OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM"

Transkript

1 OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling 14. april 1994, 19. april 1995 og 2. maj 1995 samt 6. april Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 27. april 2010 Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 26. april 2012 Revideret i henhold til ordinær generalforsamling d. 25. april 2013 INDHOLD Rart at vide - navne og telefonnumre 2 Generelle bemærkninger.3 Oplysninger og regler i alfabetisk orden.4 1

2 RART AT VIDE: A/B Solholms BESTYRELSE Formand: Næstformand: Jacob Bjerregaard General Bahnsons Vej 18, 2.th. Tlf.: Ole Olesen Joakim Larsens Vej 17, 3.th. Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer: Claus Svanholm Dalgas Boulevard 13, 3.tv. Tlf.: Karin Eg Joakim Larsens Vej 13, st.th. Tlf.: Bettina Holm Joakim Larsens Vej 15, st.th. Tlf.: Supleanter: Tine Demant General Bahnsens Vej 14, 4.tv. Tlf.: Lene Eriksen Dalgas Boulevard 13, 4.tv. Tlf.: Bestyrelseslokale: Hjemmeside: Varmemester i ejendommen: Joakim Larsens Vej 9B (Butik) Kontortid den 1. og 3. tirsdag i hver måned ml. kl. 19:30-20:00 Tlf.: Per Jensen, kontor i kælderen til Joakim Larsens Vej 15. Kontortid ml. 12:00-13:00 på hverdage Tlf.: Arbejdstid mellem kl. 7:00-15:00 VVS-installationer: El-installationer: Bøge Bjerg VVS ApS Fuglebækvej 4J 2770 Kastrup Tlf.: JELCO EL-anlæg Gl. Jernbanevej 41A 2500 Valby Tlf.: Driftforstyrrelser: Inden for vand, gas og el: Tlf.: Elevatorindespærring, hvis varmemester ikke kan træffes Tlf.: Tilstoppede faldstammer, hvis varmemester eller bestyrelsen ikke kan træffes kontakt da, KloakKompagniet Tlf.: Frederiksberg politistation: Tlf.: Ulykker med personskade: Tlf.: 112 2

3 ENDOMMEN SOLHOLM Ejendommen SOLHOLM ejes af Andelsboligforeningen SOLHOLM, og andelshaverne har, sammen med lejerne, den fælles interesse at der ønskes opretholdt et godt boligmiljø i ejendommen. I dette hæfte har Andelsboligforeningens bestyrelse ajourført ordensregler, forretningsgange og praktiske oplysninger, som kan være med til at skabe tryghed og tilfredshed, og hæftet erstatter tidligere udsendte oplysninger og regler. Der kan ikke, og bør heller ikke, nedfældes regler og retningslinjer for alting, men hvis alle ønsker, at det skal være rart at bo i SOLHOLM, vil sund fornuft og skyldig hensyntagen til hinanden også være tilstrækkeligt. For såvel andelshavere som lejere er det ejendommens driftsudgifter, som er bestemmende for, hvor meget vi skal betale for at bo i ejendommen. HUSK derfor at behandle ejendommen og ejendommens inventar, som om det var dit eget. Forældre bør vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel, og enhver beboer bør påtale vandalisme, hvor de måtte komme ud for det. Hæftet behandler emnerne i alfabetisk orden, således at det skulle være let at finde frem til netop det, man i en given situation har behov for. Skulle svar på et spørgsmål ikke kunne findes heri, kan der rettes henvendelse til varmemesteren eller bestyrelsen. Andelsboligforeningen SOLHOLM Bestyrelsen Frederiksberg, den 8. august

4 AFFALD Regler for affald kan findes i foreningens omdelte affaldsguide. Denne kan fås hos varmemesteren. I ejendommens gård forefindes affaldshus med containere til sortering af affald. Ved tvivlstilfælde kontakt varmemesteren. Rotter er desværre ikke udryddet. Beboerne anmodes derfor indtrængende om at sørge for, at affaldscontainernes låg ALTID kan lukkes og bliver lukket, samt at eventuelt tabt affald tages op og henlægges i containerne. Affald må IKKE placeres uden for containerne, heller ikke selv om det er lagt i papir- eller plasticposer. Renovationsmedarbejderne har kun pligt til at fjerne det affald, som er lagt i containerne. Endvidere er det vigtigt at dørene til køkkentrapperne altid holdes lukkede. ANDELSBEVIS Alle andelshavere har ved erhvervelsen af lejligheden modtaget et andelsbevis. Der er for så vidt tale om et værdipapir, al den stund det skal returneres ved salg, for at indskuddet kan udbetales. Opbevar det derfor omhyggeligt. Såfremt to personer erhverver en andel, er de at betragte som en juridisk person, dvs. én andelshaver. Hvordan økonomien fordeles indbyrdes, aftales der parterne imellem. ANDELSBOLIGFORENINGEN Ejendommen SOLHOLM blev pr. 1. januar 1986 overtaget af den nystiftede Andelsboligforening SOLHOLM. Alle andelshavere er automatisk medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den valgte bestyrelse varetager den daglige administration i overensstemmelse med lovgivningen, vedtagne budgetter og beslutninger på generalforsamlingen. ANTENNER Det er ikke tilladt at opsætte individuelle antenner i eller ved ejendommen, heller ikke under tagspær eller i loftsrum. Se under FÆLLESANTENNEANLÆG. BARNEVOGNE Barnevogne og lign. må ikke parkeres i opgange, men hensættes i det kælderrum, som hører til lejligheden eller i det særlige barnevognsrum i ejendommens kælder. Portnøglen passer også til kælderdøre og barnevognsrummet. BOLIGAFGIFT Andelshaverne betaler en månedlig boligafgift, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen hvert år. Boligafgiften forfalder til betaling den første i hver måned med sidste rettidige 4

5 betalingsdag den tredje hverdag i måneden. Ved udsendelse af rykkerbreve vil der blive opkrævet en særlig rykkerafgift. Sammen med boligafgiften opkræves et à conto varmebidrag, antenneafgift samt eventuelle andre ydelser. Hvis boligafgiften og andre ydelser IKKE betales rettidigt, anses boligaftalen for misligholdt, hvilket i sin yderste konsekvens kan medføre eksklusion af andelsboligforeningen og dermed krav om fraflytning fra lejligheden. BOREMASKINER MV. Brug af boremaskiner og andre støjende maskiner og redskaber kan være til stor gene for ejendommens øvrige beboere, og de må derfor kun benyttes mellem kl og på hverdage og kl og på søn- og helligdage. BYTNING AF LEJLIGHED Såvel lejere som andelshavere har ret til at bytte lejlighed i overensstemmelse med [Lejelovens bestemmelser]. Der skal være tale om en reel bytning, således at fx trekantbytning IKKE vil blive godkendt. Bestyrelsen vil normalt heller ikke godkende, at der flytter flere personer ind i en lejlighed, end der er værelser. Ved alle bytninger skal bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligge, før bytningen aftales. Lejere, som vil bytte, må være opmærksom på, at den tilflyttende skal overtage lejligheden som andelslejlighed, optages som medlem af Andelsboligforeningen og betale såvel indskud som boligafgift. Specielt for andelshavere gælder, at de har ret til at bytte med personer, som bebor parcelhus, ejerlejlighed eller anden andelsbolig eller udlejningslejlighed. Bestyrelsen har altid ret til at nægte godkendelse af en bytning, såfremt der foreligger en gyldig begrundelse. CYKLER OG KNALLERTER Cykling og knallertkørsel er IKKE tilladt i gården eller gennem porten. Knallerter og motorcykler må ikke parkeres i gården og cykler skal anbringes i cykelkælderen eller i stativerne i gården. DYREHOLD Andelsboligforeningen har besluttet, at almindeligt dyrehold IKKE er tilladt. Se HUSDYRHOLD. DØRE Døre og fyldninger må ikke kasseres ved blænding, men opbevaring aftales med varmemesteren. Flytning og blænding må ikke foretages, før bestyrelsen har godkendt ændringen. Dørene i lejlighederne er kostbare at fremskaffe i dag, og det vil derfor være praktisk, at ejendommen råder over et lille lager i tilfælde af ødelæggelse ved fx indbrud. 5

6 Ejendommen fik monteret automatisk døråbner i 2013 på alle gadedørene. For at sikre dørens funktion er det VIGTIGT, at I som brugere er opmærksomme på følgende: Døren fungere bedst ved at blive anvendt automatisk Undgå derfor at skubbe eller trække i døren. I værste fald kan man ødelægge maskinen ved fx at forsøge at tvangslukke døren, når maskinen forsøger at åbne døren. Automatikken har indbygget sikring mod klemning Ved modstand under åbning stopper døren. Ved modstand under lukning reverserer døren. I begge tilfælde finder automatikken selv sit udgangspunkt: UNDGÅ DERFOR AT HJÆLPE DØREN. I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT KAN DØREN ÅBNES MANUELT IDET EL-SLUTBLIKKET KUN LÅSER MED STRØM. Ønskes døren konstant åben ved fx flytning Afbryd strøm til maskinen: På væggen ud for maskinen sidder en serviceafbryder. Den stilles på 0. Herefter fungerer døren manuelt (lukker ved fjeder). Der må IKKE sættes kiler eller måtter under døren idet de tvinger dør og hængsler skæve. Bloker i stedet døren, forsigtigt. Efterfølgende fjernes blokeringen så døren kan lukke helt i. Derpå tændes for strømmen. Maskinen giver en biplyd og er klar igen. Ved driftsvigt Al henvendelse skal ske via varmemesteren, der kan vurdere hvilken håndværker, der skal tilkaldes. EKSKLUSION Eksklusion af et medlem af Andelsboligforeningen er ensbetydende med, at den pågældende SKAL fraflytte sin bolig. Grov misligholdelse af boligaftale kan medføre eksklusion, dvs. hvis boligafgift og andre ydelser ikke er betalt til forfaldstidspunkt. Også hensynsløs optræden til gene for andre beboere, såsom hunde- eller kattehold, grov misligholdelse af husordenen samt manglende vedligeholdelse af lejligheden kan medføre eksklusion. EL Beboere må IKKE foretage indgreb i ejendommens el-installationer. Alle reparationer, forandringer og nyinstallationer SKAL foretages af autoriseret elektriker. Det påhviler beboeren (el-installatøren) at indhente eventuelle godkendelser fra de kommunale myndigheder. Hvis der ved lejlighedssynet ved fraflytning konstateres ulovlige installationer, vil disse blive udbedret for den fraflyttede beboers regning. FLISER Hverken køkken eller badeværelse var ved ejendommens opførelse forsynet med fliser. Reparation eller udskiftning af disse er derfor ejendommen uvedkommende. 6

7 FODRING Det er IKKE tilladt at opsætte foderbrætter i ejendommen og af hensyn til rottefaren, er det forbudt at fodre katte og fugle på ejendommens område. FORBEDRING AF BOLIG Større ændringer af en lejlighed må IKKE igangsættes, før der foreligger en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, der kan lade godkendelse være betinget af, at beboeren fremskaffer de nødvendige tilladelser fra de kommunale myndigheder. Lejere kan IKKE kræve refusion for udførte forbedringer ved fraflytning. Fast monterede inventardele kan IKKE nedtages ved fraflytning, medmindre oprindeligt inventar genopsættes og afleveres i fejlfri og malet stand. Andelshavere vil derimod i princippet og efter specielle opgørelsesregler kunne påregne at få refunderet en del af de dokumenterede forbedringsudgifter ved fraflytning. Opmærksomheden henledes dog på, at ikke alle ændringsarbejder kan anses som værende forbedringer. Ved fraflytning skal boligen under alle omstændigheder værdifastsættes af en af bestyrelsen udvalgt byggesagkyndig. Udgiften til dette betales af fraflyttende andelshaver. I forbindelse med syn og skøn skal andelshaver fremkomme med en dokumenteret opgørelse over sine eventuelle forbedringskrav. Blænding af døre, opsætning af ekstra skillevæg, gulvafhøvling, afsyring af gulv eller døre, almindeligt malerarbejde, tapetsering og hvidtning kan eksempelvis normalt ikke medføre værdistigning. Det henhører under vedligeholdelse, og i visse situationer kan sådanne arbejder medføre reduktion i andelsværdien. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor farvevalg har været helt usædvanligt og afvigende fra det normale, eller hvor lejlighedens brugsværdi er blevet forringet f.eks. ved nedrivning af en skillevæg. Værditilvækst kan typisk påregnes ved installation af nyt køkkeninventar, pålægning af parketgulv, modernisering af badeværelse og tilsvarende. Udgangspunktet for enhver beregning af værditilvækst vil være momsbelagte fakturaer fra faguddannede håndværkere, hvorefter der foretages en afskrivning over 5, 10, 20 eller helt op til 30 år. Andelsboligforeningen vil altid beregne sig et honorar for bestyrelsesmedlemmernes medvirken ved overdragelse og vurdering af en andelslejlighed, og honoraret opkrævet hos den fraflyttede andelshaver. FORSIKRINGER Skader på eget indbo, herunder vægbeklædninger, gulvbelægninger og skabe, er ikke omfattet af ejendommens forsikring, medmindre andelsboligforeningen kan gøres ansvarlig for den indtrufne skade. Ejendommens vandskadeforsikring træder i kraft ved pludselig opståede skader, f.eks. forårsaget af sprængt vandrør, utæt radiator og lignende. Vandskade som følge af regn gennem et åbentstående vindue giver eksempelvis ikke ret til erstatning. Ejendommen har ikke tegnet glasforsikring hvorfor det ikke er muligt at få dækket skader på vinduesruder. Såfremt vasketøj skulle blive ødelagt i vaskemaskine, tørretumbler eller centrifuge, anses dette normalt for et hændeligt uheld, som ikke er forsikringsdækket, og som er for brugerens 7

8 eget ansvar. FORURENING Såfremt beboere forurener bygninger eller arealer på ejendommen, har pågældende pligt til at foretage den nødvendige rengøring. Ved til- og fraflytning vil det være beboerens ansvar at rengøre trapperne efter sig. FRAFLYTNING Ved fraflytning skal lejer eller andelshaver deltage i en afleveringsforretning med deltagelse af varmemesteren. Under gennemgangen udarbejdes en mangelliste, hvoraf det fremgår, hvilke udbedringsarbejder der skal gennemføres, og hvilke arbejder den fraflyttede skal betale for. En fraflyttet beboer vil typisk skulle hæfte for en revnet klosetskål eller håndvask, manglende radiatorer, utætte haner, ulovlig eller fejlfuld elektrisk installation, ændringer, som forringer lejlighedens brug, samt skader og mangler i øvrigt, som ikke kan tilskrives normalt slid og ælde. Hverken lejere eller andelshavere kan lovligt træffe aftale med lejlighedens nye beboer om overtagelse af f.eks. hårde hvidevarer, persienner, gulvbelægning, rullegardiner, m.m. Sådanne aftaler kan KUN træffes ved bestyrelsens mellemkomst og til en af bestyrelsen godkendt pris. FÆLLESAREALER Det er tilladt beboerne at opholde sig på græsplænen i gården og foran ejendommen på General Bahnsons Vej. Det forudsættes dog, at man rengør efter sig, samt at personlige ejendele, herunder legetøj fjernes, når man ikke opholder sig på arealet. FÆLLESANTENNEANLÆG Samtlige lejligheder er tilsluttet ejendommens fællesantenneanlæg, der igen er tilsluttet YouSee s hybridnet. Der betales en månedlig afgift dertil, inkl. afgift til COPY-DAN, sammen med huslejen/boligafgiften. Antenneafgiften vises særskilt på girokortene. Licens til DR samt eventuel dekoderafgift skal betales af lejlighedens beboer. Fordelingen af hybridnettets TV- og radiokanaler bestemmes af YouSee, der undertiden foretager ændringer i kanalerne og med mellemrum fremstiller brochurer med opdatering af kanalfordelingen. Det er beboerens ansvar, at der benyttes kabler og stik, som ikke kan beskadige anlægget eller forringe modtagelsen for øvrige beboere. Eventuelle fejl på anlægget eller hybridnettet skal meddeles til andelsboligforeningen. Forinden der foretages fejlmelding, bør De i egen interesse undersøge, om fejlen ikke er i eget modtageudstyr. De bør også spørge en eller to af naboerne, om de har samme fejl. Såfremt der tilkaldes tekniker til fællesantenneanlægget, og fejlen findes i anmelderens udstyr, vil den pågældende skulle betale den forvoldte udgift. 8

9 HENSTILLING PÅ TRAPPER Effekter må ikke henstilles på trapperne. Konstateres det at sko, flasker, affald, kælke, barnevogne eller lignende er hensat på for- eller bagtrapper vil disse effekter omgående blive fjernet. Effekterne opbevares en måned hos varmemesteren, hvorefter de bortskaffes. For og bagtrapper må ikke benyttes til pulterrum og midlertidig lagerplads for affald jævnfør nedenstående: Brandsikringsloven af 6. maj Ordensforskrifter m.m.: Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med til- hørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne mm. Eller til oplagring af varer og affald mm., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde. Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum, tømmes ved beboer- skifte. Stk. 4. Ejeren skal ved opslag el.lign. gøre beboerne bekendt med ordensforskrifternes sigte og indhold. HUSDYRHOLD Det er på en generalforsamling besluttet, at husdyrhold i ejendommen IKKE er tilladt. Hvis man midlertidigt og ikke ud over en normal ferieperiode skal passe hund eller kat for familie eller venner, SKAL dette anmeldes SKRIFTLIGT forud til andelsboligforeningen. Overtrædelse af forbuddet mod husdyrhold vil blive betragtet som en grov overtrædelse af husordenen og kan i yderste tilfælde betyde eksklusion. Mindre dyr som kanariefugle og hamstere (men ikke kaniner) kan dog accepteres, såfremt de ikke foranlediger støj eller lugt til gene for andre beboere. HUSLEJE Lejerne skal betale husleje månedligt den 5. i måneden med den tredje søgnedag derefter som den sidste rettidige indbetalingsdag. Hvis der udsendes rykkerskrivelse, vil der blive opkrævet rykkerafgift i overensstemmelse med Lejeloven. For sen indbetaling af husleje, à conto varme og andre ydelser til Andelsboligforeningen anses for værende en misligholdelse af huslejekontrakten med de alvorlige følger, dette kan indebære. 9

10 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Såvel andelshavere som lejere har pligt til at sørge for en rimelig indvendig vedligeholdelse af lejligheden. Ved fraflytning kan der gøres økonomisk krav mod den fraflyttende, såfremt lejlighedens vedligeholdelse har været misrøgtet. Ved større vedligeholdelsesarbejder så som udskiftning af bad eller køkken, skal man have bestyrelsens skriftlige godkendelse inden arbejdet i gangsættes. Andelshavere skal selv afholde udgifterne til al indvendig vedligeholdelse. For hver lejer indsættes der hver måned på en særlig konto for indvendig vedligeholdelse en procentdel af huslejen, og indestående kan højst en gang om året anvendes til dækning af udgifter til tapetsering, hvidtning og maling. Arbejdet må kun udføres af faguddannede, momsregistrerede håndværksmestre. Lejer attesterer håndværkerregningerne, og varmemesteren syner arbejdet, hvorefter regningen indgives til Andelsboligforeningen. Regningen skal være afleveret til varmemesteren senest en måned efter arbejdets afslutning. Når der er afgivet opsigelsesvarsel for en lejet lejlighed, spærres kontoen for udbetalinger - også selvom arbejdet er udført, men regninger endnu ikke afleveret til varmemesteren. I øvrigt gælder Lejelovens almindelige bestemmelser. Såfremt en andelshaver eller lejer ikke overholder vedligeholdelsespligten, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelsesarbejdet udført inden for en kortere frist. Såfremt dette påbud siddes overhørigt, vil det blive betragtet som grov misligholdelse af boligaftalen respektive huslejekontrakten. KOLDT- OG VARMTVANDSHANER På alle forbindelser til taphaner skal der være monteret Ballofix afbrydere. Den første afbryder installeres for ejendommens regning. Senere udskiftning sker for beboerens regning. HUSK nogle gange om året at lukke op og i for disse haner, da de ellers kalker til og må udskiftes. Udskiftning af pakninger og haner er generelt for beboerens regning. Kan en taphane ikke repareres, og skønner husets Vvs-installatør, at der skal monteres en ny, vil dette ske for ejendommens regning. Ejendommen vil dog kun betale for, hvad der svarer til prisen på enkelte, normale haner eller simple blandingsbatterier. Alle Vvs-arbejder skal bestilles igennem varmemesteren og udføres af ejendommens Vvsinstallatør, såfremt det pågældende arbejde skal betales helt eller delvist af ejendommen. I de tilfælde, hvor Vvs-arbejde udføres for beboerens regning, vil det normalt være praktisk at benytte ejendommens Vvs-installatør, som kender installationerne, men det er intet krav. KONTORTIDER Ejendommens varmemester har kontor i kælderen ved køkkentrappen til Joakim Larsens Vej 15. Han træffes på ugens fem første hverdage fra kl. 12:00 til 13:00 (tlf , Mobiltelefon ). Udenfor er træffetiden der automatisk telefonsvarer på nummeret, som kan modtage besked. Andelsboligforeningen har bestyrelseslokale i butikken ved Joakim Larsens Vej 9B. Sædvanligvis vil medlemmer af bestyrelsen være til stede i lokalet den første og tredje tirsdag i måneden mellem kl. 19:30 og 20:00. 10

11 KLOSETTER Utætheder ved cisternen bedes omgående meldt til varmemesteren, idet vandspild bør undgås. Reparation af kloset og cisterne er for beboerens regning, men kan reparation ikke foretages for et rimeligt beløb, vil udskiftning af højtsiddende cisterne være for ejendommens regning. Lejligheder med lavtskyllende kloset vil ved eventuel udskiftning kun kunne få refunderet det beløb, som svarer til udskiftning af en højtskyllende cisterne. Årsagen er den, at ejendommen er født med højtskyllende cisterner, og udskiftningsomkostningerne for et lavtskyllende kloset er 3-4 gange højere end for den mindre komplicerede højtskyllende cisterne. Revner i klosetskål kan normalt ikke repareres, og udskiftning til ny klosetskål vil være for beboerens regning. Det er ikke tilladt at henkaste vat, klude, affald, babybleer og lignende i klosetskålen. Eventuel forstoppelse, som kan tilbageføres til en overtrædelse af dette forbud, bliver afhjulpet for beboers regning. LEJE AF EKSTRA LOKALE I den udstrækning, der er ledige lofts- eller kælderrum, vil beboerne kunne leje disse. Bestyrelsen fastsætter kvadratmeterlejen og udfærdiger en særlig lejekontrakt. Lejen for rummet opkræves samtidig med den normale husleje eller boligafgift. Beboeren disponerer kun over det lejede rum i samme udstrækning, som der disponeres over en lejlighed i ejendommen. Lokalet må ikke benyttes som hobbyrum, værksted eller til beboelse eller erhverv, og der må ikke i rummet opbevares brandfarlige væsker. En nøgle til rummet skal afleveres til varmemesteren i de tilfælde, hvor faldstammer, vandrør eller elektriske installationer er ført gennem rummet. LOFTS- OG KÆLDERRUM Til hver lejlighed hører et loftsrum og et kælderrum. Der må ikke i disse rum opbevares brandfarlige væsker, og rummene må ikke benyttes som hobbyrum, værksted eller til beboelse eller erhverv. Rummene skal være aflåsede, og hvor der gennem et rum føres faste installationer, skal en nøgle til rummet afleveres til varmemesteren, således at ejendommens håndværkere kan få adgang i nødvendigt omfang. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikafspillere samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til andre beboere. Vær især opmærksom på de elektriske musikapparaters meget gennemtrængende bastoner, og spil ikke for åbne vinduer. Støjende adfærd i forbindelse med sammenkomster og fester må ikke finde sted efter kl. 23:00, medmindre de omkringboende beboeres samtykke er blevet indhentet. 11

12 NAVNESKILTE Ejendommen sørger for navneskilt ved gadedøren og på postkasser, og det er ikke tilladt at opsætte yderligere navneskilte. Beboerne skal selv sørge for navneskilt på hoved- og køkkentrappedøre. Det henstilles, at navneskiltet på hoveddøren er af passende kvalitet, og pap og papirskilte samt Dymo er ikke tilladt. NYINDFLYTNING Ved lejlighedens overtagelse skal der foretages en afleveringsforretning med den fraflyttende beboer samt varmemester. Lejligheden gennemgås for mangler, og der udfærdiges en mangelrapport, som underskrives af såvel den fraflyttende som den nye beboer. I rapporten er specificeret de fejl, som skal rettes og betales af den fraflyttende beboer. Eventuelle klager over defekter i lejligheden efter denne gennemgang vil blive tilbagevist. Den ny-indflyttede beboer må selv sørge for tilmelding til Frederiksberg tekniske forvaltning for så vidt angår el og gas. Ved transport af indbo på hoved- og køkkentrappe henstilles det, at der udvises forsigtighed, således at der ikke kommer skrammer eller huller i vægge. Det anses for almindelig hensynsfuldhed, at beboeren efter indflytning samme dag foretager en rimelig rengøring (fejning) af de benyttede trapper. En betingelse for at få udleveret nøgle til den nye lejlighed vil altid være, at det ifølge boligaftalen aftalte indskud er indbetalt til andelsboligforeningen. NØGLER Ved lejlighedens overtagelse vil der blive overdraget nøgle til hoveddør, nøgle til gadedør, port og køkkentrappe (nøglen passer også til kælderdøre, herunder cykelkælder, barnevognsrum og adgang til loft). Endvidere et sæt nøgler til henholdsvis vaskekælder/tørrerum samt til nøgletavle. Såvel loftsrum som kælderrum skal aflåses med hængelås, som beboeren selv må anskaffe. Låse på hoved- og køkkendør er beboerens eget ansvar, og eventuel omlægning efter indflytning er for beboerens regning. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, ifølge politiet, at en almindelig Yalelås er nem at dirke op. Mere specielle låse er sikret mod opdirkning, men de yder ikke stor beskyttelse mod, at døren sparkes ind. Her vil montering af lås foroven og forneden på døren udgøre en noget større sikkerhed. Opbevar ALDRIG nøgler påsat navneskilt med adresse. OPSLAGSTAVLER På opslagstavlerne i porten og i opgangene kan andelsboligforeningen og varmemesteren opsætte meddelelser til beboerne. 12

13 PARKERING På Dalgas Boulevard, General Bahnsons Vej og Glahns Alle er der ikke tidsbegrænset parkering ved kantstenen. På Joakim Larsens Vej er der ligeledes ikke tidsbegrænset parkering inden for de afmærkede felter. Parkering foran porten er forbudt, og overtrædelse vil blive anmeldt til politiet (brandvej SKAL holdes åben). Cykler må ikke låses til afløbsrør eller stakit ej heller anbringes op ad husmuren, men bør henstilles i cykelstativer i gården eller i det aflåste cykelrum i kælderen. PORTLUKNING Lågen i porten mellem gården og Joakim Larsens Vej skal holdes lukket, medmindre den (af varmemesteren) er fæstet med hængelås i åben tilstand. PORTTELEFONSYSTEM Alle gadedøre skal være låst, og besøgende til beboere skal benytte det indbyggede porttelefonsystem. HUSK at gøre eventuelle besøgende opmærksom på, at åbningsmekanismen ikke virker, hvis der tages i dørgrebet, FØR summetonen lyder. Fejl i porttelefonsystemet skal anmeldes til varmemesteren. Medmindre der er tale om fejlbetjening eller hærværk, vil reparationer være at afholde over ejendommens drift. Det er forbudt at blokere den automatiske dørlukning ved at sætte søm eller lignende i klemme i mekanismen. Kvarteret er i perioder stærkt plaget af indbrudstyve, så det er i alle beboeres interesse, at portlåsesystemerne holdes fejlfrie. Luk KUN op for besøgende, der kendes, og hvis der lukkes op for avisbudene, så kontroller at der afleveres aviser eller reklamer. Vi har eksempler på beboere, som har lukket fremmede ind, fordi de angiveligt ville kaste et brev ind gennem en anden beboers brevkasse, og senere viste det sig, at der i opgangen havde været indbrud. RADIATORER Utætte radiatorer skal omgående anmeldes til varmemesteren, og eventuel udskiftning vil ske for ejendommens regning. Varmemesteren sørger for anmeldelse til Brunata, der aflæser og udskifter fordampningsmåleren. For afmonterede radiatorer i fx badeværelse, skal der noteres et såkaldt tomgangsforbrug. SKADEDYR Hvis der observeres skadedyr af enhver art (fx rotter, kakerlakker og lignende), bedes dette omgående anmeldt til varmemesteren. SKILTNING Skilte og reklamer må kun anbringes på ejendommens vægge og i vinduerne efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen for andelsboligforeningen. Fra ingen af lejlighederne må der drives erhvervsvirksomhed uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. 13

14 TRAPPERENGØRING Ejendommen sørger for vask af hovedtrapper og køkkentrapper. Beboerne skal dog selv sørge for rengøring under måtter foran hoveddør og køkkendør. Også rengøring af hoved- og køkkendøre udvendigt påhviler beboerne. TILSKUD TIL HUSLEJE/BOLIGAFGIFT Ved henvendelse til Frederiksberg Rådhus kan såvel lejere som andelshavere få nærmere oplysninger om de offentlige tilskudsordninger, som findes. UDLUFTNING Med installering af termoruder er behovet for en daglig udluftning blevet en nødvendighed. I køkkenet bør eventuel aftræksventil aldrig tilstoppes, eventuelt bør der være ventilationsrude eller elektrisk ventilator i en rude. Luft i øvrigt godt ud efter madlavning, der producerer megen vanddamp. VARMEMESTER Ejendommens varmemester kan træffes på ugens fem første hverdage på sit kontor i kælderen ved køkkentrappen til Joakim Larsens Vej 15 mellem kl og enten ved personlig fremmøde eller på telefon , eller mobiltelefon Uden for det nævnte tidsrum er der automatisk telefonsvarer på nummeret, som kan modtage besked. Varmemesteren står for den daglige vedligeholdelse af ejendommen, og i tilfælde af problemer med Vvs-installationer, elevatorer, vinduer, gadedøre og tilsvarende skal henvendelse først rettes til ham. Varmemesterens anvisninger SKAL følges, og han har ikke alene ret til, men pligt til at påtale overtrædelser af de gældende husregler. VARMEREGNSKAB Regnskabsåret for varme går fra 1. juni til 31. maj, og aflæsning af varmemålere foretages normalt i maj-juni. Varmebidraget, som erlægges månedsvis sammen med husleje/boligafgift, er en à conto betaling, og endeligt regnskab udsendes i begyndelsen af efteråret. Har man betalt for meget, får man det overskydende udbetalt, og har man betalt for lidt, vil der komme en ekstra varmeregning. Hvis man har fået ekstra varmeregning vil á conto bidraget automatisk blive forhøjet. Bestyrelsen har ret til at forhøje à conto varmebidraget for beboere, som har måttet efterbetale. Varmeregnskabet omfatter KUN ydelser til fjernvarmecentralen, idet løn til varmemester, reparationer af varmecentral og lignende afholdes over ejendommens driftsregnskab. 14

15 VASKEKÆLDER I kælderen mod Joakim Larsens Vej er indrettet vaskekælder med fire vaskemaskiner, 2 tørretumblere samt en strygerulle. I kælderen mod Dalgas Boulevard 9-11 er endvidere indrettet en vaskekælder med 2 vaskemaskiner, en centrifuge, en tørretumbler og en strygerulle. Begge vaskekældre står gratis til beboernes rådighed, og ved indflytning udleveres to nøgler en til vaskekældrene og en til brikken i reservationstavlerne foran varmemesterens kontor. Med reservationsbrikken kan reserveres vasketur à tre timer kl. 7.00, 10.00, 13.00, og hele ugen i vaskekælderen Joakim Larsens Vej Eller der kan reserveres vasketur à to timer kl. 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, og hele ugen i vaskekælderen Dalgas Boulevard Vaskekældrene må ikke benyttes efter kl Brikken skal fjernes, hvis man ikke benytter den til reservation for næste vasketur. Strygerullen må ALDRIG være tændt og køre, uden at den benyttes, idet skånebetrækket derved bliver afsvedet og brændt. Det er IKKE tilladt at reservere vasketure udelukkende for at kunne benytte tørretumbler og/eller strygerulle. Enhver kan uden reservation benytte disse maskiner, dog har beboere med reserveret vasketur FØRSTERET til maskinerne. Ud over tørrerum i forbindelse med vaskekældrene findes der fire andre tørrerum i ejendommens kælder. Nøglen til vaskekældrene passer til disse tørrerum. Det er ikke tilladt at stille på radiatorventilen i tørrerummene. Tørretøj i tørrerum skal være fjernet senest 24 timer efter vasketurens afslutning. Såfremt en vaskemaskine ikke er taget i brug en halv time efter vasketurens start, og den pågældende bruger ikke har opsat meddelelse om senere ankomst, er retten til vasketuren fortabt, og næste bruger kan benytte vaskemaskinen. Misbrug af vasketure samt glemte vaskebrikker i reservationstavlen vil medføre, at vaskebrikken inddrages. I øvrigt henstilles det til beboerne, at de behandler vaskekældrene og deres maskiner, som om det var deres egne (hvad det jo faktisk også er). Vaskeriernes driftsudgifter afholdes over ejendommens driftsregnskab, hvorved vi alle kommer til at betale for reparationer og fornyelser. Enhver bruger af vaskekældrene skal selv fjerne sit affald, såsom sæbekartoner, dunke, poser og lignende (anbringes i den til formålet henstillede affaldssæk). Desuden skal vaskemaskinen efter endt brug rengøres omhyggeligt. VEDTÆGTER Andelsboligforeningen SOLHOLMs vedtægter udleveres til alle andelshavere, og vedtægterne kan kun ændres gennem beslutning på en generalforsamling. VENTELISTE Bestyrelsen fører en venteliste for personer, som ønsker at købe en andelslejlighed i ejendommen. Enhver henvendelse om optagelse på ventelisten skal gå igennem en andelshaver, der ved sin påtegning på henvendelsen skal anbefale optagelse. Fra og med 1994 erlægges et gebyr på kr. 100 forud for hvert år eller del af et år, i hvilket personen er opført på ventelisten. Indbetalte gebyrer eller dele deraf tilbagebetales ikke, selvom den pågældende person i årets løb ophører med at være opført på ventelisten. Girokort til betaling af gebyret vil blive tilsendt hver februar 15

16 måned. Hver andelshaver kan kun have EN person opført på listen. Såfremt en person på ventelisten to gange uanset årsag afviser at overtage en tilbudt lejlighed, vil den pågældende blive slettet af listen, men kan eventuelt efter fornyet anbefaling af en andelshaver blive genoptaget sidst på listen. Nye navne på ventelisten skal i alle tilfælde tilføjes nederst på listen. Opførelse på ventelisten ophører, hvis og når den anbefalende ophører med at være andelshaver i ejendommen. 16

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. juli 2011) Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere