OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM"

Transkript

1 OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling 14. april 1994, 19. april 1995 og 2. maj 1995 samt 6. april Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 27. april 2010 Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 26. april 2012 Revideret i henhold til ordinær generalforsamling d. 25. april 2013 INDHOLD Rart at vide - navne og telefonnumre 2 Generelle bemærkninger.3 Oplysninger og regler i alfabetisk orden.4 1

2 RART AT VIDE: A/B Solholms BESTYRELSE Formand: Næstformand: Jacob Bjerregaard General Bahnsons Vej 18, 2.th. Tlf.: Ole Olesen Joakim Larsens Vej 17, 3.th. Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer: Claus Svanholm Dalgas Boulevard 13, 3.tv. Tlf.: Karin Eg Joakim Larsens Vej 13, st.th. Tlf.: Bettina Holm Joakim Larsens Vej 15, st.th. Tlf.: Supleanter: Tine Demant General Bahnsens Vej 14, 4.tv. Tlf.: Lene Eriksen Dalgas Boulevard 13, 4.tv. Tlf.: Bestyrelseslokale: Hjemmeside: Varmemester i ejendommen: Joakim Larsens Vej 9B (Butik) Kontortid den 1. og 3. tirsdag i hver måned ml. kl. 19:30-20:00 Tlf.: Per Jensen, kontor i kælderen til Joakim Larsens Vej 15. Kontortid ml. 12:00-13:00 på hverdage Tlf.: Arbejdstid mellem kl. 7:00-15:00 VVS-installationer: El-installationer: Bøge Bjerg VVS ApS Fuglebækvej 4J 2770 Kastrup Tlf.: JELCO EL-anlæg Gl. Jernbanevej 41A 2500 Valby Tlf.: Driftforstyrrelser: Inden for vand, gas og el: Tlf.: Elevatorindespærring, hvis varmemester ikke kan træffes Tlf.: Tilstoppede faldstammer, hvis varmemester eller bestyrelsen ikke kan træffes kontakt da, KloakKompagniet Tlf.: Frederiksberg politistation: Tlf.: Ulykker med personskade: Tlf.: 112 2

3 ENDOMMEN SOLHOLM Ejendommen SOLHOLM ejes af Andelsboligforeningen SOLHOLM, og andelshaverne har, sammen med lejerne, den fælles interesse at der ønskes opretholdt et godt boligmiljø i ejendommen. I dette hæfte har Andelsboligforeningens bestyrelse ajourført ordensregler, forretningsgange og praktiske oplysninger, som kan være med til at skabe tryghed og tilfredshed, og hæftet erstatter tidligere udsendte oplysninger og regler. Der kan ikke, og bør heller ikke, nedfældes regler og retningslinjer for alting, men hvis alle ønsker, at det skal være rart at bo i SOLHOLM, vil sund fornuft og skyldig hensyntagen til hinanden også være tilstrækkeligt. For såvel andelshavere som lejere er det ejendommens driftsudgifter, som er bestemmende for, hvor meget vi skal betale for at bo i ejendommen. HUSK derfor at behandle ejendommen og ejendommens inventar, som om det var dit eget. Forældre bør vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel, og enhver beboer bør påtale vandalisme, hvor de måtte komme ud for det. Hæftet behandler emnerne i alfabetisk orden, således at det skulle være let at finde frem til netop det, man i en given situation har behov for. Skulle svar på et spørgsmål ikke kunne findes heri, kan der rettes henvendelse til varmemesteren eller bestyrelsen. Andelsboligforeningen SOLHOLM Bestyrelsen Frederiksberg, den 8. august

4 AFFALD Regler for affald kan findes i foreningens omdelte affaldsguide. Denne kan fås hos varmemesteren. I ejendommens gård forefindes affaldshus med containere til sortering af affald. Ved tvivlstilfælde kontakt varmemesteren. Rotter er desværre ikke udryddet. Beboerne anmodes derfor indtrængende om at sørge for, at affaldscontainernes låg ALTID kan lukkes og bliver lukket, samt at eventuelt tabt affald tages op og henlægges i containerne. Affald må IKKE placeres uden for containerne, heller ikke selv om det er lagt i papir- eller plasticposer. Renovationsmedarbejderne har kun pligt til at fjerne det affald, som er lagt i containerne. Endvidere er det vigtigt at dørene til køkkentrapperne altid holdes lukkede. ANDELSBEVIS Alle andelshavere har ved erhvervelsen af lejligheden modtaget et andelsbevis. Der er for så vidt tale om et værdipapir, al den stund det skal returneres ved salg, for at indskuddet kan udbetales. Opbevar det derfor omhyggeligt. Såfremt to personer erhverver en andel, er de at betragte som en juridisk person, dvs. én andelshaver. Hvordan økonomien fordeles indbyrdes, aftales der parterne imellem. ANDELSBOLIGFORENINGEN Ejendommen SOLHOLM blev pr. 1. januar 1986 overtaget af den nystiftede Andelsboligforening SOLHOLM. Alle andelshavere er automatisk medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den valgte bestyrelse varetager den daglige administration i overensstemmelse med lovgivningen, vedtagne budgetter og beslutninger på generalforsamlingen. ANTENNER Det er ikke tilladt at opsætte individuelle antenner i eller ved ejendommen, heller ikke under tagspær eller i loftsrum. Se under FÆLLESANTENNEANLÆG. BARNEVOGNE Barnevogne og lign. må ikke parkeres i opgange, men hensættes i det kælderrum, som hører til lejligheden eller i det særlige barnevognsrum i ejendommens kælder. Portnøglen passer også til kælderdøre og barnevognsrummet. BOLIGAFGIFT Andelshaverne betaler en månedlig boligafgift, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen hvert år. Boligafgiften forfalder til betaling den første i hver måned med sidste rettidige 4

5 betalingsdag den tredje hverdag i måneden. Ved udsendelse af rykkerbreve vil der blive opkrævet en særlig rykkerafgift. Sammen med boligafgiften opkræves et à conto varmebidrag, antenneafgift samt eventuelle andre ydelser. Hvis boligafgiften og andre ydelser IKKE betales rettidigt, anses boligaftalen for misligholdt, hvilket i sin yderste konsekvens kan medføre eksklusion af andelsboligforeningen og dermed krav om fraflytning fra lejligheden. BOREMASKINER MV. Brug af boremaskiner og andre støjende maskiner og redskaber kan være til stor gene for ejendommens øvrige beboere, og de må derfor kun benyttes mellem kl og på hverdage og kl og på søn- og helligdage. BYTNING AF LEJLIGHED Såvel lejere som andelshavere har ret til at bytte lejlighed i overensstemmelse med [Lejelovens bestemmelser]. Der skal være tale om en reel bytning, således at fx trekantbytning IKKE vil blive godkendt. Bestyrelsen vil normalt heller ikke godkende, at der flytter flere personer ind i en lejlighed, end der er værelser. Ved alle bytninger skal bestyrelsens skriftlige godkendelse foreligge, før bytningen aftales. Lejere, som vil bytte, må være opmærksom på, at den tilflyttende skal overtage lejligheden som andelslejlighed, optages som medlem af Andelsboligforeningen og betale såvel indskud som boligafgift. Specielt for andelshavere gælder, at de har ret til at bytte med personer, som bebor parcelhus, ejerlejlighed eller anden andelsbolig eller udlejningslejlighed. Bestyrelsen har altid ret til at nægte godkendelse af en bytning, såfremt der foreligger en gyldig begrundelse. CYKLER OG KNALLERTER Cykling og knallertkørsel er IKKE tilladt i gården eller gennem porten. Knallerter og motorcykler må ikke parkeres i gården og cykler skal anbringes i cykelkælderen eller i stativerne i gården. DYREHOLD Andelsboligforeningen har besluttet, at almindeligt dyrehold IKKE er tilladt. Se HUSDYRHOLD. DØRE Døre og fyldninger må ikke kasseres ved blænding, men opbevaring aftales med varmemesteren. Flytning og blænding må ikke foretages, før bestyrelsen har godkendt ændringen. Dørene i lejlighederne er kostbare at fremskaffe i dag, og det vil derfor være praktisk, at ejendommen råder over et lille lager i tilfælde af ødelæggelse ved fx indbrud. 5

6 Ejendommen fik monteret automatisk døråbner i 2013 på alle gadedørene. For at sikre dørens funktion er det VIGTIGT, at I som brugere er opmærksomme på følgende: Døren fungere bedst ved at blive anvendt automatisk Undgå derfor at skubbe eller trække i døren. I værste fald kan man ødelægge maskinen ved fx at forsøge at tvangslukke døren, når maskinen forsøger at åbne døren. Automatikken har indbygget sikring mod klemning Ved modstand under åbning stopper døren. Ved modstand under lukning reverserer døren. I begge tilfælde finder automatikken selv sit udgangspunkt: UNDGÅ DERFOR AT HJÆLPE DØREN. I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT KAN DØREN ÅBNES MANUELT IDET EL-SLUTBLIKKET KUN LÅSER MED STRØM. Ønskes døren konstant åben ved fx flytning Afbryd strøm til maskinen: På væggen ud for maskinen sidder en serviceafbryder. Den stilles på 0. Herefter fungerer døren manuelt (lukker ved fjeder). Der må IKKE sættes kiler eller måtter under døren idet de tvinger dør og hængsler skæve. Bloker i stedet døren, forsigtigt. Efterfølgende fjernes blokeringen så døren kan lukke helt i. Derpå tændes for strømmen. Maskinen giver en biplyd og er klar igen. Ved driftsvigt Al henvendelse skal ske via varmemesteren, der kan vurdere hvilken håndværker, der skal tilkaldes. EKSKLUSION Eksklusion af et medlem af Andelsboligforeningen er ensbetydende med, at den pågældende SKAL fraflytte sin bolig. Grov misligholdelse af boligaftale kan medføre eksklusion, dvs. hvis boligafgift og andre ydelser ikke er betalt til forfaldstidspunkt. Også hensynsløs optræden til gene for andre beboere, såsom hunde- eller kattehold, grov misligholdelse af husordenen samt manglende vedligeholdelse af lejligheden kan medføre eksklusion. EL Beboere må IKKE foretage indgreb i ejendommens el-installationer. Alle reparationer, forandringer og nyinstallationer SKAL foretages af autoriseret elektriker. Det påhviler beboeren (el-installatøren) at indhente eventuelle godkendelser fra de kommunale myndigheder. Hvis der ved lejlighedssynet ved fraflytning konstateres ulovlige installationer, vil disse blive udbedret for den fraflyttede beboers regning. FLISER Hverken køkken eller badeværelse var ved ejendommens opførelse forsynet med fliser. Reparation eller udskiftning af disse er derfor ejendommen uvedkommende. 6

7 FODRING Det er IKKE tilladt at opsætte foderbrætter i ejendommen og af hensyn til rottefaren, er det forbudt at fodre katte og fugle på ejendommens område. FORBEDRING AF BOLIG Større ændringer af en lejlighed må IKKE igangsættes, før der foreligger en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, der kan lade godkendelse være betinget af, at beboeren fremskaffer de nødvendige tilladelser fra de kommunale myndigheder. Lejere kan IKKE kræve refusion for udførte forbedringer ved fraflytning. Fast monterede inventardele kan IKKE nedtages ved fraflytning, medmindre oprindeligt inventar genopsættes og afleveres i fejlfri og malet stand. Andelshavere vil derimod i princippet og efter specielle opgørelsesregler kunne påregne at få refunderet en del af de dokumenterede forbedringsudgifter ved fraflytning. Opmærksomheden henledes dog på, at ikke alle ændringsarbejder kan anses som værende forbedringer. Ved fraflytning skal boligen under alle omstændigheder værdifastsættes af en af bestyrelsen udvalgt byggesagkyndig. Udgiften til dette betales af fraflyttende andelshaver. I forbindelse med syn og skøn skal andelshaver fremkomme med en dokumenteret opgørelse over sine eventuelle forbedringskrav. Blænding af døre, opsætning af ekstra skillevæg, gulvafhøvling, afsyring af gulv eller døre, almindeligt malerarbejde, tapetsering og hvidtning kan eksempelvis normalt ikke medføre værdistigning. Det henhører under vedligeholdelse, og i visse situationer kan sådanne arbejder medføre reduktion i andelsværdien. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor farvevalg har været helt usædvanligt og afvigende fra det normale, eller hvor lejlighedens brugsværdi er blevet forringet f.eks. ved nedrivning af en skillevæg. Værditilvækst kan typisk påregnes ved installation af nyt køkkeninventar, pålægning af parketgulv, modernisering af badeværelse og tilsvarende. Udgangspunktet for enhver beregning af værditilvækst vil være momsbelagte fakturaer fra faguddannede håndværkere, hvorefter der foretages en afskrivning over 5, 10, 20 eller helt op til 30 år. Andelsboligforeningen vil altid beregne sig et honorar for bestyrelsesmedlemmernes medvirken ved overdragelse og vurdering af en andelslejlighed, og honoraret opkrævet hos den fraflyttede andelshaver. FORSIKRINGER Skader på eget indbo, herunder vægbeklædninger, gulvbelægninger og skabe, er ikke omfattet af ejendommens forsikring, medmindre andelsboligforeningen kan gøres ansvarlig for den indtrufne skade. Ejendommens vandskadeforsikring træder i kraft ved pludselig opståede skader, f.eks. forårsaget af sprængt vandrør, utæt radiator og lignende. Vandskade som følge af regn gennem et åbentstående vindue giver eksempelvis ikke ret til erstatning. Ejendommen har ikke tegnet glasforsikring hvorfor det ikke er muligt at få dækket skader på vinduesruder. Såfremt vasketøj skulle blive ødelagt i vaskemaskine, tørretumbler eller centrifuge, anses dette normalt for et hændeligt uheld, som ikke er forsikringsdækket, og som er for brugerens 7

8 eget ansvar. FORURENING Såfremt beboere forurener bygninger eller arealer på ejendommen, har pågældende pligt til at foretage den nødvendige rengøring. Ved til- og fraflytning vil det være beboerens ansvar at rengøre trapperne efter sig. FRAFLYTNING Ved fraflytning skal lejer eller andelshaver deltage i en afleveringsforretning med deltagelse af varmemesteren. Under gennemgangen udarbejdes en mangelliste, hvoraf det fremgår, hvilke udbedringsarbejder der skal gennemføres, og hvilke arbejder den fraflyttede skal betale for. En fraflyttet beboer vil typisk skulle hæfte for en revnet klosetskål eller håndvask, manglende radiatorer, utætte haner, ulovlig eller fejlfuld elektrisk installation, ændringer, som forringer lejlighedens brug, samt skader og mangler i øvrigt, som ikke kan tilskrives normalt slid og ælde. Hverken lejere eller andelshavere kan lovligt træffe aftale med lejlighedens nye beboer om overtagelse af f.eks. hårde hvidevarer, persienner, gulvbelægning, rullegardiner, m.m. Sådanne aftaler kan KUN træffes ved bestyrelsens mellemkomst og til en af bestyrelsen godkendt pris. FÆLLESAREALER Det er tilladt beboerne at opholde sig på græsplænen i gården og foran ejendommen på General Bahnsons Vej. Det forudsættes dog, at man rengør efter sig, samt at personlige ejendele, herunder legetøj fjernes, når man ikke opholder sig på arealet. FÆLLESANTENNEANLÆG Samtlige lejligheder er tilsluttet ejendommens fællesantenneanlæg, der igen er tilsluttet YouSee s hybridnet. Der betales en månedlig afgift dertil, inkl. afgift til COPY-DAN, sammen med huslejen/boligafgiften. Antenneafgiften vises særskilt på girokortene. Licens til DR samt eventuel dekoderafgift skal betales af lejlighedens beboer. Fordelingen af hybridnettets TV- og radiokanaler bestemmes af YouSee, der undertiden foretager ændringer i kanalerne og med mellemrum fremstiller brochurer med opdatering af kanalfordelingen. Det er beboerens ansvar, at der benyttes kabler og stik, som ikke kan beskadige anlægget eller forringe modtagelsen for øvrige beboere. Eventuelle fejl på anlægget eller hybridnettet skal meddeles til andelsboligforeningen. Forinden der foretages fejlmelding, bør De i egen interesse undersøge, om fejlen ikke er i eget modtageudstyr. De bør også spørge en eller to af naboerne, om de har samme fejl. Såfremt der tilkaldes tekniker til fællesantenneanlægget, og fejlen findes i anmelderens udstyr, vil den pågældende skulle betale den forvoldte udgift. 8

9 HENSTILLING PÅ TRAPPER Effekter må ikke henstilles på trapperne. Konstateres det at sko, flasker, affald, kælke, barnevogne eller lignende er hensat på for- eller bagtrapper vil disse effekter omgående blive fjernet. Effekterne opbevares en måned hos varmemesteren, hvorefter de bortskaffes. For og bagtrapper må ikke benyttes til pulterrum og midlertidig lagerplads for affald jævnfør nedenstående: Brandsikringsloven af 6. maj Ordensforskrifter m.m.: Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med til- hørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne mm. Eller til oplagring af varer og affald mm., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde. Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum, tømmes ved beboer- skifte. Stk. 4. Ejeren skal ved opslag el.lign. gøre beboerne bekendt med ordensforskrifternes sigte og indhold. HUSDYRHOLD Det er på en generalforsamling besluttet, at husdyrhold i ejendommen IKKE er tilladt. Hvis man midlertidigt og ikke ud over en normal ferieperiode skal passe hund eller kat for familie eller venner, SKAL dette anmeldes SKRIFTLIGT forud til andelsboligforeningen. Overtrædelse af forbuddet mod husdyrhold vil blive betragtet som en grov overtrædelse af husordenen og kan i yderste tilfælde betyde eksklusion. Mindre dyr som kanariefugle og hamstere (men ikke kaniner) kan dog accepteres, såfremt de ikke foranlediger støj eller lugt til gene for andre beboere. HUSLEJE Lejerne skal betale husleje månedligt den 5. i måneden med den tredje søgnedag derefter som den sidste rettidige indbetalingsdag. Hvis der udsendes rykkerskrivelse, vil der blive opkrævet rykkerafgift i overensstemmelse med Lejeloven. For sen indbetaling af husleje, à conto varme og andre ydelser til Andelsboligforeningen anses for værende en misligholdelse af huslejekontrakten med de alvorlige følger, dette kan indebære. 9

10 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Såvel andelshavere som lejere har pligt til at sørge for en rimelig indvendig vedligeholdelse af lejligheden. Ved fraflytning kan der gøres økonomisk krav mod den fraflyttende, såfremt lejlighedens vedligeholdelse har været misrøgtet. Ved større vedligeholdelsesarbejder så som udskiftning af bad eller køkken, skal man have bestyrelsens skriftlige godkendelse inden arbejdet i gangsættes. Andelshavere skal selv afholde udgifterne til al indvendig vedligeholdelse. For hver lejer indsættes der hver måned på en særlig konto for indvendig vedligeholdelse en procentdel af huslejen, og indestående kan højst en gang om året anvendes til dækning af udgifter til tapetsering, hvidtning og maling. Arbejdet må kun udføres af faguddannede, momsregistrerede håndværksmestre. Lejer attesterer håndværkerregningerne, og varmemesteren syner arbejdet, hvorefter regningen indgives til Andelsboligforeningen. Regningen skal være afleveret til varmemesteren senest en måned efter arbejdets afslutning. Når der er afgivet opsigelsesvarsel for en lejet lejlighed, spærres kontoen for udbetalinger - også selvom arbejdet er udført, men regninger endnu ikke afleveret til varmemesteren. I øvrigt gælder Lejelovens almindelige bestemmelser. Såfremt en andelshaver eller lejer ikke overholder vedligeholdelsespligten, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelsesarbejdet udført inden for en kortere frist. Såfremt dette påbud siddes overhørigt, vil det blive betragtet som grov misligholdelse af boligaftalen respektive huslejekontrakten. KOLDT- OG VARMTVANDSHANER På alle forbindelser til taphaner skal der være monteret Ballofix afbrydere. Den første afbryder installeres for ejendommens regning. Senere udskiftning sker for beboerens regning. HUSK nogle gange om året at lukke op og i for disse haner, da de ellers kalker til og må udskiftes. Udskiftning af pakninger og haner er generelt for beboerens regning. Kan en taphane ikke repareres, og skønner husets Vvs-installatør, at der skal monteres en ny, vil dette ske for ejendommens regning. Ejendommen vil dog kun betale for, hvad der svarer til prisen på enkelte, normale haner eller simple blandingsbatterier. Alle Vvs-arbejder skal bestilles igennem varmemesteren og udføres af ejendommens Vvsinstallatør, såfremt det pågældende arbejde skal betales helt eller delvist af ejendommen. I de tilfælde, hvor Vvs-arbejde udføres for beboerens regning, vil det normalt være praktisk at benytte ejendommens Vvs-installatør, som kender installationerne, men det er intet krav. KONTORTIDER Ejendommens varmemester har kontor i kælderen ved køkkentrappen til Joakim Larsens Vej 15. Han træffes på ugens fem første hverdage fra kl. 12:00 til 13:00 (tlf , Mobiltelefon ). Udenfor er træffetiden der automatisk telefonsvarer på nummeret, som kan modtage besked. Andelsboligforeningen har bestyrelseslokale i butikken ved Joakim Larsens Vej 9B. Sædvanligvis vil medlemmer af bestyrelsen være til stede i lokalet den første og tredje tirsdag i måneden mellem kl. 19:30 og 20:00. 10

11 KLOSETTER Utætheder ved cisternen bedes omgående meldt til varmemesteren, idet vandspild bør undgås. Reparation af kloset og cisterne er for beboerens regning, men kan reparation ikke foretages for et rimeligt beløb, vil udskiftning af højtsiddende cisterne være for ejendommens regning. Lejligheder med lavtskyllende kloset vil ved eventuel udskiftning kun kunne få refunderet det beløb, som svarer til udskiftning af en højtskyllende cisterne. Årsagen er den, at ejendommen er født med højtskyllende cisterner, og udskiftningsomkostningerne for et lavtskyllende kloset er 3-4 gange højere end for den mindre komplicerede højtskyllende cisterne. Revner i klosetskål kan normalt ikke repareres, og udskiftning til ny klosetskål vil være for beboerens regning. Det er ikke tilladt at henkaste vat, klude, affald, babybleer og lignende i klosetskålen. Eventuel forstoppelse, som kan tilbageføres til en overtrædelse af dette forbud, bliver afhjulpet for beboers regning. LEJE AF EKSTRA LOKALE I den udstrækning, der er ledige lofts- eller kælderrum, vil beboerne kunne leje disse. Bestyrelsen fastsætter kvadratmeterlejen og udfærdiger en særlig lejekontrakt. Lejen for rummet opkræves samtidig med den normale husleje eller boligafgift. Beboeren disponerer kun over det lejede rum i samme udstrækning, som der disponeres over en lejlighed i ejendommen. Lokalet må ikke benyttes som hobbyrum, værksted eller til beboelse eller erhverv, og der må ikke i rummet opbevares brandfarlige væsker. En nøgle til rummet skal afleveres til varmemesteren i de tilfælde, hvor faldstammer, vandrør eller elektriske installationer er ført gennem rummet. LOFTS- OG KÆLDERRUM Til hver lejlighed hører et loftsrum og et kælderrum. Der må ikke i disse rum opbevares brandfarlige væsker, og rummene må ikke benyttes som hobbyrum, værksted eller til beboelse eller erhverv. Rummene skal være aflåsede, og hvor der gennem et rum føres faste installationer, skal en nøgle til rummet afleveres til varmemesteren, således at ejendommens håndværkere kan få adgang i nødvendigt omfang. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikafspillere samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til andre beboere. Vær især opmærksom på de elektriske musikapparaters meget gennemtrængende bastoner, og spil ikke for åbne vinduer. Støjende adfærd i forbindelse med sammenkomster og fester må ikke finde sted efter kl. 23:00, medmindre de omkringboende beboeres samtykke er blevet indhentet. 11

12 NAVNESKILTE Ejendommen sørger for navneskilt ved gadedøren og på postkasser, og det er ikke tilladt at opsætte yderligere navneskilte. Beboerne skal selv sørge for navneskilt på hoved- og køkkentrappedøre. Det henstilles, at navneskiltet på hoveddøren er af passende kvalitet, og pap og papirskilte samt Dymo er ikke tilladt. NYINDFLYTNING Ved lejlighedens overtagelse skal der foretages en afleveringsforretning med den fraflyttende beboer samt varmemester. Lejligheden gennemgås for mangler, og der udfærdiges en mangelrapport, som underskrives af såvel den fraflyttende som den nye beboer. I rapporten er specificeret de fejl, som skal rettes og betales af den fraflyttende beboer. Eventuelle klager over defekter i lejligheden efter denne gennemgang vil blive tilbagevist. Den ny-indflyttede beboer må selv sørge for tilmelding til Frederiksberg tekniske forvaltning for så vidt angår el og gas. Ved transport af indbo på hoved- og køkkentrappe henstilles det, at der udvises forsigtighed, således at der ikke kommer skrammer eller huller i vægge. Det anses for almindelig hensynsfuldhed, at beboeren efter indflytning samme dag foretager en rimelig rengøring (fejning) af de benyttede trapper. En betingelse for at få udleveret nøgle til den nye lejlighed vil altid være, at det ifølge boligaftalen aftalte indskud er indbetalt til andelsboligforeningen. NØGLER Ved lejlighedens overtagelse vil der blive overdraget nøgle til hoveddør, nøgle til gadedør, port og køkkentrappe (nøglen passer også til kælderdøre, herunder cykelkælder, barnevognsrum og adgang til loft). Endvidere et sæt nøgler til henholdsvis vaskekælder/tørrerum samt til nøgletavle. Såvel loftsrum som kælderrum skal aflåses med hængelås, som beboeren selv må anskaffe. Låse på hoved- og køkkendør er beboerens eget ansvar, og eventuel omlægning efter indflytning er for beboerens regning. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, ifølge politiet, at en almindelig Yalelås er nem at dirke op. Mere specielle låse er sikret mod opdirkning, men de yder ikke stor beskyttelse mod, at døren sparkes ind. Her vil montering af lås foroven og forneden på døren udgøre en noget større sikkerhed. Opbevar ALDRIG nøgler påsat navneskilt med adresse. OPSLAGSTAVLER På opslagstavlerne i porten og i opgangene kan andelsboligforeningen og varmemesteren opsætte meddelelser til beboerne. 12

13 PARKERING På Dalgas Boulevard, General Bahnsons Vej og Glahns Alle er der ikke tidsbegrænset parkering ved kantstenen. På Joakim Larsens Vej er der ligeledes ikke tidsbegrænset parkering inden for de afmærkede felter. Parkering foran porten er forbudt, og overtrædelse vil blive anmeldt til politiet (brandvej SKAL holdes åben). Cykler må ikke låses til afløbsrør eller stakit ej heller anbringes op ad husmuren, men bør henstilles i cykelstativer i gården eller i det aflåste cykelrum i kælderen. PORTLUKNING Lågen i porten mellem gården og Joakim Larsens Vej skal holdes lukket, medmindre den (af varmemesteren) er fæstet med hængelås i åben tilstand. PORTTELEFONSYSTEM Alle gadedøre skal være låst, og besøgende til beboere skal benytte det indbyggede porttelefonsystem. HUSK at gøre eventuelle besøgende opmærksom på, at åbningsmekanismen ikke virker, hvis der tages i dørgrebet, FØR summetonen lyder. Fejl i porttelefonsystemet skal anmeldes til varmemesteren. Medmindre der er tale om fejlbetjening eller hærværk, vil reparationer være at afholde over ejendommens drift. Det er forbudt at blokere den automatiske dørlukning ved at sætte søm eller lignende i klemme i mekanismen. Kvarteret er i perioder stærkt plaget af indbrudstyve, så det er i alle beboeres interesse, at portlåsesystemerne holdes fejlfrie. Luk KUN op for besøgende, der kendes, og hvis der lukkes op for avisbudene, så kontroller at der afleveres aviser eller reklamer. Vi har eksempler på beboere, som har lukket fremmede ind, fordi de angiveligt ville kaste et brev ind gennem en anden beboers brevkasse, og senere viste det sig, at der i opgangen havde været indbrud. RADIATORER Utætte radiatorer skal omgående anmeldes til varmemesteren, og eventuel udskiftning vil ske for ejendommens regning. Varmemesteren sørger for anmeldelse til Brunata, der aflæser og udskifter fordampningsmåleren. For afmonterede radiatorer i fx badeværelse, skal der noteres et såkaldt tomgangsforbrug. SKADEDYR Hvis der observeres skadedyr af enhver art (fx rotter, kakerlakker og lignende), bedes dette omgående anmeldt til varmemesteren. SKILTNING Skilte og reklamer må kun anbringes på ejendommens vægge og i vinduerne efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen for andelsboligforeningen. Fra ingen af lejlighederne må der drives erhvervsvirksomhed uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. 13

14 TRAPPERENGØRING Ejendommen sørger for vask af hovedtrapper og køkkentrapper. Beboerne skal dog selv sørge for rengøring under måtter foran hoveddør og køkkendør. Også rengøring af hoved- og køkkendøre udvendigt påhviler beboerne. TILSKUD TIL HUSLEJE/BOLIGAFGIFT Ved henvendelse til Frederiksberg Rådhus kan såvel lejere som andelshavere få nærmere oplysninger om de offentlige tilskudsordninger, som findes. UDLUFTNING Med installering af termoruder er behovet for en daglig udluftning blevet en nødvendighed. I køkkenet bør eventuel aftræksventil aldrig tilstoppes, eventuelt bør der være ventilationsrude eller elektrisk ventilator i en rude. Luft i øvrigt godt ud efter madlavning, der producerer megen vanddamp. VARMEMESTER Ejendommens varmemester kan træffes på ugens fem første hverdage på sit kontor i kælderen ved køkkentrappen til Joakim Larsens Vej 15 mellem kl og enten ved personlig fremmøde eller på telefon , eller mobiltelefon Uden for det nævnte tidsrum er der automatisk telefonsvarer på nummeret, som kan modtage besked. Varmemesteren står for den daglige vedligeholdelse af ejendommen, og i tilfælde af problemer med Vvs-installationer, elevatorer, vinduer, gadedøre og tilsvarende skal henvendelse først rettes til ham. Varmemesterens anvisninger SKAL følges, og han har ikke alene ret til, men pligt til at påtale overtrædelser af de gældende husregler. VARMEREGNSKAB Regnskabsåret for varme går fra 1. juni til 31. maj, og aflæsning af varmemålere foretages normalt i maj-juni. Varmebidraget, som erlægges månedsvis sammen med husleje/boligafgift, er en à conto betaling, og endeligt regnskab udsendes i begyndelsen af efteråret. Har man betalt for meget, får man det overskydende udbetalt, og har man betalt for lidt, vil der komme en ekstra varmeregning. Hvis man har fået ekstra varmeregning vil á conto bidraget automatisk blive forhøjet. Bestyrelsen har ret til at forhøje à conto varmebidraget for beboere, som har måttet efterbetale. Varmeregnskabet omfatter KUN ydelser til fjernvarmecentralen, idet løn til varmemester, reparationer af varmecentral og lignende afholdes over ejendommens driftsregnskab. 14

15 VASKEKÆLDER I kælderen mod Joakim Larsens Vej er indrettet vaskekælder med fire vaskemaskiner, 2 tørretumblere samt en strygerulle. I kælderen mod Dalgas Boulevard 9-11 er endvidere indrettet en vaskekælder med 2 vaskemaskiner, en centrifuge, en tørretumbler og en strygerulle. Begge vaskekældre står gratis til beboernes rådighed, og ved indflytning udleveres to nøgler en til vaskekældrene og en til brikken i reservationstavlerne foran varmemesterens kontor. Med reservationsbrikken kan reserveres vasketur à tre timer kl. 7.00, 10.00, 13.00, og hele ugen i vaskekælderen Joakim Larsens Vej Eller der kan reserveres vasketur à to timer kl. 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, og hele ugen i vaskekælderen Dalgas Boulevard Vaskekældrene må ikke benyttes efter kl Brikken skal fjernes, hvis man ikke benytter den til reservation for næste vasketur. Strygerullen må ALDRIG være tændt og køre, uden at den benyttes, idet skånebetrækket derved bliver afsvedet og brændt. Det er IKKE tilladt at reservere vasketure udelukkende for at kunne benytte tørretumbler og/eller strygerulle. Enhver kan uden reservation benytte disse maskiner, dog har beboere med reserveret vasketur FØRSTERET til maskinerne. Ud over tørrerum i forbindelse med vaskekældrene findes der fire andre tørrerum i ejendommens kælder. Nøglen til vaskekældrene passer til disse tørrerum. Det er ikke tilladt at stille på radiatorventilen i tørrerummene. Tørretøj i tørrerum skal være fjernet senest 24 timer efter vasketurens afslutning. Såfremt en vaskemaskine ikke er taget i brug en halv time efter vasketurens start, og den pågældende bruger ikke har opsat meddelelse om senere ankomst, er retten til vasketuren fortabt, og næste bruger kan benytte vaskemaskinen. Misbrug af vasketure samt glemte vaskebrikker i reservationstavlen vil medføre, at vaskebrikken inddrages. I øvrigt henstilles det til beboerne, at de behandler vaskekældrene og deres maskiner, som om det var deres egne (hvad det jo faktisk også er). Vaskeriernes driftsudgifter afholdes over ejendommens driftsregnskab, hvorved vi alle kommer til at betale for reparationer og fornyelser. Enhver bruger af vaskekældrene skal selv fjerne sit affald, såsom sæbekartoner, dunke, poser og lignende (anbringes i den til formålet henstillede affaldssæk). Desuden skal vaskemaskinen efter endt brug rengøres omhyggeligt. VEDTÆGTER Andelsboligforeningen SOLHOLMs vedtægter udleveres til alle andelshavere, og vedtægterne kan kun ændres gennem beslutning på en generalforsamling. VENTELISTE Bestyrelsen fører en venteliste for personer, som ønsker at købe en andelslejlighed i ejendommen. Enhver henvendelse om optagelse på ventelisten skal gå igennem en andelshaver, der ved sin påtegning på henvendelsen skal anbefale optagelse. Fra og med 1994 erlægges et gebyr på kr. 100 forud for hvert år eller del af et år, i hvilket personen er opført på ventelisten. Indbetalte gebyrer eller dele deraf tilbagebetales ikke, selvom den pågældende person i årets løb ophører med at være opført på ventelisten. Girokort til betaling af gebyret vil blive tilsendt hver februar 15

16 måned. Hver andelshaver kan kun have EN person opført på listen. Såfremt en person på ventelisten to gange uanset årsag afviser at overtage en tilbudt lejlighed, vil den pågældende blive slettet af listen, men kan eventuelt efter fornyet anbefaling af en andelshaver blive genoptaget sidst på listen. Nye navne på ventelisten skal i alle tilfælde tilføjes nederst på listen. Opførelse på ventelisten ophører, hvis og når den anbefalende ophører med at være andelshaver i ejendommen. 16

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i

OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i OPLYSNINGER OG REGLER FOR BEBOERNE i Andelsboligforeningen SOLHOLM Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 1992, med ændringer som følge af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken Trivselen i Mosegårdsparken er meget værd. Udgangspunktet for Mosegårdsparkens husorden er det værdigrundlag, som fremgår af Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. En husorden kan let blive opfattet som

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Afdeling 2, Møllegården - Skørping

Afdeling 2, Møllegården - Skørping «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Affald... 3 Antenner... 3 Bad - toilet... 3 Barnevogne, knallerter og legeredskaber... 4 Beskadigelser... 4 Forsikring... 4 Forurening og skader...

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden for AAB Afdeling 16

Husorden for AAB Afdeling 16 Husorden for AAB Afdeling 16 Boligforeningen AAB Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 e-mail. aab16@aab16.dk www.aab16.dk Husorden for Afdeling 16 Indledning: En boligafdeling

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere