Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret."

Transkript

1 til åbningsbalance fòr Ringsted Vand er kun indikativ og vil blive korrigeret CEWTfRHOusE(æPERS (I P ricewa te rli li u secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Straiidvejen Hellerup Telefon Telefax Ringsted Vand A/S Under stiftelse

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Stifiers underskrifter Vurderingsberetning afgivet af Den uafhængige revisors påtegning uafhængig revisor 2 4 Åbningsbalance Regnskabspraksis Abningsbalance pr. l. januar Noter til åbningsbalancen (JICEWATfRHOUSE(WPERS ri

3 Stifters underskrifter I tilknytning til den udarbejdede stiftelsesoverenskomst for Ringsted Vand AIS er der udarbejdet efierfølgende vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar De lovgivningsmæssige rammer for vandsektoren vil fra 2009 blive. as. agt med udgangspunkt i den politiske aftale af l. februar 2007 om liberalisering af vands toren t af elementeme heri er en prisloftsregulering med en fàstsat grænse for, hvor meget p. seme m o stige. Værdi ansættelsen i åbnings balancen er foretaget i forventning om, at den kom en i egu ing fortsat muliggør konsolidering af forsyningen samt giver økonomisk råd um til ennelt rels af re. og nyinveste. nnger. Borgmester Kommunaldirektør (JICEWATERHOUSE(WPERS ri l

4 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til aktionæren i Ringsted Vand AIS under stifelse Indledning Stifteren har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmæn l hei. old til aktieselskabslo. vens 6 b. Vi har accepteret opgaven og udarbejdet efierfølgen vur ringsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. l. Vurderingsberetningen udar. des. an ning af stiftelsen af Ringsted Vand AIS, hvor aktiekapitalen tilvejebringes ve af 1 be ående virksomhed, Ringsted Vandforsyning, pr. l. januar Beskrivelse af indskudt vi Der indskydes samtlige iv, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i virksomheden. For en beskrivelse af de enkelte aktiver og forpligtelser i selskabet henvises til åbningsbalancen med tilhø. rende regnskabspraksis og noter. Vederlaget for indskudt virksomhed Som vederlag for den indskudte virksomhed modtages aktier nominelt TDKK L til kurs xx, svarende til en overkurs på TDKK xx. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæ. ringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen har omfattet undersøgelser af Ringsted Vandforsyning, som indskydes i forbindelse med stiftelsen, samt en gennemgang af stifterens redegørelse i henhold til aktieselskabslovens 6, stk. 3. De enkelte aktiver og forpligtelser fì-emgår af åbningsbalancen for selskabet. Abningsbalan. cen, der er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, er en del af vurderingsberetningen. PRICEWATfRHousE(mPERS ri 2

5 Vi har i tilknytning hertil foretaget en undersøgelse af virksomhedens økonomiske udvikling siden 31. december Ved vurderingen har vi taget stiiing til, om de af stifteren anvendte værdiansættelsesmetoder er passende efter omstændighedeme, ligesom vi har vurderet rimeligheden af de forudsætninger, der ligger til grund for værdiansættelseme, og testet de data, der er anve ved værdiansættelseme. Det er vores opfattelse, at det udførte arb~jde giver et tilstrækkeligt gi' idlag Ol' vores konklusion. Kmikhision Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte vir so lag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der ska ud det fastsatte veder. erkurs. Supplerende oplysninger Som anført under stifters underskrifier e. (tiveme i åbnings balancen syningen samt giver økonomisk rå Per Timmermann statsautoriseret revis (JicEWATfRHousE(mPERS ri,..j

6 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Ringsted Vand AIS Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Ringsted Vand AIS under stifielse omfat. tende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, balance og note i alancen. Abningsbalancen udarbejdes efter den danske årsregnskabslovs indregnings. og m o mgsk. erier. Ledelsens ansvar for åbnings balancen om bnin alancen på grundlag af vores revision. Vi I me danske revisionsstandarder. Disse standarder l1t an gger og udfører revisionen med henblik på at opnå ane 11 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision om ~ tter pnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. e at han linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentli,ejlinfom tion i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes be. svigeiser eller fejl. Ved risikovurdering overvejer revisor inteme kontroher, der er relevante for ledelsens udarbejdelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende bihede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effèktiviteten af virksomhedens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere stihingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af le. delsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfàttelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende bilede af den aktivitet samt de akti. ver og passiver, der indskydes i Ringsted Vand AIS under stiftelse, opgjort i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs indregnings. og målingskriterier. (JICEWATERHousE(mPERS ri 4

7 Supplerende oplysninger Som anført under stificrs underskrifter er værdiansættelsen af anlægsaktiveme i åbnings balancen foretaget i forventning om, at den kommende prisregulering fortsat muliggør konsolidering af for. syningen samt giver økonomisk råderum til gennemførelse af re. og investeringer. København, den (18.) december 2007 PricewaterhonseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Timmermann statsautoriseret revisor (JICEWATERHOUSf(WPERS ri 5

8 Regnskabspraksis Regnskabsgriiimdlag Udkast til åbningsbalance for Ringsted Vand AIS pr. l. januar 2007 er udarbejdet i overensstem. mel se med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksom Balancen MaterieUe anlægsaktiver MaterieHe anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omko. punkt, hvor aktivet er klart til at blive ta i bru direkte og indirekte omkostninger til L fo cer t med eventuel restværdi, fordeles line. Bygninger Produktionsanlæg Distributionsanlæg Andre anlæg, r' tsma Den regnskabsmæssige værdi af materiehe anlægsaktiver gemiemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af: om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapital værdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskri. ves til denne lavere genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger, der omfàtter hjælpematerialer, måles til genanskaffelsesværdi svarende til købspris med tilæg af hjemtagelsesomkostninger. Værdien er opgjort under hensyntagen til omsættelig. hed og ukurans. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskriv- PRICEWATERHouSE(WPERS ri 6

9 ninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fì"a salg tilige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fì"a tidligere år. Periodeafgræsningsposter (aktiver) Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdt om stninger, der vedrører ef. terfølgende regnskabsår. Periodeafgræ.sningsposter måles til am rtiser kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet lancedagen har en retslig eller fàktisk forpligt ske fordele for at indfìi forpligtelsen. Periodeafgræsningsposter (passiv, r) Periodeafgræsningsposter indregn un efterfølgende regnskabsår. 11 tt modtagne indtægter til indtægtsføring i Gældsforpligtelser (JICEWATERHOUSE(WPERS ri 7

10 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Aktiver l. januar Note 2007 DKK'OOO Grunde og bygninger Produktionsanlæg Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender f Pensionsaktiv Andre tilgod av Aktiver (JICEWATERHOUSE(WPERS li 8

11 Åbningsbalance pr. l. januar 2007 Passiver 1. januar Note 2007 DKK'OOO Aktiekapital Overkurs ved emission Egenkapital Pensionsgæld Hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede gældsforplig Passiver (JICEWATfRHousE(mPERSI 9

12 Noter til åbningsbalancen 1 MaterieUe anlægsaktiver Grunde og bygninger Procluktionsanlæg Distributi ons. anlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK'OOO DKK'OOO DKK'OOO DKK'OOO Tilgang ved stiftelse Kostpris l. januar Ned- og afskrivninger ved stiftelse Ned- og afskrivninger 1. januar 2007 o o o o Regnskabsmæssigvær di 1. januar år 5-10 år følg offentlig vurdering 1. januar 2007 udgør TDKK 2 Aktiekapital Overkurs I alt DKK'OOO DKK'OOO DKK'OOO Tilgang ved stiftelse Egenkapital 1. januar Virksomhedskapitalen består af L aktie à nominelt TDKK (xx). Ingen aktier er tilagt særlige rettigheder. Selskabets virksomhed er underlagt lov om vandforsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse ikke kan udlodde s til ejerne. Som følge af restriktionerne i lov om vandforsyning kan ejeren således ikke fiit råde over egenkapitalen. Det følger af den politiske aftale af l. fèbruar 2007 om en mere effèktiv vand sektor, at der skal gennemføres en evaluering af aftalens virkninger i PRICEWATfRHousE(WPERS ri 10

13 Noter til åbningsbalancen :3 Pensionsaktiv / pensionsgæld Pensionsgælden vedrører uafdækkede tjenestemandspensioner vedrørende nuværende og tidligere tjenestemænd i vandforsyningen opgjort pr. l. januar Pensionsforpligtelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning. Selskabet har i forbindelse med stifieisen pr. I. januar 2007, hvor Ringsted Kommune indskød virksomheden Ringsted Vandforsyning, afì"egnet vandforsyningens pensionsforpligtelse pr. l. januar 2007 over for Ringsted Kommune. Dette er finansieret ved optagelse af det lån hos Ringsted Kommune, der i balancen er benævnt pensionsgæld. Selskabet har et reguleringsmæssigt pensionsaktiv svarende til den indregnede pensionsgæld. Pensionsaktivet er udtryk for det beløb, der kan indregnes i de fremtidige tariffer. Pensionsaktivet er i balancen optaget under tilgodehavender. 4 5 E (JICEWATfRHousE(mPERS II 11

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere