Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien"

Transkript

1 Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5 Vejledning og information... 6 Indflydelse på egen behandling... 8 Del 2 Behandling og patientforløb Kontakt til Psykiatrien Henvist til Psykiatrien hvad sker der så? Behandlingsplan Aktivitetsplan Psykiatrisk behandling Kontaktperson Støtte og vejledning til pårørende Afslutning på behandling Brobygning På tværs af faggrænser Sundhed og forebyggelse Omdømme og nedbrydning af tabu Forskellige oplysninger og muligheder Del 3 Andre tilbud Frivillige foreninger og andre organisationer... 26

3 3 Forord Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at medvirke til en positiv udvikling for hvert enkelt menneske, der kommer i kontakt med Psykiatriens behandlingstilbud. I ethvert patientforløb er samarbejdet mellem patient og behandler det altafgørende omdrejningspunkt. De pårørende er også vigtige samarbejdspartnere gennem hele forløbet. Personale i Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, og følgende værdier er grundlæggende for mødet mellem patient, pårørende og personale: Respekt Ansvarlighed Åbenhed, imødekommenhed og tilgængelighed Faglighed Fleksibilitet Denne patient- og pårørendepolitik synliggør de holdninger, målsætninger og forpligtigelser Psykiatrien i Region Nordjylland har i dialogen og samarbejdet med patienten og de pårørende. Politikken har derfor til formål at informere patienter og pårørende om, hvad de kan forvente af mødet med Psykiatrien, så de får en god introduktion til, hvad samarbejdet i praksis indebærer.

4 4 Del 1: Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patienten I ethvert behandlingsforløb er det vigtigt, at der etableres et godt samarbejde mellem patient og behandler. Psykiatrien ser patienten som en aktiv medspiller og møder ham eller hende med fokus på dennes behov og med fokus på at hjælpe på de områder, hvor det er muligt. Indledende er det centralt at finde frem til, hvad patienten fejler. Psykiatrien vil derfor i samarbejde med patienten afklare behov for undersøgelse, pleje og behandling. Den enkeltes behov er afgørende for, hvor og hvordan undersøgelse, pleje og behandling mest hensigtsmæssigt finder sted. Psykiatrien ser patienten som en aktiv medspiller, og der etableres samarbejde ved bl.a. at spørge til: grunden til du er kommet hvornår dine problemer begyndte hvad du selv tænker om din situation og din fremtid hvad du selv mener, der skal til, for at du kan få det bedre og mestre dit liv. Pårørende Pårørende er vigtige samarbejdspartnere i det enkelte behandlingsforløb. De er en vigtig del af patientens netværk både mens behandlingen står på og i tiden efter, hvor også de skal være i stand til at håndtere sygdommen. Hvordan og hvilket samarbejde, der kan foregå, vil være meget individuelt.

5 5 Åben dialog Patienten En åben dialog er en vigtig forudsætning for et godt samspil og samarbejde mellem Psykiatrien og patienten. Desuden er dialogen et væsentligt grundlag for at afklare behov og imødekomme disse. Det tilstræbes, at alle samtaler og møder afvikles på en sådan måde, at patienten har reel mulighed for at deltage. Psykiatrien vil bidrage til en åben dialog ved at: lægge op til et ligeværdigt samarbejde lade ethvert møde være præget af tillid og åbenhed lytte til patientens synspunkter og meninger og i videst muligt omfang respektere dem spørge, når der er tvivl om, hvad patienten mener - og give mulighed for, at han/hun kan stille opklarende spørgsmål gå engageret og ansvarligt ind i dialogen. Pårørende Psykiatrien ønsker en god og gensidig dialog med de pårørende med henblik på at understøtte en positiv udvikling både for patienten og de pårørende, der ofte er i en vanskelig situation. Dialogen skal bl.a. afklare de gensidige forventninger mellem pårørende og personale samt afdække mulighederne for, hvordan de pårørende kan inddrages i behandlingsforløbet. Psykiatrien respekterer altid patientens ret til selv at bestemme, hvilke pårørende, der skal inddrages i behandlingsforløbet - og i hvilket omfang.

6 6 Vejledning og information Patienten I Psykiatrien arbejdes der med grundig og relevant gensidig information gennem hele behandlingsforløbet. Psykiatrien har den generelle holdning, at vejledning og information er et vigtigt grundlag for gensidig forståelse, indflydelse og samarbejde. Den enkelte patient skal informeres om relevante behandlingstilbud og skal efterfølgende give sit samtykke til at modtage behandling på baggrund af informationen. Den enkelte patient tilbydes information og vejledning om: relevante pleje-, behandlings- og forebyggelsesmuligheder rettigheder (både mundtligt og skriftligt) dagligdagen, døgnets rytme og husorden på den afdeling, hvor man evt. er blevet indlagt. Psykiatrien vejleder og informerer gennem: tildeling af kontaktperson samtaler og besvarelse af spørgsmål opsøgende og hyppige kontakter skriftligt materiale om bl.a. rettigheder og medicin samarbejde om en skriftlig behandlingsplan

7 7 Pårørende Pårørende informeres om de muligheder, der er for hjælp og vejledning til pårørende. Psykiatrien er opmærksom på, at pårørende til sindslidende er i en svær situation - og anerkender det. Derfor er der mulighed for aftale om støttende samtaler og undervisning vedrørende patientens situation. Der er for alle adgang til generel information og rådgivning i Psykiatriens InformationsCenter.

8 8 Indflydelse på egen behandling Patienten Psykiatrien ønsker og forventer, at patienten deltager aktivt i eget behandlingsforløb. Derfor opfordres patienten til at deltage i samtaler og møder vedrørende egen situation. Patienten får indflydelse ved at deltage aktivt i at udarbejde egen behandlingsplan at vurdere igangværende og gennemførte behandlingsforløb at planlægge fremtiden herunder evt. kontakt til andre myndigheder. Anvendelse af tvang I nogle tilfælde kan patientens sygdom medføre en adfærd, hvor han eller hun ikke kan tage vare på sig selv. I en sådan situation kan patientens behandlende overlæge træffe afgørelse om, at en bestemt form for behandling er nødvendig for at sikre patientens sundhed og sikkerhed. Det kan medføre anvendelse af forskellige former for tvang. I de fleste sådanne tilfælde vil patienten blive tildelt en patientrådgiver, der kan vejlede og rådgive om retssikkerhed og klagemuligheder omkring tvangsbehandlingen, (jf. Psykiatrilovens bestemmelser om tvang, kap. 3 og 4). Der kan læses yderligere om tvangsbehandling på www. retsinfo.dk eller i pjecen Tvang i Psykiatrien om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb. For retslige patienter gælder det særlige forhold, at en dom til psykiatrisk behandling tilsidesætter den enkelte patients ret til at frasige sig behandling.

9 9 Pårørende Det er hensigtsmæssigt, at patienten har en pårørende eller en bisidder med til de møder, hvor der træffes beslutninger om f.eks. behandling, udskrivning og fremtid. Det sikrer god mulighed for gensidig udveksling af viden og informationer. Gennem hele behandlingsforløbet tilstræber Psykiatrien at fremme dialog og samspil mellem patient og pårørende også i tilfælde, hvor der gennem længere tid ikke har været megen kontakt mellem dem. Herved ønsker Psykiatrien at medvirke til at styrke forholdet mellem patient og pårørende. Lovgrundlag I Psykiatrien arbejdes der ud fra Sundhedsloven og Psykiatriloven. Det indebærer bl.a., at alle ansatte har tavshedspligt og kun kan videregive oplysninger om patienten, såfremt han eller hun giver sit samtykke hertil. Tavshedspligt indebærer begrænsninger i forhold til at videregive fortrolige oplysninger (oplysninger af følsom karakter). Det er oplysninger om personlige og økonomiske forhold f.eks. vedrørende en patients helbred, indlæggelser, sociale problemer, misbrug, strafbare forhold og økonomiske forhold. Visse grupper af pårørende er omfattet af særregler, som i en vis udstrækning tilsidesætter tavshedspligten og patientens selvbestemmelsesret: Forældre til psykisk syge børn og unge Forældrene inddrages i behandlingen, når psykisk syge børn og unge er under 18 år. Er patienten over 15 år, giver han eller hun selv informeret samtykke til behandling ud fra retten til selvbestemmelse. Pårørende til demente Information videregives i visse tilfælde til nærmeste

10 10 pårørende eller værge, som på den baggrund kan give informeret samtykke til behandling. Pårørende til patienter, der varigt mangler evnen til at give samtykke Information videregives i visse tilfælde til nærmeste pårørende eller værge, som på den baggrund kan give informeret samtykke til behandling. Psykiatrien må gerne modtage informationer fra pårørende, uden at det er i strid med tavshedspligten. Personale i Psykiatrien kan også gå i dialog med pårørende om deres egne oplevelser som pårørende. Pårørende vil altid kunne forvente information om generelle forhold, f.eks. behandling af psykiske sygdomme. Tavshedspligten er således ikke en hindring for dialog med pårørende, men lovgivningen bestemmer, hvad der kan tales om.

11 11 Del 2: Behandling og patientforløb På de følgende sider beskrives forskellige faser, som et behandlingsforløb i Psykiatrien ofte omfatter. Undervejs beskrives også, hvor pårørende kan have en vigtig og støttende rolle gennem forløbet. Kontakt til Psykiatrien Patienter kommer i kontakt med Psykiatrien, når de henvises af den praktiserende læge, praktiserende speciallæge eller lægevagt. Børn og unge kan også blive henvist via kommunens socialforvaltning, f.eks. gennem en kontakt med kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Akut Hjælp Patienter, som er i behandling i Psykiatrien, kan henvende sig i Psykiatrisk Skadestue, Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvis de får akut brug for hjælp. De kan henvende sig på telefon eller selv møde op i skadestuen. Det anbefales, at man henvender sig telefonisk til skadestuen, før man møder op. Borgere, som ikke er i behandling i Psykiatrien, skal ved akut behov henvende sig til egen læge eller lægevagten på telefon , som kan visitere til Psykiatrisk Skadestue.

12 12 Kontakt til Psykiatrien Henvisning og faglig vurdering Behandlingsplan, aktivitetsplan og kontaktperson Støtte og vejledning til pårørende Afslutning af behandling Brobygning til andre tilbud og muligheder Henvist til Psykiatrien hvad sker der så? En læge i Psykiatrien modtager henvisningen og vurderer patientens situation. Hvis lægen vurderer, at der er behov for behandling, indkaldes patienten til en samtale. I samtalen deltager patienten, en behandler og andet relevant personale. Patienten kan vælge at medbringe pårørende eller anden bisidder. Vurderes det herefter, at der er behov for behandling i Psykiatrien, kan det foregå som enten ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Ambulant behandling kan f.eks. foregå ved, at patienten møder ind til samtaler og/eller undersøgelser i et ambulatorium eller i en specialklinik. Ambulant behandling omfatter også distriktspsykiatrien, hvor behandlingen i nogle tilfælde foregår i patientens eget hjem. Dagbehandling kan f.eks. foregå ved, at patienten hyppigt og typisk gennem længere tid møder ind til samtaler, træning, undersøgelser m.v. i en klinik. Døgnbehandling omfatter indlæggelse på et sengeafsnit. Der findes både åbne afsnit og intensive afsnit i Psykiatrien. De forskellige behandlingsformer kan afløse hinanden, f.eks. vil døgnbehandling ofte blive fulgt op af ambulant behandling. Tidligt i patientforløbet træffes der beslutning om, hvilket behandlingstilbud, der umiddelbart passer bedst til den enkeltes situation. Behandlingsplan En patient i Psykiatrien har ifølge Psykiatriloven krav på en behandlingsplan.

13 13 Behandlingsplanen udformes i et gensidigt samarbejde mellem patient og behandlere, hvor synspunkter, vurderinger, muligheder og ønsker kommer i spil. Så vidt det er muligt, skal patienten give sit samtykke til behandlingsplanen. Herefter udgør behandlingsplanen den røde tråd gennem hele behandlingsforløbet, uanset om behandlingstilbuddet foregår ambulant eller som dag- eller døgnbehandling. Aktivitetsplan I Psykiatrien i Region Nordjylland udarbejdes desuden en aktivitetsplan for alle dag- og døgnindlagte patienter. Denne udarbejdes i samarbejde med patienten og indeholder en plan over relevante behandlingsrettede aktiviteter for patienten. Psykiatrien lægger vægt på, at pårørende inddrages i det forløb, der tager sin begyndelse, når patienten kommer i kontakt med Psykiatriens behandlingstilbud: Pårørende kan bidrage med nyttig viden og information om den akutte situation og om patientens livshistorie og hidtidige sygdomsforløb Pårørende udgør både i behandlingsforløbet og fremover et vigtigt netværk for patienten og kan være med til at give en værdifuld støtte Pårørende kan, i tilfælde hvor patienten selv har svært ved at udtrykke behov og ønsker, være behjælpelige med at formidle dem. Derfor indbydes pårørende (såfremt patienten giver sit samtykke) til en samtale inden for en uge efter påbegyndt behandling. Patienter og pårørende vil få udleveret informationsmateriale i den tidlige kontakt til Psykiatrien. Psykiatrien udleverer særskilt materiale til patienter og til pårørende, men parterne kan have godt udbytte af at læse hinandens materiale.

14 14 Informationsmaterialet indeholder bl.a. oplysninger om: kontaktperson-ordning eller teampleje-ordning besøgstider, træffetider og husorden dagligdagen i afsnittet behandlingsforløb, behandlingsplan og principper pårørendesamtaler patient- og pårørendeundervisning Psykiatriens InformationsCenter foreninger for patienter og pårørende og andre tilbud udenfor Psykiatrien sygehuspræsten tavshedspligt klagemuligheder patientrettigheder Patienter og pårørende opfordres til gennem hele behandlingsforløbet - at henvende sig til personalet, når der opstår spørgsmål, tvivl og usikkerheder. Psykiatrisk behandling hvad er det? Psykiatrisk behandling kan bestå af flere dele, f.eks. både af psykofarmakologisk behandling, ECT, samtaler, aktiviteter og undervisning. Samvær med andre kan også være en vigtig del af en behandling. De forskellige behandlingsformer, som tilbydes, skal betragtes som behandlinger, der supplerer hinanden. Som patient skal man give samtykke til at modtage behandling. Det vil sige, at patienten skal vurdere, om han eller hun ønsker tilbuddet om behandling. En del af behandlingen i Psykiatrien er tilbud om undervisning samt forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Der kan bl.a. være mulighed for at modtage undervisning om sygdom, forebyggelse af sygdomstilbagefald og livsstilssygdomme.

15 15 Børn og unge i den skolepligtige alder, der modtager dag- eller døgnbehandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien får vedligeholdende undervisning i hele forløbet. Det samme gælder børn og unge, der er i ambulant psykiatrisk behandling, og som har et undervisningsbehov. Kontaktperson Patienten vil få tildelt en kontaktperson i løbet af første indlæggelsesdøgn eller senest ved andet ambulante besøg. Kontaktpersonen sætter sig grundigt ind i, hvem patienten er, hvad han eller hun interesserer sig for, og hvilke behov der er for pleje og behandling. Kontaktpersonen er særligt ansvarlig for sammenhæng og støtte i behandlingsforløbet. Det kendskab, kontaktpersonen får til patienten, gør ham/hende til et vigtigt bindeled mellem patienten, de pårørende og kollegaer, som ikke har så indgående kendskab til patienten. Derfor er det også kontaktpersonen, som patienten og pårørende med fordel kan henvende sig til med spørgsmål. Kontaktpersonen følger patienten under behandlingsforløbet og er med, når der træffes væsentlige beslutninger vedr. patienten. Patienten kan opleve at skulle skifte kontaktperson, bl.a. hvis der som led i behandlingen sker et skift mellem forskellige afdelinger eller afsnit i Psykiatrien. Støtte og vejledning til pårørende under patientens behandling For at styrke pårørendes forudsætninger for at støtte patienten arrangeres der undervisning om psykiske sygdomme, sygdomsforløb, behandlingsmuligheder mv. - kaldet pårørendeundervisning eller psykoedukation. Undervisningen kan foregå dels ved individuelle samtaler med personalet og dels som et systematiseret undervisningsforløb i grupper.

16 16 Pårørende kan henvende sig til patientens kontaktperson og få information om de forskellige aktuelle undervisningsmuligheder samt søge information på Psykiatriens hjemmeside. Formålet med undervisningen er at give pårørende kendskab til sygdommen og redskaber til at håndtere udfordringer, herunder bl.a. mulighed for at fokusere på sig selv og egne behov og på andet end patienten og sygdommen. Børn af psykisk syge forældre Mindreårige børn af psykisk syge er ofte i en vanskelig situation. Psykiatrien er opmærksom på, hvordan de har det. Patienten kan derfor forvente, at der bliver spurgt til, om han/hun har børn. I givet fald tilbydes børnene en samtale med personale om deres forælders situation og sygdom. Psykiatrien tilstræber at være opmærksom på, om børn af psykisk syge lever under forhold, der kan bringe deres sundhed og udvikling i fare. Det kan være nødvendigt at kontakte socialforvaltningen i den kommune, hvor patienten bor, så der sammen med relevante samarbejdspartnere kan igangsættes initiativer, som kan forbedre børnenes vilkår. Ud over socialforvaltningen kan samarbejdspartnerne f.eks. være familiens netværk, den praktiserende læge eller skolen. Børn af psykisk syge i alderen 6-18 år tilbydes efter forudgående visitation og familiesamtale deltagelse i netværksgrupper. Afslutning af behandling Det er hensigten at arbejde frem mod en god afslutning på behandlingen i Psykiatrien. Der arbejdes målrettet gennem hele forløbet mod at sikre sammenhæng og en

17 17 god overgang til videre behandlingstilbud hos kommune, praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, hvis der er behov for det. Som patient kan man forvente, at der ved afslutningen af behandlingsforløbet eller ved overgang til anden behandling vil blive afholdt et møde, hvor patienten, patientens behandlere, andre relevante personer og pårørende inviteres (efter aftale med patienten). Særlige udskrivningsvilkår - udskrivningsaftale og evt. udarbejdelse af koordinationsplan Det kan forekomme, at patientens behandlende overlæge ved udskrivning vurderer, at der skal iværksættes bestemte behandlingstilbud eller sociale tilbud af hensyn til patientens videre velbefindende og helbred. Dette er aktuelt, hvis patientens behandlende overlæge vurderer, at en patient ikke selv kan eller vil søge den behandling og de sociale tilbud, der vurderes nødvendige for patientens helbred og sikkerhed. I sådanne situationer udarbejdes der en udskrivningsaftale mellem patienten, Psykiatrien og de myndigheder, som skal støtte og vejlede efter endt behandling i Psykiatrien. Det kan f.eks. være den praktiserende læge, en støtte- og kontaktperson eller en sagsbehandler ved kommunen. Hvis en patient af den ene eller den anden årsag ikke kan eller vil medvirke til at lave en udskrivningsaftale, udarbejdes der i stedet en koordinationsplan for det videre forløb i forhold til behandling samt andre relevante og nødvendige tilbud. (Jf. Psykiatrilovens bestemmelser om tvang, kap a og b. Se Brobygning til andre psykiatriske tilbud Psykiatrien ønsker at skabe et godt afsæt for videre kontakt til andre tilbud ved afslutning af behandlingen i Psykiatrien.

18 18 Der er både regionale og kommunale myndigheder i spil, når det handler om psykiatri og sindslidelser. Den regionale myndighed har behandlingsansvaret, og den kommunale myndighed har det sociale ansvar. Psykiatrien stiller behandlingstilbud til rådighed og arbejder sammen med kommunale myndigheder om patientens videre behov og muligheder. Herved samarbejdes der om at skabe gode muligheder for, at patienten kan opnå støtte til aktivt at skabe sig en god dagligdag oven på et sygdomsforløb. Psykiatrien bygger bro mellem forskellige tilbud ved at: informere patienten om forskellige relevante tilbud planlægge skift mellem regionale og kommunale tilbud i samarbejde med patienten og så vidt muligt sammen med pårørende påbegynde fremtidsplanlægning så tidligt som muligt i behandlingsforløbet hjælpe patienten til at få afklaret tvivlsspørgsmål og usikkerheder videregive relevante oplysninger til andre myndigheder og tilbud såfremt patienten giver specifikt samtykke til det. Pårørende kan understøtte brobygningsfasen og et overgangsforløb, hvor patienten går fra ét tilbud til et andet. Det kan de gøre ved at gå ind i en dialog og et positivt samarbejde mellem de to myndigheder, der er i spil, f.eks. et sygehus og et socialt botilbud.

19 19 På tværs af faggrænser I Psykiatrien møder patienter og pårørende en række medarbejdere, som har forskellig uddannelsesbaggrund. Der er læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger m.fl. De forskellige faggrupper arbejder sammen om at give pleje og behandling. Psykiatriens medarbejdere arbejder sammen ved at udveksle informationer og erfaringer arbejde i teams respektere hinandens faglighed gøre brug af hinandens ekspertise og supervisere hinanden.

20 20 Sundhed og forbyggelse Psykiatrien i Region Nordjylland har fokus på sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet er at fremme patienters sundhed og velbefindende samt forebygge tilbagefald i sygdom. At være aktiv i egen behandling Jo mere viden patienten har om sin sygdom, jo mere kan han eller hun være opmærksom på symptomer på tilbagefald og være aktiv i sin egen behandling. Psykiatrien stiller forskelligt informationsmateriale til rådighed. Psykiatriens InformationsCenter Informationscentret på Aalborg Psykiatriske Sygehus stiller viden om psykiatri til rådighed for alle! Informationscentret har en stor samling af bøger, pjecer, film m.v. om psykiatrifaglige emner, og der er en bibliotekar til rådighed, der kan hjælpe med at søge materiale. Som hovedregel er Informationscentret åbent i dagtimerne, hvor centrets personale står til rådighed med viden og information i forhold til forskellige spørgsmål. Én gang om ugen er der åben rådgivning i Informationscentret. Rådgiverne er bl.a. brugerlærere, erfarne psykiatriske sygeplejersker samt repræsentanter fra brugerorganisationerne SIND, LAP og Bedre Psykiatri. Oplysninger om Psykiatriens InformationsCenter findes på Psykiatriens hjemmeside og kan fås på tlf eller

21 21 Brug Psykiatriens hjemmeside Psykiatriens hjemmeside er en central informationskilde i forhold til Psykiatriens forskellige tilbud både for patienter og pårørende. Der er mulighed for at gå på Internettet i Psykiatriens InformationsCenter på Aalborg Psykiatriske Sygehus både på Mølleparkvej og Brandevej. Der er i varierende omfang mulighed for adgang til Internettet fra afsnit i Aalborg, Brønderslev og Thisted. Kost, røg, alkohol og motion I Psykiatrien sættes der som led i behandlingen og generel trivsel fokus på helbredsmæssige risikofaktorer og på fremme af sund livsstil. Det sker ved bl.a. at give patienterne viden om og tilbud i forhold til sund kost, fysisk aktivitet, rygestop og nedsættelse af alkoholforbrug. For at forebygge sundhedsskadelige virkninger af passiv rygning er Psykiatrien røgfrit område. Det betyder, at der ikke må ryges indendørs i Psykiatrien. Dette omfatter både patienter, pårørende og personale. Der skabes røgfrie miljøer i Psykiatrien ved, at der anvises rygemuligheder, når man befinder sig i Psykiatrien. Det vil typisk være i en udendørs ryge-

22 22 pavillion. Herved er det muligt at ryge uden at andre personer ufrivilligt udsættes for uønsket røg indlagte patienter har mulighed for at modtage abstinenslindrende midler indlagte og ambulante patienter tilbydes en rygevanesamtale hvorefter der kan være mulighed for at modtage rygestopvejledning af en uddannet rygestopinstruktør, hvis man ønsker det. Omdømme og nedbrydning af tabu Psykiatrien arbejder målrettet med at nedbryde tabu og fordomme om psykiatri og psykiske sygdomme. Bl.a. udbydes der jævnligt åbne, offentlige foredrag, forskellige temaarrangementer og møder samt offentlige borgermøder. Ved aktivt at medvirke til øget viden og åben debat om psykiske sygdomme og psykiatrisk behandling ønsker Psykiatrien at modvirke stigmatisering af den enkelte patient - og af psykiatrien som fagområde. Alle i Psykiatrien kan bidrage til at nedbryde stigmatisering, tabu og fordomme. Det kan bl.a. ske ved at fortælle åbent om psykiske sygdomme og psykiatrisk behandling og give omverdenen indblik i, hvad der foregår i Psykiatrien. Gode historier og positive erfaringer er med til at skabe et godt omdømme både ud ad og ind ad til til gavn for patienter, pårørende og personale. Psykiatrien arbejder med Bruger-til-Bruger-teams, hvor tidligere psykiatriske patienter tilbyder nuværende patienter samtale bl.a. om de erfaringer, de har gjort sig - og hvordan de er kommet videre og har fået det bedre.

23 23 Patientens og de pårørendes perspektiv og erfaringer er vigtige for udvikling og forbedring af den psykiatriske behandling. Der laves løbende evalueringer, tilfredshedsundersøgelser og opfølgning, som hjælper Psykiatrien til at forbedre behandlingen. Desuden er der nedsat et brugerråd, der fungerer som høringsorgan og løbende inddrages i Psykiatriens drifts- og udviklingsarbejde. Forskellige oplysninger og muligheder Det kan være belastende at være patient og det kan være belastende at være pårørende. Derfor har Psykiatrien forskellige hjælpemuligheder, som patienter og pårørende kan benytte i forhold til krise og andre belastningssituationer: Telefonrådgivning - Psykiatrisk Skadestue Skadestuens telefonrådgivning er døgnåben på tlf Patienter, pårørende, samarbejdspartnere m.fl. kan henvende sig for at få råd og vejledning i akutte situationer. Krisehjælp I forbindelse med tvangsindlæggelser og andre krisesituationer skal pårørende snarest tilbydes en samtale med en af Psykiatriens medarbejdere. Pårørende til alvorligt psykisk syge kan i forbindelse med krisesituationer få tilskud til psykologhjælp (max. 12 konsultationer). Kontakt egen læge for at drøfte muligheder for henvisning. Center for Selvmordsforebyggelse Rådgivning og behandling ved forsøg på selvmord eller ved vedvarende selvmordstanker. Også rådgivning

24 24 for pårørende og efterladte. Kontakt egen læge for henvisning. Flere oplysninger på og på tlf Opsøgende psykoseteam Opsøgende psykoseteam er et intensivt, ambulant behandlingstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, som har brug for særlig støtte, for at den nødvendige behandling kan opretholdes. Flere oplysninger på Psykiatriens hjemmeside (www.psykiatri.rn.dk). Telefonrådgivning - spiseforstyrrelser Rådgivning vedrørende spiseforstyrrelser. Ved telefonen sidder faguddannet personale fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Rådgivningen er åben hver torsdag fra kl på tlf Team Børn af Psykisk syge Når en forælder er psykisk syg påvirkes hele familien også børnene. Teamet stiller rådgivning samt tilbud om familiesamtaler, samtalegrupper og konsulentbistand til rådighed. Flere oplysninger på Psykiatriens hjemmeside (www.psykiatri.rn.dk) og på tlf Psykiatrien i Region Nordjylland Telefon Psykiatrien er en stor organisation med mange afdelinger, funktioner, ansatte mv. som kan være svær at overskue. Er du tvivl om, hvem du skal ringe til, så brug Psykiatriens hovednummer , herfra kan der stilles om til et sengeafsnit, personale mv. Psykiatrien i Region Nordjylland kan også kontaktes via på

25 25

26 26 Del 3: Andre tilbud Frivillige foreninger og andre organisationer I Psykiatrien lægges der stor vægt på at samarbejde med frivillige foreninger og andre organisationer, som varetager patienters og pårørendes interesser. Nogle foreninger har Psykiatrien et mere formelt samarbejde med. Dette bevirker bl.a., at der indgår repræsentanter fra frivillige foreninger i projekter, arbejdsgrupper og informationsmøder i Psykiatrien bl.a. har der været pårørende- og patientforeninger med til at udarbejde denne politik. Foreningerne har tilbud om rådgivning, hjælp og støtte til både patienter og pårørende - og er dermed med til at supplere de tilbud, Psykiatrien kan give. Der opfordres til brug af de frivillige foreningers tilbud om information, vejledning og støtte. De frivillige foreninger er også et godt sted at få mulighed for at dele erfaringer med andre patienter eller pårørende. Frivillige foreninger, brugerorganisationer mv.: ADHD-foreningen, tlf Alzheimerforeningen, tlf Angstforeningen, tlf Borderlineforeningen,

27 27 Depressionsforeningen, tlf Foreningen NEFOS, Netværket for selvmordsramte. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere LAP, tlf Landsforeningen Bedre Psykiatri pårørende til sindslidende, tlf (Foreningen i Nordjylland, tlf ) Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS, tlf Landsforeningen SIND, tlf (Foreningen i Nordjylland, tlf eller ) OCD-foreningen, tlf PsykiatriFonden, tlf Videnscenter for Autisme, tlf Videnscenter for Socialpsykiatri, tlf Videnscenter for Demens i Region Nordjylland, tlf På Psykiatriens hjemmeside findes yderligere information om foreninger og tilbud for patienter og pårørende.

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..2 2. Organisation mv... 4 3. Behandling mv..... 5 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. 11 6. Vold mv...12 7.

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Medlemmerne i følgegruppen, som har været med

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1 MÅLGRUPPE...................................................................................

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere