Institutionsplan og læreplan for Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted."

Transkript

1 Institutionsplan og læreplan for Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1

2 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens mission s. 3 Regnbuens vision s. 3 Regnbuens værdigrundlag s. 3 Regnbuens børnesyn s. 3 Regnbuens børnesyn s. 4 Regnbuens definition på et godt læringsmiljø s. 4 Madordning s. 5 Overgange s. 5 Overgange s. 5 Aldersblandet undervisning s. 6 Regnbuens indsatsområde for s. 7 Medarbejdernes kompetenceudvikling for s. 7 Henvisning til Regnbuens Læreplan og børnemiljø s. 7 2

3 Institutionsplan for børnehave Regnbuen Præsentation af Regnbuen Børnehaven Regnbuen er en USFO (landsbyordning) og har været det siden Regnbuen er en del af Stenderup Skole med beliggenhed på Buen 6. Stenderup, 7200 Grindsted. Børnehavegruppen er fysisk placeret i underetagen i den ene skolebygning med udgang til egen legeplads. Regnbuen ligger tæt på krat, å og grønne områder, som også indgår i det pædagogiske arbejde. Der er ansat 9 pædagogiske medarbejder med en fordeling på 70 % pædagoger og 30 % medhjælpere. De pædagogiske personaler har deres primære arbejdssted enten i børnehaven eller SFO. Derudover er der ansat en ernæringsassistent med ansvar for institutionens kommunale frokosttilbud. Rengøring og pedelopgaver bliver varetaget af skolens rengøringspersonale og pedel. Den daglige ledelse varetages af SFO lederen, som også indgår i det fælles ledelsesteam med skolen. Regnbuens mission I Regnbuen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf og de kommunale målsætninger på børne- og ungeområdet på at skabe en institution, hvor det enkelte barn får de bedste muligheder for at udvikle sig. Vi bestræber os på at udnytte de muligheder, den særlige opbygning med børnehave, SFO og skole giver i forhold til at skabe sammenhæng og kontinuitet i det forløb, børnene gennemgår i institutionen. Regnbuens vision At Regnbuen er en velomtalt institution At alle børn er i god trivsel og udvikling At alle personaler er faglig udviklingsorienteret At vi er en attraktiv arbejdsplads Regnbuens værdigrundlag Vores værdigrundlag bygger på det humanistiske menneskesyn, hvilket blandt andet betyder, at vi finder det værdifuldt, at man Altid lytter og prøver at forstå Viser interesse for, hvad der optager børn og voksne Drager omsorg for hinanden Respektere hinandens forskellighed Bruger og holder respekten i konfliktsituationer 3

4 Regnbuens Børnesyn Forældrene har hovedansvaret for barnets trivsel, opdragelse og udvikling. Gennem et tæt samvær mellem forældre og barn præget af tryghed, nærhed og omsorg, skabes det bedste grundlag for, at barnet kan få glæde af institutionens lærings- og udviklingsmiljø. Forældre og personale har fælles ansvar for at udvikle et godt samarbejde med henblik på at skabe en helhed i barnets liv. Børn er fra fødslen parate til at indgå og lære gennem meningsfyldt samvær med andre mennesker. Børn skal anerkendes som unikke personer, og de voksne skal tage udgangspunkt i børnenes behov. Børn skal have medindflydelse og være aktive deltagere i forhold til deres egen udvikling og læring. Børns nære relationer vægtes højt. Børn skal tilbydes en mangfoldighed af udfoldelsesmuligheder. Børn med særlige behov får særlig opmærksomhed. Barnet skal opleve et tæt samarbejde mellem forældre og personale. Voksne er formidlere af samfund og kultur gennem deres organisering af hverdagslivet. Regnbuens definition på et godt læringsmiljø En forudsætning for at lære er at være tryg i sine omgivelser. Derfor vægter vi at skabe et miljø med omsorg, tryghed og anerkendelse. Vi skal være nærværende voksne, der kender vores opgave som rollemodeller. Vi skal være fleksible i dagligdagen og være beviste om at skabe tid til fordybelse, hvor muligheden for at være eksperimenterende er imødekommet. Derudover skal vi fokusere på det, barnet er god til og på barnets ressourcer og ikke være fejlfinder. Humor, påhitsomhed og magi er også vigtige elementer for et godt læringsmiljø. Læringen forstår vi som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre. Børn lærer ved at gøre erfaringer. Det sker ved, at barnets tidligere erfaringer, livshistorie og sociale baggrund mødes og udfordres af nye krav, forventninger og muligheder. Læring finder altid sted i en bestemt sammenhæng med særlige krav og læringsmuligheder. Krav, som er formet af samfundsmæssige og kulturelle forhold. I bred forstand betragter vi alle situationer som læresituationer. Det vigtigste for børnene og deres udvikling lærer de oftest af forskellige hverdagsagtige situationer og gennem leg. 4

5 Madordning Regnbuen tilbyder den kommunale frokost ordning, som er gældende indtil Efterfølgende skal forældre spørges, om de ønsker fravalg af kommunal ordning. Ønskes der et fravalg for perioden januar 2012 til december 2013 tilkendegives det til forvaltningen inden udgangen af juni Regnbuen har egenproduktion, og maden bliver tilberedt af en ernæringsassistent, som er ansat med 30 ugentlige timer. I 2010 blev der udarbejdet kostpolitik, som kan ses på Overgange Fra dagplejen til børnehave Mål At dagplejebørnene får en god oplevelse og et godt kendskab til deres børnehave og de voksne. At dagplejen får indsigt i børnehavens hverdag og arbejdsformer. At daginstitutionen lærer kommende børnehavebørn at kende. At der udvikles indsigt og forståelse for hinandens opgaver. Praksis To dagplejere og deres dagplejebørn besøger fast børnehaven mandag formiddag. De besøger primært den yngste gruppe. For at gøre overgangen så tryg og genkendeligt er det de børn, der står for at skal i børnehave, der kommer på besøg. Dagplejen må bruge legepladsen, når de har lyst. Gruppen, der får besøg har deres planlagte aktivitet, men som dagplejebørnene gerne må være deltagende i. Et årligt møde, hvor dagplejerne og pædagoger fra børnehaven evaluerer det forløbne år og drøfter fremtidigt samarbejde. Fra børnehave til skole Som skole med integreret børnehave har vi de bedste muligheder for at skabe en god overgang fra børnehave til skole. Der er et velfungerende samarbejde afdelingerne imellem, hvilket er med til at sikre dette. I skoleåret 2012/2013 skal førskolebørnene begynde i SFO den 1. april som har været gældende siden Formålet med at børnene har deres overgang til skolen fra april er: 5

6 At skabe sammen hæng mellem barnets sidste tid i børnehaven og de første år af barnets skolestart At give barnet mulighed for at finde sig til rette og blive tryg ved skolemiljøet inden starten i børnehaveklassen At børnene føler sig trygge ved de nye voksne samt får skabt relationer i den nye kammeratskabsgruppe Førskolegruppen har deres base i SFO lokalet. Dagens aktiviteter er tilrettelagt så de følger indskolingens rytme med førskoleopgaver, frikvarter, leg og kreative aktiviteter. Om eftermiddagen er de sammen med de øvrige SFO børn. Med denne struktur bliver førskoleperioden til brugbar læring for den enkelte i forhold til at være klar til skolestart. Aldersblandet undervisning Fra 1. august 2012 vil børn i indskolingen høre til i en aldersblandet stamklasse. I denne klasse er der børn fra 0., 1. og 2.årgng. Med det nuværende antal børn i kommende indskolingsklasser kan der etableres to aldersblandede stamklasser med 23 børn i hver klasse. Klasserne kaldes henholdsvis Ørne og Falke Brobygning I slutningen af maj og indtil sommerferien mødes børnene med deres stamhold ca. 5 gange. Målet med brobygning er at sikre, at alle børn kender deres tilhørsforhold, at de kan italesætte hvor de høre til og at de har lært de primære voksne at kende i indskolingen. I brobygningsforløbet vil der blive arbejdet med fysiske og kreative aktiviteter, som vil styrke børnenes sociale kompetencer og deres fællesskabsfølelse. Regnbuens indsatsområde i Fra august 2012 vil Stenderup Børnehave Regnbuen have øget fokus på børnenes sprogtilegnelse og deres tidlige læse og skriftsprog. Derfor bliver linjen Sprogsprutten institutionens nye pædagogiske profil. Vi har valgt denne linje fordi vi i endnu større udstrækning gerne vil udnytte skolens og børnehavens specielle opbygning som landsbyordning. I indskolingen bliver der indført aldersblandet undervisning fra 0 til 2 kl. fra august. Denne nye struktur giver dermed de ideelle forudsætninger for at skabe sammenhæng imellem børnehave og skole, og derved sikre børnene en god overgang. International forskning har indenfor de seneste årtier vist en sammenhæng mellem sproglige kompetencer i børnehavealderen og senere læse og skrivefærdigheder. Derfor mener vi, det er vigtig allerede i børnehavealderen at sætte ind med tiltag, der kan styrke de sproglige kompetencer så børnene bedst muligt kan klare udfordringerne i skolen. Tidligere har der ikke været tradition for, at dagtilbud skulle beskæftige sig med børns tidlige og aktive forsøg på at blive skrivere og læsere, på trods af, at små børn uopfordret har forsøgt at 6

7 iskrivesætte hvad der ligger dem på sinde. Deres tegninger og skriblerier udspringer af det, som de har set voksne gøre i alle mulige sammenhæng. I sprogsprutten vil vi igennem leg, læring og hverdagsaktiviteter arbejde med det talte, læste og skreven sprog. Målet er ikke at børnene skal lære at læse og skrive i deres børnehave tid, men at vi skaber gode sproglige miljøer, hvor børnene får tidlige erfaringer med både skrivning og læsning og derved bliver nysgerrige og motiverede i forhold til skolestart. Målsætning Implementering af Sprogpakken (hverdagssamtalen, dialogisk oplæsning, tematisk sprogarbejde) Indrette læringsmiljøer der tilgodeser børnenes tidlige skriftsprog Legepladsen skal afspejle børnehavens linje Sprogsprutten Medarbejdernes kompetenceudvikling LP uddannelse af år 2 og 3: Det pædagogiske personale er i foråret påbegyndt deres LP uddannelse år 2 i Ledelse af børnegrupper. Målet med ledelse af børnegrupper er, at pædagogerne får viden og forståelse for, hvad gruppeledelse af børn er; herunder den betydning ledelse har for børns udvikling og læring. Sprogpakken: I november december 2011 deltog to af børnehavens pædagoger i Servicestyrelsens Sprogpakke. I år 2012 er der tilrettelagt en opfølgningsdag for de uddannede samt en kursusdag i at arbejde med Photo Story 3. Sprogvejlederuddannelse: En af børnehavens pædagoger er påbegyndt en diplomuddannelse som sprogvejleder. Der var desværre ikke nok til et hold i foråret på UCsyd. Det forventes derfor, at næste modul påbegyndes i efteråret Regnbuens Læreplan og børnemiljøvurdering Regnbuens læreplan og børnemiljøvurdering indgår ikke i institutionsplanen, men læreplanen for kan læses på institutionens hjemmeside Institutionsplan udarbejdet af SFO leder Connie Villadsen Jensen 7

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere