Kontrakt KONTRAKT. vedr. forpagtning af nobilis- og normansgranarealer. 1 Forpagtningens genstand. NST VAD J.nr. Ref. PJENS Den X.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt KONTRAKT. vedr. forpagtning af nobilis- og normansgranarealer. 1 Forpagtningens genstand. NST VAD J.nr. Ref. PJENS Den X."

Transkript

1 NST VAD J.nr. Ref. PJENS Den X. april 2014 KONTRAKT Miljøministeriet Naturstyrelsen Kontrakt. vedr. forpagtning af nobilis- og normansgranarealer Mellem Naturstyrelsen Vadehavet (herefter kaldet NST VAD) og Dato Navn <Navn, adresse, postnr., cpr. nr. og CVR nr. på lejeren.> (herefter kaldet forpagteren) Dato Navn indgås følgende aftale: 1 Forpagtningens genstand 1 Nærværende kontrakt omfatter forpagtning af 33,4 og eller 23,1 ha nobilis- og nordmansgranbevoksninger hos NST VAD. Bevoksningerne fremgår af nedenstående bevoksningsliste og er delt i ikke certificerede og certificerede arealer:

2 2 (Her indsættes en tabel for de områder, hvor der indgås en aftale) 2 Al samarbejde og korrespondance i kontraktperioden skal foregå på dansk. 3 Forpagteren overtager arealet i den stand, hvori det er og forefindes ved aftalens indgåelse. 4 NST VAD har mod et forholdsmæssigt nedslag i forpagtningsafgiften ret til at udtage mindre dele af arealerne til friluftsmæssige formål (stier, P-pladser m.v.), naturgenopretning, -pleje og skovplantning m.v. Sådanne udtag skal meddeles forpagteren med 3 måneders varsel til en 1. september. 2 Aftaleperioden 1 Aftalen træder i kraft d. 30. juni 2014 og løber til d. 30. juni 2019, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Aftalen træder dog tidligst i kraft, når den i 4 nævnte sikkerhed er stillet. 2 Forpagter har option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 år. Ønskes optionsretten udnyttet, skal ønsket fremsættes skriftligt overfor NST VAD senest d. 30. marts Ny udløbsdato ved udnyttelse af optionsretten er 30. juni 2021.

3 3 3 Forpagtningsafgift 1 Forpagtningsafgiften er aftalt til følgende: xxxxxx,- kr. pr. ha pr. år. 2 Forpagtningsafgiften forfalder årligt forud d. 30. juni, første gang d. 30. juni Afgiften opkræves af Naturstyrelsen. Forpagtningsafgiften reguleres én gang årligt proportionalt med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for april måned beregnet med 1 decimal, første gang ved betaling af forpagtningsafgiften for Sikkerhedsstillelse 1 Forpagter skal stille en sikkerhed i form af en anfordringsgaranti fra et dansk pengeinstitut på et års forpagtningsafgift, alternativt kontant depot eller andet som godkendes af Naturstyrelsens kreditansvarlige. Ved misligholdelse af aftalen kan beløbet hæves af Naturstyrelsen ved skriftlig henvendelse til pengeinstituttet uden forudgående rettergang. Dette skal samtidigt meddeles forpagteren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til Naturstyrelsen inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst. Løbetiden skal være kontraktperioden med tillæg af 3 måneder. I garantien skal være indeholdt en ordlyd, der fastslår, at den dækker alle forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder betaling af forpagtningsafgift. Garantien skal være Naturstyrelsen i hænde senest 30/ Aftalen træder ikke i kraft eller bortfalder uden yderligere varsel, hvis der ikke forefindes behørig sikkerhedsstillelse som her beskrevet. 2 I det omfang Naturstyrelsen ikke har krævet udbetalingen i henhold til garantien, tilbagesendes denne i kvitteret stand senest tre måneder efter, at aftalen er ophørt. 3 Ved udnyttelse af optionsretten skal der stilles en ny anfordringsgaranti, hvis løbetid skal være den forlængede kontraktperiode med tillæg af 3 måneder. Kravene til garantien er uændrede. Garantien skal være Naturstyrelsen i hænde senest en uge efter forpagters modtagelse af NST VAD s accept på et skriftligt fremsat ønske om en forlænget kontraktperiode. 5 Forsikring 1 Forpagteren og eventuelle underforpagtere skal have tegnet tilstrækkelig og sædvanlig professionel ansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Forsikringen skal være gældende i kontraktens løbetid og indtil udløbet af forpagterens mangelansvarsperiode. Forpagteren skal på anmodning dokumentere, at de aftalte forsikringer er tegnet og i kraft. 2 Forpagteren skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele det til NST VAD, såfremt forsikringen i mangelansvarsperioden opsiges, eller såfremt der sker anmeldelse af krav på forsikringen fra anden side af væsentlig betydning for NST VAD s mulighed for dækning, eller hvis forsikringen i øvrigt ikke er i kraft uanset årsagen her

4 4 6 Arealets benyttelse i aftaleperioden 1 Arbejdet i forbindelse med forpagtningen skal udføres i overensstemmelse med kontrakten samt lovligt og fagmæssigt korrekt. 2 Benyttelsen af det forpagtede sker på forpagters ansvar og risiko i enhver henseende og skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og andre offentlige forskrifter. 3 Forpagter skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende danske regler om arbejdsmiljø, herunder at der anvendes lovpligtigt sikkerhedsudstyr og -beklædning, og at alle anvisninger fra Arbejdstilsynet ubetinget følges. 4 Arbejdet skal udføres sådan, at det er til mindst mulig gene for publikum. Det er forpagters ansvar, at publikum ikke udsættes for fare. Der kræves særlig agtpågivenhed ved kørsel med maskiner og arbejde nær veje og stier. 5 NST VAD kan kræve, at alle nødvendige oplysninger meddeles til bedømmelse af, om forpagteren overholder sine forpligtelser, ligesom NST VAD er berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. Om brug af kemiske bekæmpelsesmidler og gødskning: 7 Der må ikke anvendes nogen form for kemiske bekæmpelsesmidler som følge af gældende stop for brug af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Følgende gælder dog på de ikke certificerede arealer: Der må gerne udbringes mikronæringsstoffer, som fx magnesium. Svovl må kun udbringes på ikke certificerede arealer, hvis Plantedirektoratet har godkendt midlet som økologisk. Hvis det godkendes af Plantedirektoratet, skal Naturstyrelsen efterfølgende godkende anvendelsen. 8. Der må ikke gødskes på de certificerede arealer. På de ikke certificerede arealer må der gødskes, med max 70 % af Plantedirektoratets norm for gødskning af juletræs- og pyntegrøntsarealer. (www.pdir.dk) 9 Der skal holdes gødningsregnskab for hvert af arealerne, som årligt skal indsendes til NST VAD i forpagtningsperiodens løbetid. Eksempel kan ses på bilag X. Om adgang til arealerne: 10 Der er fri og uhindret adgang til de bortforpagtede arealer for Naturstyrelsen m.fl., så snart der foreligger en køretilladelse fra NST VAD. Tilladelsen skal ligge synlig i forruden på ethvert benyttet køretøj. 11 Offentligheden har adgang til arealerne efter den til enhver tid gældende lovgivning derom.

5 5 12 Forpagter har i driftsmæssigt øjemed adgang til arealerne ad nærmeste befæstede vej til stykkerne og mellem stykkerne i motoriseret køretøj, så snart der foreligger en køretilladelse fra NST VAD. Tilladelsen skal ligge synlig i forruden på ethvert benyttet køretøj. Om skader: 13 NST VAD er uden ansvar for skader som følge af publikums brug af arealet og for skader på publikum som følge af forpagters brug af arealet. 14 Der skal tages passende hensyn under høst og udkørsel, så det undgås, at der sker skader på bevoksningerne. Om materiel og affald: 15 Der må ikke opstilles huse eller andre faste genstande på arealerne. Det er tilladt at opstille arbejdsskurvogne i klippesæsonen. 16 Det påhviler forpagteren, at arealerne til stadighed fremtræder pæne og ryddelige. Der må ikke henligge materialer eller affald i bevoksningerne. Om rettigheder og pligter: 17 Der kan høstes klippegrønt i bevoksningerne samt juletræer i afd 1660b,1661b 1662b, hvor der skal bevares mindst 200 træer pr. ha jævnt fordelt på hele arealet. 18 Retten til jagt, fiskeri og regulering af skadevoldende vildt tilkommer NST VAD. 19 Retten til råstofindvinding tilkommer NST VAD, der dog ikke vil udnytte retten i aftaleperioden. 20 Intet af, hvad der omfattes af denne aftale, må hverken helt eller delvist videreforpagtes, medmindre det forinden skriftligt er aftalt med NST VAD. Dette gælder, uanset om videreforpagtning sker mod vederlag eller ej. 21 Forpagteren må ikke anvende underentreprenører uden NST VAD s forudgående skriftlige tilladelse. 22 Der må ikke arrangeres fæld-selv arrangementer o. lign. på de forpagtede arealer. 23 Efter høstsæsonens afslutning må der ikke henligge affald, materialer o.lign. på arealerne. 24 Der må ikke henstå maskiner, skurvogne o.lign. på arealerne udenfor klippesæsonen uden forudgående aftale med NST VAD. 25 Hvis henstilling om at fjerne ovennævnte ikke følges, kan NST VAD lade tingene fjerne for forpagters regning. Om bevoksningernes vedligehold: 26 Klipningen gennemføres med henblik på at bibeholde produktionen. Der må således ikke klippes grene med mindre end fire års skud (3 kryds). Der efterlades således tre grenkranse og internodiegrene med mindre end tre kryds.

6 6 27 Eventuel indlæggelse af spor og lignende foretages af forpagter og kun efter aftale med NST VAD. 28 Bevoksningerne må kun tyndes efter aftale med NST VAD. Træeffekter fra en eventuel tynding kan efter aftale med Naturstyrelsen købes til gældende dagspris. Alle væltede træer og rester fra skovede træer skal være afgrenede og liggende med jordkontakt. 29 Hegning må kun foretages efter aftale med NST VAD. Eksisterende hegn skal værnes og holdes lukkede. Skader forpagter hegnet, skal skaden straks udbedres. Konstateres andre skader eller råvildt i hegningerne, meldes dette til NST VAD. 30 Spor, veje og stier friholdes for hugst og klippeaffald og holdes farbare. 31 Der skal tages hensyn til plantede træer, og disse må ikke skades. 7 Underretningspligt Parterne er forpligtet til gensidigt at underrette hinanden om forhold, der kan have indflydelse på forpagtningsaftalen. 8 Misligholdelse 1 Parterne har hver især ret til at hæve kontrakten, såfremt den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser og efter at have modtaget skriftligt påkrav herom ikke har bragt misligholdelsen til ophør inden udløbet af en i påkravet fastsat tidsfrist. 2 Uanset foranstående bestemmelse kan NST VAD dog ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis forpagtningen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis ét eller flere af de, i certificeringen, fastsatte forhold og regler brydes, hvis arbejdsklausulen jf. 10 overtrædes, hvis forpagteren undlader at fremskaffe relevant dokumentation i relation til arbejdsklausulen, eller hvis forpagteren ikke øjeblikkeligt orienterer NST VAD om ændringer i de afgivne oplysninger i entrepriseindehavererklæringen eller arbejdstagererklæringen i relation til arbejdsklausulen. 3 NST VAD kan hæve kontrakten, hvis forpagteren mister eller ikke opnår de for driften nødvendige tilladelser. 4 I tilfælde af forventelig misligholdelse (anticiperet misligholdelse) kan NST VAD ophæve aftalen, hvis der ikke inden en af NST VAD angiven frist stilles betryggende sikkerhed for, at misligholdelsen ikke opstår. Forventelig misligholdelse foreligger for eksempel, hvis forpagterens bo er taget under konkursbehandling, forpagteren med eller uden skifterettens medvirken har standset sine betalinger efter konkurslovens regler eller forpagterens dødsbo er kommet under offentlig skiftebehandling som gældsfragåelsesbo. I øvrigt henvises til konkurslovens kapitel 7. 5 Det anses for væsentlig misligholdelse, hvis forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet ikke betales rettidigt.

7 7 6 Hvis forpagteren dør i aftaleperioden, kan forpagterens bo opsige aftalen med 3 måneders varsel til en 1. april i det pågældende år. 7 Hvis forpagteren dør i aftaleperioden, efterladende sig ægtefælle, er ægtefællen berettiget til at fortsætte forpagtningen aftaleperioden ud. Det samme gælder for medforpagter eller samlever, der lever sammen med forpagteren i et ægteskabslignende forhold. 8 Hvis ægtefællen, samleveren eller medforpagteren ikke ønsker at fortsætte forpagtningen, skal denne opsige aftalen med 3 måneders varsel til en 1. april i det pågældende år. 9 Hvis forpagtningen ophører i utide som følge af misligholdelse, er forpagteren eller dennes bo forpligtet til at godtgøre NST VAD ethvert tab, der opstår som følge af forpagtningsforholdets afbrydelse. Modsat er NST VAD pligtig at godtgøre forpagteren for afholdte udgifter i forbindelse med aftalens ophævelse i utide. Forpagteren har ikke krav på erstatning i form af mistet fortjeneste. 10 Forpagter erklærer sig indforstået med, at NST VAD kan beslutte, at misligholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler, indgået mellem parterne, betragtes som misligholdelse af samtlige aftaler mellem parterne, og at dette i givet fald vil kunne få den konsekvens, at misligholdelse af en aftale medfører ophævelse af samtlige aftaler indgået mellem parterne. Parterne er enige om, at nærværende bestemmelse samtidig er et tillæg til de aftaler mellem parterne, som ikke allerede indeholder en tilsvarende bestemmelse. 11 Ved aftalens ophør tilfalder enhver jord-, mur- og nagelfast investering, som forpagteren har foretaget, NST VAD vederlagsfrit, med mindre andet er aftalt skriftligt forinden. 12 Forpagteren er bekendt med, at staten er selvforsikrende. Forpagteren må selv sørge for at tegne forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, besætning m.v. 9 Tvist 1 Parterne er enige om at søge eventuel tvist i henhold til nærværende kontrakt i første omgang løst ved mellemkomst af en syns - og skønsmand udpeget af parterne i fællesskab. 2 Kan tvisten ikke løses herved, skal den afgøres af en af det danske voldgiftinstitut etableret voldgiftsret med tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne udpeger en voldgiftsmand, og instituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret og under anvendelse af regler for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i Danmark. 10 Arbejdsklausul 1 NST VAD er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at forpagteren tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser),

8 8 arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Naturstyrelsens nyeste og gældende arbejdsklausul er vedlagt. 2 Forpagteren forpligter sig til at sikre arbejdstagere beskæftiget i Danmark med leverancens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere arbejdstagere om de gældende arbejdsvilkår. Arbejdstager skal være påtaleberettiget overfor forpagteren i henhold til denne bestemmelse. 3 Overholder forpagteren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan NST VAD gøre udlæg i den stillede sikkerhed jf. 4 med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. 4 NST VAD kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Forpagteren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underforpagteres arbejdstagere. Dokumentationen skal være NST VAD i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 5 Inden kontraktindgåelse indgives særlig entrepriseindehavererklæring, som er vedlagt og udgør en integreret del af denne kontrakt. 6 I tilfælde, hvor forpagteren og eventuelle underforpagter har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor. 7 Hvis forpagteren og eventuelle underforpagtere ikke er omfattet af ovenstående, skal arbejdstagererklæring indgives særskilt for hver arbejdstager. Erklæringen (-erne) skal underskrives af både forpagteren og arbejdstager. (Erklæringen findes på dansk, tysk, engelsk og polsk) 8 Arbejdet kan ikke påbegyndes, før ovennævnte erklæringer / dokumentation er rekvirenten i hænde. Erklæringerne vil blive fremsendt før indgåelse af kontrakt til den tilbudsgiver, der ønskes indgået kontrakt med. 9 Såfremt de i entrepriseindehavererklæringen og / eller arbejdstagererklæringen oplyste forhold ændres, skal NST VAD øjeblikkeligt orienteres herom. 10 Tilbudsgiver henvises til arbejdsmarkedets organisationer mhp. oplysninger om danske løn- og arbejdsforhold i relation til en uddybning af arbejdsklausulens krav om sædvanlige løn- og ansættelsesforhold. Adresser på relevante organisationer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: 11 Miljøkrav 1 Forpagteren skal overholde Naturstyrelsens miljøkrav til skovmaskiner, som bl.a. stiller krav til anvendelse af biologisk nedbrydelig bagtøjsolie (hydraulikolie) og miljødiesel, krav til en hjul- og

9 9 dækmontering, der ikke medfører strukturskader på jordbund og bevoksning og krav til aftale om afskaffelse af spildolie. Kravene gælder for samtlige maskiner incl. lifte der anvendes. 2 Mindst 5 hverdage inden forpagteren påbegynder leverancen, skal denne tage kontakt med NST VAD mhp. at få miljøgodkendt den eller de maskine(r), der skal anvendes til leverancen. På det tidspunkt, hvor der tages kontakt til NST VAD, skal denne have modtaget kopi af faktura adresseret til entrepriseindehaver på miljødiesel og biologisk nedbrydelig hydraulikolie, som opfylder kravene til skovmaskiner. Sammen med fakturakopierne oplyses modtagested (firmanavn og adresse) for spildolie og oliefiltre. 3 Såfremt en maskine, der skal anvendes, allerede er miljøgodkendt af en af Naturstyrelsens enheder, og såfremt den fortsat opfylder de betingelser, der berettiger til en godkendelse, kan entrepriseindehaver se bort fra kravene i stk. 2 og i stedet blot mindst 5 hverdage inden leverancen påbegyndes fremsende kopi af miljøgodkendelsen til NST VAD. 4 Forpagteren skal drage omsorg for, at forurening med kemikalier, drivmidler og hydraulikolier undgås i forbindelse med entreprisens udførelse. 5 NST er certificeret efter hhv. FSC- og PEFC-ordningerne, og alle forpagtere er forpligtet til at overholde gældende regler for begge ordninger. De generelle regler kan findes på internettet på og eller tilsendes fra NST VAD efter anmodning. 6 Arbejdet skal udføres, så skader på blivende træer, rodnet, jordbund, vådområder, dødt ved, grævlingegrave, rovfuglereder, myretuer, sårbare plantesamfund, fortidsminder (så som diger, højryggede agre, stendysser og gravhøje) og publikumsinstallationer (så som vandre- og ridestier, borde og bænke), udover hvad der er almindeligt ved udførelsen af den pågældende leverancetype under de givne terrænforhold, undgås. Færdsel i og omkring vådområder, vandhuller og vandløb skal undgås. Desuden skal indblanding af løvtræ i nåletræsbevoksninger, opvækst og buske skånes. 12 Overdragelse af areal ved kontraktens udløb 1 Forpagter forpligter sig til at aflevere arealet i anstændig stand ved kontraktens udløb. Dvs.: Intet affald eller materiale fra produktionen må henligge i bevoksningerne. Træerne i bevoksningen skal mindst have fire årsskud (3 kryds). Ikke-produktiv fodpose-udvikling skæres væk. Opvækst i spor og mellem rækkerne på arealet skal være nedskåret eller have en højde under 1m, således at det ikke er generende for færdsel og fremtidig høst på arealet. 13 Aftalegrundlag 1 Hvor andet ikke fremgår af kontrakten, gælder dansk rets almindelige regler. 2 Kontrakten består af dette og følgende dokumenter: 1) Bilag 1: Miljøkrav til skovmaskiner 2) Bilag 2: Entrepriseindehavererklæring 3) Bilag 3: NST Arbejdsklausul

10 10 3 I tilfælde af uoverensstemmelser og tvister, som udspringer af denne kontrakt, løses uoverensstemmelsen/ tvisten med udgangspunkt i følgende af dokumenterne:. Denne kontrakt med bilag Udbudsmaterialet af marts 2014 og eventuelle rettelsesblade af dato Forpagterens tilbud af dato Kontaktoplysninger på ordregiver Enhed: Naturstyrelsen Vadehavet Adresse: Skovridervej 3, 6510 Gram Kontakt: Per Lynge Jensen Kontaktperson: XXXXXX EAN-nummer:

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD 3 AFTALENS GENSTAND. Halsskov Overdrev Naturprojekt

1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD 3 AFTALENS GENSTAND. Halsskov Overdrev Naturprojekt Halsskov Overdrev Naturprojekt Teknik og Miljø Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Udkast til græsningsaftale på kommunalt areal 1 AFTALENS PARTER Mellem Slagelse

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 1

Rammeaftale Delaftale 1 Rammeaftale Delaftale 1 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere