedtægtens 14, og valg til henholdsvis de 2 bestyrelsesposter samt suppleanter vil blive slået sammen hver for sig. Dirigenten spurgte om der var andre emner til formandsposten. Da dette ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at Per Aagaard er valgt til formand for en ny periode på 2 år. Herefter spurgte dirigenten om der er andre forslag til de 2 bestyrelsesposter, og da det ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten at Bent Holm og Flemming Toft er valgt for en ny periode på 2 år. Dirigenten oplyste, at sidste års valgte suppleanter kun påtog sig hvervet for en 1-årig periode i mangel af andre emner. Dirigenten efterlyste herefter emner som suppleanter. Til tråds for ihærdig reklamation herfor, måtte dirigenten konstatere, at der ikke kunne fremskaffes emner, og spurgte om Bestyrelsen ville kunne acceptere, at der i år ikke ville være suppleanter til bestyrelsen. Dette accepterede Bestyrelsen, og fremførte at såfremt et bestyrelsesmedlem måtte udtræde, ville man i givet fald tage sagen op. Valg til revisor. Dirigenten oplyste, at Bestyrelsen foreslog at revisor Niels Juul-Hansen blev genvalgt. Generalforsamlingen godkendte genvalg af revisoren. Side 3 af 5

4 7. Fremlæggelse af budgetforslag for regnskabsåret Budgettet var uddelt sammen med regnskabet. Dirigenten bad kassereren om at gennemgå budgettet. Kassereren fremlagde Bestyrelsens budgetforslag og uddybede budgetposterne. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgetforslaget. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at Bestyrelsens budgetforslag for er godkendt. Ad kontingentfastsættelse. Bestyrelsen har vurderet, hvilke hovedudgiftsposter kontingentet dækker. Beregningerne viser, at de beregnede og skønnede udgifter svarer til et kontingent på kr., hvorfra trækkes renteindtægten på 153 kr., altså et kontingent på 900 kr. Bestyrelsen foreslog derfor fastholdelse af et kontingent på 900 kr. fordelt mellem drifts- og vejkonto med henholdsvis 250 kr. og 650 kr. Bestyrelsens forslag blev godkendt. 8. Behandling af indkomne forslag Jf. generalforsamlingsbeslutning 2006 havde Bestyrelsen fremsat forslag om forsikring. I Informa december 2006 redegjorde Bestyrelsen for årsagen til tegning af en ansvars- og lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var kommentarer/spørgsmål til Bestyrelsens forslag. Flemming Schneider fremførte, at der ikke tidligere har været tegnet forsikringer, og at bestyrelsesarbejdet er et frivilligt arbejde, hvorfor forsikring ikke er nødvendig. Den øvrige del af forsamlingen fremførte både nødvendigheden og rimeligheden i at de nævnte forsikringer tegnes. Dirigenten konstaterede, at det ser ud til at der er enighed om at fastholde de tegnede forsikringer og spurgte om der ønskedes afstemning. Da dette ikke var tilfældet konstaterede dirigenten at en ansvars- og lovpligtig arbejdsskadeforsikring er godkendt. 9. Eventuelt Dirigenten oplyste at under punktet eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning, men alene fremføres synspunkter, som Bestyrelsen eventuelt kan arbejde videre med. Side 4 af 5

5 Flemming Schneider spurgte om der i det beløb, der henlægges på vejfonden, var opsparing til renovering/forskønnelse af vort område. Han fremførte, at der bør optages lån til renovering af området. I øvrigt fandt han det forkert, at man var med til at spare op til opgaver, som man ikke selv ville få gavn af. Emnet blev debatteret. Formanden oplyste, at sagen om renovering af området blev forkastet på generaforsamlingen i 2006, og at der derfor ikke kan foretages opsparing til det. I øvrigt kan Bestyrelsen ikke optage lån. Sagen om renovering er derfor uddebatteret. Der blev spurgt til miljøundersøgelse vedrørende brændeovne. Formanden oplyste, at der endnu ikke foreligger resultat om undersøgelsen, men at resultatet forventes at foreligge i løbet af Hans Arne Jensen oplyste, at Bestyrelsen havde drøftet bekæmpelsen af dræbersnegle. Han henstillede til grundejere at deltage aktivt i bekæmpelsen. Lisbeth Jensen orienterede om den fælles indsats, som grundejerne i deres sommerhusområde er blevet enige om. Lisbeth Jensen forespurgte om det er muligt at få udbetalt penge fra vejfonden, hvis en enkelt vej kunne blive enige om ny beplantning i vejbedene. Birgit Toft med andre spurgte om man selv måtte foretage fældning af og/eller beskæring af træer, der på grund af deres størrelse genere området. Formanden oplyste, at han p.t. er usikker på reglerne, og henviste til de forskellige opfattelser der er af vejbedenes beplantninger jf. spørgeskemaundersøgelsen i Han oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt kan gives tilladelse til det, men at Bestyrelsen vil tage emnet om til nærmere undersøgelse. Preben Arentoft opfordrede til at alle, der går tur med deres hunde, husker at fjerne hundenes efterladenskaber. Referatet godkendt: Signeret: Steen Christiansen Per Aagaard Bent Holm Dirigent Formand Referent Side 5 af 5

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere