Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien"

Transkript

1 Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5 Vejledning og information... 6 Indflydelse på egen behandling... 8 Del 2 Behandling og patientforløb Kontakt til Psykiatrien Henvist til Psykiatrien hvad sker der så? Behandlingsplan Aktivitetsplan Psykiatrisk behandling Kontaktperson Støtte og vejledning til pårørende Afslutning på behandling Brobygning På tværs af faggrænser Sundhed og forebyggelse Omdømme og nedbrydning af tabu Forskellige oplysninger og muligheder Del 3 Andre tilbud Frivillige foreninger og andre organisationer... 26

3 3 Forord Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at medvirke til en positiv udvikling for hvert enkelt menneske, der kommer i kontakt med Psykiatriens behandlingstilbud. I ethvert patientforløb er samarbejdet mellem patient og behandler det altafgørende omdrejningspunkt. De pårørende er også vigtige samarbejdspartnere gennem hele forløbet. Personale i Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, og følgende værdier er grundlæggende for mødet mellem patient, pårørende og personale: Respekt Ansvarlighed Åbenhed, imødekommenhed og tilgængelighed Faglighed Fleksibilitet Denne patient- og pårørendepolitik synliggør de holdninger, målsætninger og forpligtigelser Psykiatrien i Region Nordjylland har i dialogen og samarbejdet med patienten og de pårørende. Politikken har derfor til formål at informere patienter og pårørende om, hvad de kan forvente af mødet med Psykiatrien, så de får en god introduktion til, hvad samarbejdet i praksis indebærer.

4 4 Del 1: Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patienten I ethvert behandlingsforløb er det vigtigt, at der etableres et godt samarbejde mellem patient og behandler. Psykiatrien ser patienten som en aktiv medspiller og møder ham eller hende med fokus på dennes behov og med fokus på at hjælpe på de områder, hvor det er muligt. Indledende er det centralt at finde frem til, hvad patienten fejler. Psykiatrien vil derfor i samarbejde med patienten afklare behov for undersøgelse, pleje og behandling. Den enkeltes behov er afgørende for, hvor og hvordan undersøgelse, pleje og behandling mest hensigtsmæssigt finder sted. Psykiatrien ser patienten som en aktiv medspiller, og der etableres samarbejde ved bl.a. at spørge til: grunden til du er kommet hvornår dine problemer begyndte hvad du selv tænker om din situation og din fremtid hvad du selv mener, der skal til, for at du kan få det bedre og mestre dit liv. Pårørende Pårørende er vigtige samarbejdspartnere i det enkelte behandlingsforløb. De er en vigtig del af patientens netværk både mens behandlingen står på og i tiden efter, hvor også de skal være i stand til at håndtere sygdommen. Hvordan og hvilket samarbejde, der kan foregå, vil være meget individuelt.

5 5 Åben dialog Patienten En åben dialog er en vigtig forudsætning for et godt samspil og samarbejde mellem Psykiatrien og patienten. Desuden er dialogen et væsentligt grundlag for at afklare behov og imødekomme disse. Det tilstræbes, at alle samtaler og møder afvikles på en sådan måde, at patienten har reel mulighed for at deltage. Psykiatrien vil bidrage til en åben dialog ved at: lægge op til et ligeværdigt samarbejde lade ethvert møde være præget af tillid og åbenhed lytte til patientens synspunkter og meninger og i videst muligt omfang respektere dem spørge, når der er tvivl om, hvad patienten mener - og give mulighed for, at han/hun kan stille opklarende spørgsmål gå engageret og ansvarligt ind i dialogen. Pårørende Psykiatrien ønsker en god og gensidig dialog med de pårørende med henblik på at understøtte en positiv udvikling både for patienten og de pårørende, der ofte er i en vanskelig situation. Dialogen skal bl.a. afklare de gensidige forventninger mellem pårørende og personale samt afdække mulighederne for, hvordan de pårørende kan inddrages i behandlingsforløbet. Psykiatrien respekterer altid patientens ret til selv at bestemme, hvilke pårørende, der skal inddrages i behandlingsforløbet - og i hvilket omfang.

6 6 Vejledning og information Patienten I Psykiatrien arbejdes der med grundig og relevant gensidig information gennem hele behandlingsforløbet. Psykiatrien har den generelle holdning, at vejledning og information er et vigtigt grundlag for gensidig forståelse, indflydelse og samarbejde. Den enkelte patient skal informeres om relevante behandlingstilbud og skal efterfølgende give sit samtykke til at modtage behandling på baggrund af informationen. Den enkelte patient tilbydes information og vejledning om: relevante pleje-, behandlings- og forebyggelsesmuligheder rettigheder (både mundtligt og skriftligt) dagligdagen, døgnets rytme og husorden på den afdeling, hvor man evt. er blevet indlagt. Psykiatrien vejleder og informerer gennem: tildeling af kontaktperson samtaler og besvarelse af spørgsmål opsøgende og hyppige kontakter skriftligt materiale om bl.a. rettigheder og medicin samarbejde om en skriftlig behandlingsplan

7 7 Pårørende Pårørende informeres om de muligheder, der er for hjælp og vejledning til pårørende. Psykiatrien er opmærksom på, at pårørende til sindslidende er i en svær situation - og anerkender det. Derfor er der mulighed for aftale om støttende samtaler og undervisning vedrørende patientens situation. Der er for alle adgang til generel information og rådgivning i Psykiatriens InformationsCenter.

8 8 Indflydelse på egen behandling Patienten Psykiatrien ønsker og forventer, at patienten deltager aktivt i eget behandlingsforløb. Derfor opfordres patienten til at deltage i samtaler og møder vedrørende egen situation. Patienten får indflydelse ved at deltage aktivt i at udarbejde egen behandlingsplan at vurdere igangværende og gennemførte behandlingsforløb at planlægge fremtiden herunder evt. kontakt til andre myndigheder. Anvendelse af tvang I nogle tilfælde kan patientens sygdom medføre en adfærd, hvor han eller hun ikke kan tage vare på sig selv. I en sådan situation kan patientens behandlende overlæge træffe afgørelse om, at en bestemt form for behandling er nødvendig for at sikre patientens sundhed og sikkerhed. Det kan medføre anvendelse af forskellige former for tvang. I de fleste sådanne tilfælde vil patienten blive tildelt en patientrådgiver, der kan vejlede og rådgive om retssikkerhed og klagemuligheder omkring tvangsbehandlingen, (jf. Psykiatrilovens bestemmelser om tvang, kap. 3 og 4). Der kan læses yderligere om tvangsbehandling på www. retsinfo.dk eller i pjecen Tvang i Psykiatrien om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb. For retslige patienter gælder det særlige forhold, at en dom til psykiatrisk behandling tilsidesætter den enkelte patients ret til at frasige sig behandling.

9 9 Pårørende Det er hensigtsmæssigt, at patienten har en pårørende eller en bisidder med til de møder, hvor der træffes beslutninger om f.eks. behandling, udskrivning og fremtid. Det sikrer god mulighed for gensidig udveksling af viden og informationer. Gennem hele behandlingsforløbet tilstræber Psykiatrien at fremme dialog og samspil mellem patient og pårørende også i tilfælde, hvor der gennem længere tid ikke har været megen kontakt mellem dem. Herved ønsker Psykiatrien at medvirke til at styrke forholdet mellem patient og pårørende. Lovgrundlag I Psykiatrien arbejdes der ud fra Sundhedsloven og Psykiatriloven. Det indebærer bl.a., at alle ansatte har tavshedspligt og kun kan videregive oplysninger om patienten, såfremt han eller hun giver sit samtykke hertil. Tavshedspligt indebærer begrænsninger i forhold til at videregive fortrolige oplysninger (oplysninger af følsom karakter). Det er oplysninger om personlige og økonomiske forhold f.eks. vedrørende en patients helbred, indlæggelser, sociale problemer, misbrug, strafbare forhold og økonomiske forhold. Visse grupper af pårørende er omfattet af særregler, som i en vis udstrækning tilsidesætter tavshedspligten og patientens selvbestemmelsesret: Forældre til psykisk syge børn og unge Forældrene inddrages i behandlingen, når psykisk syge børn og unge er under 18 år. Er patienten over 15 år, giver han eller hun selv informeret samtykke til behandling ud fra retten til selvbestemmelse. Pårørende til demente Information videregives i visse tilfælde til nærmeste

10 10 pårørende eller værge, som på den baggrund kan give informeret samtykke til behandling. Pårørende til patienter, der varigt mangler evnen til at give samtykke Information videregives i visse tilfælde til nærmeste pårørende eller værge, som på den baggrund kan give informeret samtykke til behandling. Psykiatrien må gerne modtage informationer fra pårørende, uden at det er i strid med tavshedspligten. Personale i Psykiatrien kan også gå i dialog med pårørende om deres egne oplevelser som pårørende. Pårørende vil altid kunne forvente information om generelle forhold, f.eks. behandling af psykiske sygdomme. Tavshedspligten er således ikke en hindring for dialog med pårørende, men lovgivningen bestemmer, hvad der kan tales om.

11 11 Del 2: Behandling og patientforløb På de følgende sider beskrives forskellige faser, som et behandlingsforløb i Psykiatrien ofte omfatter. Undervejs beskrives også, hvor pårørende kan have en vigtig og støttende rolle gennem forløbet. Kontakt til Psykiatrien Patienter kommer i kontakt med Psykiatrien, når de henvises af den praktiserende læge, praktiserende speciallæge eller lægevagt. Børn og unge kan også blive henvist via kommunens socialforvaltning, f.eks. gennem en kontakt med kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Akut Hjælp Patienter, som er i behandling i Psykiatrien, kan henvende sig i Psykiatrisk Skadestue, Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvis de får akut brug for hjælp. De kan henvende sig på telefon eller selv møde op i skadestuen. Det anbefales, at man henvender sig telefonisk til skadestuen, før man møder op. Borgere, som ikke er i behandling i Psykiatrien, skal ved akut behov henvende sig til egen læge eller lægevagten på telefon , som kan visitere til Psykiatrisk Skadestue.

12 12 Kontakt til Psykiatrien Henvisning og faglig vurdering Behandlingsplan, aktivitetsplan og kontaktperson Støtte og vejledning til pårørende Afslutning af behandling Brobygning til andre tilbud og muligheder Henvist til Psykiatrien hvad sker der så? En læge i Psykiatrien modtager henvisningen og vurderer patientens situation. Hvis lægen vurderer, at der er behov for behandling, indkaldes patienten til en samtale. I samtalen deltager patienten, en behandler og andet relevant personale. Patienten kan vælge at medbringe pårørende eller anden bisidder. Vurderes det herefter, at der er behov for behandling i Psykiatrien, kan det foregå som enten ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Ambulant behandling kan f.eks. foregå ved, at patienten møder ind til samtaler og/eller undersøgelser i et ambulatorium eller i en specialklinik. Ambulant behandling omfatter også distriktspsykiatrien, hvor behandlingen i nogle tilfælde foregår i patientens eget hjem. Dagbehandling kan f.eks. foregå ved, at patienten hyppigt og typisk gennem længere tid møder ind til samtaler, træning, undersøgelser m.v. i en klinik. Døgnbehandling omfatter indlæggelse på et sengeafsnit. Der findes både åbne afsnit og intensive afsnit i Psykiatrien. De forskellige behandlingsformer kan afløse hinanden, f.eks. vil døgnbehandling ofte blive fulgt op af ambulant behandling. Tidligt i patientforløbet træffes der beslutning om, hvilket behandlingstilbud, der umiddelbart passer bedst til den enkeltes situation. Behandlingsplan En patient i Psykiatrien har ifølge Psykiatriloven krav på en behandlingsplan.

13 13 Behandlingsplanen udformes i et gensidigt samarbejde mellem patient og behandlere, hvor synspunkter, vurderinger, muligheder og ønsker kommer i spil. Så vidt det er muligt, skal patienten give sit samtykke til behandlingsplanen. Herefter udgør behandlingsplanen den røde tråd gennem hele behandlingsforløbet, uanset om behandlingstilbuddet foregår ambulant eller som dag- eller døgnbehandling. Aktivitetsplan I Psykiatrien i Region Nordjylland udarbejdes desuden en aktivitetsplan for alle dag- og døgnindlagte patienter. Denne udarbejdes i samarbejde med patienten og indeholder en plan over relevante behandlingsrettede aktiviteter for patienten. Psykiatrien lægger vægt på, at pårørende inddrages i det forløb, der tager sin begyndelse, når patienten kommer i kontakt med Psykiatriens behandlingstilbud: Pårørende kan bidrage med nyttig viden og information om den akutte situation og om patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb Pårørende udgør både i behandlingsforløbet og fremover et vigtigt netværk for patienten og kan være med til at give en værdifuld støtte Pårørende kan, i tilfælde hvor patienten selv har svært ved at udtrykke behov og ønsker, være behjælpelige med at formidle dem. Derfor indbydes pårørende (såfremt patienten giver sit samtykke) til en samtale inden for en uge efter påbegyndt behandling. Patienter og pårørende vil få udleveret informationsmateriale i den tidlige kontakt til Psykiatrien. Psykiatrien udleverer særskilt materiale til patienter og til pårørende, men parterne kan have godt udbytte af at læse hinandens materiale.

14 14 Informationsmaterialet indeholder bl.a. oplysninger om: kontaktperson-ordning eller teampleje-ordning besøgstider, træffetider og husorden dagligdagen i afsnittet behandlingsforløb, behandlingsplan og principper pårørendesamtaler patient- og pårørendeundervisning Psykiatriens InformationsCenter foreninger for patienter og pårørende og andre tilbud udenfor Psykiatrien sygehuspræsten tavshedspligt klagemuligheder patientrettigheder Patienter og pårørende opfordres til gennem hele behandlingsforløbet - at henvende sig til personalet, når der opstår spørgsmål, tvivl og usikkerheder. Psykiatrisk behandling hvad er det? Psykiatrisk behandling kan bestå af flere dele, f.eks. både af psykofarmakologisk behandling, ECT, samtaler, aktiviteter og undervisning. Samvær med andre kan også være en vigtig del af en behandling. De forskellige behandlingsformer, som tilbydes, skal betragtes som behandlinger, der supplerer hinanden. Som patient skal man give samtykke til at modtage behandling. Det vil sige, at patienten skal vurdere, om han eller hun ønsker tilbuddet om behandling. En del af behandlingen i Psykiatrien er tilbud om undervisning samt forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Der kan bl.a. være mulighed for at modtage undervisning om sygdom, forebyggelse af sygdomstilbagefald og livsstilssygdomme.

15 15 Børn og unge i den skolepligtige alder, der modtager dag- eller døgnbehandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien får vedligeholdende undervisning i hele forløbet. Det samme gælder børn og unge, der er i ambulant psykiatrisk behandling, og som har et undervisningsbehov. Kontaktperson Patienten vil få tildelt en kontaktperson i løbet af første indlæggelsesdøgn eller senest ved andet ambulante besøg. Kontaktpersonen sætter sig grundigt ind i, hvem patienten er, hvad han eller hun interesserer sig for, og hvilke behov der er for pleje og behandling. Kontaktpersonen er særligt ansvarlig for sammenhæng og støtte i behandlingsforløbet. Det kendskab, kontaktpersonen får til patienten, gør ham/hende til et vigtigt bindeled mellem patienten, de pårørende og kollegaer, som ikke har så indgående kendskab til patienten. Derfor er det også kontaktpersonen, som patienten og pårørende med fordel kan henvende sig til med spørgsmål. Kontaktpersonen følger patienten under behandlingsforløbet og er med, når der træffes væsentlige beslutninger vedr. patienten. Patienten kan opleve at skulle skifte kontaktperson, bl.a. hvis der som led i behandlingen sker et skift mellem forskellige afdelinger eller afsnit i Psykiatrien. Støtte og vejledning til pårørende under patientens behandling For at styrke pårørendes forudsætninger for at støtte patienten arrangeres der undervisning om psykiske sygdomme, sygdomsforløb, behandlingsmuligheder mv. - kaldet pårørendeundervisning eller psykoedukation. Undervisningen kan foregå dels ved individuelle samtaler med personalet og dels som et systematiseret undervisningsforløb i grupper.

16 16 Pårørende kan henvende sig til patientens kontaktperson og få information om de forskellige aktuelle undervisningsmuligheder samt søge information på Psykiatriens hjemmeside. Formålet med undervisningen er at give pårørende kendskab til sygdommen og redskaber til at håndtere udfordringer, herunder bl.a. mulighed for at fokusere på sig selv og egne behov og på andet end patienten og sygdommen. Børn af psykisk syge forældre Mindreårige børn af psykisk syge er ofte i en vanskelig situation. Psykiatrien er opmærksom på, hvordan de har det. Patienten kan derfor forvente, at der bliver spurgt til, om han/hun har børn. I givet fald tilbydes børnene en samtale med personale om deres forælders situation og sygdom. Psykiatrien tilstræber at være opmærksom på, om børn af psykisk syge lever under forhold, der kan bringe deres sundhed og udvikling i fare. Det kan være nødvendigt at kontakte socialforvaltningen i den kommune, hvor patienten bor, så der sammen med relevante samarbejdspartnere kan igangsættes initiativer, som kan forbedre børnenes vilkår. Ud over socialforvaltningen kan samarbejdspartnerne f.eks. være familiens netværk, den praktiserende læge eller skolen. Børn af psykisk syge i alderen 6-18 år tilbydes efter forudgående visitation og familiesamtale deltagelse i netværksgrupper. Afslutning af behandling Det er hensigten at arbejde frem mod en god afslutning på behandlingen i Psykiatrien. Der arbejdes målrettet gennem hele forløbet mod at sikre sammenhæng og en

17 17 god overgang til videre behandlingstilbud hos kommune, praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, hvis der er behov for det. Som patient kan man forvente, at der ved afslutningen af behandlingsforløbet eller ved overgang til anden behandling vil blive afholdt et møde, hvor patienten, patientens behandlere, andre relevante personer og pårørende inviteres (efter aftale med patienten). Særlige udskrivningsvilkår - udskrivningsaftale og evt. udarbejdelse af koordinationsplan Det kan forekomme, at patientens behandlende overlæge ved udskrivning vurderer, at der skal iværksættes bestemte behandlingstilbud eller sociale tilbud af hensyn til patientens videre velbefindende og helbred. Dette er aktuelt, hvis patientens behandlende overlæge vurderer, at en patient ikke selv kan eller vil søge den behandling og de sociale tilbud, der vurderes nødvendige for patientens helbred og sikkerhed. I sådanne situationer udarbejdes der en udskrivningsaftale mellem patienten, Psykiatrien og de myndigheder, som skal støtte og vejlede efter endt behandling i Psykiatrien. Det kan f.eks. være den praktiserende læge, en støtte- og kontaktperson eller en sagsbehandler ved kommunen. Hvis en patient af den ene eller den anden årsag ikke kan eller vil medvirke til at lave en udskrivningsaftale, udarbejdes der i stedet en koordinationsplan for det videre forløb i forhold til behandling samt andre relevante og nødvendige tilbud. (Jf. Psykiatrilovens bestemmelser om tvang, kap a og b. Se Brobygning til andre psykiatriske tilbud Psykiatrien ønsker at skabe et godt afsæt for videre kontakt til andre tilbud ved afslutning af behandlingen i Psykiatrien.

18 18 Der er både regionale og kommunale myndigheder i spil, når det handler om psykiatri og sindslidelser. Den regionale myndighed har behandlingsansvaret, og den kommunale myndighed har det sociale ansvar. Psykiatrien stiller behandlingstilbud til rådighed og arbejder sammen med kommunale myndigheder om patientens videre behov og muligheder. Herved samarbejdes der om at skabe gode muligheder for, at patienten kan opnå støtte til aktivt at skabe sig en god dagligdag oven på et sygdomsforløb. Psykiatrien bygger bro mellem forskellige tilbud ved at: informere patienten om forskellige relevante tilbud planlægge skift mellem regionale og kommunale tilbud i samarbejde med patienten og så vidt muligt sammen med pårørende påbegynde fremtidsplanlægning så tidligt som muligt i behandlingsforløbet hjælpe patienten til at få afklaret tvivlsspørgsmål og usikkerheder videregive relevante oplysninger til andre myndigheder og tilbud såfremt patienten giver specifikt samtykke til det. Pårørende kan understøtte brobygningsfasen og et overgangsforløb, hvor patienten går fra ét tilbud til et andet. Det kan de gøre ved at gå ind i en dialog og et positivt samarbejde mellem de to myndigheder, der er i spil, f.eks. et sygehus og et socialt botilbud.

19 19 På tværs af faggrænser I Psykiatrien møder patienter og pårørende en række medarbejdere, som har forskellig uddannelsesbaggrund. Der er læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger m.fl. De forskellige faggrupper arbejder sammen om at give pleje og behandling. Psykiatriens medarbejdere arbejder sammen ved at udveksle informationer og erfaringer arbejde i teams respektere hinandens faglighed gøre brug af hinandens ekspertise og supervisere hinanden.

20 20 Sundhed og forbyggelse Psykiatrien i Region Nordjylland har fokus på sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet er at fremme patienters sundhed og velbefindende samt forebygge tilbagefald i sygdom. At være aktiv i egen behandling Jo mere viden patienten har om sin sygdom, jo mere kan han eller hun være opmærksom på symptomer på tilbagefald og være aktiv i sin egen behandling. Psykiatrien stiller forskelligt informationsmateriale til rådighed. Psykiatriens InformationsCenter Informationscentret på Aalborg Psykiatriske Sygehus stiller viden om psykiatri til rådighed for alle! Informationscentret har en stor samling af bøger, pjecer, film m.v. om psykiatrifaglige emner, og der er en bibliotekar til rådighed, der kan hjælpe med at søge materiale. Som hovedregel er Informationscentret åbent i dagtimerne, hvor centrets personale står til rådighed med viden og information i forhold til forskellige spørgsmål. Én gang om ugen er der åben rådgivning i Informationscentret. Rådgiverne er bl.a. brugerlærere, erfarne psykiatriske sygeplejersker samt repræsentanter fra brugerorganisationerne SIND, LAP og Bedre Psykiatri. Oplysninger om Psykiatriens InformationsCenter findes på Psykiatriens hjemmeside og kan fås på tlf eller

21 21 Brug Psykiatriens hjemmeside Psykiatriens hjemmeside er en central informationskilde i forhold til Psykiatriens forskellige tilbud både for patienter og pårørende. Der er mulighed for at gå på Internettet i Psykiatriens InformationsCenter på Aalborg Psykiatriske Sygehus både på Mølleparkvej og Brandevej. Der er i varierende omfang mulighed for adgang til Internettet fra afsnit i Aalborg, Brønderslev og Thisted. Kost, røg, alkohol og motion I Psykiatrien sættes der som led i behandlingen og generel trivsel fokus på helbredsmæssige risikofaktorer og på fremme af sund livsstil. Det sker ved bl.a. at give patienterne viden om og tilbud i forhold til sund kost, fysisk aktivitet, rygestop og nedsættelse af alkoholforbrug. For at forebygge sundhedsskadelige virkninger af passiv rygning er Psykiatrien røgfrit område. Det betyder, at der ikke må ryges indendørs i Psykiatrien. Dette omfatter både patienter, pårørende og personale. Der skabes røgfrie miljøer i Psykiatrien ved, at der anvises rygemuligheder, når man befinder sig i Psykiatrien. Det vil typisk være i en udendørs ryge-

22 22 pavillion. Herved er det muligt at ryge uden at andre personer ufrivilligt udsættes for uønsket røg indlagte patienter har mulighed for at modtage abstinenslindrende midler indlagte og ambulante patienter tilbydes en rygevanesamtale hvorefter der kan være mulighed for at modtage rygestopvejledning af en uddannet rygestopinstruktør, hvis man ønsker det. Omdømme og nedbrydning af tabu Psykiatrien arbejder målrettet med at nedbryde tabu og fordomme om psykiatri og psykiske sygdomme. Bl.a. udbydes der jævnligt åbne, offentlige foredrag, forskellige temaarrangementer og møder samt offentlige borgermøder. Ved aktivt at medvirke til øget viden og åben debat om psykiske sygdomme og psykiatrisk behandling ønsker Psykiatrien at modvirke stigmatisering af den enkelte patient - og af psykiatrien som fagområde. Alle i Psykiatrien kan bidrage til at nedbryde stigmatisering, tabu og fordomme. Det kan bl.a. ske ved at fortælle åbent om psykiske sygdomme og psykiatrisk behandling og give omverdenen indblik i, hvad der foregår i Psykiatrien. Gode historier og positive erfaringer er med til at skabe et godt omdømme både ud ad og ind ad til til gavn for patienter, pårørende og personale. Psykiatrien arbejder med Bruger-til-Bruger-teams, hvor tidligere psykiatriske patienter tilbyder nuværende patienter samtale bl.a. om de erfaringer, de har gjort sig - og hvordan de er kommet videre og har fået det bedre.

23 23 Patientens og de pårørendes perspektiv og erfaringer er vigtige for udvikling og forbedring af den psykiatriske behandling. Der laves løbende evalueringer, tilfredshedsundersøgelser og opfølgning, som hjælper Psykiatrien til at forbedre behandlingen. Desuden er der nedsat et brugerråd, der fungerer som høringsorgan og løbende inddrages i Psykiatriens drifts- og udviklingsarbejde. Forskellige oplysninger og muligheder Det kan være belastende at være patient og det kan være belastende at være pårørende. Derfor har Psykiatrien forskellige hjælpemuligheder, som patienter og pårørende kan benytte i forhold til krise og andre belastningssituationer: Telefonrådgivning - Psykiatrisk Skadestue Skadestuens telefonrådgivning er døgnåben på tlf Patienter, pårørende, samarbejdspartnere m.fl. kan henvende sig for at få råd og vejledning i akutte situationer. Krisehjælp I forbindelse med tvangsindlæggelser og andre krisesituationer skal pårørende snarest tilbydes en samtale med en af Psykiatriens medarbejdere. Pårørende til alvorligt psykisk syge kan i forbindelse med krisesituationer få tilskud til psykologhjælp (max. 12 konsultationer). Kontakt egen læge for at drøfte muligheder for henvisning. Center for Selvmordsforebyggelse Rådgivning og behandling ved forsøg på selvmord eller ved vedvarende selvmordstanker. Også rådgivning

24 24 for pårørende og efterladte. Kontakt egen læge for henvisning. Flere oplysninger på og på tlf Opsøgende psykoseteam Opsøgende psykoseteam er et intensivt, ambulant behandlingstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, som har brug for særlig støtte, for at den nødvendige behandling kan opretholdes. Flere oplysninger på Psykiatriens hjemmeside ( Telefonrådgivning - spiseforstyrrelser Rådgivning vedrørende spiseforstyrrelser. Ved telefonen sidder faguddannet personale fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Rådgivningen er åben hver torsdag fra kl på tlf Team Børn af Psykisk syge Når en forælder er psykisk syg påvirkes hele familien også børnene. Teamet stiller rådgivning samt tilbud om familiesamtaler, samtalegrupper og konsulentbistand til rådighed. Flere oplysninger på Psykiatriens hjemmeside ( og på tlf Psykiatrien i Region Nordjylland Telefon Psykiatrien er en stor organisation med mange afdelinger, funktioner, ansatte mv. som kan være svær at overskue. Er du tvivl om, hvem du skal ringe til, så brug Psykiatriens hovednummer , herfra kan der stilles om til et sengeafsnit, personale mv. Psykiatrien i Region Nordjylland kan også kontaktes via på

25 25

26 26 Del 3: Andre tilbud Frivillige foreninger og andre organisationer I Psykiatrien lægges der stor vægt på at samarbejde med frivillige foreninger og andre organisationer, som varetager patienters og pårørendes interesser. Nogle foreninger har Psykiatrien et mere formelt samarbejde med. Dette bevirker bl.a., at der indgår repræsentanter fra frivillige foreninger i projekter, arbejdsgrupper og informationsmøder i Psykiatrien bl.a. har der været pårørende- og patientforeninger med til at udarbejde denne politik. Foreningerne har tilbud om rådgivning, hjælp og støtte til både patienter og pårørende - og er dermed med til at supplere de tilbud, Psykiatrien kan give. Der opfordres til brug af de frivillige foreningers tilbud om information, vejledning og støtte. De frivillige foreninger er også et godt sted at få mulighed for at dele erfaringer med andre patienter eller pårørende. Frivillige foreninger, brugerorganisationer mv.: ADHD-foreningen, tlf Alzheimerforeningen, tlf Angstforeningen, tlf Borderlineforeningen,

27 27 Depressionsforeningen, tlf Foreningen NEFOS, Netværket for selvmordsramte. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere LAP, tlf Landsforeningen Bedre Psykiatri pårørende til sindslidende, tlf (Foreningen i Nordjylland, tlf ) Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS, tlf Landsforeningen SIND, tlf (Foreningen i Nordjylland, tlf eller ) OCD-foreningen, tlf PsykiatriFonden, tlf Videnscenter for Autisme, tlf Videnscenter for Socialpsykiatri, tlf Videnscenter for Demens i Region Nordjylland, tlf På Psykiatriens hjemmeside findes yderligere information om foreninger og tilbud for patienter og pårørende.

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Næstved

Distriktspsykiatrien Næstved Distriktspsykiatrien Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Nyttig information til patienter og pårørende

Nyttig information til patienter og pårørende Nyttig information til patienter og pårørende GEM FOLDEREN PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK DU KAN FÅ BRUG FOR DEN WWW.PSYKIATRIENISYDDANMARK.DK Velkommen til Psykiatrien I Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Klinik for Selvmordsforebyggelse

Klinik for Selvmordsforebyggelse Klinik for Selvmordsforebyggelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

PÅRØRENDE SAMARBEJDE...... Pårørende er en del af vores historie og identitet.

PÅRØRENDE SAMARBEJDE...... Pårørende er en del af vores historie og identitet. Denne pjece har til formål, at både pårørende og beboere bliver bekendte med Johannes Hages Hus pårørendepolitik. Pårørende venner og familie er betydningsfulde i de fleste menneskers liv. Pårørende er

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere