RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER"

Transkript

1 Dato: 20. december 2013 J. nr.: RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma tlf. Indsæt firma Indsæt cvr.nr. Indsæt kontaktperson] (herefter entreprenøren ) har indgået følgende aftale 1. Rammeaftalens formål, omfang og varighed 1.1 Denne rammeaftale har til formål at beskrive de overordnede rammer for levering og montering af køkkener, badeværelsesmiljøer og garderobeskabe for Boligorganisationen Tårnbyhuse. 1.2 Rammeaftalen er indgået med én entreprenør. 1.3 Det er ikke muligt at forudse, hvilke projekter, der vil blive iværksat af bygherren i rammeaftalens løbetid. 1.4 Rammeaftalen er i forhold til entreprenøren ikke eksklusiv. Bygherren er således berettiget til at antage en entreprenør, der ikke er indgået rammeaftale med, ligesom bygherren ikke er forpligtet til at aftage ydelser fra entreprenøren som derfor ikke er garanteret nogen minimumsomsætning. 1.5 Rammeaftalen træder i kraft ved underskrift og gælder 2 år med udløb på 2-årsdagen for underskriften.

2 1.6 Bygherren har option på at forlænge rammeaftalen med 2 gange 1 år, således at rammeaftalens maksimale varighed er 4 år. Hvis bygherren ønsker at udnytte optionen på at forlænge rammeaftalen, skal bygherren meddele entreprenøren dette senest en måned før rammeaftalens udløb. Entreprenøren er forpligtet til at acceptere, at rammeaftalen forlænges. Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller godtgørelse, hvis optionen ikke udnyttes. 1.7 Rammeaftalen forlænges ved skriftlig allonge, der vedhæftes den originale rammeaftale. 2. Aftalegrundlag 2.1 For nærværende rammeaftale og tilhørende aftalesedler gælder Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT93) med de fravigelser, tilføjelser, ændringer og præciseringer, som fremgår af den konkrete entrepriseaftale eller aftaleseddel. 2.2 For Rammeaftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge Nærværende Rammeaftale Udbudsmateriale af [ ] bestående af byggeprogram og udbudsbetingelser af [ ] Totalentreprenørens tilbud af [ ] bestående af [ ]. 3. Tildeling af opgaver 3.1 Ved tildeling af en konkret opgave indgås der en særskilt aftaleseddel og der udarbejdes i den forbindelse særskilte opgave- og ydelsesbeskrivelser, der nærmere beskriver den konkrete opgave. 4. Tidsfrister 4.1 Tidsfrister for den konkrete opgave fastlægges ved aftalesedlen. 4.2 For de aftalte tidsfrister er bygherren berettiget til at opkræve en dagbod på kr pr. arbejdsdag. 4.3 Der kan for den enkelte opgave vedtages dagbod for mellemterminer. Dagbod for mellemterminer kan være relevant for at sikre overholdelse af de for byggeriet afgørende terminer, f.eks. når der er tale om genhusning eller køkkenrenovering i beboede lejemål. Tårnbyhuse er i disse tilfælde forpligtet til løbende at foretage nøjagtige noteringer af overskridelser med fradrag af eventuelle tidsfristforlængelser. 2/5

3 Ved dagbod for mellemterminer betales dagbod for hver enkelt fristoverskridelse fra tidspunktet, hvor det pågældende arbejde skulle have været præsteret og indtil arbejdets korrekte præstation/levering. Kravet om dagbøder for mellemterminer bortfalder ikke, selvom andre opgaver måtte blive udført hurtigere end forudsat. Ved dagbod for mellemterminer kan der således ske opkrævning af dagbøder for et større beløb end svarende til den endelige forsinkelse for den samlede aflevering. 5. Entreprenørens ydelser 5.1 Entreprenørens ydelser skal omfatte de ydelser, som er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete opgaver. Entreprenørens ydelser konkretiseres nærmere i forbindelse med tildeling af konkrete opgaver. 6. Entreprisesum 6.1 Fastsættelse af entreprisesummen sker på grundlag af de tilbudte priser, jf. udbuddet. 6.2 Den for den konkrete opgave aftalte entreprisesum er fast og indeksreguleres ikke. 7. Sikkerhedsstillelse 7.1 Entreprenøren stiller i forbindelse med tildeling af konkrete opgaver sikkerhed i overensstemmelse med ABT Garantistillelsen skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformular for entreprenørgaranti i henhold til ABT Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8. Betaling 8.1 Betaling sker udelukkende efter elektronisk fakturering i statens fakturaformat (OIOXML og OIOUBL) via EAN-nummer Alle fakturaer skal påføres et rekvisitionsnummer på den afdeling, hvor opgaven udføres. 8.3 Bygherrens betalingsfrist er 40 dage efter korrekt udstedt faktura. 9. Sociale klausuler 9.1 Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstige- 3/5

4 re end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst. 9.2 Entreprenøren skal på bygherrens forlangende kunne dokumentere, at entreprenørens og eventuelle underentreprenørs ansatte aflønnes som ovenfor anført samt at entreprenøren og eventuelle underentreprenører overholder ILO-konvention nr Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. 9.4 Entreprenøren forpligter sig endvidere til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark er registeret i RUT- Registreret (Registreret over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark). 9.5 Entreprenøren skal endvidere udvirke at Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer overholdes. 9.6 Entreprenøren er forpligtet til at overholde bygherrens politikker om uddannelse af elever og beskæftigelse af praktikanter i det omfang, det er relevant for den konkrete opgave. 9.7 Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav vil dette være at anse som en væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen, hvorefter bygherren vil være berettiget til at hæve Rammeaftalen med tilhørende aftalesedler. 10. Forsikring 10.1 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses har bygherre tegnet sædvanlig forsikring. I forsikringen er indeholdt all risk, brand- og stormforsikring Selvrisikoen påhviler entreprenøren Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende, herunder men ikke begrænset til eksempelvis stilladser, værktøjer og køretøjer m.v Entreprenøren er forpligtet til at tegne forsikring i henhold til ABT 93 8, stk Entreprenøren skal på tidspunktet for rammeaftalens indgåelse fremsende kopi af forsikringspolice med vilkår samt dokumentation for præmiebetaling, som dokumenterer at de krav til forsikringsdækningen er opfyldt. 4/5

5 11. Opsigelse 11.1 Bygherren kan opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel Entreprenøren kan ikke opsige rammeaftalen i aftaleperioden Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen til rådgiveren og/eller erklærer aftalen for uden virkning, er bygherren berettiget til med 1 måneds varsel at opsige aftalen Såfremt aftalen opsiges, bliver entreprenøren betalt for allerede udført arbejde. Entreprenøren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, standsningsomkostninger eller tabt dækningsbidrag for den resterende del. 12. Bilag Til rammeaftalen hører følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Udbudsmateriale Aftaleseddel (skabelon) Bilag 3: Entreprenørens tilbud af * 13. Underskrift Dato: For Boligorganisationen Tårnbyhuse: Dato: For Entreprenøren: Navn (blokbogstaver) Navn (blokbogstaver) Underskrift Underskrift 5/5

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere